A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 2001. évi LXVIII. törvényben foglaltakra is - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, a nemzetközi közúti áru- vagy személyszállítást végző, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsira, vontatóra, nyergesvontatóra, pótkocsira vagy autóbuszra (a továbbiakban együtt: jármű), a jármű vezetőjére és üzemben tartójára (a továbbiakban: üzemben tartó) terjed ki.

A nemzetközi közúti forgalomban való részvétel

2. § *  A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezményben részes - az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívüli - országba közúti áru- és személyszállítás olyan járművel végezhető, amelyhez a fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: közlekedési hatóság) a külön jogszabályban *  meghatározott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t adott ki.

A „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány” kiadása

3. § (1) *  A közlekedési hatóság a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t az üzemben tartó kérelmére

a) elvégzett minősítő vizsgálat alapján alkalmasnak minősített járműhöz, vagy

b) pótkocsi esetén jármű műszaki érvényességi idején belül, szemle alapján

adja ki, vagy a korábban kiadott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”-t érvényesíti.

(2)-(4) * 

(5) *  A minősítő vizsgálat nem terjed ki a külön jogszabállyal *  kihirdetett autóbusszal végzett nem menetrend szerinti személyszállításról szóló Megállapodásban (a továbbiakban: INTERBUS Megállapodás) foglaltak ellenőrzésére, ezért a kiadott „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány” önmagában nem igazolja az autóbusznak az INTERBUS Megállapodás szerinti alkalmasságát.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott minősítő vizsgálatért és a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány” kiadásáért a külön jogszabályban *  meghatározott díjat kell fizetni.

(2) *  A díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3)-(4) * 

6. § * 

1. számú melléklet a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelethez * 

I. rész

A közúti járművek időszakos vizsgálata során a környezetvédelmi jellemzőkre vonatkozó általános követelmények, a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezményhez csatolt „1. számú Szabály” alapján

1. Alkalmazási terület

A vizsgálatnak legalább a 2. és 3. pontokban meghatározott témakörökre kell kiterjednie.

2. A jármű azonosítása

A vizsgálat tárgya Az elutasítás főbb oka(i)
Rendszám táblák - rendszám tábla hiányzik vagy rögzítése olyan bizonytalan, hogy leeshet
- felirata hiányzik, hiányos
- olvashatatlan
- a forgalmi engedélybe bejegyzettel nem egyező rendszám
Jármű alvázszáma - hiányzik vagy nem található
- hiányos, olvashatatlan
- a forgalmi engedélybe bejegyzettel nem egyező alvázszáma

3. Környezetvédelem

3.1. Kipufogógáz-kibocsátás

3.1.1. Szabályozott keverékképzésű, Ottó-motoros járművek:

Kipufogógáz-kibocsátás
A vizsgálat tárgya Az elutasítás főbb oka(i)
Kipufogórendszer, beleértve a kipufogógáz utánkezelő - tömítettség nem megfelelő, erősen korrodált
rendszert, ha van - hiányzik
- hiányos
- sérült
Üresjárati szén-monoxid (CO) tartalom Kipufogógáz szennyezőanyag tartalom korszerű - magasabb, mint a gyártó által bizonyos alapjárati fordulatszámra megadott érték, vagy:
utánkezelő (katalizá-
tor) nélküli járműnél
= több, mint 4,5 tf%(1), illetőleg
= több, mint 3,5 tf%(2)
Kipufogógáz szennyezőanyag - több, mint a gyártó által az alapjárati fordulatszámhoz megadott érték, vagy:
tartalom korszerű = több, mint 0,5 térfogat%(2) alapjáraton, és
utánkezelővel (katalizátorral) = magasabb, mint 0,3 tf%, emelt (legalább 2000 min-1) alapjárati fordulatszámon,
felszerelt járműnél = emelt alapjárati fordulatszámon a lambda (λ) érték az 1±0,03 tartományon vagy a gyártó által megadott értéken kívül van
(1) Az 1986. október 1. előtt először forgalomba helyezett járművek esetén.
(2) Az 1986. október 1. után először forgalomba helyezett járművek esetén.

3.1.2. Kompresszió gyújtású (dízelmotoros) járművek:

Kipufogógáz-kibocsátás
A vizsgálat tárgya Az elutasítás főbb oka(i)
Kipufogórendszer, beleértve a kipufogógáz utánkezelő - tömítettség nem megfelelő, erősen korrodált
rendszert, ha van - hiányzik
- hiányos
- sérült
Füstkibocsátás (az ENSZ EGB 24. sz. előírása szerint)(1), (2) - magasabb, mint a gyártó által a típus-jóváhagyási jelben megadott határérték vagy, ha nincs referencia határérték vagy:
= „K” érték több, mint 2,5 m-l (szívómotorok esetében), vagy
= „K” érték több, mint 3,0 m-1 turbófeltöltésű motorok esetében
(1) Az 1980. január 1. előtt először forgalomba helyezett járművekre nem vonatkozik.
(2) Egyenértékű mérési módszer megengedett.

4. Zajkibocsátás

Zajkibocsátás
A vizsgálat tárgya Az elutasítás főbb oka(i)
Hangtompító berendezés - hiányzik (részben vagy egészben) vagy jelentősen károsodott

5. Más, környezetvédelemmel kapcsolatos tulajdonságok

Más, környezetvédelemmel kapcsolatos tulajdonságok
A vizsgálat tárgya Az elutasítás főbb oka(i)
Üzemanyagtartály és csővezeték - tömítettség nem megfelelő
Motor és erőátvitel - tömítettség nem megfelelő
Hidraulikus fékrendszer - tömítettség nem megfelelő
Szervókormány - tömítettség nem megfelelő
Egyéb hidraulikus berendezések - tömítettség nem megfelelő
Akkumulátor - tömítettség nem megfelelő
Légkondicionáló és hűtőberendezés - a hűtőrendszer tömítettsége nem megfelelő

II. rész

A „Nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány” kiadására vonatkozó környezetvédelmi konstrukciós követelmények

A járműhöz abban az esetben adható ki a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány”, amennyiben a jármű típusa megfelel az 1960. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a gépjárműalkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezményhez csatolt - a jármű használatba vétele időpontjának megfelelő - Előírásokban foglaltaknak.

E rendelkezést nem kell alkalmazni a 2003. január 27. napját megelőzően használatba vett járművek esetében.

2. számú melléklet a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelethez * 

A nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbuszokra vonatkozó további műszaki feltételek

I. Fejezet

A minősítő vizsgálaton a rendelet 3. §-ának (2) bekezdése a) és b) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelelő autóbusz abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha az autóbusz:

1.1. a használatbavétel időpontjától (a külföldön vagy belföldön új járműként történt első forgalomba helyezés időpontja, vagy ha ez nem ismert, akkor a gyártás naptári évének utolsó napja) függően a II. Fejezetben meghatározott üzemeltetési határnap nem múlt el, vagy

1.2. az üzemeltetési határnapra tekintet nélkül abban az esetben, ha az autóbusz közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos fődarabjainak megfelelő állapotát - a IV. fejezetben meghatározott tartalmú, 5 naptári évnél nem régebben elvégzett - külön műszaki megvizsgálás (a továbbiakban: Szakértői vizsgálat) alapján kiállított tanúsítás igazolja; továbbá

2. a felépítménye hibátlan, karosszériája és utastere esztétikailag kifogástalan;

3. gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 millimétert, ennél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében az 5 millimétert eléri, és a kormányzott kerekekre felszerelt gumiabroncs nem felújított;

4. az M3 kategóriájú autóbuszt visszatartó fékkel, valamint blokkolásgátló berendezéssel felszerelték; * 

5. légszennyezés tekintetében legalább az ENSZ-EGB 49.02/A. (Euro-I.) előírásban meghatározott követelménynek megfelel;

6. az autóbusz típusa fékezés szempontjából legalább az ENSZ-EGB 13.06. előírásban meghatározott követelmények szerinti jóváhagyási jellel rendelkezik; és

7. olyan járműtípushoz tartozik, melynek a passzív biztonsági tulajdonságát a jármű kategóriájára vonatkozó nemzetközi előírások szerint jóváhagyták.

A minősítő vizsgálat során az eseményszerűen vezetett Üzemeltetési és karbantartási naplóval rendelkező, valamint az Üzemeltetési és karbantartási naplóval a korábban elvégzett vizsgálatok során még el nem látott autóbuszra nem kell alkalmazni az 5-7. pontokban meghatározott követelményeket.

II. Fejezet

Az autóbuszok nemzetközi forgalomban történő üzemeltetésének határnapja

Az autóbusz használatbavételének időpontja A nemzetközi forgalomban
történő üzemeltetés határnapja
1979. 12. 31-ig 1999. 12. 31.
1981. 12. 31-ig 2000. 12. 31.
1983. 12. 31-ig 2001. 12. 31.
1985. 12. 31-ig 2002. 12. 31.
1987. 12. 31-ig 2003. 12. 31.
1989. 12. 31-ig 2004. 12. 31.
1993. 09. 30-ig 2006. 12. 31.
1993. 09. 30. napja után -

III. Fejezet

Kötelező biztonsági ellenőrzések és az Üzemeltetési és karbantartási napló alkalmazása

1. *  Az autóbusz kormányberendezésének, fékberendezésének, gumiabroncsainak, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezéseinek biztonsági ellenőrzését 15 000 kmenként vagy az autóbusz típusára a gyártó által előírt szerviz periódusnak megfelelő időközönként, de legalább hat hónaponként gépjárműfenntartó szervezetnél kell elvégeztetni.

Ha az autóbusz a gyártó (hazai képviselete) által, az adott alvázszámú járműre igazoltan előírt karbantartási ciklusban meghatározott futásteljesítményt (km) nem éri el, életkora nem több mint 8 év, és az általa megtett km-ek száma kevesebb, mint 600 000 km, az igazoltan elvégzett, előírt szervizciklus szerinti karbantartásról szóló munkalap és számviteli bizonylat helyettesítheti a félévenkénti, karbantartási naplóban rögzítendő szemle elvégzését.

2. *  Az autóbuszhoz tartozó - a közlekedési hatóságtól a minősítő vizsgálat alkalmával díj ellenében beszerezhető, általa hitelesített - Üzemeltetési és karbantartási naplóba tett bejegyzéssel kell igazolni:

a) az 1. pont szerinti biztonsági ellenőrzések elvégzését és a megállapított hibamentességet,

b) a IV. fejezet szerinti Szakértői vizsgálat elvégzését és annak eredményét,

c) az időszakos és a nemzetközi minősítő vizsgálatok elvégzését,

d) az autóbusz biztonsági berendezéseinek műszaki állapotát befolyásoló eseményeket és beavatkozásokat (esetleges meghibásodásokat és az elvégzett karbantartást, javítást).

3. Az 1-2. pontokban meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén az időszakos vizsgálat külön jogszabály *  szerinti határidejét hat hónapban kell megállapítani.

IV. Fejezet

A Szakértői vizsgálat

1. A Szakértői vizsgálatra történő felhatalmazás

1.1. *  Az I. fejezet 1.1. pontjában meghatározott tanúsítást - az autóbusztípus javítására felkészült - olyan gépjárműfenntartó szervezet állíthatja ki, amely erre a közlekedési hatóságtól - a 3. pontban meghatározott feltételek alapján - felhatalmazást kapott (a továbbiakban: felhatalmazott autóbusz-fenntartó). Azon autóbuszhoz, amelynek típusára nincs felhatalmazva autóbusz-fenntartó, a tanúsítást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghatározott eljárásban, a kijelölt közlekedési hatóság - szakértő bevonásával elvégzett - egyedi vizsgálat alapján adja ki.

1.2. A gépjárműfenntartó szervezet kérelmére kiadott felhatalmazásban meg kell jelölni:

a) a szervezet által tanúsítható autóbusztípusokat,

b) a 2. pontban meghatározott szerkezeti egységekre, illetőleg a megvizsgálás során elvégzendő műveletekre - az autóbusz típusjellemzői alapján előírt - további követelményeket,

c) a vizsgálati eredmények és a műszeres mérési adatok dokumentálására, valamint a nyilvántartás módjára vonatkozó előírásokat, és

d) a tanúsítás aláírására jogosult személyt.

1.3. A felhatalmazott autóbusz-fenntartó az - általa a 2. pontban meghatározott vizsgálati módszer alkalmazásával megvizsgált - autóbuszra abban az esetben ad ki tanúsítást, ha annak vizsgált fődarabjai és szerkezeti egységei a vizsgált jellemzőik, valamint az állapotuk tekintetében megfelelnek a külön jogszabályban foglalt követelményeknek.

1.4. * 

1.5. *  A vizsgálatot csak olyan személy végezheti, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a tanúsítási tevékenység végzésére felkészítő tanfolyamot elvégezte és eredményes vizsgát tett.

2. A felhatalmazott autóbusz-fenntartó által végzett Szakértői vizsgálat terjedelme, a vizsgálat módszere és az értékelés szempontjai

2.1. Fékrendszer

2.1.1. Sűrítettlevegő-ellátó és -tároló rendszer

2.1.1.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel

Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva, a rögzítőfék működtetve.

2.1.1.1.1. Csővezetékek

A csővezetékek, tömlők, csatlakozások sérülésmentesek, nem korrodáltak, elhelyezésük, rögzítésük megfelelő, szivárgásmentesek.

2.1.1.1.2. Szerelvények rögzítése

Szerelvények beépítése szakszerű, rögzítése megfelelő.

2.1.1.1.3. Sűrítettlevegő-tartályok

A tartályok sérülésmentesek, nem korrodáltak, víztelenítettek, az adattábla jól olvasható.

2.1.1.1.4. Fagymentesítő berendezések

A fagymentesítő szivattyú feltöltve.

Légszárítós rendszer esetén a légszárító rendszer utáni tartályok vízmentesek.

2.1.1.1.5. Vizsgáló csatlakozók

A vizsgáló csatlakozók tömítettek, védősapkáik sértetlenek.

2.1.1.2. Működésvizsgálat

2.1.1.2.1. Légsűrítő

Sűrítettlevegő-szállítás, feltöltési idők.

A járműtípushoz tartozó javítási utasítás szerinti motorfordulaton a megadott időket 10%-nál nagyobb mértékben nem haladja meg.

2.1.1.2.2. Nyomásszabályozó

Bekapcsolási és kikapcsolási nyomást megfigyelni.

A gyártó előírásait figyelembe kell venni.

A kapcsolási intervallum a kikapcsolási nyomás 5-15%-a lehet.

2.1.1.2.3. A rendszer tömítettsége

A sűrítettlevegő-rendszert a kikapcsolási nyomásig feltölteni.

Motort leállítani.

Túlnyomást 1 percig figyelni, szivárgás, nyomásesés nem lehet.

2.1.1.2.4. Többkörös védőszelep, áteresztő szelep, figyelmeztető berendezés

Teljes rendszert kikapcsolásig feltölteni.

Üzemi fékkörök biztosításának ellenőrzése.

Nyomást az üzemi fékkörök kivételével gyorsan 3 bar alá csökkenteni.

Az üzemi fékkörökben a nyomásnak 4 bar fölött kell stabilizálódnia.

Üzemi fékrendszer egyik körének biztosítása a másik kör nyomáscsökkenése esetén (ellenőrzés).

Üzemi fék egyik körében a légtartálynyomást gyorsan 3 bar alá csökkenteni.

A figyelmeztető jelzésnek működnie kell.

Az üzemi fék „ép” körében a nyomás 4 bar fölött kell stabilizálódjon.

A szimulált hibát a másik körben is meg kell ismételni.

A levegőnyomásokat a vizsgáló csatlakozókon keresztül, hitelesített nyomásmérőkkel kell ellenőrizni.

2.1.1.2.5. Vizsgálócsatlakozók

A vizsgálócsatlakozók tömítettek, védősapkáik sértetlenek.

2.2.1. Üzemi fék

2.2.1.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel.

Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva.

2.2.1.1.1. Rudazat és csuklók (pedál és főfékszelep közötti)

A csuklók szakszerűen biztosítottak, könnyen mozgathatók, nincsenek megkopva, kiverődve.

2.2.1.1.2. Működtető berendezések

Holtjátékok ellenőrzése.

Pedál felületének ellenőrzése.

2.2.1.1.3. Kerékfék-működtető rudazat

Könnyen jár, nem deformált, nem sérült, hegesztéssel nincs javítva.

2.2.1.1.4. Fékerő-szabályozó adattábla

A tábla jól olvasható.

2.2.1.1.5. Kerékfékszerkezetek

Megbontás nélkül: a kerékfékek beállításának (hézag, fékhenger löket, utánállító berendezés) ellenőrzése.

Megbontással: a betétek vastagsága, fékdobok átmérője, féktárcsa vastagsága a járműtípusra előírtaknak megfelel.

A kerékfékszerkezetek vizsgálata során a megbontás mellőzhető, amennyiben:

- a fékbetétek vastagsága kémlelőnyílás igénybevételével megállapítható, továbbá

- a fékdobnak (féktárcsának) a felszereléskori méretei, valamint a fékdob (féktárcsa) beépítése óta az autóbusz futásteljesítménye az Üzemeltetési és karbantartási naplóban megfelelően dokumentált.

2.2.1.2. Működésvizsgálat

2.2.1.2.1. A rendszer tömítettsége

Fékerő-szabályozót teljes terhelésre állítani.

A sűrítettlevegő-rendszert a kikapcsolási nyomásig feltölteni.

Motort leállítani.

A jármű sebességváltóját „l” fokozatba vagy hátramenetbe kapcsolva (automatikus váltóknál „P” állásba kapcsolva, szükség szerint a járművet kiékelve, a rögzítő féket ki kell oldani.

Üzemi fékrendszerrel teljes nyomást kivezérelni, a fékmunkahengerben / membránban kialakuló teljes nyomás elérését követően azt 2 percig tartani, ez alatt a szivárgás, nyomásesés max. 0,1 bar lehet.

2.2.1.2.2. Féklámpa ellenőrzése

A féklámpáknak rövid pedálelmozdulás után világítaniuk kell.

2.2.1.3. Fékhatásvizsgálat

A fékhatást fékerőmérő próbapadon kell megállapítani.

