A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2003. (II. 4.) FVM rendelet

a ló fertőző arteritise elleni védekezésről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A ló fertőző arteritise (a továbbiakban: EVA) elleni védekezést az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) irányítja és felügyeli.

(2) Az EVA elleni védekezésben azon állattartók kötelesek részt venni, akik fedező méneket (a továbbiakban: mén) és kancákat tartanak.

(3) A védekezéssel kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik.

2. § (1) *  A vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) a ménállományról nyilvántartást vezet, amelynek részletes szabályait külön rendelet tartalmazza.

(2) *  A tulajdonos köteles bejelenteni a járási hivatalnak a ménállományban bekövetkezett valamennyi változást.

3. § (1) A fedeztetési engedéllyel rendelkező, nem előírásszerűen vakcinázott méneket évente szerológiai vizsgálatnak kell alávetni.

(2) *  Az EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalban kell elvégezni 60 nappal a ménnek a fedeztetési állomásra történő érkezése előtt.

(3) Ha a szerológiai vizsgálat eredménye a vakcinázás előtt pozitív, spermavizsgálatot kell végezni, és annak eredménye alapján kell a mént minősíteni. A mintavételt az illetékes hatósági állatorvos felügyelete mellett állatorvos végzi.

4. § (1) Szeronegatív az a ló, melynek vérsavójában 1:4 arányban vagy annál nagyobb hígításban az EVA vírusa elleni ellenanyag nem mutatható ki.

(2) Szeropozitív az a ló, amelynek vérsavójában az EVA vírusa elleni ellenanyag 1:4 arányban vagy annál nagyobb hígításban megtalálható.

5. § (1) Az EVA vírus továbbadása szempontjából veszélytelen:

a) a szeronegatív mén;

b) vakcinázást megelőzően igazoltan szeronegatív mén, melyet vakcináztak, és a vakcinázás az oltóanyag használati utasításának megfelelő rendszerességgel történik;

c) a 180-270 napos mén, melynek 10 napos időközzel elvégzett két szerológiai vizsgálata negatív eredményű volt;

d) 180 napnál fiatalabb mén.

(2) A mének EVA elleni vakcinázását a 9. § (4) bekezdésében leírt módon kell elvégezni.

(3) A szeropozitív, természetes úton fertőződött mén a 7. §-ban meghatározott feltételekkel tenyésztésre használható.

(4) A fedeztetési engedéllyel rendelkező szeronegatív mént javasolt, a természetes fertőződés következtében szeropozitív mént kötelező EVA elleni inaktivált vakcinával, annak használati utasításának megfelelően, rendszeresen immunizálni. A vakcinázás tényét és a ménnek a vakcinázást megelőző szerológiai állapotát a marhalevélben fel kell tüntetni.

6. § (1) Ha egy kancát természetes módon kívánnak fedeztetni, vagy természetes úton fertőződött, vakcinázott ménnel mesterségesen kívánják megtermékenyíteni, a fedeztetést (termékenyítést) megelőzően legalább 21 nappal meg kell győződni a szerológiai állapotáról.

(2) Szeronegatív kanca csak szeronegatív vagy vakcinázás következtében szeropozitívvá vált ménnel fedeztethető.

(3) Ha egy szeronegatív kancát olyan szeropozitív ménnel kívánnak fedeztetni, amely természetes úton fertőződött és ezért vakcinázták, a kancát a fedeztetést megelőzően legalább 21 nappal vakcinázni kell. A vakcinázást évente, a tervezett fedeztetést megelőzően legalább 21 nappal meg kell ismételni.

(4) A kancát a vakcina használati utasításában foglaltak szerint kell vakcinázni.

7. § (1) Szeropozitív kanca szeronegatív ménnel csak mesterséges úton termékenyíthető.

(2) Természetes úton fertőződött, majd vakcinázott, szeropozitív ménnel fedeztetett kancát társaiktól a fedeztetést követő 24 órában szigorúan el kell különíteni, és a fedeztetést követően a szállításukra használt járművet alaposan ki kell takarítani, és azt a külön jogszabályok szerint kell fertőtleníteni.

(3) A kanca esetleges vetélését fertőző eredetűnek kell tekinteni, a vetélt magzat intézeti vizsgálata kötelező.

(4) A vakcinázás tényét a marhalevélben fel kell tüntetni.

8. § (1) A tenyésztési engedéllyel rendelkező szeropozitív mént, ha azt továbbra is a tenyésztésben kívánják használni, EVA elleni inaktivált vakcinával immunizálni kell. A mén szerológiai állapotát, valamint a vakcinázás tényét a marhalevélben fel kell tüntetni.

(2) A mén tulajdonosa vagy a fedeztetési állomás felelős vezetője köteles a fedeztetésre jelentkező kanca tulajdonosát a mén immunológiai állapotáról tájékoztatni.

(3) Tenyésztési engedéllyel rendelkező, természetes fertőzés következtében szeropozitív ménnel kizárólag természetes fertőzés következtében szeropozitív vagy vakcinázás eredményeképpen szeropozitív kancát lehet fedezni.

9. § (1) A 180 napnál idősebb importált ménnek olyan országból vagy olyan régióból kell származnia, ahol az előző 6 hónapban a ló fertőző arteritis-ét nem állapították meg.

(2) A ménből a szállítás előtt 21 napon belül vérmintát kell venni. A vérminta EVA-ra irányuló vizsgálatának vírusneutralizációs próbával, 1:4-es savóhígításban negatív eredményre kell vezetnie. Ha az eredmény pozitív, a (3) vagy a (4) bekezdést kell alkalmazni.

(3) Ha a szerológiai vizsgálat pozitív eredményű volt, az állatból a szállítás előtti 21 napon belül spermát kell venni, és azt EVA-ra irányuló vírusizolációs vagy PCR próbával meg kell vizsgálni. A mén csak akkor importálható, ha a vizsgálat negatív eredménnyel zárult.

(4) Ha a mént az importálás előtt EVA ellen, hatósági állatorvosi felügyelet mellett vakcinázták, csak akkor importálható, ha az első vakcinázás az alábbiak szerint történt, valamint az ismételt oltásokat rendszeres időközzel elvégezték:

a) az első vakcinázás napján vett vérminta vizsgálata vírusneutralizációs próbával, 1:4-es hígításban negatív eredménnyel zárult, vagy

b) a vakcinázást hatósági állatorvosi felügyelet mellett, legfeljebb 15 napos elkülönítés ideje alatt végezték el, és az elkülönítés alatt vett vérminta vizsgálata vírusneutralizációs próbával, 1:4-es hígításban negatív eredményre vezetett, vagy

c) a vakcinázást az állat 180-270 napos kora között, hatósági állatorvosi felügyelet mellett történő elkülönítés ideje alatt végezték el; az elkülönítés alatt, de a vakcinázást megelőzően, legalább 10 napos időközzel kétszeri vérmintavétel történt, amely savópár vírusneutralizációs próbával EVA-ra történő vizsgálata változatlan vagy csökkenő ellenanyag-titert mutatott ki.

10. § (1) Friss spermát akkor lehet importálni, ha

a) a donor mént a spermavételt megelőző 30 napon belül olyan állományban tartották, ahol az EVA klinikai tünetei ez idő alatt nem jelentkeztek;

b) a mén a spermavétel napján nem mutatta az EVA klinikai tüneteit;

c) a mént 180 és 360 napos kora között negatív eredménnyel záruló EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatnak vetették alá, és ezzel egy időben EVA ellen vakcinázták, s azóta a szabályszerűen ismételt vakcinázások megtörténtek;

d) a mént negatív eredménnyel záruló, EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatnak vetették alá az állományba érkezése után 14 nap elteltével, és ettől kezdve a spermavétel időpontjáig természetes úton nem fedezett.

(2) A szerológiai vizsgálatot évente el kell végeztetni.

(3) Mélyhűtött spermát akkor lehet importálni, ha

a) a donor mén a spermavétel napján nem mutatta az EVA klinikai tüneteit;

b) a mént negatív eredménnyel záruló, EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatnak vetették alá a sperma - kötelező - 30 napos tárolási ideje alatt, de legkorábban a spermavételt követő 14. napon;

c) a mént 180 és 360 napos kora között negatív eredménnyel záruló EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálatnak vetették alá, és ezzel egy időben EVA ellen vakcinázták és azóta a szabályszerűen ismételt vakcinázások megtörténtek;

d) az EVA-ra irányuló szerológiai vizsgálat pozitív eredményű volt, de a mén spermáját az exportra szánt sperma vételét megelőző egy éven belül negatív eredménnyel záruló vírusizolációs vagy PCR vizsgálatnak vetették alá, és a mén ettől kezdve a spermavétel időpontjáig természetes úton nem fedezett.

11. § *  A védekezés helyzetéről a vármegyei kormányhivatal évente köteles jelentést küldeni az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, szabályozási körében az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 90/426/EGK irányelve a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalra irányadó állat-egészségügyi feltételekről;

b) a Bizottság 95/329/EK határozata a 90/426/EGK tanácsi irányelv 15. cikke b) pontjának (ii) alpontjában a vírusos arteritis-re vonatkozóan megállapított követelmény hatálya alá tartozó hímivarú lófélék kategóriájának meghatározásáról.