A jogszabály mai napon ( 2021.01.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2003. (V. 8.) GKM rendelet

a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének w) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Belvízi Hajózási Alapkezelő Tanácsra *  (a továbbiakban: Tanács),

b) *  azokra a gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: üzemben tartó), amelyek a magyar hajólajstromban nyilvántartott - a (2) bekezdésben meghatározott hajó kivételével - áruszállító hajóval és tolóhajóval díj ellenében vagy saját számlára árufuvarozási tevékenységet folytatnak. * 

(2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre az olyan áruszállító hajóra, amelynek a hordképessége a 450 tonnát vagy - tolóhajó esetében - főgépteljesítménye a 300 kW-ot nem haladja meg, továbbá

a) kizárólag olyan víziutakon közlekedő hajóra, amelyek nincsenek az Európai Unió víziútjaival összeköttetésben,

b) Dunán és mellékfolyóin kizárólag Kelheimig közlekedő hajóra,

c) olyan hajóra, amely méreteitől fogva nem hagyhatja el azokat a magyar nemzeti víziutakat, amelyen üzemeltetik és nem képes a Közösség víziútjaira behajózni, amennyiben az ilyen hajó és a rendelet alkalmazási körébe tartozó más hajó között nem keletkezhet verseny,

d) kizárólag tengeri szakaszt is magában foglaló utakon közlekedő folyam-tengeri hajóra és hajón szállítható bárkára,

e) vízen nem közlekedő, kizárólag raktározás céljára használt hajóra,

f) kotróhajóra,

g) kompra,

h) nonprofit közszolgálati feladatot ellátó hajóra.

2. § (1) A Tanács ügyrendjét és működési szabályzatát maga határozza meg.

(2) A Tanács pályázatot írhat ki

a) az üzemben tartók hajóparkjának korszerűsítéséhez (ideértve az új hajók beszerzését is),

b) a hajózási szakmai képzés fejlesztéséhez,

c) a szükséges létszámleépítés esetén pályájukat elhagyók átképzésének megszervezéséhez,

d) a munkakörülmények és a biztonságtechnikai feltételek javításához

nyújtott támogatásra.

(3) A pályázatot a Tanács bírálja el, meghatározva a támogatás igénybevételének feltételeit is.

(4) A (2) bekezdés a) pontja alapján megítélt támogatás folyósítását a Tanács a 3. § szerint meghirdetett piaci zavar időszakában felfüggesztheti.

3. § A miniszter által az Európai Közösség Bizottságának döntése alapján meghirdetett súlyos piaci zavar időszakában újonnan épített, külföldről újonnan behozott vagy hordképességében, illetve főgépteljesítményében megnövelt hajó abban az esetben állítható üzembe, ha a hajó tulajdonosa, illetve üzemben tartója az Európai Közösség Bizottsága által meghatározott feltételekkel

a) hajóteret selejtez ki,

b) hozzájárulást fizet a Belvízi Hajózási Alapprogramon belül létrehozott intervenciós fedezetbe,

c) egyéb, jogszabályban meghatározott kötelezettségnek tesz eleget.

4. § A Belvízi Hajózási Alapprogrammal és az Európai Közösségek flottakapacitás-programjával összefüggésben felmerülő tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről a miniszter gondoskodik.

5. § *  A hajótulajdonosok, illetve üzemben tartók az e rendeletben meghatározott tevékenységét és kötelezettségeinek teljesítését a hajózási hatóság ellenőrzi, jogszabálysértés esetén hajózási engedélyüket visszavonhatja.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3-5. §-ai a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lépnek hatályba.

(3) *  Ez a rendelet a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 58/A. §-ában foglaltakkal együtt a következő európai uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló belvízi flottakapacitási politikáról szóló, 1999. március 29-i 718/99/EK tanácsi rendelet,

b) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 546/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet.


  Vissza az oldal tetejére