A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 75. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Bejegyzés a jogi segítők névjegyzékébe

1. § (1) *  A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvétel iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) egy példányban kell benyújtani az Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium).

(2) *  A kérelmező részére a minisztérium küldi meg a szerződés megkötését kezdeményező adatlapot (a továbbiakban: adatlap), melyet a minisztérium tájékoztatásul a honlapján is közzétesz.

(3) *  A kitöltött adatlapnak tartalmaznia kell a Tv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint az e rendeletben meghatározott nyilatkozatokat, továbbá csatolni kell hozzá az e rendeletben meghatározott mellékleteket.

2. § (1) *  Az ügyvéd adatlapjához mellékelni kell * 

a) *  a kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a kérelmező ügyvédi kamarai tagságának fennállásáról (európai közösségi jogász esetében arról, hogy a kérelmező szerepel az európai közösségi jogászok névjegyzékében) és arról, hogy a kérelmező ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti, valamint fegyelmi eljárás során tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel, illetve nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt,

b) 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy a kérelmező felelősségbiztosítása fennáll.

(2) *  Ügyvédi iroda adatlapjához csatolni kell tagjairól az (1) bekezdés szerinti igazolásokat. A kamarai igazolásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a tagok a kérelmező ügyvédi iroda tagjaiként végzik tevékenységüket.

(3) *  Az ügyvédnek az adatlapján nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz, különösen az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételekkel.

3. § (1) *  A jogi segítő szervezetnek az adatlapjához csatolnia kell

a) a jogvédő tevékenység végzésére történő felhatalmazást tartalmazó létesítő okiratát (alapító okirat, alapszabály, kari tanácsi határozat stb.) vagy - ha a felhatalmazás ebben található - egyéb szabályzatát, határozatát stb.,

b) - ha nyilvántartásba vételre köteles - ennek megtörténtéről a nyilvántartó hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását,

c) a jogi szolgáltatás nyújtásával megbízott ügyvéddel közös nyilatkozatát a Tv. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti megállapodás megkötéséről,

d) a megbízott ügyvédre vonatkozó, 2. §-ban meghatározott okiratokat.

(2) *  A jogi segítő szervezetnek az adatlapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelek fogadására alkalmas helyiség [Tv. 65. § (1) bek. b) pont] használatára jogosult, vagy arról, hogy az ügyfelek fogadása az általa megbízott ügyvéd irodájában történik.

(3) *  A jogi segítő szervezet a Tv. 69. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti szakterületét az adatlapján olyan módon köteles megjelölni, hogy a megjelölésből egyértelműen megállapítható legyen, hogy az a) vagy b) pont szerinti szakterületen belül milyen típusú ügyekben, illetve milyen ügyfélkör számára nyújt jogi szolgáltatást.

(4) *  A jogi segítő szervezet a minisztériummal történő kapcsolattartás céljára a Tv. 65. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt címtől eltérő más elérhetőségi címet is megjelölhet adatlapján.

(5) *  A jogi segítő szervezetnek az adatlapján nyilatkoznia kell arról, hogy a megbízott ügyvéd rendelkezik-e a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz, különösen az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételekkel.

4. § (1) *  A jogi oktatást végző egyetem (a továbbiakban: egyetem) az adatlapján köteles megjelölni azt, hogy a Tv. 66. §-ának (2) vagy (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, egyebekben a 3. §-ban meghatározottak szerint kell eljárnia.

(2) *  Ha az egyetem a Tv. 66. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a felvételét a névjegyzékbe, a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt okiratokat, nyilatkozatot nem kell csatolnia az adatlapjához, de meg kell jelölnie a jogvédő tevékenységet végző szervezeti egységét vezető és a jogi szolgáltatást nyújtó oktatók nevét és azt, hogy jogi szakvizsgával vagy állam- és jogtudományi doktori fokozattal rendelkeznek.

5. § *  (1) *  A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Tv.-ben foglalt feltételeknek, és az adatlapja tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, e rendeletben foglalt nyilatkozatokat és mellékleteket.

(2) *  A minisztérium a névjegyzékbe vételt követő tizenöt napon belül értesíti a kérelmezőt a névjegyzékbe vétel napjáról.

6. § *  (1) A minisztérium a szolgáltatási szerződés tervezetének aláírására szolgáló felhívásában a névjegyzékbe felvett kérelmezőt a szerződésnek az adatlapban foglaltak alapján történő kitöltésére, aláírására és tizenöt napon belüli megküldésére hívja fel.

(2) Ha a minisztériumhoz megküldött szerződés valamennyi szükséges adatot tartalmazza, a minisztérium vezetője vagy az általa felhatalmazott vezető azt a beérkezésétől számított harminc napon belül aláírásával és a minisztérium bélyegzőjének lenyomatával látja el. A szerződés aláírását követően a minisztérium a szerződés egyik példányát megküldi a kérelmező részére.

(3) Ha a megküldött szerződés hiányos vagy nem a kérelemben foglalt adatokat tartalmazza, a minisztérium a szerződést visszaküldi a kérelmezőnek, és felhívja a szolgáltatási szerződés adatlapnak megfelelő kitöltésére, illetve az adatlap módosítására.

7. § (1) *  A jogi segítő a névjegyzékben nyilvántartott és a szolgáltatási szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül írásban köteles bejelenteni a minisztériumnak.

(2) *  A változások bejegyzésére megfelelően alkalmazni kell az 1-6. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a minisztérium a szolgáltatási szerződés módosításáról szóló szerződést küldi meg aláírásra a jogi segítőnek.

8. § *  (1) *  Ha a névjegyzékből történő törlésre a szerződésnek a minisztérium által történő felmondása alapján kerül sor, a minisztérium a törlésről szóló értesítéssel együtt a felmondásról szóló okiratot is megküldi a jogi segítőnek.

(2) *  Ha a szerződést a jogi segítő mondja fel, a minisztérium - ha a felmondásra a Tv. szerint lehetőség van - a felmondás kézhezvételétől számított harminc napon belül a felmondás időpontjával törli a jogi segítőt a névjegyzékből.

A számítógépes névjegyzék működése

9. § (1) A névjegyzék a Tv. 65. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmazza

a) ügyvédi iroda esetében az irodavezető nevét,

b) jogi segítő szervezet esetében a megbízott ügyvédjének nevét és azt, hogy melyik ügyvédi kamarának a tagja,

c) az adat bejegyzésének időpontját.

(2) *  A névjegyzékben a nyilvános adatokon kívül - nem nyilvánosan - rögzítésre kerül a névjegyzékbe vétellel kapcsolatos ügyiratok száma, a jogi segítő szervezet esetében pedig - ha az a kérelemben feltüntetésre került - az elérhetőségi címe [3. § (4) bek.] is.

10. § A névjegyzékben a következő adatok alapján kell a keresés lehetőségét biztosítani:

a) a jogi segítő neve,

b) *  a jogi segítő foglalkozása,

c) a jogi segítő irodájának címe (helység és megye megjelölésével is),

d) szakterület,

e) a jogi szolgáltatás nyújtására megjelölt nyelv.

11. § *  (1) *  A minisztérium a névjegyzék adatainak a honlapján való közzététel útján történő szolgáltatásáért díjat nem számít fel.

(2) *  A minisztérium a névjegyzékkel együtt közzéteszi a honlapján a szolgáltatási szerződés mintáját is.

12. § * 

Hatálybalépés

13. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére