A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2002. évi XL. törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2001. évi végrehajtásáról, a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről szóló 2/2001. (II. 15.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 25/2001. (IV. 20.) OGY határozatban, a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 32/2001. (V. 14.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

Első rész

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtása

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 4 067 962,8 millió forint, azaz négymillió-hatvanhétezer-kilencszázhatvankettő egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 4 470 903,6 millió forint, azaz négymillió-négyszázhetvenezer-kilencszázhárom egész hattized millió forint kiadással, és

c) 402 940,8 millió forint, azaz négyszázkettőezerkilencszáznegyven egész nyolctized millió forint hiánnyal hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 142,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 174 362,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 587 304,1 millió forint összegben vásárolt vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől,

e) 10 153,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

f) 25 130,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

g) 18 835,8 millió forint összegben vásárolt vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 2001-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 16 067,7 millió forint összegben vásárolt vissza hiányt finanszírozó forint-államkötvényeket belföldi hitelezőktől,

b) 2795,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

c) 38 294,1 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-a alapján a pénzügyminiszter a központi költségvetésben 2001-ben befizetett 1848,8 millió forint összegű pénzbevonási nyereséget rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására használta fel.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2001-ben

a) 402 171,6 millió forint összegű forint államkötvényt értékesített,

b) 11706,8 millió forint értékben külföldi devizahiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2001-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési

Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 702150,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 246 362,5 millió forint értékben deviza-államkötvényt bocsátott ki.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében

a) 37 375,1 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 225 567,6 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Bős-Nagymaros Vízlépcsőhöz kapcsolódó hitelt az osztrák partner adósságelengedés miatt visszafizetettnek tekinti. Ezen adósságelem–az osztrák hitelnyújtó fél értesítése szerint – 2001. december 18-ával megszűnt. Ennek következtében a központi költségvetés adóssága 4150,9 millió forinttal csökkent.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások (a továbbiakban mindezek együtt: normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó) önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 1153,5 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 602,5 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 13,6 millió forint előirányzatnövekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 2001. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 4494,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1930,8 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2001. év után előírt tartozása 2563,6 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív támogatások és átengedett személyi jövedelemadó előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, összesen 93,2 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 60,9 millió forintot, a b) pontban meghatározott, központi költségvetést terhelő kiegészítésből 9,5 millió forintot – az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján – a PM–BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 61,7 millió forint, az iparűzési adóerő-képesség téves elszámolása következtében 68,6 millió forint és annak kamata 11,2 millió forint, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 39,9 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 19. §-ának (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára

a) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 17,7 millió forint, melyből az Állami Számvevőszék megállapítása egyenlegében 6,3 millió forint,

b) a cél- és címzett támogatás jogcímen az Állami Számvevőszék által megállapított 15,6 millió forint,

c) a 2000. december 31-én feladattal terhelt támogatásból fel nem használt, Állami Számvevőszék által megállapított 0,3 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 59,4 millió forint céltámogatási és 4,9 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(9) Az (5)–(7) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának 2001. december 31-én hatályos (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2002. március 28. napjától keletkezik.

(10) *  Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Kincstár 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok számára, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos normatív és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást – 1936,4 millió forintot – 2002. május 8-án átutalta.

(12) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján pótlólagos állami támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2001. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 299,0 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 6672,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2710,2 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt összesen 2499,4 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségét teljesítették.

11. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.

12. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1506,0 millió forint egyszeri – a 2001. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Költségvetési Törvény 1. számú melléklet XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2002 decemberében.

13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

Második rész

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása

15. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben állami kölcsönből, illetve állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2001. december 31-én 19 948,7 millió forint volt, amelyből 1259,9 millió forint a kölcsön-típusú, 18 688,8 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a 2000. évi Zárszámadási Törvény 16. §-a (1) bekezdésében foglalt 25 190,4 millió forint összegű követelés a 2001. év során a következők szerint változott:

a) a 2001. évben befolyt kölcsön-típusú törlesztések 6,0 millió forintot, a járadékjellegű befizetések 5140,5 millió forintot tettek ki,

b) az Országgyűlés – állami kölcsön-tartozás elengedésére vonatkozó – döntése alapján 21,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,

c) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint a felszámolásokhoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj együttes hatásaként a követelésállomány 73,9 millió forinttal csökkent.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül a követelésekhez kapcsolódva a 2001. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 11,4 millió forint fix járadék befizetése,

b) 50,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 74,6 millió forintot, a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások visszatérítése jogcímén 343,9 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1520,4 millió forintot térítsen meg.

17. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 22. § c) pontjában jóváhagyott 1468,3 millió forint többletet az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2002. december 31-ig utalja vissza.

(2) Az Országgyűlés az E. Alapnak a 24. § c) pontjában megállapított 30 279,4 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2002. december 31-ig elengedi.

18. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2002. december 31-ig

a) a Munkaerőpiaci Alap

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a „régi” korengedményes nyugdíj 2001. évi kiadásai jogcímén 7,9 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000–01301108–00000000 számú „Ellátási” számlája javára térítsen meg,

ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1978,4 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott

korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára,

ac) valamint az Ózdi Kohászati Üzemektől átvállalt korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán 308,1 millió forintot a 2000. december 31-én fennálló követelés jogcímén a központi költségvetésnek a 10032000–01034004 számú „Különleges bevételek” számla javára a NYUFIG-nál nyilvántartott tartozásállomány kivezetésével egyidejűleg térítsen meg;

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj-tartozás állományából 2001. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 289,5 millió forintot utaljon át;

c) a központi költségvetés a Ztv. 21. §-ának d) pontja alapján 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Ztv. 21. §-ának b) pontjában előírt beszedéshez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adja át a behajtható adósállomány analitikáját az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) számára legkésőbb 2002. december 31-ig.

20. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja hogy a központi költségvetésnek a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoporttal szemben 2001. december 31-én fennálló 1,4 milliárd forint összegű indulóvagyon-feltöltési kötelezettségét nem kell megfizetnie.

(2) Az Országgyűlés az ÁPV Rt.-nek a Kárrendezési célelőirányzattal szemben 2001. december 31-én fennálló, 3,6 milliárd forintot kitevő – tőke és kamat – kötelezettségét elengedi, amely kötelezettség 1991. előtt a kötelező gépjármű-biztosítás körében bekövetkezett károk okozta veszteségek fedezetéről szóló megállapodás alapján áll fenn.

Harmadik rész

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi költségvetésének végrehajtása

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2001. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

21. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2001. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 061 276,9 millió forint, azaz kettőmillió-hatvan-egyezer-kettőszázhetvenhat egész kilenctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 090 088,0 millió forint, azaz kettőmillió-kilencvenezer-nyolcvannyolc millió forint kiadási főösszeggel,

c) 28 811,1 millió forint, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáztizenegy egész egytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2001. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A nyugdíjbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása

22. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi költségvetése végrehajtását

a) 1176 589,8 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenhatezer-ötszáznyolcvankilenc egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1175 121,5 millió forint, azaz egymillió-egyszázhetvenötezer-egyszázhuszonegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 1468,3 millió forint, azaz egyezer-négyszázhatvannyolc egész háromtized millió forint bevételi többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Költségvetési Törvény 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési támogatás többlete.

23. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3376,2 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 215,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 1274,9 millió forint előző évi előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 312,4 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az Ny. Alap részére e törvény hatálybalépését követő három napon belül,

b) 3063,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Ny. Alap működési kiadásaira.

Harmadik fejezet

Az egészségbiztosítási alap költségvetésének végrehajtása

24. § Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi költségvetésének végrehajtását

a) 884 687,1 millió forint, azaz nyolcszáznyolcvan-négyezer-hatszáznyolcvanhét egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 914 966,5 millió forint, azaz kilencszáztizennégyezer-kilencszázhatvanhat egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 30 279,4 millió forint, azaz harmincezer-kettőszáz-hetvenkilenc egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

25. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 2001. évi működési előirányzat-maradványát 3695,9 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 1070,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 964,7 millió forint előző évek előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdésben elismert előirányzat-maradvány összegéből

a) 164,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány befizetését az E. Alap részére 2002. december 31-ig,

b) 7,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az Országos Orvosszakértői Intézet, Budapest VII. kerület, Damjanich utcai ingatlanának felújítására,

c) 3524,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2002. évi felhasználását az E. Alap működési kiadásaira.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím előirányzatának Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás részeként történő 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) bekezdése és 74. §-ának (1) bekezdése alapján,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 31,3 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj ellátás jogcímcsoport előirányzatnál 2,5 millió forint és a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 35,7 millió forint 2001. évi felhasználását a Költségvetési Törvény 68. §-ának (6) bekezdése és 74. §-ának (2) bekezdése szerint.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2001. évi felhasználást a 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 2,4 millió forint, a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 1087,8 millió forint és 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 330,7 millió forint összegben.

27. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkenésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 834,3 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 956,9 millió forint,

b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 420,1 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 774,4 millió forint,

c) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 1559,8 millió forint,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1046,4 millió forint,

d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 147,4 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatból a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanból történő kiköltözésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 0,2 millió forint

felhasználása történt meg.

28. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. §-ának (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzat terhére

a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 880,0 millió forintot bocsátott az APEH rendelkezésére,

b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2001. évben nem terheli.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXXIV. törvény 16. §-ában előírt megtérítési, visszautalási kötelezettségek teljesítését.

29. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.

Negyedik rész

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

30. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

31. § (1) * 

(2) * 

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

Vegyes és záró rendelkezések

33. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 6. §-ának (4) bekezdése, 67. §-ának a) pontja;

b) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 40. §-a (2) bekezdésének b)c) pontja.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 74. § (2) bekezdésében a „2002-ben 2,0 millió forintot” szövegrész „2002-ben 6,0 millió forintot” szövegrészre változik.

34. § Az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 11 045 800 forint, a Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Kht. 650 000 forint, az FVM Műszaki Intézet 13 954 545 forint,

a Halászati és Öntözési Kutatóintézet 12 850 000 forint, a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 18 618 000 forint, a Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Intézet Kht. 48 124 968 forint, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 5 000 000 forint, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 1 500 000 forint, az Országos Húsipari Kutatóintézet Kht. 10 125 000 forint, az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. 62 485 000 forint, a Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. 46 501 317 forint kutatási szerződések alapján nyújtott, visszatérítendő támogatásból származó, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával, az Oktatási Minisztériummal szemben fennálló tartozás megfizetése alól mentesül.

1. számú melléklet a 2002. évi XL. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
F01.a 1 Országgyűlés hivatali szervei 8 908,6 9 540,1
1 Működési költségvetés 373,0 597,2
1 Személyi juttatások 4 569,5 4 950,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 191,4 1 325,2
3 Dologi kiadások 1 940,0 1 982,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,0 63,0
1 Intézményi beruházási kiadások 387,7 415,5
2 Felújítás 1 200,0 1 534,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
3 Kölcsönök 14,0 14,0
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
F01.a 2 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,2
F01.a 7 Nemzetközi konferenciák megrendezése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,7
1–4. cím összesen: 9 288,6 380,0 8 908,6 10 248,9 674,2 9 540,1
F01.a 5 Közbeszerzések Tanácsa 61,9 87,4
1 Működési költségvetés 262,2 549,7
1 Személyi juttatások 128,3 187,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,4 64,7
3 Dologi kiadások 134,3 400,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,3
2 Felújítás 3,3 7,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,8
3 Kölcsönök 22,8 12,8
5. cím összesen: 324,1 262,2 61,9 703,1 562,5 87,4
F08.f 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 105,0 105,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
F08.e 1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 635,0 635,0
F08.e 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 386,4 386,4
F08.e 3 Magyar Szocialista Párt 754,9 754,9
F08.e 4 Szabad Demokraták Szövetsége 295,0 295,0
F08.e 5 Magyar Igazság és Élet Pártja 234,0 234,0
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
F08.e 1 Munkáspárt 72,9 72,9
F08.e 4 Kereszténydemokrata Néppárt 45,5 45,5
FO8.e 5 Magyar Demokrata Fórum 94,7 94,0
FO8.e 6 Magyar Demokrata Néppárt 30,6 30,6
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
F08.f 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 348,1 347,9
F08.f 2 Az szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 551,8
6–8. cím összesen: 3 553,9 3 001,2
10 Magyar Rádió támogatása
F08.c 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 777,0 3 330,5
F08.b 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 500,0 500,0
F08.b 3 Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 203,7
11 Magyar Televízió támogatása
F08.c 1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 5 347,7 6 369,9
F08.b 2 Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre 827,6
12 Duna Televízió támogatása
F08.c 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 182,3 1 425,6
F08.c 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 322,2 1 322,2
10–14. cím összesen: 11 129,2 13 979,5
I. fejezet összesen: 24 295,8 642,2 8 970,5 27 932,7 1 236,7 9 627,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
F01.a 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 383,9 542,6
1 Működési költségvetés 34,3
1 Személyi juttatások 151,2 313,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 52,1 66,6
3 Dologi kiadások 141,6 146,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 7,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 37,0 37,1
3 Kölcsönök 5,3 0,8
F01.a 2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
F01.a 1 Állami kitüntetések 113,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 96,0
3 Dologi kiadások 17,0
II. fejezet összesen: 496,9 496,9 588,4 35,1 542,6

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Alkotmánybíróság 795,0 927,0
1 Működési költségvetés 17,9
1 Személyi juttatások 400,6 442,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 140,5 145,1
3 Dologi kiadások 221,7 218,6
2 Felhalmozási költségvetés 15,8 34,9
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 83,1
2 Felújítás 10,0 18,1
4 Központi beruházási kiadások 84,9
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 120,0 69,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,6
4 Központi beruházási kiadások 120,0
III. fejezet összesen: 930,8 15,8 915,0 1 026,6 52,8 996,9

