A jogszabály mai napon ( 2024.06.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2003. évi XCV. törvény

a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) 2002. évi végrehajtásáról a 2002. évi önkormányzati és kisebbségi, valamint országos kisebbségi választások pénzügyi támogatásáról szóló 40/2002. (VII. 4.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 105/2001. (XII. 21.) OGY határozatban, valamint a módosításáról szóló 52/2002. (VII. 19.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.) OGY határozat módosításáról szóló 75/2002. (X. 31.) OGY határozatban, a hajléktalan emberek ellátását végző közhasznú szervezetek működési támogatásának elosztásáról szóló 112/2002. (XII. 19.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2001. ÉS 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2002. ÉVI VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 4 357 257,8 millió forint, azaz négymillió-háromszázötvenhétezer-kettőszázötvenhét egész nyolctized millió forint bevétellel,

b) 5 826 868,4 millió forint, azaz ötmillió-nyolcszázhuszonhatezer-nyolcszázhatvannyolc egész négytized millió forint kiadással, és

c) 1 469 610,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázhatvankilencezer-hatszáztíz egész hattized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2002-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 73 325,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

b) 13 412,1 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 202 143,8 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank javára,

d) 27 638,7 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

e) 673 012,3 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 15 989,9 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 39,6 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2002-ben

a) 694 299,7 millió forint összegben forint-államkötvényeket értékesített és adott át,

b) 358 566,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 201 645,7 millió forint összegben forinthiteleket vállalt át,

d) 226 685,2 millió forint összegben devizahiteleket vett fel és vállalt át.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2002-ben az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 998 939,4 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 6622,6 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából 76 175,0 millió forinttal növelte a kincstárjegyek állományát, valamint 43 977,4 millió forint összegben devizabetétet használt fel.

7. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Magyar Államvasutak Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 60 408,1 millió forint összegben.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi LXXV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján 2002. január 1-jei hatállyal a Győr-Sopron–Ebenfurt Vasút Részvénytársaság törvényben megjelölt hiteleit a központi költségvetés adósságának terhére átvállalta 911,9 millió forint összegben.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét a 3. számú melléklet tartalmazza. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatokat megillető előirányzatok csökkentését, amelyek év közben együttesen 12 176,8 millió forint összegben mondtak le a normatív hozzájárulásokról és a normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 1795,4 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 73,3 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. * 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. § (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 5578,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2499,4 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2002. év után előírt tartozása 3079,0 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás-előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb mértékben vették igénybe, 210,3 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. * 

(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) központosított előirányzat jogcímen 368,6 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 20,4 millió forint,

c) a színházak támogatása jogcímen 0,2 millió forint,

d) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 13,6 millió forint

visszafizetése terheli, amelynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. * 

(6) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzés megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat egyenlegében

a) központosított előirányzat jogcímen 50,1 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen 16,6 millió forint,

c) a céltámogatás jogcímen 26,3 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. * 

(7) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondásoknak az Állami Számvevőszék által megállapított elmaradása miatt – 471,5 millió forint céltámogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdés a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2003. március 27. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2003. március 28. napjától keletkezik.

(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. § (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek pótlólagos normatív hozzájárulásra és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül rendelkezett az összeg – 2537,1 millió forint – átutalásáról 2003. május 15-én.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2002. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott, területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 36 477,5 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4945,8 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2862,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint.

11. § (1) Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 2807,5 millió forint egyszeri – a 2002. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi költségvetési törvény) 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2003 decemberében.

(2) A közoktatási feladatokat ellátó, nem állami humán szolgáltatók tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatának terhére történik.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatokat ellátó, nem állami, egyházi intézmények fenntartói tekintetében a 2002. évi támogatási kötelezettség elszámolása a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása alcím, elszámolásonként meghatározott jogcímcsoportjainak terhére történik.

12. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése alapján az érintett egyházak a 2003. évi költségvetési törvény 1. számú melléklet, X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyházak támogatása alcím, 6. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport előirányzata terhére 2003. évben 386 173 ezer forint pótlólagos támogatásra jogosultak. A többlettámogatás egyházankénti elosztásáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága gondoskodik.

13. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2/A. és a 2/B. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) A Magyar Államkincstár Részvénytársaság által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2002. december 31-én 15 906,7 millió forint, amelyből 1226,2 millió forint a kölcsöntípusú, 14 680,5 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról szóló 2002. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2001. évi zárszámadási törvény) 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 19 948,7 millió forint követelés 2002. év során a következők szerint változott:

a) a 2002. évben befolyt kölcsöntípusú törlesztések összege 1,5 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 3282,4 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 774,4 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelés-bejelentési díj, illetőleg szerződés be nem tartását követő szankció miatt összesen 16,3 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2002. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 14,3 millió forint fix járadék befizetése, továbbá

b) 8,1 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

16. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 62,3 millió forintot utaljon vissza,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások jogcímén 37,5 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára,

bb) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 1646,3 millió forintot

térítsen meg.

17. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 20. § c) pontjában megállapított hiányából a 26. § (2) bekezdés b) pontjának figyelembevételével 12 732,5 millió forintot, valamint

b) az E. Alapnak a 22. § c) pontjában megállapított 86 656,3 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2003. december 31-éig elenged.

18. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2003. december 31-éig

a) a Munkaerőpiaci Alap

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény 14. §-a alapján a „régi” korengedményes nyugdíj 2002. évi kiadásai jogcímén 6,9 millió forintot a NYUFIG 10032000-01301108-00000000 számú „Ellátási” számlája javára,

ab) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1357,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára

térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. § b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából 2002. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén 66,1 millió forintot utaljon át.

(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a 2001. évi zárszámadási törvény 18. § c) pontjának végrehajtásaként 2324,7 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000-00284770-00000000 számú (technikai) számla javára 2003. december 31-éig térítsen meg.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

ELSŐ FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2002. ÉVI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

19. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2002. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 416 226,0 millió forint, azaz kettőmillió-négyszáztizenhatezer-kettőszázhuszonhat millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 517 083,1 millió forint, azaz kettőmillió-ötszáztizenhétezer-nyolcvanhárom egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 100 857,1 millió forint, egyszázezer-nyolcszázötvenhét egész egytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2002. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

MÁSODIK FEJEZET

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

20. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 391 650,8 millió forint, azaz egymillió-háromszázkilencvenegyezer-hatszázötven egész nyolctized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 405 851,6 millió forint, azaz egymillió-négyszázötezer-nyolcszázötvenegy egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 14 200,8 millió forint, azaz tizennégyezer-kettőszáz egész nyolctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

21. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 3118,7 millió forint összegben jóváhagyja, melyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 52,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3011,5 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

HARMADIK FEJEZET

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

22. § Az Országgyűlés az E. Alap 2002. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 024 575,2 millió forint, azaz egymillió-huszonnégyezer-ötszázhetvenöt egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 111 231,5 millió forint, azaz egymillió-egyszáztizenegyezer-kettőszázharmincegy egész öttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 86 656,3 millió forint, azaz nyolcvanhatezer-hatszázötvenhat egész háromtized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

23. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat maradványát 2616,5 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 405,2 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 3126,2 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

NEGYEDIK FEJEZET

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

24. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a Költségvetési Törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott, az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdése szerinti kiértesítési feladatok végrehajtására 335,1 millió forint 2002. évi felhasználást,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2002. évi felhasználást a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 6,9 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 12,2 millió forint és a 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatnál 2991,5 millió forint összegben.

25. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a Költségvetési Törvény 67. §-ának e) pontja és 68. §-ának (4) bekezdése szerint a létszámcsökkentésekkel összefüggő egyszeri, a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló, valamint a kötelező legkisebb munkabér felemeléséből adódó kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 1523,8 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 1885,4 millió forint,

b) a Költségvetési Törvény 68. §-a (3) és 76. § (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 412,8 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 712,6 millió forint,

c) a Költségvetési Törvény 68. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint 74. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

ca) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként történő,

cb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoportnál 30,8 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 97,3 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoport előirányzatnál 252,0 millió forint,

d) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján informatikai fejlesztésekre

da) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és igazgatási szervei alcím előirányzatnál 2286,0 millió forint,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei alcím előirányzatnál 1847,7 millió forint,

e) a Költségvetési Törvény 76. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján

ea) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 881,8 millió forint,

eb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatából a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Fiumei úti ingatlanából történő kiköltöztetésével és új ingatlanban való elhelyezésével összefüggő kiadásokra 731,8 millió forint,

f) a Költségvetési Törvény 109. §-ának (12) bekezdése alapján az évközi kiegészítő nyugellátás emelése és az egyszeri nyugdíjjuttatás végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelő járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzatok 2002. évi kiadási előirányzatainál összesen 273,5 millió forint

felhasználása történt meg.

26. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 77. § (1) bekezdése alapján a 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím előirányzata terhére

a) pénzeszközátadással az Ny. Alap 1287,4 millió forintot bocsátott az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal rendelkezésére,

b) teljesítendő kötelezettség az E. Alapot a 2002. évben nem terheli.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2001. évi zárszámadási törvény

a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettségeket az Ny. Alap, a 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés teljesítette,

b) 17. §-ának (1) bekezdése alapján az Ny. Alap költségvetési tartaléka terhére visszautalta a 2001. évi 1468,3 millió forint többletet a központi költségvetés részére,

c) 19. §-ában elrendelt feladatot az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság végrehajtotta.

27. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 11. és a 12. számú melléklet szerint.

NEGYEDIK RÉSZ

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

28. § * 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

29. § * 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

30. § (1) * 

(2) * 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

31. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) * 

(19) * 

(20) * 

(21) * 

(22) * 

(23) * 

(24) * 

(25) * 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

32. § * 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

33. § * 

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosítása

34. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosítása

35. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

36. § * 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

37. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

38. § * 

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

39. § (1) * 

(2) * 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosítása

40. § * 

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény módosítása

41. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) A 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Kö. tv.) 1. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

a) Az I. Országgyűlés fejezet kiegészül a 16. Magyar Televízió Közalapítvány támogatása cím, 1. Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelésére alcímmel, melynek kiadási előirányzata 6000,0 millió forint. Az I. fejezet összesen kiadási előirányzata 64 836,4 millió forintra változik.

b) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 44. Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 100,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 100,0 millió forintra, 5. Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat alcím, 1. Útfenntartás és fejlesztés jogcímcsoport támogatási előirányzata 56 400,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 29 330,0 millió forintra, 26. Autópálya részvénytársaságok támogatása alcím, 2. Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása jogcímcsoport támogatási előirányzata 4800,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4800,0 millió forintra, 27. Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat program jogcímcsoport támogatási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 86 846,2 millió forintra, 4. Autóbusz-rekonstrukció jogcímcsoport támogatási előirányzata 500,0 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 500,0 millió forintra, 5. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport támogatási előirányzata 8482,6 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 8482,6 millió forintra, 6. Cegléd–Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből jogcímcsoport támogatási előirányzata 4371,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4371,2 millió forintra változik. A XV. fejezet összesen kiadási előirányzata 335 982,5 millió forintra, támogatási előirányzata 246 357,2 millió forintra változik.

c) A XXI. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 11. GYED, egyéb szociális ellátások és költségtérítések cím, 2. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások alcím, 8. Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 22 300,0 millió forintra változik. A XXI. fejezet összesen kiadási előirányzata 382 915,5 millió forintra változik.

d) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím kiegészül a 20. Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 2324,7 millió forint, és a 21. Átállási gázárkompenzáció jogcímcsoporttal, amelynek kiadási előirányzata 3400,0 millió forint, a 19. Vállalkozások költségvetési befizetései cím, 1. Társasági adó alcím bevételi előirányzata 386 004,8 millió forintra, 3. Bányajáradék alcím bevételi előirányzata 19 400,0 millió forintra, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím bevételi előirányzata 1 628 448,0 millió forintra változik, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím kiegészül a 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcímmel, amelynek kiadási előirányzata 36 028,1 millió forint. A XXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 021 959,7 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 4 128 458,7 millió forintra változik.

(15) A Kö. tv. 10. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 4. Egyösszegű méltányossági kifizetések jogcímcsoport, 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím kiadási előirányzata 900,0 millió forintra, 4. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltségek és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 3813,5 millió forintra, 5. Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi hivatali szerv alcím támogatási előirányzata 21 526,0 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 9442,4 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 3231,2 millió forintra, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 4426,6 millió forintra, 3. Központi kezelésű előirányzatok alcím, 10. Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata jogcímcsoport támogatási előirányzata 721,4 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 546,5 millió forintra, a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 174,9 millió forintra, a LXXI. fejezet összesen támogatási előirányzata 24 352,1 millió forintra változik.

(16) A Kö. tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 6. Központi költségvetési hozzájárulások alcím kiegészül a 6. Központi költségvetésből átadott pénzeszköz jogcímcsoporttal, amelynek bevételi előirányzata 36 028,1 millió forint, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport, 6. Járóbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 77 984,5 millió forintra, 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím kiadási előirányzata 301 200,4 millió forintra, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 223 644,2 millió forintra, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzata 34 956,7 millió forintra, 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím kiadási előirányzata 2028,2 millió forintra változik. A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 302 068,4 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 024 918,5 millió forintra változik.

(17) A Kö. tv. 13. számú melléklete helyébe az e törvény 15. számú melléklete lép.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) *  E törvény 31. §-ával megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8. §-ának (2) és (5) bekezdése, 8/A. §-a (3) bekezdésének g) pontja, 10. §-ának (2)–(3) bekezdése, 13. §-a, 13/A. §-ának (8) bekezdése, 13/A. §-ának (11) bekezdése, 18/B. §-a (1) bekezdésének z)zs) pontja, 21–22. §-a, 23/A. §-ának (1)–(2) bekezdése, 24. §-ának (9) bekezdése, 48. §-ának r) pontja, 100. §-a (1) bekezdésének a) pontja és 124. §-a (2) bekezdésének v) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) 2004. február 1-jén lép hatályba:

a) az e törvény 28. §-ával megállapított, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a;

b) az e törvény 29. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a;

c) az e törvény 30. §-ával megállapított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a, valamint 85. §-a (7) bekezdésének h) pontja;

d) az e törvény 34. §-ával megállapított, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 48. §-a, 81/J. §-a, valamint 90/K. §-a;

e) az e törvény 36. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 109. §-a;

f) az e törvény 38. §-ával megállapított, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 116. §-a;

g) az e törvény 40. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 119. §-a.

(4) E törvény 37. §-ával megállapított, az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Spi. tv.) rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy az Spi. tv. 5. §-ának – az e törvény 37. §-ának (4) bekezdésével megállapított – (1) bekezdése b) pontjának repülőtérre vonatkozó rendelkezését azokra a tulajdonátruházásokra kell alkalmazni, amelyeknél az önkormányzat és a sportszervezet az ingatlan sportcélú használatáról 2004. március 31-éig nem kötött megállapodást.

43. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének x) pontja, valamint az azt módosító 1998. évi XC. törvény 80. §-ának (48) bekezdése és az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (63) bekezdése;

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. §-a (1) bekezdésének g) pontja, valamint az azt módosító 1996. évi CXXVIII. törvény 1. §-a (1) bekezdésének megfelelő része;

c) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 71. §-ának (2) bekezdéséből „az 1997. évi LXXX. törvény 47. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására 250,0 millió forintot,” szövegrész.

44. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 10. §-ának (7) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része, 10. §-ának (9) bekezdése, valamint az azt módosító 1995. évi CV. törvény 6. §-ának megfelelő része és a 2000. évi XC. törvény 2. §-ának a) pontja, 15. §-a, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 1. §-a, 124. §-a (2) bekezdésének y) pontja, valamint az azt módosító 2001. évi L. törvény 15. §-ának (1) bekezdése az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 36. §-a (2) bekezdésének d) pontja, valamint az azt megállapító 2002. évi XIX. törvény 18. §-a (1) bekezdésének megfelelő része 2004. február 1-jén hatályát veszti.

45. § (1) A költségvetés az állami kezesség beváltása során a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht. helyett a KONZUMBANK Rt. részére tőke- és kamattartozás címén 2003. évben 1 667 835 543 forintot fizetett ki. Az Országgyűlés elengedi a MILLENÁRIS Programiroda Kulturális Kht.-nak az 1 667 835 543 forint megfizetését.

(2) Az Országgyűlés 2003. december 31-i hatállyal elengedi a Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulásnak a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó 2003. december 31-én fennálló 1 008 071 612 forint összegű konzulensi díj visszafizetését.

46. § A Nemzeti Autópálya Rt. autópályákat és elkerülő vagy egyéb utakat ad át a Magyar Államnak, az átadás mentesül az illeték és az általános forgalmi adófizetési kötelezettség alól.

47. § A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló – Állami Számvevőszék által készített – jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására a Kormány és a fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői – határidők, felelősök megjelölésével – készítsenek feladattervet.

48. § (1) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet ne fizesse be a központi költségvetésbe:

a) az 1. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása cím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 627,0 millió forint, 2000. évet érintő ellenőrzési pótlékot,

b) a 11. cím, 1. Piacrajutási támogatások alcím előirányzatával kapcsolatos, az 1998–2000. évi támogatások felhasználása után megállapított 11 779,2 millió forint ellenőrzési pótlékot,

c) a 11. cím, 3. Agrártermelés költségeit csökkentő támogatások alcím előirányzatával kapcsolatosan fennálló 831,2 millió forint 1999. évi ellenőrzési pótlékot.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a 100%-ban állami tulajdonú és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Agrármarketing Centrum Kht. 4731,2 millió forintot és a Concordia Közraktár Rt. 150,0 millió forintot, amelyet az 1998–2000. évre vonatkozó, a piacrajutási támogatásokkal összefüggően a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata megállapított, az FVM befizetési számlájára ne fizesse be.

49. § Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által „Az informatikai beruházások célszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése a központi költségvetési szerveknél, illetve fejezeti kezelésű célelőirányzatokból finanszírozott informatikai beruházások ellenőrzése, különösen az Informatikai Kormánybiztosság (a továbbiakban: IKB) 2002. évi kifizetései jogszerűségének vizsgálata” tárgyában folytatott ellenőrzés eredményeként

a) a X. Miniszterelnökség fejezetét érintő 3067,6 millió forint,

b) a XXV. Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetét érintő 12 963,15 millió forint

központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségük alól az érintett fejezetek mentesüljenek.

50. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a 2003. október 15-én életbe lépő közületi gázáremelés központi és önkormányzati költségvetési szervek és közfeladatot ellátó egyházi jogi személy, valamint közfeladatot ellátó (köz)alapítvány által fenntartott intézmények 2003. évi kompenzációjának részletes szabályait. *  A kompenzációra felhasználható maximális összeg: 3400,0 millió forint.

51. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 62. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím,” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 69. §-ának (2) bekezdésében a „6,5 millió forint” szövegrész „7,5 millió forint” szövegrészre, a „10,0 millió forint” szövegrész „17,0 millió forint” szövegrészre, az „1500,0 millió forint” szövegrész „4200,0 millió forint” szövegrészre, a „400,0 millió forint” szövegrész „900,0 millió forint” szövegrészre változik.

1. számú melléklet a 2003. évi XCV. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
F01.a 1 Országgyűlés hivatali szervei 9 144,8 12 579,5
1 Működési költségvetés 403,0 621,1
1 Személyi juttatások 4 890,0 6 334,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 162,3 1 644,2
3 Dologi kiadások 2 015,5 2 234,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,7
2 Felhalmozási költségvetés 7,0 146,1
1 Intézményi beruházási kiadások 337,0 1 029,5
2 Felújítás 1 150,0 1 455,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,6
4 Központi beruházási kiadások 20,0
3 Kölcsönök 4,9 4,9
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
F01.a 6 Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 1 850,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 740,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 210,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 80,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 380,0
2 Felújítás 440,0
1–4. cím összesen: 11 404,8 410,0 10 994,8 12 769,1 772,1 12 579,5
F01.a 5 Közbeszerzések Tanácsa 62,8 124,0
1 Működési költségvetés 331,9 722,7
1 Személyi juttatások 138,0 263,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 45,5 84,2
3 Dologi kiadások 170,4 469,4
2 Felhalmozási költségvetés 0,9
1 Intézményi beruházási kiadások 24,5
2 Felújítás 6,3 9,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 34,5
3 Kölcsönök 23,0
5. cím összesen: 394,7 331,9 62,8 874,3 723,6 124,0
F08.f 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 110,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
F08.e 1 FIDESZ–Magyar Polgári Párt 635,0 741,4
F08.e 2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 386,4 161,0
F08.e 3 Magyar Szocialista Párt 754,9 875,7
F08.e 4 Szabad Demokraták Szövetsége 295,0 287,5
F08.e 5 Magyar Igazság és Élet Pártja 234,0 148,2
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
F08.e 1 Munkáspárt 72,9 53,6
F08.e 4 Kereszténydemokrata Néppárt 45,5 19,0
F08.e 5 Magyar Demokrata Fórum 94,7 205,2
F08.e 6 Magyar Demokrata Néppárt 30,6 12,8
F08.e 7 Centrum Párt 40,5
8 Társadalmi önszerveződések támogatása
1 Társadalmi és karitatív feladatok támogatása
F08.f 1 Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása 348,1 403,7
F08.f 2 Az Szja meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása 1,0
6–8. cím összesen: 3 008,1 3 058,6
10 Magyar Rádió támogatása
F08.c 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 2 777,0 3 528,3
F08.b 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 500,0 500,0
11 Magyar Televízió támogatása
F08.c 1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 5 347,7 6 260,3
12 Duna Televízió támogatása
F08.c 1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 182,3 1 068,1
13 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
F08.c 1 Magyar Televízió saját vagyona egyes elemeinek kiegészítésére 4 960,0 4 960,0
F08.c 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 322,2 1 322,2
10–14. cím összesen: 16 089,2 17 638,9
I. fejezet összesen: 30 896,8 741,9 11 057,6 34 340,9 1 495,7 12 703,5

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
F01.a 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 371,1 597,2
1 Működési költségvetés 15,4
1 Személyi juttatások 159,0 298,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 50,3 61,5
3 Dologi kiadások 139,8 173,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 14,9
1 Intézményi beruházási kiadások 41,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
3 Kölcsönök 4,0 1,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
F01.a 1 Állami kitüntetések 119,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,0
3 Dologi kiadások 17,0
II. fejezet összesen: 490,1 490,1 578,9 31,3 597,2

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Alkotmánybíróság 812,2 1 101,0
1 Működési költségvetés 7,3
1 Személyi juttatások 423,0 555,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 135,4 184,5
3 Dologi kiadások 222,2 208,9
2 Felhalmozási költségvetés 16,4 78,6
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 18,8
2 Felújítás 10,0 30,3
4 Központi beruházási kiadások 177,2
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 120,0 12,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,9
4 Központi beruházási kiadások 120,0
III. fejezet összesen: 948,6 16,4 932,2 1 245,5 85,9 1 113,7

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Országgyűlési Biztos Hivatala 623,1 745,6
1 Működési költségvetés 6,3
1 Személyi juttatások 374,4 474,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 120,8 158,3
3 Dologi kiadások 108,6 171,7
2 Felhalmozási költségvetés 39,5
1 Intézményi beruházási kiadások 19,3 141,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40,0
3 Kölcsönök 2,0 2,0
IV. fejezet összesen: 623,1 623,1 987,8 47,8 745,6

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F01.a 1 Állami Számvevőszék 3 491,1 4 677,3
1 Működési költségvetés 4,9 54,2
1 Személyi juttatások 2 007,2 2 886,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 619,6 941,9
3 Dologi kiadások 473,1 549,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 187,0 27,1
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 53,6
1 Intézményi beruházási kiadások 91,2 220,0
2 Felújítás 116,9 122,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 25,9
4 Központi beruházási kiadások 86,2
3 Kölcsönök 4,5 4,5
F04.c 2 Továbbképzési és Módszertani Intézet 64,5 104,4
1 Működési költségvetés 53,6 4,2
1 Személyi juttatások 39,0 28,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 13,6 9,0
3 Dologi kiadások 44,0 17,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 44,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 6,0
2 Felújítás 15,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,5
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 86,2
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 86,2
2 EU-hoz való csatlakozás programja
F01.c 1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 46,0
1 Működési költségvetés 135,0
3 Dologi kiadások 171,0 13,2
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 19,4
F01.a 3 Előző évi maradvány-elszámolás
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0
V. fejezet összesen: 3 882,3 194,5 3 687,8 5 060,7 116,5 4 827,7

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Bíróságok 30 957,4 34 565,6
1 Működési költségvetés 3 476,8 3 915,7
1 Személyi juttatások 22 175,6 23 364,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6 944,2 7 760,9
3 Dologi kiadások 4 543,0 5 587,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 87,4
2 Felhalmozási költségvetés 12,0 836,2
1 Intézményi beruházási kiadások 483,9 498,3
2 Felújítás 288,5 123,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 572,5
4 Központi beruházási kiadások 2 151,5
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 2 068,8 719,3
2 Felhalmozási költségvetés 880,0 839,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 628,8
4 Központi beruházási kiadások 2 948,8 1 132,0
F03.a 2 PTK alapján történő kártérítés 10,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
3 PHARE program
F03.a 1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02)
1 Működési költségvetés 178,1
3 Dologi kiadások 178,1
F03.a 3 Ítélőtáblák felállításának kiadásai 231,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 26,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,3
3 Dologi kiadások 6,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 190,0
VI. fejezet összesen: 37 636,5 4 368,8 33 267,7 42 085,0 5 769,6 35 284,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
F03.a 1 Ügyészségek 13 881,4 15 449,3
1 Működési költségvetés 32,4 43,9
1 Személyi juttatások 9 225,6 9 765,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 718,2 3 225,6
3 Dologi kiadások 1 344,0 1 549,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,5 4,2
2 Felhalmozási költségvetés 906,8
1 Intézményi beruházási kiadások 312,5 253,6
2 Felújítás 243,0 263,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 93,1
4 Központi beruházási kiadások 1 704,8
3 Kölcsönök 17,0 17,0 24,8 24,8
F03.b 2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 153,5 178,7
1 Működési költségvetés 1,1 23,7
1 Személyi juttatások 101,9 126,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 32,3 38,5
3 Dologi kiadások 20,4 26,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,0
2 Felhalmozási költségvetés 3,1
1 Intézményi beruházási kiadások 4,7
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.a 1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 842,9 987,5
2 Felhalmozási költségvetés 125,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 435,8
4 Központi beruházási kiadások 1 967,9
VIII. fejezet összesen: 16 053,3 175,5 15 877,8 17 518,5 1 002,3 16 615,5

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
F01.a 1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 3 612,0 6 081,9
1 Működési költségvetés 1,1 343,9
1 Személyi juttatások 2 142,2 3 757,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 673,2 1 177,4
3 Dologi kiadások 790,7 883,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 80,1
3 Kölcsönök 4,1 1,5 3,3 3,2
F01.a 2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 2 268,4 11 350,4
1 Működési költségvetés 509,1 2 063,7
1 Személyi juttatások 584,5 753,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,2 251,8
3 Dologi kiadások 1 499,6 2 766,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 2,6
2 Felhalmozási költségvetés 16,0 2 832,7
1 Intézményi beruházási kiadások 390,7 10 302,4
2 Felújítás 115,0 206,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 346,6
4 Központi beruházási kiadások 729,5
3 Kölcsönök 1,0 0,8 0,8
F01.d 2 Magyar Közigazgatási Intézet 97,6 137,9
1 Működési költségvetés 24,0 956,8
1 Személyi juttatások 69,1 263,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 21,6 72,1
3 Dologi kiadások 26,9 129,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,0
2 Felhalmozási költségvetés 57,0
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 99,9
2 Felújítás 0,7
F01.a 4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 606,4 1 742,2
1 Működési költségvetés 762,6 150,9
1 Személyi juttatások 227,9 131,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 78,3 45,4
3 Dologi kiadások 1 872,9 196,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 256,5
2 Felhalmozási költségvetés 187,1
1 Intézményi beruházási kiadások 82,9 169,6
2 Felújítás 106,6 315,1
3 Kölcsönök 0,2 2,6
F01.a 6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 404,7 435,8
1 Működési költségvetés 9,5
1 Személyi juttatások 114,0 177,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 39,5 55,5
3 Dologi kiadások 104,7 141,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 131,4 92,5
2 Felhalmozási költségvetés 63,1
1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 15,8
F01.c 7 Határon Túli Magyarok Hivatala 439,6 5 029,1
1 Működési költségvetés 0,5 3,7
1 Személyi juttatások 194,5 385,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,8 125,9
3 Dologi kiadások 139,8 238,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 031,6
2 Felhalmozási költségvetés 252,0
1 Intézményi beruházási kiadások 33,0 52,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 006,9
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F01.a 1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 435,8 435,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 97,5
4 Központi beruházási kiadások 435,8
F12.c 2 Kormányzati távközlési célprogram 228,1 228,1
2 Felhalmozási költségvetés
4 Központi beruházási kiadások 228,1
F01.a 4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 217,1 53,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 187,7
4 Központi beruházási kiadások 217,1
2 Célelőirányzatok
F16 1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 151,3
1 Működési költségvetés 92,7
3 Dologi kiadások 21,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 416,8
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47,8
3 Kölcsönök 10,7 10,8
F01.a 2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok 1 745,3 1 730,0
1 Működési költségvetés 87,1
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,1
3 Dologi kiadások 1 719,2 2 427,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 86,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,4
F08.b 3 Kulturális kiadványok 206,3 200,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 206,3 629,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 101,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
F01.b 4 Költségvetési tájékoztató
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 379,5
F13.b 5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram 559,0 558,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 559,0 876,2
F01.a 6 Európai Közigazgatási Képzési ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 294,6 124,4
1 Működési költségvetés 0,6
1 Személyi juttatások 219,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 74,9
3 Dologi kiadások 68,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 186,6
F01.d 8 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 62,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 163,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 99,0
F01.d 9 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása 50,0
F16 10 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 491,7
F13.a 11 PHARE HU 0010–01 Access 1999/2000
1 Működési költségvetés 79,8
3 Dologi kiadások 24,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 55,8
F13.a 12 PHARE HU 0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 25,0
1 Működési költségvetés 383,6
3 Dologi kiadások 394,7
F05.a 13 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása 240,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 240,0
F01.d 14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 128,7 123,1
1 Működési költségvetés 1,6
1 Személyi juttatások 13,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 95,8 63,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,8 36,7
F01.a 15 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása 142,7
F08.f 16 Ünnepi rendezvények és kommunikációs feladatok támogatása 1 098,8
1 Működési költségvetés 56,0
3 Dologi kiadások 784,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 43,0
F01.a 17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 726,0 680,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 54,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,4
3 Dologi kiadások 559,1 363,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 93,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,2
F13.a 18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 991,7 906,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,0
3 Dologi kiadások 193,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 638,7 459,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
F08.c 19 EU Kommunikációs Közalapítvány 700,0
F08.d 20 Millenniumi vallási alap
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 563,2
F08.d 21 Egyházi Kulturális Alap 1 000,0 2 666,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 955,2
F08.d 22 Egyházi közgyűjtemények, levéltárak egyszeri bérkiegészítése
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
F01.a 23 Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja 71,1 71,1
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 31,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 16,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,9
F12.c 30 Kormányzati informatika 7 580,3 6 235,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4 678,5 1 162,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 330,0 590,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 616,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 571,8 2 422,8
F13.b 41 Bős-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása 91,6 76,2
1 Működési költségvetés 57,7
1 Személyi juttatások 9,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5
3 Dologi kiadások 78,3 24,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8
F13.a 42 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 19,9 19,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,9 19,9
F01.c 43 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 84,6 84,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,6 84,6
F01.d 48 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 60,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 31,0
F05.e 54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,0 47,0
F01.c 56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 19,6
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 63,5 18,2
F01.c 57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 89,3 66,9
1 Működési költségvetés 18,2
1 Személyi juttatások 9,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,3
3 Dologi kiadások 59,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 76,8 38,4
F04.c 58 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 19,8 19,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 19,8 19,8
F08.f 60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 483,9 470,5
1 Működési költségvetés 0,8
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0
3 Dologi kiadások 415,9 44,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 452,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,8
F06.d 62 Területfejlesztési önkormányzati társulások támogatása 489,5 139,7
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 250,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 90,0
3 Dologi kiadások 149,5 25,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,2
2 Felhalmozási költségvetés 0,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,6
F08.b 63 Millenáris Kht. támogatása 100,0
1 Működési költségvetés 687,5
F01.a 64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására 83,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 70,9 8,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 12,4 4,6
F01.d 65 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 500,0 500,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 500,0
F01.d 66 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány 50,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 35,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0
F01.d 67 Politikatörténeti Alapítvány 14,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 45,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
F08.f 68 Nagy Imre Alapítvány támogatása 14,0 14,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0 14,0
F08.f 70 Kisebbségi koordinációs keret 241,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 241,3
F01.a 71 Magyarság Hírnevéért Díj 6,3 6,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,3
F08.f 72 Kisebbségekért Díj 6,9 6,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9 6,9
F01.f 74 A Református Világszövetség európai nagygyűlésének megrendezéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 250,0
F01.c 76 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 546,0 546,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 546,0 546,0
F01.c 77 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 1 021,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 1 021,2
F08.b 78 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 14,6 14,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 14,6
F08.f 79 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 192,9 192,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,9 183,0
2 Felhalmozási költségvetés ’
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 30,0
F04.d 80 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása 250,0 649,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 250,0 671,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,3
F04.a 81 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,0
F08.f 82 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 620,0 618,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 620,0 618,0
F08.f 83 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 350,0 348,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 350,0 348,9
F04.d 84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 958,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2
3 Dologi kiadások 84,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 12,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 838,0
F13.a 85 PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program 33,5
1 Működési költségvetés 104,6
3 Dologi kiadások 70,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 22,0
2 Felhalmozási költségvetés 47,9
1 Intézményi beruházási kiadások 39,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,6
90 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
F13.a 4 Területfejlesztési intézmények működési költségeihez hozzájárulás 639,0 639,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0 638,4
F13.a 5 Területfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 192,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 192,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5
91 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
F13.a 1 B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai 9,8 9,8
1 Működési költségvetés 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,8 310,0
92 PHARE CBC program
F13.a 1 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 168,1
F13.a 2 PHARE CBC program segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 70,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4
2 Felhalmozási költségvetés 890,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 958,5
F13.a 4 PHARE iroda működési költségei 661,0 661,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 661,0 642,6
F13.a 93 Alföldprogram területfejlesztési feladatai
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4
F13.a 94 Területi információs rendszer működtetése 78,3 78,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 78,3 84,9
F13.a 95 Területrendezési célfeladat 157,8 157,8
1 Működési költségvetés 10,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 157,8 134,7
2 Felhalmozási költségvetés 6,5
F13.a 96 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 370,0
1 Működési költségvetés 416,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 800,4
2 Felhalmozási költségvetés 2,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,1
F13.a 97 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) 2 130,0 2 130,0
1 Működési költségvetés 6 389,0
3 Dologi kiadások 8 519,0 6,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5
F13.a 98 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX)
1 Működési költségvetés 492,4
3 Dologi kiadások 70,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 525,1
2 Felhalmozási költségvetés 470,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 652,1
F13.a 99 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX) 1 065,0 1 065,0
1 Működési költségvetés 6 389,0
3 Dologi kiadások 7 454,0
F13.b 8 Turisztikai célelőirányzat 28 053,5 24 324,5
1 Működési költségvetés 569,6
3 Dologi kiadások 4 500,0 725,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 102,5 11 238,3
2 Felhalmozási költségvetés 300,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16 451,0 13 220,3
3 Kölcsönök 47,8
9 Terület- és vidékfejlesztési célfeladatok
F13.a 1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 19 068,5 20 319,6
1 Működési költségvetés 200,0 359,7
3 Dologi kiadások 687,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 392,0 1 297,0
2 Felhalmozási költségvetés 0,3
1 Intézményi beruházási kiadások 2,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18 876,5 12 477,1
3 Kölcsönök 48,8
F13.a 2 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 1 162,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 253,6
2 Felhalmozási költségvetés 2 616,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 726,6
F16 10 Fejezeti tartalék 385,8 385,8 246,2
F12.c 11 Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat biztonságához és auditálásához szükséges részvényvásárlás és tőkeemelés 370,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 370,0
12 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
F01.a 1 Bolgár Országos Önkormányzat 24,2 24,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,2 24,1
F01.a 2 Görög Országos Önkormányzat 23,3 23,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,3 23,2
F01.a 3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 69,7 69,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 69,7 69,5
F01.a 4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 143,2 142,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 143,2 142,7
F01.a 5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 36,9 36,8
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 36,9 36,8
F01.a 6 Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat 188,3 187,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 188,3 187,7
F01.a 7 Lengyel Országos Önkormányzat 23,3 23,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,3 23,2
F01.a 8 Örmény Országos Önkormányzat 23,3 23,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,3 23,2
F01.a 9 Szlovák Országos Önkormányzat 70,4 70,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 70,4 70,2
F01.a 10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 27,5 27,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,5 27,4
F01.a 11 Szerb Országos Önkormányzat 34,2 34,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,2 34,1
F01.a 12 Ruszin Országos Önkormányzat 17,7 17,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,7 17,6
F01.a 13 Ukrán Országos Önkormányzat 17,7 17,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,7 17,6
13 Egyházak támogatása
F08.d 1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 479,0 538,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 479,0 538,7
F08.b 2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 3 000,0 3 000,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0 2 657,8
F08.d 3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0
F08.d 4 Hittanoktatás támogatása 2 301,5 2 685,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2 301,5 2 681,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8
F08.d 5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 4 491,0 4 491,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4 491,0 4 489,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 171,1
F08.d 6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 5 635,3 6 921,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 5 635,3 6 921,5
F08.b 7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 100,0
F08.d 8 Kistelepülések lelkészeinek jövedelempótléka, MAZSIHISZ lezárt temetők fenntartása 1 350,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 346,1
1–9. cím összesen: 113 530,3 14 292,8 99 237,5 120 510,5 16 116,7 116 212,2
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
F01.b 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 828,4 1 120,2
1 Működési költségvetés 13,9 7,9
1 Személyi juttatások 439,4 547,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 149,7 182,8
3 Dologi kiadások 224,2 224,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,8
2 Felhalmozási költségvetés 28,1
1 Intézményi beruházási kiadások 182,4
2 Felújítás 2,0 0,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,0
3 Kölcsönök 13,0 3,0
10. cím összesen: 842,3 13,9 828,4 1 166,5 39,0 1 120,2
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
F03.b 1 Nemzetbiztonsági Hivatal 5 745,0 8 204,7
1 Működési költségvetés 87,0 35,3
1 Személyi juttatások 3 054,4 4 580,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 990,4 1 500,8
3 Dologi kiadások 957,8 1 010,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,6 170,4
2 Felhalmozási költségvetés 527,6
1 Intézményi beruházási kiadások 520,2 874,7
2 Felújítás 105,6 109,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,4
4 Központi beruházási kiadások 471,3
5 Lakástámogatás 30,0 30,0
3 Kölcsönök 28,9 26,8
F03.b 2 Információs Hivatal 5 524,0 7 252,6
1 Működési költségvetés 131,0 38,0
1 Személyi juttatások 1 779,0 2 964,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 572,3 949,2
3 Dologi kiadások 2 681,8 2 590,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 95,6 93,4
2 Felhalmozási költségvetés 23,9
1 Intézményi beruházási kiadások 428,3 409,8
2 Felújítás 78,0 78,0
4 Központi beruházási kiadások 209,4
5 Lakástámogatás 20,0 20,0
F03.b 3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 11 258,8 14 148,5
1 Működési költségvetés 257,0 116,1
1 Személyi juttatások 4 422,8 6 363,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 421,6 2 036,4
3 Dologi kiadások 1 788,3 1 831,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 233,8 228,7
2 Felhalmozási költségvetés 579,5
1 Intézményi beruházási kiadások 3 486,3 2 635,8
2 Felújítás 104,0 316,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0 1,1
4 Központi beruházási kiadások 1 007,8
5 Lakástámogatás 36,0 36,0
3 Kölcsönök 3,0 29,6 29,1
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
F03.b 1 Rend és közbiztonsági beruházások 1 764,0 730,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 589,2
4 Központi beruházási kiadások 1 764,0
11. cím összesen: 24 766,8 475,0 24 291,8 31 176,5 1 376,3 30 336,3
12 Tartalékok
F16 1 Költségvetés általános tartaléka 81 995,6
2 Céltartalékok
F16 1 Különféle személyi kifizetések 117 919,0
F10 2 Nemzeti Földalap támogatása 5 000,0
F16 4 Közalkalmazottak illetményemelésével összefüggő egyéb kiadások tartaléka 2 500,0
14 Központosított bevételek
F13.a 2 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 300,0 992,4
F13.b 3 Turisztikai hozzájárulás 4 650,0 2 323,0
23 Kormányzati rendkívüli kiadások
F12.a 1 Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása 36 000,0
F12.a 1 Gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és fenntartási kiadásai 15 300,0
F12.a 2 Tőketartalék 20 700,0
F08.d 5 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 6 270,0 6 270,0
X. fejezet összesen: 388 824,0 19 731,7 124 357,7 195 123,5 20 847,4 147 668,7

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Millió forintban

Funk-
ció-
kód

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám
Előir.
cso-
port-
szám
Kie-
melt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím-
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.
név


FEJEZET

2002. évi törvényi módosított
előirányzat


2002. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Belügyminisztérium igazgatása
F01.a 1 Belügyminisztérium központi igazgatása 4 226,4 8 749,0
1 Működési költségvetés 43,0 585,8
1 Személyi juttatások 2 115,0 3 233,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 665,6 976,7
3 Dologi kiadások 804,0 1 789,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 122,8 222,4
2 Felhalmozási költségvetés 4 837,5
1 Intézményi beruházási kiadások 308,8 5 065,9
2 Felújítás 253,2 854,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 317,0
4 Központi beruházási kiadások 1 546,2
F03.b 2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 162,4 1 607,1
1 Működési költségvetés 1,5
1 Személyi juttatások 779,9 1 102,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 248,4 371,9
3 Dologi kiadások 83,6 114,9
2 Felhalmozási költségvetés 13,0
1 Intézményi beruházási kiadások 50,5 62,5
2 Felújítás 0,2
F01.b 3 BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal 273,7
1 Működési költségvetés 0,2
1 Személyi juttatások 111,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 35,6
3 Dologi kiadások 46,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 24,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0
F13.a 4 Területi Főépítészi Irodák 243,9 334,3
1 Működési költségvetés 0,7
1 Személyi juttatások 92,4 160,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 34,0 51,2
3 Dologi kiadások 101,5 100,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,6
2 Felhalmozási költségvetés 3,9
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 20,4
F01.a 2 Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok 4 761,2 7 745,8
1 Működési költségvetés 575,3 1 419,2
1 Személyi juttatások 3 100,6 5 602,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 035,4 1 826,4
3 Dologi kiadások 934,4 1 423,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 81,4 109,1
2 Felhalmozási költségvetés 331,2
1 Intézményi beruházási kiadások 117,9 326,0
2 Felújítás 66,8 75,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 249,3
4 Központi beruházási kiadások 15,0
5 Lakástámogatás 12,0
3 Kölcsönök 19,2 19,2
F06.g 4 BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2 154,3 4 069,5
1 Működési költségvetés 48,4 185,0
1 Személyi juttatások 574,2 1 709,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 195,4 548,7
3 Dologi kiadások 1 057,2 2 043,2
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 166,6 10,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 174,9 238,8
2 Felhalmozási költségvetés 66,0
1 Intézményi beruházási kiadások 31,0 544,3
2 Felújítás 3,4 296,3
4