A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi XXXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. március hó 31. napján megtörtént. Az Egyezmény - annak 10. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2003. május hó 10. napján hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadását és átszállítását,

figyelemmel a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt Egyezmény alkalmazása során nyert tapasztalatokra,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek állampolgárainak visszafogadása

(1) Mindkét Szerződő Fél a másik Szerződő Fél megkeresésére, különösebb formalitás nélkül visszafogadja azokat a személyeket, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére való belépéshez vagy tartózkodáshoz szükséges feltételeket nem, vagy már nem teljesítik, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy a személy a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával rendelkezik.

(2) Amennyiben az állampolgárság kétséget kizáróan nem állapítható meg, a megkeresett Szerződő Fél - amelynek vélelmezhetően saját állampolgáráról van szó - az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselete útján a kérdést haladéktalanul tisztázza; ha megállapítja, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél állampolgára, térítésmentesen kiállítja a hazatéréshez szükséges úti okmányt.

(3) A megkereső Szerződő Fél ugyanazon feltételekkel visszaveszi az átadott személyt, amennyiben utólag kiderül, hogy a személy az átvétel időpontjában nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgárságával. E kötelezettség nem áll fenn, ha a visszafogadási kötelezettség azon a tényen alapszik, hogy a megkeresett Szerződő Fél a megkereső Szerződő Fél területén tartózkodó személyt az állampolgárság kötelékéből anélkül bocsátotta el, hogy az egy harmadik állam állampolgárságát megszerezte volna vagy a megkereső Szerződő Féltől honosítási ígérettel rendelkezett volna.

2. Cikk

Harmadik ország állampolgárainak visszafogadása

(1) Mindkét Szerződő Fél visszafogadási kérelem alapján visszafogadja a harmadik ország állampolgárát vagy hontalan személyt (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), aki a megkeresett Szerződő Fél államának területéről közvetlenül lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére és nem, vagy már nem felel meg a belépésre vagy tartózkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

(2) Mindkét Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja harmadik ország azon állampolgárát, aki jogellenesen tartózkodik a megkereső Szerződő Fél államának területén és a megkeresett Szerződő Fél által kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel, vízummal, illetőleg olyan más érvényes dokumentummal rendelkezik, amely e személyt, az engedély érvényességének lejártáig, az államaik területére történő belépésre vagy tartózkodásra jogosítja.

(3) A Szerződő Felek, előzetes értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül fogadják vissza harmadik ország azon állampolgárát, aki esetében bizonyítható, hogy a megkeresett Szerződő Fél államának területéről jogellenesen lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére és a visszafogadását a megkereső Szerződő Fél a jogellenes belépést követően 48 órán belül kéri. Amennyiben ezen egyszerűsített eljárás nem alkalmazható, a visszafogadás a jelen cikk (1) bekezdés előírásai szerint hajtható végre.

(4) A Szerződő Felek a jelen cikk (1)-(3) bekezdése szerinti visszafogadási kötelezettsége nem terjed ki azon harmadik országok állampolgáraira:

a) akik a megkereső Szerződő Fél államának területén több mint 6 hónapja tartózkodnak;

b) akik a megkereső Szerződő Fél államterületére történő beutazáskor ezen Szerződő Fél érvényes vízumával vagy más érvényes tartózkodási engedélyével rendelkeztek, vagy aki számára a megkereső Szerződő Fél államának illetékes hatóságai a beutazást követően tartózkodási engedélyt adtak ki. Amennyiben mindkét Szerződő Fél kiadott belépési vízumot vagy tartózkodási engedélyt, az érintett személyt az a Szerződő Fél fogadja vissza, amelynek a belépési vízuma vagy tartózkodási engedélye később jár le;

c) akik elhagyták a megkeresett Szerződő Fél államának területét és a megkereső Szerződő Fél államának területére olyan harmadik ország területéről léptek be, amely országnak a megkereső Szerződő Fél ezen harmadik ország állampolgárait nemzetközi szerződés alapján visszaadhatja;

d) amennyiben az érintett személy államának a megkereső Szerződő Fél államával közös államhatára van;

e) akiknek menekült jogállását a megkereső Szerződő Fél a menekültek helyzetére vonatkozó, 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény alapján vagy a hontalan jogállását a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezmény alapján elismerte;

f) akik a megkereső Szerződő Fél államában menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, amely elbírálására ezen állam illetékes, és amelyről érvényesen még nem döntött;

g) akiket a megkeresett Szerződő Fél jogerős határozattal kiutasított és átadott a származási országnak vagy bármely harmadik országnak, amely törvényesen befogadhatja őket;

h) akik a megkeresett Szerződő Fél államában beutazási tilalom hatálya alatt állnak és a megkereső Szerződő Fél államának területére nem közvetlenül a megkeresett Szerződő Fél államának a területéről érkeztek.

