A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2002. (X. 10.) HM-BM-IM-MeHVM együttes rendelet

a szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának, valamint a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályairól

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Altalános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) katona: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 122. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személy;

b) * 

c) fegyveres szolgálat: a katonának az a szolgálati tevékenysége, melyet a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei rendelkezése alapján fegyveresen kell vagy lehet ellátni;

d) *  állományilletékes parancsnok: a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos (szerződéses) állományába tartozó katona tekintetében az MH hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §-ának (3) bekezdésében, más katona tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. §-ának b) pontjában meghatározott elöljáró;

e) szervezeti egység: az MH tekintetében a Hjt. 2. §-ának (10) bekezdésében, más fegyveres szerv vonatkozásában a Hszt. 2. §-ának h) pontjában meghatározott szervezet;

f) szolgálati hely: az a szervezeti egység, melynek állományába a katona tartozik;

g) szolgálatteljesítés helye: az a földrajzilag körülhatárolható területrész, ahol a szolgálati feladatot végre kell hajtani;

h) *  áthelyezés: az MH hivatásos és szerződéses állományú katonája vonatkozásában a Hjt. 2. §-ának (21) bekezdésében, más katona tekintetében a Hszt. 2. §-ának m) pontja szerinti beosztásba helyezés;

i) *  vezénylés: az MH hivatásos és szerződéses állományú katonája esetén a Hjt. 2. §-ának (22) bekezdése, más katona tekintetében a Hszt. 2. §-ának r) pontja szerinti átirányítás;

j) *  közeli hozzátartozó: az MH hivatásos és szerződéses állományába tartozó katona tekintetében a Hjt. 2. §-ának (28) bekezdésében, más katona vonatkozásában a Hszt. 2. §-ának p) pontjában meghatározott személy.

2. § *  E rendelet végrehajtása során a katona terhelt (a továbbiakban: terhelt) ellenőrzésének az állományilletékes parancsnok által meghatározott módja és gyakorisága a lakhelyelhagyási tilalmat (Be. 137. §) elrendelő bírósági végzés szerinti kényszerintézkedés célja elérésének biztosításán túl nem terjedhet.

3-7. § * 

A lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályai

8. § (1) Az állományilletékes parancsnok a Hjt., illetve a Hszt. hatálya alá tartozó terhelttel szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalomról szóló bírósági végzés számára történt kézbesítése után, az abban foglaltaknak megfelelően - a terhelt állománya szerinti fegyveres szerv szervezeti sajátosságait is figyelembe véve - írásba foglalt parancsban (határozatban) határozza meg

a) a lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének az adott helyzetben célra vezető (technikai, illetve személyes) módját;

b) a terheltnek az a) pont szerint meghatározott ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit;

c) az ellenőrzés végrehajtásáért felelős szolgálati személyt.

(2) Az állományilletékes parancsnoknak a lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzése módjának meghatározásakor figyelembe kell vennie, hogy a terhelt lakóhelye, illetve szolgálati helye (szolgálatteljesítés helye) azonos vagy más településen található.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti parancsot (intézkedést) a terheltnek ki kell hirdetni, aki az abban foglaltak tudomásulvételét aláírásával igazolja. Az aláírás megtagadását jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(4) A terhelt nem vezényelhető, illetve nem helyezhető át, és fegyveres szolgálatot nem láthat el.

(5) A lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terheltet - ha annak feltétele a Hjt., illetve a Hszt. alapján fennáll - a beosztásából fel kell függeszteni. Az állományilletékes parancsnok az erről szóló parancsát (határozatát) a bíróságnak, valamint - a vádirat benyújtásáig - az ügyésznek soron kívül megküldi.

(6) A lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező, lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelt beosztásából történő felfüggesztésével egyidejűleg erről, valamint a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének tényéről az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervét a lőfegyvertartási engedély szüneteltetése és további szükséges intézkedés megtétele végett az állományilletékes parancsnok értesíti.

9. § (1) Ha a terhelt sürgős orvosi vizsgálata vagy gyógyintézeti ellátása a lakhelyelhagyási tilalommal érintett település (körzet) halaszthatatlan elhagyását tette szükségessé, az állományilletékes parancsnok az erről való tudomásszerzését követően a bíróságot, valamint a vádirat benyújtásáig az ügyészt soron kívül értesíti.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat meghaladóan, ha a lakhelyelhagyási tilalom végrehajtása során az állományilletékes parancsnok - figyelemmel a Be. 137. §-ának (7) bekezdésére is - olyan körülményt észlel, amely a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését vagy részleges feloldását eredményezheti, erről a bíróságot - a vádirat benyújtásáig az ügyészt is - soron kívül értesíti.

10. § A lakhelyelhagyási tilalom szabályainak megszegése esetén az állományilletékes parancsnok a terhelt magatartásáról a vádirat benyújtásáig az ügyészt, azt követően a bíróságot haladéktalanul értesíti.

11. § *  (1) A terhelt szolgálati viszonyának a lakhelyelhagyási tilalom tartama alatt történő megszüntetése időpontjáról az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megszűnése előtt legalább tíz nappal a lakhelyelhagyási tilalmat elrendelő bíróságot, valamint - a vádirat benyújtása előtt - ügyészt értesíti.

(2) Ha a terhelt szolgálati viszonyát az (1) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb idő alatt kell megszüntetni, az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét soron kívül teljesíti.

12. § (1) E rendelet alkalmazása során a fegyveres szerv által előlegezett költségek bűnügyi költséget (Be. 74. §) képeznek. Erről - hadköteles állományú terhelt esetében a Be. 491. §-a figyelembevételével - készített bizonylatokat a bűnügyi iratok költségjegyzékéhez való csatolás végett a vádirat benyújtásáig az ügyésznek, azt követően a bíróságnak kell megküldeni.

(2) A fegyveres szerv által az (1) bekezdés szerint előlegezett bűnügyi költség - ha azt részben vagy egészben nem az állam viseli - a terhelt bűnösségének jogerős megállapítása esetén a fegyveres szerv azon szervezeti egységét illeti meg, amely azt megelőlegezte.

Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg a szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának, valamint a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályairól szóló 11/2000. (V. 24.) HM-BM-IM-TNM együttes rendelet hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére