A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

178/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között Budapesten, 2001. május 22-én aláírt légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. július 8-án megtörtént, a megállapodás 2003. augusztus 1-jén hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között Budapesten, 2001. május 22-én aláírt légi közlekedési megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Légi közlekedési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott, a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény részeseiként,

attól az óhajtól vezérelve, hogy az említett Egyezmény kiegészítéseként légi közlekedési megállapodást kössenek a területeik közötti és azokon túli légijáratok létrehozása céljából,

attól az óhajtól vezérelve, hogy a legnagyobb fokú biztonságot és védelmet biztosítsák a nemzetközi légi közlekedésben,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Megállapodás szempontjából, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) az „Egyezmény” kifejezés a Chicagóban, 1944. december hetedik napján aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezményt jelenti, beleértve az Egyezmény 90. Cikke alapján elfogadott valamennyi Függeléket és az Egyezmény 90. és 94. Cikke alapján az Egyezmény vagy a Függelékek bármely módosítását, amennyiben ezeket Függelékeket és módosításokat mindkét Szerződő Fél elfogadta vagy ratifikálta,

b) a „Megállapodás” kifejezés a jelen Megállapodást, annak Függelékét és a Megállapodás vagy a Függelék bármely módosítását jelenti,

c) a „légügyi hatóságok” kifejezés a Magyar Köztársaság esetében a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumot, Belgium esetében a Közlekedési és Infrastruktúra Minisztériumot, illetve mindkét esetben az említett hatóságok jelenlegi feladatainak ellátásával megbízott bármely személyt vagy szervet jelenti,

d) a „terület”, „légijáratok”, „nemzetközi légijáratok”, „légi közlekedési vállalat” és „a nem-kereskedelmi célból történő leszállás” kifejezések az Egyezmény 2. és 96. Cikkében meghatározott jelentéssel bírnak,

e) a „kijelölt légi közlekedési vállalat” olyan légi közlekedési vállalatot jelent, amelyet a jelen Megállapodás 4. és 5. Cikkével összhangban jelöltek ki és engedélyeztek,

f) a „megállapodás szerinti járatok” kifejezés a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon az utasok és áruk, beleértve a postai küldemények, külön-külön vagy együttesen történő szállítására üzemeltetett menetrend szerinti légijáratokat jelenti,

g) a „viteldíjak” kifejezés az utasok, poggyászok és áruk szállításáért felszámított díjakat, valamint ezek érvényességének feltételeit jelenti, kizárva azonban a postaküldemények szállításának bevételeit és feltételeit,

h) a „típusváltás” kifejezés a megállapodás szerinti járatok valamely légi közlekedési vállalat általi olyan üzemeltetését jelenti, amelynek során az útvonal egyik szakaszát olyan légijárművel repülik, amelynek kapacitása eltér az útvonal másik szakaszán használt légijármű kapacitásától,

i) a „légijármű felszerelései”, a „földi berendezések”, a „légijármű készletei” és a „pótalkatrészek” kifejezések az Egyezmény 9. Függelékében meghatározott jelentéssel bírnak.

2. Cikk

Forgalmi jogok nyújtása

(1) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Félnek a következő jogokat a kijelölt légi közlekedési vállalatok nemzetközi légijáratainak üzemeltetéséhez:

a) területének leszállás nélküli átrepülése,

b) területén nem-kereskedelmi célból történő leszállások, és

c) leszállások az adott területen, a Függelékben meghatározott útvonalakon való üzemelés során, a nemzetközi forgalomban, utasok, áruk és postai küldemények külön-külön történő vagy együttes felvétele és kirakása céljából.

(2) Jelen cikk (1) bekezdése egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mintha az az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának jogot adna arra, hogy a másik Szerződő Fél területén belül bér vagy díj ellenében utasokat, árut és postai küldeményeket vegyen fel az adott Szerződő Fél területén lévő más pontra történő szállítás céljából.

3. Cikk

A járatok üzemeltetésére történő kijelölés

(1) Mindegyik Szerződő Félnek joga van a megállapodás szerinti légijáratok Függelékben meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére egy légi közlekedési vállalatot, a másik Szerződő Fél diplomáciai jegyzékkel történő értesítése mellett, kijelölni.

(2) Mindegyik Szerződő Félnek joga van, a másik Szerződő Fél diplomáciai jegyzékkel történő értesítése mellett, bármely légi közlekedési vállalat kijelölését visszavonni és egy másikat kijelölni.

4. Cikk

A járatok üzemeltetésének engedélyezése

(1) A jelen Megállapodás 3. Cikke szerinti kijelölésre vonatkozó értesítés valamely Szerződő Fél általi kézhezvételét követően, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai törvényeikkel és más jogszabályaikkal összhangban, késedelem nélkül kiadják a kijelölt légi közlekedési vállalatnak a megfelelő engedélyeket azon megállapodás szerinti járatok üzemeltetésére, amelyre a légi közlekedési vállalatot kijelölték.

(2) Az engedélyek kézhezvétele után a légi közlekedési vállalat bármikor megkezdheti a megállapodás szerinti járatok teljes vagy részleges üzemeltetését, feltéve, hogy a légi közlekedési vállalat betartja a jelen Megállapodás irányadó rendelkezéseit és a viteldíjak a jelen Megállapodás 13. Cikkének előírásaival összhangban kerültek megállapításra.

5. Cikk

Az üzemeltetési engedély visszavonása vagy felfüggesztése

(1) Mindegyik Szerződő Fél légügyi hatóságának joga van a másik Szerződő Fél által kijelölt légközlekedési vállalat 4. Cikke szerinti engedélyeit visszatartani, valamint ezen engedélyeket tartósan vagy ideiglenesen visszavonni vagy felfüggeszteni, illetve ideiglenes vagy állandó feltételekhez kötni:

a) abban az esetben, ha a légi közlekedési vállalat nem tudja igazolni, hogy képes a hatóságok által a nemzetközi légijáratok üzemeltetésére az Egyezménnyel összhangban szokásosan és ésszerűen alkalmazott törvényekben és más jogszabályokban előírt feltételek teljesítésére;

b) abban az esetben, ha a légi közlekedési vállalat nem a jelen Megállapodásban előírt feltételekkel összhangban üzemel;

c) abban az esetben, ha a légi közlekedési vállalat nem tartja be az adott Szerződő Fél törvényeit és más jogszabályait;

d) abban az esetben, ha nem igazolt, hogy a légi közlekedési vállalat tulajdonának túlnyomó része és tényleges ellenőrzése a légi közlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél vagy annak állampolgárai kezében van.

(2) Hacsak a fentiekben meghatározott jogszabályok és rendelkezések be nem tartásának megakadályozása céljából azonnali intézkedés megtétele nem szükséges, a jelen cikk (1) bekezdésében felsorolt jogok csak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságaival, a jelen Megállapodás 17. Cikkével összhangban, folytatott konzultációk után gyakorolhatók.

6. Cikk

Törvények és más jogszabályok alkalmazása

(1) Az egyik Szerződő Félnek - a területére belépő, ott-tartózkodó, illetve a területéről távozó, a nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijárműre vagy ezen légijármű üzemelésére és repülésére vonatkozó - törvényeit és más jogszabályait az adott területre történő belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának be kell tartania.

(2) Az egyik Szerződő Félnek a belépésre, vámkezelésre, tranzitra, bevándorlásra, útlevelekre, vámokra, valutákra, közegészségügyi előírásaira és a karanténra vonatkozó törvényeit és más jogszabályait az adott Szerződő Fél területén való tranzitban, belépéskor, távozáskor és ott-tartózkodáskor a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának az általa a nemzetközi légi közlekedésben üzemeltetett légijármű, a személyzet, az utasok, a poggyász, az áru és a postai küldemények vonatkozásában be kell tartania.

Bármely Szerződő Fél területén a közvetlen tranzitban áthaladó és a repülőtér erre a célra kijelölt területét el nem hagyó utasokat, poggyászt és árut csak egyszerűsített ellenőrzésnek vetik alá.

(3) Egyik Szerződő Fél sem biztosít kedvezményeket a jelen cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazása vagy a felügyelete alá tartozó repülőterek, légi útvonalak, légiforgalmi szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények használata során saját légi közlekedési vállalata vagy valamely más légi közlekedési vállalat számára a másik Szerződő Fél hasonló nemzetközi légijáratot üzemeltető légi közlekedési vállalatával szemben.

7. Cikk

Bizonyítványok, jogosítványok és biztonság

(1) Az egyik Szerződő Fél által kiadott vagy érvényesített és érvényben levő légialkalmassági bizonyítványokat, szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat a másik Szerződő Fél a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetése céljából érvényesnek ismeri el, feltéve, hogy ezen bizonyítványok és jogosítványok az Egyezmény szerint megállapított előírásoknak megfelelően és azokkal összhangban kerültek kiállításra vagy érvényesítésre.

Mindazonáltal mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot arra, hogy a területe feletti átrepülés szempontjából ne ismerje el érvényesnek a másik Szerződő Fél által saját állampolgárai számára kiadott szakszolgálati engedélyeket és jogosítványokat.

(2) Amennyiben jelen cikk (1) bekezdésében hivatkozott bizonyítványokat vagy jogosítványokat az Egyezmény szerint megállapított előírásoktól eltérő követelmények szerint adták ki, vagy érvényesítették, és ezt az eltérést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez benyújtották, a másik Szerződő Fél légügyi hatóságai jelen Megállapodás 17. Cikkének megfelelően konzultációt kérhetnek annak igazolására, hogy a kérdéses követelmények elfogadhatóak-e számukra.

Amennyiben a repülésbiztonságra vonatkozó kérdésekben nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

(3) Bármelyik Szerződő Fél bármikor konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél által elfogadott biztonsági előírásokat illetően a személyzettel, légijárművekkel vagy azok üzemeltetésével kapcsolatos bármilyen kérdésben. Az ilyen konzultációkat a kérés benyújtásától számított 30 napon belül meg kell tartani.

(4) Ha a konzultációkat követően az egyik Szerződő Fél úgy találja, hogy a másik Szerződő Fél ténylegesen nem alkalmazza és nem tartja be bármely ilyen területen azokat a biztonsági előírásokat, amelyek legalább az Egyezmény szerint abban az időben megállapított minimális előírásokkal egyenértékűek, az első Szerződő Fél e megállapításairól és a minimális előírások betartásához szükségesnek ítélt intézkedésekről tájékoztatja a másik Szerződő Felet annak érdekében, hogy a másik Szerződő Fél megtegye a megfelelő helyreigazító intézkedéseket. Ha a másik Szerződő Fél 15 napon belül vagy egyeztetett hosszabb időszak alatt nem teszi meg a megfelelő lépéseket, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének (Az üzemeltetési engedély visszavonása vagy felfüggesztése) alkalmazására.

(5) Az Egyezmény 33. Cikkében foglalt kötelezettségek teljesítése mellett egyetértenek abban, hogy az egyik Szerződő Fél légi közlekedési vállalata vagy vállalatai által vagy - lízing megállapodás alapján - azok nevében a másik Szerződő Fél területére vagy területéről üzemeltetett légijárat bármely légijárművét a másik Szerződő Fél területén való tartózkodás során a másik Szerződő Fél meghatalmazott képviselői jogosultak megvizsgálni a fedélzeten és a légijármű környezetében mind a légijármű, mind a személyzet dokumentumai érvényességének, illetve a légijármű és felszerelései szemrevételezhető állapotának ellenőrzése céljából (e cikkben ez az ún. „forgalmi előtéri ellenőrzés„), ha ez nem vezet indokolatlan késéshez.

(6) Ha bármely ilyen forgalmi előtéri vizsgálat vagy vizsgálatok sorozata alapján:

a) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy egy légijármű vagy egy légijármű üzemeltetése nem felel meg az Egyezmény szerint az adott időszakban meghatározott minimális előírásoknak, vagy

b) súlyos aggály merül fel a tekintetben, hogy ténylegesen nem alkalmazzák és nem tartják be az Egyezmény szerint az adott időszakban meghatározott biztonsági előírásokat,

a vizsgálatot lefolytató Szerződő Fél az Egyezmény 33. Cikkének alkalmazásához levonhatja azt a következtetést, hogy azok a követelmények, amelyek szerint kiadták vagy érvényesítették a légijármű vagy a személyzete számára szóló bizonyítványokat vagy engedélyeket, vagy a légijármű üzemeltetésének követelményei nem egyenértékűek az Egyezmény szerint megállapított minimális előírásokkal, vagy nem haladják meg azokat.

(7) Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél légi közlekedési vállalata vagy vállalatai által, vagy azok nevében üzemeltetett légijárművön a fenti (5) bekezdéssel összhangban lévő forgalmi előtéri ellenőrzés lefolytatásának lehetőségét megtagadja e légi közlekedési vállalat vagy vállalatok képviselője, a másik Szerződő Fél ebből arra következtethet, hogy a fenti (6) bekezdésben meghatározott típusú súlyos aggály merül fel, és levonja az adott bekezdésben hivatkozott következtetéseket.

(8) Mindegyik Szerződő Fél fenntartja magának a jogot arra, hogy haladéktalanul felfüggessze vagy módosítsa a másik Szerződő Fél légi közlekedési vállalatának vagy vállalatainak üzemeltetési engedélyét, ha az első Szerződő Fél a forgalmi előtéri ellenőrzés vagy ellenőrzés-sorozat eredményeként, a forgalmi előtéri ellenőrzés megtagadása, konzultáció alapján, vagy egyéb módon megállapítja, hogy azonnali intézkedés szükséges a légi közlekedési vállalat biztonságos üzemelése céljából.

(9) Az egyik Szerződő Fél által a fenti (4) vagy (8) bekezdés szerint tett lépéseket meg kell szüntetni, ha az ilyen intézkedések foganatosításának alapja megszűnt.

8. Cikk

A repülés védelme

(1) A Szerződő Felek megerősítik azon egymással szembeni elkötelezettségüket, hogy a polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédése a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

(2) A Szerződő Felek felkérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a légijárművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények megakadályozása és más, az utasok, a személyzet, a repülőterek és a léginavigációs berendezések, valamint bármely más, a polgári légi közlekedés biztonsága ellen irányuló fenyegetés megakadályozása érdekében.

(3) A Szerződő Felek összhangban járnak el az 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt, A légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló egyezmény, az 1970. december 16-án, Hágában aláírt, A légijárművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló egyezmény, az 1971. szeptember 23-án Montrealban aláírt, A polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló egyezmény rendelkezéseivel.

(4) A Szerződő Felek egymással fenntartott kapcsolataikban a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított és a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény Függelékeiben megnevezett, a légi közlekedés védelmére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban járnak el - olyan mértékben, ahogy ezek a rendelkezések a Szerződő Felekre vonatkoznak -, valamint megkívánják, hogy a területükön nyilvántartott légijárművek üzemeltetői, illetve azok az üzemeltetők, akiknek fő üzleti telephelye vagy állandó lakóhelye területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen repülés védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően járjanak el.

(5) Mindegyik Szerződő Fél egyetért azzal, hogy a másik Szerződő Fél által a repülés védelme érdekében megkövetelt előírásokat a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor megtartják, és megfelelő intézkedéseket tesznek az utasok, a személyzet, a kézipoggyászok, valamint az áruk beszállást, illetve berakodást megelőzően és annak során történő átvizsgálása érdekében. Mindegyik Szerződő Fél jóindulattal bírálja el a másik Szerződő Félnek egy konkrét fenyegetés leküzdését célzó különleges biztonsági intézkedések megtételére vonatkozó kérelmeit.

(6) A légijármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ennek veszélye fennállása esetén, vagy más, az utasok, a személyzet, a légijármű, a repülőterek vagy a léginavigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények esetén, a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más - az ilyen cselekmény vagy ennek veszélye gyors és biztonságos megszüntetéséhez szükséges - megfelelő intézkedések megtételével.

(7) Amennyiben az egyik Szerződő Fél eltér a jelen cikk repülés védelmére vonatkozó rendelkezéseitől, ezen Szerződő Fél légi közlekedési hatóságaitól azonnali konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai. Ha harminc (30) napon belül nem sikerül kielégítő megegyezésre jutni, ez alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

9. Cikk

Használati díjak

(1) Az egyik Szerződő Fél területén a repülőterek és repülési létesítmények használatáért a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának felszámított díjak nem lehetnek magasabbak, mint az első Szerződő Fél hasonló nemzetközi légijáratot üzemeltető, nemzeti légi közlekedési vállalatának felszámított díjak.

(2) Mindegyik Szerződő Fél ösztönzi

a) a konzultációkat a díjmegállapító illetékes hatóságok és a létesítményeket és szolgáltatásokat használó kijelölt légi közlekedési vállalatok között, ahol célszerű, a légi közlekedési vállalatokat képviselő szervezetek révén;

b) a díjmegállapító illetékes hatóságokat, hogy megfelelő időben adjanak tájékoztatást a használati díjak tervezett módosításairól, hogy lehetőséget biztosítsanak a légi közlekedési vállalatoknak a változtatások végrehajtása előtti véleménynyilvánításra.

10. Cikk

Vámok, illetékek és adók

(1) Mindegyik Szerződő Fél mentességet biztosít a behozatali korlátozások, vámok, fogyasztási adók, vizsgálati díjak és egyéb nemzeti, regionális vagy helyi adók, illetékek és díjak alól a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának a nemzetközi légifuvarozásban üzemeltetett légijárműveire, üzemanyagra, a kenőanyagokra, a műszaki fogyóeszközökre, pótalkatrészekre, beleértve a hajtóműveket, a légijármű szokásos felszereléseire, a földi berendezésekre, a légijármű készleteire vagy egyéb, kizárólag a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata által a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetése során használt légijármű működtetésével vagy kiszolgálásával kapcsolatban felhasználásra szánt cikkekre, valamint a nyomtatott jegytömbökre, légi fuvarlevelekre, illetve bármilyen olyan nyomtatott anyagra, amelyen feltüntették a vállalat logoját és a díjtalanul szétosztásra kerülő tájékoztató anyagokra.

