A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Ez a rendelet a földgázipari tevékenységet, valamint vezetékes propán-bután gázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek, a földgáztermelő, a feljogosított fogyasztók és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét állapítja meg.

(2) E rendelet szabályozza:

a) az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében szükséges, az engedélyesek, a földgáztermelők és feljogosított fogyasztók által egymásnak nyújtott műszaki-gazdasági adatszolgáltatást;

b) az engedélyesek, a földgáztermelők, a feljogosított fogyasztók és a vezetékes propán-bután gázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek által a Hivatal részére történő adatszolgáltatást;

c) a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást;

d) a Hivatal által a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó és más társadalmi szervezetek részére nyújtandó adatszolgáltatást.

Az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók egymásnak történő adatszolgáltatása

2. § (1) Az együttműködő földgázrendszer hatékony és biztonságos üzemviteléhez, karbantartásához, fejlesztéséhez, a földgáz forgalmának méréséhez és elszámolásához, valamint a hálózatokhoz való szabályozott hozzáférés érdekében szükséges információkat az engedélyesek, a földgáztermelő és a feljogosított fogyasztók közötti adatforgalom keretében kell az adatot igénylő számára szolgáltatni.

(2) A kötelezően szolgáltatott adatok köre kiterjed:

a) a nemzetközi üzemviteli kapcsolatok irányításával és koordinálásával,

b) a szállító- és elosztóvezetékhez, valamint a tárolók szabad kapacitásához való átlátható és diszkriminációmentes hozzáférés, a mindenkori szabad kapacitásra vonatkozó adatok (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is) biztosításával,

c) a rendszerszintű szolgáltatások tervezésének, biztosításának, igénybevételének szabályozásával, mennyiségi, minőségi és pénzügyi elszámolásával, különös tekintettel a rendszeregyensúly biztosításának eszközeire, többek között a napon belüli kereskedelem összehangolása, a megszakítható kapacitások, valamint a tárolói készletek feletti rendelkezés az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) és a szerződésekben előírtak szerint,

d) az együttműködő földgázrendszer biztonságos és hatékony működése érdekében a megszakítható fogyasztás igénybevételével, valamint az ÜKSZ-ben rögzített elvek szerint szükséges fogyasztást korlátozó intézkedések elrendelésével,

e) a szolgáltatási szerződés teljesülésével

összefüggő adatokra és információkra.

3. § A rendszerirányító részére az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók által kötelezően szolgáltatott adatok:

a) a földgáztárolói engedélyes részéről:

aa) a rendelkezésre álló tárolói kapacitások tárolónkénti bontású mobil gázkészletre és csúcskapacitásra (besajtolásra, kitárolásra) vonatkozó,

ab) a tárolók működésével kapcsolatos,

ac) a nominálásra, újranominálásra és allokációra vonatkozó,

ad) a tárolói szabad kapacitásokra vonatkozó,

ae) a tárolói rekonstrukciókhoz és kapacitásfejlesztésekhez tartozó,

af) a karbantartásra vonatkozó,

ag) gázminőségre vonatkozó,

ah) az üzemzavarra, a fogyasztók ellátását veszélyeztető eseményekre vonatkozó,

ai) naponta, havonta a tárolói be- és kiadási pontoknál a szállító által mért betáplált/vételezett (hozzáférésre jogosultak szerinti bontású) gázmennyiségekre vonatkozó adatok;

b) a földgáz szállítói engedélyes részéről:

ba) a mindenkori szabad kapacitásra (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

bb) a szállítóvezetéki mérésekre,

bc) a napi, havi és éves kapacitáslekötési igényekre, valamint heti előrejelzésekre,

bd) a nominálásra, újranominálásra és allokációra,

be) a hálózatkapacitások fejlesztésére,

bf) a gázátadói szabad kapacitások megadására,

bg) a gázátadó állomások hozzáférési adatainak jogosultságonkénti csoportosításokban való megadására,

bh) a karbantartások gázátadói forgalomra kiható ütemezésére,

bi) az ellátás korlátozására,

bj) az üzemzavarra, a fogyasztók ellátását veszélyeztető eseményekre

vonatkozó adatok;

c) a földgáz elosztói engedélyes részéről:

ca) a nominálási, újranominálási igényének egyeztetésére,

cb) az elosztó vezetéki mérésekre,

cc) a napi, havi és éves kapacitáslekötési igényekre, valamint heti előrejelzésekre,

cd) a gázátadói igényelt kapacitások megadására,

ce) a mindenkori szabad kapacitásra (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

cf) a hálózatkapacitás fejlesztésére,

cg) a karbantartások gázátadói forgalomra kiható ütemezésére,

ch) a korlátozásra

vonatkozó adatok;

d) a földgázkereskedő, a közüzemi szolgáltató és a közüzemi nagykereskedő részéről:

da) a földgáz elosztói, tárolói, szállítói engedélyesekkel és a feljogosított fogyasztókkal egyeztetett heti és havi földgázfelhasználás be- és kilépési pontokra vonatkozó,

db) földgáz mennyiségi és minőségi,

dc) a napi nominálási és újranominálási,

dd) a rendelkezésre álló opciós forrásokra vonatkozó,

de) a visszavételre felajánlott kapacitásra vonatkozó,

df) a korlátozási

adatok;

e) a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáféréssel rendelkező engedélyesek részéről:

ea) a be- és kiszállított földgáz mennyiségi adatai be- és kilépési pontonként,

eb) a kapacitás lekötéséhez szükséges (minőségi és műszaki paraméter, valamint a szállíttatóra vonatkozó) adatok;

f) a feljogosított fogyasztók, mérlegkör felelősök részéről:

fa) a tényleges gázfogyasztásra vonatkozó adatok (beleértve a kiegyenlítő földgázmennyiséget),

fb) a napi nominálási és újranominálási adatok,

fc) a rendelkezésre álló opciós forrásokra vonatkozó adatok,

fd) a visszavételre felajánlott kapacitás adatok,

fe) a feljogosított fogyasztó által célvezeték létesítésére vonatkozó adatok;

g) a földgáztermelő részéről:

ga) a tényleges nettó gáztermelésre vonatkozó adatok,

gb) a kínálati oldalra a rendszerirányító által meghatározott időtartamra vonatkozó előrejelzések,

gc) nominálási, újranominálási adatok,

gd) a leállással járó karbantartások ütemezésére vonatkozó adatok,

ge) korlátozási és forrásvételezési prioritások művelési és ásványvagyon-védelmi célú sorrendjével összefüggő adatok,

gf) földgáz minőségi adatok;

h) a földgázkereskedői engedélyes részéről az opciós gáz mennyiségi adat.

4. § A rendszerirányító adatszolgáltatása az engedélyeseknek, a földgáztermelőknek és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztóknak:

a) a földgáztárolói engedélyes részére:

aa) a nagynyomású földgázvezeték-rendszer üzemeltetési (órás) és elszámolási (napi és havi) adatai a tárolói be- és kiadási pontoknál,

ab) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

ac) tájékoztatás az együttműködő földgázrendszerrel kapcsolatos karbantartásokról, üzemmód-változásokról és rendkívüli eseményekről, valamint a nominálási és újranominálási adatokról,

ad) adatok a kiegyenlítő gázkészlet tárolásához igényelt kapacitásról;

b) a földgázszállítói engedélyes részére:

ba) a földgázszállításhoz szükséges napi adatok (rendszerparaméterek, teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok, kapacitáslekötési mennyiség, gázminőség adatok),

bb) visszajelzés a mindenkori szabad kapacitásra vonatkozó adatokról (beleértve a határkeresztező kapacitásokat is),

bc) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

bd) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

be) az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó összehangolt karbantartási terv,

bf) adatok a kiegyenlítő gázkészlet szállításához igényelt kapacitásról;

c) a földgázelosztói engedélyes részére:

ca) a földgázelosztáshoz szükséges adatok (rendszerparaméterek, teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok, kapacitáslekötési mennyiség, gázminőség adatok),

cb) a napi elszámoláshoz átadó állomásonként szükséges teljesítmény-, kapacitáslekötési adatok,

cc) szállítóvezetéki szabad kapacitásra vonatkozó adatok,

cd) visszajelzés nominálási, újranominálási eseményekről,

ce) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

cf) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

cg) az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó összehangolt karbantartási terv,

ch) átadó állomáson mért óránkénti adatokra vonatkozó adatok,

ci) a hőmennyiség elszámolásához szükséges gázminőségre vonatkozó napi adatok;

d) a földgázkereskedői és a közüzemi nagykereskedői engedélyes részére:

da) egyeztetett napi, havi és éves mennyiségi és teljesítménymérleg,

db) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

dc) gáznapon belüli forgalmi adatok,

dd) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

de) tájékoztatás a napi kiegyenlítő földgáz mennyiségről,

df) visszajelzés nominálásról, újranominálásról,

dg) korlátozással kapcsolatos információk;

e) a határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáféréssel rendelkező engedélyesek részére:

ea) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

eb) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről;

f) a feljogosított fogyasztók részére:

fa) a felhasznált földgáz mennyiségére, minőségi jellemzőire és a kiegyenlítő földgáz elszámolására vonatkozó adatok,

fb) tájékoztatás a szükséges kiegyenlítő földgáz mennyiségéről, a nominálási értékekről és az opciós gáz rendelkezésre álló mennyiségéről,

fc) visszajelzés kapacitásfejlesztésekről,

fd) visszajelzés nominálási, újranominálási eseményekről,

fe) tájékoztatás a földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről,

ff) korlátozásokkal kapcsolatos információk;

g) a földgáztermelő részére:

ga) nominálás, újranominálás visszajelzése,

gb) a nagynyomású földgázvezeték-rendszer az átvett földgáz mennyiségére, nyomására és minőségére vonatkozó üzemeltetési adatai,

gc) visszajelzés hálózat- és kapacitásfejlesztésekről,

gd) tájékoztatás az együttműködő földgázrendszerrel kapcsolatos rendkívüli eseményekről.

5. § A szállító- és az elosztóvezeték szabályozott hozzáféréséhez szükséges teljesítmény-, kapacitáslekötöttségi adatokat a szállítói, illetve elosztói engedélyes biztosítja a feljogosított fogyasztóknak, az engedélyeseknek és a földgáztermelőnek.

6. § A 2. § (2) bekezdésében és a 3–5. §-okban jelzett adatok meghatározásait, valamint az engedélyesek, a földgáztermelők és a feljogosított fogyasztók egymás közti adatszolgáltatás részletes szabályait, az adatforgalmi megállapodások tartalmi elemeit, valamint egyes eljárási szabályokat a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. számú melléklet (4) bekezdése alapján az ÜKSZ tartalmazza.

A Hivatal részére történő rendszeres adatszolgáltatás

7. § Az adatszolgáltatásra kötelezett engedélyesek az e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett, a Hivatal nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat minden engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a tárgyévet követő év március 15-éig a Hivatal részére kötelesek megadni. Ha az engedélyes több tevékenység végzésére rendelkezik működési engedéllyel, mindegyik tevékenységre vonatkozóan fennáll az adatszolgáltatási kötelezettsége. A rendszerirányító engedélyes köteles a Hivatal számára a rendszerirányítóhoz beérkező adatokhoz hozzáférést biztosítani.

8. § (1) A Hivatal a GET 4–5. §-ában meghatározott feladatai ellátásához az engedélyesektől, a földgáztermelőktől és a feljogosított fogyasztóktól a következő adatokat és információkat jogosult bekérni:

a) tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat,

b) a földgáztermelési, -szállítási, -elosztási, -tárolási, illetve -értékesítési adatokat,

c) az engedélyes földgázipari tevékenységével kapcsolatos gazdasági-gazdálkodási, számviteli, pénzügyi adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályozás alá eső, illetve a más tevékenységeknek a versenypiaci tevékenységektől való szétválasztásával kapcsolatos adatokra, valamint a földgáz közüzemi célú beszerzési és eladási átlagár adatokra,

d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések műszaki adatait és azok változását,

e) a földgáz tárolói készletek belföldi és külföldi bértárolási adatait,

f) az együttműködő földgázrendszer teljesítőképességének adatait,

g) az üzemzavarokra, a szállítás, tárolás, elosztás és a szolgáltatás operatív minőségi mutatóira és a fogyasztói elégedettségre vonatkozó, a Hivatal által határozatban előírt adatokat,

h) a foglalkoztatással kapcsolatos adatokat,

i) a csatlakozási díj és a hálózatfejlesztési hozzájárulás adatait, különös tekintettel a fogyasztók által a tároló-, szállító-, elosztórendszerekhez való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díjakra, valamint a hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetésével és felhasználásával összefüggő adatokra,

j) a fogyasztók gázellátásból történő kikapcsolásával összefüggő adatokat,

k) éves beszámolót, mely tartalmát, benyújtásának módját és határidejét a Hivatal – a Vhr 4. § (7) bekezdésének d) pontja alapján – határozatban írja elő,

l) a fogyasztók gázfelhasználása korlátozási sorrendjének és mértékének megállapításához szükséges adatokat,

m) az együttműködő földgázrendszer távlati fejlesztésével kapcsolatos adatokat,

n) az engedélyesek által teljesített nemzetközi adatszolgáltatásokat,

o) a vezetékes propán-butángázok elosztását és szolgáltatását végző engedélyesek adatait,

p) a rendszerirányító a feljogosított fogyasztói tárolói és határkapacitás igénybejelentéséhez javasolt egyedi adatát,

q) az engedélyesek nominálásból származó többlet árbevételének (M Ft) havi értékét.

(2) Azon tevékenységek vonatkozásában, melyekre a Hivatal a GET 6. §-a alapján adott ki engedélyeket, a Hivatal jogosult az (1) bekezdésben, valamint a 7. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokon túlmenően – az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozó, a tevékenység ellátásához, a meghatározott feltételek, követelmények megfelelő igazolásához szükséges – további rendszeres, illetve eseti információkat kérni.

(3) Az engedélyesek az adatokat a Hivatal határozatában előírt tartalmú és gyakoriságú adatszolgáltatás keretében kötelesek megadni. Az adatszolgáltatás módját és formáját a Hivatal határozza meg. Az adatokat – a Hivatal által megadott tartalommal – elektronikus adathordozón is el kell juttatni a Hivatalhoz.

(4) A Hivatal által bekért adatok szolgáltatását abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésének gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságával. Ilyen esetben a szezonálisan igazított értékek megadásával kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Az engedélyesek társaságuk éves auditált beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, továbbá üzleti jelentését, illetve konszolidált mérlegét és eredménykimutatását) – legkésőbb a cégbírósághoz való leadással egy időben – kötelesek a Hivatal részére a GET 51. §-ának (1) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevékenységeiket elkülönítve tartalmazó, engedélyes tevékenységenkénti mérlegekkel és eredménykimutatásokkal együtt megküldeni.

(6) Az engedélyesek évenként kötelesek a Hivatal részére – a működési engedélyükben meghatározott határidőig és mértékben – a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött szerződéseik és azok teljesülését igazoló dokumentumok másolatát megküldeni, valamint az engedélyes és kapcsolt vállalkozásai közötti pénzáramlásokat bemutatni.

A fogyasztói érdekképviseletek és más társadalmi szervezetek részére teljesítendő adatszolgáltatások

9. § (1) A Hivatal a GET 5. §-ának d) pontjában meghatározottak alapján az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt – a Hivatal által a 7–8. §-ban meghatározott adatok felhasználásával összeállított – adatokat és információkat, valamint a GET 4. §-a (1) bekezdésének s) pontja alapján kiadásra kerülő, az engedélyesek tevékenységének minimális követelményeit, elvárt színvonalát megállapító határozatban előírt, üzleti titkot nem tartalmazó adatait a honlapján közzéteszi, kielégítve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. §-ának h) pontja szerinti fogyasztói érdekek társadalmi képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetőleg más szervezetek tájékoztatását.

(2) E rendelet 2. számú mellékletében meghatározott, az együttműködő földgázrendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő adatok nem képeznek üzleti titkot.

(3) A havi gyakoriságú, illetve eseményenként időszerű adatokat először 2004. január hónapra, míg az éves gyakoriságú adatokat először a 2004. évre vonatkozóan kell megadni.

(4) A Hivatalhoz a 7–8. §-okban meghatározottak szerint beérkező, üzleti titoknak minősülő adatokat a Hivatal más részére – a jogszabály által felhatalmazott adatkérésre jogosult megkeresését kivéve – nem adhatja ki.

(5) A Hivatal a GET 4. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján külön egyedi határozatban írja elő azon gazdálkodási adatok körét, amelyeket az engedélyesek kötelesek nyilvánosságra hozni.

Közös szabályok

10. § (1) A 2–8. §-okban meghatározott adat- és információszolgáltatások esetében az eredeti adat- és információszolgáltató felelős a szolgáltatott adat és információ tartalmának ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

(2) Az átadott adatokat és információkat az adatfelhasználó engedélyes kizárólag a GET 7. §-a szerinti engedélyes tevékenységek ellátásával összefüggésben használhatja.

(3) A 2–8. §-okban meghatározott adatok kezelése során a Hivatal a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.

(4) Az e rendeletben, valamint az ÜKSZ-ben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek megszegése esetén a Hivatal az engedélyesekkel szemben a GET 13. §-ában, illetve a Vhr. 19. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Értelmező rendelkezés

11. § (1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a GET 3. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni.

(2) Engedélyes alatt azt a jogi személyt kell érteni, amely a GET-ben meghatározott engedélyköteles tevékenység végzésére a Hivataltól a GET 6. §-a szerint engedélyt kapott.

Záró rendelkezés

12. § Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Földgázvezeték beruházások adatai

Adatszolgáltatásra kötelezettek: Földgázszállítók és földgázelosztók

Adatszolgáltató megnevezése:
Tárgyidőszak:
.................. év január 1-jei állapot
Kapacitás *  Bővítések *  Bővítések *  Leselejtezések * 
Nyomvonal (város) 1.
honnan *  2.
hová *  3.
4.
5.
Besorolás (SZ/E)
SZ: Szállítóvezeték
E: Elosztóvezeték
Vezetékhossz (km)
Belső keresztmetszet (mm)
Nyomás (bar)
Kapacitás
– maximális évi (millió m3)
– előrelátható évi (millió m3)
TEN project * -e? (Igen/Nem)
Ha igen, a project referenciaszáma
Egyéb megjegyzések:

Folyékony földgáz importálását biztosító műszaki berendezések beruházási adatai

Adatszolgáltatásra kötelezettek: Földgázszállítók és földgázelosztók

Adatszolgáltató megnevezése:
Tárgyidőszak:
................ év január 1-jei állapot
Kapacitás *  Bővítések *  Bővítések *  Leselejtezések * 
Földrajzi elhelyezkedés 1.
(város-régió) 2.
3.
4.
5.
Maximális tárolókapacitás (m3 földgáz)
Maximális újragázosítási kapacitás (m3 földgáz/óra)
Tervezett éves földgáz mennyiség (millió m3/év)
TEN project * -e? (Igen/Nem)
Ha igen, a project referenciaszáma
Egyéb megjegyzések:

Földgáz tárolókapacitás beruházások adatai

Adatszolgáltatásra kötelezett: Földgáztárolói engedélyes

Adatszolgáltató megnevezése:
Tárgyidőszak:
.................. év január 1-jei állapot
Kapacitás *  Bővítések *  Bővítések *  Leselejtezések * 
Földrajzi elhelyezkedés 1.
(város-régió) 2.
3.
4.
5.
Összes mobil kapacitás (millió m3)
Hasznos kapacitás (millió m3)
Maximális napi kivét (millió m3)
TEN project * -e? (Igen/Nem)
Ha igen, a project referenciaszáma
Egyéb megjegyzések:

2. számú melléklet a 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által közzétett adatok és információk köre * 

1. A RENDSZERIRÁNYÍTÓ ADATAI

Földgáz-mérleg adatok (1000 m3)

Hazai termelés

Import összesen

Tranzit

Tranzitdíj

Export

Tárolói kivétel

Betárolás

Saját felhasználás

Értékesítés (szállítás) összesen

ebből: közüzemi nagykereskedőnek összesen

közvetlenül ellátott (feljogosított) fogyasztóknak összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

2. A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ADATAI

2.1. Gázhálózati adatok (km)

Üzemeltetett szállítóvezeték hossza a tárgyév végén

Tárgyévben létesített szállítóvezeték hossza

Tárgyévben megszüntetett szállítóvezeték hossza

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

2.2. Az együttműködő földgázrendszer teljesítményadatai

Értékesítés maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött összes teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

2.3. Fogyasztói korlátozásokkal kapcsolatos információk

A korlátozás

– időtartama (óra)

– oka

– az érintett fogyasztók száma (db)

– helye

A GET 28. §-ában és a Vhr. 27. §-ában meghatározott eseménnyel kapcsolatos információk alkalmankénti nyilvánosságra hozatala szükséges.

3. A KÖZÜZEMI NAGYKERESKEDŐ ADATAI

3.1. Földgáz beszerzés és értékesítés (1000 m3)

Beszerzés összesen

ebből: hazai termelés

Tárolói kivétel

Import összesen

Értékesítés összesen

ebből: közüzemi szolgáltatóknak összesen

szállítóvezetékről közvetlenül ellátott közüzemi fogyasztóknak összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

3.2. Földgáz-értékesítési átlagárak (Ft/GJ, Ft/m3)

Értékesítés összesen

Közüzemi szolgáltatóknak összesen

Szállítóvezetékről közvetlenül ellátott – közüzemi – fogyasztók összesen

3.3 Teljesítmény adatok

Értékesítés maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

3.4. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

4. A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓK ADATAI

4.1. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

4.2. Fogyasztói elégedettség-vizsgálati információk

Az információk a Hivatal által – a fogyasztói elégedettség felmérése tárgyú – határozatokban kerültek meghatározásra.

4.3. Földgáz beszerzési és értékesítési átlagárak (Ft/GJ, Ft/m3)

Beszerzési átlagár

Értékesítés összesen átlagára

ebből:

Kisfogyasztók (20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztók)

ebből: lakossági fogyasztók

Középfogyasztók (20–100 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók)

Nagyfogyasztók

ebből: I. 101–500 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

II. 500 m3/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen.

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

4.4. Földgáz beszerzés és értékesítés (1000 m3)

Beszerzés összesen

Értékesítés összesen

ebből:

Kisfogyasztók (20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztók)

ebből: lakossági fogyasztók

Középfogyasztók (20–100 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók)

Nagyfogyasztók

ebből: I. 101–500 m3/h közötti gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

II. 500 m3/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkező fogyasztók összesen

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

5. A FÖLDGÁZELOSZTÓK ADATAI

5.1. Gázhálózati adatok (km)

Üzemeltetett elosztóvezeték hossza a tárgyév végén

Tárgyévben létesített elosztóvezeték hossza

Tárgyévben megszüntetett elosztóvezeték hossza

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell vezetékkategóriánkénti részletezésben nyilvánosságra hozni.

5.2. Foglalkoztatással kapcsolatos adatok (fő)

Átlagos statisztikai állományi létszám

ebből: engedélyes tevékenységben alkalmazott

Az adatokat évente – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő év április 15-éig kell nyilvánosságra hozni.

5.3. Az elosztóhálózat teljesítményadatai

Elosztás maximális napi teljesítménye (Mm3/nap)

Lekötött összes teljesítmény (1000 m3/óra)

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

5.4. Fogyasztói korlátozásokkal kapcsolatos információk

A korlátozás

– időtartama (óra)

– oka

– az érintett fogyasztók száma (db)

A GET 28. §-ában és a Vhr. 27. §-ában meghatározott eseménnyel kapcsolatos információk alkalmankénti nyilvánosságra hozatala szükséges.

6. A FÖLDGÁZTÁROLÁS ADATAI

6.1. Földgáztárolás (1000 m3)

Tárolói készlet az időszak elején

Betárolás a tárgyidőszak folyamán

Kitárolás a tárgyidőszak folyamán

Tárolói készlet az időszak végén

Az adatokat havonta – az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt – a tárgyidőszakot követő második hónap végétől kell nyilvánosságra hozni.

6.2 Földgáztároló

havi árbevétel többlet

ebből: feljogosított fogyasztóktól

közüzemi nagykereskedőktől

nominálásból származó árbevétel többlet havonta.