(5) A megkereső Szerződő Fél minden különösebb formalitás nélkül visszaveszi a harmadik ország állampolgárát, amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a visszavételt követő 30 (harminc) napon belül megállapította, hogy a jelen cikk (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, illetve a jelen cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

(6) A jelen cikk értelmében tartózkodási engedély alatt értendő minden olyan, az egyik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott érvényes engedély, amely feljogosítja a személyt ezen állam területén való tartózkodásra, illetve többszöri ki- és visszautazásra. Nem foglalja azonban magában a kiadott, de még fel nem használt vízumot, a menedékjogi és az idegenrendészeti eljárás alatt állók részére kiadott ideiglenes tartózkodásra jogosító okmányt. Vízum a Szerződő Felek államának illetékes hatósága által kiállított olyan érvényes engedély, amely a személyeket az államuk területére történő belépésre és a belső jogszabályaikkal összhangban, az abban meghatározott időtartamú tartózkodásra jogosítja fel, ide nem értve az átutazásra jogosító (tranzit) vízumot.

(7) A megkereső Szerződő Félnek a jelen cikkben meghatározott személyek visszafogadása iránti kérelmét, ezen személyeknek az államterületére való jogellenes belépésnek, 90 (kilencven) napon belül kell előterjesztenie. Ezen határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél nem köteles a visszafogadási kérelmet elbírálni.

3. Cikk

Határidők

(1) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles válaszolni a visszafogadás iránti megkeresésre.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésben szereplő határidőt követően a megkeresett Szerződő Fél:

a) a jelen Egyezmény 1. Cikkében szereplő személyeket késedelem nélkül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül,

b) a jelen Egyezmény 2. Cikkében szereplő személyeket haladéktalanul, de legkésőbb 1 (egy) hónapon belül

köteles átvenni.

(3) A jelen cikk (2) bekezdésben megjelölt határidők egy ízben, a Szerződő Felek kérelmére, az átvétellel kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

4. Cikk

Harmadik ország állampolgárainak átszállítása

(1) A Szerződő Felek engedélyezik harmadik ország állampolgárainak átszállítását felségterületükön, ha a másik Szerződő Fél ezt kéri és a lehetséges tranzitállamokban, valamint a célállamban történő átvételük biztosított. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél vízuma nem szükséges.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítható, ha alaposan feltehető, hogy

a) a harmadik ország állampolgára a célállamban vagy az esetleges tranzitállamokban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, vagy halálos ítélet fenyegetné, illetve faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve, továbbá ha

b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene indítani ellene vagy a célállamban, illetve az esetleges tranzitállamok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(3) Az átszállításra vonatkozó kérelmet az illetékes hatóságok közvetlenül juttatják el egymáshoz.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül egyeztetik egymással az átszállítás módját. A légi úton, rendőri kísérettel történő átszállítás csak a megkeresett Szerződő Fél repülőterén lévő tranzitvárójának elhagyása nélkül történhet.

(5) A megkereső Szerződő Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes dokumentumot, egyéb szükséges engedélyeket, valamint az érvényes menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a további tranzitállamok területén történő áthaladáshoz szükségesek, továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

(6) Ha a megkeresett Szerződő Fél az átszállítás iránti kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a megkereső Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(7) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté, vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszafogadni a hatósági kísérettel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.

5. Cikk

Költségviselés

(1) A jelen Egyezmény 1. és 2. Cikke alapján visszafogadásra kerülő személyeknek a megkeresett Szerződő Fél államhatáráig történő szállításának költségeit, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségét a megkereső Szerződő Fél viseli.

(2) A jelen Egyezmény 4. Cikkében foglaltakkal összhangban, a harmadik országok állampolgárainak hatósági kísérettel történő átszállításából és az esetleges ismételt visszafogadásból keletkező, valamennyi felmerült költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

6. Cikk

Személyes adatok védelme

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Felek kizárólag a következő személyes adatokat adhatják át egymásnak:

a) az érintett személy, illetve, amennyiben az szükséges, a családtagjai személyes azonosító adatait: családi név, esetleg a korábbi családi név, utónév, egyéb név (ál-, gúny-, ragadványnév), születési idő és hely, lakóhely, nem, jelenlegi vagy esetleges korábbi állampolgárság, valamint egészségi állapot, amennyiben ez a visszafogadás végrehajtásához szükséges;

b) az útlevél, a személyazonosságot igazoló okmány vagy más úti okmány adatai (száma, kiállításának időpontja, a kiállító hatóság megnevezése, a kiállítás helye, az érvényesség ideje, a területi érvényessége);

c) egyéb olyan adatok, amelyek az érintett személy azonosításához szükségesek;

d) az egyik Szerződő Fél vagy egy harmadik állam illetékes hatósága által kiadott tartózkodási engedély vagy vízum adatai;

e) a tartózkodási helyre és az útvonalra vonatkozó adatok;

f) azok a tények, amelyek a visszafogadás vagy az átszállítás jogi vagy ténybeli akadályát jelentik;

g) harmadik országok állampolgárai esetében a menekült státus megadása iránt benyújtott jelenlegi vagy korábbi kérelem adatai, valamint a menekült státus elismerése.

(2) A személyes adatok védelmére, mindkét Szerződő Fél érvényes jogszabályi előírásainak figyelembevételével, a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) a személyes adatok átadása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért adatok körét, felhasználásuk célját és jogalapját. Az átadó Szerződő Fél kérésére az átvevő Szerződő Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok felhasználásáról;

b) a személyes adatok csak az Egyezmény végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak ezen adatokat átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet;

c) az átadott adatok érvényességéért és pontosságáért az átadó Szerződő Fél tartozik felelősséggel. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor erről a tényről az átvevő Szerződő Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítéséről, illetve az át nem adható adatok megsemmisítéséről;

d) az adat átadásával érintett személy számára - kérésére - felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó Szerződő Fél jogszabályai lehetővé teszik. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek;

e) a Szerződő Felek biztosítják, hogy az érintett személyek bírósághoz fordulhassanak, amennyiben személyes adataikat nem a jelen Egyezményben meghatározott célból, vagy meghatározott módon, vagy nem az erre felhatalmazott szervek használták fel;

f) az átadó Szerződő Fél az átadáskor közli a saját államának jogszabályaiban meghatározott, érvényes adattörlési határidőket. Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megvalósult, az adatkezelést lehetővé tevő, az átadó Szerződő Fél joga szerinti határidő lejárt, vagy az adattörlést az átadó Szerződő Fél kéri;

g) a Szerződő Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételéről és törléséről nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza az átadó, illetőleg átvevő szerv és személy nevét, az átadás (átvétel) és az adattörlés tényét, idejét;

h) a Szerződő Felek kötelesek megtenni a szükséges szervezési és technikai intézkedéseket a személyes adatok hatékony védelmének biztosítása, az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés és nyilvánosságra hozatal ellen.

7. Cikk

Az Egyezmény végrehajtása

A jelen Egyezmény végrehajtását a Szerződő Felek Belügyminisztériumai Jegyzőkönyvben szabályozzák, amelyben különösen meghatározzák:

a) azokat az okmányokat, amelyek alapján az állampolgárság megállapítható vagy valószínűsíthető;

b) az eljáró illetékes hatóságokat és a kölcsönös tájékoztatás módját;

c) a végrehajtás során követendő eljárást, a visszafogadáshoz, az átszállításhoz és az állampolgárság megállapításához szükséges adatokat és iratokat;

d) a jogellenes belépés és tartózkodás bizonyításának módját;

e) a jelen Egyezmény 5. Cikkében meghatározott költségviselés módját, rendjét;

f) a személyek visszafogadására kijelölt nemzetközi határátkelőhelyeket.

8. Cikk

Az Egyezmény kapcsolata más nemzetközi szerződésekkel

(1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Feleknek más nemzetközi szerződésekből származó kötelezettségeit.

(2) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érinti a menekültek helyzetére vonatkozó, 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény, valamint a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezmény alkalmazását.

(3) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik azon hatályos nemzetközi szerződések végrehajtását, amelyeket a Szerződő Felek az emberi jogok védelme területén aláírtak.

(4) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek államai között kiadatásra és az elítélt személyek átszállítására irányuló jogsegély esetében.

9. Cikk

A viták rendezése

A jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a Szerződő Felek illetékes hatóságai tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

10. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A Szerződő Felek az Egyezményt határozatlan időre kötik. Diplomáciai úton, írásban kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak. Az Egyezmény az erről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(2) A jelen Egyezmény végrehajtását - az 1. és 6. Cikk rendelkezéseinek kivételével - bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben, átmenetileg felfüggesztheti. Az ilyen intézkedés bevezetéséről, illetve megszüntetéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton, haladéktalanul értesítik egymást. Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése az erről szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történő kézhezvételét követő napon lép hatályba.

(3) A jelen Egyezményt bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. A jelen Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon veszti hatályát.

(4) A jelen Egyezmény hatálybalépésének napján a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló, Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt Egyezmény hatályát veszíti.

Készült Zágrábban, 2001. november 15. napján, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Vita esetén az angol szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. május hó 10. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére