A jogszabály mai napon ( 2023.03.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2003. (II. 7.) HM rendelet

a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységének szabályozására a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: * 

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a HM közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó szervezetekre, valamint a honvédelmi miniszter által alapított gazdasági társaságokra és közhasznú társaságokra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Belföldi katonai futárszolgálat (a továbbiakban: BKFSZ): az e rendeletben meghatározott feladatokat végrehajtó futárszervek, a bekapcsolt szervek és a köztük levő küldeményforgalmi kapcsolatok összessége.

2. Futárszervek: beosztásukból adódóan a küldemény átvételére, továbbítására, átadására rendszeresített szervezetek összessége.

3. Futár: beosztásából adódóan a küldemény továbbítására, átvételére és átadására rendszeresített katona, a futárjárat parancsnoka, feladatát fegyveresen látja el.

4. Futárkísérő: beosztásából adódóan a továbbított küldemény biztonságos védelmére, őrzésére rendelt katona, feladatát fegyveresen látja el. A futárjárat-parancsnok akadályoztatása esetén átveszi annak feladat- és jogkörét.

5. Futárgépjármű-vezető: beosztásából adódóan a küldemény biztonságos szállítását végző katona, feladatát fegyveresen látja el.

6. Menetrend szerinti futárjárat: futárjárat-parancsnokból, futárkísérőből és futárgépjármű-vezetőből áll. Feladatát a „Futárjáratok menetrendjében” feltüntetett időpontban és menetvonalon látja el.

7. Külön futárjárat: futárjárat-parancsnokból, futárkísérőből és futárgépjármű-vezetőből áll. Feladatát a külön futárjárat indítására jogosult személy esetenkénti utasítására a „Futárjáratok menetrendjében” meghatározottaktól eltérő időpontban látja el.

8. Esetenként kijelölt futár: minősített küldemény továbbítására, átvételére és átadására esetenként kijelölt katona, az esetenként kijelölt futárjárat parancsnoka, feladatát fegyveresen látja el.

9. Esetenként kijelölt futárkísérő: minősített küldemény biztonságos védelmére, őrzésére rendelt katona, feladatát fegyveresen látja el. Az esetenként kijelölt futárjárat-parancsnok akadályoztatása esetén átveszi annak feladat- és jogkörét.

10. Esetenként kijelölt futárgépjármű-vezető: a minősített küldemény biztonságos szállítását végző, esetenként kijelölt katona, feladatát fegyveresen látja el.

11. Esetenként kijelölt futárjárat: minősített küldemény továbbítására egyszeri alkalommal kijelölt személyek (futárjárat-parancsnok, futárkísérő, futárgépjármű-vezető). Feladatát a parancsnok (vezető, törzsfőnök, útbaindító) által meghatározott időben és útvonalon látja el.

12. Futárjárat: menetrend szerinti futárjárat, külön futárjárat, esetenként kijelölt futárjárat.

13. *  Minősített küldemény: minősített adatot tartalmazó küldemény.

14. *  Külföldi minősítésű küldemény: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pont b) alpontban meghatározott korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó küldemény.

15. Kétszemélyes ellenőrzésű küldemény: az a külföldi minősítésű és jelölésű küldemény, amelyre a feladó az átadás-átvételnél és a továbbítás során két fő továbbításra jogosult személy folyamatos jelenlétét határozza meg.

16. Nyílt szolgálati küldemény: minősített adatot nem tartalmazó nyílt irat (levelezőlap, levél, értékküldemény, iratcsomag, csomag, postacsomag, sajtóküldemény). Továbbítását a minősített küldeménnyel együtt a BKFSZ-hez bekapcsolt szervezetekhez a futárjárat, a be nem kapcsolt szervezetekhez postai szolgáltatóhely végzi.

17. Hivatalos küldemény: jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által katonai szervezet és/vagy személyi állománya címére a BKFSZ és az Állami Futárszolgálat (a továbbiakban: ÁFSZ), vagy postai szolgáltatóhely útján érkezett/küldött levelezőlap, levél, távirat, telefax, értékküldemény, iratcsomag, csomag, postacsomag.

18. Magánküldemény: magánszemély által feladott és/vagy a részére érkező levelezőlap, nyitott és lezárt levél, távirat, telefax, értékküldemény, postacsomag.

