A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseiről és a kapcsolódó eljárási rendről

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a számviteli törvény 176. §-ában foglaltak figyelembevételével – a nemzeti számviteli standardok készítésének, kidolgozásának feltételeire, a standardok elfogadásának, bevezetésének, hatályba léptetésének követelményeire vonatkozóan Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Számviteli Standard Testületre, a Standard Előkészítő Testületre, a Standard Értelmező Testületre (a továbbiakban együttesen: standard testületek) és az Országos Számviteli Bizottságra.

Értelmező rendelkezések

2. § a) *  Magyar számviteli standardok: olyan, az e rendeletben szabályozott eljárási rend szerint kialakított és számviteli szabályozásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeleteként kihirdetett, a számviteli törvény 176. §-ában foglaltak figyelembevételével megalkotott részletes szabályok, módszerek, eljárások, amelyek – a számviteli törvény, és a számviteli törvényben kapott felhatalmazás alapján kiadott kormányrendeletek előírásaival összhangban, azokkal együtt, azokat kiegészítve – meghatározzák a beszámolókészítés, a könyvvezetés szabályait.

b) A magyar számviteli standardok értelmezései: egyes magyar számviteli standardok alkalmazásáról az e rendeletben szabályozott eljárási rend szerint kialakított és közzétett szakmai állásfoglalások.

c) *  Magyar Számviteli Standard Testület: az Országos Számviteli Bizottság 21 tagjából és a miniszter által az e rendeletben meghatározottak szerint kinevezett további 11 természetes személyből álló 32 tagú testület, amely az e rendeletben foglalt eljárási rend szerint meghatározza azon témaköröket, amelyekről magyar számviteli standardot indokolt alkotni, meghatározza azon magyar számviteli standardokat, amelyekkel kapcsolatban értelmezést indokolt közzétenni, valamint javaslatot tesz a miniszternek a magyar számviteli standardok kihirdetésére (a továbbiakban: standard-javaslat) és jóváhagyja a magyar számviteli standardok értelmezéseit.

d) Standard Előkészítő Testület: az Országos Számviteli Bizottság 11 tagjából álló testület, amely az e rendeletben foglalt eljárási rend szerint összeállítja az egyes magyar számviteli standardok szövegére vonatkozó javaslatot, valamint véleményt nyilvánít az egyes magyar számviteli standardok értelmezésének szükségességéről.

e) Standard Értelmező Testület: az Országos Számviteli Bizottság 5 tagjából álló testület, amely az e rendeletben foglalt eljárási rend szerint összeállítja az egyes magyar számviteli standardok értelmezésének tervezeteit.

f) Országos Számviteli Bizottság alatt a számviteli törvény 171. §-ának (1) bekezdése alapján létrehozott testületet kell érteni.

A magyar számviteli standardok és azok értelmezései megalkotásának célja

3. § (1) A magyar számviteli standardok (a továbbiakban: standardok) megalkotásának célja a magyar számviteli jogszabályok, az Európai Közösségek számviteli előírásai és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok közötti összhang megteremtésével a magyar számviteli előírások egységes végrehajtásának, az egységes számviteli gyakorlatnak az elősegítése.

(2) A standardok megfelelő alkalmazását a standardok értelmezései segítik.

A standard testületek feladatai, a standardok és azok értelmezései megalkotásának rendje

4. § (1) A Magyar Számviteli Standard Testület

a) az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján kialakítja működési rendjét,

b) az Országos Számviteli Bizottság javaslata alapján – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – meghatározza a standard-javaslatok és a standardok értelmezései kialakításának részletes eljárási rendjét,

c) a Standard Előkészítő Testület javaslata alapján dönt a megalkotni indokolt standardok témaköréről és a standard-javaslatok időbeli ütemezéséről,

d) *  a Standard Előkészítő Testület javaslata alapján dönt a standard-javaslatokról, és jóváhagyás esetén kezdeményezi a miniszternél a standardok kihirdetését, egyéb esetben felkéri a Standard Előkészítő Testületet azok további egyeztetésére,

e) a Standard Értelmező Testület javaslata alapján dönt a megalkotandó standard-értelmezések témaköréről,

f) *  a Standard Értelmező Testület javaslata alapján dönt a standard-értelmezésekről, jóváhagyás esetén kezdeményezi a miniszternél közzétételüket, egyéb esetben felkéri a Standard Értelmező Testületet azok további egyeztetésére.

(2) A Standard Előkészítő Testület

a) az Országos Számviteli Bizottság közreműködésével meghatározza működési rendjét,

b) javaslatot tesz a Magyar Számviteli Standard Testületnek a megalkotandó standardok témakörére és a standard-javaslatok időbeli ütemezésére,

c) összeállítja az egyes standard-javaslatok részletes szakmai koncepcióját és azokról széles körű egyeztetéseket, nyilvános vitát folytat,

d) *  a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) bevonásával – a c) pont szerint egyeztetett részletes szakmai koncepció alapján – gondoskodik az egyes standardok szövegére vonatkozó javaslat elkészítéséről,

e) jóváhagyás céljából benyújtja az egyes standardjavaslatokat a Magyar Számviteli Standard Testületnek,

f) véleményezi a Standard Értelmező Testületnek a megalkotandó standard-értelmezések témakörére tett javaslatát.

(3) A Standard Értelmező Testület

a) az Országos Számviteli Bizottság közreműködésével meghatározza működési rendjét,

b) javaslatot tesz a Magyar Számviteli Standard Testületnek a megalkotandó standard-értelmezések témakörére a Standard Előkészítő Testület előzetes véleményének kikérésével,

c) elkészíti az egyes standard-értelmezések szövegét és benyújtja a Magyar Számviteli Standard Testületnek jóváhagyás céljából.

(4) *  A Standard Előkészítő Testület a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feladatok végrehajtásának elősegítésére tagjaiból és szükség esetén további felkért szakértőkből standard-javaslatonként – legfeljebb összesen 5 fős – munkacsoportot hoz létre, amelyben legalább egy fő a minisztérium képviselője.

(5) A Standard Értelmező Testület a (3) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtásának elősegítésére – szükség esetén – további szakértőket kérhet fel.

(6) A hatályos standardok módosításának kezdeményezése során a standard-javaslatok megalkotására vonatkozó, az (1)–(2) és (4) bekezdésekben foglalt eljárási rendet kell értelemszerűen alkalmazni.

(7) A standardok közzétett értelmezéseinek módosítása során a standardok értelmezéseinek megalkotására vonatkozó, az (1)–(3) és (5) bekezdésekben foglalt eljárási rendet kell értelemszerűen alkalmazni.

5. § (1) *  A Magyar Számviteli Standard Testület tagjait a miniszter nevezi ki, illetve menti fel. A Magyar Számviteli Standard Testület azon tagjait, akik nem tagjai az Országos Számviteli Bizottságnak, a miniszter az érintett szakmai, társadalmi, érdek-képviseleti, felsőoktatási szervezetek javaslatainak figyelembevételével nevezi ki, illetve menti fel.

(2) *  A Magyar Számviteli Standard Testület személyi összetételét azon tagok vonatkozásában, akik nem tagjai az Országos Számviteli Bizottságnak, a miniszter minden év március 1-jéig – az adott évre ütemezett standard-javaslatok témakörének, és az azok alapján érintett (1) bekezdés szerinti szervezetek javaslatainak figyelembevételével – felülvizsgálhatja.

(3) A Standard Előkészítő Testület és a Standard Értelmező Testület tagjait az Országos Számviteli Bizottság jelöli ki a saját tagjai közül azzal, hogy egy személy egyidejűleg csak az egyik testület tagja lehet.

6. § (1) *  A miniszter a Magyar Számviteli Standard Testület standard-javaslatai alapján gondoskodik a standardok miniszteri rendeleti formában történő kihirdetésének előfeltételét jelentő – külön jogszabályban meghatározott – jogszabály-előkészítési eljárás lefolytatásáról.

(2) *  A miniszter az e rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint kezdeményezett standardokat az (1) bekezdés szerinti jogszabály-előkészítési eljárás eredményes lefolytatását követően rendeletben kihirdeti.

(3) *  A miniszter a Magyar Számviteli Standard Testület kezdeményezésére – a kezdeményezést követő 30 napon belül, nem jogszabályi formában – a Magyar Közlöny mellékletében és a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi a standardokhoz kapcsolódóan az e rendeletben foglalt eljárási szabályok alapján megalkotott és jóváhagyott értelmezéseket.

7. § *  A Magyar Számviteli Standard Testület tevékenységét titkárság segíti. A titkársági feladatok ellátásának feltételeit a miniszter biztosítja.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontja, (6)–(7) bekezdése, valamint 6. §-a 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3) * 

9–11. § *