A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet kell alkalmazni

a) *  Magyarország területén forgalmazott növényvédő szer csomagolására használt fogyasztói, gyűjtő és szállítási csomagolóeszköz-hulladékokra, valamint

b) *  azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyeknél növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladék képződik, illetve növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak.

2. § (1) *  E rendeletben szereplő fogalmakra a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály értelmező rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. *  Szennyezett csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédő szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak.

2. Tisztított csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédő szernek a 4. § (1) bekezdése szerint megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköze.

3. *  Gyűjtőhely: a növényvédő szer engedéllyel rendelkező forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró gyűjtését és válogatását biztosító létesítmény.

4. *  Felhasználó: a növényvédő szert továbbértékesítési cél nélkül raktározó, szállító, előkészítő, illetve a felhasználásra előírt technológiai folyamatban kezelő, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet.

5. *  Átvevő: az adott feladatra engedéllyel rendelkező természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, amely a felhasználónál képződött tisztított csomagolóeszköz-hulladékot átveszi, és gyűjtőhelyen gondoskodik azok gyűjtéséről, kezeléséről.

6. Összegyűjtő: a csomagolóeszköz-hulladék kezelésére kötelezett vagy a kötelezett által megbízott természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, koordináló szervezet, aki a csomagolóeszköz-hulladék gyűjtőhelyről (átvevőtől) történő begyűjtését, esetleges kezelését, illetve azok ártalmatlanító, hasznosító helyre történő szállítását végzi, illetve végezteti.

7. Kezelő: az összegyűjtött, tisztított csomagolóeszköz-hulladék kezelését végző, az adott feladatra jogszabályban előírt hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet.

8. *  Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

3. § (1) *  A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a gyűjtőhelyig való szállítás szempontjából nem veszélyes hulladéknak tekintendő, ha az e rendeletben meghatározottak szerint kezelik. A nem e rendelet szerint kezelt, valamint a gyűjtőhelyen tárolt és ártalmatlanításra váró csomagolóeszköz-hulladék veszélyes hulladéknak tekintendő az ellenkező bizonyításig.

(2) Csomagoláshoz használt, nem szennyezett (a termékkel közvetlenül nem érintkező, vagy a növényvédő szerrel közvetlenül érintkező rétegtől elkülönített) papír és kezeletlen fa hagyományos tüzelő berendezésben elégethető, illetve más módon is hasznosítható.

(3) *  Lakossági felhasználásra kerülő 1 liternél, illetve 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségű, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként kezelhetők, ha szelektív gyűjtésükről és kezelésükről jogszabály nem rendelkezik.

(4) 250 litert, illetve 250 kg tömeget meghaladó mennyiségű növényvédő szer csomagolására használt csomagolóeszköz-hulladékok (többször használatos konténerek) begyűjtéséről, ártalmatlanításáról a csomagolóeszközben levő növényvédő szer gyártójának vagy importőrének kell gondoskodnia.

(5) *  Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható.

(6) A felhasználótól való hulladékbegyűjtés ösztönzésére visszaváltási díj állapítható meg.

4. § (1) A csomagolóeszköz kézi tisztítását a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabály szerint kell végezni. Gépi eszközzel történő tisztításkor a berendezésre vonatkozó műveleti utasítás szerint kell eljárni. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.

(2) *  A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a növényvédelemi tevékenységről szóló rendelet előírásainak eleget téve, illetéktelenektől elzárva kell gyűjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék mennyiségéről és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni.

(3) A felhasználó köteles a kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékot az átvevőnek átadni vagy kezeléséről saját költségén, a hulladékokra vonatkozó egyéb jogszabály, illetve a 3. § (3) bekezdése szerint gondoskodni.

(4) * 

5. § (1) *  A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot az átvevő veszi vissza, ezzel maga vagy – a szerződésben foglaltak szerint – az összegyűjtő válik a hulladék tulajdonosává.

(2) Az átvevő köteles átvenni a 9. § szerinti azonosító jelzéssel ellátott, illetve eredeti címkével azonosítható tisztított csomagolóeszköz-hulladékot.

(3) *  Az átvevő nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelően tisztított (anyagmaradékot tartalmazó) csomagolóeszköz-hulladékot. Az át nem vett csomagolóeszköz-hulladék további tisztításáról a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell gondoskodni.

(4) A csomagolóeszköz-hulladék felhasználótól történő átvételét az átvevőnek az 1. számú melléklet szerinti átvételi elismervénnyel (a továbbiakban: elismervény) kell igazolni.

(5) Az elismervény a felhasználó hulladék kezelési kötelezettségének teljesítését igazolja, amelyet 5 évig kell megőrizni.

6. § (1) Az összegyűjtővel kötött szerződés alapján az átvevő állandó vagy időszakos gyűjtőhelyeket működtethet.

(2) A gyűjtőhelyeket a tisztított csomagolóeszköz-hulladékok tényleges veszélyeire, és más, az üzemi gyűjtés szempontjából fontos tulajdonságaira tekintettel kell kialakítani. A gyűjtőhelynek fedettnek kell lenni, és illetéktelenektől el kell zárni.

(3) A gyűjtőhely működtetési szabályait, helyeit az összegyűjtő egységes üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A gyűjtőhely működésének külön jogszabály szerinti engedélyezéséhez a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni az üzemeltetési szabályzatot.

(4) *  A Hgt. 15. §-ának (1) bekezdése alapján a növényvédő szer nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet a telephelyén belül gyűjtőhelyet külön engedély nélkül működtethet. A tevékenység megkezdéséről az illetékes környezetvédelmi hatóságot a tevékenység megkezdése előtt tájékoztatni kell. A gyűjtőhelyen a lerakott hulladék legfeljebb l évig tárolható.

(5) A gyűjtőhelyen gyűjtött csomagolóeszköz-hulladékról a 2. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni, illetve ennek alapján kell a külön jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. A nyilvántartást az egyes bejegyzésektől számítva öt évig kell megőrizni.

(6) A gyűjtőhelyen a tisztított csomagolóeszköz-hulladék tömörítése érdekében elvégzett darabolás, aprítás, darálás külön engedély nélkül végezhető.

7. § (1) *  A csomagolóeszköz-hulladéknak a gyűjtőhelyről a kezelőhöz történő elszállítását az összegyűjtő, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó (a továbbiakban együtt: szállító) végezheti.

(2) A felhasználó a tisztított csomagolóeszköz-hulladékot a gyűjtőhelyre saját járművel engedély nélkül szállíthatja.

(3) A csomagolóeszköz-hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállító a szállításból eredő szennyeződés esetén köteles gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról.

(4) A gyűjtőhelyről történő szállításnál a 3. számú melléklet szerinti, gyűjtőhelyenként kiállított „NK” kísérőjegyet kell használni. A kísérőjegyet 5 évig kell megőrizni.

(5) Az összegyűjtő a szállításra előkészített csomagolóeszköz-hulladékot legfeljebb hét napig tárolhatja, ezalatt megfelelő őrzéséről gondoskodnia kell.

8. § (1) A begyűjtött

a) műanyag csomagolóeszköz-hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján anyagában hasznosítható,

3. külön jogszabály alapján hulladékok égetésére engedéllyel rendelkező berendezésben égethető,

4. veszélyes hulladéklerakó telepeken történő elhelyezéssel ártalmatlanítható,

b) üveg csomagolóeszköz-hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. üveggyártásban anyagában hasznosítható,

c) fém csomagolóeszköz-hulladék:

1. a gyártó által újrahasználható,

2. kohászati segédanyagként anyagában hasznosítható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontja szerinti égetés energetikai hasznosításnak minősül, ebből a szempontból a nem veszélyes hulladékok kódszáma alapján kell kezelni és nyilvántartani.

(3) Az újratöltésre szánt csomagolóeszköz-felhasználótól történő összegyűjtését, kezelését az adott növényvédő szer gyártója végzi vagy végezteti.

(4) A kezelés egyéb módjai csak az eljáró környezetvédelmi hatóság által engedélyezett technológiák alapján alkalmazhatók.

9. § A csomagolóeszköz-hulladék e rendelet szerinti hulladékgyűjtő rendszerben történő kezelésére a gyártó a csomagolóeszközön a külön jogszabály szerinti azonosító jelölést alkalmazhatja.

10. § *  A növényvédő szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal feladat- és hatáskörének megfelelően vesz részt.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

12. § *  Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez

Átvételi elismervény növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz-hulladékához

Sorszám: ...................................................

Felhasználó neve: .....................................................................................................................

Címe: ......................................................................................................................................

Átvevő neve, azonosítója: ........................................................................................................

Gyűjtőhely címe: ......................................................................................................................

Az átvett tisztított csomagolóeszköz-hulladék:

Anyaga/kódja Térfogata/tömege Mennyisége/db Megjegyzés

Dátum: ...................................................................................

...................................................................
aláírás

2. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez

Nyilvántartó ív növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz hulladékáról

Sorszám: ...................................................

Gyűjtőhely neve: ...................................................................................................................

címe: ...................................................................................................................

A nyilvántartásért felelős neve: ...............................................................................................

A gyűjtött tisztított csomagolóeszköz-hulladék:


Fajtája

Kódja

Mennyisége
Gyűjtőhelyre
érkezés ideje
Átvételi
elismervény
sorszáma

NK jegy száma

3. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez

„NK” kísérőjegy növényvédő szer tisztított csomagolóeszköz-hulladékának szállításához

Gyűjtőhely Sorszám:
neve:
címe/telefonszáma:
A tisztított csomagolóeszköz-hulladék Megjegyzés
anyaga/kódja szállítónak átadott mennyisége
(db, kg, 1)
A kezelő
neve:
telephelyének címe:
KSH száma:
Az átvevő kijelenti: A szállító kijelenti: A kezelő kijelenti: Megjegyzés:
a) az adatok a valóságnak megfelelnek, a) az adatok a valóságnak megfelelnek, a) az adatok a valóságnak megfelelnek,
b) a hulladékgyűjtésre jogosultsággal rendelkezik, b) a hulladékgyűjtésre jogosultsággal rendelkezik, b) a hulladékgyűjtésre és -kezelésre jogosultsággal rendelkezik,
c) a jelölt mennyiséget a felhasználóktól vette át. c) a jelölt mennyiséget az átvevőtől átvette. c) a jelölt mennyiséget az összegyűjtőtől átvette
A begyűjtés kelte: A szállítás kelte: A kezelőnek törté kelte:
......................................
Az átvevő aláírása
......................................
A szállító aláírása
......................................
A kezelő aláírása