A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet

az Országos Dokumentumellátási Rendszerről

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § *  Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a továbbiakban: ODR) a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) hozzáférhetőségét.

2. § (1) *  A könyvtár (a továbbiakban: kérő könyvtár) – amennyiben a könyvtárhasználó által igényelt dokumentum nem áll rendelkezésére – az országos lelőhely-nyilvántartás alapján megkeresi azt a szolgáltató könyvtárat, elsősorban az illetékes vármegyei hatókörű városi könyvtárat, ahol a dokumentum hozzáférhető.

(2) Amennyiben a megkeresett könyvtárban nem hozzáférhető a dokumentum, akkor a kérő könyvtár a dokumentummal rendelkező másik szolgáltató könyvtárba küldi a kérést.

(3) A kérő könyvtár haladéktalanul a könyvtárhasználó rendelkezésére bocsátja a megérkezett dokumentumot, és felhívja a könyvtárhasználó figyelmét a szolgáltató könyvtár által az adott dokumentum használatára meghatározott különleges, egyedi előírások betartására.

(4) A kérő könyvtár felelőssége a szolgáltató könyvtárral szemben az eredetiben megkapott dokumentumért az átvételtől a szolgáltató könyvtárba való visszaérkezéséig terjed.

3. § Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak:

a) a nemzeti könyvtár,

b) a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár,

c) a Törvény 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak,

d) az állami egyetemi könyvtárak és

e) *  a vármegyei hatókörű városi könyvtárak.

4. § (1) A szolgáltató könyvtár a gyűjteményében lévő dokumentumokat – a szolgáltatásukra vonatkozó előírásokkal együtt – bejelenti az országos lelőhely-nyilvántartásba.

(2) A szolgáltató könyvtár – a könyvtárhasználati szabályzatában foglalt korlátozások figyelembevételével – a gyűjteményében lévő dokumentumok teljes körét szolgáltatja. A dokumentum szolgáltatásával egyidejűleg annak használatára egyedi előírásokat határozhat meg.

(3) A szolgáltató könyvtár – az igény beérkezése után haladéktalanul – eredetiben, másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban elküldi a kért dokumentumot a kérő könyvtárnak, illetve értesíti a kérés teljesítésének akadályáról.

(4) A szolgáltató könyvtár az eredetiben nyújtott dokumentumszolgáltatásért díjat nem számíthat föl.

(5) A szolgáltató könyvtár gondoskodik a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak a minisztérium által előírt nyilvántartásáról.

5. § (1) *  A szolgáltató könyvtárak kötelezettségeinek teljesítését a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a könyvtári szakfelügyelet keretében ellenőrzi.

(2) A Törvény 59. §-ának (3) bekezdése szerinti véleményt a szolgáltató könyvtár vezetőjének kinevezése előtt a döntéshozókkal ismertetni kell. A miniszter véleményétől eltérő döntés indokolását a miniszternek el kell küldeni.

(3) A szolgáltató könyvtár megszüntetését, átszervezését, továbbá alapító okiratának és szervezeti és működési szabályzatának az ODR szolgáltatásait érintő módosítását előzetesen egyeztetni kell a minisztériummal.

6. § (1) A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente támogatja a szolgáltató könyvtárak ODR-ben nyújtott szolgáltatásait, továbbá az országos lelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését.

(2) A támogatás a dokumentumok vásárlására, technikai eszközök beszerzésére, az ODR szolgáltatásaival kapcsolatos költségekre, a postaköltségre és az országos lelőhely-nyilvántartás költségeire fordítható.

(3) Az egyes könyvtárak támogatásának összegére a minisztérium által felkért szakmai kuratórium tesz javaslatot.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.