A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a törvény 48. §-ában foglaltakra is – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § *  E rendelet szabályait kell alkalmazni a hajós szolgálati könyv, valamint a 2. számú melléklet szerinti tengerész szolgálati könyv (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) kiadására, vezetésére és használatára.

(2) *  Hajós szolgálati könyvön az (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti szolgálati könyvet kell érteni.

2. § (1) * 

(2) *  A szolgálati könyvet tulajdonosa a behajózás során belvízi úszólétesítményen teljesített szolgálat esetén az úszólétesítmény vezetőjének, tengeri hajón teljesített szolgálat esetén a hajóparancsnoknak köteles átadni a bejegyzések rögzítése és megőrzés céljából. A szolgálati könyvet a tulajdonos kérésére mindig és késedelem nélkül vissza kell szolgáltatni.

(3) A szolgálati könyvet hatóság felhívására be kell mutatni.

A szolgálati könyv kiállítása

3. § (1) *  A szolgálati könyvet az e rendeletben rögzített tartalommal és formában kérelem alapján a vizsgaközpont állítja ki.

(2) * 

(3) *  A szolgálati könyv kiállítását a vizsgaközpontnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:

a) egy kitöltött, saját kezű aláírással ellátott adatlap,

b) 2 db színes igazolványkép,

c) *  az egészségi alkalmasságot tanúsító – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelet 7. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott – orvosi igazolás vagy orvosi bizonyítvány,

d) * 

e) csere esetén a megrongálódott szolgálati könyv,

f) *  a szolgálati könyv kiállítási díjának befizetését igazoló dokumentum.

(4) Tengerész szolgálati könyv kiállítása iránti kérelem esetén a (3) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell

a) a külön jogszabályban *  meghatározott egészségügyi és elsősegély-nyújtási ismeretekről szóló igazolást,

b) a hajózási hatóság vagy az általa megbízott szerv előtt személyi túléléstechnikai, alapfokú tűzvédelmi és személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi ismeretekből tett vizsgáról az igazolást.

(5) *  A szolgálati könyv valamennyi oldalán fel kell tüntetni a szolgálati könyv sorszámát.

(6) * 

(7) A tengerész szolgálati könyvet magyar és angol nyelven kell kiadni, vezetni és abba bejegyzéseket tenni.

A szolgálati könyvek elismerése

4. § (1) *  Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság, nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás alapján ismerhető el.

(2) *  A külföldi hatóságok által kiállított szolgálati könyvek elismeréséről a hajózási hatóság nyilvántartást vezet, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a hajózási hatóság honlapján közzé kell tenni.

A szolgálati könyv adatainak nyilvántartása

5. § *  A szolgálati könyv adatait, a vizsgaközpont a hajózási hatóság nyilvántartásába bejegyzi.

Bejegyzés a szolgálati könyvbe, a szolgálati könyv kezelése

6. § (1) *  A szolgálati könyvbe – amennyiben nemzetközi szerződés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve bejegyzéseket a vizsgaközpont vagy hajózási hatósági jogkörben eljárva a konzuli tisztviselő tehet. Tengerész szolgálati könyvbe az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló orvos jegyzi be.

(2) *  A be-, és kihajózások adatait, továbbá a szolgálati időt és megtett utakat a szolgálati könyvbe az úszólétesítmény vezetője jegyzi be.

7. § *  (1) A hajós szolgálati könyvet a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben, valamint a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendeletben foglalt szabályok szerint kell az úszólétesítményen tartani, vezetni és kezelni.

(2) A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál.

(3) A befejezett útra vonatkozó bejegyzéseket legkésőbb a következő út megkezdése előtt kell megtenni.

(4) A „Szolgálatok” bejegyzéséhez új „Szolgálati idő a .........hajón/úszómunkagépen/úszóművön” szakaszt kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa az úszólétesítményen a szolgálatát megkezdi, ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül.

(5) „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón befejezi.

(6) A „Szolgálati idők és utak” bejegyzéshez új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, új hajóra történő átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az indulási kikötőt (helyet) a „B” rovat „indulási kikötő (fkm)” oszlopába, az érkezési kikötőt (helyet) a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopába a (folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lévő) legtávolabbi célállomást kell bejegyezni.

(7) A „B” rovat „érintve” oszlopába akkor kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy arról visszatér.

(8) A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kikötőből (indulási helyről) való indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kikötő (fkm)” oszlopában megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni.

(9) Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni.

(10) Folyókon az indulási és érkezési pontok megjelölésekor, fel kell tüntetni az indulási és érkezési pontok folyamkilométer adatait.

(11) A gyakorlatszerzés során megtett utak igazolását a vizsgaközpont a hajónapló vonatkozó részének, vagy annak hitelesített kivonata bemutatása alapján végzi.

(12) A tengerész szolgálati könyvben a behajózásra vonatkozó bejegyzést a behajózást követő 24 órán belül kell megtenni.

(13) *  A hajós szolgálati könyvet a tulajdonosa legalább 15 havonta hitelesítésre a vizsgaközpontnak bemutatja.

(14) *  A tengerész szolgálati könyvet a tulajdonosa legalább 15 havonta hitelesítésre a vizsgaközpontnak bemutatja. Ha szolgálati okokból nem tudja szolgálati könyvét határidőre hitelesíttetni, a vizsgaközpontnál azt az első hazaérkezését követően haladéktalanul hitelesítteti.

(15) A be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti. A külföldi hatóságnál hitelesített szolgálatokat nyilvántartásba vétel céljából a hajózási hatóságnál be kell mutatni.

Hatósági eljárás

8. § *  (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági bejegyzése a hajózási hatóságok eljárási díjairól szóló jogszabály alapján díjköteles.

(2) *  Elveszett vagy használhatatlanná vált szolgálati könyvet a vizsgaközpontnak be kell jelenteni, amely kérelemre újat állít ki.

(3) *  A hitelesítésre (igazolásra) benyújtott szolgálati könyvben a vizsgaközpont a hajónapló, a hajóvezető által hitelesített hajónapló kivonat és a szolgálati könyvbe bejegyzett ki- és behajózások, utak bemutatása alapján hitelesíti (igazolja) az úszólétesítményen eltöltött szolgálati időt, továbbá a megtett utakat.

(4) * 

(5) *  A hajónapló vezetésére nem kötelezett úszólétesítményen a megszerzett gyakorlati időt az úszólétesítmény üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata alapján igazolja a vizsgaközpont.

(6) *  A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok illetékes hajózási hatósága által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a vizsgaközpont elfogadja.

8/A. § *  (1) *  A szolgálati könyv beteltével a tulajdonos köteles azt a vizsgaközpontnak bemutatni.

(2) *  A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idő igazolását követően, a vizsgaközpont lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.

(3) *  A nem hajózási hatóság vagy a vizsgaközpont előtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a vizsgaközpont jegyzi be.

(4) *  Az olyan képesítések esetében, amelyeket a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet vagy a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet alapján kizárólag a hajós szolgálati könyvbe kell bejegyezni és nem lehet kiadni külön képesítő okmányt, a hajós szolgálati könyvbe bejegyzett képesítés igazolja a tulajdonosnak az adott képesítéssel szerzett jogosultságát.

Záró és átmeneti rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2002. december 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a hajós és a tengerész szolgálati könyvről szóló 5/1983. (X. 6.) KM rendelet és a módosítására kiadott 23/1996. (XII. 4.) KHVM rendelet,

b) a hajózással kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet 6. §-a,

c) az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 23. §-a.

10. § *  A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESzCsM együttes rendelet módosításáról szóló 94/2011. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott – a rajnai szabályok szerinti képesítések bejegyzéseit biztosító oldalakat nem tartalmazó – hajós szolgálati könyvek a Duna vízrendszerén és Magyarország területén hatályosak.

11. § *  (1) *  Ez a rendelet a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez * 

2. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez * 

Tengerész szolgálati könyv

a) *  borító és címoldal

MAGYARORSZÁG
HUNGARY

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI KÖNYV

SEAMAN’S BOOK

b) 2. oldal

Nyilvántartási szám: .........................................

(Number)

fénykép

..............................................................

Tulajdonos aláírása
(Signature of holder)

c) *  3. oldal

Sorszám: ..........................

I. SZEMÉLYI ADATOK

(Personal particulars)

Családi név:

(Surname)

Keresztnév:

(First name)

Születési hely, idő:

(Place and date of birth)

Anyja neve:

(Mother’s name)

Állampolgársága:

(Nationality)

Termet (Height): ....................................... Haj (Hair): ..................................................

Arc (Face): ............... Különös ismertetőjel (Characteristic marks): .............................

Szem (Eyes):

Kiadás helye, ideje:

(Place and date of issue)

hajózási hatóság

(National Transport Authority)

P. H.

(Seal)

..............................................

Aláírás
(Signature)

d) 4. és 6. oldal

II. TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEK

A képesítő okmány száma
(Number of certificate)
Kiállítás helye, ideje
(Place and date of issue)

e) 5. és 7. oldal

Qualifications in the mercantile marine

Képesítés
(Qualification)
Kiállította
(Issued by)
Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)

f) 8. és 10. oldal

III. EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK

Az igazolás száma, kelte
(Number and date of certificate)
Érvényes
(Valid until)

g) 9. és 11. oldal

Attesting to medical fitness

Egészségi alkalmasság
(Medical fittnes for service)
Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)

h) 12., 14., 16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 46., 48. és 50. oldal

IV. BEHAJÓZÁSOK IGAZOLÁSA

Vállalat
(Company)
Hajó neve, lobogója
(Ship’s name, flag)
BRT/kW Beosztás
(Rank)

i) *  13., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43., 45., 47., 49. és 51. oldal

Certificate of embarkment/discharge

Behajózás helye, ideje
(Place and date of embarkment)
Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)
Kihajózás helye, ideje
(Place and date of discharge)
Aláírás, bélyegző
(Signature, seal)
Hajózási hatóság v. konzul pecsétje, aláírás
(Signature/seal of National Transport Authority or Consul)

j) 52–62. oldal

V. HIVATALOS BEJEGYZÉSEK
(official noties)

k) *  63. oldal

A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések

1. A hitelesített tengerész szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, valamint képesítéseinek igazolására szolgál.

2. A szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki.

3. A tengerész szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a személyi, szolgálati, képesítési és egészségi alkalmassági adatok változását be kell jegyeztetni, így:

– a személyi adatok, a tengerész képesítések változásait a hajózási hatóság vezeti át,

– az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló egészségügyi szerv jegyzi be,

– a be- és kihajózást a hajó parancsnoka jegyzi be és a hajózási hatóság tartja nyilván.

4. A szolgálati könyv tulajdonosa azt behajózása során köteles magánál tartani, és hatósági felhívásra felmutatni.

5. Amennyiben a tengerész szolgálati könyv elveszett vagy megsemmisült, azt a hajózási hatóságnak vagy külföldön a területileg illetékes konzulnak be kell jelenteni és kérelmezni kell új szolgálati könyv kiállítását. Szolgálati könyv beteltével a hajózási hatóság kérelemre új szolgálati könyvet állít ki.

6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után.

l) *  64. oldal

Remarks concerning the seaman’s book

1. The duly attested seaman’s book serves for certifying the personal data, the medical fitness for service, the duration of service acceded on board furthermore the qualifications of the holder.

2. The seaman’s book is issued by the National Transport Authority of Hungary.

3. The seaman’s book has to contain actual data therefore the changes – if any – must be registered by the proper authority i.e.:

– the personal data and the qualifications are entered by the National Transport Authority of Hungary or by the Hungarian Consulate,

– the medical fitness for service by the sanitary authority responsible for the medical examination,

– the data of embarkation and debarkation should be enrolled by the master and registered by the National Transport Authority of Hungary.

4. The holder is bound to keep the seaman’s book during service and bring forward at the request of authorities.

5. Loss or invalidation of seaman’s book shall be reported to the National Transport Authority of Hungary or the competent Hungarian Consulate. Should all pages of the book filled up or become unserviceable – a new seaman’s book is to be issued.

6. Pawning of the seaman’s book or accepting it as a pawn or transferring the seaman’s book is prohibited. Any abuse of seaman’s book, shall be penalised.

Ez a könyv 64 számozott oldalt tartalmaz.
(This book contains 64 numerated pages)

3. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez *