A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet

a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  Az e rendeletben foglaltakat az ötvennél több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást termelő telepek nyilvántartásba vételére kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)–c) * 

d) tojótyúk: tojóérettséget elért házityúk (Gallus gallus), amelyet nem tenyészcélú tojás termelése céljából tartanak.

3. § (1) *  Az ötvennél több tojótyúkot tartó állattartó a tojótyúktartó telep működésének megkezdésétől számított harminc napon belül köteles az általa működtetett tojótyúktartó telepet az 1. számú mellékletben foglalt adatlap megfelelő részének kitöltésével az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal) bejelenteni. Ha az állattartó több, földrajzilag elkülönült helyen működtet tojótyúktartó telepet és a telepeken tartott tojótyúkok összlétszáma együttesen meghaladja az ötvenet, akkor minden egyes telepet – telepenként külön-külön nyilvántartásba vételi adatlap benyújtásával – be kell jelentenie.

(2) A hatósági állatorvos a benyújtott adatlapban megadott, az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására vonatkozó adatokat a helyszínen ellenőrzi, majd az ellenőrzés eredményének függvényében az adatlap megfelelő részét kitölti.

(3) *  A járási hivatal az adatlap alapján a tojótyúktartó telepet nyilvántartásba veszi és a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti nyilvántartási számot rendel hozzá.

(4) *  A járási hivatal az állattartót az adott tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételéről és az ahhoz rendelt nyilvántartási számról határozatban értesíti, valamint egyidejűleg részére az adatlap egy példányát megküldi.

(5) * 

(6) *  A járási hivatal a tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül a vonatkozó adatokat az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak megküldi.

(7) *  Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a járási hivatalok által beküldött adatok alapján naprakészen vezeti a tojótyúktartó telepek nyilvántartási listáját, és azt megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által meghatározott módon és gyakorisággal a minisztérium részére.

(8) *  Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, legfeljebb ötven tojótyúkot tartó állattartó, aki a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra kíván tojást termelni, az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles telepét nyilvántartásba vetetni.

4. § (1) *  E rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül – a beküldött nyilvántartásba vételi adatlap alapján – minden, az e rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepet az illetékes járási hivatal nyilvántartásba vesz, és nyilvántartási számmal lát el.

(2) E rendelet hatálybalépését követő két hónap eltelte után csak nyilvántartásba vett és nyilvántartási számmal rendelkező tojótyúktartó telep helyezhető üzembe.

5. § (1) Az állattartó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a járási hivatalnak, ha * 

a) a tojótyúktartó telep megszüntette működését,

b) a tojótyúktartó telep már nem tartozik a rendelet hatálya alá,

c) az 1. számú mellékletben foglalt adatok megváltoztak.

(2) *  Az (1) bekezdés c) pontja esetében a tulajdonos köteles az 1. számú mellékletben foglalt adatlapot a változásoknak megfelelően kitöltve a járási hivatalnak megküldeni. Ebben az esetben a 3. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

(3) *  A járási hivatal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentést a nyilvántartásban átvezeti és arról az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot 8 napon belül értesíti.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 4. pontjában „a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő” szövegrész a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) * 

(4) *  E rendelet a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról szóló, 2005. június 21-i 1039/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5) *  E rendelet a Tanács 99/74/EK irányelvének hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepek nyilvántartásáról szóló, 2002. január 30-i 2002/4/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez

Nyilvántartásba vételi adatlap

1. A tojótyúktartó telep neve: ....................................................................................................

címe: .....................................................................................................

..............................................................................................................

2. Az állattartó neve: ...................................................................................................................

címe: ..................................................................................................................

............................................................................................................................

Az állattartó tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i): ................................................................................

3.  *  A tulajdonos neve: ................................................................................................................

címe: .................................................................................................................

A tulajdonos tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i): ................................................................................

4. Állattartási technológia (a megfelelőt alá kell húzni), valamint a telep maximális kapacitása (egy időben elhelyezhető állatok száma) technológia szerinti bontásban:

– Szabadtartás: ...................................................................

– Alternatív tartás: ...............................................................

– Fel nem javított ketreces tartási rendszer: ..........................

– Feljavított ketreces tartási rendszer: ..................................

– Ökológiai tartási rendszer * : ...............................................

Alulírott nyilatkozom, hogy az adatlapban foglaltak megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ...................................................

...................................................

állattartó aláírása

A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy

................................................................................................................................ (állattartó neve)

................................................................................................................................ (állattartó címe)

állattartó által az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...................................................

...................................................

hatósági állatorvos aláírása

P. H.

2. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez

A nyilvántartási szám felépítése

1. A nyilvántartási szám felépítése:

a) első része: az állattartási technológia kódja a 2. pontban foglaltaknak megfelelően;

b) második része: Magyarország kódja a 3. pontban foglaltaknak megfelelően;

c) harmadik része: a megye vagy főváros kódja a 4. pontban foglaltaknak megfelelően;

d) negyedik része: az állat-egészségügyi kerület sorszáma;

e) ötödik része: a tojótyúk jelölés: „T”

f) hatodik része: az állattartó telep kétjegyű sorszáma a kerületben;

g) hetedik része: „/” jel után az istállók száma.

2. Alkalmazott állattartási technológia kódja:

1 szabadtartás

2 alternatív tartás

3 ketreces tartási rendszer

0 ökológiai tartási rendszer

3. Magyarország kódja: HU

4. A megye és a főváros kódjai:

01 Baranya

02 Bács-Kiskun

03 Békés

04 Borsod-Abaúj-Zemplén

05 Csongrád

06 Fejér

07 Győr-Moson-Sopron

08 Hajdú-Bihar

09 Heves

10 Komárom-Esztergom

11 Nógrád

12 Pest

13 Somogy

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg

15 Jász-Nagykun-Szolnok

16 Tolna

17 Vas

18 Veszprém

19 Zala

20 Budapest