A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőműre vonatkozó termelői működési engedélyesnek (a továbbiakban: termelő) erőművenként, illetve - amennyiben különböző technológiával termel villamos energiát - erőmű részenként a (2) bekezdésben meghatározott normatív energiahordozó-készletet, valamint ezt meghaladóan a (3) bekezdésben szabályozott biztonsági energiahordozó-készletet kell képeznie az éves tervből számított napi átlagos tüzelőhő felhasználás alapján.

A megszakítható földgázellátási szerződéssel rendelkező erőműveknek a (2), (3) bekezdésben előírt készleteken túlmenően olyan tüzelőanyag-ellátási szerződéssel is kell rendelkezniük, amely biztosítja a tüzelőanyag-ellátásukat a földgázellátás szüneteltetésének idejére.

(2) A normatív energiahordozó-készlet mennyisége:

a) a hagyományos szilárd energiahordozóval (szén, lignit) működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez szükséges energiahordozó,

b) a szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez, a gyorsindítású szekunder tartalék gázturbinákhoz legalább egynapi maximális teljesítménnyel üzemeléshez szükséges folyékony szénhidrogén energiahordozó,

c) *  az atomerőműnél a naptári év február 1-jén legalább az atomerőmű egyévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléséhez szükséges üzemanyag-mennyiség.

d) * 

(3) A biztonsági energiahordozó-készlet mennyisége

a) a hagyományos szilárd energiahordozóval (szén, lignit) működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez szükséges energiahordozó,

b) a szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél legalább nyolcnapi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermeléshez, a gyorsindítású szekunder tartalék gázturbinákhoz legalább egynapi maximális teljesítménnyel üzemeléshez szükséges folyékony szénhidrogén energiahordozó,

c) *  az atomerőműnél annak az üzemanyagnak a mennyisége, amely a naptári év február 1-jén - a normatív készletben lévő üzemanyaggal együtt - legalább kétévi átlagos villamosenergia- és kapcsolt hőtermelést biztosít.

d) * 

(4) *  A normatív energiahordozó-készleteket azon a telephelyen, atomerőmű esetében a telephelyen és a reaktorban kell tárolni, ahol a tüzelőberendezés (reaktor) üzemel.

(4a) *  A naptári év február 1-jén az adott évben esedékes üzemanyagcserékhez szükséges üzemanyag-mennyiségnek az atomerőmű telephelyén kell rendelkezésre állnia.

(5) A biztonsági energiahordozó-készletek a telephelyen kívül is tárolhatóak azzal a feltétellel, hogy az energiahordozónak az erőműbe jutása nem igényli közforgalmi vasút, vízi út vagy 5 km-nél hosszabb közforgalmi út igénybevételét, beszállításáról a termelő saját maga tud gondoskodni, és a beszállítási kapacitása nagyobb, mint a napi átlagos energiahordozó-felhasználás.

(6) Nem kell energiahordozó-készletet képezni a 100 MW rendelkezésre álló teljesítményt meg nem haladó erőműben, ha az erőmű

a) kapcsoltan hőtermelést is végez, és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott távhőtermelést alternatív tüzelőanyag felhasználásával is teljes egészében biztosítani tudja, vagy

b) hulladékhőt, inert tartalmú földgázt, vagy megújuló energiát hasznosít, ezen energiahordozókkal bevitt energia arányában.

(7) *  Nem kell energiahordozó-készletet képezni a magánvezetékre kapcsolódó termelőnek, ha a névleges teljesítménye nem haladja meg a magánvezeték vételezőinek összesített névleges teljesítményigényét.

2. § *  Az energiahordozó-készletek mértékéről a villamosenergia-termelő - kivéve az atomerőművet - negyedévenként a negyedévet követő 15 napon belül köteles jelentést küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére az 1. számú mellékletben szereplő formában. Az atomerőművet üzemeltető termelő minden év február 15-ig a február 1-jén rendelkezésre álló energiahordozó-készletre vonatkozóan köteles a jelentést megküldeni a Hivatal részére a 2. számú mellékletben szereplő formában.

3. § (1) *  A termelők a normatív energiahordozó-készletüket felhasználhatják, azonban haladéktalanul kötelesek tájékoztatni az átviteli rendszerirányítót, ha a normatív energiahordozó-készletük bármilyen okból az 1. § (2) bekezdésében előírt mérték alá csökken.

(2) *  A termelők a normatív energiahordozó-készletet hagyományos szilárd, illetve szénhidrogén energiahordozóval működő erőműveknél 8 (nyolc) napon belül, atomerőműveknél a következő év február 1-jéig kötelesek az előírt szintre feltölteni, ha a készletszint az 1. § (2) bekezdésében előírt mérték alá csökken.

4. § * 

5. § (1) *  Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 66/1997. (XII. 17.) IKIM rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkező 15/1999. (IV. 7.) GM rendelet és a 18/2002. (X. 29.) GKM rendelet hatályát veszti.

(2) * 

1. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez

Az erőművek energiahordozó készletének mértéke a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

Készlet TJ

Dátum

Erőmű neve
Éves
hőfelhasz-
nálási terv
TJ
Energia-
hordozó
megneve-
zése

Készlet-
fajta

Előírt

Tényleges

Eltérés
Szén Normatív
Biztonsági
Fűtőolaj Normatív
Biztonsági
Tüzelőolaj Normatív
Biztonsági
Gázolaj Normatív
Biztonsági

2. számú melléklet a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelethez * 

Az atomerőmű reaktoron kívül tárolt energiahordozó készletének mértéke a 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet szerint

1. A tárolt energiahordozó készlet mértéke

A B C D E F
1. Erőmű neve Készletfajta Éves felhasználási Készlet db
2. terv db Előírt Tényleges Eltérés
3. Normatív
4. Biztonsági

2. Az egyes atomerőművi blokkok üzemanyagcseréjének tervezett időpontja.


  Vissza az oldal tetejére