A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

34/2002. (XI. 26.) PM rendelet

a társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 29/D. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed arra az adózóra, amely a Tao. 29/D. §-a (3) bekezdésében meghatározott jogcímen a 2003-ban vagy azt követően kezdődő adóévi adóalap utáni adóból adókedvezményt kíván igénybe venni.

2. § (1) *  Az adózó a Tao. 29/D. §-a (3) bekezdésében meghatározott időpontig egy példányban az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a mellékletben meghatározott adatokat. Az adatokat legfeljebb az adózó adókötelezettsége keletkezésének a napjától (de legkorábban 1997. január 1-jétől) 2006. december 31-ig terjedő időszakra lehet bejelenteni.

(2) A tárgyi eszközök, az immateriális javak bekerülési értékét annak az évnek az adataként kell szerepeltetni, amelyben üzembe helyezésük, illetve nyilvántartásba vételük megtörtént, vagy várhatóan megtörténik. Az adatok között csak a tárgyi eszközökhöz és az immateriális javakhoz, illetve a pénzügyi lízingnek nem minősülő lízing (bérlet) alapján használt eszközhöz szorosan kapcsolódó alapítás-átszervezés aktivált értéke szerepelhet. A tárgyi eszközök, az immateriális javak bekerülési értékét csak abban az esetben lehet az adatok között szerepeltetni, ha azt az adózó az üzembe helyezést, a nyilvántartásba vételt követően öt évig (ha az eszköz adózó által történő üzembe helyezése – nyilvántartásba vétele – időpontjától számított elméleti hasznos élettartama nem haladja meg az öt évet, a hasznos élettartamon belül) nem értékesítette, illetve várhatóan nem értékesíti. Az adatok nem tartalmazhatják a tárgyi eszközök bekerülési értékének azt a részét, amelyet beruházásként 1997 előtt számolt el az adózó. Nem szerepeltethetők az adatok között azok a tárgyi eszközök, immateriális javak, amelyek fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem alapjául szolgáló fejlesztési program részét fogják képezni az adózó szándéka szerint.

(3) Ha a beruházás, felújítás üzembe helyezésére 2006. december 31-ig várhatóan nem kerül sor, annak bekerülési értékét 2006-ra vonatkozóan kell szerepeltetni. A 2005. év adataként is szerepeltetni kell az adóév utolsó napján üzembe nem helyezett beruházás értékét. Az adózó az általa megvalósított, telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházás bekerülési értékét az átadás évére vonatkozóan szerepelteti, ha az eszköz átadása már üzembe helyezését megelőzően megtörtént; infrastrukturális beruházás: a Tao. 4. §-a 9. pontjának e) alpontja szerinti beruházás, valamint a gázszolgáltatáshoz közvetlenül szükséges építmény- és gépberuházás. A szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök, beruházás, immateriális javak értékét 2003-tól kell az adatok között szerepeltetni.

(4) A pénzügyi lízingnek nem minősülő lízing (bérlet) elszámolt díját abban az esetben lehet feltüntetni, ha a lízingelt eszközt az adózó öt évig (de legalább a számviteli törvény megfelelő alkalmazásával figyelembe vett hasznos élettartamon belül) használta, illetve használni fogja. A díjat kamat nélkül kell figyelembe venni. A szinten tartást szolgáló lízing (bérlet) díját 2003-tól kell az adatok között szerepeltetni.

(5) Szinten tartást szolgál az az eszköz, amely az adózó által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési eljárás alapvető változását eredményezné.

(6) A környezetvédelmi beruházás soron a kizárólag környezetvédelmi célt szolgáló beruházást kell szerepeltetni.

(7) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés célját szolgáló eszköz sorokon a kizárólag és folyamatosan az adott kutatási célra használt tárgyi eszközöket (műszerek, berendezések, telek, építmények), valamint a vásárolt szellemi termékeket lehet szerepeltetni.

(8) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés költségeként kizárólag a következők vehetők figyelembe:

a) a kutatási programban részt vevő kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása;

b) a kutatási programhoz kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatás (konzultáció, technikai, kutatási szolgáltatások, közműszolgáltatás) és egyéb szolgáltatás (szolgáltatási eljárási díj) költsége.

(9) A munkavállalók általános, illetve speciális képzésének költségeként kizárólag a következők vehetők figyelembe:

a) az igénybe vett szaktanácsadói munka költsége, az oktatók személyi jellegű ráfordítása;

b) az oktatók és a képzésben részesülők utazási költsége;

c) a képzés céljából vásárolt vagy előállított – tárgyi eszköznek, immateriális jószágnak nem minősülő – eszköz (kiadvány, segédeszköz) számla (bizonylat) szerinti értéke, saját előállítás esetén közvetlen önköltsége;

d) a képzéshez használt eszköznek a képzés időtartamára elszámolt értékcsökkenése;

e) a képzésben részesülők személyi jellegű ráfordítása, de legfeljebb az a)–d) pontban felsorolt költségek együttes összege.

(10) A munkavállalók képzésére felmerült költségből a munkavállaló munkakörében

a) közvetlenül nem alkalmazható (más munkaterületen és más vállalkozásnál széles körben felhasználható) tudás megszerzését szolgáló elméleti és gyakorlati oktatás általános képzésnek minősül,

b) közvetlenül alkalmazható (más munkaterületen és más vállalkozásnál korlátozottan hasznosítható) tudás megszerzését szolgáló elméleti és gyakorlati oktatás speciális képzésnek minősül.

(11) A naptári évtől eltérő üzleti évre vonatkozó adatot annál az évnél kell szerepeltetni, amelyben az adóév első napja van.

(12) A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó az adatokat a Tao. 5. § (8) bekezdésében foglaltak alkalmazásával forintban adja meg.

3. § Az adózó a bejelentéshez csatolja a 2003–2006. évre vonatkozó részletes fejlesztési tervet. A részletes fejlesztési terv bemutatja a bejelentett adatok alátámasztására szolgáló célokat és körülményeket.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 34/2002. (XI. 26.) PM rendelethez * 

A tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak és egyes költségek alakulása 1997–2006. években


Megnevezés

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.
2002.
nov.
30-ig
2002.
dec.
1-jétől

2003.

2004.

2005.

2006.
Tény Terv
Immateriális javak:
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Vagyoni értékű jogok
3. Szellemi termékek
4. Üzleti vagy cégérték
Tárgyi eszközök:
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Beruházások, felújítások * 
Az immateriális javak együttes értékéből:
Szabadalom, know-how, licenc
Szoftver
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök együttes értékéből:
Szinten tartást szolgáló eszköz
Telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházás
Környezetvédelmi beruházás
Alapkutatás célját szolgáló eszköz
Alkalmazott kutatás célját szolgáló eszköz
Kísérleti fejlesztés célját szolgáló eszköz
Egyéb költségtételek:
Pénzügyi lízingnek nem minősülő lízing (bérlet) díja
Szinten tartást szolgáló pénzügyi lízingnek (bérletnek) nem minősülő lízing díja
Alapkutatás költsége
Alkalmazott kutatás költsége
Kísérleti fejlesztés költsége
Munkavállalók általános képzésének költsége
Munkavállalók speciális képzésének költsége