A jogszabály mai napon ( 2024.03.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2003. (XII. 4.) PM rendelet

a társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosításáról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 30. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya arra az adózóra terjed ki, amely a társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról szóló 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet alapján adatot jelentett be.

2. § (1) *  Az adózó a Tao. 29/F. §-a (3) bekezdésében meghatározott időpontig egy példányban, az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a melléklet megfelelő táblázatában meghatározott adatokat. Az adatokat tartalmazó táblázatot az adózó képviseletében eljárni jogosult aláírásával hitelesíti.

(2) Az adózó az adatokat adókötelezettsége keletkezésének napjától (de legkorábban 1997. január 1-jétől) 2005. december 31-ig terjedő időszakra jelenti be.

(3) A melléklet két táblázata közül csak az egyikben jelenthető be adat. A 2. számú táblázatban - választása szerint - kizárólag a híradástechnikai fogyasztási cikkek gyártása, illetve a számítógép, készülék gyártása szakágazatba sorolt adózó jelenthet be adatot.

(4) Az adózó közhasznú infrastrukturális beruházásként csak az önkormányzat részére e célból véglegesen átadott pénzösszeget jelenti be. Az e rendelet alapján bejelentett, az önkormányzat részére közhasznú infrastrukturális beruházás céljából átadott pénzösszeg, valamint a korábban telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházásként bejelentett érték együtt vehető figyelembe a Tao. 29/E. § (3) bekezdésének alkalmazásakor.

3. § (1) A melléklet 1. számú táblázatában - választás szerint - a 3. vagy 4. sorban jelenthető be adat. Az adózó a 3. sorban a szinten tartást szolgáló eszköz értékét, a 4. sorban a telephelyen nyilvántartásba vett immateriális javak és tárgyi eszközök értékének 20 százalékát jelenti be, ez utóbbi esetben csak a telephelyen első ízben megvalósított beruházás megkezdésének adóévét követő negyedik évtől.

(2) A melléklet 1. számú táblázatában - választás szerint - a 6. vagy 7. sorban jelenthető be adat. Az adózó a 6. sorban a szinten tartást szolgáló pénzügyi lízingnek (bérletnek) nem minősülő lízing díját, a 7. sorban a telephelyen használt eszköz alapján elszámolt, pénzügyi lízingnek (bérletnek) nem minősülő lízing díjának 20 százalékát jelenti be, ez utóbbi esetben csak a telephelyen első ízben megvalósított beruházás megkezdésének adóévét követő negyedik évtől.

(3) Az adózó a (2) és (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a Tao. 29/E. § (3) bekezdése szerint elszámolható immateriális javak (az alapítás-átszervezés aktivált értékeke, licenc, szabadalom, know-how és szoftver) szinten tartását jelenti be.

(4) Az adózó a melléklet 1. számú táblázat 3., 4., illetve 6., 7. sor kitöltése során azonos eljárási módszer szerint jelent be adatot.

(5) Szinten tartást szolgál az az eszköz, amely az adózó által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné.

4. § (1) A híradástechnikai fogyasztási cikkek gyártása, illetve a számítógép, készülék gyártása szakágazatba sorolt adózó a Tao. 29/E. § (12) bekezdésében foglaltak alkalmazásának választása esetén a melléklet 2. számú táblázatában az 1997-2005. évek beszámolóiban feltüntetett, a Tao. 29/E. § (3) bekezdés szerint elszámolható immateriális javak (szabadalom, know-how, licenc, szoftver, alapítás, átszervezés aktivált értéke), tárgyi eszközök (beruházások) bekerülési értékének az előző évi beszámolóban kimutatott elszámolható immateriális javak, tárgyi eszközök, (beruházások) bekerülési értéket meghaladó összeget - ha az említett eszközök bekerülési értéke az előző évhez képest csökken, a csökkenésnek megfelelő összeget - jelenti be, előjelének megfelelően.

(2) A híradástechnikai fogyasztási cikkek gyártása, illetve a számítógép, készülék gyártása szakágazatba sorolt adózó a Tao. 29/E. § (12) bekezdésében foglaltak alkalmazásának választása esetén a melléklet 2. számú táblázatában az 1997-2005. évek beszámolóiban feltüntetett telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházás értékének az előző évhez viszonyított növekményét, valamint az önkormányzat részére közhasznú infrastrukturális beruházás céljából véglegesen átadott pénzösszeget jelenti be.

(3) A környezetvédelmi beruházás soron a kizárólag környezetvédelmi célt szolgáló beruházás növekménye jelenthető be.

(4) Az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés célját szolgáló eszközsorokon a kizárólag és folyamatosan az adott kutatási célra használt tárgyi eszközök, valamint a vásárolt szellemi termékek növekménye jelenthető be.

5. § (1) A naptári évtől eltérő üzleti évre vonatkozó adatot annál az évnél kell szerepeltetni, amelyben az adóév első napja van.

(2) A beszámolót, könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó az adatokat a Tao. 5. § (8) bekezdésében foglaltak alkalmazásával forintban adja meg.

6. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 32/2003. (XII. 4.) PM rendelethez

A 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet alapján bejelentett adatok módosítása

1. számú táblázat

Sor- Megnevezés 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
szám Tény Terv
1. Közhasznú infrastrukturális beruházás céljára átadott pénzeszköz
2. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök együttes értékéből:
3. Szinten tartást szolgáló eszköz
4. A tárgyi eszköz, immateriális javak értékének 20%-a * 
telephely 1:
telephely 2:
...
telephely „n”
5. Egyéb költségtételekből:
6. Szinten tartást szolgáló pénzügyi lízingnek (bérletnek) nem minősülő lízing díja
7. A pénzügyi lízingnek (bérletnek) nem minősülő lízing díjának 20%-a * 
telephely 1:
telephely 2:
...
telephely „n”

2. számú táblázat

Sor- Megnevezés 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
szám Tény Terv
1. Immateriális javak növekménye:
2. Alapítás-átszervezés aktivált értékének növekménye
3. Vagyoni értékű jogok közül a licenc növekménye
4. Szellemi termékek közül a szabadalom, a know-how és a szoftver növekménye
5. Tárgyi eszközök növekménye:
6. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok növekménye
7. Műszaki berendezések, gépek, járművek növekménye
8. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek növekménye
9. Beruházások, felújítások növekménye
10. Közhasznú infrastrukturális beruházás növekménye:
11. Adózó által megvalósított telekhatáron kívüli infrastrukturális beruházás értékének növekménye
12. Önkormányzat részére közhasznú infrastrukturális beruházás céljából véglegesen átadott pénzeszköz
13. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök együttes növekményéből:
14. Környezetvédelmi beruházás növekménye
15. Alapkutatás célját szolgáló eszköz növekménye
16. Alkalmazott kutatás célját szolgáló eszköz növekménye
17. Kísérleti fejlesztés célját szolgáló eszköz növekménye

..................................................................

(adózó képviseletében eljárni jogosult személy)