A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet

a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 100. § (3) bekezdésének y) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményekben szakmai munkakört betöltő munkavállalókra terjed ki.

(2) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozó munkavállalókra.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott muzeális intézményben kialakítható szakmai munkaköröket és a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételeket, továbbá az egyes szakmai munkakörök betöltéséhez kapcsolódó egyéb követelményeket a rendelet melléklete tartalmazza.

3. § (1) *  A képesítési feltételek alól a miniszter - egyedi mérlegelés alapján, határozott időre - felmentést adhat, ha az érintett személy a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, és vállalja a hiányzó képesítés megszerzését. A felmentés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a még szükséges tanulmányi idő másfélszeresét, de legfeljebb öt évet.

(2) Felmentés adható a muzeális intézmény azon munkavállalója részére is, aki legalább 10 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkezik, és e rendelet hatálybalépésekor kevesebb mint 7 éve van hátra az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez.

4. § Ez a rendelet 2002. szeptember 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelethez * 

A muzeális intézményekben kialakítható szakmai munkakörök és a betöltésükhöz szükséges képesítési feltételek, illetve alapkövetelmények

segédmuzeológus az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő felsőfokú (főiskolai, illetve egyetemi szintű) szakképzettség
muzeológus az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő felsőfokú (főiskolai, illetve egyetemi szintű) szakképzettség és legalább 3 éves múzeumi gyakorlat
főmuzeológus az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő egyetemi szintű szakképzettség és legalább 6 éves múzeumi gyakorlat
segédrestaurátor érettségi vizsga és szakképzésben szerzett műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés * 
restaurátor szakképzésben szerzett felsőfokú szakrestaurátori képesítés * 
főrestaurátor egyetemi szintű restaurátor szakon szerzett szakképzettség és legalább 6 éves múzeumi gyakorlat, vagy műszaki egyetemen, illetve tudományegyetem természettudományi karán szerzett - az ellátandó feladat jellegének megfelelő - szakképzettség és 6 éves múzeumi gyakorlat
múzeumi könyvtáros asszisztens középfokú iskolai végzettség és középfokú könyvtárosi szakképesítés
múzeumi könyvtáros felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) szakirányú szakképzettség, vagy felsőfokú végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés
múzeumi közművelődési szakember, népművelő, múzeumpedagógus felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi szintű) tanítói, tanári, művelődésszervezői (illetve szakirányú felsőfokú közművelődési, népművelői, közművelődési előadói) szakképzettség vagy egyéb felsőfokú végzettség és felsőfokú kulturális menedzser szakképzettség
múzeumi tárlatvezető érettségi vizsga és legalább egy idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga
múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés, vagy hasonló képesítést adó gimnáziumi fakultáció * 
múzeumi fotós érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés
régésztechnikus főiskolai szintű szakképzettség és a szakképzettséget igazoló oklevélhez csatolt, régésztechnikus képesítést igazoló tanúsítvány
múzeumi kiállításrendező érettségi vizsga és a munkakörnek megfelelő szakképzésben szerzett szakképesítés; vagy képzőművészeti középiskolai végzettség
preparátor érettségi vizsga és szakképzésben szerzett preparátor szakképesítés, vagy érettségi vizsga és 3 éves preparátor szakmában szerzett és igazolt gyakorlat * 
múzeumi adattáros a múzeum gyűjtőkörének megfelelő szakirányú felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) szakképzettség (országos, szak- és vármegyei múzeumok esetében) érettségi vizsga (területi és tematikus múzeumok esetében)
múzeumi adatrögzítő érettségi vizsga
múzeumi rendszerszervező főiskolai szintű rendszerszervezői szakképzettség
múzeumi informatikus főiskolai szintű informatikus szakképzettség