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 599,3 899,3
1 Működési költségvetés 16,8
1 Személyi juttatások 348,3 411,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,1 144,1
3 Dologi kiadások 108,6 107,1
2 Felhalmozási költségvetés 10,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,3 32,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6
3 Kölcsönök 0,9 0,9
F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások
F01.a 2 Székházcserével kapcsolatos kiadások
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 18,5
IV. fejezet összesen: 599,3 599,3 719,9 28,2 899,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Állami Számvevőszék 3 153,4 3 723,9
1 Működési költségvetés 4,9 26,6
1 Személyi juttatások 1 785,5 2 107,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 594,5 723,9
3 Dologi kiadások 420,7 422,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,0 8,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,8
1 Intézményi beruházási kiadások 82,7 269,4
2 Felújítás 86,9 31,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 2,5
4 Központi beruházási kiadások 87,0
3 Kölcsönök 3,0 3,0
F04.c 2 Továbbképzési és Módszertani Intézet 61,0 74,9
1 Működési költségvetés 47,6 60,8
1 Személyi juttatások 36,7 46,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,9 15,6
3 Dologi kiadások 37,5 59,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,2
2 Felújítás 14,5 5,7
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 87,0
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 87,0
2 EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 27,9 27,9
1 Működési költségvetés 44,0 92,1
1 Személyi juttatások 12,5 3,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1,7 0,9
3 Dologi kiadások 57,7 88,9
2 Felhalmozási költségvetés 75,3
1 Intézményi beruházási kiadások 109,3
V. fejezet összesen: 3 426,8 97,5 3 329,3 3 992,7 264,6 3 826,7

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Bíróságok 29 446,2 31 815,9
1 Működési költségvetés 3 945,5 3 412,5
1 Személyi juttatások 20 512,9 20 406,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 963,5 6 999,6
3 Dologi kiadások 5 143,9 5 153,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 69,5
2 Felhalmozási költségvetés 37,1 1 176,6
1 Intézményi beruházási kiadások 483,9 803,5
2 Felújítás 313,6 108,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 138,5
4 Központi beruházási kiadások 2 993,2
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 070,0 879,7
2 Felhalmozási költségvetés 840,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 860,0
4 Központi beruházási kiadások 2 910,0
F03.a 2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
VI. fejezet összesen: 36 348,8 4 822,6 31 526,2 37 532,0 4 589,1 32 695,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Ügyészségek 13 909,7 14 535,0
1 Működési költségvetés 30,5 70,8
1 Személyi juttatások 8 565,5 8 663,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 907,1 3 097,0
3 Dologi kiadások 1 509,5 1 312,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 31,0
2 Felhalmozási költségvetés 895,4
1 Intézményi beruházási kiadások 529,5 237,4
2 Felújítás 243,0 250,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 130,0 270,4
4 Központi beruházási kiadások 1 141,9
3 Kölcsönök 50,6 15,5 54,7 19,6
F03.b 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 146,3 163,5
1 Működési költségvetés 1,0 17,7
1 Személyi juttatások 94,7 115,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,2 40,5
3 Dologi kiadások 20,4 24,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 974,0 722,2
2 Felhalmozási költségvetés 43,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 830,9
4 Központi beruházási kiadások 1 017,0
VIII. fejezet összesen: 15 120,0 90,0 15 030,0 16 074,2 1 003,5 15 420,7

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
F01.a 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 3 540,7 4 223,6
1 Működési költségvetés 1,0 183,3
1 Személyi juttatások 2 042,8 2 627,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 701,3 854,8
3 Dologi kiadások 790,7 845,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 37,8
3 Kölcsönök 3,6 1,1 4,9 2,7
F01.a 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 235,9 4 488,1
1 Működési költségvetés 509,1 1 256,4
1 Személyi juttatások 556,2 575,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 197,0 205,7
3 Dologi kiadások 1 499,6 2 218,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 8,9
2 Felhalmozási költségvetés 16,0 456,4
1 Intézményi beruházási kiadások 390,7 1 608,1
2 Felújítás 115,0 88,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 505,6
4 Központi beruházási kiadások 645,8
3 Kölcsönök 1,0 0,8 0,6
F01.d 2 Magyar Közigazgatási Intézet 93,9 153,7
1 Működési költségvetés 24,0 306,2
1 Személyi juttatások 65,0 185,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 22,0 54,8
3 Dologi kiadások 26,9 73,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 6,2
2 Felújítás 2,3
3 Kincstári Vagyoni Igazgatóság
F01.b 1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1 472,9 1 683,8
1 Működési költségvetés 20,0 34,9
1 Személyi juttatások 800,2 857,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 288,4 295,7
3 Dologi kiadások 337,4 439,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,2
1 Intézményi beruházási kiadások 53,3 69,8
2 Felújítás 9,0 13,5
3 Kölcsönök 4,0 4,5 6,5
F01.b 2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás 199,9 3 201,6
1 Működési költségvetés 2 600,0 3 434,5
3 Dologi kiadások 2 006,6 2 157,6
2 Felhalmozási költségvetés 425,8
1 Intézményi beruházási kiadások 200,0 348,9
2 Felújítás 570,0 507,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,3 407,2
4 Központi beruházási kiadások 453,0
F01.a 3 Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok 504,0 2 184,0
1 Működési költségvetés 126,0 1 899,0
3 Dologi kiadások 155,0 436,4
2 Felhalmozási költségvetés 7 637,9
1 Intézményi beruházási kiadások 273,0 7 127,3
2 Felújítás 202,0 576,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 652,4
F01.a 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 602,1 1 792,9
1 Működési költségvetés 755,7 138,7
1 Személyi juttatások 215,8 126,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,2 45,8
3 Dologi kiadások 1 872,9 280,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 237,4
2 Felhalmozási költségvetés 160,7
1 Intézményi beruházási kiadások 82,9 156,3
2 Felújítás 106,6 149,9
3 Kölcsönök 0,2
F12.c 5 Hírközlési Intézmények 94,0
1 Működési költségvetés 9 677,8 8 960,8
1 Személyi juttatások 1 579,2 2 072,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 550,8 722,5
3 Dologi kiadások 3 591,7 4 379,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,8 65,6
2 Felhalmozási költségvetés 51,0 27,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 527,1 1 768,1
2 Felújítás 390,0 34,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 385,1
3 Kölcsönök 1,2 7,1 4,4
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 435,8 268,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 245,7
4 Központi beruházási kiadások 435,8
F12.c 2 Kormányzati távközlési célprogram 228,1 228,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103,0
4 Központi beruházási kiadások 228,1
F13.b 3 Kincstári vagyonnal összefüggő egyéb ingatlanfejlesztési feladatok 236,9 236,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 68,2
4 Központi beruházási kiadások 236,9
F01.a 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6 188,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 62,8
4 Központi beruházási kiadások 208,6
F01.b 5 Állami vagyonkezelési beruházások 290,6 223,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,3
4 Központi beruházási kiadások 290,6
2 Célelőirányzatok
F16 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 134,7
1 Működési költségvetés 10,0
3 Dologi kiadások 204,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 72,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,1
3 Kölcsönök 14,1 14,1
F01.a 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 4 625,4 4 484,2
1 Működési költségvetés 19,2
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1
3 Dologi kiadások 4 599,3 3 835,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
F08.b 3 Kulturális kiadványok 740,0 724,1
1 Működési költségvetés 6,0
3 Dologi kiadások 740,0 55,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0
F01.b 4 Költségvetési tájékoztató 390,0 390,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 390,0 10,5
F13.b 5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram 1 470,0 1 455,9
1 Működési költségvetés 326,6
3 Dologi kiadások 1 470,0 1 463,2
F01.a 6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 294,6 292,6
1 Működési költségvetés 2,7
1 Személyi juttatások 219,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,9
3 Dologi kiadások 66,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,0
F01.a 7 Világbanki segély az EU-hoz való csatlakozást szolgáló intézmény fejlesztéshez
1 Működési költségvetés 35,3
3 Dologi kiadások 35,3
F01.d 8 Avicenna Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 200,0
F16 10 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,7
F01.d 14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 128,7 122,7
1 Működési költségvetés 1,4
1 Személyi juttatások 13,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 95,8 102,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 40,3
F01.a 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 726,0 698,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,4
3 Dologi kiadások 559,1 217,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 93,4
2 Felújítás 0,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88,5
F13.a 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 991,7 909,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0
3 Dologi kiadások 193,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,7 196,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,3
F13.b 41 Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 91,6 24,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5
3 Dologi kiadások 78,3 20,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,5
F13.a 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 19,9 19,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,9 19,9
F01.c 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 84,6 84,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 84,6
F05.e 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,0 47,0
F01.c 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 20,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 63,5 24,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1
F01.c 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 89,3 82,6
1 Működési költségvetés 17,1
1 Személyi juttatások 9,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 84,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,8 21,1
F04.c 58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,8 19,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,8 19,8
F08.d 59 Taizé mozgalom támogatása 80,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0
F08.f 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 483,9 450,2
1 Működési költségvetés 3,9
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0
3 Dologi kiadások 415,9 79,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 285,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,6
F06.d 62 Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása 489,5 159,9
1 Működési költségvetés 0,7
1 Személyi juttatások 250,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0
3 Dologi kiadások 149,5 159,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 91,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,2
F08.b 63 Millenáris Kht. támogatása 1 400,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 400,0
F01.a 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására 83,3 58,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 70,9 91,2
5 Egyeb működési célú támogatások, kiadások 12,4 93,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,9
F01.d 65 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0
F12.c 3 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 30 000,0 23 442,5
1 Működési költségvetés 1 199,0 1 092,8
3 Dologi kiadások 21 551,0 6 341,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 950,0 1 531,6
2 Felhalmozási költségvetés 134,1
1 Intézményi beruházási kiadások 67,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 698,0 8 310,0
3 Kölcsönök 223,4
F16 10 Fejezeti tartalék 454,1 261,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 454,1
1–9. cím összesen: 67 353,0 14 980,7 52 372,3 63 998,3 26 824,8 54 530,2
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
F01.b 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 563,4 620,2
1 Működési költségvetés 13,9 15,2
1 Személyi juttatások 310,8 308,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 109,6 108,1
3 Dologi kiadások 127,9 102,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,7
1 Intézményi beruházási kiadások 31,6
2 Felújítás 2 0 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,0
3 Kölcsönök 1,0 1,0
F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,9
F01.c 2 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része
1 Működési költségvetés 21,2
3 Dologi kiadások 21,2
2 Felhalmozási költségvetés 322,1
1 Intézményi beruházási kiadások 322,1
10. cím összesen: 577,3 13,9 563,4 908,6 360,2 620,2
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F03.b 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 5 132,8 6 101,2
1 Működési költségvetés 83,7 62,4
1 Személyi juttatások 2 892,6 3 285,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 025,1 1 147,6
3 Dologi kiadások 895,9 870,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 158,1 159,6
2 Felhalmozási költségvetés 18,9
1 Intézményi beruházási kiadások 109,2 130,2
2 Felújítás 105,6 52,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,5
4 Központi beruházási kiadások 471,7
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Kölcsönök 26,1 26,8
F03.b 2 Információs Hivatal 4 779,9 5 309,1
1 Működési költségvetés 126,0 58,7
1 Személyi juttatások 1 684,7 1 951,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 593,4 683,1
3 Dologi kiadások 2 407,4 2 326,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,0 87,8
2 Felhalmozási költségvetés 2,8
1 Intézményi beruházási kiadások 35,4 35,4
2 Felújítás 78,0 76,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Központi beruházási kiadások 202,8
5 Lakástámogatás 20,0 20,0
F03.b 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 11 709,3 12 486,6
1 Működési költségvetés 247,1 200,3
1 Személyi juttatások 4 189,4 4 685,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 471,3 1 636,7
3 Dologi kiadások 1677,3 1 655,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 212,9 214,7
2 Felhalmozási költségvetés 663,8
1 Intézményi beruházási kiadások 4 119,5 3 402,3
2 Felújítás 229,0 376,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 7,2
4 Központi beruházási kiadások 858,9
5 Lakástámogatás 35,0 35,0
3 Kölcsönök 2,0 26,5 25,3
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.b 1 Rend és közbiztonsági beruházások 1 378,0 552,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 496,4
4 Központi beruházási kiadások 1 378,0
11. cím összesen: 23 456,8 456,8 23 000,0 24 989,9 1 059,0 24 449,5
12 Tartalékok
F16 1 Költségvetés általános tartaléka 84 651,0
2 Céltartalékok
F16 1 Különféle személyi kifizetések 53 719,0
F10 2 Nemzeti Földalap előkészítése, működtetése és földvásárlás támogatása 5 000,0
F16 3 A közszféra keresetkiegészítése, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emelése 14 000,0
23 Kormányzati rendkívüli kiadások
F12.a 1 Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása 35 200,0
F12.a 1 Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai 11 600,0
F12.a 2 Tőketartalék 1 0910,0
F01.b 3 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásával kapcsolatos állami hitelnyújtás fedezete 12 690,0
F01.b 2 Az ÁPV Rt. tartalékának feltöltése 44 100,0 44 100,0
F08.c 3 MTV Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 12 500,0
F08.c 4 Magyar Rádió Rt. sajáttőke egyes elemeinek emelése 1 500,0
14 Központosított bevételek
F12.c 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások visszatérülése 260,0 222,7
X. fejezet összesen: 342 057,1 15 711,4 75 935,7 169 196,8 28 466,7 79 599,9

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Alcím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.-
cso-
port-szám
Ki-
emelt
előir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név
Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előir.-
csop.-
név


FEJEZET

2001. évi törvényi módosított
előirányzat


2001. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása
F01.a 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 142,9 8 946,1
1 Működési költségvetés 42,1 994,0
1 Személyi juttatások 2 003,2 2 426,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 693,0 675,6
3 Dologi kiadások 804,0 2 187,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 293,6
2 Felhalmozási költségvetés 4 061,3
1 Intézményi beruházási kiadások 308,8 6 112,6
2 Felújítás 253,2 429,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,6
4 Központi beruházási kiadások 669,7
F03.b 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 130,2 1 227,9
1 Működési költségvetés 10,9
1 Személyi juttatások 738,6 786,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 257,5 266,5
3 Dologi kiadások 83,6 116,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 4,6
1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 70,4
2 Felújítás 0,6
F01.b 3 Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal 601,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 10,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 111,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 419,9
F01.a 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 657,3 6 428,4
1 Működési költségvetés 553,2 822,0
1 Személyi juttatások 2 949,7 3 996,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 066,7 1 389,0
3 Dologi kiadások 928,0 1 235,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,4 98,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 264,9
1 Intézményi beruházási kiadások 117,9 217,5
2 Felújítás 66,8 71,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 231,0
4 Központi beruházási kiadások 26,0
5 Lakástámogatás 11,2
3 Kölcsönök 16,2 16,2
F06.g 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2 133,3 3 831,6
1 Működési költségvetés 46,5 79,1
1 Személyi juttatások 546,8 664,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,0 229,7
3 Dologi kiadások 1 056,1 1 115,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166,6 15,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 164,3
2 Felhalmozási költségvetés 1 814,0
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 116,6
2 Felújítás 3,4 143,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0
4 Központi beruházási kiadások 1 971,6
3 Kölcsönök 2,1 40,9
5 Rendőrség
F03.b 1 Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 14 353,4 14 724,8
1 Működési költségvetés 2 158,7 834,6
1 Személyi juttatások 4 738,9 5 329,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 688,9 1 923,8
3 Dologi kiadások 3 667,1 3 756,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 394,4 279,7
2 Felhalmozási költségvetés 28,2 127,1
1 Intézményi beruházási kiadások 4 619,2 2 840,3
2 Felújítás 431,8 121,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,4
5 Lakástámogatás 55,8
3 Kölcsönök 76,8 64,9
F03.b 2 Budapesti Rendőr-főkapitányság 20 684,2 23 665,1
1 Működési költségvetés 2 447,0 1 569,4
1 Személyi juttatások 12 590,2 13 854,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 591,8 4 713,0
3 Dologi kiadások 5 657,2 5 199,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,9
2 Felhalmozási költségvetés 30,0 68,1
1 Intézményi beruházási kiadások 172,0 392,7
2 Felújítás 150,0 199,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8
4 Központi beruházási kiadások 816,8
5 Lakástámogatás 91,7
3 Kölcsönök 89,8 87,7
F03.b 4 Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2 847,4 3 305,2
1 Működési költségvetés 224,0 135,0
1 Személyi juttatások 1 834,7 2 053,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 670,9 738,4
3 Dologi kiadások 478,6 508,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés 18,9
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,7
2 Felújítás 70,0 125,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,7
5 Lakástámogatás 18,7
3 Kölcsönök 5,5 14,2
F03.b 5 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 3 726,9 4 619,0
1 Működési költségvetés 212,9 102,7
1 Személyi juttatások 2 391,1 2 500,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 874,2 907,2
3 Dologi kiadások 627,2 783,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
2 Felhalmozási költségvetés 9,5
1 Intézményi beruházási kiadások 21,3 30,3
2 Felújítás 25,0 35,0
4 Központi beruházási kiadások 388,7
5 Lakástámogatás 25,2
3 Kölcsönök 11,4 11,4
F03.b 6 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,4 2 967,4
1 Működési költségvetés 193,6 75,1
1 Személyi juttatások 1 656,5 1 790,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 605,7 633,8
3 Dologi kiadások 480,7 439,9
2 Felhalmozási költségvetés 8,5
1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 50,3
2 Felújítás 70,0 111,0
4 Központi beruházási kiadások 0,9
5 Lakástámogatás 16,2
3 Kölcsönök 2,4 2,4
F03.b 7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 4 694,8 5 330,3
1 Működési költségvetés 271,2 176,6
1 Személyi juttatások 3 005,3 3 345,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 098,7 1 214,6
3 Dologi kiadások 801,8 756,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,2
2 Felhalmozási költségvetés 11,4
1 Intézményi beruházási kiadások 28,2 55,4
2 Felújítás 30,0 49,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,2
4 Központi beruházási kiadások 9,5
5 Lakástámogatás 28,7
3 Kölcsönök 19,2 14,7
F03.b 8 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2 735,4 3 188,0
1 Működési költségvetés 202,2 106,4
1 Személyi juttatások 1 739,3 1 915,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 637,7 652,7
3 Dologi kiadások 508,2 523,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,6 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 156,3
1 Intézményi beruházási kiadások 19,8 30,6
2 Felújítás 31,0 66,6
4 Központi beruházási kiadások 111,4
5 Lakástámogatás 16,4
6 Lakásépítés 31,3
3 Kölcsönök 21,2 18,9
F03.b 9 Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2 818,4 3 260,9
1 Működési költségvetés 179,2 130,8
1 Személyi juttatások 1790,4 2 012,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,2 703,9
3 Dologi kiadások 464,6 527,9
2 Felhalmozási költségvetés 5,6
1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 32,5
2 Felújítás 75,0 22,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1
4 Központi beruházási kiadások 41,1
5 Lakástámogatás 15,9
3 Kölcsönök 0,7 4,3
F03.b 10 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2 635,1 3 013,8
1 Működési költségvetés 205,0 177,6
1 Személyi juttatások 1 708,7 1 917,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 629,2 685,9
3 Dologi kiadások 469,5 503,4
2 Felhalmozási költségvetés 4,5 14,9
1 Intézményi beruházási kiadások 14,2 35,3
2 Felújítás 23,0 26,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2
4 Központi beruházási kiadások 1,5
5 Lakástámogatás 13,9
3 Kölcsönök 14,8 15,2
F03.b 11 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 3 324,0 3 966,6
1 Működési költségvetés 210,1 115,8
1 Személyi juttatások 2 122,1 2 464,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 775,6 878,2
3 Dologi kiadások 588,8 560,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 65,3
1 Intézményi beruházási kiadások 14,6 39,5
2 Felújítás 33,0 91,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3
4 Központi beruházási kiadások 57,2
5 Lakástámogatás 19,3
3 Kölcsönök 14,5 16,7
F03.b 12 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 1 998,2 2 366,9
1 Működési költségvetés 112,5 63,9
1 Személyi juttatások 1 258,7 1 499,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 460,0 530,1
3 Dologi kiadások 342,9 355,2
2 Felhalmozási költségvetés 1,5 18,7
1 Intézményi beruházási kiadások 10,6 19,4
2 Felújítás 40,0 3,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
5 Lakástámogatás 9,2
3 Kölcsönök 5,3 5,8
F03.b 13 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2 693,2 3 199,7
1 Működési költségvetés 184,0 86,8
1 Személyi juttatások 1 734,3 1 931,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 634,0 696,7
3 Dologi kiadások 474,0 497,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 6,0
1 Intézményi beruházási kiadások 14,4 41,2
2 Felújítás 20,0 36,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
4 Központi beruházási kiadások 50,0
5 Lakástámogatás 16,3
3 Kölcsönök 5,9 5,9
F03.b 14 Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2 092,5 2 472,6
1 Működési költségvetés 169,0 132,9
1 Személyi juttatások 1 335,1 1 503,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 487,9 538,2
3 Dologi kiadások 377,0 393,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0 25,4
2 Felújítás 49,0 68,0
4 Központi beruházási kiadások 19,3
5 Lakástámogatás 16,1
3 Kölcsönök 15,7 15,5
F03.b 15 Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 1 755,0 2 066,4
1 Működési költségvetés 100,5 45,1
1 Személyi juttatások 1 133,0 1 256,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 413,7 444,8
3 Dologi kiadások 285,6 338,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,0
1 Intézményi beruházási kiadások 9,7 35,0
2 Felújítás 14,0 26,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
4 Központi beruházási kiadások 7,0
5 Lakástámogatás 9,2
3 Kölcsönök 2,0 1,9
F03.b 16 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 5 649,0 6 417,8
1 Működési költségvetés 328,9 229,4
1 Személyi juttatások 3 593,8 4 008,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 312,7 1 431,4
3 Dologi kiadások 988,0 1 096,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5 3,4
2 Felhalmozási költségvetés 12,3
1 Intézményi beruházási kiadások 40,9 58,3
2 Felújítás 39,0 82,6
4 Központi beruházási kiadások 14,6
5 Lakástámogatás 34,1
3 Kölcsönök 22,2 14,2
F03.b 17 Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2 849,3 3 402,2
1 Működési költségvetés 208,2 119,4
1 Személyi juttatások 1 787,3 1 968,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 653,3 707,5
3 Dologi kiadások 562,4 617,9
2 Felhalmozási költségvetés 71,5
1 Intézményi beruházási kiadások 14,5 33,1
2 Felújítás 40,0 123,4
4 Központi beruházási kiadások 116,8
5 Lakástámogatás 17,5
3 Kölcsönök 28,6 26,1
F03.b 18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 3 290,1 4 187,6
1 Működési költségvetés 175,2 171,6
1 Személyi juttatások 2 083,4 2 503,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 760,6 891,1
3 Dologi kiadások 575,8 639,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,3
2 Felhalmozási költségvetés 93,1
1 Intézményi beruházási kiadások 19,5 136,0
2 Felújítás 24,0 29,1
4 Központi beruházási kiadások 223,9
5 Lakástámogatás 18,5
3 Kölcsönök 15,8 13,7
F03.b 19 Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2 057,8 2 444,4
1 Működési költségvetés 137,5 166,8
1 Személyi juttatások 1 295,0 1 515,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 473,5 537,7
3 Dologi kiadások 346,1 383,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási költségvetés 6,5
1 Intézményi beruházási kiadások 10,7 53,7
2 Felújítás 70,0 87,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2
4 Központi beruházási kiadások 19,0
5 Lakástámogatás 11,2
3 Kölcsönök 12,8 12,0
F03.b 20 Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2 073,4 2 352,7
1 Működési költségvetés 184,9 116,2
1 Személyi juttatások 1 318,5 1 466,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 481,8 505,6
3 Dologi kiadások 429,3 428,9
2 Felhalmozási költségvetés 7,7
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 29,9
2 Felújítás 17,0 36,0
5 Lakástámogatás 17,2
3 Kölcsönök 15,4 15,7
F03.b 21 Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2 496,9 2 979,2
1 Működési költségvetés 193,6 140,9
1 Személyi juttatások 1 616,8 1 809,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 590,9 643,7
3 Dologi kiadások 422,2 491,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,0 0,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 13,6 38,0
2 Felújítás 43,0 130,3
4 Központi beruházási kiadások 3,6
5 Lakástámogatás 15,1
3 Kölcsönök 12,1 19,6
F03.b 22 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2 061,3 2 467,5
1 Működési költségvetés 174,0 138,0
1 Személyi juttatások 1 325,8 1568,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,0 552,3
3 Dologi kiadások 394,6 387,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6
2 Felhalmozási költségvetés 27,7
1 Intézményi beruházási kiadások 11,9 42,9
2 Felújítás 19,0 44,4
4 Központi beruházási kiadások 0,8
5 Lakástámogatás 13,1
3 Kölcsönök 14,0 12,7
F03.b 23 Készenléti Rendőrség 5 474,1 6 414,9
1 Működési költségvetés 721,6 651,4
1 Személyi juttatások 3 504,8 3 740,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 257,3 1 347,5
3 Dologi kiadások 1 387,6 1 301,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,3
2 Felhalmozási költségvetés 2,0 3,1
1 Intézményi beruházási kiadások 38,6 94,1
2 Felújítás 10,0 35,8
4 Központi beruházási kiadások 495,4
5 Lakástámogatás 26,1
3 Kölcsönök 26,9 23,7
F03.b 24 Köztársasági Őrezred 4 146,5 4 706,6
1 Működési költségvetés 180,1 289,2
1 Személyi juttatások 2 734,9 2 989,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 970,0 991,2
3 Dologi kiadások 569,2 715,5
2 Felhalmozási költségvetés 0,8 9,3
1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 120,9
2 Felújítás 20,0 24,6
5 Lakástámogatás 38,5
3 Kölcsönök 52,6 44,2
F03.b 25 Híradástechnikai Szolgálat 2 461,5 2 577,6
1 Működési költségvetés 282,2 268,7
1 Személyi juttatások 335,3 373,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 125,5 142,7
3 Dologi kiadások 1 649,9 1 602,3
2 Felhalmozási költségvetés 20,0 101,7
1 Intézményi beruházási kiadások 628,0 238,9
2 Felújítás 25,0 25,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 160,0
4 Központi beruházási kiadások 172,2
3 Kölcsönök 1,1
6 Határőrség
F03.b 1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei 5 687,3 6 954,5
1 Működési költségvetés 37,0 126,5
1 Személyi juttatások 1 328,7 1 594,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 484,6 576,2
3 Dologi kiadások 1 236,4 1 498,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,0 209,2
2 Felhalmozási költségvetés 240,0 285,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 622,8 1 584,4
2 Felújítás 1 265,8 914,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0
4 Központi beruházási kiadások 6,4
5 Lakástámogatás 323,0
3 Kölcsönök 46,4 45,6
F03.b 2 Határőr-igazgatóságok 21 227,0 22 851,7
1 Működési költségvetés 347,2 578,8
1 Személyi juttatások 14 085,6 15 007,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 172,8 5 078,3
3 Dologi kiadások 2 315,8 2 781,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,8
2 Felhalmozási költségvetés 47,3
1 Intézményi beruházási kiadások 53,5
2 Felújítás 7,3
4 Központi beruházási kiadások 441,6
3 Kölcsönök 150,5 16,2
F03.c 7 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 5 899,0 7 545,4
1 Működési költségvetés 207,6 1 361,7
1 Személyi juttatások 3 133,1 3 842,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 102,9 1 357,3
3 Dologi kiadások 983,7 2 061,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,6 167,7
2 Felhalmozási költségvetés 3,1 17 821,6
1 Intézményi beruházási kiadások 720,9 2 806,0
2 Felújítás 164,5 117,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15 439,9
4 Központi beruházási kiadások 379,1
5 Lakástámogatás 54,6
3 Kölcsönök 42,2 40,6
F08.b 10 Duna Palota és Kiadó 268,7 250,1
1 Működési költségvetés 226,6 200,6
1 Személyi juttatások 188,1 137,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 71,6 58,1
3 Dologi kiadások 174,0 144,6
2 Felhalmozási költségvetés 1,0
1 Intézményi beruházási kiadások 22,5 20,0
2 Felújítás 39,1 20,7
F01.f 11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 18 769,7 22 812,1
1 Működési költségvetés 8 805,3 2 999,4
1 Személyi juttatások 1 269,3 1 173,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 457,9 425,4
3 Dologi kiadások 14 551,1 8 984,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 263,7 3 458,9
2 Felhalmozási költségvetés 115,8
1 Intézményi beruházási kiadások 7 883,6 7 843,6
2 Felújítás 149,4 562,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,3
3 Kölcsönök 0,3
F04.c 12 Rendőrtiszti Főiskola 1 010,9 1 417,1
1 Működési költségvetés 144,7 214,0
1 Személyi juttatások 586,4 698,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 211,1 220,6
3 Dologi kiadások 249,8 323,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,9
2 Felhalmozási költségvetés 3,9
1 Intézményi beruházási kiadások 52,5 93,6
2 Felújítás 55,8 122,0
4 Központi beruházási kiadások 3,6
3 Kölcsönök 8,4 6,7
F05.a 13 BM Központi Kórház és intézményei 517,8 935,6
1 Működési költségvetés 2 844,2 2 480,8
1 Személyi juttatások 1 053,6 1 253,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 411,7 438,3
3 Dologi kiadások 1 672,0 1 244,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,4
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 18,0
1 Intézményi beruházási kiadások 77,6 93,6
2 Felújítás 146,1 117,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 260,0
4 Központi beruházási kiadások 6,3
3 Kölcsönök 1,1 1,3
14 Központi Gazdasági Főigazgatóság
F03.b 1 Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei 2 225,6 3 095,4
1 Működési költségvetés 1219,7 1 825,7
1 Személyi juttatások 1 131,2 1 219,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 422,0 442,8
3 Dologi kiadások 1 219,1 1 686,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,5 329,5
2 Felhalmozási költségvetés 11,3 1 248,4
1 Intézményi beruházási kiadások 52,4 309,2
2 Felújítás 229,4 877,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 235,5
5 Lakástámogatás 80,0
6 Lakásépítés 400,0 558,3
3 Kölcsönök 184,0 184,0
F03.b 17 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 431,9 218,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 68,3 66,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 23,7 22,4
3 Dologi kiadások 120,2 39,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,9
2 Felhalmozási költségvetés 140,0
1 Intézményi beruházási kiadások 219,7 13,0
18 Oktatási Igazgatóság
F04.d 1 Oktatási Igazgatóság 143,2 367,2
1 Működési költségvetés 6,5
1 Személyi juttatások 33,2 46,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 13,4
3 Dologi kiadások 95,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,5
2 Felhalmozási költségvetés 106,4
1 Intézményi beruházási kiadások 59,6 161,8
2 Felújítás 38,9 0,2
4 Központi beruházási kiadások 10,0
F04.b 2 Tanintézetek 4 350,4 5 903,8
1 Működési költségvetés 288,9 473,5
1 Személyi juttatások 2 194,0 2 444,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 742,5 777,8
3 Dologi kiadások 1 467,3 1 892,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 80,9
2 Felhalmozási költségvetés 8,9
1 Intézményi beruházási kiadások 110,0 106,3
2 Felújítás 60,0 92,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 106,4
4 Központi beruházási kiadások 641,7
3 Kölcsönök 2,2 2,2
F03.b 3 BM Nemzetközi Oktatási Központ 144,5 197,2
1 Működési költségvetés 203,2 381,0
1 Személyi juttatások 92,9 146,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 33,9 47,0
3 Dologi kiadások 220,9 354,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,1
1 Intézményi beruházási kiadások 17,0
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 2 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 60,0 218,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,0
4 Központi beruházási kiadások 60,0 20,0
F03.b 3 Rend és közbiztonsági beruházások 4 534,0 482,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8
4 Központi beruházási kiadások 4 534,0
F03.c 4 Tűzvédelmi beruházások 285,0 70,9
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 285,0
F03.b 5 Lakáscélú beruházás 818,6 2,9
2 Felhalmozási költségvetés
5 Lakástámogatás 818,6
2 Ágazati célfeladatok
F03.b 1 Gépjármű korszerűsítési program 100,0 51,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 108,9
F08.b 2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai 55,0 32,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,0
F03.c 3 Tűzvédelmi bírság és biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása
2 Felhalmozási költségvetés 1 992,3 2 016,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 992,3 1 655,4
F03.b 4 Közrendvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 96,0 20,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 96,0 2,0
F03.b 5 Vagyonvédelmi bírság
1 Működési költségvetés 1 994,5
3 Dologi kiadások 1 994,5
F03.b 6 Helyszíni bírság
1 Működési költségvetés 3 000,0
3 Dologi kiadások 3 000,0
F03.c 7 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 200,0 200,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 107,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0 75,3
F13.b 9 Katasztrófaelhárítási célelőirányzatok 18 128,4
1 Működési költségvetés 80,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 672,2
2 Felhalmozási költségvetés 9 117,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19 173,1
F02 11 Kormányzati Koordinációs Bizottság feladatai 23,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 8,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0
F03.b 15 Európai integrációs feladatok 343,7 141,7
1 Működési költségvetés 51,1
1 Személyi juttatások 19,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,5
3 Dologi kiadások 274,9 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7 269,7
2 Felhalmozási költségvetés 114,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 86,8
3 Kölcsönök 27,6 26,1
F02 16 NATO Békepartnerségi Program 19,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2,3
3 Dologi kiadások 9,7
F01.f 19 Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 11,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 152,7
F01.a 23 Választás, népszavazás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,6
F04.c 26 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,0
F03.b 28 Hivatásos állomány életbiztosítása 125,0 4,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 125,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
F02 29 Hivatásos állomány nyugdíjaztatása 8 488,0 8 488,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 488,0 8 488,0
F02 30 Országos Baleset-megelőzési Bizottság
1 Működési költségvetés 243,7 330,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 243,7 323,0
2 Felhalmozási költségvetés 35,0 35,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,0 35,0
F01.f 52 Köztisztviselői továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetőképzés működési feltételei 200,0 650,0
1 Működési költségvetés 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 456,3
F03.b 53 ORFK D.A.D.A. Program támogatása 5,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,0
F03.b 56 Az amerikai terrortámadással összefüggésben a tárca intézményeinél felmerülő többletfeladatok költségei 4 381,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 787,5
3 Társadalmi önszerveződések támogatása
F08.a 2 Rendőr és Határőr SE támogatása 39,0 39,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 39,0 38,6
F08.f 3 Szakszervezetek támogatása 10,0 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0
F08.a 4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 15,0 15,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,0 15,0
F08.f 5 Szabadságharcosokért Alapítvány 100,0 100,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 100,0
F03.b 6 Társadalmi segítők támogatása 120,0 54,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 50,0
F03.b 7 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása 10,0 10,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0
F03.b 8 Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 360,0 360,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 360,0 360,0
F01.f 9 Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. támogatása 16,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 16,0
11 PHARE program
F03.b 1 COP’97
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 53,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 315,1
F03.b 2 COP’98
1 Működési költségvetés 307,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 224,9
2 Felhalmozási költségvetés 599,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 939,8
F03.b 3 COP’99 2 052,4 809,6
1 Működési költségvetés 488,0 575,6
3 Dologi kiadások 165,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 404,0 594,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 695,6 718,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 667,0 734,2
F03.b 4 COP’2000 713,2 713,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 146,0
2 Felhalmozási költségvetés 756,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 323,9
F03.b 5 Katasztrófavédelem PHARE programja 1 040,0 940,9
1 Működési költségvetés 48,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 040,0 832,8
1 Intézményi beruházási kiadások 2 080,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 947,7
13 Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása
F04.b 1 Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 10 464,9 30 258,0
1 Működési költségvetés 856,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10 464,9 31 114,0
F04.a 2 Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 3 827,9 6 781,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 827,9 6 781,8
3 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
F06.g 1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 548,8 5 538,6
1 Működési költségvetés 79,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 548,8 5 612,4
F06.g 2 Nappali szociális intézményi ellátás 135,4 622,3
1 Működési költségvetés 1,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,4 623,5
F06.g 3 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása 432,5 1 446,4
1 Működési költségvetés 12,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 432,5 1 458,7
F06.g 4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása 83,2 515,3
1 Működési költségvetés 13,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 83,2 527,7
F06.g 5 Hajléktalanok átmeneti intézményei 204,9 529,2
1 Működési költségvetés 13,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 204,9 542,1
F06.g 6 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 366,1 1 190,6
1 Működési költségvetés 3,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 366,1 1 193,6
F06.g 7 Bölcsődei ellátás 11,8 37,0
1 Működési költségvetés 0,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,8 37,3
F03.c 14 Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 450,0 450,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0 450,0
F06.g 15 Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása
1 Működési költségvetés 25,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,8
F16 16 Fejezeti tartalék 173,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 173,5
F06.f 17 „Segítsünk az árvízkárosultakon”
1 Működési költségvetés 184,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 182,6
F06.g 18 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 74,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 74,0
F06.g 19 Nem állami szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelésének tartalékalapja 40,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,2
F16 20 Technikai azonosító maradvány befizetéshez
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,0
F16 21 2001. évi egyösszegű kereset-kiegészítés 120,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,1
1–19. cím összesen: 247 817,9 36 109,5 211 708,4 339 148,8 63 266,0 293 205,6
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1 Normatív hozzájárulások
F16 1 Községek általános feladatai 1 618,5 1 618,5
F01.a 2 Települési igazgatási és kommunális feladatokhoz 2 143,0 2 143,0
F01.a 3 Körjegyzőség működéséhez 708,7 694,7
F13.b 7 Üdülöhelyi feladatokhoz 1 595,0 1 579,1
F06.g 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz 3 892,0 3 882,5
F08.a 12 Gyermekvédelmi szakellátáshoz 3 322,9 3 322,9
F06.g 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz 3 673,3 3 656,0
F06.g 14 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 172,0 1 157,6
F06.g 15 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 189,8 188,4
F06.g 16 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásához 2 942,1 2 947,3
F06.g 17 Bölcsődei ellátáshoz 772,5 770,9
F06.g 18 Szociális intézményi módszertani feladatokhoz 66,7 61,6
F04.a 19 Óvodai neveléshez 38 675,8 38 624,3
F04.a 20 Iskolai oktatáshoz 175 670,2 174 832,5
F06.g 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 13 912,1 13 917,3
F04.a 22 Alapfokú művészetoktatáshoz 7 303,4 7 272,5
F04.d 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátáshoz 16 114,7 15 939,7
F04.d 24 Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz 31 091,2 31 240,0
F08.a 27 Települési sportfeladatokhoz 1 032,9 1 032,9
2 Központosított előirányzatok
F07 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 1 500,0 1 632,8
F07 2 Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 1 000,0 1 000,0
F07 3 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 4 482,6
F12.d 4 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 200,0 200,0
F03.b 5 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0
F06.f 6 Lakáscélú adósságkezelési támogatás 200,0 17,9
F01.a 7 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 845,0 829,3
F08.a 8 Gyermek és ifjúsági feladatok 160,0 160,0
F04.a 9 Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához 320,0 320,0
F08.b 10 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 600,0 600,0
F08.b 11 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 400,0 400,0
F16 12 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz 3 060,5 1 545,1
F16 13 Hozzájárulás a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok számára 120,0 120,0
F01.f 14 Önkormányzati kincstárak támogatása 500,0 242,9
F14 15 Települési szilárdhulladék-közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 1 773,2
F06.f 16 Egyes rendszeres szociális ellátásban részesülők egyszeri juttatása 2 076,7
F07 17 Martinsalakból épült házak helyreállítása, újjáépítése 836,3
F08.b 18 Helyi önkormányzatok közgyűjteményi, közművelődési és művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása 466,6
F01.a 19 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 5 652,3
F03.c 20 Helyi önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állományú tagjai illetményrendszerének 2001. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás 1 754,6
F06.f 21 Szociális ágazatban foglalkoztatottak munkahelyi pótlék emelése 362,7
F06.f 22 A közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéssel összefüggő, a helyi önkormányzati körben felmerült támogatás 1 998,0