Ellenőrzendő(k) és szükség szerint beállítandó(k) a fékerő-szabályozó(k).

1.2.1.3.1. A fékhatás kezdete és egyenletessége

1 bar fékhenger nyomásnál már meg kell jelenni fékhatásnak a kerék gördülési ellenállásán felül.

Az egész mérési tartományban egy tengely kerekeinek fékerő különbsége 20%-nál nem lehet nagyobb.

A fékerőt a kerék megcsúszási pontjáig kell mérni.

2.2.1.3.2. Fékhatás ellenőrzése

Tengelyenként és kerekenként ellenőrizendő a fékmunka-berendezéshez kivezérelt levegőnyomás és az ehhez tartozó, a görgős fékpadon mért kerékfékerők.

Az összetartozó kivezérelt nyomás és kerékfékerő értékeket a típusra megadott fékhatárgörbék vagy a gyári javítási előírás alapján kell ellenőrizni.

A fékhatás megfelelő, ha a mért kerékfékerők a határgörbék által megadott értékek között vannak.

2.2.1.3.3. A vizsgálat módszere az Egységes Fékvizsgálati Technológia alapján

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló külön jogszabályban meghatározott Egységes Fékvizsgálati Technológia alkalmazásnak elrendelését követően a görgős fékpadi vizsgálatot a 2.2.1.3.1. és 2.2.1.3.2. pontokban meghatározott vizsgálati módszer helyett a külön jogszabályban *  előírt módon, az autóbusz kategóriájának megfelelő fékvizsgálati technológia szerint kell elvégezni.

2.2.2. Rögzítőfékrendszer

2.2.2.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel.

Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva.

2.2.2.1.1. Acélsodrony-huzalok, huzalvezetés

Huzalok vezetése kifogástalan, beszakadás, foszlás, toldás, csomózás nincs, bilincsek rögzítése megfelelő.

2.2.2.2. Működésvizsgálat

2.2.2.2.1. Rögzítőfékszelep

A rögzítőfékszelep parkoló állásnál nyomásmentes legyen.

Menetállásban legalább a rugóerőtároló nyomása legyen mérhető.

A működtetőkar rögzítő berendezése működőképes.

2.2.2.3. Rögzítőfékrendszer

Hatásosságát fékerőmérő próbapadon vagy megfelelő tapadású úttesten kell ellenőrizni.

A jármű megengedett legnagyobb össztömegére vonatkoztatott lefékezettség autóbusz esetén legalább 18% kell legyen, vagy a teljesen terhelt járművet ilyen meredekségű lejtőn megtartsa.

2.2.3. Tartósfékrendszer

2.2.3.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

Felerősítés, rögzítés, csavarbiztosítások megfelelőek.

Elektromos vezetékei, hidraulikus csővezetékei, csatlakozásai nem korrodáltak, szivárgásmentesek és hűtőfolyadék csövei nem korrodáltak, szivárgásmentesek.

2.2.3.2. Hatásvizsgálat (megfelelő tapadású útfelületen, illetőleg görgős vizsgálóberendezéssel)

Lassulásmérővel vizsgálva a fékezés kezdeti sebessége 30-35 km/óra legyen.

A tartós lassítófék üzemeltetésével az elérendő lassulás legalább

a = Gössz/Gön x 0,7 [m/s2]

legyen, vagy 7%-os lejtőn tartósan biztosítson 30 km/óra sebességet teljes terhelésnél az üzemi és a rögzítőfék működtetése nélkül.

A lassulásmérést közvetlenül megelőzően az autóbusz Gön saját tömegét hitelesített mérlegen meg kell mérni és ezt az értéket fel kell tüntetni a mérésről készült jegyzőkönyvben is. A mért lassulás kiértékelésekor a Gössz megengedett legnagyobb össztömeget az autóbusz forgalmi engedélyében feltüntetett értékkel kell figyelembe venni.

A görgős vizsgálóberendezéssel történő vizsgálat során e lassulási értékkel egyenértékű tartós fékhatás teljesítését kell megkövetelni.

2.2.4. Blokkolásgátló berendezés

2.2.4.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel

Elektromos vezetékek, csatlakozások (érzékelőkhöz, szabályozó szelepekhez) sérülésmentesek, rögzítésük, elhelyezésük megfelelő.

2.2.4.2. Működőképesség ellenőrzése

Figyelmeztető lámpa (műszerfalon) bekapcsolt gyújtásnál világít, a gyártó által megadott sebességküszöb fölött kialszik. (Eltérő gyári visszajelzési megoldás esetén a visszajelzés szerinti megfelelő működés a követelmény.)

Speciális beállító táska ABS ellenőrzésére, csatlakoztatás vizsgálócsatlakozón keresztül.

Ellenőrzés álló helyzetben a beállító táskához előírtak szerint.

Menetpróbával ellenőrzés, 30 km/h sebességről gyors fékezés, egy kerék sem hagyhat jelentős nyomot (nem „blokkolhat”).

2.3. Kerékfelfüggesztés, futóművek

2.3.1. Mellső futómű

2.3.1.1. Műszaki állapot ellenőrzése szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

2.3.1.1.1. Kerékfelfüggesztés ellenőrzése

Tengelytest, tengelycsonkok ellenőrzése, repedés, deformáció, korrózió szemrevételezése.

Támasztó rudak, lengőkarok, gömbcsuklók, gumiperselyek állapotvizsgálata deformációra, törésre, korrózióra.

Felerősítő csavarok, csapszegek, biztosítások ellenőrzése.

Bekötő elemek, kapcsolódó alvázrészek, támasztóbakok állapotellenőrzése.

2.3.1.1.2. Rugózás ellenőrzése

Hordozó rugók állapotának ellenőrzése, laprugó nem törött, erősen kopott, repedt vagy korrodált-e.

Légrugó tömlők ellenőrzése repedésre, sérülésre, kopásra, öregedésre.

Lengéscsillapítók állapotellenőrzése szemrevételezéssel, azonosak egy futóművön, nem szivárognak, porvédők épek, felerősítő csavarok nem lazák, biztosításuk megfelelő, mozgáshatárolók nem hiányoznak, alvázhoz kapcsolódásuk helyén deformáció, repedés, törés, korrózió nincs.

Stabilizátorok állapotellenőrzése, nincs deformáció, törés, repedés, erős korrózió a bekötési pontoknál, gumiperselyek, közvetítő rudazatok épek.

2.3.1.2. Műszaki állapot ellenőrzése mozgatással

Kerekek a talajon (emelőn) állnak.

Kerékagy és tengelycsonk közötti elmozdulás a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

Felemelt kerekekkel is ellenőrizni kell az elmozdulásokat.

Támasztó rudak bekötésénél a típusra előírtnál nagyobb elmozdulás, gumibetétek sérülése nem megengedett.

Kerekeket megforgatva a szabad futást ellenőrizni kell.

2.3.1.3. Kerekek, gumiabroncsok

Kerékcsavarok, keréktárcsafuratok ellenőrzése, berágódás, beverődés nem megengedett.

Keréktárcsák sérülésmentesek.

Gumiabroncsok nem felújítottak (utánvágott, újrafutózott nem használható), megfelelő méretűek, teherbírásúak, bordázatmélység 5 mm fölötti, egy tengelyen csak mindenben azonosak lehetnek.

2.3.1.4. Műszaki állapot ellenőrzése méréssel

Kerékgeometriai jellemzők mérése.

Kerékdőlés és kerékösszetartás meghatározása (célműszerekkel), eltérés gyári megengedett tűrésértékeken belül lehetséges.

Kerékfelfüggesztő elemek bekötési pontjainak szimmetriavizsgálata (mérőszalaggal, mérőléccel), eltérés a gyári tűrésen belül lehetséges.

2.3.2. Hátsó futómű

2.3.2.1. Műszaki állapot ellenőrzése szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

2.3.2.1.1. Kerékfelfüggesztés ellenőrzése

Tengelytest(ek) ellenőrzése, repedés, deformáció, korrózió szemrevételezése.

Olajszivárgás (kúpkeréknél, illesztő felületeknél) ellenőrzése szemrevételezéssel.

Támasztó rudak, lengőkarok, gömbcsuklók, gumiperselyek állapotvizsgálata deformációra, törésre, korrózióra.

Felerősítő csavarok, csapszegek, biztosítások ellenőrzése.

Bekötő elemek, kapcsolódó alvázrészek, támasztóbakok állapotellenőrzése.

2.3.2.1.2. Rugózás ellenőrzése

Hordozó rugók állapotának ellenőrzése, laprugó nem törött, erősen kopott, repedt vagy korrodált-e.

Légrugó tömlők ellenőrzése repedésre, sérülésre, kopásra, öregedésre.

Lengéscsillapítók állapotellenőrzése szemrevételezéssel, azonosak egy futóművön, nem szivárognak, porvédők épek, felerősítő csavarok nem lazák, biztosításuk megfelelő, mozgáshatárolók nem hiányoznak, alvázhoz kapcsolódásuk helyén deformáció, repedés, törés, korrózió nincs.

Stabilizátorok állapotellenőrzése, nincs deformáció, törés, repedés, erős korrózió a bekötési pontoknál, gumiperselyek, közvetítő rudazatok épek.

2.3.2.2. Műszaki állapot ellenőrzése működtetéssel

Kúpkerék hossz- és keresztirányú játéka (kézzel mozgatva) a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

Differenciálzár működőképességét próbával, felemelt kerekekkel is ellenőrizni kell.

Kerekeket forgatva a szabadfutást ellenőrizni kell.

2.3.2.3. Kerekek, gumiabroncsok

Kerékcsavarok, keréktárcsafuratok ellenőrzése, berágódás, beverődés nem megengedett.

Keréktárcsák sérülésmentesek.

Gumiabroncsok sérülésmentesek, megfelelő méretűek, teherbírásúak, bordázatmélység 5 mm fölötti.

Egy tengelyen csak mindenben megegyezőek lehetnek.

2.3.2.4. Műszaki állapot ellenőrzése méréssel

Kerékfelfüggesztő elemek bekötési pontjainak pozíció- és szimmetriavizsgálata (mérőléccel, mérőszalaggal), gyári tűréseknél nagyobb eltérések nem megengedettek.

Kormányzott tengely esetén kerék geometriai jellemzők meghatározása (célműszerekkel), eltérés gyári tűrési értékeken belül lehetséges.

2.4. Kormányberendezés

2.4.1. Kormánykerék

Gyártmánya, mérete a típusra előírt, repedésmentes (a fémváz), rögzítése megfelelő, nem deformált, műanyag burkolat ép.

Szélső helyzetekbe kormányozva ellenőrizni kell a hossz- és keresztirányú játékot, közbenső helyzetekben is játékmentesnek kell lenni.

2.4.2. Kormányoszlop

Rögzítettsége, kormánytengely csatlakozása megfelelő.

2.4.3. Kormány holtjáték

Ellenőrzés talajon álló kerekekkel, álló motornál.

A típusra előírt értéket nem haladhatja meg.

2.4.4. Kormánygép felerősítése

Ellenőrzendő: működés, felerősítés, működtető erő, kötőelemek, biztosítások.

Kormányzott kerekekkel a talajon, majd azokat megemelve: a kormánykereket ütközésig jobbra-balra kell forgatni, közben figyelni és kézzel érzékelni kell a kormánygép működését, felerősítését és működtető erejét.

A forgatás egyenletes és akadásmentes kell legyen, a forgatáshoz szükséges erő a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

2.4.5. Kormányrudazat és alkatrészei

Ellenőrzendő: gömbcsuklók, gömbcsapok holtjátékát, biztosítások meglétét, rudazat deformációját, kerékvéghelyzet határolását.

Az ellenőrzést kormányzott kerekekkel a talajon, a kormánykerék gyors mozgatásával kell végezni.

Holtjáték a típusra megadott értékeket nem haladhatja meg.

2.4.6. Kormányszervo

Ellenőrzendő: a kormány mozgatásához szükséges erő, szervoszivattyú és működtető berendezése, összekötő tömlők, kötőelemek.

Nyomásértékek ellenőrzése a típusra szóló vizsgálati technológia szerint, az előírt vizsgálóberendezéssel.

A kormányszervo működésének ellenőrzése során a csővezetékek megbontása abban az esetben mellőzhető, ha rendelkezésre állnak a típusra érvényes kormányerő/keréken ébredő nyomaték határértékek, valamint a megbontás nélküli technológia alkalmazásával a kormányszervo megfelelően hatásos működésének ellenőrzése biztosított.

2.5. Alváz, karosszéria

2.5.1. Alváz

Ellenőrzendő szemrevételezéssel, szükség szerint kopogtatással:

- az alváz szerkezeti kialakításának megfelelően a vázszerkezet főtartó elemek általános korrodáltsága, épsége (repedés, törés, deformáció), a típusra jellemző fáradási helyek állapota,

- futómű bekötési pontokhoz tartozó vázelemek, fődarabok tartószerkezetei, kerékdobok, emelési, alábakolási helyek, lépcsőváz korrodáltsága, épsége,

- csomagterek burkolatának épsége, tartóelemek állapota.

A szilárdságot befolyásoló hibajelenségek értékelése a teherviselő képesség szempontjából.

2.5.2. Karosszéria külső burkolat

Ellenőrzendő szemrevételezéssel:

- a karosszéria tartóelemei a hozzáférési lehetőségeken belül,

- oldalsó burkolat állapota rögzítettség, korrodáltság szempontjából (különösen a díszlécek, takarólécek, vízlécek, sárvédők mentén),

- külső tetőburkolat állapota (beázásra utaló jelek az utastérben),

- ablakoszlopok korrodáltsága.

Értékelés a hibajelenségek alapján a műszaki állapot, esztétika szempontjából.

2.5.3. Utastér belső burkolat, felszerelés

Ellenőrzendő szemrevételezéssel:

- padlóburkolat állapota (nem biztonságos, erősen rongálódott, botlás- vagy csúszásveszély),

- oldalburkolat rögzítettsége, épsége,

- belső tetőburkolat állapota,

- ülések, biztonsági övek rögzítési pontjainak állapota.

Értékelés a hibajelenségek alapján a műszaki állapot, esztétika szempontjából.

3. A felhatalmazott autóbusz-fenntartó által végzendő Szakértői vizsgálathoz és minősítéshez szükséges vizsgálati eszközök

A felülvizsgálatot végző szervezetnek az általános felszereltség mellett az alábbi vizsgálati eszközöket kell telephelyén biztosítania:

1. Gyártóművi karbantartási és javítási utasítás a vizsgált típushoz, amely tartalmazza a szükséges műveletek leírását, az alkalmazandó célszerszámokat és mérőeszközöket.

2. Célszerszámkészlet az előírt Szakértői vizsgálathoz.

3. Szerelőakna hidraulikus emelővel.

4. Görgős fékhatásmérő számítógépes vezérléssel.

5. A fékhatásmérőhöz telepített légfékrendszer-vizsgáló berendezés vagy légfékrendszer-vizsgáló hordozható műszer.

6. Futómű mozgatópad.

7. Hordozható vizsgálóműszer a blokkolásgátló (ABS) működésének ellenőrzésére.

8. Kormányszervo-vizsgáló berendezés.

9. Stopperóra.

10. Adatrögzítős lassulásmérő.

11. Legalább 500 m-es sík, egyenes próbaútszakasz (a vizsgálóhelytől 30 km-nél nem nagyobb távolságra) a tartóslassítófék ellenőrzésére.

A 4. pontban meghatározott görgős fékerőmérő próbapad számítógépes vezérlését 2005. március 1. napjától kell biztosítani.

V. Fejezet

A Szakértői vizsgálat alapján kiadott TANÚSÍTÁS tartalma

Sorszám: .......................................

TANÚSÍTÁS
nemzetközi közúti személyszállításhoz használt autóbusz vizsgálatáról

A felhatalmazott autóbusz-fenntartó megnevezése: .....................................................................

Címe (vizsgálat telephelye): .........................................................................................................

A vizsgált autóbusz adatai: ..........................................................................................................

Rendszám: ......................................... Alvázszám: ......................................................................

Gyártmány: ......................................... Típus: .............................................................................

Vizsgálati eredmények

Műszaki állapot Működés
Fékrendszer
Fékdobátmérő (mm) Légsűrítő
megengedett: feltöltési idő: 0-3 bar: /min. /s
mért (jobb/bal) 3-6 bar: /min. /s
I. tengely: / Nyomásszabályzó
II. tengely: / - bekapcsolási nyomás: bar
III. tengely: / - kikapcsolási nyomás: bar
Többkörös védőszelep maradó nyomás, ha
Féktárcsa vastagság (mm) megengedett: (jobb/bal) - segédberendezés hibás: bar
I. tengely: / - I. kör hibás: bar
II. tengely: / - II. kör hibás: bar
III. tengely: / Kivezérelt nyomás és kerékfékerők
Fékbetétek vastagsága (mm) I. tengely II. tengely III. tengely
megengedett: 1. bar
I. tengely: 2. bar
II. tengely: 3. bar
III. tengely: 4. bar
mért (a kisebb érték): (jobb/bal) Rögzítőfék fékerő: kN
I. tengely: / - lefékezettség: %, vagy lassulás: m/s2
II. tengely: / Tartósfék lassulásmérés: m/s2
III. tengely: /
Kormányberendezés:
Kormány holtjáték (o)
- szervo nélkül:
- szervoval:
Szervoberendezés nyomása (bar):
Alváz / karosszéria:

(Az aláíró): ..................................................................................................................................,

mint a járműfenntartó szervezet erre felhatalmazott dolgozója igazolom, hogy a fenti autóbusz fékberendezéseit, kormányzási rendszerét, futóműveit, kerékfelfüggesztéseit és az alváz/karosszéria korróziót - a szükséges mértékű megbontást követően műszeres ellenőrzés mellett a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott terjedelemben és módon megvizsgáltam, és annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát tanúsítom.

Érvényes: az autóbusz üzemeltetési határnapjának minősítő vizsgálat alapján 5 év időtartamra történő meghosszabbításra a kiállítás napjától számított 15 napig.

Kiállítás kelte: ........ év ........... hó ......... nap

................................................

a tanúsítás aláírására jogosult személy