(2) A jelen cikkben biztosított mentességek vonatkoznak a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott tételekre függetlenül attól, hogy ezeket a tételeket a mentességeket biztosító Szerződő Fél területén teljesen felhasználják, elfogyasztják, vagy sem, feltéve azonban, hogy ezeket a tételeket:

a) az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata viszi, vagy annak nevében viszik be, de ezeket az adott Szerződő Fél területén nem idegenítik el;

b) az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata légijárművének fedélzetén tartják a másik Szerződő Fél területére történő belépéskor vagy távozáskor;

c) az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata légijárművének fedélzetére a másik Szerződő Fél területén viszik fel és azokat kizárólag a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetésére szánják.

(3) A légijármű szokásos felszerelései, a földi berendezések, valamint bármelyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata légijárművének fedélzetén szokásosan tartott anyagok és készletek a másik Szerződő Fél területén csak az adott terület vámhatóságainak jóváhagyásával rakhatók ki. Ebben az esetben ezek az említett hatóságok felügyelete alá helyezhetők arra az időre, amíg azokat újból kiviszik, vagy azokról a vámrendelkezésekkel összhangban másként rendelkeznek.

(4) A közvetlen tranzitban áthaladó poggyászok és áruk mentesek a vámok, illetékek és adók alól.

(5) A jelen cikkben biztosított mentességek abban az esetben is igénybe vehetők, ha az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata - a jelen cikkben meghatározott tételek másik Szerződő Fél területén történő kölcsönadására vagy átrakására - szerződést kötött egy olyan légi közlekedési vállalattal, amely szintén élvezi a másik Szerződő Fél által biztosított mentességeket.

11. Cikk

Kapacitás

(1) Mindegyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata tisztességes és egyenlő lehetőségeket élvez a megállapodás szerinti légijáratok területeik közötti és azokon túli, a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon történő üzemeltetésére.

(2) A megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetése során mindegyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának figyelembe kell vennie a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának érdekeit, hogy az utóbbi légi közlekedési vállalat ugyanazon az útvonalon vagy annak egy szakaszán üzemeltetett járatát hátrány ne érje.

(3) A Szerződő Felek kijelölt légi közlekedési vállalatai által üzemeltetett légijáratoknak igazodniuk kell a meghatározott útvonalak szállítási igényeihez és elsődleges céljuk kell hogy legyen az olyan kapacitás biztosítása, amely ésszerű terhelési tényező mellett megfelel a légi közlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területe és a közbenső pontokat vagy a forgalom célállomást jelentő országok területe közötti utas-, áru- és postaküldemény-szállítás iránt meglévő és ésszerűen előrebecsült igényeinek.

(4) Azon utasok, áruk és postai küldemények szállítása során, amelyeket a meghatározott útvonalakon, de nem a légi közlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területén visznek a fedélzetre és raknak ki, azzal az általános elvvel összhangban járnak el, amely szerint a kapacitásnak igazodnia kell:

a) a légi közlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területéről kiinduló és oda irányuló szállítási igényekhez;

b) azon régió szállítási igényeihez, amelyen a légi közlekedési vállalat keresztül halad, figyelembe véve az adott régióhoz tartozó államok légi közlekedési vállalatai által bevezetett más közlekedési szolgáltatásokat;

c) a nagytávolságú légijárat üzemeltetésének követelményeihez.

(5) A kijelölt légi közlekedési vállalatoknak javasolt menetrendjeiket valamely megállapodás szerinti légijárat üzemeltetésének megkezdése előtt legalább harminc (30) nappal mindkét Szerződő Fél légi közlekedési hatóságaihoz jóváhagyásra kell benyújtaniuk. A menetrendnek tartalmaznia kell a járat és a használandó légijármű típusát, a járat gyakoriságát, indulási és érkezési időpontjait. Ezek a követelmények a menetrendek későbbi változtatására is vonatkoznak. Egyedi esetekben a határidő az említett hatóságok egyetértésével csökkenthető.

12. Cikk

Típusváltás

Az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata légijármű-típust válthat a másik Szerződő Fél területén a következő feltételek mellett:

a) a légijármű típusának váltását az üzemeltetés gazdaságossága kell hogy indokolja;

b) a légi közlekedési vállalatot kijelölő Szerződő Fél területétől távolabb lévő útvonal-szakaszon használt légijármű csak a közelebbi szakaszon használt légijárműhöz kapcsolódva és e szerint menetrendbe állítva üzemeltethető; valamint az első légijármű abból a célból érkezik a típusváltás helyére, hogy a másik légijármű forgalmát szállításra átvegye, vagy saját forgalmát a másik légijárműnek szállításra átadja; és a kapacitást elsődlegesen erre a célra határozzák meg;

c) a légi közlekedési vállalat az utazóközönség számára nem hirdetheti vagy jelenítheti meg magát úgy, mintha a légijármű típusának kiváltása helye lenne a járat kiindulási pontja, kivéve, ha ezt a jelen Megállapodás Függeléke megengedi;

d) ha a másik Szerződő Fél területére, ahol a típusváltás történik, egy légijármű lép be, akkor ehhez kapcsolódva csak egy járat léphet ki az adott területről, hacsak a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai több járat kilépését nem engedélyezik.

13. Cikk

Viteldíjak

(1) A Szerződő Felek megengedik, hogy a Függelékben meghatározott egyes útvonalakon alkalmazott viteldíjakat mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalat, ha lehetséges a légi közlekedési vállalatok közötti konzultációt követően, maga állapítsa meg.

(2) A megállapodás szerinti légijáratok során a másik Szerződő Fél területére irányuló vagy onnan kiinduló szállításokért felszámított viteldíjakat ésszerű szinten kell megállapítani, kellő figyelemmel minden meghatározó tényezőre, beleértve az üzemeltetési költségeket, az ésszerű profitot, a járat jellemzőit, az igénybevevők érdekeit, valamint ha alkalmasnak tekintik, más légi közlekedési vállalatoknak ugyanazon útvonal egészén vagy egy szakaszán felszámított viteldíjait.

(3) A viteldíjakat be kell nyújtani és azokat a Szerződő Felek légi közlekedési hatóságainak legalább negyvenöt (45) nappal a járat tervezett beindítása előtt meg kell kapniuk; egyedi esetekben a légi közlekedési hatóságok rövidebb határidőt is elfogadhatnak.

Amennyiben a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül az egyik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai nem tájékoztatják a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságait arról, hogy a hozzájuk benyújtott viteldíjjal nem értenek egyet, a viteldíjat elfogadottnak kell tekinteni, és az a tervezetben megjelölt időpontban érvényessé válik.

Abban az esetben, ha a légi közlekedési hatóságok a viteldíjra vonatkozóan rövidebb benyújtási határidőről állapodnak meg, arról is megegyezhetnek, hogy az egyet nem értésről szóló értesítés határidejét kevesebb mint harminc (30) napban állapítsák meg.

(4) Ha a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban egyet nem értésről szóló értesítést adnak ki, a jelen Megállapodás 17. Cikke alapján a Szerződő Felek légi közlekedési hatóságai konzultációt tartanak, és megkísérelnek a viteldíjról maguk megegyezni.

(5) Ha a légi közlekedési hatóságok nem tudnak megállapodni valamely, a jelen cikk (3) bekezdésével összhangban benyújtott viteldíjról, vagy a jelen cikk (4) bekezdése szerinti valamely viteldíjat nem tudják meghatározni, a vitát a jelen Megállapodás 18. Cikke rendelkezéseivel összhangban kell rendezni.

(6) Ha valamely Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai egy már megállapított viteldíjjal elégedetlenné válnak, erről a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságait értesítik, és a légi közlekedési vállalatok, amennyiben szükséges, megkísérelnek megegyezésre jutni.

Ha az egyet nem értésről szóló értesítés kézhezvételétől számított kilencven (90) napon belül új viteldíjat nem tudnak meghatározni, a jelen cikk (4) és (5) bekezdésében leírt eljárást kell alkalmazni.

(7) Ha a viteldíjak a jelen cikk rendelkezéseivel összhangban megállapításra kerültek, azok addig maradnak érvényben, amíg a jelen cikk vagy a jelen Megállapodás 18. Cikke rendelkezéseivel összhangban új viteldíjakat nem állapítanak meg.

(8) Egyetlen viteldíj sem léphet addig érvénybe, amíg azzal valamelyik Szerződő Fél nem ért egyet, kivéve ha a jelen Megállapodás 18. Cikke kerül alkalmazásra.

(9) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai törekednek annak biztosítására, hogy a felszámított és beszedett viteldíjak megegyezzenek az általuk jóváhagyott viteldíjakkal.

14. Cikk

A személyzetre vonatkozó követelmények

(1) Az egyik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata, viszonosság alapján, képviselőket és a megállapodás szerinti járatok üzemeltetésével kapcsolatban szükséges kereskedelmi, üzemeltetési és műszaki személyzetet tarthat alkalmazásban a másik Szerződő Fél területén.

(2) A személyzet iránti igényeket a kijelölt légi közlekedési vállalat, megítélése szerint, bármilyen állampolgárságú saját személyzetével vagy egyéb, a másik Szerződő Fél területén működő és ott az ilyen szolgáltatások nyújtására engedéllyel bíró szervezet, vállalat vagy légi közlekedési vállalat szolgáltatásainak igénybevételével elégítheti ki.

(3) A képviselőkre és a személyekre a másik Szerződő Fél hatályos törvényei és más jogszabályai vonatkoznak. Összhangban e törvényekkel és más jogszabályokkal a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott képviselők és személyzet részére, viszonosság alapján és rövid időn belül, mindegyik Szerződő Fél biztosítja a szükséges munkavállalási engedélyeket, vízumokat és egyéb dokumentumokat.

(4) A Szerződő Felek a nemzeti jogszabályaik által biztosított lehetőségeiken belül mentesítik az ideiglenes szolgáltatásokat nyújtó és feladatokat ellátó személyzetet a munkavállalási engedélyek, vagy vízumok és egyéb dokumentumok beszerzése alól.

15. Cikk

Értékesítés és bevételek

(1) Mindegyik kijelölt légi közlekedési vállalatnak joga van a másik Szerződő Fél területén a légi közlekedés értékesítésében közvetlenül vagy belátása szerint ügynökein keresztül részt venni.

A nemzeti törvényektől és más jogszabályoktól függően mindegyik légi közlekedési vállalatnak joga van szolgáltatásait értékesíteni, és azokat bármely személy szabadon megvásárolhatja az adott terület pénznemében vagy más országok szabadon konvertálható pénznemében.

(2) Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatának a jogot arra, hogy a kijelölt légi közlekedési vállalat által a területén szerzett, kiadásokon felüli bevételeit szabadon átutalja. Az átutalásokat a folyó fizetésekre az azon a napon érvényes hivatalos átváltási árfolyam - vagy ahol nincs hivatalos átváltási árfolyam, az érvényes devizapiaci árfolyam - alapján kell végrehajtani, amikor az átutalásra vonatkozó kérést a másik Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalata benyújtja. Az átutalásra semmilyen díjat sem számítanak fel, kivéve az ilyen tranzakciókra a bankok által szokásosan beszedett szolgáltatási díjakat.

(3) A Szerződő Felek a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról, Budapesten, 1982. július 19-én aláírt egyezmény vonatkozó rendelkezéseivel összhangban járnak el.

16. Cikk

Információcsere

(1) Mindkét Szerződő Fél légügyi hatóságai, a lehető legrövidebb időn belül, információt cserélhetnek kijelölt légi közlekedési vállalatukat a másik Szerződő Fél területére, azon keresztüli és onnan kiinduló járatok üzemeltetésére jogosító engedélyeiről. Ebbe beleértendők a meghatározott útvonalakon üzemeltetett járatokra vonatkozó jelenlegi bizonyítványok és engedélyek másolatai, a módosítások, a mentességek tanúsítványai és a járatok összetételének engedélyezése.

(2) Mindegyik Szerződő Fél rendelkezik arról, hogy saját kijelölt légi közlekedési vállalata, lehetőleg minél előbb, biztosítsa a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságának a viteldíjak, menetrendek másolatait, beleértve azok módosításait és más, a megállapodás szerinti légijáratok üzemeltetésére vonatkozó lényeges információkat, beleértve az egyes meghatározott útvonalakon felkínált kapacitásra vonatkozó olyan információkat, amelyek a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai számára szükségesek lehetnek annak igazolására, hogy a jelen Megállapodás előírásait megfelelően betartják.

(3) Mindegyik Szerződő Fél rendelkezik arról, hogy saját kijelölt légi közlekedési vállalata biztosítsa a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságai számára azokat a megállapodás szerinti járatok forgalmára vonatkozó statisztikai adatokat, amelyek a kiinduló pontot és a célállomást is bemutatják.

17. Cikk

Konzultációk

(1) A Szerződő Felek légi közlekedési hatóságai a szoros együttműködés szellemében időről időre konzultálnak egymással a jelen Megállapodás és annak Függeléke rendelkezéseinek végrehajtását és megfelelő betartását érintő ügyekben.

(2) A konzultációt, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg.

18. Cikk

Viták rendezése

(1) A Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely vitát a Szerződő Felek először tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.

(2) Amennyiben a Szerződő Felek tárgyalások útján nem tudnak megegyezni, megállapodhatnak arról, hogy a vitát döntéshozásra valamely személy vagy testület elé utalják, vagy a vitát bármely Szerződő Fél döntéshozatalra három választott bíróból álló választott bíróság elé terjesztheti.

(3) A választott bíróság a következők szerint áll fel:

Bármely Szerződő Fél, a vita választott bíróság útján történő rendezésére vonatkozó, diplomáciai úton eljuttatott kérésének másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül mindegyik Szerződő Fél megnevez egy választott bírót. A harmadik választott bíró kijelöléséről e két választott bíró állapodik meg további hatvan (60) napon belül.

A harmadik választott bírónak egy harmadik állam polgárának kell lennie, aki választott bíróság elnökeként tevékenykedik és meghatározza a választott bíróság ülésének helyszínét.

Amennyiben valamelyik Szerződő Fél a meghatározott időtartamon belül nem tud választott bírót megnevezni, vagy a harmadik választott bírót a meghatározott időtartamon belül nem jelölik ki, bármely Szerződő Fél kérheti a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnökét, hogy a szükséges választott bírót vagy bírókat jelölje ki.

(4) A döntőbíróság a jelen Megállapodással összhangban megállapítja bíráskodásának hatáskörét és meghatározza eljárási rendjét.

(5) A Szerződő Felek hatályt adnak a jelen cikk (2) bekezdése szerint hozott bármely döntésnek vagy ítéletnek.

Ha valamely Szerződő Fél nem ad hatályt a döntésnek, ez a másik Szerződő Fél számára alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 5. Cikkének alkalmazására.

(6) A választott bíróság költségeit a Szerződő Felek egyenlő arányban osztják meg.

19. Cikk

A Megállapodás módosítása

(1) Amennyiben bármely Szerződő Fél kívánatosnak tartja a jelen Megállapodás valamely rendelkezésének módosítását, konzultációt kérhet a másik Szerződő Féltől. Az ilyen konzultációt, amely történhet a légi közlekedési hatóságok között akár személyes találkozó, akár levelezés útján, az erre vonatkozó kérés kézhezvételétől számított hatvan (60) napon belül kell megkezdeni.

(2) Amennyiben egy általános sokoldalú légügyi egyezmény mindkét Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép, ezen egyezmény rendelkezései válnak irányadóvá. A jelen cikk (1) bekezdésével összhangban konzultációt lehet tartani annak meghatározására, hogy a sokoldalú egyezmény rendelkezései milyen mértékben befolyásolják a jelen Megállapodást.

(3) A konzultációk alapján elfogadott bármely módosítás akkor lép hatályba, ha azt diplomáciai jegyzékváltással megerősítették.

20. Cikk

Felmondás

(1) Bármely Szerződő Fél bármikor diplomáciai úton írásban értesítheti a másik Szerződő Felet azon döntéséről, hogy a jelen Megállapodást felmondja.

Ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni.

(2) A Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított egy (1) év múlva jár le, hacsak a felmondásra vonatkozó értesítést ezen időszak lejárta előtt közös megegyezés alapján vissza nem vonják.

Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el az értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt, az értesítés Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

21. Cikk

Nyilvántartásba vétel

A Megállapodást és annak valamennyi módosítását nyilvántartásba kell vetetni a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnél.

22. Cikk

Hatálybalépés

(1) Mindegyik Szerződő Fél diplomáciai úton értesíti a másik Szerződő Felet arról, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges jogi követelményeknek eleget tettek. Jelen Megállapodás a későbbi értesítés keltét követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás, hatálybalépésének napjától felváltja a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a polgári légi közlekedésről, Budapesten, 1957. június 1-jén aláírt egyezményt.

Ennek hiteléül, alulírottak, akiket erre Kormányaik megfelelően felhatalmaztak, a jelen Megállapodást aláírják.

Készült két példányban, Budapesten, a 2001. év május hó 22. napján, magyar, francia, holland és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében A Belga Királyság Kormánya nevében

Függelék

Útvonalak

(1) Útvonalak a Magyar Köztársaság esetében:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Belgiumban Túli pontok
Pontok Magyarországon bármely pont Pontok Belgiumban bármely pont

(2) Útvonalak a Belga Királyság esetében:

Kiindulási pontok Közbenső pontok Pontok Belgiumban Túli pontok
Pontok Belgiumban bármely pont Pontok Magyarországon bármely pont

Mindkét Szerződő Fél kijelölt légi közlekedési vállalatai a meghatározott útvonalak bármely pontját vagy pontjait kihagyhatják, vagy azokra valamelyik vagy akár mindegyik járat során eltérő sorrendben üzemelhetnek, feltéve, hogy a kiindulási vagy érkezési pont saját országukban van.

Az ötödik forgalmi jog a Szerződő Felek kijelölt légi közlekedési vállalatai által a közbenső vagy túli pontokon történő gyakorlása a két Szerződő Fél légügyi hatóságai jóváhagyásának a függvénye.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A megállapodásban foglaltakat 2003. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére