A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás, valamint a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetéséről

(A Megállapodás aláírásáról szóló értesítés 2000. november 30-án megtörtént.)

1. § A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött „A Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás”-át, valamint a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásait e rendelettel kihirdeti.

2. § (1) A Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Együttműködési Megállapodás a Nemzeti Alapnak az ISPA keretében történő igénybevételéről

Tekintettel arra, hogy az előcsatlakozási stratégiának az a végső célja, hogy az összes tagjelölt közép- és kelet-európai állam az Európai Közösségek tagjává váljék, és ennek érdekében a csatlakozást megelőzően, amennyire a lehetőségek megengedik, elfogadja a közösségi vívmányok (az Unió jogszabályai) rendelkezéseit,

– a Csatlakozási Partnerség az előcsatlakozási stratégia kulcsfontosságú eleme, amely egyetlen keretrendszeren belül mozgósítja a tagjelölt országok támogatásának összes formáját,

– Együttműködési Megállapodás született a PHARE Program Nemzeti Alap létrehozásáról a Bizottság és minden egyes tagjelölt közép- és kelet-európai állam között,

– az előcsatlakozási stratégia része a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA), amelynek feladata, hogy a belépésre jelentkező államokkal elfogadtassa a közösségi infrastrukturális szabványokat, és pénzügyi hozzájárulást biztosítson a környezetvédelmi és közlekedési projektek megvalósításához,

– a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszközt megalkotó 1267/99 *  Tanácsi rendelet rendelkezései szerint minden kedvezményezett országban ki kell jelölni egy központi egységet, a Nemzeti Alapot, amelyen keresztül kapja meg az ISPA keretéből folyósított közösségi támogatásokat,

– az ISPA Pénzügyi Megállapodás kimondja, hogy a nemzeti programengedélyező felelősségi körét a Bizottság és a kedvezményezett államok között létrejött Együttműködési Megállapodás szabályozza,

– a Nemzeti Alap eddigi működési mechanizmusait szükséges kiterjeszteni az ISPÁ-ra is, figyelembe véve ezen eszköz végrehajtási eljárásait,

ezért az Európai Közösség képviseletében eljáró Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) egyik részről, a Magyar Köztársaság nevében eljáró Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett) a másik részről, az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Decentralizált Végrehajtási Rendszer (Decentralised Implementation System – DIS):

Végrehajtási Rendszer, ahol az irányítás és a felelősség egy részét átruházzák a kedvezményezett országra, de a végső felelősség továbbra is a Bizottságot terheli, az EK szerződések rendelkezéseinek megfelelően.

Nemzeti ISPA koordinátor (National ISPA Coordinator – NIC):

A kedvezményezett ország egy köztisztviselője, aki a projektek műveleti tervezését, végrehajtását és monitoringját felügyeli a kedvezményezett országban. A nemzeti ISPA koordinátor szoros kapcsolatot biztosít az általános csatlakozási folyamat és a Közösség pénzügyi támogatásának felhasználása között, valamint felelős az ISPA projektek monitoringjáért is.

Nemzeti programengedélyező (National Authorising Officer – NAO):

A Nemzeti Alapot vezető köztisztviselő. Teljes felelősséggel tartozik az ISPA támogatások pénzügyi irányításáért a kedvezményezett országban.

Nemzeti Alap (National Fund – NF):

A Pénzügyminisztérium felügyelete alá tartozó központi kincstári egység. A Kedvezményezett a Nemzeti Alapon keresztül jut hozzá az ISPA támogatásokhoz.

Szektor programengedélyező (Sectoral Authorising Officer – SAO):

Köztisztviselő, aki általában egy ISPA végrehajtó szervezet vezetője. A szektor programengedélyező felelős a végrehajtó szervezet működéséért és a végrehajtásra kerülő projektek szigorú pénzügyi irányításáért. Ezen Együttműködési Megállapodás 6. Cikkének megfelelően saját beszerzési vagy egyéb felelősségi körének egy részét átruházhatja a végső kedvezményezettre.

Végrehajtó szervezet (Implementing Agency – IA):

Közigazgatási szerv, amelynek feladata az ISPA támogatású programok pályáztatása, a szerződések megkötése, a kifizetések teljesítése és a technikai megvalósítás. Ez a testület azonos az ISPA Pénzügyi Megállapodás III.2. Mellékletének II. szakaszában körülírt „végrehajtásért felelős hatóság”-gal.

Végső kedvezményezett:

A projektet hasznosító testület, szervezet vagy apparátus. Ez a testület, szervezet vagy apparátus felelős a beszerzésekért és egyéb ügyekért, amennyiben a szektor programengedélyező ezeket rá átruházza.

ISPA Monitoring Bizottság:

Az ISPA projektek végrehajtásának monitoringját ellátó legfontosabb testület, amelyben a Bizottság, a kedvezményezett és nemzetközi pénzügyi intézmények képviseltetik magukat. A Bizottság elnöke a nemzeti ISPA koordinátor. További résztvevők: a végrehajtó szervezetek képviselői, a végső kedvezményezettek és a nemzeti programengedélyező.

2. Cikk

A Nemzeti Alap és a nemzeti programengedélyező

1. § A Nemzeti Alapnak és a nemzeti programengedélyezőnek a PHARE programmal összefüggésben megfogalmazott hatás- és felelősségi köre kiterjed az ISPÁ-ra is.

2. § A Nemzeti Alap, mint a Magyar Államkincstárban a nemzeti programengedélyező (a továbbiakban: a NAO) irányítása alatt működő központi kincstári egység, a Decentralizált Megvalósítási Rendszer (DIS) alapján kezeli a Kedvezményezettnek nyújtott ISPA támogatásokat.

3. § A nemzeti programengedélyező nem láthatja el egyidejűleg a nemzeti ISPA koordinátor feladatait is. A nemzeti programengedélyező felelősségi körét legfeljebb két másik tisztségviselőre ruházhatja át, de a jelen Együttműködési Megállapodásban számára kijelölt feladatok elvégzéséért továbbra is ő viseli a végső felelősséget.

3. Cikk

A nemzeti programengedélyező felelősségi köre

1. § A nemzeti programengedélyező teljes körű felelősséggel tartozik az ISPA támogatások pénzügyi irányításáért. Feladata a beszerzésre, jelentések elkészítésére és a pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok érvényesítésének, valamint egy megfelelő jelentéstételi és projektinformációs rendszer működtetésének biztosítása. A nemzeti programengedélyező teljes elszámolási kötelezettséggel tartozik az egyes projektre elkülönített ISPA támogatások felhasználását illetően, amíg a Bizottság ki nem fizette a támogatás teljes összegét.

2. § A nemzeti programengedélyező köteles egy minden ISPA projektre kiterjedő pénzügyi jelentéstételi rendszert működtetni. A Bizottság felé elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatások felhasználásáról. E kötelességek ellátása során a nemzeti programengedélyező a következő feladatok elvégzéséért tartozik felelősséggel:

(i) igényli és kezeli a Bizottság által nyújtott támogatásokat,

(ii) a nemzeti ISPA koordinátorral történő konzultációt követően minden egyes végrehajtó szervezetnél kinevezi a szektor programengedélyezőt,

(iii) aláírja a Pénzügyi Megállapodásokat az egyes végrehajtó szervezetekkel,

(iv) gondoskodik az ISPA támogatásokról kötött Pénzügyi Megállapodásokban meghatározott hazai és egyéb társfinanszírozási források megnyitásáról,

(v) gondoskodik az ISPA támogatásokra vonatkozó pénzügyi jelentéstételi rendszer rendszeres frissítéséről, aktualizálásáról, valamint arról, hogy a végrehajtó szervezetek megfelelően betartsák a jelentéstételi eljárásokat,

(vi) a Finanszírozási Szerződésben meghatározott módon átutalja a támogatásokat a végrehajtó szervezeteknek,

(vii) a Bizottsággal és a nemzeti ISPA koordinátorral együtt részt vesz az ISPA Monitoring Bizottságban,

(viii) az ISPA projektek megvalósításának befejeztével a végrehajtó szervezettől visszautaltatja a fel nem használt és a jogosulatlanul kifizetett összegeket.

3. § A végrehajtó szervezet felelős az ISPA program megvalósításának technikai és adminisztratív ügyeinek intézéséért, beleértve a pályáztatást és a szerződések megkötését is.

4. § A jelen Együttműködési Megállapodásban rögzített feladatok bármelyikének nem teljesítése az ISPA támogatások Bizottságnak való visszafizetését vonhatja maga után.

4. Cikk

Támogatások igénylése a Bizottságtól

1. § Az előleg első részletét a Bizottság azt követően utalja át a Nemzeti Alapnak, hogy Kedvezményezett aláírta a Pénzügyi Megállapodást, feltéve, hogy a 13. Cikkben (Bankszámlák) foglaltak teljesültek. Az előleg első részlete nem haladhatja meg a programnak ítélt teljes támogatás 10%-át. Az előleg fennmaradó részleteinek átutalására az első szerződés, általában az első kivitelezői szerződések aláírását követően kerül sor. Általános szabály szerint az előleg nem haladhatja meg az ISPA támogatás 20%-át.

2. § A nemzeti programengedélyező által igazolt és jóváhagyott időközi és végső fizetési igényléseket a Bizottsághoz kell benyújtani jóváhagyásra és átutalásra. A fizetési igények az ISPA Pénzügyi Megállapodásban megjelölt igénylőlapok felhasználásával nyújthatók be, csatolva a lefolytatott ellenőrzésekre és felülvizsgálatokra vonatkozó információkat, amelyek a kérelmet alátámasztják. Időközi átutalási igényeket általános szabályként évente három alkalommal lehet benyújtani, március 1-jéig, július 1-jéig és november 1-jéig.

3. § A nemzeti programengedélyező a Pénzügyi Megállapodásban a projekt munkáinak befejezési határidejeként kijelölt időpontot követő hat hónapon belül köteles a végső kifizetésre vonatkozó igénylést a Bizottságnak megküldeni.

4. § A Bizottság fenntartja a jogot, hogy a támogatások átutalásának indokolásához kiegészítő információkat kérjen.

5. § A Bizottság által nyújtandó támogatások átutalására vonatkozó részletes rendelkezések és feltételek a Pénzügyi Megállapodásban kerülnek rögzítésre.

6. § A Nemzeti Alap könyvelést vezet a Bizottságtól érkezett összes időközi és végső kifizetésről az ISPA által támogatott projektek szerinti bontásban.

5. Cikk

Támogatások átutalása a végrehajtó szervezetekhez

1. § A Nemzeti Alap és a végrehajtó szervezet között kötendő Pénzügyi Megállapodás részletes előírásokat tartalmaz arra, hogy milyen feltételekkel utalhatja át a Nemzeti Alap a támogatásokat a végrehajtó szervezet alszámlájára. Átutalás nem teljesíthető a szektor programengedélyező kinevezése és a Pénzügyi Megállapodásnak a végrehajtó szervezettel történő aláírása előtt.

2. § A Nemzeti Alap és a nemzeti programengedélyező (NAO) tartozik végső soron felelősséggel a Bizottságnak azért, hogy a kifizetések pontosan és helyes információk alapján teljesüljenek.

3. § A Nemzeti Alap számviteli nyilvántartást vezet az ISPA által támogatott egyes projektek végrehajtása céljából eszközölt összes átutalásról.

6. Cikk

Finanszírozási Szerződések

1. § A nemzeti programengedélyező Finanszírozási Szerződést ír alá az egyes ISPA végrehajtó szervezeteket vezető vagy koordináló szektor programengedélyezőkkel. Ezek a Szerződések kiterjedhetnek valamennyi, az adott végrehajtó szervezet által felügyelt ágazatban ISPA társfinanszírozással megvalósuló programra.

2. § A Finanszírozási Szerződések megnevezik a szektor programengedélyezőt, akit a nemzeti ISPA koordinátorral történt egyeztetés után a nemzeti programengedélyező nevez ki, valamint meghatározzák azokat a szervezeteket, amelyekhez a programengedélyező bizonyos felelősségi körei delegálhatók.

3. § A Finanszírozási Szerződés az alábbiakban határozza meg a szektor programengedélyező kötelességeit:

(i) az ISPA projektek megbízható adminisztratív, pénzügyi és technikai irányítása,

(ii) szerződések aláírása,

(iii) a projektek végrehajtása a Gyakorlati Útmutatóban (Practical Guide) megfogalmazott közbeszerzési eljárási szabályok alapján,

(iv) a beszállítóknak történő kifizetés előtt a számlák ellenőrzése,

(v) megbízható technikai és pénzügyi jelentéstételi rendszer működtetése,

(vi) elkülönített elszámolási rendszer vagy ennek megfelelő számviteli nyilvántartás vezetése az ISPA által társfinanszírozott projektek valamennyi átutalásáról,

(vii) a projekt pénzügyi és műszaki előrehaladására vonatkozó információk rendszeres ellenőrzése és továbbítása a Nemzeti Alap felé annak érdekében, hogy az Alap a fizetések iránti igényeket a Pénzügyi Megállapodásban foglaltak szerint tudja benyújtani a Bizottsághoz,

(viii) nyilatkozik a Nemzeti Alapnak arról, hogy a fenti információk pontosak és a végrehajtó szervezet birtokában lévő eredeti dokumentumokkal igazolhatók,

(ix) fent említett dokumentumokat a projektre történt utolsó átutalást követő öt évig kell megőrizni.

4. § A szektor programengedélyező a 3. § (vii) és (viii) pontjai értelmében mindenkor felelősséggel tartozik a projekt pénzügyi és műszaki előrehaladásáról szóló információknak a Nemzeti Alaphoz történő benyújtásáért. Abban az esetben, ha egyes felelősségi köröket másokra ruházott át, a pénzügyi és műszaki előrehaladásról szóló információkat ezen intézmények először a szektor programengedélyezőhöz kötelesek benyújtani. A szektor programengedélyező köteles megfelelő felügyeletet gyakorolni ezen intézmények felett, és eredeti dokumentumokkal alátámasztott elégséges információt beszerezni ahhoz, hogy az információk helytállósága megállapítható legyen.

5. § A Finanszírozási Szerződésnek részletes rendelkezéseket kell tartalmaznia a támogatások átutalására és a bankszámlák szerkezetére vonatkozóan, jelen Megállapodás 5. és 13. Cikkének megfelelően.

7. Cikk

Jelentéstétel

1. § A nemzeti programengedélyező feladata arról gondoskodni, hogy a Nemzeti Alap és a végrehajtó szervezetek minden ISPA által támogatott program vonatkozásában – a végrehajtó szervezeteknek utalt támogatásokat is beleértve – megfelelő technikai és pénzügyi jelentéstételi rendszert tartsanak fenn.

2. § A fentieken kívül a nemzeti ISPA koordinátor a Nemzeti Alap és a szektor programengedélyező segítségével rendszeres előrehaladási jelentést készít a következőkről: a programok pénzügyi helyzete; jövőbeni tenderek ütemezése, elkészült tenderértékelések és megítélt szerződések; projektek teljesítése; esetlegesen felmerült problémák; kilátások a jövőre nézve és bármely, a Bizottság által kért információ.

8. Cikk

Jogosulatlan kifizetések és szabálytalanságok

1. § A Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Alap köteles a Bizottságnak visszafizetni minden tévesen vagy jogosulatlanul átutalt összeget.

2. § A Nemzeti Alap felelősséggel tartozik a Bizottságnak a Szerződésben foglaltak szerint információt szolgáltatni a szabálytalanságokról, ISPA támogatásként jogosulatlanul kapott összegek visszautalásáról és a Pénzügyi Megállapodáshoz mellékletként csatolt helyszíni ellenőrzésekről.

9. Cikk

Az euró használata

1. § A Nemzeti Alap felelősséggel tartozik az euró helyes használatáért a Bizottsághoz benyújtott költségkimutatásokban.

2. § Az átváltási árfolyam a Bizottságnak abban a hónapban érvényes pénzügyi elszámolási árfolyama, amelyben a számlát a projekt pénzügyi bonyolítását végző felelős intézmények könyvelési dokumentumaiban rögzítik.

10. Cikk

Személyi állomány

Kedvezményezett saját költségén biztosítja a szükséges humán erőforrásokat a Nemzeti Alapra bízott feladatok határidőre történő, pontos végrehajtásához.

11. Cikk

Helyszín, berendezés

Kedvezményezett biztosítja a Nemzeti Alap számára szükséges helyiségeket, irodabútorokat és egyéb berendezéseket a Magyar Államkincstáron belül.

12. Cikk

A Nemzeti Alap működési költségei

A Nemzeti Alap működtetési költségeit a Kedvezményezett fedezi.

13. Cikk

Bankszámlák

1. § A Nemzeti Alap mindkét ágazat (közlekedés és környezetvédelem) számára bankszámlát nyit a Magyar Nemzeti Bankban vagy egy állam által garantált bankban. E számlákon belül minden egyes programra külön alszámlát kell nyitni, amelyről a programban érintett végrehajtó szervezet engedélyező tisztviselője jogosult kifizetést teljesíteni. Amennyiben ez a rendszer nem alkalmazható, külön megállapodást köthet egymással a Bizottság és a Nemzeti Alap. Ezek a számlák általában kamatozó számlák. A kamatbevétel felhasználását illetően a Bizottság külön útmutatást fogalmaz meg.

2. § A bankszámlák és alszámlák vezetése kettős aláírási rendszer alapján működik. Az aláírási joggal rendelkező személyek kinevezéséhez bankszámlák esetén a nemzeti programengedélyező beleegyezése, alszámlák esetén a szektor programengedélyező beleegyezése szükséges.

3. § A Nemzeti Alap saját számláira vonatkozó minden információt közöl a Bizottsággal. A releváns információ tartalmazza többek között a bank nevét és címét, a számlaszámot, a számlatulajdonos(ok) nevét, a kamatlábakat, valamint a Bizottság által szükségesnek vélt egyéb információkat.

14. Cikk

Közbeszerzés

1. § A közbeszerzési eljárásoknál a Gyakorlati Útmutató (Practical Guide) rendelkezéseit kell érvényesíteni; gondoskodni kell a szabad hozzáférésről, a tisztességes versenyről és az átláthatóságáról, amint ez az ISPA Pénzügyi Megállapodásaiban a III.1 melléklet XI. bekezdésében szerepel.

2. § A Bizottság eseti eljárás alapján – miután azt az ISPA Program Végrehajtó Bizottság megvizsgálta – jóváhagyhatja a Gyakorlati Útmutatóban foglalt szabályoktól való eltérést.

3. § A végrehajtó szervezet köteles biztosítani a megfelelő közbeszerzési szabályok és eljárások betartását. A szektor programengedélyező és a nemzeti programengedélyező ellenőrzési funkciót láthat el.

15. Cikk

Pénzügyi ellenőrzés, számvitel és könyvvizsgálat

1. § Az illetékes nemzeti pénzügyi ellenőrzési hatóság köteles a Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseinek megfelelő pénzügyi ellenőrzést folytatni. A Bizottságnak minden évben meg kell küldeni az aktuális könyvvizsgálati tervet és az elvégzett könyvvizsgálatok eredményeinek összefoglalóját. A könyvvizsgálati jelentéseket igény szerint a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

2. § Az érintett végrehajtási szervezetek elszámolásait és tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik a Bizottsággal szerződésben álló kívülálló könyvvizsgálók, ami nem érinti a Bizottságnak és az Európai Számvevőszéknek az ISPA programok pénzügyi végrehajtására vonatkozóan a Pénzügyi Megállapodásban rögzített felelősségét.

3. § A Nemzeti Alap minden ISPA támogatással folyó magyarországi program összes szerződéses és más pénzügyi tevékenységéről kettős vagy analitikai könyvelést vezet.

4. § A pénzügyi irányítás, a pályáztatás és a szerződéskötés összes írásos dokumentumait a projekt lezárását követő öt évig kell megőrizni.

16. Cikk

Jogviták rendezése

1. § A jelen Együttműködési Megállapodás végrehajtására vagy értelmezésére vonatkozó bármely kérdés a Kedvezményezett és a Bizottság közötti konzultáció tárgya, ami szükség esetén az Együttműködési Megállapodás módosítását is eredményezheti.

2. § Abban az esetben, ha valamelyik fél nem tesz eleget a jelen Együttműködési Megállapodásban vállalt kötelezettségének, és nem teszi meg kellő időben a szükséges intézkedéseket a helyzet orvoslására, a Bizottság a Kedvezményezettel folytatott konzultációt követően felfüggesztheti a jelen Együttműködési Megállapodás által bevezetett rendszeren keresztül megvalósuló programok finanszírozását, és kérheti az ISPA támogatás visszatérítését.

3. § Amennyiben a konzultáció nem vezet mindkét fél számára elfogadható eredményre, a felek a Magyarország és a Bizottság között 1990. szeptember 3-án létrejött Keretmegállapodáshoz mellékelt Pénzügyi Megállapodásokra vonatkozó Általános Feltételek B. függelékében megnevezett választottbírósághoz fordulhatnak.

17. Cikk

Záró rendelkezések

A jelen Együttműködési Megállapodás csak írásban, a felek kölcsönös jóváhagyásával módosítható.

Jelen Együttműködési Megállapodás a felek általi aláírás napján lép hatályba.

(Aláírások)”

(2) A Pénzügyi Megállapodások hiteles magyar nyelvű szövegét e rendelet 1–16. számú mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat azonban 2000. november 27-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a PHARE program koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter – a gazdasági miniszter, a közlekedési és vízügyi miniszter, valamint a környezetvédelmi miniszter együttműködésével – gondoskodik.

1. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PA/001

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

A Budapesti Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszere és a Központi Szennyvíztisztító Telep és egységei fejlesztésének technikai és gazdasági előkészítő munkálatai a budapesti régióban, Magyarországon

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Guy Crauser képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett)

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PA/001

Megnevezése: Budapesti Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszere és a Központi Szennyvíztisztító Telep és egységei fejlesztésének technikai és gazdasági előkészítő munkálatai

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2001. december 31.

Helyszín: Budapest Főváros, budapesti régió, Magyarország

Csoport: Technikai segítségnyújtás szennyvíztisztításhoz

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa: 2 096 200 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 1 572 150 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 1 257 720 euró összeg elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2001. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 314 430 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 157 215 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy Kedvezményezett aláírja jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy Szerződő Felek aláírják a beszerzési terv I.a. mellékletében jelzett szerződést.

(5) A III.1. melléklet III. szakasz 5. pontja szerint a Bizottság a jelen program esetében előlegfizetések és közbenső kifizetések céljaira együttesen az összes megítélt támogatás 80%-át fogadja el.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon megadni.

8. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Technikai segítségnyújtás a Budapesti Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszere és a Központi Szennyvíztisztító Telep és egységei számára
Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PA/001

1. A program megnevezése

Technikai segítségnyújtás a Budapesti Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszere és a Szennyvíztisztító Telep és egységei számára

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: A Közösségi előcsatlakozási eszközöket koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: PHARE Programokat Koordináló Hivatal, H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. E-mail: eva-kotimeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdésben foglaltak szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

3.2. Cím: 1077 Budapest, Dob utca 75–81., Magyarország

3.3. E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

4. A végső kedvezményezett [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdésben foglaltak szerint]

4.1. Név: Budapest Főváros, Közmű Ügyosztály

4.2. Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

4.3. E-mail: bodassbudapest.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Budapest, budapesti régió

6. Leírás és célkitűzések

A program felöleli a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és egységei fejlesztéséről korábban készített, Budapest Főváros által finanszírozott tanulmányok és tenderdokumentumok műszaki felülvizsgálatát és a még szükséges műszaki-gazdasági előtanulmányok és tenderdokumentumok elkészítését. A program a fejlesztés első üteme, míg a fejlesztés, mint olyan a második, illetve harmadik ütemet is magában foglalja, azaz: a Budai Dunai Főcsatornát (II. ütem), valamint a Csepel-szigeti Központi Szennyvíztisztító Telepet, illetve három másik ellátó egységet (szivattyúállomásokat és ezek főnyomócsöveit) (III. ütem).

A beruházás a budapesti szennyvíztisztítás és -elvezetés fejlesztését célzó projekt fontos eleme, és egy későbbi szakaszban ISPA támogatást szándékoznak rá megpályázni. Jelentősége kiemelten nagy, mivel a közel 2 milliós lakosú Budapest szennyvizeinek jelenleg mindössze 34%-át tisztítják. A tervezett Központi Szennyvíztisztító Telep gyűjtőterülete a fővárosi lakosságnak közel a felére, a város szennyvizeinek 58%-ára terjed ki.

A program célja a fentiekben körülírt fejlesztés II. és III. üteméhez kapcsolódó, alábbiakban felsorolt tanulmányok és előkészítő munkák elkészítése, illetve elvégzése:

1. Megvalósíthatósági tanulmány:

– műszaki adatok átvizsgálása,

– a regionális szennyvízcsatorna-rendszer, illetve a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési szükségleteinek elemzése,

– jelentés készítése, illetve szükség esetén a technikai vonatkozású tanulmányok befejezése, kiegészítése a következő területeken: szennyvíz- és szennyvíziszap-kezelési technológiák, biogáz-hasznosítás, szennyvíziszap-tárolás, tisztított szennyvíz Dunába bocsátása, karbantartásra és folyamatos felügyeletre (monitoring) vonatkozó előírások, helyi adottságok, védőterület nagysága, közlekedési kapcsolatok stb., különös figyelemmel a vízügyi és környezetvédelmi engedélyek beszerzésére,

– az ipari terhelés felmérése abból a szempontból, hogy miként előkezelhető és/vagy forgatható vissza az ipari szennyvíz, hogy ne veszélyeztesse a szennyvíz-tisztítótelep tervezett technológiáját,

– a projekt megvalósítását és ellenőrzését célzó intézményi és szervezeti előkészületek felülvizsgálata, a feladatok részletes meghatározását tartalmazó dokumentumtervezet elkészítése.

2. Különböző lehetséges változatokon alapuló pénzügyi és gazdasági elemzések elvégzése, melyek az alábbiakat tartalmazzák:

– a projektre vonatkozó költséghatékonysági elemzések, melyek alapján kiválaszthatók a költség szempontjából legkedvezőbb technikai megoldások,

– nettó jelenérték és belső megtérülési ráta kiszámítása,

– díjak és egyéb bevételek elemzése – beleértve a díjfizetési képesség elemzését – abból a szempontból, hogy fedezhetők-e a működési és fenntartási költségek, illetve a beruházási költségek egy része,

– gazdasági és szociális hatások elemzése,

– költség-haszon (hatékonyság) elemzés,

– projektfinanszírozási javaslat,

– a működtetésért felelős vállalat üzleti forgalmának elemzése.

3. Környezeti hatásvizsgálat

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megvalósítására vonatkozóan már elkészült a részletes környezeti hatásvizsgálat (EIA), jelenleg az illetékes hatóságok tanulmányozzák. A vizsgálat az EU környezetvédelmi követelményeinek fényében fogja megvizsgálni az EIA eredményeit, egyúttal felméri a hátrányos környezeti hatások mérséklésének költségeit és a képzési igényeket.

4. Az ISPA pályázat összeállítása:

– pályázati beadvány kitöltése,

– környezetileg érzékeny területek elemzése,

– gazdasági és pénzügyi elemzés,

– információk vízgazdálkodási projektek részére,

– szükség szerint egyéb kiegészítő dokumentumok.

5. Beszerzési dokumentáció elkészítése

A tenderdokumentációt a FIDIC Vörös könyvében (Red Book) foglaltak figyelembevételével az alábbiakra vonatkozóan kell összeállítani:

– Budai Duna Főgyűjtő Csatorna,

– a ferencvárosi, kelenföldi és albertfalvai szivattyúállomások fejlesztése és bővítése,

– Központi Szennyvíztisztító Telep szennyvíztovábbító elemei, főnyomócsöve,

– a Duna áramlása.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep projekt munkálatainak elvégzésére a FIDIC Narancsszínű könyve (Orange Book) alapján kell nemzetközi tendert kiírni.

6. Szennyvízelemzés és mérőműszer-beszerzés

A szivattyúállomásokra beérkező és a Központi Szennyvíztisztító Telepre továbbítandó szennyvízterhelés mennyiségi és minőségi adatait a vízfogyasztás viszonylatában becsülték fel. A nemzetközi tender kiírásához lényegesen pontosabb és megbízhatóbb mérési adatok kellenek a KOI (COD), LA (SS), összes NH4, összes foszfor, redox-potenciál stb. vonatkozásában. Ezen adatok összegyűjtéséhez legalább 6 hónapra van szükség. Következésképpen a program részét képezi a mérőműszerek beszerzése és elhelyezése a szivattyúállomások kombinált befolyó-csatornáinál, a Duna bal partján lévő ferencvárosi, valamint a Duna jobb partján található kelenföldi és albertfalvai szivattyúállomások befolyó-csatornái ebben az esetben kiemelt preferenciát élveznek.

7. Munkálatok ütemterve

Munkafeladat kategóriája Kezdés Befejezés
Megvalósíthatósági tanulmány 2001. január 1. 2001. augusztus 30.
Pénzügyi elemzés 2001. február 15. 2001. május 30.
Környezeti hatásvizsgálat 2001. február 15. 2001. május 30.
ISPA pályázat 2001. január 1. 2001. július 30.
Közbeszerzés 2001. január 1. 2001. december 30.
Mérőműszer-beszerzés, elemzés 2001. január 1. 2001. július 1.

8. Költségek és támogatások euróban)


Összes költség
Magánszektor
közreműködése
Nem
elszámolható
költség
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
2 096 200 2 096 200 1 572 150 75

Mivel a program ISPA pályázat előkészítéséhez szükséges technikai segítségnyújtás igényléséről szól, a kért támogatási arány elfogadható.

Költséglebontás euróban

Költségek (euró) Költségek (euró)

Munkafeladat kategóriája
Nemzet-
közi
szakértő
(hónap)
Egység-
érték
Rész-
összeg
Helyi
szakértő
(hónap)
Egység-
érték

Részösszeg

Összesen
Megvalósíthatósági tanulmány 10 22 500 225 000 24 6 500 156 000 381 000
Pénzügyi elemzés 19 24 000 456 000 18 17 600 316 800 772 800
Környezeti hatásvizsgálat 4 22 500 90 000 12 7 700 92 400 182 400
ISPA pályázat 2 22 500 45 000 10 6 500 130 020 265 000
Közbeszerzés 6 22 500 135 000 20 6 500 130 020 265 000
Szennyvízelemzés 10 6 500 65 000 65 000
Összes műszaki segítségnyújtás 951 000 825 000 1 776 200
Mérőműszer-beszerzés és felszerelés Nem használa-
tos
Átalány összeg 320 000 320 000
A pályázat összesen: 2 096 200

9. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Nincs

10. Beszerzési terv

A munkálatok a Decentralizált Végrehajtási Rendszer (Decentralised Implementation System – DIS) alapján meghirdetett korlátozott tendereljárást követően kerülnek végrehajtásra.

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: A Budapesti Szennyvíztisztító Telep és Gyűjtőrendszere és a Központi Szennyvíztisztító Telep és egységei fejlesztésének technikai és gazdasági előkészítő munkái

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PA/001

Euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségösszesISPA
országos hatósá-
gok


Nemzetközi pénzintézeti kölcsön
helyi
önkor-
mányza-
tok
1=2+3 2 3=5+7 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9(%)=8/1
2000 1 676 960 1 676 960 100 1 257 720 75 419 240
2001
2002 419 240 419 240 100 314 430 75 104 810
2003
2004
2005
2006
Év megjelö-
lése
nélkül
Összesen 2 096 200 2 096 200 100 1 572 150 75 524 050

2. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PA/002

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Technikai segítségnyújtás az ISPA forrásból finanszírozott vasúti projektek tendereljárásához

Helyszín: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Zala megye, Magyar Köztársaság

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel,

valamint

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program leírása

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PA/002

Megnevezése: Technikai segítségnyújtás az ISPA forrásból finanszírozott magyarországi vasúti projektek tendereljárásához

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2001. december 31.

Helyszín: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Zala megye

Csoport: 3 vasútvonal (IV. és V. EU közlekedési folyosó)

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 158 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott Közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 118 575 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 94 860 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2001. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 23 715 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 11 858 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, monitoringjával és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

A feltételek és a végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Feladatok meghatározása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Technikai segítségnyújtás az ISPA forrásból finanszírozott vasúti projektek tendereljárásához Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PA/002

1. A program megnevezése

Technikai segítségnyújtás az ISPA forrásból finanszírozott vasúti projektek tendereljárásához

2. A pályázatot benyújtó szervezet (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal, a PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Felelős: Dr. Boros Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdése szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: H–1077 Budapest, Dob u. 75–81.

3.3. Felelős: Dr. Kenéz Győző főigazgató

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Telex/Fax: (36)-1-352-8862

3.6. E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban hivatkozott hatósággal)

4.1. Név: MÁV Rt., Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062, Budapest, Andrássy út 73–75.

4.3. Referens: Mangel János osztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-432-3890

4.5. Telex/fax: (36)-1-3514-9475

4.6. E-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Zala megye

6. Leírás

2000 és 2006 között a MÁV Rt. három vasútvonal felújítását tervezi ISPA támogatással:

1. Vecsés–Szolnok vasútvonal

2. Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal

3. Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal

2001-ben, ezen vasútvonalak felújításának részeként a következő tendereljárásokra kerül sor:

Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal

I. Új deltavágány építése Zalaegerszegen

II. Új nyomvonal építése Zalalövő–Andráshida között

Vecsés–Szolnok vasútvonal

III. Albertirsa–Cegléd vasútvonal rekonstrukciója

IV. Vecsés és Üllő állomásoknál pálya és a peronok rekonstrukciója

Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal

V. Budaörs–Biatorbágy vasútvonal rekonstrukciója

VI. Komárom–Ács vasútvonal átépítése

VII. ETCS telepítése a Kimle–Komárom vonalon

2002-ben, ezen vasútvonalak rehabilitációjának részeként a következő tendereljárásokra kerül sor:

Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal

A) Új deltavágány építése Bobánál

B) Monor állomás rekonstrukciója

C) Pályaátépítés a Vecsés–Pilis vonalszakaszon

Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal

D) Ács–Győrszentiván vonalszakasz rekonstrukciója

E) Új bizosítóberendezés telepítése Komárom állomáson

F) ETCS telepítése a Budapest–Komárom vonalon

A technikai segítségnyújtás keretében a következő építési munkák tenderdokumentációjának átvizsgálására kerül sor a tendereljárás előtt:

Vecsés–Szolnok vasútvonal

IV. Vecsés és Üllő állomásoknál pálya és peronok átépítése (két alprojektből áll)

Jelenleg a tervezett sebesség 100 km/h, a felújítás után 120 km/h lesz.

A munkálatok becsült költsége 22 millió euró

Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal

VII. ETCS telepítése a Komárom–Kimle vonalon (egy projektből áll)

Jelenleg a meglévő biztosítóberendezés ideiglenesen lehetővé teszi a max. 160 km/h vonalsebességet. Az ETCS telepítése ezért lehetővé teszi majd a 160 km/h vonalsebesség fenntartását. Javulni fog az üzemeltetés biztonsága is. A munkálatok becsült költsége 7 millió euró.

F) ETCS telepítése a Budapest–Komárom vonalon

A meglévő 6 biztonsági rendszer ezen a 89,6 km-es szakaszon ideiglenesen lehetővé teszi a max. 160 km/h sebességet.

A munka becsült költsége mintegy 8 millió euró.

A munka tartalma: Vállalkozó felülvizsgálja és javítja a következő tenderdokumentációkat:

– értékeli a tenderspecifikációk tartalmát és gondoskodik róla, hogy a dokumentumok közvetlenül hozzájáruljanak a projekt céljainak megvalósításához,

– értékeli a tender pénzügyi vonatkozásait. A tenderspecifikációnak lehetővé kell tennie, hogy a vállalatok ajánlatot tehessenek a rendelkezésre álló költségvetésen belül, beleértve a társfinanszírozást is,

– biztosítja, hogy a tenderspecifikáció lehetővé tegye a tiszta versenyt, és ne részesítsen előnyben egyetlen vállalatot sem,

– ellenőrzi, hogy a felsorolt berendezések származhatnak-e EU vagy PHARE országból,

– felderíti és kijavítja az irreleváns, nem világos és félreérthető specifikációkat,

– hangsúlyozott figyelmet fordít a FIDIC szabványoknak való megfelelésre.

Az I.a. mellékletben megtalálható a feladatok meghatározása.

7. Célkitűzések

Véglegesíteni a tenderdossziét az Európai Bizottság által felállított követelményeknek megfelelően.

Segítséget nyújtani a 6. pontban körülírt három vasútvonal tenderdokumentációjának összeállításához olyan értelemben, hogy a projekt optimális körülmények között, sikeresen valósuljon meg, és a legmegfelelőbb módon elégítse ki a Kedvezményezett igényeit.

A technikai segítségnyújtás az ajánlati dokumentációt világossá, egyértelművé teszi, az ajánlattevőt és az értékelő bizottságot egyaránt segíti a vonatkozó dokumentumok értékelésében. A technikai segítségnyújtás olyan projekt előkészítését segíti elő, amely kiemelkedő szerepet játszik a Csatlakozási Partnerség célkitűzéseinek megvalósításában. Ugyanakkor előmozdítja azt is, hogy a transzeurópai hálózat magyarországi szakaszait az EU normáknak megfelelően felújítsák, illetve jobb közlekedési lehetőségeket biztosítsanak Magyarország és az EU-tagállamok között.

8. A munkálatok ütemterve

Munka kategóriája Kezdés időpontja Befejezés
Tenderdokumentáció felülvizsgálata 2001. 02. 01. 2001. 09. 01.

9. Költségek és a támogatás (euróban)

A költségek részletezése:

Munkafeladat Becsült összköltség Becsült elszámolható költség
IV. tenderdokumentáció felülvizsgálata 52 700
VII. tenderdokumentáció felülvizsgálata 52 700
F) tenderdokumentáció felülvizsgálata 52 700
Összesen 158 100
Összes
költség
A magánszektor
hozzájárulása
Nem elszámolható
költség
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
158 100 158 100 118 575 75

10. Beszerzési terv

A munkákat az alábbi beszerzési terv szerint végzik:A tender száma


Pályáztatandó munkák és szolgáltatások megnevezése
Szerződés
típusa
(kivitelezés,
beszállítás
vagy
szolgáltatás)

A tenderkiírás
időpontja
(hónap/év)
Az adott
szerződéshez
tartozó számlák
visszatérítési
százaléka
Az alábbi tenderdokumentációk felülvizsgálata:
– Vecsés–Szolnok vasútvonal
– Budapest–Hegyeshalom vasútvonal

Szolgáltatás
2000. 11. 30. (Kezdés dátuma: 2001. 02. 01.)

3. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PA/003

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Technikai segítségnyújtás „Szolnok–Lökösháza vasútvonal felújítása” projekt előkészítéséhez

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békés megye, Magyar Köztársaság

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel,

valamint

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

Az alábbi 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra jelen Megállapodás rendelkezései szerint. Az alábbi 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PA/003

Megnevezése: Technikai segítségnyújtás „Szolnok–Lökösháza vasútvonal újjáépítése” projekt előkészítéséhez

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2001. június 30.

Helyszín: Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békés megye

Csoport: EU IV. közlekedési folyosó

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 200 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben szereplő pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 150 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 120 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2001. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 30 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 15 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy Kedvezményezett aláírja a beszerzési terv I.a. mellékletében a „Szolnok–Lökösháza vasútvonalszakasz projektre vonatkozó pályázati beadvány előkészítése” címen megjelölt szerződést.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezésinek betartásával kell végrehajtani, oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, monitoringjával és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben foglalt végrehajtási rendelkezések a Megállapodás elválaszthatatlan részét képzik.

A feltételek és a végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Technikai segítségnyújtás a „Szolnok–Lökösháza vasútvonal felújítása” c. projekt előkészítéséhez Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PA/003

1. A program megnevezése

Technikai segítségnyújtás a „Szolnok–Lökösháza vasútvonal felújítása” c. projekt előkészítéséhez

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal, a PHARE-programokat koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Felelős: Boros Imre tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/Fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdésében foglaltak szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: H–1077 Budapest, Dob u. 75–81.

3.3. Felelős: Dr. Kenéz Győző főigazgató

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Telex/Fax: (36)-1-352-8862

3.6. E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban hivatkozott hatósággal)

4.1. Név: MÁV Rt., Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

4.3. Felelős: Mangel János osztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-432-3890

4.5. Telex/Fax: (36)-1-3514-9475

4.6. E-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békés megye

6. Leírás

A Vecsés–Szolnok szakaszt – amely a Magyarországon áthaladó IV. folyosó déli ágának, a „Budapest–Szolnok–Lökösháza” vonal első fázisát képezi –, már 2000-ben előkészítették és beterjesztették ISPA támogatásra.

A magyar hatóságok most kezdik a vonal második fázisa, a Szolnok–Lökösháza vasútvonalszakasz felújításának előkészítését.

A „Szolnok–Lökösháza vasútvonalszakasz felújításának” előkészületei az alábbiakat tartalmaznák:

– műszaki leírás átvizsgálása,

– környezettanulmány készítése,

– költség-haszon elemzés átvizsgálása,

– pályázati beadvány elkészítése.

Az I.a. mellékletben áttekintés található a feladatok meghatározásáról.

7. Célkitűzések

A technikai segítségnyújtás fő céljai:

– műszaki leírás átvizsgálása,

– környezettanulmány elkészítése,

– költség-haszon elemzés átvizsgálása,

– pályázati beadvány elkészítése.

A technikai segítségnyújtás világos, egyértelmű pályázati dokumentációt eredményez. A technikai segítségnyújtás elősegíti olyan projektek előkészítését, amelyek kiemelkedő szerepet játszanak a Csatlakozási Partnerség célkitűzéseinek megvalósításában. Ugyanakkor előmozdítja azt is, hogy a transz-európai hálózat magyarországi szakaszait az EU normáknak megfelelően felújítsák, illetve jobb közlekedési lehetőségeket biztosítsanak Magyarország és az EU-tagállamok között.

8. A munkálatok ütemterve

Munka kategóriája Kezdés időpontja Befejezés
A Pénzügyi Megállapodás aláírása 2001. február 28.

9. Költségek és a támogatás (euróban)

Összes
költség
A magánszektor
hozzájárulása
Nem elszámolható
költség
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
200 000 200 000 150 000 75

10. Beszerzési terv

A munkálatok az alábbi beszerzési terv szerint kerülnek megvalósításra:A tender száma


Pályáztatandó munkák és szolgáltatások
leírása
Szerződés
típusa
(kivitelezési,
beszállítói
vagy
szolgáltatási)

A tender közzétételének várható
időpontja
(hónap/év)
Az adott
szerződéshez
kapcsolódó
számlák
visszatérítési
százaléka
A Szoknok–Lökösháza vonalszakaszra vonatkozó pályázati beadvány elkészítése szolgáltatások 2000. november

4. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PA/004

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonnás teherbírás biztosítását célzó útfelújítási program” előkészítéséhez

Helyszín: Budapest, Magyar Köztársaság

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel,

valamint

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtására a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PA/004

Megnevezése: Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonna teherbírás biztosítását célzó útfelújítási program” előkészítéséhez

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

Befejezés időpontja: 2001. szeptember 30.

Helyszín: Magyar Köztársaság

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 200 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben szereplő pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA pénzalapból igénybe vehető támogatás felső határa: 150 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 120 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2001. szeptember 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 1 450 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 725 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon megadni.

8. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás elválaszthatatlan részét képzik.

A feltételek és a végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak

(Aláírások)

MELLÉKLET JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Feladatok meghatározása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonnás teherbírás biztosítását célzó útfelújítási program” elnevezésű projekt előkészítéséhez Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PA/004

1. A program megnevezése

Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonnás teherbírás biztosítását célzó útfelújítási program” elnevezésű projekt előkészítéséhez

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal, PHARE Programokat koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Felelős: Heil Péter főosztályvezető

2.4. Telefon: (36)-1-237-4233

2.5. Fax: (36)-1-329-2092

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdésében foglaltak szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: H–1077 Budapest, Dob u. 75–81.

3.3. Felelős: Dr. Kenéz Győző

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Fax: (36)-1-352-8862

3.6. E-mail: gyozo.kenezkovim.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pont alatt hivatkozott hatósággal)

4.1. Név: UKIG Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, Nemzetközi Programok Önálló Osztálya

4.2. Cím: H–1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.

4.3. Felelős: Mr. Both osztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-316-2748

4.5. Fax: (36)-1-315-1428

4.6. E-mail: bothmail.kozut.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

6. Leírás

Az útfelújítási program célja az alábbiakban felsorolt útszakaszok 11,5 tonnás teherbírásának biztosítása az EU irányelvnek megfelelően:

Út száma Útszakasz megnevezése Útszakasz hossza
2 Vác–Parassapuszta 38,7 km
3 Nyékládháza–Tornyosnémeti 77,1 km
6 Budapest–Szekszárd 121,8 km
35 Nyékládháza–Debrecen 81,2 km
42 Berettyóújfalu–Ártánd 55,1 km
47 Debrecen–Berettyóújfalu 34,9 km
56 Szekszárd–Udvar 60,8 km
Összesen 469,6 km

Tanácsadó áttekinti és felülvizsgálja a fenti leírások szerint összeállított pályázati beadványt és a mellékelt tanulmányokat.

Tanácsadó az alábbi feladatokat köteles elvégezni:

1. A műszaki, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok átvizsgálása.

2. A környezeti hatástanulmány átvizsgálása.

3. Az ISPA pályázat átvizsgálása.

4. Segítségnyújtás az első évben teljesítendő projektszakaszokhoz tartozó közbeszerzési dokumentációk elkészítésében.

A részletes feladatmeghatározást az I.a. melléklet tartalmazza.

7. Célkitűzések

A Tanácsadó segítségnyújtásának alapvető célja az összeállított ISPA pályázat átvizsgálása, továbbá segítségnyújtás a projekthez szükséges közbeszerzési dokumentációk EU előírás szerinti elkészítésében. A technikai segítségnyújtás célja az is, hogy segítsen a magyar hatóságoknak a hivatkozott ISPA pénzügyi támogatásra irányuló pályázati anyag aktualizálásában és felülvizsgálatában, ezen belül a szükséges beadvány kitöltésében, a csatolandó dokumentumok elkészítésében az ISPA előírásainak megfelelően.

Tanácsadó a segítségnyújtás alapvető céljának elérése érdekében az alábbi részcélokat teljesíti:

– áttekinti és felülvizsgálja a műszaki, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányokat és a környezeti hatástanulmányt a vonatkozó dokumentumok és a szükség szerint elvégzendő új vizsgálatok alapján;

– elkészíti az első évben teljesítendő projektszakaszokra vonatkozó tenderdokumentációt.

8. Munkálatok ütemterve

Munkafeladat megnevezése Kezdete Vége
A pályázat átvizsgálása A Pénzügyi Megállapodás aláírásának napja 2001. 01. 15.
A tenderdokumentáció elkészítése A Pénzügyi Megállapodás aláírásának napja 2001. 06. 30.

9. Költségek és támogatás (euróban)

Összes
költség
A magánszektor
hozzájárulása
Nem elszámolható
költség
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
200 000 200 000 150 000 75

10. Beszerzési terv

A munkát az alábbi beszerzési terv szerint kell elvégezni:


A tender száma

Pályáztatandó munkafeladatok és
szolgáltatások leírása
Szerződés típusa
(kivitelezési, beszállítói
vagy szolgáltatási)
A tender közzétételének
várható időpontja
(hónap/év)
A 11,5 tonna teherbírás biztosítását célzó útfelújítási programra benyújtott magyar ISPA támogatási pályázat felülvizsgálata, ellenőrzése és javítása. Az első évre vonatkozó tenderdokumentáció elkészítése. szolgáltatás 2000. november
I.a. melléklet
Feladatmeghatározás

Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonna teherbírás biztosítását célzó útfelújítási program” megvalósításához

2000. szeptember 27.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előzmények

1.1. Általános előzmények

1.2. Projekt előzményei

1.2.1. Általános

1.2.2. Érdekeltek

1.2.3. A projekt indokolása

2. Célkitűzések

3. A munka tartalma

3.1. Műszaki és gazdasági megvalósíthatóság

3.1.1. Infrastrukturális és működési adatok, projektmeghatározás

3.1.2. Közlekedési tanulmány

3.1.3. Költség-haszon elemzés

3.1.4. Műszaki és gazdasági megvalósíthatóságról szóló jelentés

3.2. Környezeti hatáselemzés

3.2.1. Általános szempontok

3.2.2. Környezeti hatástanulmányról (EIA) szóló jelentés

3.3. A terv és a műszaki specifikációk áttekintése

3.3.1. A terv és a műszaki specifikációk áttekintése

3.3.2. A tervek és műszaki specifikáció felülvizsgálatáról szóló jelentés

3.4. Az ISPA pályázat előkészítése

3.5. A projekttel kapcsolatos közbeszerzések dokumentációja

3.5.1. Az első évben megvalósítandó utakra vonatkozó tenderdokumentáció elkészítése

3.5.2. Közbeszerzési dokumentációval kapcsolatos jelentés

4. Várt outputok és ütemezés

5. Létszám és költségvetés

6. Rendelkezésre álló dokumentumok és információk

6.1. A jövőben rendelkezésre álló dokumentumok

1. Előzmények

1.1. Általános előzmények

Az Európai Unió tagállamai elhatározták, hogy a csatlakozási felkészüléshez nyújtott támogatással további segítséget nyújtanak az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országoknak. A felkészülés egy részét az Európai Bizottság (Regionális Politika Főigazgatóság) kezelésében lévő ISPA kezdeményezés (Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz) keretében valósítják meg. Az ISPA kezdeményezés a környezetvédelem és a közlekedés ágazatára terjed ki.

A közlekedés területén az ISPA átfogó célkitűzései a következők:

– a Transz-Európai Közlekedési Hálózat (TEN) kiterjesztése és hozzáférhetővé tétele,

– jó közlekedési kapcsolat biztosítása a tagjelölt országok és az Európai Unió között,

– az országos hálózatok és a TEN hálózata közötti összekapcsolódás és együttműködés („interoperabilitás”), a hálózathoz való hozzáférés biztosítása, és

– a fenntartható mobilitás elősegítése.

1.2. Projekt előzmények

1.2.1. Általános szempontok

A Magyar Köztársaság Kormánya a 11,5 tonnás teherbírás biztosítását célzó útfelújítási programot az ISPA alapból finanszírozható programként értékelte. A program terveiben szereplő utak a TINA hálózat elemei.

1.2.2. Érdekeltek

Az ISPA finanszírozások keretében a Magyar Köztársaság Kormányának Közlekedési és Vízügyi Minisztériuma a „Pályázó”, és a minisztérium Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósága a Végrehajtó Szervezet.

Az ISPA kezdeményezés keretében az Európai Unión kívül Nemzetközi Pénzintézetek (IFI) is az érdekeltek körébe tartozhatnak.

1.2.3. A projekt indokolása

A kérdéses útpályák jelenlegi paraméterei megközelítően sem tesznek eleget a fenti teherbírási előírásoknak. Az útvonalak rehabilitációs programjának célja az EU irányelvek szerinti 11,5 tonna teherbírás biztosítása az alábbi útszakaszokon:

Út száma Útszakasz Hossza
2 Vác–Parassapuszta 38,7 km
3 Nyékládháza–Tornyosnémeti 77,1 km
6 Budapest–Szekszárd 121,8 km
35 Nyékládháza–Debrecen 81,2 km
42 Berettyóújfalu–Ártánd 55,1 km
47 Debrecen–Berettyóújfalu 34,9 km
56 Szekszárd–Udvar 60,8 km
Összesen: 469,6 km

2. Célkitűzések

A Tanácsadó segítségének alapvető célja az összeállított ISPA pályázat felülvizsgálata, és a projekt I. része teljesítésének előkészítése a nemzetközi és EU előírások, valamint a magyar szabványok figyelembevételével. Az I. rész azon projekteket öleli fel, amelyek a magyar országos ISPA stratégia ütemezése értelmében az első évben valósítandók meg. A technikai támogatás célja az is, hogy segítséget nyújtson a magyar hivatalos szerveknek a hivatkozott ISPA pénzügyi támogatási pályázat frissítésében és felülvizsgálatában, beleértve a pályázati beadvány kitöltését és az alátámasztó dokumentumok elkészítését az ISPA előírásoknak megfelelően.

Tanácsadó a segítségnyújtás alapvető céljának elérése érdekében az alábbi részcélokat teljesíti:

– áttekinti és felülvizsgálja a műszaki, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányokat és a környezeti hatástanulmányt a vonatkozó dokumentumok és a szükség szerinti új vizsgálatok alapján;

– elkészíti az első évben teljesítendő projektszakaszokra vonatkozó tenderdokumentációt.

3. A munka tartalma

Tanácsadó feladata a 3.1. fejezetben szereplő leírás alapján összeállított pályázat, valamint az ahhoz csatolt okmányok áttekintése és felülvizsgálata.

Tanácsadó köteles elvégezni az alábbi feladatokat:

– a műszaki, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányok átvizsgálása,

– a környezeti hatástanulmány átvizsgálása,

– a tervek és műszaki specifikáció átvizsgálása,

– az ISPA pályázat átvizsgálása,

– segítségnyújtás a projekthez szükséges közbeszerzési dokumentációk elkészítéséhez.

A fenti feladatok mindegyikéhez számos résztevékenység elvégzése szükséges, ezek a későbbiekben kerülnek meghatározásra.

A technikai segítségnyújtás során a Tanácsadó arra a következtetésre juthat, hogy pótlólagos vagy kiegészítő elemzések, illetve kiegészítő ellenőrzések szükségesek az ISPA pályázat és a kiegészítő dokumentumok jogosultságának biztosításához. Ilyen esetben a Tanácsadó köteles haladéktalanul értesíteni a Végrehajtó Szervezetet, valamint az EU Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságát, majd köteles minden pótlólagos vagy kiegészítő elemzéshez, illetve kiegészítő ellenőrzéshez szükséges Feladatmeghatározást elkészíteni (ToR).

3.1. Műszaki, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóság

3.1.1. Infrastrukturális és működési adatok, projekt meghatározása

Tanácsadó köteles felülvizsgálni a tanulmányban szereplő területek infrastruktúrájának jelenlegi állapotával kapcsolatban már összegyűjtött adatokat és összegyűjteni a még szükséges további adatokat – beleértve az infrastruktúra paramétereit és az üzemi jellemzőket is.

3.1.2. Közlekedési tanulmány

Általános háttéradatok:

A forgalmi előrejelzések későbbi felülvizsgálatának elősegítése érdekében, össze kell gyűjteni a gazdasági helyzetre és a várt gazdasági fejlődésre vonatkozó minden szükséges pótlólagos és frissített háttér-információt. Az adatgyűjtésnek ez a része a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján történik.

Igényre vonatkozó adatok gyűjtése:

Tanácsadó feladata megállapítani, hogy szükség van-e további adatgyűjtésre az igényekkel kapcsolatosan. Amennyiben ilyen szükség mutatkozik, Tanácsadó feladata a pótlólagos adatok, így egyebek között az alábbiak begyűjtése:

– a projekt szempontjából releváns országos áru- és személyszállítási forgalom adatai a főbb árufajták és utastípusok szerinti bontásban, lehetőleg indulás/rendeltetési hely alapján csoportosított adatok formájában, és

– nemzetközi áru- és személyszállítási forgalom adatai a főbb árufajták és utastípusok szerinti bontásban, lehetőleg indulás/rendeltetési hely alapján csoportosított adatok formájában.

Szükség esetén Tanácsadó a már rendelkezésre álló adatok kiegészítése/frissítése céljából forgalomméréseket is szervez.

Forgalmi előrejelzések frissítése:

Forgalmi adat előrejelzéseket kell készíteni a következő szakaszok mindegyikére:

Út száma Útszakasz km-től km-ig Hossza
2 Vác–Parassapuszta 40,140 78,830 38,7 km
3 Nyékládháza–Tornyosnémeti 163,646 240,753 77,1 km
6 Budapest–Szekszárd 18,100 139,932 121,8 km
35 Nyékládháza–Debrecen 0,000 81,194 81,2 km
42 Berettyóújfalu–Ártánd 8,000 63,100 55,1 km
47 Debrecen–Berettyóújfalu 0,000 34,900 34,9 km
56 Szekszárd–Udvar 0,000 60,831 60,8 km
Összesen 469,6 km

Minden projektre, és minden összefüggő projektcsoportra vonatkozóan forgalmi előrejelzéseket kell készíteni. Az összegyűjtött forgalmi adatok alapján a forgalmi előrejelzéseket frissíteni kell.

3.1.3. Költség-haszon elemzés

Költségbecslések:

Tanácsadó a már meglévő, előzetes és/vagy részletes tervek alapján frissített költségbecsléseket készít. A költségeknek ki kell terjedniük az építési és tervezési költségekre, az építés ideje alatti beruházási költségekre, valamint a környezeti kárenyhítés költségeire is. A költségeket a szabványos ISPA pályázati beadvány 9. szakasza szerinti bontásban kell megadni.

Ezenkívül a projekt munkahelyekre gyakorolt hatását is fel kell mérni mind az építési, mind az üzemelési szakaszban teremtett/megszüntetett munkahelyek szerint a szabványos ISPA pályázati beadvány 12. szakaszában foglaltaknak megfelelően.

A projektek költség-haszon elemzése:

A projektek költsége alapján a Tanácsadó részletes költség-haszon elemzéseket készít.

Az elemzés során figyelembe veendő haszonértékeknek magukban kell foglalni olyan tényezőket, mint pl. az utasok időmegtakarítása, az üzemhatékonyság javulása, így pl. a járműüzemeltetési költségmegtakarítások, az infrastruktúra várhatóan csökkenő fenntartási költségei, utasok időmegtakarítása stb. Figyelembe kell venni a balesetek számának várható csökkenését is, ami részben a más, versengő modalitásokról való áttérés következménye. Figyelembe kell továbbá venni a logisztikai hatékonyság mindennemű javulásának hatását is. Végül, a költség-haszon elemzésbe be kell vonni a levegő szennyezettségére gyakorolt pozitív vagy negatív hatást és a helyi zajterhelést is – legalábbis a kérdések minőségi taglalásának formájában.

Az elemzésnek általánosságban a helyi viszonyokhoz igazított egységnyi költségen kell alapulnia, a legfrissebb HDM verzió alkalmazása mellett.

Minden haszontípusnál meg kell határozni a haszonélvezőket és a hasznot a különböző haszonélvezőkre vonatkoztatva számszerűsíteni is kell.

A megvalósíthatóság mérőszámaként az általánosan bevett Nettó Jelenérték kritériumot kell alkalmazni, az Európai Unió által a magyarországi út infrastruktúra projektekhez megállapított diszkontráta (diszkontráták) alapján. Ezen túlmenően, a Nettó Jelenértéket kiegészítendő meg kell adni az első évi megtérülési rátát, a belső megtérülési rátát (IRR), valamint a költség/haszon arányt.

Tanácsadónak érzékenységi elemzéseket kell végeznie a javasolt projektek megalapozottságának alátámasztására. A vizsgálandó területek a következők:

– építési költségek,

– áruszállítási volumenek,

– személyszállítási volumenek,

– üzemelési és fenntartási költségek,

– diszkontráta,

– a beruházások időzítése stb.

A projektek pénzügyi hatásának felmérése:

Tanácsadónak fel kell mérni a projekt végrehajtásának pénzügyi hatásait. Ehhez minden esetben hozzátartozik egy részletes cash-flow elemzés. Figyelembe kell venni a fenntartási költségekre vonatkozó adatokat is.

3.1.4. Műszaki és gazdasági megvalósíthatóságról szóló jelentés

Külön jelentést kell készíteni a fenti elemzések eredményeiről. A jelentésnek tartalmaznia kell az ajánlások alapjául szolgáló elemzések technikai dokumentációját, aminek révén az Európai Bizottság teljes körű képet kaphat a projekt műszaki vonatkozásairól, gazdasági és pénzügyi hatásairól. A jelentésnek világosan be kell mutatnia az összes előfeltevést és az elemzések módszertanát.

3.2. Környezeti hatáselemzés

3.2.1. Általános szempontok

Az alábbiak felmérése:

1. Jelenlegi környezeti helyzet

2. Az infrastruktúra-projektek hatásvizsgálata

3. Támogató tevékenységek és alternatívák

4. Korlátok és hézagok

Output: a lényegi output az elkészült Környezeti Hatásvizsgálat (EIA) annak biztosítására, hogy a beruházási terv és a leglényegesebb munkálatokra összpontosító infrastrukturális projektopciók környezetvédelmi szempontból ésszerűek és fenntarthatók legyenek.

– A környezetvédelmi engedély szükségességét a hatályos magyar jogszabályok alapján kell bizonyítani.

– Tanácsadó köteles gondoskodni arról, hogy a környezeti elemzés feleljen meg az

= 1985. június 27-én kelt 85/337/EEC, „Bizonyos állami és magán projektek környezetre gyakorolt hatásának felméréséről” című Tanácsi Irányelvben, az

= 1996. szeptember 24-én kelt 96/61/EC Tanácsi Irányelvben, valamint

= 1997. március 3-án kelt 97/11/EC Tanácsi Irányelvben foglaltaknak.

A környezeti elemzésben azonosítani kell a projekt mindazon elemeit, amelyek környezeti szempontból elfogadhatatlanok, illetve amelyeknek környezeti kárenyhítési költségei magasak/túlzottak. Tanácsadó különösképpen ügyeljen az integrált szennyezés-megelőzés és – ellenőrzés kérdéseivel foglalkozó 96/61/EC Tanácsi Irányelv (IPPC Irányelv) rendelkezéseire.

Tanácsadó tárja fel az esetlegesen szükségesnek mutatkozó képzési szükségleteket.

3.2.2. Környezeti hatástanulmányról (EIA) szóló jelentés

A tanulmányból származó eredmények bemutatására külön jelentést kell készíteni. A jelentésnek tartalmaznia kell az ajánlások alapjául szolgáló technikai dokumentációt, amelynek révén az Európai Bizottság teljes körű képet alkothat a projekt környezetvédelmi vonatkozásairól, az ezen vonatkozások kezelésére javasolt intézkedésekről és a javasolt intézkedések költségeiről.

3.3. A terv és a műszaki specifikációk átvizsgálása

3.3.1. A terv és a műszaki specifikációk átvizsgálása

Tanácsadónak felül kell vizsgálnia az első év felújítási munkáinak részletes tervrajzait. Ellenőrizni kell a tervek főbb eredményeit, mint például a projektelemek főbb adatait, dimenzióit és a tervrajz általános műszaki megalapozottságát.

A vizsgálat egyebek között a következők szempontokat öleli fel:

– a vonatkozó szabványoknak való megfelelés,

– burkolati rétegek és szerkezetek méretei.

Át kell tekinteni a rajzokat az esetleges hiányosságok, következetlenségek feltárására és annak megállapítására, nem hiányzik-e valamilyen részlet vagy adat.

Végül át kell vizsgálni a műszaki specifikációt is abból a szempontból, hogy teljes-e, hiánytalan-e és hogy összhangban van-e a rajzokkal és a tervekkel.

3.3.2. A tervek és műszaki specifikáció felülvizsgálatáról szóló jelentés

A felülvizsgálat eredményeit jelentésben kell összefoglalni, amely a vizsgálat megállapításain kívül tartalmazza a tervben és a műszaki specifikációban javasolt javításokat/kiigazításokat, amelyeket még a tender céljára való felhasználás előtt feltétlenül szükséges elvégezni.

3.4. Az ISPA pályázat elkészítése

Tanácsadó segítséget nyújt a magyar hatóságoknak a projektre vonatkozó ISPA pályázat elkészítésében a standard pályázati beadvány követelményei szerint.

Tanácsadó segítséget nyújt a projektre vonatkozó ISPA pályázati anyagok pályázatra való előkészítésében, így a többi között

– a pályázati beadvány,

– a műszaki dokumentációról készülő – értékelést könnyítő – rövid összefoglalók,

– minden egyéb szükséges háttér-dokumentáció összeállításában.

Az ISPA pályázat alábbi vonatkozásai nem a Tanácsadó, hanem a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium feladatkörébe tartoznak:

– adminisztratív kérdések, folyamatos felügyelet, monitoring, nyilvánosság tájékoztatása, valamint

– más, a projektben érintett magyar állami szervek nyilatkozatainak beszerzése, pl. a környezetvédelmi szempontból érzékeny területre vonatkozóan kért nyilatkozatok.

Az ISPA pályázat elkészítésében Tanácsadó köteles szorosan együttműködni a Közlekedési és Vízügyi Minisztériummal.

3.5. A projekttel kapcsolatos közbeszerzések dokumentációja

3.5.1. Az első év során megvalósítandó útfelújításokkal kapcsolatos tenderdokumentáció elkészítése

Általános szempontok:

Tanácsadó felülvizsgálja a javasolt tenderezési eljárást és megvizsgálja, hogy a javasolt eljárás követi-e a FIDIC tenderezési eljárásokat, valamint a közbeszerzésre vonatkozó EU irányelveket, beleértve a 93/36, 93–38 és 93/38 irányelveket is. Amennyiben az derül ki, hogy az eljárás nem felel meg maradéktalanul az EU irányelveknek, ezt megfelelő magyarázattal együtt – egyértelműen rögzíteni kell a szabványos ISPA pályázati beadvány 15.1. pontja alatt. A fent körülírt szabályozások a későbbiekben kiegészülhetnek még specifikusan az ISPÁ-ra jellemző követelményekkel, ami a tenderanyag további, csekély mérvű kiigazítását teheti szükségessé.

Jogi vonatkozások:

Tanácsadónak a FIDIC szerződési feltételeknek az 1992. évi módosításokkal kiegészített 1987-as negyedik kiadása („Vörös könyv”) alapján segítséget kell nyújtania a tenderdokumentáció jogi részének megfogalmazásában.

A tenderdokumentumok jogi részének kötelező tartalma:

– Tenderkiírás

– Útmutató az ajánlattevőknek

– Tenderbeadvány, tendermelléklet

– Formanyomtatvány a tender biztonságához („Form of Tender Security”)

– Kérdőív

– Szerződési formanyomtatvány

– Szerződési feltételek, I. rész: Általános szerződési feltételek,

– Szerződési feltételek, II. rész: Különleges szerződési feltételek

– Formanyomtatvány a teljesítési garanciához

– Formanyomtatvány előlegfizetési garanciához (ha alkalmazható)

– Formanyomtatvány a zárójelentéshez

– Formanyomtatvány a biztosítékul tartalékolt összeg biztosításához

3.5.2. Közbeszerzési dokumentációval kapcsolatos jelentés

A jelentésnek tartalmazni kell a tenderdokumentumok átvizsgálásáról készített jelentést, amelynek eredményeként elkészül a komplett tenderdokumentációs csomag.

4. Várt outputok és ütemezés

A jelentéstételre vonatkozó szabályokat minden feladat esetében a „munka tartalma” című rész tartalmazza. A benyújtott ISPA pályázat minőségének értékelésére Kezdőjelentést (Inception Report) kell elkészíteni.

A projekt végrehajtása során minden hónapban jelentést kell leadni az előrehaladásról (Előrehaladási Jelentés) egy nyomtatott és egy elektronikus példányban az alábbi illetékeseknek:

– EU Bizottság, Regionális Politikai Főigazgatóság, Ms. Angela Martinez

– Magyarországi EK delegáció, Mr. Axel Badrichani

– Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, Támogatás Koordináló és Pénzügyi Főosztály, dr. Kenéz Győző.

A havonta leadott Előrehaladási Jelentések a következő tájékoztatást tartalmazzák:

– az egyes feladatok terén elért haladás, a feladatok, illetve a megbízás egészének várható befejezése,

– az időközben készült jelentések, elért eredmények/outputok rövid összefoglalása,

– felmerült/várható időbeli csúszások,

– bármely más felmerült/várható probléma, illetve javaslat ezek megoldására.

Valamennyi feladatról és előrehaladásról szóló jelentést angol nyelven kell elkészíteni.

Az egyes feladatokról szóló jelentések tervezetét a feladat végrehajtásának lezárása előtt egy hónappal be kell nyújtani. Az érintett felek két héten belül megteszik észrevételeiket, majd ezt követően a feladatról szóló jelentés végső változatát legfeljebb két héten belül elő kell terjeszteni.

Az egyes jelentések határideje:

Kezdés időpontja Befejezés időpontja
A pályázat áttekintése:
1. Kezdőjelentés *  Szerződés aláírása 10 munkanap
2. Közbenső Jelentés Szerződés aláírása 2000. 11. 30.
3. Zárójelentés Szerződés aláírása 2000. 12. 15.
Az első év során felújítandó utakkal kapcsolatos szabványos tenderdokumentáció elkészítése:
1. Az általános irányelvek meghatározása Szerződés aláírása 15 munkanap
2. Tervezet elkészítése Szerződés aláírása a szerződés aláírásától számított 2 hónap
3. Végleges változat elkészítése Szerződés aláírása 2001. 03. 31.

5. Létszám és költségvetés

Az alábbi táblázat tájékoztató jellegű költségvetést tartalmaz, „emberhónapban” megadva:

1. Táblázat: Tájékoztató jellegű költségvetés


Tevékenység
Külföldi
munkatársak,
emberhónap
Helyi munkatársak,
emberhónap
Műszaki és gazdasági megvalósíthatósági tanulmány áttekintése 1,5 1,5
Pénzügyi elemzés átvizsgálása 1,0 0,5
Környezeti elemzések átvizsgálása 1,0 1,0
Tervek és műszaki specifikáció felülvizsgálata 0,5 0,5
ISPA pályázat felülvizsgálata 0,5 0,5
A projekt közbeszerzési dokumentumainak elkészítése 1,5 1,0
Összesen 6 5

Tanácsadó tegyen javaslatot a megbízás végrehajtásához szükséges munkaerő-kategóriákra.

Pénzügyi ajánlatában Tanácsadó használja az alábbi alcímeket:

– külföldi szakértők díjazása szakértőnkénti bontásban,

– helyi szakértők díjazása szakértőnkénti bontásban,

– napidíj szakértőnkénti bontásban,

– közvetlen költségek (a teljes összeg legfeljebb 10%-a), és

– térítendő költségek, pl. elsősorban nemzetközi légiközlekedési költségek.

Tanácsadó berendezésekre vagy más tételekre ne állítson be semmilyen költséget.

Irodahelyet a nemzeti szervek biztosítanak a Tanácsadók részére.

A Tanácsadók által végzendő munka teljes költsége nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

6. Rendelkezésre álló dokumentumok és információk

Tanácsadó kérheti az összeállított pályázati anyag és mellékleteinek (előzetes megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi és gazdasági becslés, környezeti hatás) bemutatását.

Az alábbi tanulmányok készültek el, illetve állnak rendelkezésre:

– Pályázati beadvány

– A 2. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 3. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 6. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 35. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 42. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 47. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

– A 56. sz. főútra vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok az alábbi fejezetekből állnak:

1. Fejezet: Műszaki Megvalósíthatósági Előtanulmány (tartalmazza a teherbírási osztályt)

2. Fejezet: Üzemeltetésre vonatkozó előzetes becslések

3. Fejezet: Gazdasági elemzés

4. Fejezet: Pénzügyi előzetes becslések

5. Fejezet: Környezeti hatások

6. Fejezet: Társadalmi-gazdasági kutatások

6.1. A jövőben rendelkezésre álló dokumentumok

Cím Várható időpont
Az első évben megvalósítandó utak részletes tervei 2001. 02.
II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: Technikai segítségnyújtás a „11,5 tonna teherbírás elérését célzó útfelújítási program” előkészítéséhez

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PA/004

Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségösszesISPA
országos hatósá-
gok


Nemzetközi pénzintézeti kölcsön
helyi
önkor-
mányza-
tok
1=2+3 2 3=5+7 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9(%)=8/1
2000 160 000 160 000 100 120 000 75 40 000
2001 40 000 40 000 00 30 000 75 10 000
2002
2003
2004
2005
2006
Nem
évesített
Összesen 200 000 200 000 100 150 000 75 50 00

5. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PA/005

2000. március 9-én kelt Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Technikai segítség a 2001. évi ISPA projektek dokumentumainak felülvizsgálatához és minőségének javításához, valamint segítség a Magyar Köztársaság területén megvalósuló projektek versenytárgyalási dokumentációjának elkészítéséhez

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főigazgató, Mr. Guy Crauser képvisel,

valamint,

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett) az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PA/005

Megnevezése: Technikai segítség a 2001. évi ISPA projektek dokumentumainak felülvizsgálatához és minőségének javításához, valamint segítség a Magyar Köztársaság területén megvalósuló projektek versenytárgyalási dokumentációjának elkészítéséhez

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírás

A befejezés időpontja: 2001. december 31.

Helyszín: Magyar Köztársaság

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 405 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 303 750 euró.

(4) A 2001. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 243 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2001. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 60 750 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 30 375 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy megtörtént az I.10. mellékletben csatolt beszerzési tervben a „A projektpályázat felülvizsgálata az okmány minőségének javítása céljából és segítségnyújtás a versenytárgyalási dokumentáció elkészítéséhez” címen feltüntetett első szerződés aláírása.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon megadni.

8. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

9. Cikk

E Pénzügyi megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Tájékoztató jellegű feladatterv

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki teljesítésről készült jelentés, valamint módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Technikai segítség az ISPA projektekre vonatkozó pályázati anyagok felülvizsgálatához és minőségének javításához, továbbá segítség a versenytárgyalási dokumentáció összeállításához Bizottsági kódszám: 2000/HU/16/P/PA/005

1. A program megnevezése

Technikai segítség a 2001. évi ISPA projekt dokumentumok felülvizsgálatához és minőségének javításához, továbbá segítség a versenytárgyalási dokumentáció összeállításához

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Miniszterelnöki Hivatal, a PHARE Programokat Koordináló Tárca nélküli Miniszter Hivatala

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Kapcsolattartó: Boros Imre úr, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdés szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: H–1011 Budapest, Fő u. 44–50.

3.3. Kapcsolattartó: Dr. Vass N.

3.4. E-mail: vassmail.ktm.hu .

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megnevezett szervezettel)

Ugyanaz, mint a fenti 3. pont alatt

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régiók/város: Cegléd, Pécs, Sajó–Bódva völgye

6. Leírás

Ez a program keretet teremt a települési önkormányzatok részére nyújtandó technikai segítséghez, amelynek célja három különböző, 2001-ben engedélyeztetni tervezett szennyvíz- és szilárdhulladék-kezelési ISPA projekt pályázati anyagainak minőségi javítása, valamint az önkormányzatok támogatása a vonatkozó versenytárgyalási dokumentumok összeállításában.

A projektek helyszínei:

a) Cegléd: regionális kommunális szilárdhulladék-kezelési rendszer

b) Pécs: csatornarendszer építése a város vízbázisainak védelme céljából

c) Sajó–Bódva: regionális kommunális szilárdhulladék-kezelési rendszer

A tanácsadók feladata az ISPA pályázatok felülvizsgálata és értékelése, továbbá ajánlások tétele a pályázati űrlap és a vonatkozó háttérdokumentumok minőségének javítására. Ez a Megvalósíthatósági Tanulmány, a pénzügyi és gazdasági elemzés, valamint – ahol szükséges – a környezeti hatásvizsgálat áttekintését öleli fel.

Emellett a tanácsadók közreműködnek a vonatkozó versenytárgyalási dokumentáció összeállításában is.

A 3 fent említett projekt keretében kifejtendő tevékenység tájékoztató jellegű összefoglalóját az I.a. melléklet tartalmazza.

7. Célkitűzések

A technikai segítség általános célja annak biztosítása, hogy a pályázatban egyértelmű, megfelelő színvonalú és tartalmú információk szerepeljenek, így megkönnyítve értékelésüket és biztosítva az ISPA források optimális felhasználását. Ennek érdekében a tanácsadók:

– felülvizsgálják az ISPA támogatásra készült pályázatot,

– felülvizsgálják a szükséges háttérdokumentumokat, hogy ezek megfeleljenek a projekt hatásának és kidolgozottságának értékelésére vonatkozó nemzetközi szabványoknak [megvalósíthatóság, pénzügyi tanulmány – költség-haszon és gazdasági elemzés (a Nagy projektek költség-haszon elemzése – az Európai Közösség regionális politikájával összefüggésben c. útmutató alapján, 1997. évi kiadás), környezeti hatásvizsgálattal, a projekt tervei és műszaki jellemzői],

– értékelik az egyes ISPA projektek pályázati anyagait és ajánlásokat tesznek minőségük javítására,

– segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak a pályázati anyagok módosításában,

– közreműködnek a projektekkel kapcsolatos közbeszerzési dokumentáció összeállításában.

8. A munkálatok ütemterve

Munkafeladat kategóriája Kezdés Befejezés
I. A projekt dokumentumainak felülvizsgálata, különös tekintettel az alább említett pontokra, valamint összevetésük a tervezési előfeltevésekkel és az EU követelményekkel, továbbá az időközi jelentés összeállítása A Pénzügyi Megállapodás aláírásának időpontja 2001. április 30.
II. Segítségnyújtás a versenytárgyalási dokumentumok összeállításához, a magyar szakértőkkel együttműködve
A zárójelentés összeállítása
2001. április 30. 2001. július 15.

9. Költségek és támogatás (euróban)

Költségek
projektenként
Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
kiadások
Elszámolható
költségek
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
a) 135 000 135 000 101 250 75
b) 135 000 135 000 101 250 75
c) 135 000 135 000 101 250 75
Összesen 405 000 405 000 303 750 75

10. Beszerzési terv

A munkálatok végrehajtása az alábbi beszerzési terv szerint történik:


Tender
száma

Pályáztatandó munkák és szolgáltatások leírása
A szerződés típusa
(kivitelezési,
beszállítói vagy
szolgáltatási)
A tender kiírásának
várható időpontja
(év/hónap)
a) Cegléd: A projektpályázat átvizsgálása a minőség javítására, valamint segítség a versenytárgyalási dokumentáció összeállításához szolgáltatási 2001. január
b) Pécs: A projektpályázat átvizsgálása a minőség javítására, valamint segítség a versenytárgyalási dokumentáció összeállításához szolgáltatási 2001. január
c) Sajó–Bódva: A projektpályázat átvizsgálása a minőség javítására, valamint segítség a versenytárgyalási dokumentáció összeállításához szolgáltatási 2001. január
I.a. melléklet
Tájékoztató jellegű feladatterv

I. Az ISPA támogatásra készülő pályázat felülvizsgálatával kapcsolatos munka tartalma

A tanácsadók a teljes projektre vonatkozó ISPA pályázatot átvizsgálják a szabvány pályázati űrlappal összhangban, beleértve:

– az ISPA pénzügyi eszközből történő támogatásra készült pályázatot,

– az értékeléshez szükséges műszaki dokumentáció rövid összefoglalóját,

– a Környezetvédelmi Integrációs Intézkedéseket (vonatkozó melléklet),

– a Környezeti Hatásvizsgálatot (vonatkozó melléklet),

– a Pénzügyi és Gazdasági Elemzést (a pályázati űrlap 10. és 11. szakasza és a vonatkozó melléklet),

– a megvalósíthatósági tanulmányt (vonatkozó melléklet),

– a szükséges háttér-dokumentáció összeállítását (adott esetben a jelen projektben szereplő más feladatokból átvéve).

A felsorolt feladatokat az I. melléklet 8. bekezdésében megjelölt határidőig kell elvégezni.

II. Valamennyi szükséges háttérdokumentum áttekintése – A feladat tartalma

A) Környezeti Hatásvizsgálat

A pályázati űrlap egyik melléklete a környezeti hatásvizsgálattal (KHV) foglalkozik. Előírás, hogy ez a vizsgálat a Tanács 1985. június 27-i, 85/337/EGK számú (egyes környezetvédelmi célú állami és magánberuházások hatásainak felméréséről szóló), valamint a 85/337/EGK irányelvet módosító 1997. március 3-i, 97/11/EK irányelveiben meghatározott eljáráshoz hasonló eljárást követve és a nemzeti jogszabályokkal összhangban készüljön el. A tanácsadók átvizsgálják a KHV-t, és gondoskodnak róla, hogy a dokumentum a hivatkozott EU irányelvekben meghatározott valamennyi alapvető követelménynek eleget tegyen. Ebbe beletartozik egy megfelelő hatástanulmány elkészítése, a környezetvédelmi hatóságokkal, a lakossággal és a projekt által valószínűsíthetően érintett más országokkal folytatott érdemi konzultáció, valamint az illetékes hatóságoknak a projektet engedélyező jogerős döntése, amelynek meghozatalánál figyelembe vették a tanulmány és a konzultációk eredményét.

Ahol szükséges, meg kell jelölni a káros hatásokat mérsékelő intézkedéseket és azok költségeit is.

Emellett a tanácsadóknak figyelembe kell venniük az 1996. szeptember 24-i, 96/61/EK, az integrált szennyezés megelőzésével és az ellenőrzéssel kapcsolatos tanácsi irányelvet is (IPPC Irányelv). A hulladékgazdálkodási projektek esetében az I. melléklet 5. Cikkében foglaltak különösen szem előtt tartandók.

B) A megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos munka tartalma

A pályázat tartalmazza az ISPA projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt is. A tanácsadók kötelesek a meglévő megvalósíthatósági tanulmányt abból a szempontból átvizsgálni, hogy az a projekt által lefedett teljes területet illetően eleget tesz-e az EU előírásainak.

Az infrastruktúra, a működési adatok és projekt-meghatározás áttekintése

A tanácsadók áttekintik a vizsgált terület jelenlegi infrastrukturális helyzetére vonatkozó adatokat. Ebbe beletartoznak az infrastrukturális létesítmények paraméterei és működési jellemzőik.

A tanácsadók elemzik a projekt-alternatívákat (terjedelem és időzítés). Ha szükséges, megfelelő „semmilyen intézkedéssel nem jár” alternatívát állítanak fel, és ehhez viszonyítva elemzik a projekt alternatíváit. Szükség esetén segítséget nyújtanak további projekt-alternatívák kidolgozásához.

A következő infrastrukturális elemeket és működési jellemzőket vizsgálják, illetve ezekről készítenek jelentést:

– a meglévő demográfiai adatok és a demográfiai változásokra vonatkozó előrejelzések,

– a jelenlegi területhasznosítási helyzet és városfejlesztési tervek,

– a társadalmi-gazdasági helyzetre vonatkozó meglévő adatok és társadalmi-gazdasági előrejelzések, ideértve az egészségügyi statisztikákat,

– a kereskedelmi, ipari és intézményi beruházásokkal kapcsolatos jelenlegi és prognosztizált adatok,

– a karbantartási programok áttekintése,

– az önkormányzatok pénzügyi helyzetére vonatkozó adatok,

– intézményi kérdésekkel kapcsolatos adatok,

A hulladékgazdálkodási projektekkel összefüggésben a tanácsadók áttekintik a jelenlegi szilárdhulladék-gazdálkodással kapcsolatos adatokat, ideértve az alábbiakat,

– meglévő vagy tervezetszintű országos és regionális hulladékgazdálkodási tervek (a hulladékokkal foglalkozó 75/442/EGK tanácsi irányelv megköveteli ilyen tervek kidolgozását),

– a hulladékokra vonatkozó adatgyűjtésnek, valamint a hulladékgazdálkodással (gyűjtéssel, szállítással, kezeléssel és ártalmatlanítással) kapcsolatos kérelmek jóváhagyásának szervezeti keretei,

– a hulladékok válogatásának, gyűjtésének, ideiglenes tárolásának, ismételt felhasználásának/újrahasznosításának, kezelésének és ártalmatlanításának a jelenlegi rendszere,

– a meglévő megoldások keretében jelenleg alkalmazott tarifarendszer,

– a hulladékok kibocsátásának csökkentése, illetve a hulladékáramnak a kívánatos kezelési vagy ártalmatlanítási megoldás felé történő terelése érdekében alkalmazott jelenlegi gazdasági ösztönzők.

A vízügyi/szennyvízzel kapcsolatos projektek esetében a tanácsadók a meglévő vízellátási/szennyvíz-gazdálkodási adatokat tekintik át, ideértve a következőket:

– az érintett folyók vízgyűjtő medencéjét érintően a vízkészlet-gazdálkodással kapcsolatos, elkészült vagy kidolgozás alatt álló tervek adatai,

– különféle környezetvédelmi adatok, különös tekintettel a szennyvíz-projektek befogadó vizeinek besorolására, a városi szennyvízzel kapcsolatban elfogadott 91/271/EGK irányelvvel összhangban,

– a szennyvízkezelés terén meglévő berendezések adatai, ezen belül a létező építmények, illetve csatornahálózatok, fejlesztési szükségletei,

– a működtetésre és karbantartásra vonatkozó adatok,

– a keletkező szennyvizek mennyiségére és minőségére vonatkozó adatok, ideértve az ipari szennyvízterhelés becsült adatait, valamint annak megítélését, hogy szükség van-e az ipari szennyvizek előkezelésére, mielőtt a tisztítótelepre kerülnének,

– a szennyvízkezelő, illetve kommunális szolgáltató vállalatok pénzügyi helyzetére vonatkozó adatok,

– az érintett vízgyűjtő területen meglévő egyéb szennyvízelvezető rendszerek adatai.

A Környezetvédelmi Minisztérium az érintett települési önkormányzattal szorosan együttműködve tájékoztatja a tanácsadót, hogy milyen felmérések/vizsgálatok jelentései, illetve felmérések adatai állnak rendelkezésre. A tanácsadó javasolhatja, hogy a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása során további felmérések készüljenek, jelezve, hogy azokat a jelen technikai segítségnyújtás keretében maga a tanácsadó végezze el, vagy független szakértőket bízzanak meg.

Előzetes tervek és műszaki leírások

A tanácsadót az előzetes tervekkel kapcsolatban a következő főbb feladatok és kötelezettségek terhelik:

– a korábban végzett vizsgálatok és felmérések eredményeinek áttekintése, és szükség esetén javaslatok további vizsgálatok elvégzésére,

– a gyűjtés, szállítás, kezelés és ártalmatlanítás létesítményeinek konstrukciójára vonatkozó alapadatok áttekintése,

– a részletes tervezési kritériumok, köztük a műszaki specifikációk áttekintése a megvalósíthatósági tanulmány és más jelentések alapján,

– a tervezési előfeltevéseket, kritériumokat, számításokat és szabványokra való hivatkozásokat tartalmazó tervezési jelentés áttekintése,

– a közműépítéssel és berendezések beszerzésével kapcsolatos versenytárgyalási dokumentumok áttekintése,

– a projekt részletes mennyiségi és költség-előirányzatának áttekintése,

– az egységáras költség-előirányzatok áttekintése, minden egyes beszállítói/építési szerződésre, helyi pénznem és deviza bontásban,

– az építési munkák ütemtervének áttekintése.

A projekt-végrehajtás és nyomon követés szervezeti kereteinek áttekintése

A tanácsadó áttekinti a projekt-végrehajtás és nyomon követés szervezeti kereteit. Ebbe beletartoznak a képzési igények is.

C) A költség-haszon és pénzügyi elemzéssel kapcsolatos feladat tartalma

A projekt költség-haszon elemzése

A gazdasági kérdésekkel foglalkozó tanácsadó átvizsgálja a meglévő gazdasági értékelést és megállapítja, hogy szükség van-e további felmérésekre/vizsgálatokra. Amennyiben további értékelésre van szükség, a gazdasági tanácsadó olyan struktúrára tesz javaslatot, amely a következő főbb pontokra terjed ki:

– a projekt gazdasági hatásait lehetőleg mennyiségi adatokkal kell leírni. Meg kell határozni a projektből származó gazdasági hasznot, az esetleges társadalmi és környezeti hasznokat, továbbá a projekt eredményeit élvezők körét,

– ha valamennyi vonatkozó költség és haszon számszerűsíthető, akkor az elemzés eredményeit olyan elfogadott mutatószámok segítségével kell bemutatni, mint amilyen pl. a belső megtérülési ráta, a nettó jelenérték és a haszonköltség arány.

Tény, hogy rendkívül nehéz valamely környezetvédelmi infrastrukturális projekt összes gazdasági eredményét számszerűsíteni, és különösen igaz ez olyan esetekben, ahol a projekt egy sokkal nagyobb integrált beruházás részeként valósul meg. Az ISPA Rendelet ilyen esetekben lehetővé teszi egyéb számszerű elemzések használatát, mint amilyen például a többkritériumos elemzés vagy a költséghatékonysági elemzés.

A költséghatékonysági elemzésnek abból kell kiindulnia, hogy az ISPA által támogatott valamennyi projektnek minimális követelményként meg kell felelnie a vonatkozó környezetvédelmi irányelvekben rögzített kezelési szabványoknak, valamint hogy az ISPA nem támogatja olyan projekt kivitelezését, amely a vonatkozó irányelvben rögzítettnél alacsonyabb tisztítási színvonalat eredményez. Az EU vonatkozó műszaki szabványát kell tehát célnak tekinteni, és ezt kell elérni a lehető legnagyobb költséghatékonysággal a projekt gazdasági élettartama alatt. A tanácsadóknak igazolniuk kell, hogy az EU szabvány elérésére kiválasztott műszaki megoldás a leginkább költséghatékony opció. Ennek alátámasztására más hasonló projektekkel történő költség-összehasonlítások is felhasználhatók.

Érzékenységi elemzések elvégzése szintén követelmény. Ezeknek a projekt megalapozottságát kell bizonyítaniuk. Emellett érzékenységi elemzéseket kell végezni annak megállapítására is, hogy egyes projektek érzékenyebbek-e az előfeltevések stb. változásaira mint mások. A vizsgálandó területek: építési költségek, hulladékmennyiségek, diszkontláb, a beruházás ütemezése stb.

Pénzügyi elemzés: fenntarthatóság és megfizethetőség

Igazolni kell a projekt pénzügyi fenntarthatóságát. A tanácsadóknak meg kell állapítaniuk, hogy a projekt gazdasági élettartama során a felhasználók által fizetett díjakból várható bevételek elégségesek lesznek-e a működési és karbantartási költségek fedezésére.

A tanácsadóknak azt is meg kell határozniuk, hogy a különböző mértékű tarifák milyen hatással lennének a projekt jövőbeni bevételeire. Több forgatókönyvet kell készíteni, az „alacsony díjszabás” változattól, vagyis ahol a jelenlegi díjak maradnának meg (nominális értékben) a „magas díjszabás” változatig, ahol a díjakat olyan szintre emelik, hogy a teljes beruházási költség hitelfinanszírozását is fedezhetnék belőlük. Az elemzés célja annak megállapítása, hogy mi az a maximális jövőbeni tarifaszint, amely még mind a fogyasztó számára (a háztartások jövedelmének százalékában kifejezve), mind pedig a város adósságszintjét figyelembe véve elfogadható. Az elemzés keretében összehasonlítást kell készíteni más magyar városokban alkalmazott díjakkal mind abszolút számokban, mind pedig a háztartások jövedelmének százalékában.

A megfizethető maximális tarifa meghatározása azért szükséges, hogy a projekt hosszú távon fenntartható legyen, valamint hogy indokolják a projekt beruházási költségeihez nyújtott támogatás mértékét.

A pénzügyi terv

A pénzügyi tervet értékelni és szükség esetén javítani kell.

III. Az egyes ISPA projektek pályázati anyagainak értékelése és javaslatok a minőség javítására – A feladat tartalma

A pályázati űrlap és a háttérdokumentumok átvizsgálása után a tanácsadók az értékelést és a minőség javítását célzó ajánlásaikat időközi jelentés formájában terjesztik elő. Az időközi jelentésnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

– Bevezetés.

– Rövidítések és a hasznos címek jegyzéke.

– Összefoglaló.

– A pályázati dokumentáció felülvizsgálata során alkalmazott módszertan.

– A késedelmek és felmerült problémák.

– Következtetések és javaslatok a pályázati űrlap egyes részeihez, illetve a háttérdokumentumokhoz kapcsolódóan (a pályázati űrlap felépítését követve).

– Általános következtetések.

– Általános ajánlások.

Miután valamennyi érintett fél jóváhagyta az ajánlásokat, ezek figyelembevételével és az időközi jelentés alapján az I. melléklet 8. bekezdésében jelzett határidőn belül elkészül a pályázati dokumentáció módosított változata.

IV. Segítség a települési önkormányzatoknak a pályázati dokumentáció módosításában – A feladat tartalma

Az időközi jelentés alapján a pályázati anyagok elkészítéséért felelős szakértők elvégzik valamennyi szükséges módosítást. Ez alól azok az (a jelen pályázat 5.1. pontja alatt szereplő korábbi szakaszokban leírt) esetek jelentenek kivételt, ahol ez a minőségi ellenőrzést végző szakértők feladatkörébe tartozik.

E munka eredményeként egy magasabb minőségi szinten álló pályázati anyag áll elő, és zárójelentés készül. A zárójelentés a következőkre vonatkozóan tartalmaz információkat: az egyedi feladat és az egész megbízatás eredményei, az időközi jelentés vagy más feladatjelentés (ha készült ilyen), a tapasztalt/várható késedelmek, egyéb tapasztalat/előrelátható nehézségek és az ezek leküzdésére vonatkozó javaslatok.

A zárójelentést a megbízatások feladattervével összhangban minden érintett fél megkapja.

A feladathoz tartozik emellett a képzési igények meghatározása, valamint segítségnyújtás ahhoz, hogy a jövőben készítendő ISPA pályázatokhoz helyi szinten nagyobb szakértelem álljon rendelkezésre.

V. A közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatos feladat tartalma

A tanácsadók feladata, hogy segítsék a magyar hatóságokat a versenytárgyalási dokumentáció elkészítésében, mind a jogi, mind a műszaki részek tekintetében.

A tenderezési eljárásnak a Gyakorlati Útmutatóban, valamint a közbeszerzésről elfogadott vonatkozó EU irányelvekben meghatározott eljárások szerint kell folynia. A munkaszerződéshez a legfrissebb módosításokkal kiegészített FIDIC versenytárgyalási dokumentációt kell alapul venni.

A közbeszerzési dokumentációhoz kapcsolódó munka eredménye

A tenderdokumentumok munkálatainak eredménye egy teljes versenytárgyalási dokumentumcsomag elkészülte lesz.

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: Technikai segítség a 2001. évi ISPA projektek dokumentumainak felülvizsgálatához és minőségének javításához, valamint segítség versenytárgyalási dokumentumok elkészítéséhez

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PA/005

euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségösszesenISPA
nemzeti hatósá-
gok


Kölcsön nemzetközi pénzintézettől
központi
kormány-
zat
1=2+3 2 3=5+7 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9(%)=8/1
2000
2001 324 000 324 000 100 243 000 75 81 000
2002 81 000 81 000 100 60 750 75 20 250
2003
2004
2005
2006
Év-
meghatá-
rozás
nélkül
Összesen 405 000 405 000 100 303 750 75 101 250

6. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/CE/16/P/AT/006

Pénzügyi Megállapodás

Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban tartandó szeminárium megszervezéséhez a Magyar Köztársaságban 2000/CE/16/P/AT/006

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által képviselt Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség), amelynek nevében a jelen Megállapodás aláírása céljából Mr. Guy Crauser, a regionális politikáért felelős főigazgató jár el,

valamint

a Magyar Köztársaság PHARE Programokat Koordináló Miniszteri Hivatala, melyet Boros Imre úr képvisel, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Magyarország (a továbbiakban: Kedvezményezett)

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk
Tárgy

(1) A jelen szerződés tárgya a „A környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos szeminárium szervezése” címmel megjelölt program megvalósításához nyújtandó vissza nem térítendő közösségi támogatás.

(2) A Kedvezményezett a jelen – a különleges feltételekből (a továbbiakban: Különleges Feltételek) és ennek mellékleteiből álló – szerződésben rögzített feltételekkel kapja meg a támogatást. A Kedvezményezett ezen kijelenti, hogy a fent említett feltételeket tudomásul vette és elfogadja.

(3) A Kedvezményezett a támogatást elfogadja és vállalja, hogy a programot saját felelősségére megvalósítja.

2. Cikk
A megvalósítás időtartama

(1) A program végrehajtásának kezdete: a végleges időpontot a Bizottság fogja bejelenteni.

(2) A szemináriumokra előirányzott időtartam két munkanap. A szemináriumokat 2001. június 30-ig kell megtartani.

3. Cikk
A program finanszírozása

(1) A program közösségi finanszírozás céljaira elszámolható összes költsége, a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően, előreláthatólag 9450 euró.

(2) A Közösség vállalja, hogy 9450 eurót meg nem haladó összegű támogatást nyújt, ami az 1. bekezdésben foglaltak szerinti elszámolható becsült összes költség 100%-át teszi ki; a végleges összeg megállapítására a II. melléklet 17. Cikkének megfelelően kerül sor.

4. Cikk
Technikai és pénzügyi jelentések, a támogatás folyósítása

(1) A támogatás kifizetésére irányuló kérelem alátámasztásaként a 2. Cikkben, valamint a II. melléklet 15. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pénzügyi jelentéseket kell készíteni.

(2) A II. melléklet 15. (1) Cikkében szereplő I. alternatíva alkalmazásával az előleg felső határa az összes elszámolható költség 80%-a.

Előleg: 7560 euró.

Előirányzott utolsó kifizetés: 1890 euró (a II. mellékletben szereplő rendelkezések függvényében).

(3) A kifizetések az alábbi bankszámlára történnek:

ISPA-számla száma:

Tulajdonos: a Nemzeti Alap.

A bank címe:

A bank kódszáma:

A fenti adatokat a Kedvezményezett és a Bizottság közötti ISPA Együttműködési Megállapodás aláírását követően kell eljuttatni a Bizottság számára. A II. melléklet 9.2. Cikk és a 14. Cikk (2), (3) és (4) bekezdései a jelen szerződésre nem alkalmazandók. Az elszámolható kiadások felsorolását a jelen szerződéshez csatolt III. melléklet tartalmazza.

5. Cikk
Kapcsolattartási címek

A jelen szerződéssel összefüggésben minden értesítést, feltüntetve a program számát és megnevezését, írásban kell az alábbi címekre megküldeni:

A Bizottságnak:

A kifizetési kérelmeket, a csatolt jelentéseket, valamint a bankszámlával kapcsolatos módosítási kérelmeket a következő címre kell küldeni:

Európai Bizottság

REGIO/G Főigazgatóság

Mr. Brian Gray figyelmébe

CSM 1–2/62

Rue de la Loi 200

B–1049 BRUSSELS

Egy másolatot el kell juttatni a Bizottság Delegációjának vezetője részére.

6. Cikk
Mellékletek

(1) Az alábbi dokumentumok a jelen Különleges Feltételek mellékleteiként a szerződés teljes értékű részét képezik:

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Az Európai Közösség által külső segélyként nyújtott pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos szerződések Általános Feltételei

III. melléklet: A program költségvetése

(2) Amennyiben a mellékletek és a Különleges Feltételek rendelkezései között ellentmondás állna fenn, a Különleges Feltételek rendelkezései élveznek elsőbbséget. Amennyiben az I. és a III. mellékletek, valamint a II. melléklet rendelkezési között állna fenn ellentmondás, a II. melléklet rendelkezései élveznek elsőbbséget.

Készült három eredeti példányban, angol nyelven; két eredeti példány a Bizottságot, egy eredeti példány pedig Kedvezményezettet illeti.

(Aláírások)

III. melléklet
A program költségvetése

A programnak a szerződés értelmében közösségi finanszírozás céljaira elszámolható összes költsége előreláthatólag 9450 euró, a Különleges Feltételek 3.1. Cikkében foglaltak szerint.

A támogatás céljaira az alábbi tételek számolhatók el:

– a helyiségek bérleti díja,

– tolmácsolási költségek, a berendezések bérleti díját is beleértve,

– frissítők a résztvevők számára,

– hazai résztvevők utazási és szállásköltsége,

– a rendezvények anyagai.

7. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/001

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Helyszín: Győr, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel, az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtására a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

A program száma: 2000/HU/16/P/PE/001

Megnevezése: Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. 06. 30. * 

Helyszín: Győr, Észak-dunántúli régió

Csoport: Mosoni-Duna

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 14 500 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott Közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 7 250 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 4 350 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 1 450 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 725 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A Kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához, ideértve az üzembe helyezési műveletet és a létesítménynek az üzembe

helyezés utáni figyelemmel kísérését is.

3. Az előleg második részletére vonatkozó feltételek

Az előleg második részlete csak abban az esetben kerülhet kifizetésre, ha a magyar hatóságok bemutatják a következő dokumentumokat, melyeket a Bizottságnak is jóvá kell hagynia:

– beszerzési terv;

– a szennyvíztisztító telephez kapcsolódó ipari létesítmények felmérése annak bizonyítására, hogy:

(i) az ipari szennyvizet megfelelő módon előkezelik és/vagy visszaforgatják,

(ii) az ipari terhelés nem káros a tervezett technológiára nézve,

(iii) az emissziós szabványok biztosíthatók,

(iv) szükség esetén, a szennyező forrásnál intézkedések történnek a nem hatékony ipari terhelés lekapcsolására és/vagy olyan hosszú távú megállapodások megkötésére az iparvállalatokkal, amelyek alátámasztják a szennyvíztisztító telep tervezett bővítésének fenntarthatóságát és folyamatos működőképességét,

– annak felmérése, hogy a megfelelő minőségű ipari eredetű szennyvizek milyen hatással lesznek a tisztítómű végleges kapacitására. A felmérés tartalmazzon elemzést arról, hogy a múltbeli tényadatok alapján milyen vízfogyasztás lenne elfogadható a jövőre nézve;

– a tervezett iszapkezelő-rendszer leírása, benne a várható iszapmennyiség és minőség, a marketingelképzelések, a kezelés és elhelyezés költségei és a költségek megtérülésére kidolgozott koncepció.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Összefoglaló
Msz: 2000/HU/16/P/PE/001

1. A program megnevezése

Győr Város Szennyvíztelepének bővítése

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Magyarország

2.3. E-mail: pharekoordmeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bek. szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium – Nemzetközi Támogatások Főosztálya

3.2. Cím: Magyarország, 1011 Budapest, Pf. 351

3.3. E-mail: vasmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett

4.1. Név: Győr Város Önkormányzata

4.2. Cím: Városház tér 1., 9021 Győr, Magyarország

4.3. E-mail: horismail.gyor-ph.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Győr megye, Észak-dunántúli régió

6. Leírás

A meglévő szennyvíztisztító telep által kiszolgált városnak és 10 környező településnek 147 712 lakosa van. Győr közműszolgáltatásaira jellemző, hogy teljes körű az ivóvízellátás és a 85%-os a szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozás aránya.

A megoldandó probléma a Mosoni-Duna romló vízminőségéből ered. E folyóág vízhozama lényegesen lecsökkent, mert a fővízfolyás nagyobb részét elterelték a Szlovákiában megkezdett építési munkálatok. A Mosoni-Dunába engedett szennyvíz szennyezőanyag-terhelése azonban nem csökkent, és a vízfolyás öntisztuló képességére túl nagy teher hárul. A felszíni vizek minőségi problémái mellett gondot jelent, hogy a Duna által befolyásolt felszín alatti vízbázis szolgál az ivóvíz fő forrásául, és a vízminőséget veszélyezteti a Mosoni-Duna fokozódó szennyezettsége.

A tervezett szennyvíz-projekt, amely a meglévő tisztítómű bővítését jelenti, felfejleszti a szennyvíztisztító telepet, hogy lehetővé váljon a teljes biológiai tisztítás, teljes növényi tápanyag eltávolítása, kezelése, hasznosítása és az iszap elhelyezése.

A projekt négy komponensre bontható:

1. A biológiai tisztítás teljes kiépítése.

2. Az iszapkezelés teljes körűvé tétele anaerob iszapstabilizáció-kezelő létesítmény és a biogáz gázmotorban történő hasznosítása révén.

3. A többirányú iszapkezelés megvalósítása oly módon, hogy megépül a likócsi komposztáló üzem és a stabil, sűrített iszapot ide szállítják nyomás alatti csővezetéken; a víztelenítés pedig a komposztáló üzem területén történik.

4. Szagártalom csökkentése a szennyvíztisztító telepen.

7. Célkitűzések

A meglévő, rész-biológiával kiépült telep teljes, kétfázisú biológiai teleppé történő fejlesztése után a tisztítás hatékonysága várhatóan a jelenlegi 50%-ról 96%-ra emelkedik a kémiai oxigénigény (KOI) vonatkozásában, amely így kielégíti a környezetvédelmi követelményeket. A nyers szennyvízminőség 750 g/m3 KOI-val jellemezhető, melyet a jelenlegi mű 380 g/m3 KOI-ra csökkent. A biológiai kezelés második fázisa után a tervek szerint 75 g/m3 KOI-ra áll be az elfolyó vízminőség – tehát az EU által megkövetelt 125 g/m3 szint alatt marad – ahogy ezt az országos szabvány és a környezetvédelmi hatóságok előírják. A szennyvíztisztító telep 375 000 lakosegyenérték kiszolgálásra alkalmas. A második biológiai fázis hidraulikai terhelése: 60 000 m3/d. A keletkezett iszapot azután stabilizálják, majd további feldolgozással granulálják a mezőgazdasági célú hasznosítás érdekében.

Műszaki mutató Kapacitás Földmunka menny. Létesítmény volumene
Denitrifikációs – levegőztető tartályok 4x5700 m3 28 900 m3 7700 m3
Utóülepítők 4x5246 m3 25 000 m3 5000 m3
Sűrített levegő rendszer 22 584 m3/h 500 m3 3500 m3
Anaerob reaktorok 2x4000 m3 5 000 m3 300 m3
Gáztartály 2000 m3 500 m3
Új főnyomócső rendszer 4800 m 25 000 m3
Homokfogó lefedés megépítése 500 m2
Sűrítők lefedése 200 m2
Bioszűrők 2x1000 m3/h
Összekötő csövek 4500 m 10 000 m3

8. *  Munkálatok ütemterve

8.1. Már befejezett munkák, amelyek nem részei a jelen feladatoknak

Kezdés Befejezés
Megvalósíthatósági tanulmány 1999. 08. 30. 1999. 10. 31.
Gazdasági elemzés 1999. 09. 01. 1999. 10. 31.
Pénzügyi elemzés 1999. 09. 01. 1999. 10. 31.
Környezeti hatástanulmány 1998. 12. 10. 1999. 05. 21.
Tervezési tanulmányok 1999. 04. 14. 1999. 10. 31.

8.2. Munkák, melyek részei a jelen feladatoknak

Tender-dokumentumok 2000 2000
Telekvásárlás
Kivitelezés 2000. 11. 01. 2002. 12. 31.
Üzembe helyezés 2003. 01. 01.
Építési ütemterv Év
Iszapsűrítő lefedés megépítése, szagtalanítás bioszűrővel 2000
Rács- és homokfogó műtárgy lefedésének megépítése 2001
Iszapkezelés anaerob reaktorokban 2001
Iszapszállító vezeték Likócsra és helyszíni víztelenítés 2001
A biológiai fokozat teljes kiépítése 2002
Komposztáló telep 2002
Ø800 fővezeték a végátemelőtől a tisztítótelepig 2002

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

Diszkontráta Nettó Jelenérték (NPV)
millió euró
Belső megtérülési ráta
(IRR) (gazdasági)
B/C (haszon/költség)
4,44% 25,584 19,2% 1,853

A projekt nettó jelenértéke nagyon érzékeny mind a tisztítandó szennyvíz mennyiségére, mind a szennyezőanyag-terhelés trendjére (mivel a környezeti terhelés trendje a környezetterhelési díjban számszerűsödik). A környezetterhelés projekttervben jelzett csökkenése és ennek a díjban számszerűsített összege tulajdonképpen a projekt számottevő társadalmi hasznát tükrözi.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

ISPA támogatással ISPA támogatás nélkül
NPV-f –410 000 –6 920 000
FRR-f 4,44% –1,63%
f = pénzügyi

A szennyvízdíjak teljes egészében fedezik az üzemeltetési költségeket és az amortizációt.

A jelenlegi árszerkezet mellett, minden fogyasztó azonos díjat fizet köbméterenként, függetlenül attól, hogy milyen az általa kibocsátott szennyvíz minősége, tehát nem veszik figyelembe a kibocsátott szennyvíz szennyezőanyag-tartalmát. Az önkormányzat most mérlegeli, hogy módosítsák a díjat a szennyezőanyag-tartalom függvényében, különös tekintettel az ipari szennyvizekre. Ha ez megtörténik, a módosított díjrendszerről tájékoztatják a Bizottságot.

A díjalap, amely a beruházás megtérülését biztosítja, 0,1073 euró/m3 (5% diszkontrátával és 20 év üzemeléssel számolva). Ennek bevezetése gazdaságilag ésszerű kívánalom.

A pénzügyi elemzés alapján a becsült pénzügyi megtérülési ráta (FRR) ISPA támogatás esetén 4,44%. Az ISPA támogatás nélküli megtérülés becsléséhez szimuláció keretében vizsgálták a különböző költségmegtérülési szinteket, gyakorlatilag a szennyvízdíjak fokozatos emelésével. A támogatás elmaradása esetén a díjak megfizethetetlenné válnának és az adósságteher meghaladná az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit.

A tervezett közműdíjakból származó bevétel fedezi a befektetett tőke jelenértéke alapján számított beruházási költségek, az üzemeltetés és karbantartás költségei (kamatok nélkül), valamint az amortizáció 47,7%-át. Tehát megalapozott a beruházási költségek 50%-át fedező ISPA támogatás iránti kérelem benyújtása.

A központi kormányzat viseli az elszámolható beruházási költségek 40,55%-át, míg a helyi önkormányzat hozzájárulása 9,45%-os mértékű lesz.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a 85/337 Irányelv II. melléklete alá tartozó fejlesztési programnak minősül, és 1999. november 19-én megkapta az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság jóváhagyását. Készült környezeti hatástanulmány, amit 1999 során mind az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, mind az érintett lakossággal megvitattak. Bevezetésre kerül egy környezetvédelmi irányítórendszer és egy monitoring-rendszer, mely magába foglalja a kibocsátott tisztított szennyvíz megfelelő minőség-ellenőrzését is.

12. Költségek és támogatás (euróban)


Összes költség
Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
kiadások
Összes
elszámolható
költség

ISPA támogatás
Támogatás
aránya
%
18 400 000 3 900 000 14 500 000 7 250 000 50

A támogatás aránya: 50%

Költségek részletezése

Megnevezés Összes költség Elszámolható költség Pályázat benyújtása előtt
felmerült költségek
Részletes tervezés 220 000 220 000
Telekvásárlás * 
Tereprendezés
Fő munkarészek 6 250 000 6 250 000
Gépészet 7 330 000 7 330 000
Technikai segítségnyújtás 70 000 70 000
Műszaki ellenőrzés a kivitelezés során 270 000 270 000
Tartalékkeret 530 000 530 000
Adók/közterhek 3 680 000
Tájékoztatás 50 000 50 000
Összesen 18 400 000 14 500 000 220 000

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

A Környezetvédelmi Minisztérium tárgyalásokat kezdeményezett az EIB-vel egy átfogó hitelcsomagról a magyarországi nagyvárosok projektjei részére; ezek között Győr is szerepel.

E tárgyalások folyamatban vannak.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkét.

15. Beszerzési terv

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkét.

A munkálatok az I.a. mellékletben csatolt beszerzési terv szerint kerülnek megvalósításra.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv
Tender
száma
A pályáztatandó munkák
és szolgáltatások leírása
A szerződés típusa
(kivitelezés, beszállítás
szolgáltatás)
A tender közzétételének
várható időpontja
(hó/év)
Az adott szerződéshez
kapcsolódó számlák
visszatérítési százaléka

A szerződések odaítélésével kapcsolatos konkrét feltételek az Európai Közösség Hivatalos Közlönyében és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

(Azon szerződések esetén, amelyek csak részben elszámolhatók az ISPA támogatás céljaira, a visszatérítési hányadot oly módon kell kiszámítani, hogy az elszámolhatónak minősített költségek százalékos arányát megszorozzuk az intézkedéshez megítélt támogatás mértékével.)

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján) * 

A program megnevezése: Győr város szennyvíztisztító telepének bővítése

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/001

Euró
Elszámolható költség
Nemzeti hatóságok
Év Összes
költség
Nem
elszámol-
ható költség
Összesen ISPA Központi
kormányzat
Helyi
önkor-
mányzat
EIB kölcsön
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)=9/1
2000 11 040 000 2 340 000 8 700 000 79 4 350 000 50 3 450 000 900 000 3 450 000 31
2001 780 000 780 000
2002
2003
2004 3 680 000 780 000 2 900 000 79 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 31
2005 2 900 000 2 900 000 100 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 40
2006
Év megjelö-
lése nélkül
Összesen 18 400 000 3 900 000 14 500 000 79 7 250 000 50 5 750 000 1 500 000 5 750 000 31

8. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/002

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása

Helyszín: Hajdú-Bihar megye, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett), amelyet Király P. úr, a nemzeti programengedélyező képvisel, az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PE/002

Megnevezése: Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. 12. 31. * 

Helyszín: Hajdú-Bihar megye, Kelet-magyarországi régió

Csoport: Szilárd hulladék

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető elszámolható állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 18 738 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 75%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 14 053 500 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 11 242 800 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 2 810 700 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 1 405 350 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához.

3. Az előleg második részletére vonatkozó feltételek

Az előleg második részlete csak abban az esetben kerülhet kifizetésre, ha a kedvezményezett beszerzési tervet nyújt be, melyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett összegek visszatérítéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Összefoglaló
2000/HU/16/P/PE/002

1. A program megnevezése

Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdése szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium

3.2. Cím: H–1011 Budapest, Pf. 351

Debrecen város önkormányzatával közösen

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megjelölt hatósággal)

4.1. Név: Debrecen város önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

4.2. Cím: 4024 Debrecen, Piac u. 20., Magyarország

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Hajdú-Bihar megye

6. Leírás

Hajdú-Bihar megye Magyarország kelet-északkeleti részén fekszik. Területe 6211 km2, melynek alapján az ország negyedik legnagyobb megyéje, népessége 545 670 (1997 végi adatok szerint). Területén 16 város és 66 kisebb település helyezkedik el. A lakosság háromnegyed része városokban él. A megyében a városok elhelyezkedése korántsem kiegyensúlyozott, mivel vannak olyan területek, ahol egyáltalán nincsenek városok. A népesség tekintetében Debrecen (a megyeszékhely) jelentősége kiemelkedő: itt él a megye lakosságának 38%-a.

A jelenleg üzemelő csaknem 60, kis területeket kiszolgáló szeméttelep nem felel meg a környezetvédelmi szabványoknak, üzemeltetésük módja pedig elavult. Következésképpen környezetükre többféle módon is káros vagy negatív hatással vannak.

A telepek többsége:

– még a minimális környezetvédelmi előírásoknak sem felel meg, nem rendelkezik megfelelő műszaki védelemmel és létrehozásukkor megvalósíthatósági tanulmányok nem készültek,

– nem rendelkezik monitoring-rendszerrel, ezért nem állnak rendelkezésre adatok a hulladéklerakóból származó szennyező anyagokra vonatkozóan,

– közvetlen kapcsolatban áll a talajvízzel, ezért talajvízszennyezést okoz,

– indokolatlanul nagy területet foglal el (több mint 180 hektár), és kedvezőtlen hatást gyakorol a tájra és terület hasznosítására,

– a szél által széthordott szemét nagy területet szennyez a földtakarás hiányának következtében,

– nem őrzött terület, gyakran még körül sincs kerítve, ami alkalmanként állati tetemek és veszélyes hulladékok engedély nélküli lerakását eredményezi,

– a jogszabályban előírt védőtávolságnál közelebb fekszik használatban álló földterületekhez (lakott területek, mezőgazdasági művelés alatt álló területek stb.),

– természetvédelmi vagy tájvédelmi területek közelében helyezkedik el.

A megvalósítandó integrált hulladékgazdálkodási rendszer három szubregionális hulladéklerakóra és -kezelőre épülve jön létre, amelyek Berettyóújfaluban (A), Debrecenben (B) és Hajdúböszörményben (C) létesülnek. Ezek a központok három elkülönült terület hulladékát fogadják. A rendszer integrált jellege megnyilvánul az újrahasznosítható hulladék és komposzt közös hasznosításában (pl. eladásában), valamint előre nem látható események bekövetkeztekor a tevékenység telepek közötti átcsoportosításának lehetőségében. A hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez tervezett technológia a három alrégióban hasonló lesz. A rendszer teljes mértékben megfelel az EU hulladékkezelésre vonatkozó előírásainak csakúgy, mint az erre vonatkozó nemzeti előírásoknak.

Megnevezés
Alrégió
„A”
Berettyóújfalu
(régió és regionális telep)
„B”
Debrecen
(régió és regionális telep)
„C”
Hajdúböszörmény
(régió és regionális telep)
Kiszolgált települések száma 37 23 13
Lakosság 78 000 329 485 113 413
Keletkezett hulladék (várhatóan, tömörítetlen, m3/év) 77 000 395 051 144 624
A telep elhelyezkedése Berettyóújfalutól 4 km-re délre
(Hsz.: 0714/13)
Debrecen külterületén
(Hsz.: 0439/10)
Hajdúhadház-Hajdúvid bekötő út mellett
(Hsz.: 01329)
Kapacitás 300 000 m3 400 000 m3 624 000 m3
Az új hulladéklerakó élettartama (év) 10 év 6 év 16 év

A program keretében megépítendő, illetve üzembe helyezendő technológia és építmények:

Berettyóújfalu (A) Debrecen (B) Hajdúböszörmény (C)
A telepen:
– 25 000 m2 lerakóterület
– szervizutak
– mérlegház
– tartózkodóhelyiségek
– elektromos hídmérleg
– gumiabroncsmosó és fertőtlenítő egység
– gépkocsi/konténermosó
– gépraktár
– parkoló
– üzemanyag-tároló tartály
(a kompaktor számára)
– a hulladéklerakó szigetelőrendszere
– támfal
– vízelvezető és egyéb csővezetékek – szivattyúk, aknák stb.
– csurgalékvíztartály/medence
– szennyvíztartály
– kerítések, kapuk
A telepen:
– technológiailag védett lerakómedence
– csurgalékvíz-elvezető csőrendszer
– precipitáció (esővíz) gyűjtő csövek
– hulladékgáz-extraháló rendszer (gázkutak, csövek, szabályozóegységek)
– szervizút a lerakóterülethez
(Mivel az új beruházás egy meglévő telep harmadik fázisaként valósul meg, az előző fázisokban már számos létesítményt üzembe helyeztek, pl. közművek, hídmérleg, épületek, járművek, kompaktorok stb.)
A telepen:
– forgalomirányító helyiség
– elektromos hídmérleg
– fertőtlenítő és gumiabroncsmosó
– gépkocsi- és konténermosó
– övárok, lejtőrámpa, papírfogóháló a széleken
– csurgalékvíztartály/medence
– szivattyúk, aknák stb.
– szervizutak
– parkoló
– kerítések, kapuk
– a hulladéklerakó szigetelőrendszere
– vízelvezető és egyéb csővezetékek

A táblázatban részletezett technológiák és építmények mellett a jelen projekt keretében szállító járművek vásárlására is sor kerül.

7. Célkitűzések

A program integrált szilárd kommunális hulladékkezelő rendszert hoz létre az egész megye számára és az alábbi célokat tűzi ki:

– Három új, nagy kapacitású, megfelelő műszaki védelemmel ellátott regionális hulladéklerakó jön létre, melyek megakadályozzák a környezet hulladékokhoz köthető szennyezését.

– A megye hulladékgyűjtő útvonalai ésszerűbben lesznek kijelölve.

– A papír, műanyag, fém, üveg, biológiailag lebontható és veszélyes kommunális hulladékok szelektív gyűjtése valósul meg. A hulladékok újra felhasználható vagy újrahasznosítható komponensei eladásra kerülnek.

– A kommunális hulladék biológiailag lebontható komponense minimális lesz, és az is megfelelő komposztálásra kerül.

– A kommunális hulladékok veszélyes elemeit elkülönítve gyűjtik.

– A régi, nem szabványos és környezetre veszélyes szeméttelepeket felmérik, bezárják és rekultiválják. Ennek eredményeképpen a szennyezett területeket rekultiválják és a környezet további szennyezése csökken.

– A program ráirányítja a lakosság figyelmét a problémára, s ez kulcsfontosságú a hulladékgazdálkodási rendszer sikeres működtetése szempontjából.

A projekt számszerűsített céljai:

Jellemzők és célok Mértékegység Mennyiség
A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer főbb jellemzői:
A hulladékgazdálkodási rendszer által kiszolgált lakosok száma 520 898
Jelenleg hulladékszállítási rendszer által kiszolgált falusi lakosság aránya % 0–50%
Jelenleg hulladékszállítási rendszer által kiszolgált lakosság aránya megyei átlagban % 85%
A hulladékgyűjtés által kiszolgált lakosság tervezett aránya % 100%
A jelenleg biztonságosan lerakott hulladék aránya az összes lerakott hulladék %-a 55%
A program megvalósulása után biztonságosan lerakott hulladék aránya összes keletkezett hulladék %-a 100%
A megvalósítandó hulladéklerakó területek főbb jellemzői:
Új hulladéklerakók száma darab 3
A 3 új hulladéklerakó összterülete hektár 48,7
Társadalmi és gazdasági jellemzők
Jelenlegi munkanélküliségi ráta a régióban a lakosság %-a 10%
Tervezett munkaerő-felszívó hatás a projekt építési szakaszában 378
Tervezett munkaerő-felszívó hatás a projekt működési szakaszában 111
A régi, nem szabványos lerakókkal összefüggő célok:
A bezárandó régi lerakók száma darab 60
A nem szabványos lerakókban tárolt hulladék összmennyisége m3 4 000 000
A nem szabványos lerakók összterülete hektár 160
A jelenleg környezetvédelmi engedély nélkül üzemelő lerakók aránya % 50

8. *  A munkálatok ütemterve

A projekt összefoglaló ütemezése:

Kezdés időpontja Befejezés időpontja
Megvalósíthatósági tanulmány 1999 1999
Gazdasági elemzés 1999 1999
Pénzügyi elemzés 1999 1999
Környezeti hatásvizsgálat 1997 1999
Tanulmánytervek 1997 2000
Tenderdokumentumok 2000 2000
Területvásárlás 1999 2000
Kivitelezés 2000 2003
Üzemeltetési szakasz 2001

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

A gazdasági költség-haszon elemzés mutatói:

Belső megtérülési ráta: IRR 8,97%
Nettó jelenérték: NPV 10 767,5 ezer euró
Haszon/költség arány: B/C 2,821

A hulladékkezelési rendszer főbb külső hatásai, a projekt egyes részei szerint csoportosítva, a következők:

1. Kedvező hatások

A már nem működő szeméttelepek rekultivációja:

a) A vízkészletek szennyezésének és veszélyeztetésének megszüntetése, csökkentése, tiszta ivóvíz biztosítása.

b) A hulladéklerakáshoz használt földterület csökken, a szennyezett terület növekedése megáll.

c) A közegészségügyi, illetve az állatállomány tekintetében fennálló veszélyek csökkennek.

d) A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi tevékenységének feltételei javulnak.

e) A táj kedvezően változik.

Szelektív gyűjtés:

f) az anyagok újrahasznosítása csökkenti a természeti erőforrások felhasználását és a szennyezőanyag-kibocsátást.

g) A szelektív gyűjtés társadalmilag elismert környezeti/társadalmi hatásokkal jár.

h) A hulladéklerakók üzemeltetési költségei csökkennek.

i) A szelektív gyűjtés növeli a hulladéklerakók élettartamát, ezért új hulladéklerakók építése csak később válik szükségessé. A hulladéklerakás területfelhasználása csökken.

Egyéb gazdasági, társadalmi külső hatások:

j) Az üzemeltetési és építési szakaszban új munkahelyek jönnek létre.

k) Az idegenforgalom fejlesztésének feltételei javulnak.

l) Az ingatlanok értéke nő.

m) A régió gazdasági elmaradottsága csökken.

2. Kedvezőtlen környezeti hatások

A lakott területek útjain megnő a tehergépjármű-forgalom, s ez az épületek és utak rongálódását, valamint a lakosságra ható légszennyezés és zajártalom növekedését eredményezheti.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt pénzügyi mutatói ISPA támogatással, illetve anélkül:

ISPA támogatás nélkül ISPA támogatással
NPV-f –12 303 700 euró 4400 euró
IRR-f –6,63% 5,01%
B/C-f 0,877 0,877

Az ISPA támogatás nélkül a nettó jelenérték és a belső megtérülési ráta egyaránt negatív (–12 303 700 euró és –6,63%), amely nemleges beruházási döntéshez vezetne. A számítások szerint azonban a projekt élettartama során a szolgáltatásokból származó bevétel és hulladék eladása fedezi az üzemeltetési költségeket és a kezdeti beruházás értékcsökkenését. A tervezett szolgáltatási díjak 39%-kal magasabbak az 1999-es országos átlagnál és az egy lakosra jutó éves szabadon elkölthető jövedelem mintegy 1%-át teszik ki.

A projekt megvalósítását az ISPA támogatás teszi lehetővé. Ha a beruházási költségek 25%-át a projektre terheljük, a pénzügyi mutatók jelentősen javulnak. A belső megtérülési ráta pozitívvá válik és némileg meghaladja az alkalmazott kamatlábat (5,01%). A nettó jelenérték is pozitív lesz, bár alacsony marad (4400 euró). A befektetés jellegénél fogva nem is várható magas hozam és nettó jelenérték.

A projektből származó bevételek eleget tesznek az ISPA támogatás minimális követelményeinek, vagyis fedezik az üzemeltetési és karbantartási költségeket és a kezdeti (ISPA által támogatott) beruházás értékcsökkenését. Ugyanakkor a bevételek nem érik el a fennmaradó beruházási költségek 25%-át, annak ellenére, hogy a tervezett szolgáltatási díjak jelentősen magasabbak a jelenlegi országos átlagnál.

Társadalmi-gazdasági szempontból a megye az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéje. Mivel Hajdú-Bihar megyében jelentős a mezőgazdasági ágazat, súlyosan érintette a mezőgazdasági termékek és gépek hagyományos piacainak (Oroszország) erős beszűkülése. Hátrányos helyzetét tovább fokozza az infrastruktúra alacsony színvonala és a beáramló befektetések hiánya. Az egy főre eső GDP az országos átlag 87%-a. A munkanélküliségi ráta, mely jelenleg meghaladja a 10%-ot, növekvő tendenciát mutat.

Mindezek alapján a 75%-os ISPA támogatás indokolt. A beruházási költség 17%-át a központi kormányzat, 8%-át a helyi önkormányzatok fedezik.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A vizsgálat eredményei az alábbiakban foglalhatók össze:

– A szelektív hulladékgyűjtési fázisban építkezési munkákra nincs szükség, gyakorlatilag mindössze további gyűjtőedények és gyűjtőjárművek kellenek. Ez azt jelenti, hogy a meglevő termelőüzemekben előállíthatók az új eszközök. E tekintetben új környezeti hatások nem várhatók, és elméletileg a környezeti terhelés és hatás sem növekszik. Összességében: a szelektív hulladékgyűjtés jelentős környezeti előnyökkel jár, amelyekhez képest a környezeti terhelés esetleges növekedése elhanyagolható.

– A második fázis az összegyűjtött hulladékoknak a feldolgozó vagy kezelő telepre történő szállítása. Ebben a fázisban a szelektív gyűjtésből adódóan némiképp növekszik a környezeti terhelés, mivel a szelektíven gyűjtött hulladékok szállítása feltehetően több járművet igényel, vagy ha a járművek száma nem változik, több fordulóra lesz szükség. Mivel a hulladék tényleges mennyisége igazából nem növekszik, megfelelő szervezéssel el lehet kerülni a fordulók számának számottevő növekedését. Így az emisszió növekszik, de ez nem jár általános többletterheléssel a környezeti rendszerek és összetevők vonatkozásában.

– A harmadik fázis a szelektíven gyűjtött hulladék újrahasznosítása, a hulladékmaradványok elhelyezése és kezelése. A megyében több potenciális helyszínt is kiválasztottak hulladéklerakó létesítésére. Ezek vizsgálata során a környezetvédelmi szempontok, a távlati övezeti besorolás és gazdasági megfontolások azonos súllyal estek latba.

A projekt megfelel az alábbi EU Irányelvek rendelkezéseinek:

– 75/442/EEC a hulladékelhelyezésről;

– 91/157/EEC a bizonyos veszélyes anyagokat tartalmazó elemekről és az akkumulátorokról;

– 91/689/EEC a veszélyes hulladékokról;

– 94/62/EC a csomagolóanyagokról és a csomagolási hulladékokról.

A projekt összhangban van továbbá a következők rendelkezésekkel:

– a Tanács 1997. február 24-i határozata a hulladékkezelés közösségi stratégiájáról;

– a Bizottság COM (99) 31... javaslata a hulladékkezelési statisztikákról;

– a Tanács 1999/31/EC 1999. április 26-i irányelve a hulladéklerakásról.

A „szennyező fizet” elve érvényesül, mivel a hulladékkezelési rendszer működtetésének költségeit a hulladék „birtokosa” viseli, és mivel a rendszernek önfenntartónak kell lennie.

A kötelező környezeti hatásvizsgálat körébe eső tevékenységekről és a hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendeletnek megfelelően mindhárom telepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat készült. A környezeti hatásvizsgálatok eredményét a nagyközönség számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztették valamennyi érintett terület önkormányzatánál (tehát nemcsak a tervezett beruházások helyszínén), és lehetőséget biztosítottak a lakosság véleményének kifejtésére és hozzászólásra. Nem érkezett olyan vélemény vagy javaslat, ami megkérdőjelezte volna a beruházást. A három telepre vonatkozóan a felelős szakhatóság a környezetvédelmi engedélyeket kiadta.

12. Költségek és támogatás (euróban)

A költségek részletezése:

Ezer euró
Megnevezés Összes költség Elszámolható
költségek
Tervezési díjak 625 513
Telekvásárlás 270 -
Területrendezés 782 782
Kivitelezés 8 024 8 024
Gépek és berendezések 9 359 9 359
Technikai segítségnyújtás
Műszaki ellenőrzés a kivitelezés alatt
Előre nem látható kiadások
Adó/közterhek 4 690 -
Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás 60 60
Összesen 23 810 18 738
Euró
Összes
költség
Magánszektor
hozzájárulása
El nem
számolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
23 810 000 5 072 000 18 738 000 14 053 500 75

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

A tervek szerint a hazai forrásokból 605 200 eurónak megfelelő részt nemzetközi pénzintézettől (EIB) felvett hitelből fedeznek.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkét.

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és hulladékkezelési rendszer létrehozása

ISPA-szám: 2000/HU/16/P/PE/002

euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségÖsszesenISPA
Nemzeti hatóságok

EIB, EBRD kölcsön
Központi
kormány-
zat
Helyi önkor-
mányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)
=9/1
2000 19 048 000 4 057 600 14 990 400 79 11 242 800 75 2 548 368 1 199 232 605 200 3
2001
2002
2003
2004
2005 4 762 000 1 014 400 3 747 600 79 2 810 700 75 637 092 299 808
2006
Év-
meghatá-
rozás
nélkül
Összesen 23 810 000 5 072 000 18 738 000 79 14 053 500 75 3 185 460 1 499 040 605 200 3

9. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/003

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

Helyszín: Szeged, Dél-alföldi régió, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett),

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

A program száma: 2000/HU/16/P/PE/003

Megnevezése: Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2007. 06. 30. * 

Helyszín: Szeged, Csongrád megye, Dél-alföldi régió, Magyarország

Csoport: Szennyvíztisztítás és szennyvízcsatorna-hálózat

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 66 650 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 33 325 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 14 568 600 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projekt és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 6 665 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 3 332 500 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk 3. bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

(5) A III.1 melléklet III. szakasz 5. pontja szerint a Bizottság a jelen program esetében előleg- és közbenső kifizetések céljaira együttesen az összes megítélt támogatás 80%-át fogadja el.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A Kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A működőképességre vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához, ideértve az üzembe helyezési műveletet és a létesítménynek az üzembe helyezés utáni figyelemmel kísérését is.

3. A fenntarthatóságra vonatkozó feltétel

Tekintettel arra, hogy jelenleg a program vita tárgyát képezi a szegedi vízmű két tulajdonosa között, szükséges annak bizonyítása, hogy biztosított a jelen döntésben megfogalmazottakkal, különösen az 1. pontban hivatkozott rendelkezésekkel összhangban történő végrehajtás és üzemeltetés.

4. Az előleg második részletére vonatkozó feltételek

Az előleg második részlete csak a következők teljesülése esetén kerülhet kifizetésre:

– a szennyvíztisztító telephez kapcsolódó ipari létesítmények felmérése annak bizonyítására, hogy:

(i) az ipari szennyvizet megfelelő módon előkezelik és/vagy visszaforgatják,

(ii) az ipari terhelés nem káros a tervezett technológiára nézve,

(iii) az emissziós szabványok biztosíthatók,

(iv) szükség esetén, a szennyező forrásnál intézkedések történnek a nem hatékony ipari terhelés lekapcsolására és/vagy olyan hosszú távú megállapodások megkötésére az iparvállalatokkal, amelyek alátámasztják a szennyvíztisztító telep tervezett bővítésének fenntarthatóságát és folyamatos működőképességét;

– annak felmérése, hogy a megfelelő minőségű ipari eredetű szennyvizek milyen hatással lesznek a tisztítómű végleges kapacitására. A felmérés tartalmazzon elemzést arról, hogy a múltbeli tényadatok alapján milyen vízfogyasztás lenne elfogadható a jövőre nézve;

– a tervezett iszapkezelő-rendszer leírása, benne a várható iszapmennyiség és minőség, a marketingelképzelések, a kezelés és elhelyezés költségei és a költségek megtérülésére kidolgozott koncepció;

– az illetékes hatóságok megerősítő nyilatkozata a befogadó vizek besorolásáról, illetve arról, hogy a kibocsátott víz minőségi paraméterei megfelelnek a 91/271/EEC Irányelvben foglaltaknak;

– igazolás arról, hogy az iszap végleges elhelyezése a 91/271/EEC és a 86/278/EEC Irányelvekkel összhangban történik;

– azon dokumentumok benyújtása, melyek bizonyítják, hogy a környezeti hatásvizsgálat a 97/11/EC Irányelvvel módosított 85/337/EEC Irányelvben lefektetett követelményekkel összhangban történt;

– beszerzési terv benyújtása, melyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

5. Valamely nemzetközi pénzintézettel közös társfinanszírozás feltétele:

A jelen program vonatkozásában a Bizottság a III.2. melléklet X. szakasz 1. bekezdés a) pontjában meghatározott szabályt alkalmazza.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Előzetes beszerzési terv

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Szegedi városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése
Msz: 2000/HU/16/P/PE/003

1. A program megnevezése

Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Az EU előcsatlakozási eszközökért felelős tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: Phare Koordinációs Iroda H–1133 Budapest, Pozsony út 56.

2.3. E-mail: eva.kotimeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a II.2. melléklet II. szakasz (2) bek. szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztálya

3.2. Cím: H–1011 Budapest I., Fő u. 44–50.

3.3. E-mail: vasmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megnevezett szervezettel)

4.1. Név: Polgármesteri Hivatal, Stratégiai Tervezési Főosztály, Szeged város Önkormányzata

4.2. Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10., Magyarország

4.3. E-mail: mohl.mpolghiv.szeged.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Dél-alföldi régió

6. Leírás

A program két projektből áll:

1. projekt:

– A szennyvíztisztító telep és a város központjából hozzá vezető új fővezeték megépítése.

– A mechanikai kezelés teljes körűvé tétele: a meglévő mechanikai tisztítás rácsot, homokfogót és zsírfogót tartalmaz. E szakasz a szennyvíziszap anaerob kezelésére, a biogáz-hasznosításra és elektromos áram gázturbinás előállítására irányul.

– Teljes körű biológiai tisztítás: az üzemben kiépül a teljes biológiai tisztítás, ideértve a nitrogén és a foszfor eltávolítását aktíviszapos technológiával. A tervezett kapacitás 230 000 lakosegyenérték.

– Új fővezeték a városközpont és a telep között: a jelenleg közvetlenül a folyóba ömlő két csatorna megszüntetésre kerül. E két csatorna szennyvizét a jövőben összegyűjtik, egyesítik és az új fővezetéken a tisztítótelepre szállítják.

2. projekt: Csatornahálózat bővítése

E projektben két fejlesztés szerepel: az egyik Szeged városában, a másik pedig Dél-Újszeged kerületben.

A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésével a program jelentősen hozzájárul a Tisza és a felszín alatti vizek vízminőségének javításához.

7. Célkitűzések

A célokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Probléma Jelenlegi helyzet Célkitűzés
Szennyvíz közvetlen bevezetése a befogadó vízfolyásba A háztartások 72%-a csatlakozik a csatornahálózatra, az összegyűjtött szennyvíz 60%-át előkezelik, 40%-a tisztítás nélkül kerül a Tiszába Megfelelő tisztítás nélkül közvetlenül nem kerül szennyvíz a befogadó vízfolyásba
A szennyvíztisztító telep bővítése Mechanikai előtisztítás Teljesen kiépített szennyvíztisztító, amely biztosítja a biológiai tápanyagok eltávolítását is
Tisztítási hatékonyság BOI5
N
P
5% 90%
76%
74% (hosszú távon 88%)
Csatornahálózat hossza Szegeden, I. fázis 310 km 560 km
Csatornahálózat hossza Dél-Újszegeden 0 158 km
Fővezeték megépítése a tisztítótelepig egy fővezeték két fővezeték
Csatornahálózat összesen 310 718 km
Csatornázott háztartásokban élők aránya Szegeden 123 000 fő (72%) 171 000 fő (100%)
Csatornázott háztartásokban élők aránya Dél-Újszegeden 0% 12 010 fő (100%)

A projekt műszaki megvalósulása a következő mutatók segítségével követhető:

Műszaki mutató Egység
(pl. m3, fm, db)
Mennyiség
1. Szennyvíztisztító telep
Földmunkák m3 16 000
Berendezések:
– új átemelőtelep db 1
– átemelőtelep (kapacitásbővítés) db 2
Csővezeték m 7 100
Betonozás m3 16 000
2. Szennyvízhálózat bővítése
Földmunkák m3 990 000
Csővezeték m 408 000
Átemelőtelepek db 11
Betonozás m3 2 100

8. *  Munkálatok ütemterve

Feladat Kezdés Befejezés
Tervezési munkák, műszaki tervek 1994. 07. 01. 2000. 03. 01.
Területvásárlás 2001. 02. 28.
Kivitelezés 2001. 01. 01. 2005. 12. 31.
Üzembe helyezés 2006. 01. 01. 2007. 06. 30.

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

Különböző jellegű külső gazdasági és környezeti előnyöket sikerült feltárni és számszerűsíteni. Az elemzés eredményeképpen a következő mutatókat kaptuk:

Belső megtérülési ráta EIRR 9,88%
Nettó jelenérték NPV 29,06 millió euró
Haszon/költség arány B/C 1,32

A főbb hasznok és a hozzájuk tartozó értékek a következők:

Haszon Egység Jelenérték,
ezer euró
Összes haszon
%-ában
Környezeti terhelés csökkenése EUR/tonna 15 254 86,10%
Bérnövekmény EUR/fő 888 2,90%
Ingatlanok értéknövekedése EUR/év 1 420 4,70%
Szabadidős tevékenységek EUR/év 492 1,60%
Biogáz hasznosítása EUR/év 1 420 4,70%

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt pénzügyi mutatói:

ISPA támogatás nélkül ISPA támogatással
NPV.p –25 310 000 euró 3 620 000 euró
IRR.p 0,97% 5,98%

Jelenleg a vízdíjak a háztartások jövedelmének 2,9%-át teszik ki. A tervekben szerepel a díjak 28,5%-os emelése, ami a fogyasztók szempontjából elfogadható. Jelenleg a díjszabás nem differenciál a különböző fogyasztói kategóriák között.

A díjak fedezik a működési költségeket és a beruházási költség egy részét. Az ISPA támogatás javasolt mértéke (50%) összhangban áll a pénzügyi elemzés eredményeivel.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a 85/337 (97/11) Irányelv I. melléklete alá tartozó fejlesztési programnak minősül, ezért környezeti hatásvizsgálat készült. 1994-ben a regionális vízügyi hatóság (ATIVSIG) megadta hozzájárulását a projekthez. A lakosság véleményét közmeghallgatások keretében kérték ki.

12. Költségek és támogatás (euróban)

Összes
költség
Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költség
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
aránya
%
84 051 250 17 401 250 66 650 000 33 325 000 50

Költségek részletezése (euróban):

Megnevezés Összes költség Elszámolható költség Nem elszámolható költség
Műszaki tervezési díjak 727 200 700 000 27 200
Telekvásárlás 750 000 0 750 000
Tereprendezés 790 000 790 000 0
Fő munkarészek 50 979 000 50 979 000 0
Gépészet 11 051 000 11 051 000 0
Technikai segítségnyújtás 1 000 000 1 000 000 0
Műszaki ellenőrzés a kivitelezés során 1 100 000 1 100 000 0
Tartalékkeret 930 000 930 000
Adók/közterhek 16 624 050 0 16 624 050
Egyéb – A projekt reklámozása 100 000 100 000 0
Összesen 84 051 250 66 650 000 17 401 250

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Jelenleg folynak a tárgyalások az Európai Beruházási Bankkal.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

E feltételek a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkében találhatók.

15. Beszerzési terv

A 8. Cikk 4. bekezdés utolsó pontja értelmében az I.a. mellékletben csatoltak szerinti beszerzési tervet az előlegfizetés második részletének folyósítását megelőzően kell benyújtani.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv
Tender száma A pályáztatandó
munkák és
szolgáltatások leírása
A szerződés típusa
(kivitelezés,
beszállítás,
szolgáltatás)
A tender
közzétételének
várható időpontja
(hó/év)
Az adott
szerződéshez
kapcsolódó számlák
visszatérítési
százaléka

A szerződések odaítélésével kapcsolatos konkrét feltételek az Európai Közösség Hivatalos Közlönyében és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

(Azon szerződések esetén, amelyek csak részben elszámolhatók az ISPA támogatás céljaira, a visszatérítési hányadot oly módon kell kiszámítani, hogy az elszámolhatónak minősített költségek százalékos arányát megszorozzuk az intézkedéshez megítélt támogatás mértékével.)

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU Költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján) * 

A program megnevezése: Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat bővítése

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/001

Euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségÖsszesenISPA
Nemzeti Hatóságok Kölcsön nemzetközi pénzintézettől(*)
Központi
Kormány-
zat
Helyi önkor-
mányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)
=9/1
2000 36 689 870 7 552 670 29 137 200 79 14 568 600 50 10 198 020 4 370 580 10 198 020 28%
2001
2002
2003
2004 23 950 332 4 967 532 18 982 800 79 9 491 400 50 6 643 980 2 847 420 6 643 980 28%
2005 6 600 798 1 400 798 5 200 000 79 2 600 000 50 1 820 000 780 000 1 820 000 28%
2006 16 810 250 3 480 250 13 330 000 79 6 665 000 50 4 665 500 1 999 500 4 665 500 28%
Év nélkül
Összesen 84 051 250 17 401 250 66 650 000 79 33 325 000 50 23 327 500 9 997 500 23 327 500 28%

10. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/004

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt

Helyszín: Miskolc, Észak-magyarországi régió, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett),

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtására a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PE/004

Megnevezése: Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. 06. 30. * 

Helyszín: Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-magyarországi régió

Csoport: Szilárdhulladék-gazdálkodás

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 12 900 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 70%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 9 030 000 euró.

(4) A 2001. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 7 224 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2006. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 1 806 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 903 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

(5) A III.1. melléklet III. szakasz 5. pontja szerint a Bizottság a jelen program esetében előleg- és közbenső kifizetések céljaira együttesen az összes megítélt támogatás 80%-át fogadja el.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és karbantartásához.

3. Az előleg második részlete csak a következők teljesülése esetén kerülhet kifizetésre

– beszerzési terv benyújtása a Kedvezményezett részéről, melyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia,

– megállapodás a Kedvezményezett, a Bizottság és az EIB között a szilárdhulladék-kezelésre vonatkozó legmegfelelőbb műszaki megoldások alkalmazásáról.

4. Valamely nemzetközi pénzintézettel közös társfinanszírozás feltétel

A jelen projekt vonatkozásában a Bizottság a III.2. melléklet X. szakasz 1. bekezdés a) pontjában meghatározott szabályt alkalmazza.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról.

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, a pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt
Bizottsági kód sz.: 2000/HU/16/P/PE/004

1. A program megnevezése

Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: A Közösség előcsatlakozási eszközeiért felelős tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: PHARE Koordinációs Programiroda, Pozsonyi út 56. H–1133 Budapest,

2.3. E-mail: eva.kotimeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdés szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium – Nemzetközi Támogatások Főosztálya

3.2. Cím: H–1011 Budapest I., Fő u. 44–50.

3.3. E-mail: vasmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megjelölt hatósággal)

4.1. Név: Miskolc város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal

4.2. Cím: Városház tér 8., HU–3525 Miskolc

4.3. E-mail: kobold.phmiskolc.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-magyarországi régió

6. Leírás

A tervezett integrált hulladékgazdálkodási rendszer gyűjtési körzete Miskolc városát és 37 környező települését fogja át Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A gyűjtési körzet jellemzői a következők:

– Magyarország leghátrányosabb területeinek egyike,

– lakosok száma 262 500,

– 313 000 tonna/év hulladékmennyiség,

– Bükki Nemzeti Park, mint legjelentősebb természeti értéke,

– olyan kőzetek, amelyek a felszíni szennyezésre érzékenyek vagy nagyon érzékenyek (karszt vagy nyílt karszt),

– jelentős víztározók védőövezettel.

A projekt fő komponensei a következők:

– központi regionális hulladékkezelő létesítmény megépítése Hejőpapiban, beleértve műszaki védelemmel ellátott lerakót nem veszélyes hulladékok számára, a biogáz- és lúgozott anyagkezelő rendszert és a monitoring rendszert az EU 99/31/EC lerakókra vonatkozó irányelvével összhangban,

– szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék és más, újrahasznosítható anyagok szétválasztása, amelyek értékesítésre kerülnek,

– komposztáló létesítmény, zöldhulladék és más biológiailag lebontható hulladékok komposztálása,

– építési és bontási hulladék elkülönített gyűjtése és feldolgozása,

– a miskolc-nádasréti központi lerakóhely rendbehozatala és lezárása,

– 18 nem megfelelő lerakóhely és illegális szemétlerakó rendbehozatala és lezárása.

Mivel a hulladékgyűjtés jelenleg még nem fedi a teljes területet, előbb a gyűjtés és a szállítás kiterjesztésére kerül sor, és csak azután vezetik be fokozatosan a szelektív hulladékgyűjtést és feldolgozást.

A hulladékgazdálkodási rendszert egy, az önkormányzatokból álló konzorcium felügyeli, míg működését a REM Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. biztosítja, az a jelenleg működő vállalat, amelyben a Miskolci Önkormányzat 45%-os részesedéssel rendelkezik.

7. Célkitűzések

A projekt a következő célok elérését tűzte ki:

– a projekt célja Magyarország legszegényebb régiójában elősegíteni a fenntartható fejlődést egy, a technika jelenlegi állásának és a legjobb európai gyakorlatnak megfelelő hulladékkezelő rendszer megvalósításával,

– a meglévő illegális szemétlerakók és településekhez kapcsolódó, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező, kezeletlen lerakók lezárásával javulni fog a környezet általános állapota. A helyreállítás a vonatkozó EU szabványoknak megfelelően fog történni,

– mivel a kiterjedt karszt és a vízgyűjtők jelenléte következtében Miskolc város környéke érzékeny a felszín alatti szennyeződésekre, a hulladékkezelő rendszer megvalósításával e területek veszélyeztetettsége jelentős mértékben csökkenni fog.

A regionális lerakó kommunális szilárdhulladékot és nem veszélyes ipari és más engedélyezett hulladékot fog fogadni.

A veszélyes, az inert és nem engedélyezett szerves hulladékot, valamint a gumiköpenyeket az EU követelményeinek megfelelően fogják kezelni és/vagy semlegesíteni.

A hatékony „hulladékhasznosítást” oly módon érik el, hogy csökkentik a kezelendő hulladék mennyiségét és a különböző típusú hulladékokat szétválasztják. A teljes hulladékmennyiség 1/3-át a kezelést (komposztálást) követően a természetes ciklusban újrahasznosítják és egy idő után a hulladék fele már nem a lerakókon kerül elhelyezésre.

A projekt építésének konkrét előrehaladása a következő mutatók segítségével követhető nyomon:

Mutató Mértékegység (pl. m3, m, db) Mennyiség
1. Lerakókapacitás m3 1 800 000 m3
2. Tömörítő gép db 1
3. Szelektált hulladék gyűjtése
– üzem/berendezés m2 1000/5
4. Komposztáló üzem/berendezés m2 3500
5. Szállítás
– járművek db/m3 3/80
6. „Hulladékgyűjtő helyek”
– ideiglenes hulladékgyűjtők db m2/db 3 300
7. Az elhagyott lerakók rehabilitációja
– lerakók lezárása m2 400 000
– hulladékszállítás m3 30 000
– rekultiváció m2 620 000

8. *  A munkálatok ütemterve

Munka típusa Megkezdés Befejezés
Tervezés 1999. augusztus 2000. október
Földvásárlás 2000. augusztus 2000. október
Építés 2001. június 2002. szeptember
Egyéb 2002. december

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

A projekt megvalósítását követően a mérhető környezeti és nem környezeti előnyök alapján a gazdasági elemzés eredményei a következő mutatók segítségével fejezhetők ki:

Hasznok A összes haszon %-ában 1000 euró/év
Felszín és a felszín alatti vizek védelme 25% 2,5
A lakosság javuló egészségi állapota és higiéniai körülményei 15% 1,5
Jobb levegőminőség 15% 1,5
A nemzeti parkok védelme – turizmus 20% 2,0
Szebb táj 15% 1,5
Új munkahelyek teremtése az építési fázisban 4% 0,4
Új munkahelyek teremtése a működési fázisban 3% 0,3
Ingatlanérték növekedése 3% 0,3
Összesen 100% 10,0

A vonatkozó gazdasági megtérülési ráta a becslések szerint kb. 9%.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

5%-os diszkontrátával számolva a pénzügyi elemzés mutatószámaira a következő eredményeket kapjuk:

ISPA Nettó jelenérték (NPV) (euró) Belső megtérülési ráta (IRR) (%)
Vele 250 800 5,0
Nélküle –13 367 000 n.a.

A hulladékgyűjtési díjak által termelt jövedelem (differenciált díjtételek fogyasztói kategóriák és a hulladék jellege szerint) és az újrahasznosítható hulladékkomponensek értékesítése fedezi az üzemeltetés, a karbantartás és a berendezések lecserélésének költségeit. Az érintett területre vonatkozó jelenlegi súlyozott átlagtarifához viszonyítva, amely a háztartások nettó jövedelmének 1,41%-át teszi ki, a díjak nettó 25%-kal fognak növekedni 2003-tól, amikor a rendszer üzembe lép. Az analízis azt mutatja, hogy megalapozott a projekt részére a 70%-os ISPA támogatás megítélése.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a 85/377 (97/11) számú Irányelv II. számú melléklete alá tartozó fejlesztési programnak minősül. 2000 májusában kapta meg az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyását. Megtörtént a környezeti hatásvizsgálat, kikérték az illetékes környezetvédelmi hatóság véleményét és ők előzetes hozzájárulásukat adták. A szükséges dokumentumokat elkészítették és nyilvánosságra hozták, az anyag megvitatására 2000 februárjában és márciusában került sor, negatív visszajelzések nem érkeztek. A környezetvédelmi hatóság ezt követően kiadta a környezetvédelmi engedélyt.

A projekt összhangban van a környezetvédelemre vonatkozó Közösségi joganyaggal, a lerakóhelyen pedig modern monitoring-rendszer gondoskodik a lerakó folyamatos ellenőrzéséről mind a működési fázis alatt, mind azután.

12. Költségek és támogatás (euróban)

Összes
költség
Magánszektor
hozzájárulása
El nem
számolható
kiadások
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatás
mértéke
%
16 225 000 3 325 000 12 900 000 9 030 000 70
Összes költség, euróban Összes elszámolható költség, euróban El nem számolható költség, euróban
Tervezési költségek 395 000 395 000
Földvásárlás 80 000 80 000
Tereprendezés 280 000 280 000
Építés és fejlesztés 9 816 000 9 816 000
Gépek és berendezések 1 800 000 1 800 000
Technikai segítségnyújtás 39 000 39 000
Ellenőrzés a megvalósítás során 140 000 140 000
Tartalékalapok 390 000 390 000
Adók/közterhek 3 245 000 3 245 000
Reklámtevékenység 40 000 40 000
Összesen 16 225 000 12 900 000 3 325 000

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Az Európai Beruházási Bankkal jelenleg folynak a tárgyalások.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Ezek a feltételek a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkelyében találhatók.

15. Beszerzési terv

A munkálatok kivitelezése az I.a. mellékletben csatolt beszerzési terv szerint történik, melyet az előleg második felének folyósítását megelőzően kell benyújtani.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv
Tender
száma
Pályáztatandó
munkák és
szolgáltatások leírása
Szerződés típusa
(kivitelezési, szállítói
vagy szolgáltatási)
A tender
közzétételének
várható időpontja
(hó/év)
Az adott
szerződéshez
kapcsolódó számlák
visszatérítési
százaléka

A szerződések odaítélésével kapcsolatos konkrét feltételek az Európai Közösség Hivatalos Közlönyében és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

(Azon szerződések esetén, amelyek csak részben elszámolhatók az ISPA támogatás céljaira, a visszatérítési hányadot oly módon kell kiszámítani, hogy az elszámolhatónak minősített költségek százalékos arányát megszorozzuk az intézkedéshez megítélt támogatás mértékével.)

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésben szereplő kötelezettségvállalás alapján)

A program megnevezése: Miskolci regionális hulladékgazdálkodási projekt

ISPA kódszám: 2000/HU/16/P/PE/004

euró
Elszámolható költség

Év
Teljes
költség
Nem
elszá-
molható
költségösszesenISPA
nemzeti hatóságok Kölcsön nemzetközi pénzintézettől * 
központi
kormány-
zat
Helyi önkor-
mányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)
=9/1
2000
2001 10 320 000 10 320 000 100 7 224 000 70 2 064 000 1 032 000
2002
2003
2004 2 580 000 2 580 000 100 1 806 600 70 516 000 258 000
2005
2006
Év-
meghatá-
rozás
nélkül
3 325 000 3 325 000
Összesen 16 225 000 3 325 000 12 900 000 80 9 030 000 70 2 580 000 1 290 000

11. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/005

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program

Helyszín: Szeged, Csongrád megye, Dél-alföldi régió, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett),

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PE/005

Megnevezése: Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2007. 06. 30. * 

Helyszín: Szeged, Csongrád megye, Dél-alföldi régió, Magyarország

Csoport: Szilárdhulladék-gazdálkodás

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 12 797 930 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 65%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 8 318 654 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 6 654 923 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 1 663 731 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 831 865 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

(5) A III.1. melléklet III. szakasz 5. pontja szerint a Bizottság a jelen program esetében előleg és közbenső kifizetések céljaira együttesen az összes megítélt támogatás 80%-át fogadja el.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság, vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a Programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához.

3. Az előleg második részlete csak a következők teljesülése esetén kerülhet kifizetésre

(i) Azon dokumentumok benyújtása, melyek bizonyítják, hogy a környezeti hatásvizsgálat a 97/11/EC Irányelvvel módosított 85/337/EEC Irányelvben lefektetett követelményekkel összhangban történt;

(ii) Beszerzési terv benyújtása a Kedvezményezett részéről, melyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

4. Valamely nemzetközi pénzintézettel közös társfinanszírozás feltétele

A jelen projekt vonatkozásában a Bizottság a III.2. melléklet X. szakasz 1. bekezdés a) pontjában meghatározott szabályt alkalmazza.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Előzetes beszerzési terv

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propaganda követelmények

I. melléklet
A program leírása

Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program, Magyarország Bizottsági kódszám: 2000/HU/16/P/PE/005

1. A program megnevezése

Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program, Magyarország

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Az EU Előcsatlakozási Eszközeiért felelős tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: PHARE Program Koordinációs Iroda, H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. E-mail: eva.kotimeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdése szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium Nemzetközi Támogatások Főosztálya

3.2. Cím: H–1011 Budapest I., Fő u. 44–50.

3.3. E-mail: vasmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megjelölt hatósággal)

4.1. Név: Szeged megyei jogú város önkormányzata

4.2. Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10–11.

4.3. E-mail: polgarmestermail.tiszanet.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Dél-Alföld

6. Leírás

Szeged a Dél-alföldi régió és egyben Csongrád megye központja, ahol vonzáskörzetében 29 település helyezkedik el mintegy 25 kilométeres átmérőjű területen. Szegeden 175 000 ember lakik, a régió lakossága 258 677 fő. A régióban keletkező kommunális szilárd hulladék 48 000 tonna, az egyéb kommunális hulladékok további 28 500 tonnát tesznek ki. Ezen túlmenően 61 000 tonna építési tevékenységgel kapcsolatos szervetlen hulladék keletkezik, míg a biológiailag elbomló (komposztálható) szerves hulladék mennyisége eléri a 30 000 tonnát. Jelenleg a hulladék környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtése, szállítása, hasznosítása és lerakása megoldatlan. Jelenleg a hulladékgyűjtés a régió településein az alábbiak szerint alakul:

Települések száma (%) Elszállított hulladék aránya
73 100%
7 részleges gyűjtés
10 csak intézmények részére
10 0%
Szelektív hulladékgyűjtés: 6%

A vonatkozó EU-irányelvekben szereplő követelmények ily módon teljesülni fognak. Ennélfogva a program célkitűzése egy biztonságos regionális hulladéklerakó üzem létrehozása biogáz hasznosításával, szelektív hulladékgyűjtéssel és az újrahasznosítható hulladék elkülönítésével, a komposztálható hulladék és az építési és bontási hulladék újrahasznosítását célzó előkezelésével. Ily módon a környezetszennyezés számottevően mérsékelhető, emellett előny az is, hogy csökkenthető a telepen elhelyezett hulladék mennyisége. Az újrahasznosított hulladék értékesítésre kerül. A vonatkozó EU-irányelvekben szereplő követelmények ily módon teljesülni fognak.

A program kedvező hatást gyakorol a régió foglalkoztatására, ahol a munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlagot: az építési munkák 50 személyt közvetlenül, 25-öt pedig közvetve juttatnak munkához, ugyanakkor a javasolt hulladékrendszer üzemeltetése 100 közvetlen és 50 közvetett munkahelyet eredményez majd.

7. Célkitűzések

A program a következő célok elérését tűzi ki:

– a 20 ha területen elhelyezkedő regionális hulladéklerakó pótlólagos szigetelése,

– évi 1,5 millió köbméternyi biogáz kinyerése és energiaelőállítási célú hasznosítása,

– újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése évi 15 740 tonna mennyiségben

papír: 6300 tonna

fém: 740 tonna

szerves: 4000 tonna

műanyag: 2000 tonna

üveg: 1400 tonna

– évi 30 000 tonna mennyiségű biológiailag elbomló szerves anyag komposztálása (a szegedi szennyvízkezelő üzemből kikerülő szennyvíziszap kivételével, amely stabilizálás után a lerakó takarórétegeként hasznosul),

– évi 61 000 tonnányi építési és bontási törmelék feldolgozása napi 300–310 tonnás kapacitású berendezéssel,

– a veszélyes hulladék nem kerül a lerakóra, hanem külön üzemben lesz feldolgozva,

– a kisebb településeken működő 31 szeméttelep felmérése és rekultivációja.

8. *  A munkálatok ütemterve

Munka típusa Kezdés Befejezés
Tervezési munkák 1999. január 1. 2000. december 31.
Területvásárlás 1999. június 30. 2000. december 31.
Építkezés 2001. június 1. 2003. december 31.
Üzemeltetési szakasz 2004. január 1. * 

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

Az alábbi környezetvédelmi hasznokat sikerült megállapítani és hozzájuk értékeket rendelni:


Haszon (például időmegtakarítás)

Egység

Jelenérték
Összes
haszon
százalékában
Felszín alatti víztartalékokat érő károk és az azokat fenyegető veszélyek felszámolása vagy csökkentése ezer euró 9 783 16,5
A levegőszennyezés mérséklése, mivel a kiváltott energiát nem kell más módon előállítani ezer euró 634 1,1
Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a szennyező anyagok kibocsátását és a felhasználni szükséges természeti források mennyiségét ezer euró 48 821 82,4
Összesen ezer euró 59 238 100,0

Az elemzés szerint 25,5%-os környezeti és 3,1%-os gazdasági belső megtérülési rátával lehet számolni.

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt pénzügyi mutatói a következők:

ISPA támogatás nélkül ISPA támogatással
NPV (nettó jelenérték) –7 503 000 euró 3 305 000 euró
IRR (belső megtérülési ráta) 0,32% 2,61%
B/C 2,47

A jelenlegi hulladékszállítási díj a háztartások nettó jövedelmének 0,63%-át teszi ki, és az első 5 éves periódusban (2000–2007) fokozatos emelés után az időszak végére eléri majd az 1,25%-ot. A különböző fogyasztói kategóriák eltérő díjakat fognak fizetni. A díjak mértéke elfogadhatónak tekinthető, ugyanakkor biztosítani fogja a program fenntarthatóságát, mivel fedezi az üzemeltetés és a karbantartás költségeit, valamint a beruházási összegek egy kisebb hányadát is. A pénzügyi elemzés alapján tehát az ISPA-tól juttatandó 65%-os támogatás mértéke indokolt.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a 85/377 (97/11) számú Irányelv II. melléklete alá tartozó fejlesztési programnak minősül. A környezeti hatásvizsgálat 2000 februárjában fejeződött be, és a lerakóhelyet környezetvédelmi felülvizsgálatnak vetették alá.

A környezetvédelmi hatásvizsgálat előzetes dokumentumait illetően a lakosságtól semmilyen észrevétel nem érkezett. A felülvizsgálat eredményeit akkor hozzák nyilvánosságra, amikor azokat jóváhagyja az illetékes környezetvédelmi hatóság, az ATIKÖFE. Az engedélyt az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 2000 áprilisában adta meg.

Ugyancsak ez a hatóság felelős a talajvíz minőségének az ellenőrzéséért. A megfigyelő kutak száma a lerakó környezetében 23 lesz.

12. Költségek és támogatás (euróban)

Összes
költség
Magánszektor
hozzájárulása
Nem
elszámolható
költségek
Összes
elszámolható
költség
ISPA
támogatás
Támogatottsági
arány
%
15 997 546 - 3 199 616 12 797 930 8 318 654 65

Költségek részletezése (euróban):

Megnevezés Összes költség Elszámolható költségek Nem elszámolható költségek
Tervezési díjak 256 611 256 477 134
Talaj- és tereprendezés 710 431 710 431 0
Mélyépítési munkák 8 076 738 8 076 738 0
Gépészeti és villanyszerelési munkák, gépbeszerzés 3 452 038 3 452 038 0
Műszaki felügyelet 94 554 94 554 0
Adó és közterhek 3 199 482 0 3 199 482
Egyéb – A projekttel kapcsolatos reklámtevékenység (PR) 207 692 207 692 0
Összesen 15 997 546 12 797 930 3 199 616

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Az Európai Beruházási Bankkal jelenleg folynak a tárgyalások.

14. A programmal kapcsolatos különleges feltételek

Ezeket a feltételeket a 8. Cikk sorolja fel.

15. Beszerzési terv

A 8. Cikk 3. pont (ii) alpontja értelmében az I.a. mellékletben csatoltak szerinti beszerzési tervet az előlegfizetés második részletének folyósítását megelőzően kell benyújtani.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv


Tender száma
Pályáztatandó
munkák és
szolgáltatások
leírása
Szerződés jellege
(kivitelezés,
beszállítás vagy
szolgáltatás)
A tender
közzétételének
várható időpontja
(hó/év)
Az adott
szerződéshez
kapcsolódó számlák
visszatérítési
százaléka

A szerződések odaítélésével kapcsolatos konkrét feltételek az Európai Közösség Hivatalos Közlönyében és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

(Azon szerződések esetén, amelyek csak részben elszámolhatók az ISPA támogatás céljaira, a visszatérítési hányadot oly módon kell kiszámítani, hogy az elszámolhatónak minősített költségek százalékos arányát megszorozzuk az intézkedéshez megítélt támogatás mértékével.)

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program

ISPA-szám: 2000/HU/16/P/PE/005

euró
Elszámolható költség

Év
Összes
költség
Nem
elszá-
molható
költségösszesenISPA
nemzeti hatóságok Kölcsön nemzetközi pénzintézettől * 
központi
kormány-
zat
Helyi önkor-
mányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)
=9/1
2000 12 798 037 2 559 693 10 283 344 80 6 654 923 65 2 559 586 1 023 835
2001
2002
2003
2004
2005 3 199 509 639 923 2 559 586 80 1 663 731 65 639 897 255 958
2006
Év nélkül
Összesen 15 997 546 3 199 616 12 797 930 80 8 318 654 65 3 199 483 1 279 793

12. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PE/007

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Hulladékgazdálkodási rendszer

Helyszín: Szolnok térsége, Kelet-magyarországi régió, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett), az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PE/007

Megnevezése: Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a Kelet-magyarországi régióban

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2007. 06. 30. * 

Helyszín: Szolnok térsége (Jász-Nagykun-Szolnok megye), kelet-magyarországi régió

Csoport: Szilárdhulladék-gazdálkodás

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 10 280 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 70%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 7 196 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 5 756 800 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 1 439 200 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 719 600 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a kedvezményezett és a Bizottság által a 8. Cikk (3) bekezdése szerinti beszerzési terv benyújtását követően egyeztetendő első jelentős munkaszerződés aláírása megtörtént.

(5) A III.1. melléklet III. szakasz 5. pontja szerint a Bizottság a jelen program esetében előleg- és közbenső kifizetések céljaira együttesen az összes megítélt támogatás 80%-át fogadja el.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, monitoringjával és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán- vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes üzemeltetéséhez és karbantartásához.

3. Az előleg második részletére vonatkozó feltételek:

(i) környezetvédelmi hatásvizsgálat végrehajtása, valamint a környezetvédelmi engedély benyújtása a kedvezményezett részéről,

(ii) a fejlesztést jóváhagyó végleges döntés főbb elemeinek közzététele, a 97/11/EC Irányelv által módosított 85/337/EEC Irányelv 9. Cikkében felsoroltak szerint,

(iii) azon intézkedések bemutatása, melyeket az önkormányzati társulás felépítésének és működésének erősítésére és igazgatási, műszaki és irányítási tevékenységének fejlesztésére hoztak,

(iv) beszerzési terv benyújtása a kedvezményezett részéről, melyet a Bizottságnak jóvá kell hagynia.

4. Valamely nemzetközi pénzintézettel közös társfinanszírozás feltétele

A jelen projekt vonatkozásában a Bizottság a III.2. melléklet X. szakasz 1. bekezdés a) pontjában meghatározott szabályt alkalmazza.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

I.a. melléklet: Előzetes beszerzési terv

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki előrehaladásról készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propagandakövetelmények

I. melléklet
A program leírása

Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a kelet-magyarországi régióban Bizottsági kód sz.: 2000HU/16/P/PE/007

1. A program megnevezése

Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a kelet-magyarországi régióban

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: Az EU előcsatlakozási eszközeiért felelős tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: PHARE Koordinációs Programiroda, H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. e-mail: eva.kotimeh.hu

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet 11. szakasz (2) bekezdés szerint]

3.1. Név: Környezetvédelmi Minisztérium – Nemzetközi Támogatások Főosztálya

3.2. Cím: H–1011 Budapest I., Fő u. 44–50.

3.3. e-mail: vasmail.ktm.hu

4. Végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a 3. pontban megjelölt hatósággal)

4.1. Név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.2. Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4.3. e-mail: kisslph-szolnok.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Kelet-Magyarország (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

6. Leírás

Szolnok térségének lakossága mintegy 202 000 fő, ami Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának csaknem a felét jelenti. A térség 28 települést foglal magába. A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, különösen az „egy település-egy lerakó” rendszer, nem tartható fenn. A térség legtöbb részén a lakók maguk helyezik el a szemetet a kijelölt – de gyakran inkább a legközelebbi nem hivatalos – szemétlerakó helyen. A meglévő lerakókban hiányzik a megfelelő szigetelés és a karbantartás, míg a terület egy részén nincs szervezett hulladékgyűjtés. A térségben található nem szabványos szemétlerakók nagy száma megnehezíti a hulladéklerakás ellenőrzését. Emellett több helyen az alacsony szintű vagy nem létező technikai feltételek a környezetre veszélyes szennyezési források valóságos hálózatát alkotják. Mivel három védett terület található a régióban (a Körös ártere, a Körös-Maros Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park közép-tiszai területe), még inkább szükséges megoldást találni e problémákra.

A tervezett hulladékgazdálkodási rendszer két fő részből áll:

(i) hulladékszállítási rendszer, valamint hulladéktelep Kétpónál az összes kiegészítő és kiszolgáló létesítménnyel együtt (komposztálás, válogatás, tárolás stb.), 20 éves tervezett élettartammal,

(ii) hulladéklerakó terület (a kétpói hulladékkezelő telep részeként), amely 10 évre elegendő lerakási lehetőséget biztosít (a lerakó terület első fázist követő bővítése más finanszírozási forrásból történne).

A rendszer évente 3675 m3 háztartási és 18 733 m3 ipari és intézményi hulladékot kezelne évente.

A projekt kivitelezési szakaszában 410 személy számára közvetlenül, 40 fő számára pedig közvetve teremt munkalehetőséget, míg a működési szakaszban 45 főt foglalkoztat majd közvetlenül, 17-et pedig közvetve. Ebből kitűnik, hogy a program hozzájárul a térség foglalkoztatási gondjainak enyhítéséhez; jelenleg itt a munkanélküliségi ráta messze meghaladja az országos átlagot.

A települések önkormányzataiból megalakult társulás feladata lesz a projekt végrehajtásának és működésének irányítása, valamint a térség hulladékgazdálkodási politikájának kialakítása. Ennek érdekében a társulás jelöli ki a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetőjét, melyet nyílt pályázaton választanak ki.

7. Célkitűzések

A projekt fő jellemzői:

– szelektív hulladékgyűjtés a következőkre alapozva: rendszeres elszállítás a háztartásokból, szeméttelepek és gyűjtőhelyek kialakítása az újrahasznosítható hulladék számára, kommunikációs és figyelemfelhívó stratégiák. A figyelem középpontjában a papír, üveg, fém, szerves, műanyag, textil és veszélyes hulladék-komponensek állnak.

– a kétpói hulladékkezelő terepre történő szállítás racionalizálása: azon 11 település esetében, amelyeknél a szállítási útvonal hossza meghaladná a 25 km-t, a hulladékot egy Szolnokra, egy hulladékátrakó létesítménybe szállítják, ahol tömörítik, és 40 m3-es konténerekben szállítják tovább;

– komposztálás a hulladéktelepen mezőgazdasági hasznosításra az EU normák szerint, így csökkentve a tárolandó hulladék mennyiségét;

– a lerakó a dombépítéses módszerrel épül fel (amely a mélyen fekvő, magas talajvízszintű területek számára megfelelő), többrétegű szigeteléssel, csurgalékvíz-elvezető/tároló létesítményekkel, biogáz-hasznosító létesítménnyel és környezetvédelmi megfigyelőrendszerrel. A telep kapacitása 1,35 millió m3, ami 20 éven át teszi lehetővé a hulladék elhelyezését;

– hulladékkezelő létesítmények, nevezetesen az újrahasznosítható hulladék-összetevők ismételt felhasználása,

– a már meglévő, 85 ha összterületű 23 szeméttelep bezárása és megfelelő rekultiválása.

Az építkezés műszaki mutatói

A regionális telep helyszíne: Kétpó

Mutató/munkaszakasz Mértékegység Mennyiség A szakasz várható tartama
Előkészítés 2 hónap
– Tervezés
– Területvásárlás ha 55,2
Hulladéklerakó 12 hónap
Tereprendezés ha 45
Lerakó terület
– Földkiemelés m3 300 000
– Szigetelőrendszer m2 10 000
– Alagcsövezés m 1 800
– Homokos kavics szivárgóréteg m3 2 800
Biogáz-hasznosítás rendszer 1
Helyszíni létesítmények
– építmények m3 5 000
– tárolás m2 4 200
– irányítóépület m2 240
Utak, burkolatok m2 10 000
Csővezetékek m 1 200
Műszaki berendezések és szerelés
Kerítés m 2 800
Egyéb építmények
– biztonsági árok m 1 200
– megfigyelőkutak db 10
Védő erdősáv ha 15,2
Átrakóállomás 5 hónap
– gyűjtőudvar db 2
– burkolat m2 5 000
– csapadékvíz-elvezető m 300
Külső infrastruktúra 8 hónap
– belső vízelvezetés m 4 000
– szállítási út km
– energiaellátás szám. 18
Meglévő telepek rekultivációja 12 hónap
– hulladékfelület rendezése m2 500 000
– takaró földréteg m2 500 000
– monitoringrendszer db 50
– rekultiváció, erdősítés m2 500 000
A tevékenységek időtartama összesen 17 hónap

8. *  Munkálatok ütemterve

Munka típusa Kezdés Befejezés
Tervezés 1987. június 1999. október
Területvásárlás 2001. január 2001. április
Építés 2001. április 2002. július
Üzemeltetés 2002. augusztus

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

A környezeti és gazdasági előnyök alábbi típusait határoztuk meg, illetve számszerűsítettük:

Környezeti hasznok:

1. Felszíni és felszín alatti vízbázis védelme

2. A felhasznált terület csökkenése

3. A lakosság higiéniai körülményeinek javulása, a megbetegedések és elhalálozások számának csökkenése

4. Légszennyezés csökkenése

5. Nemzeti parkok – idegenforgalom

Nem környezeti hasznok:

1. Új munkahelyek a kivitelezési szakaszban

2. Új munkahelyek az üzemeltetési szakaszban

Ezek alapján az elemzés során a következő mutatókat kaptuk:

Belső megtérülési ráta EIRR 10,41

Nettó jelenérték NPV 5,34 millió euró

Haszon/költség arány B/C 1,15

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A projekt pénzügyi mutatói ISPA támogatással és anélkül a következők:

ISPA támogatás nélkül ISPA támogatással
NPV.f –9 400 000 euró 4 700 000 euró
IRR.f –6,22 4,98

A projekt bevételei lényegében a hulladékszállítási díjakból származnak, melyek fedezik a rendszer üzemeltetését és karbantartását, valamint a beruházási költségek egy részét.

E díjak a kedvezményezettek besorolása szerint differenciáltan lesznek megállapítva. Az elemzésben a bemutatott forgatókönyv 8,56 euró/m3 átlagos szemétdíjat feltételez, ami a háztartások átlagos nettó jövedelmének 0,89%-át képviseli, és amelyet 2005-re kell elérni.

Ezt követően a díjak ötévente nettó 2%-kal emelkednek. Tekintve a projekt jelentős költségigényét és díjérzékenységét, a 70%-os ISPA támogatás indokolt a projekt fenntarthatósága érdekében, beleértve a lerakó 10 év után szükségessé váló bővítését.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projekt a 85/377 (97/11) Irányelv II. melléklete alá tartozó fejlesztési programnak minősül. 1999-ben elkészült a környezeti hatásvizsgálat, és a Közép-tiszai Környezetvédelmi Felügyelőség megadta hozzájárulását. Az első közmeghallgatás 1999 novemberében zajlott le, melynek során nem érkeztek javaslatok. A végleges program (tervek és KHV) 2000 novemberében kerül a nyilvánosság elé, majd az engedélyező hatóság kiadja a környezetvédelmi engedélyt. A projekt környezeti hatásait talajvízfigyelő kutak, érzékelők és esetleg levegőminőség-mérések segítségével fogják nyomon követni.

12. Költségek és támogatás (euróban)

Összes költség Magánszektor hozzájárulása Nem elszámolható kiadások Összes elszámolható költség ISPA támogatás Támogatás mértéke, %
14 552 000 4 242 000 10 280 000 7 196 000 70

A költségek részletezése:

Ezer euró
Megnevezés Összes költség Elszámolható költség Nem elszámolható költség
Tervezési költségek 369 300 69
Területvásárlás 85 0 85
Tereprendezés 985 985 0
Fő munkarészek 4 880 4 880 0
Gépészet 3 454 3 454 0
Technikai segítségnyújtás 100 100 0
Műszaki ellenőrzés a kivitelezés során 110 110 0
Tartalékkeret 115 115 0
Adók/közterhek 8 0 8
Egyéb – A projekt reklámozása 336 336 0
A lerakó II. szakaszának beruházási költségei 4 080 0 4 080
Összesen 14 522 10 280 4 242

13. Nemzetközi pénzintézetek részvétele

Az Európai Beruházási Bankkal jelenleg folynak a tárgyalások a közös hitelfinanszírozásról.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Ezek a feltételek a 8. Cikkben találhatók.

15. Beszerzési terv

A 8. Cikk 3. bekezdés (iv) pontja értelmében az I.a. melléklet szerinti beszerzési tervet az előleg második részletének folyósítását megelőzően kell benyújtani.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv
Tender száma Pályáztatandó munkák és szolgáltatások leírása Szerződés típusa (kivitelezés, beszállítás és szolgáltatás) A tender közzétételének várható időpontja (hó/év) Az adott szerződéshez kapcsolódó számlák visszatérítési százaléka

A szerződések odaítélésével kapcsolatos konkrét feltételek az Európai Közösség Hivatalos Közlönyében és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

(Azon szerződések esetén, amelyek csak részben elszámolhatók az ISPA támogatás céljaira, a visszatérítési hányadot oly módon kell kiszámítani, hogy az elszámolhatónak minősített költségek százalékos arányát megszorozzuk az intézkedéshez megítélt támogatás mértékével.)

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A projekt címe: Hulladékgazdálkodási rendszer Szolnok térségében, a kelet-magyarországi régióban

ISPA szám: 2000 HU/16/P/PE/007

Euró
Nem elszámolható költség Elszámolható költség Kölcsön nemzetközi pénzintézettől*
Év Teljes költség összesen ISPA nemzeti hatóságok
központi kormányzat helyi önkormányzat
1=2+3 2 3=5+7+8 4(%)=3/1 5 6(%)=5/3 7 8 9 10(%)=9/1
2000 8 224 000 8 224 000 100 5 756 800 70 1 644 800 822 400
2001
2002
2003
2004 2 056 000 2 056 000 100 1 439 200 70 411 200 205 600
2005
2006
Évmeghatározás nélkül 4 242 000 4 242 000
Összesen 14 522 000 4 242 000 10 280 000 71 7 196 000 70 1 056 000 1 028 000

13. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PT/001

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Budapest–Cegléd–Szolnok–Lökösháza vasútvonal átépítése
(I. ütem: Vecsés–Szolnok vonalszakasz)

Helyszín: Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye, Magyar Köztársaság

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtására a Bizottság és a kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PT/001

Megnevezése: Budapest–Cegléd–Szolnok–Lökösháza vasútvonal felújítása

(I. ütem: Vecsés–Szolnok vonalszakasz)

Időtartama: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. december 31.

Helyszíne: Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye

Csoport: A Budapest–Cegléd–Szolnok–Lökösháza vasútvonal átépítése

(I. ütem: Vecsés–Szolnok vonalszakasz)

IV. európai közlekedési folyosó

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 126 000 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 63 000 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 14 900 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 12 600 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 6 300 000 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy kedvezményezett aláírja jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy kedvezményezett aláírja a beszerzési terv I.a. mellékletében az „Albertirsa–Cegléd vonalszakasz újjáépítése, beleértve a Ceglédbercel–Cserő állomás peronjait, és a vonalszakasz biztosítóberendezésének és felsővezeték-rendszerének felújítását is” címen feltüntetett szerződést.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán- vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működtetéséhez és fenntartásához.

A végső kifizetés feltétele, hogy a végső kedvezményezett részletesen kidolgozott és elfogadható karbantartási programot terjesszen a Bizottság elé. Ez a program a 2006. január 1-jével kezdődő teljes tízéves időszak egészére vonatkozik, és megfelel az AGC/AGCT előírásoknak.

3. *  Az előleg második részletének fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett I. alprojekt („Az Albertirsa–Cegléd vonalszakasz felújítása, beleértve a Ceglédbercel–Cserő pályaudvar peronjait; a vasúti jelzőrendszer és a felsővezeték-rendszer rehabilitációját e vonalszakaszon” a kedvezményezett által) következő feltételeinek teljesítéséhez lesz kötve:

– a hatóságok kötelezettségvállalása (pontosan meghatározandó) a korrekciós intézkedések elvégzésére a projekt környezeti hatásának csökkentése érdekében,

– a projektre vonatkozó teljes környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, beleértve a lakossági fórumot, amennyiben szükséges. Amennyiben nem, úgy az igazoló dokumentum benyújtása, hogy nem szükséges a teljes körű környezeti hatástanulmány elvégzése,

– a Környezetvédelmi Felügyelőség által a fent említett környezeti hatástanulmány alapján kibocsátott engedély benyújtása és közreadása.

A köztes kifizetések feltétele

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett II., III., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

4. A vasúti rekonstrukció feltétele

A vasúti rekonstrukciónak olyan feltételek között kell teljesülnie, amelyek összhangban vannak a 91/440/EEC, 95/18/EC és 95/09/EC közösségi irányelvekben, valamint az EU Közösségi Vívmányai (a közösségi jogszabályok) bevezetésére vonatkozó nemzeti programban foglalt szabályokkal.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propagandakövetelmények

I. melléklet
A program leírása

Összefoglaló
Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PT/001

1. A program megnevezése

Budapest–Cegléd–Szolnok–Lökösháza vasútvonal átépítése

(I. ütem: Vecsés–Szolnok vonalszakasz)

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Felelős: Dr. Boros Imre tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdése szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium

Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: 1077 Budapest, Dob utca 75–81.

3.3. Felelős: dr. Kenéz Győző főosztályvezető

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Fax: (36)-1-352-8862

3.6. e-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

4. Végső kedvezményezett (amennyiben eltér a fenti hatóságtól)

4.1. Név: MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

4.3. Kapcsolat: Mangel János főosztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-351-5194

4.5. Fax: (36)-1-351-9475

4.6. e-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Pest megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye

6. Leírás

A munka a Budapestről Cegléden keresztül a román határ közelében fekvő Lökösházáig vezető vonalszakasz átépítésére kidolgozott projekt első üteme. Ez a vonalszakasz a IV. páneurópai folyosó része. Ez a folyosó a Balkán és a Fekete-tenger felé vezető már létező tranzitút, azaz a Bécs–Budapest tranzitfolyosó folytatása.

A munka első üteme az alábbi projektcsoport megvalósítását foglalja magába:

I. Az Albertirsa–Cegléd vonalszakasz újjáépítése, beleértve a Ceglédbercel–Cserő vasútállomási peronok és a vonalszakasz biztosítórendszerének és felsővezeték-hálózatának felújítását is.

II. A ceglédi állomás vágányhálózatának, peronjainak és biztosítórendszerének rekonstrukciója, a felsővezeték-hálózat felújítása.

III. A Vecsés, Üllő és Pilis vasútállomások vágányhálózatának és peronjainak rekonstrukciója, beleértve Kőbánya–Kispest és Vecsés között a távközlési és felsővezeték-hálózat felújítását is.

IV. A vágányok és peronok rekonstrukciója Monor vasútállomáson, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat rehabilitációját is.

V. A pálya felújítása a Vecsés–Pilis közötti nyílt vonalszakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat rehabilitációját is.

VI. Pályafelújítás a Pilis–Albertirsa közötti nyílt vonalszakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat rehabilitációját is.

VII. Pályafelújítás a Cegléd és Szolnok közötti nyílt vonalszakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat rehabilitációját is.

VIII. Állomások biztosítórendszerei.

A projekt helyszínét a jelen fejezethez csatolt térkép tünteti fel, ugyanott összefoglaló leírás található a folyosó jelenlegi műszaki állapotáról.

A projekt műszaki tartalma a következő:

I. Az Albertirsa (kiz.)–Cegléd (kiz.) vonalszakasz rekonstrukciója; a biztosítóberendezés és a felsővezeték-hálózat felújításával; a Ceglédbercel–Cserő vasútállomás rekonstrukciója.

A szakasz hossza: 14 800 m.

A tervezett sebesség: 120 km/h.

Tervezett sebesség az átépítés után: 140 km/h.

Tervezett cserék:

– 29 600 m vágány (betonaljak, UIC 60-as hegesztett sínnel),

– 14 csoport kitérő (Albertirsa 1., 3., 5., 7., 9., 11. Ceglédbercel–Cserő 1., 3., 5., 7., 9., 2., 4., 6.).

A felsővezeték-hálózat felújítása Albertirsa és Cegléd között.

A biztosítórendszer felújítása Albertirsa és Cegléd között és Ceglédbercel–Cserő állomáson.

Peron rekonstrukciója, gyalogos-aluljáró megépítése Ceglédbercel–Cserőn.

II. A vágányhálózat és a biztosítórendszer rekonstrukciója Cegléd állomáson. A felsővezeték-hálózat felújítása.

A szakasz hossza: 2600 m.

Tervezett sebesség: 100 km/h.

Tervezett sebesség az átépítés után: 140 km/h.

Tervezett munkák:

– 6500 m új vágány (betonaljak, UIC 60 típusú hegesztett sínnel),

– 7200 m vágány régi használt anyagból,

– 35 csoport kitérő.

A felsővezeték-hálózat felújítása.

Az állomás biztosítórendszerének rekonstrukciója.

6800 m vízelvezető csatorna megépítése.

13 900 m2 peron átépítése és gyalogos-aluljáró tervezett megépítése.

III. A vecsési, üllői és pilisi vasútállomások rekonstrukciója, beleértve a Kőbánya–Kispest és Vecsés közötti távközlő rendszer és felsővezeték-hálózat felújítását is.

Tervezett sebesség: 80/100 km/h.

Tervezett sebesség az átépítés után: 120 km/h.

Tervezett munkálatok:

– 8700 m új vágány (betonaljakkal, UIC típusú hegesztett sínnel),

– 8000 m vágány a régi, használt anyag felhasználásával,

– 34 csoport kitérő (Vecsés 2., 4., 6., 8., 10., 12., 1., 3., 5., 7., 9. Üllő 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 1., 3., 5. Pilis 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 1., 3., 5., 7.).

Az állomások felsővezeték-hálózatának felújítása.

A vecsési és az üllői állomás biztosítórendszerének rekonstrukciója.

3700 m vízelvezető csatorna megépítése.

9600 m2 peron átépítése és gyalogos-aluljáró tervezett építése.

IV. Monor vasútállomás rekonstrukciója, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat felújítását is.

A szakasz hossza: 1700 m.

Tervezett sebesség: 80 km/h.

Tervezett sebesség az átépítés után: 120 km/h.

Tervezett munkák:

– 2700 m új vágány (betonaljak, UIC 60-as típusú hegesztett sínnel).

– 3300 m vágány régi használt anyagból.

– 21 csoport kitérő (2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18., 20., 22., 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19.).

A felsővezeték-hálózat felújítása.

Az állomás biztosítórendszerének rekonstrukciója.

3200 m vízelvezető csatorna megépítése.

5000 m2 peron átépítése és gyalogos-aluljáró tervezett építése.

V/VI. Pályaátépítés a Vecsés–Albertirsa vonalszakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezeték-hálózat felújítását is.

A szakasz hossza: 33 000 m.

A tervezett sebesség: 120 km/h.

A tervezett sebesség az átépítés után: 120/140 km/h (Pilis és Albertirsa között 140 km/h).

Tervezett cserék:

– 11 200 m sín (UIC 54 típusú hegesztett sín),

– 7000 betonalj,

– 8700 betonalj javítása.

A felsővezeték-hálózat felújítása.

A nyíltvonal szakaszon a biztosítórendszer felújítása.

VII. Pályaátépítés a Cegléd–Szolnok vonalszakaszon, beleértve a felsővezeték-hálózat rehabilitációját is. Aluljáró megépítése az abonyi állomáson.

A szakasz hossza: 27 000 m.

Tervezett sebesség: 120 km/h.

Tervezett sebesség az átépítés után: 140 km/h.

Tervezett cserék:

– 54 000 m vágány (betonaljak, UIC 60 típusú hegesztett sínnel),

– 22 csoport kitérő (Abony 1., 3., 5., 7., 9., 11., 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14 Cegléd delta vágány X1., X2., X3. Szolnok delta vágány X1., X2., X3., X4., X5., X6., X6., X7., X8.),

A felsővezeték-hálózat felújítása Cegléd és Szolnok között.

A biztosítórendszer felújítása Cegléd és Szolnok között.

Abonynál gyalogos-aluljáró tervezett építése.

VIII. Állomások biztosítórendszerei.

Az elavult biztosítórendszerek és vonatvezérlő berendezések cseréje.

A végrehajtó hatóság: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

A Magyar Kormány 2373/1999. (XII. 27.) Korm. határozata elrendeli a MÁV átfogó reformját. A határozat legfontosabb elemei:

– 2001 januárjáig független pályavasút társaságot hoznak létre,

– a kereskedelmi vasutak és a pályavasút társaság önálló fenntartásának és üzemeltetésének feltételeiről a 2001. évi költségvetés keretében gondoskodnak.

– 2000. december 31-ig a Kormány és a MÁV között új megállapodást kell aláírni,

– a Kormány fontolóra vette, hogy 2003-tól folytatódjék a kereskedelmi vasút felosztása személyszállító és teherforgalmi vasúti társaságokra.

A vasúti hálózat leggazdaságosabb részeinek további fejlesztésével a Magyar Kormánynak tágabb tere nyílik az infrastruktúra és a tevékenységek célszerűbb szétválasztására.

A nemzetközi szervezetek által finanszírozott projektek kezelése a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumon belül a Támogatás Koordináló és Pénzügyi Főosztály feladata. Ez a főosztály foglalkozik az EU-támogatással, továbbá a külföldi és IFI hitelek bevonásával megvalósuló közlekedési és vízgazdálkodási infrastruktúra-projektekkel.

A MÁV-on belül 1998-ban tapasztalt szakemberekből álló munkacsoportot hoztak létre a programok megvalósítására és koordinálására. A csoport feladata a PHARE-program, az EIB, illetve az EBRD által finanszírozott szerződések kezelése.

7. Célkitűzések

A Budapest–Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. Ingázó, elővárosi és távolsági utasforgalmat, továbbá belföldi és nemzetközi teherforgalmat egyaránt bonyolít. A közlekedési folyosó különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban, mert jelenleg ez a fő vasútvonal irányukban.

A vonal kétvágányú, villamosított és önműködő térközjelzővel van ellátva. A vonal kapacitását és a kiszolgálás színvonalát számos tényező korlátozza, amelyek a következők:

– az egyes pályaszakaszok gyenge állapota sebességkorlátozást tesz szükségessé,

– több fontos állomáson csak kezdetleges, keskeny peronok találhatók, amelyeket az utasok a síneken keresztül közelítenek meg. Míg személyvonat áll az állomáson, átmenő forgalmat biztonsági okokból nem engedélyeznek,

– sok állomáson a biztosítóberendezés elavult,

– a felsővezeték a pálya legnagyobb részén erősen elhasználódott,

– számos sebességkorlátozás van érvényben a kis sugarú ívek miatt, különösen az állomások bevezető és kivezető szakaszainál.

A projekt 1. ütemének célkitűzései a következők:

– Az utazási idő csökkentése Budapest és Szolnok között, mely utóbbi fő csatlakozó állomás a belföldi és nemzetközi vasútvonalak számára. Az átmenő személyvonatok utazási idejét átlagosan 17 perccel kívánják csökkenteni.

– Nagyobb kapacitás biztosítása az állomási vágányok és peronok cseréjével, hogy a tehervonatok és az átmenő személyvonatok áthaladhassanak azokon az állomásokon is, ahol a személyvonatokra történő be- és kiszállás éppen folyamatban van.

– A vonatsebesség emelése 120 km/h-ra Vecsés és Pilis állomásokon és 140 km/h-ra a Pilis–Szolnok vonalszakaszon, a pálya átépítésével és ívkorrekciók végrehajtásával a fő állomásokon.

– Az utasbiztonság növelése és a vonatkésések csökkentése olyan nagyobb állomásokon, ahol jelenleg az utasoknak a síneken keresztül kell megközelíteniük a vasúti kocsikat. Széles peronok és kapcsolódó aluljárók kialakítása.

– Az elavult jelző- és biztosítórendszerek cseréje Vecsés, Üllő, Monor és Cegléd állomásokon.

– Meglévő, de átépítésre nem kerülő vágányok állagromlásának megakadályozása.

Hozzájárulás a csatlakozási partnerség és az EU Közösségi Vívmányai (az uniós jogszabályok) átvételét szolgáló nemzeti program céljainak eléréséhez

A teljes folyosóból (Budapest–Lökösháza) a Szolnok–Lökösháza közötti szakasz hivatalosan a IV. páneurópai folyosó része. A Budapest–Cegléd–Szolnok vonal a TINA egyik „csatlakozó szakasza” és Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A folyosó fontos összekötő útvonal a belföldi és nemzetközi teher- és személyforgalom számára. A folyosó jelenleg a legfontosabb vasúti összeköttetés az EU és Románia, Bulgária valamint Görögország között.

Románia és Bulgária közötti új Duna-híd megépítésével ez a folyosó fogja biztosítani a legközvetlenebb vasúti összeköttetést Északnyugat-Európa és Görögország között.

A projekt célja a folyosó üzemi tulajdonságainak feljavítása, hosszú távon a 160 km/h üzemeltetési sebességre való alkalmassá tétele az AGC/AGTC célkitűzéseinek megfelelően. A projekt fő eleme a legfontosabb állomások átépítése oly módon, hogy ezeken szélesebb és biztonságosabb peronok legyenek és a hozzájuk kapcsolódó aluljárók használatával elkerüljék az utasoknak a síneken való áthaladását.

A telepítésre kerülő új biztosítórendszerek kompatibilisek lesznek a folyosón a jövőben bevezetésre kerülő Európai Vonatvezérelő Rendszerekkel (ETCS).

A projekt szerepe az ország belföldi közlekedéspolitikájában

Az országos közlekedési terv elsőbbségben részesíti azokat a vasúti ágazatban megvalósuló projekteket, amelyek az alábbiakat biztosítják:

– a fő nemzetközi vasútvonalak rehabilitációja,

– az EU közlekedési folyosókhoz tartozó vasútvonalak rehabilitációja,

– a kombinált fuvarozás növelése.

A projekt a kiemelt prioritással rendelkező projektek között szerepel a közlekedési ágazatra vonatkozó Nemzeti ISPA Stratégiában.

Főbb jellemzők:

– pálya átépítés/felújítás: az eltávolított/kicserélt pályaszakasz hossza km-ben, a kitermelt/szállított anyag mennyisége köbméterben,

– felsővezeték-felújítás: a kicserélt huzalhossz km-ben,

– biztosító/kontroll rendszerek/villamos táprendszer: az elvégzett munka becsült mennyisége százalékban kifejezve.

– állomás újjáépítés: eltávolított/lefektetett vágány méterben vagy kilométerben, megépített peron m2-ben, megépített aluljáró m-ben, kicserélt váltók száma stb.

Az alábbi táblázat a projekt néhány elemét mutatja be. A munka nagyobb részét a pályafelújítások és átépítések teszik ki, sok állomáson új vágányelrendezés kialakításával. A javasolt beruházások tartalmazzák még a felsővezeték-hálózat cseréjét, az új távközlési és áramszolgáltató berendezéseket, biztosítórendszereket.

Munkafeladat Egység Mennyiség
Töltés m3 167,100
Bevágás m3 269,200
Síncsere m 11,200
Síncsiszolás m 32,100
Vágánybontás m 130,700
Kitérőbontás egység 181
Kitérő építése egység 132
Váltófűtés egység 62
Új 60 kg-os sín m 101,800
Új 54 kg-os sín m 9,000
Újrahasznált 54 kg-os sín m 7,900
Újrahasznált 48 kg-os sín m 9,900
Talpfajavítás (LX) egység 8,700
Talpfacsere (LM) egység 7,000
Víztelenítés m 23,000
Aluljáró-építés m 630
Útfelújítás m2 2,500
Zajvédő fal m 3,631

8. Munkálatok ütemterve

Munkafolyamat kategóriája Kezdés Befejezés
1. ütem: a Vecsés–Szolnok szakasz
Megvalósíthatósági tanulmány 2000. április 2000. július vége
Költség/haszon elemzés 2000. április 2000. július vége
Pénzügyi elemzés 2000. április 2000. július vége
Környezeti hatástanulmány (előzetes) 2000. július vége 2000. november
Albertirsa–Cegléd vonalszakasz
Tervtanulmányok 2000. június közepe 2000. október vége
Tenderdokumentumok 2000. szeptember 2000. november
Tenderezési eljárás 2000. december 2001. április
Kivitelezés 2001. május 2001. szeptember
Üzembe helyezés 2001. december 2001. december

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

A projekt 1. ütemének (Vecsés–Szolnok) belső gazdasági megtérülési aránya várhatóan pozitív lesz. A megtérülési arány a forgalomnövekedésre vonatkozó feltételezések függvénye. A megtérülési arány elég megbízható, de a forgalomnövekedésre és a beruházási költségekre vonatkozó feltételezések függvénye. Főbb előnyei: a közúti közlekedésről a vasútra való modális áttérés nyomán megtakarított erőforrások, az időmegtakarítás és a kedvező környezeti hatások.

Belső megtérülési ráta (BMR) IRR 9,1%
Nettó jelenérték (NJE) NPV 40,6 m euró
Haszon/költség arány (H/K) B/C 1,6

Az elemzésben feltárt főbb előnyök, a hozzájuk rendelt értékekkel:

Haszon Egységnyi érték Jelenérték millió euróban A teljes haszon %-a
A modális transzferből eredő útköltség-megtakarítások járműkilométer 47,9 28,6
Időmegtakarítások óra 42,1 25,1
Kedvező környezeti hatások (főként a közúti közlekedésről való áttérés következtében) járműkilométer 33,8 20,2
Gazdasági fejlődés beruházás %-a 29,1 17,4
Balesetek számának csökkenéséből származó megtakarítások (főként a közúti forgalomról való áttérés következtében) a balesetek száma/járműkilométer 8,0 4,8
Egyéb különböző 6,5 3,9

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

50% ISPA segéllyel: +1,4% becsült pénzügyi belső megtérülési ráta.

ISPA segély nélkül: –5,6% becsült pénzügyi belső megtérülési ráta.

A javasolt beruházás nyomán a MÁV várhatóan nem tudja jelentősen emelni a menetdíjat. Mivel az intézkedések célja főként a biztonság és a meglévő nagy sebességek fenntartása, ezért várhatóan nem lesz nagy forgalomnövekedés. Másrészt ha a beruházás elmarad, akkor az utazási idő növekedése és a lehetséges járulékos utasbiztonsági kockázat az utasszám csökkenését vonhatja maga után.

Karbantartási politika:

A MÁV jól megalapozott karbantartási politikával rendelkezik. A MÁV gyakori karbantartási rutinellenőrzéseket végez és éves szintű, folyamatosan zajló megelőző karbantartási programot készít, ami az infrastruktúra karbantartásával foglalkozó összes részlegre nézve érvényes. Az egyes karbantartási tételeket fontosság szerint rangsorolják és egyeztetett végrehajtási programot készítenek. Minden pénzügyi évre éves karbantartási költségvetést fogadnak el, és minden egyes elfogadott munkatételhez pénzösszeget is rendelnek. Ha a munkatételek száma az adott évben meghaladja a költségvetést, akkor ez a tétel csak ideiglenes javításban részesülhet (alacsonyabb költséggel), vagy ha a munka nem sürgős, akkor a következő évre halasztják, amikor is a korábbinál előbbre kerül a fontossági sorrendben.

Alkatrészek:

A kulcsfontosságú pontokon a MÁV az alapvető alkatrészekből a sürgős javítások elvégzéséhez raktárkészletet tart fenn. A MÁV jó nevű gyártókkal és anyagszállítókkal szerződéses viszonyban is áll. Ezek a vállalatok megrendelésre szállítják a szükséges alkatrészeket.

Képzés:

Az alkalmazottak számára egyeztetett képzési program készült, a MÁV az Északi Járműjavítóban oktatóközpontot működtet. Ami az ETCS rendszert illeti, a javítási és karbantartási kézikönyvek kiadása folyamatban van. Az ETCS üzemeltetési rendszer műszaki leírását már egyeztették és elfogadták. Az oktatóközpontban felépült a rendszer mérethű modellje. Ha a teljes infrastruktúra rekonstrukciója a végéhez közeledik, további kézikönyveket és utasításokat adnak ki a vasúti infrastruktúra más részeinek karbantartására is. A MÁV kidolgozott költségvetéssel rendelkezik a képzés pénzügyi fedezetének biztosításához.

11. Környezeti hatásvizsgálat

A projektre az EIA irányelv II. melléklete vonatkozik és elvileg ilyen esetben nincs szükség környezeti hatásvizsgálatra. A projekt környezeti szempontból érzékeny területet nem érint.

A projekt szervezője (a MÁV) környezeti „szondázást” végzett a teljes folyosón (a Határozathozói Jelentés részeként – lásd az E. mellékletet). A vizsgálat nem mutatott ki olyan specifikus hatást, ami különösebb aggodalomra adna okot. Tekintettel azonban a pályafelújítás és rekonstrukció volumenére, amelynek során nagy mennyiségű hulladékot kell elszállítani, a Vecsés–Szolnok vonalszakaszra előzetes környezeti hatásvizsgálatot rendeltek el.

Két vonalszakaszra adtak ki előzetes nyilatkozatot: a Vecsés–Pilis szakaszra a Közép-Dunavölgy Környezetvédelmi Felügyelőség, a Pilis–Szolnok vonalszakaszra a Közép-Tiszavölgy Környezetvédelmi Felügyelőség. Egyik nyilatkozat sem említ közvetlen környezeti hatásokat.

A káros vagy kedvezőtlen hatások korlátozását célzó intézkedések költsége 950 000 euró, vagyis a teljes költség 1%-a. A fő tétel a zajvédő falak költsége. Más környezetvédelmi intézkedések, mint például az esetleges talajvíz-szennyeződés folyamatos ellenőrzése vagy a szennyezett pályatest-kavics megfelelő ártalmatlanítása, a mindenkori vonatkozó tevékenység költségei között kerültek feltüntetésre.

12. *  Költségek és támogatás (euróban)

Az összköltség részletezése: Összefoglaló táblázat a Vecsés–Szolnok közötti I. fázisra

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési költség magyar költségvetés 701 437
Földvásárlás
Tereprendezés
Főbb munkálatok 120 000 000
Berendezések és gépek
Műszaki segítségnyújtás 149 000
Kivitelezés alatti ellenőrzés
Előre nem látható kiadások 5% 6 000 000
Adók/állami kötelezettségek
Egyéb részletezendő
Összesen 126 000 000

I. Albertirsa–Cegléd vonalszakasz

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Földvásárlás
Főbb munkák 20 862 857
Előre nem látott kiadások 1 043 143
Összesen 21 906 000

II. Cegléd állomás

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Földvásárlás
Főbb munkák 21 029 524
Előre nem látott kiadások 1 051 476
Összesen 22 081 000

III. Vecsés, Üllő és Pilis állomások rekonstrukciója (beleértve Kőbánya–Kispest és Vecsés között a távközlési és felsővezeték-hálózat költségeit is)

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Kisajátítás
Főbb munkák 21 499 048
Előre nem látott kiadások 983 952
Összesen 22 574 000

IV. Monor állomás rekonstrukciója

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Földvásárlás
Főbb munkák 8 922 857
Előre nem látott kiadások 446 143
Összesen 9 369 000

V/VI. A Vecsés–Pilis/Pilis–Albertirsa közötti pálya átépítése

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Főbb munkák 11 940 000
Előre nem látott kiadások 597 000
Összesen 12 537 000

VII. A Cegléd–Szolnok közötti pálya rekonstrukciója

Euró
Munkafeladat megnevezése Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Főbb munkák 35 745 714
Előre nem látott kiadások 1 787 286
Összesen 37 533 000

VIII. Állomások biztosítóberendezései: az állomás fejlesztési költségei között szerepelnek

Összes költség Magánszektor hozzájárulása Nem elszámolható költség Összes elszámolható költség ISPA támogatás Támogatás aránya, %
126 850 437 850 437 126 000 000 63 000 000 50

13. A nemzetközi pénzintézetek (IFI) részvétele

A) A projekt társfinanszírozása az Európai Beruházási Bankkal (EIB):

Az Európai Beruházási Bankkal előzetes megállapodás született, mely szerint a projektköltség fennmaradó 50%-át 40%-ban az Európai Beruházási Bank, 10%-ban a magyar kormány a központi költségvetésből fedezi. Az Európai Beruházási Bank már kiadta a szándéknyilatkozatot, megkezdte a projekt értékelését, és jelenleg tárgyalásokat folytat a magyar hatóságokkal a kerethitel feltételeiről.

B) Párhuzamos társfinanszírozás a folyosók között:

a) Három PHARE projekt nyújt majd támogatást, egyéb magyarországi helyszínek között, a Budapest–Lökösháza folyosónak:

= külső világítás korszerűsítése,

= állomások fűtési rendszerének korszerűsítése (Szolnok),

= váltó sínsaruk strukturális kiegészítése.

A javasolt folyosófelújítási projekt e fejlesztéseket hivatott kiegészíteni.

b) Északi irányban, a IV. folyosó Budapest–Hegyeshalom(–Bécs) szakaszának felújítására született javaslat, mint ISPA támogatásra esélyes párhuzamos projekt.

c) A ceglédi állomás kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a javasolt projekttől délre, a Cegléd–Kiskunfélegyháza vonalszakasznak az Európai Beruházási Bank által finanszírozott felújítási projektje kerül megvalósításra (Szeged és Jugoszlávia irányában). Jelenleg Szeged felé gyakrabban használják ezt a vasútvonalat mint a kecskeméti rövidebb vonalat, amely egyvágányú és viszonylag rossz állapotban van.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. Cikkét.

15. Beszerzési terv

A munkálatok az I.a. mellékletben csatolt beszerzési terv szerint kerülnek megvalósításra.

I.a. melléklet

Előzetes beszerzési terv


Tender száma


A pályáztatandó munkák és szolgáltatások leírása
A szerződés típusa (kivitelezés, beszállítási, szolgáltatás) A tender közzétételének várható időpontja (hónap/év) Az adott szerződéshez kapcsolódó számlák visszatérítési százaléka
I. Az Albertirsa (kiz.)–Cegléd (kiz.) vonalszakasz újjáépítése; ideértve a Ceglédbercel–Cserő vasútállomás peronjainak és a vonalszakasz biztosítórendszerének és a felsővezeték-hálózatának felújítását is. 2000. október
II. A vágányhálózat, a peronok és a biztosítórendszer felújítása Cegléd állomáson. A felsővezetéki hálózat felújítása. 2002. vége
III. A vecsési, üllői és pilisi vasútállomások, peronok rekonstrukciója, beleértve a Kőbánya–Kispest és Vecsés közötti távközlő rendszer és felsővezetéki hálózat felújítását is. 2001. eleje
IV. Monor vasútállomás és peronok rekonstrukciója, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezetéki hálózat felújítását is. 2005. vége
V. Pályaátépítés nyílt pályán a Vecsés–Pilis szakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezetéki hálózat felújítását is. 2001. vége
VI. Pályafelújítás nyílt pályán a Pilis–Albertirsa szakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezetéki hálózat felújítását is. 2001. vége
VII. Pályaátépítés nyílt pályán a Cegléd–Szolnok szakaszon, beleértve a biztosítórendszer és a felsővezetéki hálózat felújítását is. 2005. vége
VIII. A csatolt biztosítóberendezések felújítása.

A megbízások elnyerésének speciális feltételei az Európai Közösség hivatalos folyóiratában és/vagy az interneten lesznek hozzáférhetők.

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A program megnevezése: A Vecsés–Cegléd–Szolnok vasútvonal átépítése

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PT/001

Euró
Év Összes költség Nem elszámolható költség Elszámolható költség
EIB kölcsön
összes ISPA országos hatóságok
helyi önkormányzatok
1 = 2+3 2 3 = 5+7 4 (%) =3/1 5 6 (%) = 5/3 7 8 9 (%) =8/1
2000 30 650 437 850 437 29 800 000 97 14 900 000 50 14 900 000
2001 22 800 000 22 800 000 100 11 400 000 50 11 400 000
2002 12 200 000 12 200 000 100 6 100 000 50 6 100 000
2003 10 000 000 10 000 000 100 5 000 000 50 5 000 000
2004 10 000 000 10 000 000 100 5 000 000 50 5 000 000
2005 16 000 000 16 000 000 100 8 000 000 50 8 000 000
2006 25 200 000 25 200 000 100 12 600 000 50 120 600 000
Év megjelölése nélkül
Összesen 126 850 437 850 437 126 000 000 99 63 000 000 50 63 000 000 50 400 000 40

14. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA Programszám: 2000/HU/16/P/PT/002

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalszakasz átépítése (II. ütem)

Helyszín: Pest megye, Komárom-Esztergom megye és Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kedvezményezett), amelyet a nemzeti programengedélyező képvisel,

az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

Az alábbi 2. Cikkben körülírt program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül megvalósításra és finanszírozásra jelen Megállapodás rendelkezései szerint. Az alábbi 2. Cikkben körülírt program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PT/002

Megnevezése: Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal felújítása (II. ütem)

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. december 31.

Helyszín: Pest megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye

Csoport: Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal felújítása (II. ütem) – IV. európai közlekedési folyosó

3. Cikk
Kötelezettség

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa 85 988 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa 42 994 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 16 594 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) Az I. mellékletben leírt programnak és a program végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. december 31-ig le kell zárulniuk.

A támogatás fennmaradó részének kifizetéséhez szükséges jelentést a fenti időpont után 6 hónapon belül kell benyújtani.

(4) Az előleget 8 598 800 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 4 299 400 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy Kedvezményezett aláírja jelen Megállapodást,

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy a beszerzési terv I.a. mellékletében az „I. Budaörs–Biatorbágy vonalszakasz újjáépítése” címmel jelölt szerződés aláírásra került.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, nyomon követésével és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit, vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán- vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás, vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A Kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működéséhez és fenntartásához.

A végső kifizetés feltétele, hogy a végső Kedvezményezett részletesen kidolgozott és elfogadható karbantartási programot terjesszen a Bizottság elé. Ez a program a 2006. január 1-jével kezdődő teljes tízéves időszak egészére vonatkozik, és megfelel az AGC/AGCT előírásoknak.

3. *  Az előleg második részletének fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett alprojektre vonatkozó („Új terelővágány építése Zalaegerszegnél) következő feltételeinek a kedvezményezett által teljesítéséhez lesz kötve:

– a hatóságok kötelezettségvállalása (pontosan meghatározandó) a projekt környezeti hatásának csökkentése érdekében történő korrekciós intézkedések elvégzésére,

– a projektre vonatkozó teljes környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, beleértve a lakossági fórumot, amennyiben szükséges. Amennyiben nem, úgy az igazoló dokumentum benyújtása, hogy nem szükséges a teljes körű környezeti hatástanulmány elvégzése,

– a Környezetvédelmi Felügyelőség által kibocsátott, a fent említett környezeti hatástanulmány alapján készült engedély benyújtása és közreadása.

A köztes fizetések feltétele

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett I., II., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

4. A vasúti rekonstrukció feltétele

A vasúti rekonstrukciónak olyan feltételek között kell teljesülnie, amelyek összhangban vannak a 91/440/EEC, 95/18/EC és 95/09/EC közösségi irányelvekben, valamint a közösségi jogszabályok bevezetésére vonatkozó nemzeti programban foglalt szabályokkal.

5. Az ECTS rendszer megvalósítása során maradéktalanul be kell tartani az interoperabilitás műszaki feltételeit.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propagandakövetelmények

I. melléklet
A program leírása

(Összefoglaló)
Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PT/002

1. A program megnevezése

Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal felújítása (II. ütem)

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: A PHARE programot koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

2.3. Felelős: Boros Imre, tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdése szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: 1077 Budapest, Dob utca 75–81.

3.3. Felelős: Dr. Kenéz Győző, főosztályvezető

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Fax: (36)-1-352-8862

3.6. e-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

4. Végső kedvezményezett (amennyiben eltér a fent említett hatóságtól)

4.1. Név: MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

4.3. Felelős: Mangel János, főosztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-351-5194

4.5. Fax: (36)-1-351-9475

4.6. e-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyar Köztársaság

5.2. Régió: Pest megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye

6. Leírás

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal újjáépítése a (IV. páneurópai közlekedési folyosó részét képező) budapesti vasútvonalak 1990-es évek elején megkezdett korszerűsítési programjának második üteme.

A Budapestet Béccsel összekötő, az osztrák–magyar határt Hegyeshalomnál keresztező vonal a legfontosabb vasúti összeköttetés az Európai Unió és Európának térségében található csatlakozásra váró országok között.

A vonal a Berlint, Prágát és Bécset Budapesttel összekapcsoló IV. páneurópai folyosó része. Budapest olyan regionális központ, amely a IV., V. és X. folyosókon keresztül kapcsolódik a balkáni országokhoz és Görögországhoz. A magyarországi TINA hálózaton stratégiailag a Budapest–Hegyeshalom vasútvonal a legfontosabb. Itt jelenleg körülbelül 1,2 milliárd tonna áru halad át, ami a MÁV által szállított összes mennyiség 16%-a.

A csatlakozásra váró országok közül Magyarország rendelkezik a legfejlettebb kombinált szállítórendszerrel, és a vizsgált vonal különösen fontos a kombinált szállítás szempontjából. A kíséret nélküli közúti-vasúti szállítás számára PHARE támogatással épülő új létesítmény, a Budapesti Intermodális Logisztikai Központ jelenleg kivitelezés alatt áll. A projekt tárgyát képező vonal ezen létesítmény és az Európai Unió között biztosít kapcsolatot. A vonal évente átlagosan 10 millió utast is szállít.

A projekt a következő fázisokra osztható fel:

1. projekt – A Budaörs–Biatorbágy közötti vonalszakasz rekonstrukciója

Ez a projekt a pálya, az elektromos rendszer és a biztosítóberendezések felújítását jelenti a Budaörs és Biatorbágy közötti 10,9 kilométeres vonalszakaszon. A projekt nem terjed ki a budaörsi állomásra és a kiszolgáló területekre, de részben igen a biatorbágyi állomásra és a kiszolgáló területre. A jelenlegi maximális vonalsebesség 120 km/h, de a felújítás után a pályán a legalább 140 km/h sebességgel lehet majd haladni.

2. projekt – ETCS telepítése a Komárom–Kimle közötti vonalszakaszon

A meglévő biztosítórendszer a vonalsebességet 120 km/h-ra korlátozza. Az ETCS telepítésével tartható lesz a 160 km/h vonalsebesség, ugyanakkor javul az üzembiztonság.

3. projekt – A Komárom–Ács közötti vonalszakasz rekonstrukciója

A projekt a pálya és az elektromos rendszer felújítását tartalmazza a Komárom és Ács közötti vonalszakasz egyes részein, de a komáromi állomást nem érinti. Ezt a szakaszt eredetileg 160 km/h sebességre tervezték, a felújítási munkák biztosítani fogják e sebesség fenntartását.

4. projekt – ETCS telepítése a Budapest (Kelenföld)–Komárom közötti vonalszakaszon

Ezen a 89,6 km-es szakaszon a jelenlegi biztosítóberendezés a vonalsebességet 120 km/h-ra korlátozza. Az ETCS telepítésével lehetővé válik a 160 km/h vonalsebesség, és javul az üzembiztonság is.

5. projekt – Új biztosítóberendezések Komárom állomáson

Komáromban a pálya kialakításának megfelelően két lényegileg elkülönülő szakaszt kell figyelembe venni. A személypályaudvaron 6 peron és több mellékvágány található, amelyek a mozdony karbantartó telepet szolgálják ki. Komárom közelében négy összekötővonal ágazik ki a fővonalból: egy-egy kétvágányú vonal Ács és Szőny felé és egy-egy egyvágányú vonal Csémpuszta és Komárno felé. A személypályaudvaron 35 fő-, és 11 tolatásjelző, a rendezőpályaudvaron pedig 10 fő-, és 45 tolatásjelző található. A biztosítórendszer elavult, kicserélése szükségessé vált.

6. projekt – Az Ács–Győrszentiván közötti vonalszakasz rehabilitációja

Ez a projekt a pálya és az elektromos berendezés átépítését szolgálja az Ács és Győrszentiván közötti mintegy 19,7 km-es vonalszakaszon, ideértve Győrszentiván állomást is. A szakaszt 160 km/h sebességre tervezték, az átépítés biztosítani fogja ennek a sebességnek a fenntarthatóságát.

7. projekt – Győr állomás területének rekonstrukciója

Győr állomás a MÁV hálózatának fontos csomópontja. Az állomáskomplexumhoz nagyméretű rendezőpályaudvarok tartoznak (amelyet főként a szomszédos Audi gyár használ), továbbá két összekötő vonal, egy megállóhely Győr–Gyárvárosnál, valamint számos kis, magántulajdonban álló iparvágány. A személypályaudvar mellett egy kis karbantartó műhely szolgál a mozdonyok és gördülő állomány szervizelésére. A feladat a vágány rehabilitációja és az elavult biztosítóberendezés cseréjét jelenti.

A végrehajtó hatóság: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján

A magyar Kormány 2373/1999. (XII. 27.) Korm. határozata intézkedik a MÁV átfogó reformjáról. A határozat legfontosabb elemei:

– 2001 januárjáig független pályavasút társaságot hoznak létre.

– A kereskedelmi vasútak és a pályavasút társaság önálló fenntartásának és üzemeltetésének feltételeiről a 2001. évi költségvetés keretében gondoskodnak.

– 2000. december 31-ig a Kormány és a MÁV között új megállapodást kell aláírni.

– A Kormány fontolóra vette, hogy 2003-tól kezdve folytatódjék a kereskedelmi vasút széttagolása személyszállító és teherforgalmi vasúti társaságokra.

A vasúti hálózat leggazdaságosabb részeinek további fejlesztésével, a magyar Kormánynak tágabb tere nyílik az infrastruktúra és a tevékenységek célszerűbb szétválasztására.

A nemzetközi szervezetek által finanszírozott projektek kezelése a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumon belül a Támogatás Koordináló és Pénzügyi Főosztály feladata. Ez a főosztály foglalkozik az EU-támogatással, továbbá a külföldi és IFI hitelek bevonásával megvalósuló közlekedési és vízgazdálkodási infrastruktúra-projektekkel.

A MÁV-on belül 1998-ban tapasztalt szakemberekből álló munkacsoportot hoztak létre a programok megvalósítására és koordinálására. A csoport feladata a PHARE program, az EIB, illetve az EBRD által finanszírozott szerződések kezelése.

7. Célkitűzések

1992-ben megvalósíthatósági tanulmány készült az egész vonalnak 160 km/h sebességűvé fejlesztéséről Budapesttől Hegyeshalomig (177 km). Ennek eredményeként 155 944 024 EUR értékű befektetési csomag valósult meg a német Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) pénzügyi támogatásával.

A befektetés fő célja a vonal feljavítása volt (55%-ban pályamunkák), de bizonyos földrajzi területek kimaradtak, nevezetesen Hegyeshalom, Győr és Komárom állomás körzete és a Budapestre bejövő szakaszok. A vonatkezelési rendszer sem került korszerűsítésre. Ugyanakkor azonban sor került az ETCS fejlesztésére. A rendszert 1999-ben a Hegyeshalom és Kimle közötti szakaszon már kipróbálták.

Az elsődleges célkitűzések ezért az alábbiak:

– a IV. páneurópai folyosó rehabilitációjának és korszerűsítésének folytatása Budapest és a hegyeshalmi osztrák határátkelő között,

– az ETCS kibővítése a teljes vonalra Hegyeshalom és Budapest–Kelenföld között (177 km).

A projekt jelentős biztonsági célokat is kijelöl, nevezetesen a Komárom és Győr állomásokon működő biztosítórendszerek korszerűsítését és az utasbiztonság növelését. A projekt hozzájárul az európai integrációhoz azáltal, hogy a MÁV csatlakozni fog az európai ETCS-hez, és előmozdítja az UIC AGC/AGCT irányelveinek megvalósítását is.

Hozzájárulás a csatlakozási partnerség és az EU Közösségi Vívmányai (az uniós jogszabályok) átvételét szolgáló nemzeti program céljainak eléréséhez

A program hozzájárul mind a csatlakozási partnerség, mind a Közösségi Vívmányok átvételét szolgáló nemzeti program céljainak eléréséhez, mert végrehajtja ennek a két eszköznek a közlekedési hálózat hozzáférhetőségére, összekapcsolhatóságra és az interoperabilitásra vonatkozó követelményeit úgy, hogy elősegíti a magyarországi közlekedési infrastruktúrának az európai közlekedési hálózatba történő integrálását. A projekt a páneurópai közlekedési hálózat IV. folyosóját érinti. Ezzel összefüggésben említendő, hogy a csatlakozási partnerségben a közlekedési ágazatra meghatározott prioritások egyike „a közlekedési infrastruktúra számára a szükséges befektetések biztosítása, különös tekintettel a páneurópai hálózatok bővítésére”.

Hozzájárulás az ország nemzeti közlekedéspolitikájához

A legújabb Országos Közlekedési Tervet Magyarországon 1999-ben készítette a Közlekedési Minisztérium. A vasúti ágazat súlyponti céljai:

– A fő nemzetközi vasútvonalak – nevezetesen a páneurópai közlekedési folyosók és a TINA hálózat – rehabilitációja.

– A MÁV átszervezése az EC 91/440-es irányelve szerint.

– A kombinált szállítás üzemeltetési környezetének fejlesztése.

Az országos ISPA közlekedési stratégia célja a vasút szerepének növelése Magyarországon. A Budapest–Hegyeshalom vasútvonal fejlesztése és az ISPA támogatásra javasolt másik két páneurópai folyosó projektje az országos közlekedéspolitikai célok teljesülését segíti elő.

A főbb mutatók az alábbiak:

– 46 vágánykilométer felépítmény (pálya) rekonstrukciója,

– 6 híd pályaburkolatának kicserélése,

– 12 szintbeli kereszteződés (útátjáró) pályaburkolatának cseréje,

– különböző kiegészítő mélyépítési munkák elvégzése (beleértve bizonyos gyalogos megközelítést az állomási peronok között),

– új relé-, jelfogó helyiségek megépítése Komárom állomáson,

– a biztosítóberendezés-rendszer kicserélése Komáromban és Győrben,

– jelző és pályaáramkörök áthelyezése különböző helyszíneken,

– a villamosítási rendszer fejlesztése 71 km-en,

– 12,3 km új villamos tápkábel beszerelése,

– az ETCS biztosítóberendezés üzembe helyezéséhez szükséges kiegészítő berendezések:

= 59 vonali (blokk) szelvény,

= 20 automatikus szintbeli kereszteződés,

= 14 állomás,

= 3 leágazás,

– 17 mozdony felszerelése fedélzeti ETCS berendezéssel.

8. A munkálatok ütemterve

A Budapest–Hegyeshalom vonal újjáépítésének előző szakaszára 1993 és 1998 között került sor.

A második szakasz ütemezése:

Munkafeladat kategóriája Kezdés Befejezés
Megvalósíthatósági tanulmány 2000. 01. 01. 2000. 06. 30.
Gazdasági elemzés 2000. 07. 01. 2000. 07. 28.
Pénzügyi elemzés 2000. 17. 01. 2000. 07. 28.
Környezeti hatástanulmány eldöntendő eldöntendő
Tervezési tanulmányok lásd alább lásd alább
Tenderdokumentumok lásd alább lásd alább
Területvásárlás nem alkalmazandó nem alkalmazandó
Kivitelezés lásd alább lásd alább
Üzembe helyezés építést követően építést követően

Figyelembe véve a tervezési tanulmányokat, a tenderdokumentumokat és az építési munkákat, az egyes projektek ütemterve a következő:

Projekt Tervezés elkészül Tenderdokumentum elkészül Építés kezdődik Építés elkészül
Budaörs–Biatorbágy vonalszakasz rekonstrukciója 2000. 07. 30. 2000. 08. 31. 2001. 05. 01. 2001. 11. 30.
ETCS telepítése Komárom–Kimle vonalon 2000. 12. 30. 2000. 12. 30. 2001. 05. 01. 2002. 12. 31.
Komárom–Ács vasútvonal rekonstrukciója 2001. 10. 15. 2000. 10. 31. 2001. 05. 01. 2002. 05. 30.
ETCS telepítése Budapest (Kelenföld–Komárom vonalon 2001. 07. 31. 2002. 07. 31. 2002. 03. 31. 2003. 11. 30.
Biztosítóberendezés Komárom állomáson 2001. 07. 01. 2001. 09. 01. 2002. 07. 31. 2004. 11. 30.
Ács–Győrszentiván vonalszakasz rehabilitációja 2001. 09. 01. 2001. 09. 01. 2002. 05. 01. 2002. 11. 30.
Győr állomás rekonstrukciója 2002. 06. 30. 2002. 06. 30. 2003. 05. 31. 2006. 11. 30.

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

A gazdasági elemzések szerint a befektetést a központi forgalmi becslések és előrevetítések, valamint az elvégzett érzékenységi vizsgálatok indokolják, figyelembe véve azt, hogy milyen következményei lennének, ha a vonalon nem modernizálnák a vonatkezelési rendszert.

Az előnyök főként a személy- és teherforgalomban jelentkező időmegtakarításból származnak. Feltételezhető ugyanis, hogy ha a rendszert nem korszerűsítik, akkor komoly sebességkorlátozást kellene bevezetni. A gyakorlatban számítani lehet arra is, hogy a karbantartási költségek és a biztonsági kockázatok megnőnek. Ilyen értelemben meglehetősen konzervatív elemzési eredmények születtek.

Belső megtérülési ráta IRR 11,9
Nettó jelenérték NPV 18,1 M EUR
Haszon/költség arány B/C 1,39
Haszon (pl. időmegtakarítás) Egységérték Jelen érték (PV) A teljes haszon %-a
Időmegtakarítás 1,8 euró/utas/óra,
0,0018 euró/tonna/óra
94,5 94
Vonatüzemeltetési költség 361 euró/km/év 5,2 4
Karbantartási költség 22,7 euró/km/év 1
Balesetek 0,08 euró/tonna/km/év 1

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

Az utasok jelenleg kb. 0,054 euró/km viteldíjat fizetnek a projekt tárgyát képező vonalon, bár ez a vonat típusa szerint nagymértékben különbözhet. Az áruszállítás kb. 0,044 euró/tonna km.

A javasolt beruházás nyomán a MÁV várhatóan nem tudja jelentősen emelni a menetdíjat. Mivel az intézkedések célja főként a biztonság fenntartása és a meglévő nagy sebességek fenntartása, ezért várhatóan nem lesz nagy forgalomnövekedés. Másrészt ha a beruházás elmarad, akkor az utazási idő növekedése és a lehetséges járulékos utasbiztonsági kockázat az utasszám csökkenését vonhatja maga után.

Annak a becsült bevételkiesésnek az alapján, amely akkor áll elő, ha a befektetésre nem kerül sor, 4,1% pénzügyi hozamot kapunk.

Karbantartási politika:

A MÁV jól megalapozott karbantartási politikával rendelkezik. A MÁV gyakori karbantartási rutinellenőrzéseket végez és éves szintű, folyamatosan zajló megelőző karbantartási programot készít, ami az infrastruktúra karbantartásával foglalkozó összes részlegre nézve érvényes. Az egyes karbantartási tételeket fontosság szerint rangsorolják és egyeztetett végrehajtási programot készítenek. Minden pénzügyi évre éves karbantartási költségvetést fogadnak el, és minden egyes elfogadott munkatételhez pénzösszeget is rendelnek. Ha a programban szereplő munkák költsége az adott évben meghaladja a költségvetést, akkor bizonyos területeken csak ideiglenes javítást végeznek (alacsonyabb költséggel), vagy ha a munka nem sürgős, akkor a következő évre halasztják, amikor is a korábbinál előbbre kerül a prioritások sorrendjében.

Alkatrészek: a kulcsfontosságú pontokon a MÁV az alapvető alkatrészekből a sürgős javítások elvégzéséhez raktárkészletet tart fenn. A MÁV jó nevű gyártókkal és anyagszállítókkal szerződéses viszonyban is áll. Ezek a vállalatok megrendelésre szállítják a szükséges alkatrészeket.

Képzés: az alkalmazottak számára egyeztetett képzési program készült, a MÁV az Északi Járműjavítóban oktatóközpontot működtet. Ami az ETCS rendszert illeti, a javítási és karbantartási kézikönyvek kiadása folyamatban van. Az ETCS üzemeltetési rendszer műszaki leírását már egyeztették és elfogadták. Az oktatóközpontban felépült a rendszer mérethű modellje. Ha a teljes infrastruktúra rekonstrukciója a végéhez közeledik, további kézikönyveket és utasításokat adnak ki a vasúti infrastruktúra más részeinek karbantartására is. A MÁV kidolgozott költségvetéssel rendelkezik a képzés pénzügyi fedezetének biztosításához.

11. Környezeti hatásvizsgálat

Magyarországon a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó Központi Környezetvédelmi Felügyelet illetékes a kérdésben. A hivatalnak 12 regionális hivatala van, és a projektben szereplő vasútvonalak az alábbi 3 hivatal területén haladnak keresztül:

– Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelet,

– Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelet,

– Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelet.

Az országos hatáskörű Központi Környezetvédelmi Hivatal úgy döntött, hogy a három hivatal egyike legyen a vasútvonalon megvalósuló összes projekt környezetvédelmi kérdésekben illetékes koordinátora. A Hivatal hamarosan értesíteni fogja a MÁV-ot arról, hogy a három közül melyik hivatalt jelöli ki felelős regionális hivatalnak.

A vonal fejlesztéséről régóta folyik párbeszéd a MÁV és a környezetvédelmi hatóságok között, számos környezeti felmérésre is sor került. 1995-ben például a MÁVTI független vasúttervező intézet készített előzetes környezeti hatásvizsgálatot a Kelenföld és Törökbálint közötti rövid távú szakaszról, ekkor merült fel javaslatként, hogy 120 km/h-ről növeljék 140 km/h-re a maximális sebességet.

A projektre az EIA irányelv II. mellékletének rendelkezései vonatkoznak. A vonal fejlesztésével kapcsolatban valószínűleg környezeti hatástanulmányt kell végezni, mivel a nagyobb sebesség befolyásolhatja a zajterhelést. Zajvédő falak tervezése céljából a MÁV laboratóriuma zajméréseket végzett a legsűrűbben lakott területeken. Az út teljes hosszán talajvíz ellenőrzéseket folytatnak.

A MÁV szerint a projekt nem érint környezeti szempontból érzékeny területet, amint ez kitűnik a 9. mellékletben található útvonaltérképekből is. Várható, hogy ezt rövidesen a környezetvédelmi hatóságok is megerősítik.

A káros vagy kedvezőtlen hatások korlátozását célzó intézkedések költsége 1 900 000 euró, vagyis a teljes költség 2%-a. A fő tétel a zajvédő falak költsége. Más környezetvédelmi intézkedések, például az esetleges talajvíz-szennyeződés folyamatos ellenőrzése vagy a szennyezett pályatest-kavics megfelelő ártalmatlanítása a mindenkori vonatkozó tevékenység költségei között kerültek feltüntetésre.

12. *  Költségek és támogatás (euróban)

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díjak 4 846 000 1 674 000
Földvásárlás
Tereprendezés
Főbb munkák* 76 851 000
Berendezések és gépek
Műszaki támogatás
Ellenőrzés a kivitelezés során
Tartalékkeret előre nem látható kiadásokra (5%) 4 291 000
Adók/közterhek
Egyéb
Összesen 85 988 000 1 674 000

I. Budaörs–Biatorbágy vonalszakasz rekonstrukciója

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díjak 420 000 152 000
Főbb munkák* 13 294 000
Tartalékkeret előre nem látható kiadásokra (5%) 713 000
Egyéb
Összesen 14 427 000 152 000

II. ETCS (European Train Control System) telepítése Komárom–Kimle vonalszakaszon

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 550 000
Főbb munkák* 5 985 000 764 000
Tartalékkeret előre nem látható költségekre (5%) 344 000
Egyéb
Összesen 6 879 000 764 000

III. Komárom–Ács vonalszakasz rekonstrukciója

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 219 000 142 000
Főbb munkák* 7 133 000
Tartalékkeret előre nem látható költségekre (5%) 387 000
Egyéb
Összesen 7 739 000 142 000

IV. ETCS telepítése Budapest–Komárom vonalszakaszon

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 673 000 573 000
Főbb munkák* 7 315 000
Tartalékkeret előre nem látható költségekre (5%) 420 000
Egyéb
Összesen 8 408 000 577 000

V. Biztosítóberendezés cseréje Komárom állomáson

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 1 070 000 0
Főbb munkák* 11 637 000
Tartalékkeret előre nem látható kiadásokra (5%) 669 000
Egyéb
Összesen 13 376 000 0

VI. Ács–Győrszentiván vonalszakasz rehabilitációja

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 376 000 36 000
Főbb munkák* 9 336 000
Tartalékkeret előre nem látható kiadásokra (5%) 511 000
Egyéb
Összesen 10 223 000 36 000

VII. Győr állomás rekonstrukciója

Euró
Megnevezés Összes elszámolható költség A pályázat benyújtása előtt felmerült kiadások
Tervezési díj 1 538 000 3 000
Főbb munkák* 22 151 000
Tartalékkeret előre nem látható kiadásokra (5%) 1 247 000
Egyéb
Összesen 24 936 000 3 000

* A kivitelezés során való ellenőrzést is magában foglalja.

Teljes költség Magánszektor részvétele Nem elszámolható költség Összes elszámolható költség ISPA támogatás Támogatás aránya
87 662 000 1 674 000 85 988 000 42 994 000 50

13. Az nemzetközi pénzintézetek (IFI) bevonása a projekt finanszírozásába

A projekt társfinanszírozása az Európai Beruházási Bankkal (EIB):

Az Európai Beruházási Bankkal előzetes megállapodás született, mely szerint a projektköltség fennmaradó 50%-át 40%-ban az Európai Beruházási Bank, 10%-ban a magyar Kormány a központi költségvetésből fedezi. Az Európai Beruházási Bank már kiadta a szándéknyilatkozatot, megkezdte a projekt értékelését, és jelenleg tárgyalásokat folytat a magyar hatóságokkal a keretmeghitelezés feltételeiről.

Párhuzamos társfinanszírozás a folyosók között:

A Budapest–Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítésének első ütemét (1993–1998) a magyar költségvetésből és a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) által biztosított kölcsönből finanszírozták.

A MÁV korszerűsítéséről 1998 februárjában 220 millió eurós beruházási programot fogadtak el az EIB, az EBRD, az EU PHARE programja és a magyar Kormány társfinanszírozásában. Az EIB által finanszírozott rész az alábbi vasútvonalak újjáépítését foglalta magában:

– Budapest–Újszász–Szolnok,

– Cegléd–Szeged,

– Felsőzsolca–Hidasnémeti.

Az EBRD által finanszírozott rész a vasúti kocsik korszerűsítését és a marketing munkát ölelte fel. A technológia és az üzemeltetés racionalizálására az 1997–1998-ra előirányzott EU PHARE program keretén belül került sor.

14. A projekttel kapcsolatos különleges feltételek

Lásd a Pénzügyi Megállapodás 8. pontját.

15. Beszerzési terv

A munkákat az I.a. mellékletben ismertetett beszerzési terv szerint végzik el.

I.a. melléklet
Előzetes beszerzési terv
A tender száma A pályáztatandó munkák és szolgáltatások megnevezése A szerződés típusa (kivitelezési, szállítói vagy szolgáltatási) A tender kibocsátásának időpontja (hónap/év) Az adott szerződéshez kapcsolódó számlák visszatérítési százaléka
I. A Budaörs–Biatorbágy vonalszakasz rekonstrukciója 2000. 11. 30.
II. ETCS telepítése a Komárom és Kimle közötti vonalszakaszon 2001. 02. 30.
III. A Komárom és Ács vonalszakasz rekonstrukciója 2000. 11. 30.
IV. ETCS telepítése a Budapest (Keleti) és Komárom közötti vonalszakaszon 2001. 10. 31.
V. A bitosítóberendezés cseréje Komárom állomáson 2001. 11. 30.
VI. Az Ács–Győrszentiván közötti vonalszakasz rekonstrukciója 2001. 11. 30.
VII. Győr állomás rekonstrukciója 2002. 09. 30.

A megbízás elnyerésének részletes feltételeit az Európai Közösség hivatalos folyóiratában és az interneten teszik közzé.

II. melléklet
PÉNZÜGYI TERV
(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)

A munka megnevezése: Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója

2000–2006

ISPA szám: 2000/HU/16/P/PT/002

Euró
Összes költség Nem elszámolható költség
Elszámolható költség


EIB kölcsön
Év Összesen ISPA Országos hatóságok
Központi kormányzat
1=2+3 2 3=5+7 4 (%)=3/1 5 6 (%)=5/3 7 8 9 (%)=8/1
2000 34 862 000 1 674 000 33 188 000 95 16 594 000 50 16 594 000
2001 12 000 000 12 000 000 100 6 000 000 50 6 000 000
2002 9 000 000 9 000 000 100 4 500 000 50 4 500 000
2003 8 000 000 8 000 000 100 4 000 000 50 4 000 000
2004 6 602 400 6 602 400 100 3 301200 50 3 301200
2005
2006 17 197 600 17 197 600 100 8 598 800 50 8 598 800
Év megjelölése nélkül
Összesen 87 662 000 1 674 000 85 988 000 98 42 994 000 50 42 994 000 34 399 200 40

15. számú melléklet a 89/2002. (IV. 20.) Korm. rendelethez

ISPA program száma: 2000/HU/16/P/PT/003

Pénzügyi Megállapodás, amely létrejött az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz (ISPA) keretében nyújtandó támogatás tárgyában, a következő programra vonatkozólag

Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása

Helyszín: Zala megye, Magyar Köztársaság

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség) érdekében és nevében jár el, és amelyet a regionális politikáért felelős főbiztos, Mr. Michel Barnier képvisel,

valamint

a Magyar Kormány (a továbbiakban: Kedvezményezett), melyet a nemzeti programengedélyező képvisel, az alábbiakban állapodik meg:

1. Cikk

A 2. Cikkben megnevezett program a Közösség költségvetési forrásaiból kerül végrehajtásra és finanszírozásra a jelen Megállapodás rendelkezései szerint. A 2. Cikkben megnevezett program végrehajtása a Bizottság és a Kedvezményezett által kötött Keretmegállapodás mellékletét képező Általános Feltételekkel, valamint a jelen Megállapodással és az annak mellékletét képező rendelkezésekkel összhangban történik.

2. Cikk
A program megnevezése

Az ISPA vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul az alábbi, az I. mellékletben részletezett program finanszírozásához:

Program száma: 2000/HU/16/P/PT/003

Megnevezése: Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal rehabilitációja

Időtartam: A kezdés időpontja: a Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírása

A befejezés időpontja: 2006. december 31.

Helyszín: Zala megye

Csoport: Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása

V. európai közlekedési folyosó

3. Cikk
Kötelezettségvállalás

(1) A támogatás kiszámításához figyelembe vehető állami vagy ezzel egyenértékű kiadás felső határa: 167 390 000 euró.

(2) A programhoz nyújtott közösségi támogatás mértéke a teljes állami vagy ezzel egyenértékű kiadás 50%-a, a II. mellékletben bemutatott pénzügyi terv szerint.

(3) Az ISPA támogatás felső határa: 83 695 000 euró.

(4) A 2000. évi költségvetés B7–020-as költségvetési sorában 12 331 000 euró elkülönítésre került. A következő részletekre vonatkozó kötelezettség lekötése a program eredeti vagy átdolgozott pénzügyi terve alapján történik, a végrehajtás előrehaladásának és a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében.

4. Cikk
Kifizetések

(1) A Közösség támogatása csak azon intézkedésekkel kapcsolatos kifizetésekre terjed ki, amelyekre vonatkozóan a Kedvezményezett jogilag kötelező érvényű kötelezettséget vállalt, és amelyekhez kifejezetten hozzárendelték a szükséges finanszírozási forrást. Ezeknek a kifizetéseknek az I. mellékletben meghatározott munkálatokhoz kell kapcsolódniuk.

(2) A Pénzügyi Megállapodás Bizottság által történő aláírásának időpontja előtt folyósított kifizetések nem jogosultak ISPA támogatásra.

(3) *  Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2008. június 30-ig le kell zárulniuk.

Az utolsó részlet kifizetéséhez szükséges jelentést legkésőbb 6 hónappal a jelzett dátum után kell benyújtani.

(4) Az előleget 16 739 000 euróban állapítjuk meg, melynek átutalása az alábbiak szerint történik:

– 8 369 500 euró azt követően kerül kifizetésre, hogy a Kedvezményezett aláírta a jelen Megállapodást;

– a fennmaradó rész azt követően kerül kifizetésre, hogy Kedvezményezett aláírja a beszerzési terv I.a. mellékletében az „I. Új deltavágány építése Zalaegerszegen” címen megjelölt szerződést.

5. Cikk
A közösségi jog és politikák betartása

A programot az Európai Megállapodások vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kell végrehajtani oly módon, hogy hozzájáruljon a közösségi politikák céljainak eléréséhez, különösen a környezetvédelemre és a környezetfejlesztésre vonatkozóan.

6. Cikk
Szellemi tulajdon

A Kedvezményezett és az I. melléklet 3. pontjában említett, a megvalósításért felelős hatóság kötelessége gondoskodni arról, hogy a projekt tervezésével, végrehajtásával, monitoringjával és értékelésével összefüggésben készülő tanulmányokhoz, rajzokhoz, tervekhez, propaganda- és egyéb anyagokhoz fűződő valamennyi szükséges szellemi tulajdonjogot megszerezzék. Ugyanők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Bizottság vagy a Bizottság által kijelölt bármely testület vagy személy hozzáférési és használati jogot kapjon az ilyen anyagok tekintetében. A Bizottság ezen anyagokat kizárólag saját célra használja fel.

7. Cikk
Engedélyek és felhatalmazások

A Kedvezményezett illetékes hatóságai kötelesek a program megvalósításához szükséges minden engedélyt, illetve felhatalmazást megfelelő időben, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően megadni.

8. Cikk
A programra vonatkozó különleges feltételek

A III. mellékletben meghatározott általános rendelkezések érintetlenül hagyása mellett a programhoz nyújtandó közösségi támogatásra a következő feltételek vonatkoznak:

1. Az előfeltevésekre és az eszközök státusára vonatkozó feltétel

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy az ISPA támogatás 3. Cikkben megjelölt összegét felülvizsgálja, amennyiben a munkálatok befejezésétől számított öt éven belül az üzemeltetési körülmények (díjtételek, bevételek stb.) jelentősen eltérnek a támogatás mértékének meghatározásához felhasznált eredeti előfeltevésekhez képest, és/vagy olyan jelentős változásra kerül sor, amely:

a) befolyásolja a létesítmény jellegét vagy megvalósításának feltételeit vagy jogtalan előnyhöz juttat valamely magán- vagy állami szervezetet; és

b) a finanszírozott infrastrukturális létesítmény bármely részének tulajdonviszonyaiban bekövetkező változás vagy az üzemeltetési körülmények megszűnése vagy jelentős megváltozása miatt következik be.

A kedvezményezett ország köteles a Bizottságot minden ilyen változásról tájékoztatni és a változásokhoz a Bizottság előzetes beleegyezését kérni.

2. A megvalósíthatóságra vonatkozó feltétel

A programhoz nyújtandó közösségi támogatás feltétele, hogy az illetékes hatóságok elegendő erőforrást bocsássanak rendelkezésre az eszközök eredményes működtetéséhez és fenntartásához.

A végső kifizetés feltétele, hogy a végső kedvezményezett részletesen kidolgozott és elfogadható karbantartási programot terjesszen a Bizottság elé. Ez a program a 2006. január 1-jével kezdődő teljes tízéves időszak egészére vonatkozik, és megfelel az AGC/AGCT előírásoknak.

3. *  Az előleg második részletének fizetési feltételei

Az előleg második felének utalása a beszerzési terv I.a mellékletében feltüntetett I. alprojekt („Új deltavágány építése Zalaegerszegnél”) következő feltételeinek a kedvezményezett általi teljesítéséhez lesz kötve:

– a hatóságok (amelyeknek körét pontosan meg kell határozni) kötelezettséget vállalnak a projekt környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásának mérsékléséhez szükséges intézkedések megtételére.

– jelen projektre vonatkozó teljes körű környezeti hatástanulmány (EIA) benyújtása, szükség esetén lakossági konzultációval együtt. Ha ez utóbbit jogszabály nem írja elő, megfelelő dokumentumok előterjesztése, amelyek igazolják, hogy nem szükséges a teljes körű EIA elvégzése.

– a Környezetvédelmi Felügyelőség által a jelen projektre vonatkozó, fent körülírt környezeti hatástanulmány (EIA) alapján kiadott engedély benyújtása és közzététele.

A köztes fizetésekre vonatkozó feltétel

Az I.a melléklet alatti beszerzésben feltüntetett II., III., IV., V. és VI. alprojektek nem lesznek kifizetve, ha a 85/337/EEC és a 97/11/EC direktíváknak megfelelő környezeti hatástanulmányt nem készítik el a szerződések aláírása előtt.

4. A vasúti rekonstrukció feltétele

A vasúti rekonstrukciónak olyan feltételek között kell teljesülnie, amelyek összhangban vannak a 91/440/EEC, 95/18/EC és 95/09/EC közösségi irányelvekben valamint az EU Közösségi Vívmányai (a közösségi jogszabályok) bevezetésére vonatkozó nemzeti programban foglalt szabályokkal.

9. Cikk

A jelen Pénzügyi Megállapodás mellékleteiben szereplő végrehajtási rendelkezések a Megállapodás szerves részét képezik.

A feltételek és végrehajtási rendelkezések be nem tartása esetén a Bizottság a III.1. melléklet VIII. szakaszában meghatározott eljáráshoz folyamodik.

10. Cikk

E Pénzügyi Megállapodás hiteles szövege a jelen dokumentum, amelyet jóváhagyólag aláírtak.

(Aláírások)

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. melléklet: A program leírása

II. melléklet: Pénzügyi terv

III. melléklet

III.1. melléklet: Rendelkezések az ISPA programok pénzügyi végrehajtásáról

III.2. melléklet: Az ISPA által támogatott programok költségeinek elszámolhatóságát szabályozó rendelkezések

III.3. melléklet: Kifizetési igénylés, pénzügyi és műszaki készültségről készült jelentés és módosítási kérelem modellje

III.4. melléklet: Megállapodás az ISPA által támogatott programokra vonatkozó pénzügyi ellenőrzés minimális követelményeiről

III.5. melléklet: Megállapodás a szabálytalanságokról és az ISPA-tól tévesen átvett pénzösszegek visszafizetéséről

III.6. melléklet: Tájékoztatási és propagandakövetelmények

I. melléklet
A program leírása

Összefoglaló
Bizottsági kód: 2000/HU/16/P/PT/003

1. A program megnevezése

Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása

2. A pályázatot benyújtó hatóság (Nemzeti ISPA Koordinátor)

2.1. Név: PHARE programokat koordináló tárca nélküli miniszter

2.2. Cím: H–1133 Budapest, Pozsony út 56.

2.3. Felelős: Dr. Boros Imre tárca nélküli miniszter

2.4. Telefon: (36)-1-329-3445

2.5. Telex/fax: (36)-1-320-4473

3. Végrehajtásért felelős hatóság [a III.2. melléklet II. szakasz (2) bekezdésben foglaltak szerint]

3.1. Név: Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Segélykoordinációs és Finanszírozási Főosztály

3.2. Cím: 1077 Budapest, Dob utca 75–81.

3.3. Felelős: Dr. Kenéz Győző főosztályvezető

3.4. Telefon: (36)-1-352-8863

3.5. Fax: (36)-1-352-8862

3.6. e-mail: gyozo.kenezkovim.hu

A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

4. A végső kedvezményezett (amennyiben nem azonos a fent hivatkozott hatósággal)

4.1. Név: MÁV Rt. Fejlesztési és Beruházási Főosztály

4.2. Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 73–75.

4.3. Felelős: Mangel János, főosztályvezető

4.4. Telefon: (36)-1-351-5194

4.5. Fax: (36)-1-351-9475

4.6. e-mail: mangeljmav.hu

5. Helyszín

5.1. Kedvezményezett ország: Magyarország

5.2. Régió: Zala megye

6. *  Leírás

A Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vasútvonal felújítása (83 km). A vasútvonal az V. páneurópai folyosó fő ágának része (Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana–Budapest–Uzsgorod–Lvov vonal), a Magyarország és Szlovénia közötti közvetlen vasúti összeköttetés csatlakozó vonala.

A program felöleli a Zalalövőről Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját és fejlesztését. Tartalmazza továbbá a villamosítást és az ETCS rendszer telepítését is a vasútvonalon, beleértve (villamosítás szempontjából), a jelenleg építés alatt álló szlovén határ–Bajánsenye–Zalalövő szakaszt is. A villamosítást és az ETCS telepítését ezután a szlovén határtól Bobáig is kiterjesztik.

A program összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, amiből 65 km-t rehabilitálni kell, 17 km-t új nyomvonalon kell átépíteni, míg 3,4 km-en teljesen új deltavágányok épülnek Zalaegerszeg és Boba közelében.

A program során a meglévő hidak rehabilitálására/rekonstrukciójára is sor kerül. Négy új híd épül meg, az egyik a zalaegerszegi deltavágányon, ami a Zala folyó felett halad és a másik három a bobai deltavágányon.

A jelen projekt a részben PHARE-támogatással finanszírozott közvetlen magyar–szlovén vasútvonal fejlesztésének befejező szakasza.

Az öt földrajzi területegységet érintő program az alábbi hat csoportba osztható:

I. Új zalaegerszegi deltavágány megépítése

II. Új nyomvonal kiépítése Zalalövőtől Zalaegerszegig

III. A Zalaegerszeg–Boba közötti vonalszakasz rekonstrukciója és felújítása

IV. Új deltavágány építése Bobánál

V. A „Hodos–Szlovén országhatár–Bajánsenye–Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba” vasútvonal-szakasz villamosítása

VI. ETCS telepítése a „Hodos–Szlovén országhatár–Bajánsenye–Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba” vonalszakaszon.

I. Új deltavágány építése Zalaegerszegen

1. Bevezetés

Pálya:

A Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba szakaszon a vonatoknak meg kell állniuk Zalaegerszeg állomáson, hogy a mozdonyokat a vonat másik végéhez kapcsolhassák. Ez a művelet legalább 10 percet vesz igénybe. Zalaegerszeg állomáson a fővágányok hossza nem éri el az 500 métert, ami nem elegendő a normál teher- és személyvonatok számára. A zalaegerszegi biztosítórendszer régi és elavult, a pálya rossz állapotban van. A deltavágány megépítésével a fenti problémák megoldódnak.

2. Új vasútvonal

Pálya:

A deltavágányt Zalaegerszeg városközpontjától keletre építik meg. Az ívsugár R = 600 méter. Ez a sugár optimális a város lakóterületeinek közelében haladó forgalomhoz.

Az új pályához és a helyi közutak áthelyezéséhez területkisajátításra lesz szükség.

A területvásárlással kapcsolatos tárgyalások 2000 szeptemberére fejeződnek be.

A vonal 600 méteres maximális ívsugara miatt a tervezett sebesség a 80–100 km/h értéket nem haladhatja meg.

A felépítmény betonaljakra helyezett hézag nélküli 54-es rendszerű lesz. A maximális tengelyterhelés 225 kN.

A részletes talajmechanikai vizsgálat befejeződött.

Műtárgyak:

Ezen a szakaszon a projekt egy új acélhidat is tartalmaz, ahol a deltavágány a Zala folyót keresztezi. A tervek szerint a kereszteződés egy három hídnyílásos acél felépítményű híd lesz, cölöpalapra helyezett betonpillérekkel. A hídnyílás 29,2, 35,6 és 25,2 méter, összesen 90,7 métert tesz ki. A hidat EDILON típusú, 54-es rendszerű vágánnyal építik a zajszint és a híd szerkezeti magasságának csökkentésére. A híd szélessége 6,6 méter, beleértve az egyik oldalon lévő gyalogjárdát is. A híd alatti űrmagasság a Zala folyó átlagos vízszintje fölött kb. 6 méter, az eddig tapasztalt legmagasabb vízszint fölött kb. 2 m.

Az árvízvédelmet a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Hatóság javaslatainak megfelelően alakítják ki.

II. A Zalalövő és Zalaegerszeg közötti vonalszakasz

1. Bevezetés

Zalalövőtől Andráshida állomásig a vasútvonal fejlesztése a meglévő vonal mentén egy új nyomvonal kialakításával történik. A meglévő pálya elbontásra kerül. Az Andráshida állomástól Zalaegerszeg állomásig vezető vonalszakasz fejlesztését a pálya, az ágyazat és az alépítmény felújításával, valamint néhány ívsugár nagyobb tervezett sebességre történő alkalmassá tételével biztosítják.

Andráshida állomástól Zalaegerszegig a vonalszakasz rehabilitációja jelenleg folyamatban van és 2000. augusztusra készül el.

2. Meglévő vasútvonal

Pálya:

A meglévő pálya 30–31 éves, 48-as rendszerű vágány, amit 210 kN maximális tengelyterhelésre terveztek. A pályát 60 km/h sebességre tervezték, de a Zalalövő és Andráshida közötti vonalszakaszon a sebességet 40 km/h-ra kellett korlátozni.

A szakaszon 35 szintbeli kereszteződés található, amelyek közül 24 nem biztosított, 11 fénysorompóval rendelkezik.

A vasútvonalon három állomás és hét megállóhely van. Az állomások az alábbiak:

1. Zalalövő (állomás)

2. Zalapatakalja (megállóhely)

3. Budafa (megállóhely)

4. Zalacséb–Salomvár (megállóhely)

5. Zalaszentgyörgy (megállóhely)

6. Csurgaszi csárda (megállóhely)

7. Bagod (megállóhely)

8. Andráshida (állomás)

9. Zalaegerszeg–Ola (megállóhely)

10. Zalaegerszeg (állomás)

3. Új vasútvonal

Az új nyomvonal Zalalövő és Andráshida állomás között a Zala-völgyben meglévő vasútvonal közelében halad. Az új nyomvonal építése alatt a meglévő pálya üzemben maradhat. A legkisebb ívsugár R = 1400 m, ami megfelelő a 160 km/h tervezett sebességhez.

A Zalalövő és Andráshida állomás közötti új vonalszakasz megépítéséhez területkisajátításra lesz szükség.

Ez a munka jelenleg folyamatban van, és nem képezi a pályázat tárgyát.

A tárgyalások és kisajátítások 2001 májusára fejeződnek be.

Pálya:

A pályát a 40–60 km/h sebességről 160 km/h tervezett sebességre fejlesztik fel, a felépítmény hézagnélküli, 54-es rendszerű lesz, LM–54 típusú betonaljakkal, amelyeket 60 cm távolságban helyeznek el 50 cm vastag zúzottkő ágyazatban. A legnagyobb tengelyterhelés 225 kN.

Az összehasonlító geotechnikai szakvélemény 1999 márciusában készült el.

A szakvélemény szerint az új nyomvonal a Zala folyó egykori völgyében halad üledékes gyenge agyagrétegen, ahol magas a talajvízszint. Fontolóra kell venni a Hodos-Zalalövő vonalszakaszon alkalmazott előtömörítési módszerek itteni használatát is. Mindaddig, amíg a végleges geotechnikai vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésre, a becsült költségek között szerepel a régi Zala-völgy mintegy kétméteres felső talajrétegének cseréje.

A viszonylag magas vízszint miatt a töltést 3–4 méteresre tervezik, 1:2 lejtéssel.

A projekt keretében helyi közutakat is át kell helyezni, emiatt szintbeli kereszteződések áthelyezésére is sor kerül.

A szintbeli kereszteződésekre vonatkozó szabvány változni fog. Ennek értelmében a 34 szintbeli kereszteződést fénysorompóval kell felszerelni.

A meglévő állomásokat és megállóhelyeket át kell helyezni az új nyomvonalra, új bekötőutakat kell építeni. Az állomásokon állomásépületek nem épülnek, csak esőbeállókat biztosítanak.

Az Andráshida állomás–Zalaegerszeg közötti vonalszakasz fejlesztése folyamatban van. A munka a meglévő alépítmény rekonstrukcióját és a felépítmény cseréjét jelenti, beleértve az új, hézag nélküli 54-es rendszerű síneket is, amit betonaljakra és zúzottkő ágyazatra fektetnek. A tervezett sebesség ezen a szakaszon 80 km/h lesz.

Műtárgyak és épületek:

A szakaszon 34 kisebb új műtárgy lesz, amelyek a Zala folyó medre mentén a vízelvezetéshez és más vízgazdálkodási feladatok teljesítéséhez szükségesek. Ezek a műtárgyak főként 2 méternél kisebb nyílású csőátereszek. A műtárgyak tervezése és kivitelezése a Nyugat-Dunántúli Vízügyi hatóságok előírásainak megfelelően történik.

Andráshida és Zalacséb állomásokon új állomásépületeket létesítenek. Az állomások peronjain esőbeállók kerülnek kialakításra.

Biztosítóberendezés:

Andráshidától Zalaegerszegig a biztosítóberendezést a megváltozott pályához igazítják először az állomások területén. Zalalövőtől Andráshidáig az új nyomvonal megépítése után a meglévő biztosítórendszert elbontják.

III. A Zalaegerszeg–Boba közötti vonalszakasz rekonstrukciója és fejlesztése

1. Bevezetés

Zalaegerszeg állomástól Boba állomásig a vonalat a pálya és az ágyazat felújításával fejlesztik, és egyes íveket a megnövelt tervezett sebességhez igazítanak.

2. A meglévő vasútvonal

Pálya:

A meglévő felépítményt 1972–74-ben építették 48-as rendszerrel, főként hegesztett sínek alkalmazásával (2 km-es szakaszokban, hevederes illesztéssel). A legkisebb ívsugarak 300 m-esek és a pályát 210 kN legnagyobb tengelyterhelésre tervezték. A meglévő pálya tervezett sebessége 80/100 km/h volt, de egyes szakaszoknál a megengedett sebességet 60/80 km/h-ra kellett korlátozni.

Ezen a szakaszon 64 szintbeli kereszteződés található: 34 fénysorompóval, 20 félsorompóval van ellátva, míg a maradék 10 nem rendelkezik biztosítóberendezéssel.

A vasúti pályaszakaszon hét állomás és hat megálló van. Az állomások az alábbiak:

1. Boba (állomás)

2. Kemenespálfa (megállóhely)

3. Jánosháza (megállóhely)

4. Ukk (állomás)

5. Dabronc (megállóhely)

6. Ötvös (állomás)

7. Türje (megállóhely)

8. Zalabér-Batyk (állomás)

9. Pakod (megállóhely)

10. Pókaszepetk (állomás)

11. Kemendollár (megállóhely)

12. Zalaszentiván (állomás)

13. Zalaegerszeg (állomás)

Műtárgyak:

A folyók felett nagyszámú kis hídnyílású vasbeton híd és néhány acélhíd ível át (a Marcali-híd Rigácsnál és a Zala-hidak Zalaegerszegnél).

Biztosítóberendezés:

A meglévő biztosítóberendezést 10–15 év múlva teljes egészében elektronikus biztosítóberendezésre kell cserélni, melynek várható élettartama 20–25 év lesz.

Jánosháza állomáson a biztosítóberendezés alkalmatlan a nagy teherforgalom kezelésére.

A biztosítóberendezés cseréje meg fog történni.

3. Új vasútvonal

Pálya:

Területkisajátításra lesz szükség olyan szakaszokon, ahol a pálya új nyomvonalra kerül.

Geotechnikai talajvizsgálat még nem készült – az összes áthelyezett szakaszon talajvizsgálatokat szükséges végezni. A pályaszakaszon a tervezett sebesség 60/80 km/h-ról 100/120 km/h-ra emelkedik.

A hegyes terepviszonyokat – következésképp a meglévő állandó pályaívvonalát – figyelembe véve, a Közlekedési Minisztérium jóváhagyta, hogy a meglévő kis sugarat csak max. R = 609–650 m sugár váltsa fel.

A felépítmény hézag nélküli, 54-es rendszerű, betonaljakra telepített rendszer lesz, 225 kN maximális tengelyterheléssel.

Ezen a szakaszon 64 szintbeli kereszteződés található: 34-et fénysorompóval fognak felszerelni, 20-at félsorompóval látnak el, míg 10 nem kap védelmet.

Az állomásokon néhány peront és mellékvágányt felújítanak. Az állomásokon nem épülnek állomásépületek, csak esőbeállókat helyeznek el.

Lásd a 17–20. mellékleteket.

Műtárgyak:

A meglévő műtárgyakat felújítják és megerősítik úgy, hogy a hatályos szabályoknak és szabványoknak megfeleljenek.

4 új híd, 3 csőáteresz és 1 kereszthíd épül ott, ahol pályakorrekciót hajtanak végre az ívek változása miatt.

22 db – többségében 2 méternél kisebb nyílású – hidat átépítenek, megerősítenek.

Biztonsági berendezés:

A D55 típusú biztonsági berendezést a vonal öt állomásán lecserélik: Zalaszentivánon, Pókaszepetkén, Zalabér–Batykon, Ötvösön és Jánosházán. A fénysorompók bizonyos fokú korszerűsítésére is sor kerül.

IV. Deltavágány-építés Bobánál

1. Bevezetés

A projekt egy új vasúti deltavágányt is irányoz elő, amelyen közvetlenül Boba állomás előtt le lehet térni a zalaegerszegi vonalról Székesfehérvár irányába. A marcali és a veszprémi vonal keresztezi az új deltavágányt. Az új építéshez területkisajátítás szükséges.

Részletes földtani vizsgálatok még nem készültek, de a helyszín vizuális felmérését követően elkészült a szakvélemény. Különböző mélységekig talajcserére lesz szükség az altalajok szervesanyag-tartalma miatt. A talajcserét víz alatti kotrással fogják végezni. A talajcsere felső szintje fél méterrel fogja meghaladni a talajszintet, a hozott anyagot mélytömörítéses módszerrel tömörítik. Egyes szakaszokon a talajt mintegy 4 és fél méter mélységig cserélik ki.

2. Az új vasútvonal

Pálya:

A Zalaegerszeg–Boba vonalszakaszt 100/120 km/h sebességre tervezték.

Az R = 600 m ívsugár összeegyeztethető a Zalaegerszegről kiinduló vasútvonallal.

A felépítmény hézag nélküli, 54-es rendszerű lesz, betonaljakon, 60 cm-es aljtávolsággal. A maximális tengelyterhelés 225 kN lesz.

Műtárgyak:

Az új pálya keresztezi a Kamondi szalagárkot, ahol vasbeton műtárgyat építenek, 6 méter fesztávval.

A Marcal folyó felett 27,7 m egynyílású acélhíd építését tervezik.

A deltavágány építése miatt át kell helyezni a Kamondi bekötőutat, ami így át fog haladni a Marcal folyón, az új 22 méteres nyílású, egynyílásos vasbeton hídon keresztül.

Tovább szükséges bővíteni a Szabadbattyán–Szombathely vonalnál keresztülhaladó csőátereszt is.

V. A „Hódos–országhatár–Bajánsenye–Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba vonalszakasz villamosítása

A projekt során 25 kV-os villamosítást hajtanak végre Bobától kezdődően a teljes vasútvonalon egészen a szlovén határig. A magyar oldalon a villamosítás 25 kV, 50 Hz rendszerű. A közös szlovén–magyar határállomáson a szlovén 3000 V egyenáramú rendszert a szlovén rész villamosításakor lehet bekapcsolni. A két eltérő feszültségű rendszeren egyaránt használható korszerű, többáramnemű villamos mozdonyokra lenne szükség.

A Boba és Budapest közötti vonal villamosított. További villamosításra szakaszosan kerülhet sor Boba–Zalaegerszeg és Zalaegerszeg–Hódos között. A villamosítás és a deltavágány megépítése után már nem lesz szükség mozdonycserére Boba állomáson.

VI. ETCS rendszer a „Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba” vonalszakaszon

Szükség van azoknak a különböző vasúti hálózatoknak egységesítésére, amelyek a Transzeurópai Vasúti Hálózathoz (TEN) tartoznak. Ezt a célkitűzést nemcsak a tagállamok fogadták el, hanem az Európai Unió társult tagjai is. Így tehát meg kell oldani az európai vasúti hálózatok interoperabilitását, mégpedig a vasúti pályák melletti és a fedélzeti berendezésekre vonatkozó szabványok közös stratégiájának kidolgozása alapján.

A projekt egy teljes ETCS (Európai Vonatvezérlő Rendszer) rendszert tartalmaz, ami azt jelenti, hogy EU-kompatibilis vonatvezérlő rendszer és UIC kompatibilis rádiórendszer kerül kiépítésre a szlovén államhatártól Bobáig.

Az európai rendszerben három különböző kiépítettségű rendszert különböztetnek meg. A várható áru- és utasmennyiséghez és a vonatüzemeltetők igényeihez kapcsolódó statisztikák alapján az 1. szintű rendszert választották azzal a lehetőséggel, hogy úgynevezett kitöltő információkat használnak. Ehhez a szabványosított GSM rendszerre épülő GSM–R vasúti rádióhálózatot fogják használni, amint az hozzáférhető lesz. Az 1. szintű rendszer esetén balizokat (nem vezérelhető és reteszeléssel vezérelteket egyaránt) és pálya menti alrendszerekkel rendelkező különböző vonalszerelvényeket kell alkalmazni. A közeljövőben tervezik a nemzetközi forgalomban részt vevő mozdonyok felszerelését a rendszer fedélzeti részével. Ugyanezt a szándékot fejezte ki a szlovén vasúttársaság is.

A végrehajtó hatóság: a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium a MÁV-ra delegálja a feladatot egy, a Bizottság által jóváhagyandó Együttműködési Megállapodás alapján.

A Magyar Kormány 2373/1999. (XII. 27.) Korm. határozata elrendeli a MÁV átfogó reformját. A határozat legfontosabb elemei:

– 2001 januárjáig független pályavasút társaságot hoznak létre,

– a kereskedelmi vasútak és a pályavasút társaság önálló fenntartásának és üzemeltetésének feltételeiről a 2001. évi költségvetés keretében gondoskodnak,

– 2000. december 31-ig a Kormány és a MÁV között új megállapodást kell aláírni,

– a Kormány fontolóra vette, hogy 2003-tól folytatódjék a kereskedelmi vasút felosztása személyszállító és teherforgalmi vasúti társaságokra.

A vasúti hálózat leggazdaságosabb részeinek további fejlesztésével, a magyar kormánynak tágabb tere nyílik az infrastruktúra és a tevékenységek célszerűbb szétválasztására.

A nemzetközi szervezetek által finanszírozott projektek kezelése a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumon belül a Támogatás Koordináló és Pénzügyi Főosztály feladata. Ez a főosztály foglalkozik az EU-támogatással, továbbá a külföldi és IFI hitelek bevonásával megvalósuló közlekedési és vízgazdálkodási infrastruktúra-projektekkel.

A MÁV-on belül 1998-ban tapasztalt szakemberekből álló munkacsoportot hoztak létre a programok megvalósítására és koordinálására. A csoport feladata a PHARE-program, az EIB, illetve az EBRD által finanszírozott szerződések kezelése.

7. *  Célkitűzések

A vasútvonal az V. páneurópai folyosó fő ágának része (Velence–Trieszt/Koper–Ljubljana-Budapest–Uzsgorod–Lvov vonal), a Magyarország és Szlovénia közötti közvetlen vasúti összeköttetés csatlakozó vonala.

A program felöleli a Zalalövőről Zalaegerszegen át Bobára vezető 83 km hosszú vasútvonal rekonstrukcióját és fejlesztését. Tartalmazza továbbá a villamosítást és az ETCS rendszer telepítését is a vasútvonalon, beleértve (villamosítás szempontjából), a jelenleg építés alatt álló szlovén határ–Bajánsenye–Zalalövő szakaszt is. A villamosítást és az ETCS telepítését ezután a szlovén határtól Bobáig is kiterjesztik.

A program fő célja a sebesség és a forgalom kapacitásának növelése a regionális és nemzetközi teher- és személyforgalom szükségleteinek megfelelően. Ez a vasúti szakasz elsőrendű prioritást élvez, mert általa kihasználhatóvá válnak azok az előnyök, amelyeket a 2000 decemberében Bajánsenye és Zalalövő között átadott új szakasz biztosít.

A vonal egyik fő célja a nemzetközi teherforgalom gyorsítása, beleértve az export-, import és tranzitforgalmat is. A program megvalósítása nyomán javul a vasúti szolgáltatások minősége az V. páneurópai folyosó részét alkotó vasútvonalon.

A projekt általánosságban eleget tesz a fő nemzetközi vasútvonalakról szóló AGC-egyezmény követelményeinek, ugyanakkor bizonyos módosítások szükségesek, hogy a helyi szabványoknak, követelményeknek és gazdaságossági szempontoknak is megfeleljen.

Hozzájárulás a csatlakozási partnerség és az EU Közösségi Vívmányai (az uniós jogszabályok) átvételét szolgáló nemzeti program céljainak eléréséhez.

A program hozzájárul a társulási partnerség céljainak eléréséhez, amennyiben elősegíti Magyarország közlekedési infrastruktúrájának integrálását az európai közlekedési hálózatba.

A program az V. nemzetközi vasúti folyosó magyarországi részének újjáépítését és fejlesztését szolgáló átfogó tervrendszer része, amely a közlekedési ágazatra vonatkozó magyar ISPA stratégiában is szerepel.

A projekt szerepe az ország belföldi közlekedéspolitikájában

A magyar közlekedéspolitikának négy azonos fontosságú stratégiai irányelve van:

– az EU integrálódás elősegítése,

– a szomszédos országokkal való együttműködés fejlesztésének támogatása és az ország egyenletesebb regionális fejlődésének elősegítése,

– az emberi élet és a környezet védelme,

– a közlekedési forgalom hatékony, piackonform fejlesztése.

A vasúti rendszer számára ebből az alábbi prioritások adódnak:

1. a vonalak sebességének növelése, a nagy forgalmú fővonalak elsődleges hálózatának rekonstrukciója,

2. egyes vasútvonalak villamosítása,

3. a szintbeli kereszteződések biztonságának növelése,

4. a minőségi színvonal javítása,

5. a kombinált szállítás növelése.

A program a Szlovéniát és Magyarországot összekötő 19 kilométeres egyvágányú vonalszakasz folyamatban lévő építésének folytatását jelenti, beleértve a Hódosnál lévő szlovéniai határállomást is.

Korábban Szlovéniának Magyarország volt az egyetlen olyan szomszédja, amellyel nem volt közvetlen vasúti összeköttetése. Az összes többi, Olaszország, Ausztria és (Dobován keresztül) Horvátország irányába vezető közvetlen vasútvonal egy- vagy kétvágányú villamosított vonal, míg az Ormozon keresztül Magyarországra vezető pálya nem villamosított egyvágányú pálya. Stratégiai megfontolásokból tehát Szlovénia számára a Magyarországgal kiépített közvetlen kapcsolat akadálytalan vasúti összeköttetést jelentene nemcsak Magyarországra, hanem Komáromon keresztül Szlovákiába, illetve Budapesten keresztül Dél-Lengyelországba is. Ez a kapcsolat Szlovénia számára lehetővé teszi azt, hogy kihasználja földrajzi helyzetét. A vonal közvetlenebb kapcsolatot biztosít majd Észak-Olaszország és Trieszt, illetve Koper észak-adriai kikötők és a feltörekvő kelet-európai piacok – Magyarország, Szlovákia és Lengyelország – között. A program elősegíti Szlovénia és Magyarország között a határokat átlépő kapcsolatok fejlesztését és más regionális területekkel együtt, például az idegenforgalmat is.

A Hódos és Zalalövő közötti vasútvonal építése már folyamatban van és 2000 végére átadásra kerül. Teljes egészében 2001 első negyedévében készül el. A projekt részben PHARE segéllyel valósul meg.

A jelen projekt tárgyát képező új Zalalövő–Zalaegerszeg vonalszakasz elkészültéig a Zalalövő–Zalaegerszeg között már meglévő vonalszakaszt ideiglenesen 40 km/h sebességről 60 km/h sebességűre javítják, hogy a Hódos és Zalalövő közötti új vasútvonal kapacitását növeljék és kihasználják. A projektet a magyar Közlekedési és Vízügyi Minisztérium finanszírozza.

A főbb mutatók:

– Pályafelújítás/rekonstrukció/építés: elbontott/kicserélt pálya km-ben, el- és odaszállított anyagmennyiség köbméterben.

– Felsővezeték-építés: kicserélt vezetékhossz km-ben, a telepített oszlopok száma.

– Biztosítóberendezési/irányítási rendszerek és tápellátás: a teljesített munka becsült mennyisége százalékban kifejezve.

– Állomások rekonstrukciója: az elbontott/lefektetett pálya mennyisége m-ben vagy km-ben, a megépített peron m2-ben, a kicserélt kitérők száma stb.

Részletes mennyiségi kiírás még nem készült. A becsült mennyiségek az alábbiak:

Munkafeladat Egység Mennyiség
Töltés m3 986 523
Bevágás m3
Síncsere m
Síncsiszolás m
Pályabontás m 71 778
Kitérőbontás egység 41
Kitérőépítés egység 41
Váltófűtés egység
Új 60 kg-os sín m
Új 54 kg-os sín m 143 556
Újrahasznált 54 kg-os sín m
Újrahasznált 48 kg-os sín m 7 850
Aljjavítás (LX) egység
Aljcsere (LM) egység 126 171
Víztelenítés m
Útrekonstrukció m2
Zajvédő fal m 1 800

8. *  Munkálatok ütemterve

Munkafeladat kategóriája Kezdés Befejezés
Megvalósíthatósági tanulmány 2000. június
Költség-haszon elemzés 2000. május 2000. augusztus
Pénzügyi elemzés 2000. május 2000. augusztus
Környezeti hatásvizsgálat Különböző
Tervtanulmányok Különböző
I. Az új vasúti deltavágány megépítése Zalaegerszegnél (ISPA 2000)
Tenderdokumentumok 2000. június 2000. szeptember vége
Területkisajátítás 2000. június 2000. szeptember vége
Kivitelezés 2001. május 2002. vége
Üzemeltetési szakasz 2002. vége
II. A Zalalövő–Zalaegerszeg szakasz rekonstrukciója (ISPA 2000)
Tenderdokumentumok 2000. szeptember 2001. január
Területkisajátítás 2000. július 2000. vége
Kivitelezés 2001. szeptember 2002. vége
Üzemeltetési szakasz 2002. vége

9. Gazdasági és társadalmi költség-haszon elemzés

Belső megtérülési ráta IRR 6%
Nettó jelenérték NPV 129,7
Haszon/költség arány B/C 1,01

A fő hasznot az utasok számára biztosított időmegtakarítások, a közutakon elért megtakarítások, valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkenéséből adódó megtakarítások jelentik. Megtakarítás jelentkezik a Budapest–Gyékényes vonalon is az újrabefektetési költségek csökkenése révén.

Ezeket a gazdasági eredményeket együtt kell szemlélni a vasútvonal stratégiai fontosságával. A beruházás folyamatosságot eredményez a vasútvonalon, különösen azt követően, hogy megnyílik a szlovén határ és Zalalövő közötti új és modern vasútvonal. A beruházás segítheti a kereskedelem fejlődését Délnyugat- és Északkelet-Európa között is. A rövidebb utazási idő és pontosság előnyöket jelent a vonatforgalom használóinak, mint ahogy a közút használóinak is, az utazási módok közti nagyobb választási lehetőség és a közutak zsúfoltságának csökkenése formájában.

Az elemzésben meghatározott főbb előnyök, a hozzájuk rendelt értékekkel:

Haszon (pl. időmegtakarítás) Jelenérték (PV, 6% diszkontráta) millió euróban A teljes haszon, %-a
Megtakarítások az infrastruktúra karbantartásában 7,3 millió euró 6%
Megtakarítások az üzemeltetési költségekben 1,7 millió euró 1%
Megtakarítások a privát időben 26 millió euró 20%
Megtakarítások a közutak üzemeltetési és karbantartási költségében 26,6 millió euró 20%
Megtakarítások a beruházási költségekben 60 millió euró 46%
Összes megtakarítás 60,9 millió euró 100%

10. A pénzügyi elemzés fő elemei

A program bevételeket eredményez a vasútvonal használói által fizetett díjakon keresztül. Az áruszállítási díjak általában fedezik a költségeket, az utasok által fizetett viteldíjak azonban nem. Ezért az utasok menetjegyét a magyar kormány támogatja.