A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. § (1) *  A rendelet hatálya a légi közlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdésében meghatározott ellenőrzés alá vonható munkavállalókra és munkáltatóikra, továbbá a munkavállalók ellenőrzését végző hatóságokra terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá

a) *  a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és a repülőtéren szolgálatot teljesítő tagja,

b) a külföldi légi jármű személyzete,

c) a 2. §-ban meghatározott területen látogatókártyával tartózkodó személy.

(3) E rendelet alkalmazása során

a) munkavállaló: az a személy, akit a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) keretében foglalkoztatnak, illetve foglalkoztatni kívánnak,

b) munkáltató: az a szerv, szervezet, gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely, illetve aki a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben fejt ki tevékenységet,

c) látogatókártya: a repülőtér üzemeltetője által kiadott, a repülőtér zárt területén felügyelet mellett való tartózkodásra jogosító engedély,

d) *  zárt terület: a repülőtérnek a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-ei 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szigorított védelmi területére, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet létesítménye légiközlekedés védelme szempontjából korlátozott hozzáférésű területe.

2. § *  A légi közlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdése szerinti ellenőrzés alá kell vonni azokat a munkavállalókat, akik - részben vagy egészben - a nyilvános repülőtér zárt területén, vagy a személyszállítást és árufuvarozást végző légi járművön vagy annak földi kiszolgálásában fejtik ki tevékenységüket, illetve akik a légi navigációs eszközöket kezelik, karbantartják, valamint akik a polgári légi forgalmi szolgálatok szakszemélyzeteként tevékenykednek.

3. § (1) *  Az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott alkalmazási feltételeknek való megfelelés ellenőrzését a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a munkáltató kezdeményezi írásos megkeresésben. A megkeresésben fel kell tüntetni a foglalkoztatni kívánt személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

(2) *  A munkáltató az ellenőrzés kezdeményezése előtt tájékoztatja a munkavállalót az Lt. 67. § (11)-(16) bekezdésében foglaltakról.

4. § (1) * 

(2) *  Az ellenőrzést Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér és más budapesti nyilvános repülőterek esetében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), a Budapesten kívüli nyilvános repülőtereken a repülőtér fekvése szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság (a továbbiakban együtt: rendőrség) végzi. A tevékenységüknél fogva repülőtérhez nem köthető, de a rendelet hatálya alá tartozó személyek ellenőrzését az RRI végzi.

(3) *  A rendőrség az ellenőrzést első ízben a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül, majd a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen, de legalább évi egy alkalommal elvégzi.

(4) *  Az ellenőrzés eredményéről szóló döntést a rendőrség közli a munkáltatóval.

5. § (1) *  Ha a 4. § (4) bekezdésében meghatározott értesítés alapján a munkavállalóval szemben az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott foglalkoztatást kizáró ok áll fenn, a munkavállaló az értesítést követően a 2. §-ban meghatározott területen, illetve munkakörben nem foglalkoztatható.

(2) *  A munkáltató köteles a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszűnését, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttének meghiúsulását 8 napon belül a rendőrségnek bejelenteni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Melléklet az 50/2003. (XII. 18.) BM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére