A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2002. (XII. 20.) KüM rendelet

az A.T.A. Egyezmény végrehajtásáról

Az 1966. évi 5. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján „Az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges A.T.A. igazolványról Brüsszelben, 1961. december 6-án megkötött Vámegyezmény” (a továbbiakban: A.T.A. Egyezmény) végrehajtására a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az A.T.A. igazolvány nyomtatvány mintáját és a „Megjegyzéseket az A.T.A. igazolvány használatához” e rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A.T.A. igazolvány alkalmazásával a következő vámáruk vámkezelhetők ideiglenes behozatalban:

a) nemzetközi szerződés alapján:

- áruminták és propagandaanyagok (1957. évi 59. tvr.),

- munkaeszközök (ideértve a rádiós és televíziós gépkocsikat, felszerelésükkel együtt, 1963. évi 8. tvr.),

- kiállításon, vásáron, kongresszuson vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó vagy felhasználható áruk (1963. évi 8. tvr.),

- tudományos felszerelések (1976. évi 10. tvr.),

- oktatási anyagok (1976. évi 11. tvr.);

(2) A.T.A. igazolvány alapján behozott vagy a Magyar Köztársaság területén átszállításra kerülő vámárukat az A.T.A. igazolvány Tranzit-betétlapja felhasználásával kell továbbítani. A „Tranzit-betétlap”-ot a továbbításhoz két példányban kell benyújtani.

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a „Kibocsátó Testület” a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, amely e hatáskörét az okmányhitelesítési szabályzatában tagszervezeteire átruházhatja.

(2) Az A.T.A. igazolvány felhasználója (tulajdonosa) a kitöltött A.T.A. igazolvány átvételével egyidejűleg a Kibocsátó Testülettel és a Jótálló Testülettel szerződést köt, amelyben az A.T.A. Egyezmény ideiglenes behozatali és tranziteljárási rendelkezéseinek megszegése miatt kiszabott vámok és egyéb terhek megfizetésének rendjét és biztosítékait rögzítik.

(3) A Kibocsátó Testület az A.T.A. igazolványok kiadásáért, a jótállásért és az igazolványok nyilvántartásáért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara önkormányzati szabályzatában meghatározott mértékű díjat számít fel.

(4) Az A.T.A. igazolvány felhasználója (tulajdonosa) köteles a fel nem használt igazolványt az érvényességi határidőn belül mielőbb, a felhasznált - és a megfelelő vámigazolásokkal ellátott - igazolványt legkésőbb a lejárattól számított 15 napon belül a Kibocsátó Testületnek visszaszolgáltatni.

4. § (1) A Magyar Köztársaságban a „Jótálló Testület” a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az A.T.A. igazolvány alapján behozott vagy a Magyar Köztársaság területén átszállításra kerülő vámárukkal kapcsolatban az A.T.A. Egyezmény előírásainak megszegése, így különösen a visszavitel elmulasztása miatt fizetett vámot és egyéb költséget a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és a vám beszedése napján érvényes kereskedelmi középárfolyam alkalmazásával a kibocsátó ország pénznemére számítja át és az illetékes jótálló testülettől devizában szedi be.

(3) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyarországon kibocsátott A.T.A. igazolványokkal kapcsolatban az A.T.A. Egyezmény Szerződő Felei jótálló testületeinek az Egyezmény előírásai megsértése miatt megfizetett vámot és egyéb költséget a Magyar Nemzeti Bank által megállapított és a vám beszedése napján érvényes kereskedelmi középárfolyam alkalmazásával forintra számítja át, és az érintett A.T.A. igazolvány felhasználójától (tulajdonosától) forintban szedi be.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/1967. (Kk.É.6.) KkM utasítás és az 1/1979. (I. 10.) KkM rendelet hatályukat vesztik.

(2) A rendelet 1. számú mellékletében kihirdetett formanyomtatvány a vonatkozó nemzetközi megállapodás alapján 2002. december 18-ától alkalmazható úgy, hogy egyidejűleg a rendelet 2. számú mellékletében kihirdetett formanyomtatvány is alkalmazható 2004. december 18-ig.

1. számú melléklet a 25/2002. (XII. 20.) KüM rendelethez

2. számú melléklet a 25/2002. (XII. 20.) KüM rendelethez