19. Postai küldemény: olyan nyílt szolgálati, hivatalos és magánküldemény (levelezőlap, levél, távirat, telefax, értékküldemény, iratcsomag, postacsomag, sajtóküldemény), amely nyilvántartási számmal vagy a nélkül kerül a katonai szervezetek által postai úton feladásra, illetve postai szolgáltatóhely útján érkezik a címzettek részére.

20. Küldemény: minősített küldemény, külföldi minősítésű küldemény, a BKFSZ és az ÁFSZ által továbbított nyílt szolgálati és hivatalos küldemény, lezárt futártáska, lezárt futárzsák.

21. Bekapcsolt szerv: BKFSZ szolgáltatását igénybe vevő katonai szervezet, polgári szerv.

22. *  Minősített küldeménykezelő: az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetében rendszeresített beosztást betöltő személy, aki az érkező és a kimenő minősített küldemény, külföldi minősítésű küldemény kezelését, okmányozását, zsákolását és továbbításra történő átadását, átvételét végzi.

23. Nyílt küldeménykezelő: rendszeresített beosztást betöltő személy. Feladata az adott katonai szervezet címére érkezett és az általa címzett nyílt szolgálati, hivatalos, postai és magánküldemény átvétele, átadása (kezelése, okmányolása, szétosztása), feladása, átvétele a postai szolgáltatóhelynél.

24. Csapatpostás: rendszeresített beosztást betöltő vagy a parancsnok (vezető) által parancsban kijelölt személy. Feladata a katonai szervezet vagy az egy objektumban elhelyezett több katonai szervezet címére érkező és az általuk címzett nyílt szolgálati, hivatalos, postai és magánküldemény átvétele, átadása (kezelése, okmányolása, szétosztása), feladása, átvétele a postai szolgáltatóhelynél.

25. Futárállomás: a saját és az utalt katonai szervezet címére érkező és az általuk címzett küldemény átvételét, kezelését, átadását végrehajtó, e célra kijelölt katonai szervezet ügyviteli szerve.

26. Jogosult átvevő/átadó: a címzett, továbbá a rendszeresített szolgálati beosztásából - munkaköri leírásából - eredően e rendeletben nevesített küldemények átvételére, átadására meghatalmazott személy.

27. Helyettes átvevő/átadó: a katonai szervezet parancsnoka (vezetője) által parancsban feljogosított személy, munkaidőn túl a kijelölt ügyeleti szolgálat.

28. Illetéktelen személy: aki a küldemény átvételére, továbbítására, átadására, a küldemény tartalmának megismerésére, birtoklására nem jogosult.

29. Járatlap: a futár azonosítására szolgáló okmány, amely tartalmazza a futárjárat számát, a járatparancsnok nevét, rendfokozatát, a címzett katonai szervezet megnevezését, a továbbításra átvett küldemény zsákszámát, darabszámát, az átvevő, átadó személy aláírását, bélyegzőjük lenyomatát, a dátumot, a futár útba indításának és visszaérkezésének időpontját.

30. Veszélyhelyzet: olyan helyzet, amelyben annak veszélye áll fenn, hogy a küldemény illetéktelen személy birtokába jut.

31. Küldeménycímke: kódszámzáras irattáskára, futártáskára, vas iratdobozra felcsatolható fém- vagy bőrtokban elhelyezett „EZ EGY HIVATALOS KATONAI KÜLDEMÉNY, HA MEGTALÁLTA KÉREM, JUTTASSA EL - FELNYITÁS NÉLKÜL - A LEGKÖZELEBBI KATONAI SZERVEZETHEZ VAGY A RENDŐRSÉGHEZ” feliratot tartalmazó kartonpapír.

A belföldi katonai futárszolgálat szervei

3. § *  A BKFSZ szervei:

a) az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete,

b) katonai szervezet állományába tartozó futár- és táboriposta-állomás, futár- és táboriposta-raj, futár- és táboriposta-részleg.

A belföldi katonai futárszolgálat igénybevételének és ellátásának rendje

4. § (1) Minősített küldeményt, külföldi minősítésű küldeményt a BKFSZ futárjáratai továbbítják. Nyílt szolgálati küldeményt a katonai szervezet ügyviteli szerve, a postai szolgáltatóhely és a BKFSZ továbbíthat.

(2) Vidéki székhelyű katonai szervezet címére szóló és az általa címzett küldeményt általában - a kétszemélyes ellenőrzésű küldemény kivételével - a belföldi Állami Futárszolgálatról szóló BM rendeletben meghatározott szabályok szerint az ÁFSZ közreműködésével kell továbbítani.

(3) *  Budapesti székhelyű katonai szervezethez és honvédelmi érdekből hozzá bekapcsolt polgári szervhez a küldemény továbbítását az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete végzi.

(4) *  Azon nyílt szolgálati küldeményt, melyet az ÁFSZ és az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete nem továbbít, továbbá a magánküldeményt postai szolgáltatóhely útján kell továbbítani.

(5) *  Külön futárjáratot az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) a HM szerveinél erre felhatalmazott személyek utasítására, illetve a katonai szervezet parancsnoka (vezetője), törzsfőnöke indíthat. Ha a katonai szervezetnél rendszeresített futárokból külön futárjárat indítására nincs lehetőség, esetenként kijelölt futárjáratot kell indítani.

(6) Esetenként kijelölt futárjárat indítására a katonai szervezet parancsnoka (vezetője, törzsfőnöke) jogosult.

(7) *  Szigorúan titkos! minősítésű technikai rejtjelzőeszköz, részegység szállítását kizárólag esetenként kijelölt futárjárat végzi, személyi állománya közül legalább egy főnek a szállítandó eszközre előírt felhasználói engedéllyel kell rendelkezni. A Szigorúan titkos! minősítésű rejtjelzőeszköz, részegység szállítása csak szolgálati gépjárművel történhet.

5. § (1) *  Szigorúan titkos! minősítésű küldemény tömegközlekedési eszközön nem továbbítható.

(2) Minősített küldemény szolgálati gépjárművel történő továbbítása esetén a futárkísérő feladatát a gépjárművezető is elláthatja.

(3) A futárjárat a küldemény továbbításán kívül más feladatot nem végezhet. A küldeményen és szolgálati feladatának ellátásához szükséges anyagon, eszközön kívül mást nem szállíthat.

(4) Minősített küldemény, valamint külföldi minősítésű küldemény fegyveres őrzését a továbbítás teljes időtartama alatt biztosítani kell.

(5) *  Az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének futára, futárkísérője a feladatteljesítés időszakára a melléklet szerinti Belföldi katonai futárigazolvánnyal, az MH csapatainál rendszeresített belföldi katonai futár és az esetenként kijelölt futár nyílt paranccsal rendelkezik. A Belföldi katonai futárigazolvány és a nyílt parancs a szolgálati vagy katonai igazolvány egyidejű felmutatásával érvényes.

A belföldi katonai futárszolgálat feladata

6. § (1) A BKFSZ feladata a küldemény átvétele, továbbítása, átadása.

(2) *  Az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének feladatai:

a) budapesti székhelyen a hozzá bekapcsolt szerv küldeményeinek menetrend szerinti átvétele, továbbítása, átadása,

b) „Sürgős!” „Sürgős, azonnal továbbítandó!”, „Külön futárjárattal továbbítandó!” kezelési utasítással ellátott küldemény soron kívüli (menetrendtől eltérő) továbbítása budapesti, illetve vidéki székhelyű katonai szervezethez és polgári szervhez,

c) vidéki székhelyű katonai szervezetnek, polgári szervnek címzett küldemény ÁFSZ-nek történő átadása, továbbá tőle a budapesti székhelyű katonai szervezet címére szóló küldemény ÁFSZ-től történő átvétele,

d) budapesti székhelyű katonai szervezet címére szóló nyílt szolgálati, hivatalos és postai küldemény továbbítása. Vidéki székhelyű katonai szervezetek címére feladott, tőlük budapesti székhelyű katonai szervezetek címére szóló nyílt szolgálati, hivatalos küldemény (futárzsákban elhelyezve, vagy zsákon kívül) az ÁFSZ-nek történő átadása, illetve az ÁFSZ-től történő átvétele.

Külföldi minősítésű küldemény továbbítása

7. § (1) *  A BKFSZ-be bekapcsolt katonai szervezetek között továbbítható a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 3. § 1. pont b) alpontban meghatározott korlátozottan megismerhető adatot tartalmazó küldemény, valamint az a külföldi minősítésű és jelölésű küldemény, amelyre a feladó az átadás-átvételnél és a továbbítás során két fő továbbításra jogosult személy folyamatos jelenlétét (kétszemélyes ellenőrzésű küldemény) határozza meg. * 

(2) *  A katonai szervezetek által feladásra kerülő és részükre címzett kétszemélyes ellenőrzésű küldemény továbbításához - előzetes igénybejelentés után - az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének futárát kell igénybe venni.

(3) *  Külföldi minősítésű küldemény továbbítását, kezelését és őrzését a futár, futárkísérő és a minősített küldeménykezelő a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint végezhetik. Rendelkezniük kell a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal.

A belföldi katonai futár jogállása

8. § (1) A futár köteles a küldeményt átvenni és azt az átvételre jogosult személynek átadni.

(2) * 

(3) Igazoltatás, fokozott ellenőrzés során a futárjárat személyazonossága megállapításáig tartóztatható fel. Gépjárműve átvizsgálására, illetőleg személyi szabadsága korlátozására bűncselekmény gyanúja esetén kerülhet sor. A lezárt küldemény nem bontható fel. Az intézkedést végrehajtó személy gondoskodik a küldemény őrzéséről.

(4) A futárjárat a járatrendben vagy az útbaindító által kijelölt útvonalon történő továbbhaladását forgalomkorlátozás és területlezárás esetén is biztosítani kell, kivéve, ha a forgalomkorlátozás olyan okból történik, amely miatt minden forgalom szünetel, vagy az áthaladás aránytalan kockázattal járna. Ez esetben a futárjárat a meghatározott útvonaltól eltérhet. A futárjárat szolgálati gépjárműve várakoztatására a korlátozott várakozási övezetben lévő, illetve díjköteles várakozó- (parkoló-) helyet térítésmentesen igénybe veheti.

(5) A futárjárat a küldemény átadás, átvétel idejére az objektumba beléphet, ott tartózkodhat.

(6) A futár a gépjárműve átadását rendőrségi igénybevételre történő átengedésre vonatkozó felkérésre a személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének c) pontjára figyelemmel megtagadja.

(7) A katonai szervezetek segítséget nyújtanak a veszélybe került vagy feladata végrehajtásának érdekében segítségre szoruló futárjáratnak.

Belföldi katonai futárszolgálatba való be- és kikapcsolás rendje

9. § (1) *  Ügyviteli szervvel rendelkező katonai szervezet, továbbá polgári szerv honvédelmi érdekből a BKFSZ járatrendjébe való be- és kikapcsolása hivatalból, nem polgári szerveké kérelemre történik. A kérelmet az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete vezetőjének (parancsnokának) kell megküldeni.

(2) Bekapcsolási kérelem előterjesztője a minősített küldemény-forgalommal rendelkező, az (1) bekezdésben meghatározott polgári szerv. A kérelem tartalmazza a bekapcsolásra kért szerv megnevezését, székhelyét, a futárszolgálat igénybevételének gyakoriságát.

(3) *  Budapesti székhelyű katonai szervezetnek, továbbá polgári szervnek az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetéhez történő bekapcsolására az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) intézkedik.

(4) *  Az ÁFSZ országos rendszerébe a vidéki székhelyű katonai szervezet közvetlen bekapcsolását lehet kérni. A bekapcsolási igénybejelentést az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) küldi meg az ÁFSZ-nek, a katonai szervezet kikapcsolása is rajta keresztül kezdeményezhető. Hatáskörébe tartozik az ÁFSZ országos rendszerébe bekapcsolt katonai szervek futárutaltsági rendjének meghatározása is, melyet a bekapcsolási igénybejelentéssel egyidejűleg kell közölni az ÁFSZ-szel.

(5) *  A bekapcsolt szervek adatait az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete nyilvántartja.

(6) A futárszolgálatból való kikapcsolás kérelemre történik.

(7) *  A katonai futárutaltság és járatrend változtatást az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) engedélyezi.

A feladható küldemények, méret- és tömeghatárok

10. § (1) BKFSZ útján feladható küldemény méretének és tömegének határai

a) egy futárállomás alkalmanként maximum 25 kg küldeményt adhat fel, azonban egy futárzsák nem lehet több mint 20 kg,

b) egy (különálló) küldemény nem haladhatja meg a 200 cm-es összhosszúságot (teljes hossz + kerület).

(2) Az ÁFSZ közreműködésével továbbítandó küldeményre a szolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló rendelkezéseket kell alkalmazni. Postai szolgáltatóhelyen feladható küldemény méretének és tömegének határait a postai szolgáltató Üzletszabályzata és az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg.

(3) Életet, testi épséget, egészséget, a többi küldeményt, illetőleg szállítást veszélyeztető küldemény nem adható fel.

(4) A küldemény nem tartalmazhat folyékony, törékeny, robbanó, gyúlékony vagy más veszélyes anyagot, fegyvert, lőszert, kábítószert, mérgező és sugárzó anyagot, bankjegyet, értékpapírt, nemesfém tárgyat, drágakövet. Kivételt képez, ha a felsoroltakat bűnjelként a Katonai Ügyészségek Katonai Főosztály Kriminalisztikai Laboratórium részére kell szállítani. A speciális csomagoló eszközt a feladó biztosítja.

A küldemény átvételének megtagadása, forgalomból történő kizárása

11. § (1) BKFSZ sérült csomagolású küldeményt, továbbá a 10. § (1)-(3) bekezdésben előírtaknak meg nem felelő küldeményt továbbításra nem vesz át.

(2) BKFSZ a küldeményt a forgalomból kizárja, ha továbbítás során nyilvánvalóvá válik, hogy a küldeményben a 10. § (4) bekezdésében felsorolt tiltott küldemény van. Tiltott küldeményt észlelő személy a szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelentést tesz.

Kézbesíthetetlen küldemény

12. § (1) Nem kézbesíti a küldeményt a BKFSZ, ha

a) a címzett kétséget kizáróan nem azonosítható,

b) a címzett a küldemény átvételét megtagadja,

c) a küldemény futárszolgálattal nem továbbítható,

d) a címzésben meghatározott katonai szervezet, polgári szerv nincs bekapcsolva a futárszolgálat rendszerébe, vagy az adott helyen átvételre jogosult személy nincs.

(2) A kézbesíthetetlen küldeményt a BKFSZ - a kézbesíthetetlenség okának a borítékon, csomagon történő feltüntetésével, aláírásával, bélyegzőjének lenyomatával ellátva - a feladónak visszaküldi, kivéve az (1) bekezdés c) pontja szerinti küldeményt, melynek visszavételéről a BKFSZ értesítése alapján a feladó gondoskodik.

Kárfelelősség

13. § (1) *  Az átvett küldeményekben bekövetkezett anyagi károkért a BKFSZ a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendeletben előírtak figyelembevételével felel.

(2) Kizárja a BKFSZ kártérítési felelősségét, ha a kár

a) a küldemény belső tulajdonsága vagy a csomagolásnak az átvételkor nem észlelhető hiányossága, vagy hibás címzés miatt következett be,

b) a BKFSZ működési körén kívül eső elháríthatatlan okból keletkezett.

(3) A küldemény átvételekor nem észlelhető tulajdonság folytán bekövetkező eseményekért a felelősség a feladót terheli.

Tudakozódás

14. § (1) Az átvett küldeményről az azonosításhoz szükséges adatok közlésével a feladó és a címzett a BKFSZ-től felvilágosítást kérhet.

(2) A feladó kérésére a továbbítás várható idejét a BKFSZ a küldemény átvételekor közli.

(3) A még nem továbbított küldeményt a feladó kérésére a BKFSZ visszaadja.

(4) A BKFSZ a bekapcsolt szerv kérésére közli, hogy az általa megjelölt szerv be van-e kapcsolva a BKFSZ, illetve az ÁFSZ rendszerébe.

Díjtérítés

15. § (1) Minősített küldemény, valamint külföldi minősítésű küldemény továbbítása díjmentes.

(2) Nyílt szolgálati küldemény továbbítását a BKFSZ díjmentesen, az ÁFSZ szerződés alapján díjtérítés ellenében végzi.

(3) Postai szolgáltatóhelyen feladott postai küldemények díjtérítését a postai szolgáltató Üzletszabályzatában, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint kell leróni.

Záró rendelkezések

16. § (1) *  A HM Honvéd Vezérkar főnöke meghatározza a BKFSZ szervezetét. A BKFSZ-t az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) vezeti, a BKFSZ szakmai irányítása a HM informatikai és információvédelmi feladatokért felelős szervének hatáskörébe tartozik.

(2) *  BKFSZ rendszerébe történő be- és kikapcsolás, futárállomás kijelölés, a futárállomáshoz való utalás az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete vezetőjének (parancsnokának) a jogköre.

(3) Rendkívüli állapot időszakára a BKFSZ tevékenységi rendjét külön rendelet tartalmazza.

(4) *  Az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete kivételével a rendszeresített futárt, futárkísérőt a katonai szervezet ügyviteli szerv állományába vezénylik.

(5) *  M-re lebiztosított futár- és táboriposta szakmai számú személyi állomány kiképzését és továbbképzését az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete hajtja végre.

(6) *  A gyanús küldemények biztonsági vizsgálatát végrehajtó MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete, az MH összhaderőnemi feladatokért felelős szervezetének nyílt küldeménykezelő részlege gyanús küldeményt vizsgáló berendezéssel rendelkezik.

(7) *  A rendeletben nem szabályozott ügyviteli előírásokat, okmánymintákat a Magyar Honvédség Titokvédelmi Szabályzata tartalmazza.

(8) *  A BKFSZ működéséhez szükséges eszközt (kódszámzáras irattáska, küldeménycímke, bélyegző, igazolványok stb.) a tárgy szerint illetékes anyagnemfelelős főnök az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezete vezetőjének (parancsnokának) rendelkezése szerint biztosítja. A futárjárat-parancsnok feladata végrehajtásának időtartamára szolgálati mobiltelefonnal rendelkezik.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése után a BKFSZ szolgáltatásait korábban is igénybe vevő katonai szervezeteknek és a honvédelmi érdekből bekapcsolt polgári szerveknek, továbbá az ÁFSZ rendszerébe bekapcsolt katonai szervezeteknek nem kell új kérelmet előterjeszteni.

Melléklet a 6/2003. (II. 7.) HM rendelethez * 

Belföldi katonai futárigazolvány leírása

A belföldi katonai futárigazolvány formája

A futárigazolvány mérete 8x5 cm, kétoldalas, számítógépes színes rajzolattal és a „B” védelmi kategóriának megfelelő védelmi elemekkel készült okmány.

Az előoldal tartalma * :

- a Magyar Honvédség színes logója,

- a MAGYAR HONVÉDSÉG és a BELFÖLDI KATONAI FUTÁRIGAZOLVÁNY felirat,

- „B”-vel kezdődő hatjegyű sorszám, amely 000200-val kezdődik,

- a futár (vagy a futárkísérő) neve és rendfokozata, amelyet a kiadmányozó tölt ki,

- a RÉSZÉRE és az ÉRVÉNYES VISSZAVONÁSIG, továbbá „A ... SZÁMÚ SZOLGÁLATI (KATONAI) IGAZOLVÁNY” felirat. A pontozott részbe a kiadmányozó írja be az illető személy szolgálati vagy katonai igazolványának számát, pl. MH-I 023044,

- a „KELT:” felirat és a kiadás dátuma. A dátumot a kiadmányozó írja be,

- a „A FUTÁR ALÁÍRÁSA”, továbbá a „Katonai Futárszolgálat vezetője” felirat, és az aláírás helyét jelölő szaggatott vonal. Használatba vétel előtt a futár aláírás minta céljából írja alá az igazolványt. Az MH futárszolgálati tevékenység végzéséért felelős szervezetének vezetője (parancsnoka) aláírásával hitelesíti az igazolványt.

A hátoldal tartalma:

A futár jogállása a 6/2003. (II. 7.) HM rendelet alapján:

1. A futár köteles a küldeményt átvenni, és azt az átvételre jogosult személynek átadni, fegyveres biztosítással továbbítani.

2. Igazoltatás, fokozott ellenőrzés során a futárjárat a személyazonossága megállapításáig tartóztatható fel. Gépjárműve átvizsgálására, illetőleg személyi szabadsága korlátozására, bűncselekmény gyanúja esetén kerülhet sor. A lezárt küldemény nem bontható fel. Az intézkedést végrehajtó személy gondoskodik a küldemény őrzéséről.

3. A futárjárat a járatrendben vagy az útba indító által kijelölt útvonalon történő továbbhaladását forgalomkorlátozás és területlezárás esetén is biztosítani kell, kivéve, ha a forgalomkorlátozás olyan okból történik, amely miatt minden forgalom szünetel. Ez esetben a futárjárat a meghatározott útvonaltól eltérhet. A futárjárat szolgálati gépjárműve várakoztatására a korlátozott várakozási övezetben lévő, illetve díjköteles várakozó-(parkoló-)helyet térítésmentesen igénybe veheti.

4. A futárjárat a küldeményátadás, átvétel idejére az objektumba beléphet, ott tartózkodhat.

5. A futár a gépjárműve átadását rendőrségi igénybevételre történő átengedésre vonatkozó felkérésre, a személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének c) pontjára figyelemmel megtagadja.

A belföldi katonai futárigazolvány védelme

A belföldi katonai futárigazolvány hitelesítés után, a fizikai behatások, továbbá illetéktelen személyek hozzáférhetősége elleni védelem céljából, műanyag tokba lehegesztésre kerül.