A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdése g) pontjának gc) és ge) alpontjában, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §-ának f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató),

b) *  a szolgáltató részére jogszabály alapján működési engedélyt kiadó hatóságra (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2) *  E rendelet alkalmazásában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § (1) *  Az egészségügyi szolgáltatókról, az egészségügyi szolgáltatók szervezeti egységeiről, az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egy szakmán belül végezhető egyes tevékenységről, továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről, valamint a nyilvántartásba vett személyes közreműködőkről nyilvántartást kell vezetni.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti országos adatbázist (a továbbiakban: nyilvántartás) az országos tisztifőorvos működteti.

(3) *  Az engedélyező hatóság az egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben és a 4. §-ban meghatározott adatokat, valamint az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az egészségügyi szolgáltatók országos nyilvántartásában.

3. § A nyilvántartás célja:

a) áttekinthető, hiteles kép nyújtása az egészségügyi ellátórendszerről, a szolgáltatókról, valamint a számukra engedélyezett egészségügyi szakmákról,

b) a működési engedély egyes adatainak, illetve az azokban bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása,

c) *  az egészségügyi szolgáltatók és a szervezeti egységek azonosítása,

d) az ellenőrzési és felügyeleti munka segítése,

e) adatszolgáltatás az országos és területi szintű tervezéshez, irányításhoz, valamint statisztikához.

4. § *  (1) A nyilvántartás a 3. § szerinti célok megvalósítása érdekében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben meghatározott adatokon túl a következő adatokat tartalmazza:

a) az egészségügyi szolgáltató:

aa) fenntartójának megnevezését,

ab) képviselője nevét,

ac) KSH törzsszámát,

ad) felelősségbiztosítási szerződése kötvényszámát;

b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó következő adatokat:

ba) *  vármegye,

bb) telefonszám, e-mail cím,

bc) ingatlan használatának jogcíme;

c) az egészségügyi szolgáltató valamennyi szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön:

ca) a szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok megnevezését a hozzájuk tartozó kóddal,

cb) a területi ellátási kötelezettségre vonatkozó adatokat, amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel működik,

cc) az engedélyező hatóság azonosítóját,

cd) az osztály ágyszámát, az osztályon belül engedélyezett szakmánkénti bontásban,

ce) a közreműködés nyújtásának tényét,

cf) a szervezeti egység közreműködőjének szolgáltatói egyedi azonosítóját,

cg) a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevét, egyedi azonosítóját és a szervezeti egység egyedi azonosítóját,

ch) a ce) és cg) alpontban meghatározott esetekben a közreműködés tartalmára vonatkozó adatokat,

ci) a szervezeti egységhez tartozóan, ellátási formától függően a sürgősségi betegellátó rendszerben való részvétel tényét, és a sürgősségi ellátásban való részvétel tényét,

cj) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyi feltételeket szervezeti egységenként, ennek keretében személynevet, és az orvosi bélyegző számát, vagy szakdolgozó esetén a működési nyilvántartási számot,

ck) *  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet, valamint a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató e feladatának ellátását biztosító mentőjárműveinek, illetve betegszállító járműveinek azonosítására szolgáló adatokat (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, a gépjármű gyártásának időpontja, betegszállító jármű esetén az egyszerre szállítható beteg személyek száma és a rögzített ülések száma), valamint annak megjelölését, hogy a jármű aktív vagy tartalék állományban van,

cl) *  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a szerinti mentési tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy a mentés a sürgősség igénye, az alkalmazott mentőegység típusa, valamint a végzett tevékenység típusa szerint milyen jellegű,

cm) *  a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltató vonatkozásában annak megjelölését, hogy az a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító gépjármű típusa, valamint a végrehajtás módja szerint milyen jellegű.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban.

(3) *  A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az országos tisztifőorvos további kódokat állapíthat meg.

5. § (1) *  Az engedélyezési eljárás során az engedélyező hatóság a nyilvántartó rendszer által szerkesztett azonosítóval látja el az egészségügyi szolgáltatót és a szervezeti egységeket. Az azonosító egyedi, ugyanazon egészségügyi szolgáltató esetében más azonosítóra nem cserélhető. A megszűnt egészségügyi szolgáltató azonosítója másik egészségügyi szolgáltatónak nem adható ki.

(2) Az azonosító a szolgáltató azonosításán kívül más célra nem használható, és nem váltja fel az államigazgatásban használt egyéb azonosítókat.

(3) *  Az egészségügyi szolgáltató egyedi azonosítóját és a szervezeti egység azonosítóját a működési engedély tartalmazza.

(4) *  A közreműködést igénybe vevő és a közreműködő szervezeti egység adatait a nyilvántartásban össze kell kapcsolni.

6. § (1) *  Az engedélyező hatóság új működési engedély kiadása, illetve érvényes működési engedély módosítása során a szolgáltató adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a nyilvántartásban.

(2) *  Az engedélyező hatóság felelős az általa nyilvántartásba vett adatok helyességéért. Az engedélyező hatóság illetékességi területén a nyilvántartás adatainak helyességét rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzés során az érintett szolgáltatót megkeresheti.

(3) *  A nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat az engedélyező hatóság a nyilvántartásba vétel napjától számított legalább 30 évig megőrzi.

(4) *  A nyilvántartás folyamatos működéséért és a 2. § (3) bekezdése szerinti hozzáférhetőség biztosításáért az országos tisztifőorvos a felelős. Az országos tisztifőorvos a tárgyhót követő hónap 15. napjáig – elektronikus formában – megküldi a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a nyilvántartás tárgyhavi változásait.

7. § (1) A nyilvántartásból a szolgáltatót törlik, ha

a) jogutód nélkül megszűnt,

b) meghalt,

c) a működési engedélye – külön jogszabály szerinti – egyéb okból visszavonásra került.

(2) Az (1) bekezdés szerinti törlés esetén a szolgáltató azonosítóját és nyilvántartott adatait archiválni kell.

8. § (1) A nyilvántartás közhiteles, ellenkező bizonyításáig a bejegyzett adatok fennállását hitelesen tanúsítja.

(2) *  A nyilvántartás adatai közérdekűek. Az engedélyező hatóságok és az országos tisztifőorvos kérelemre, költségtérítés ellenében a nyilvántartásból adatot szolgáltatnak.

(3) A nyilvántartás adatait – kérelemre – térítésmentesen kapják meg:

a) az egészségügyi ágazatért felelős minisztérium,

b) a szakmai kamarák elemzés és külön jogszabályon alapuló nyilvántartás céljából,

c) a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elemzési célból,

d) az országos egészségügyi intézetek tervezési, elemzési és ellenőrzési célból,

e) közigazgatási szerv, népképviseleti szerv, ügyészség, valamint bíróság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,

f) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet egészségpolitikai elemzési célból,

g) az országgyűlési biztosok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásának céljából.

9. § Jogszabály által kötelezően előírt adatkezelés (dokumentáció, finanszírozási és egyéb jelentések, beutalás más szolgáltatóhoz stb.) során a szolgáltató köteles az e rendelet szerinti azonosítóját alkalmazni.

9/A. § * 

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) *  Az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel és kilencjegyű azonosítóval rendelkező szolgáltatók azonosítója nem változik meg, számukra új azonosítót nem kell kiadni. Amennyiben a szolgáltató e rendelet hatálybalépésekor több kilencjegyű azonosítóval rendelkezik, az engedélyező hatóság határozza meg, hogy a szolgáltató melyik azonosítót használja tovább.

(3)–(5) * 

11. § * 

11/A. § *  A 2012. július 1-jén jogerős működési engedélyeknek – ide nem értve a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (5b) bekezdése alapján kiadott működési engedélyeket – az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel megállapított 2. számú mellékletben foglaltaknak a soron következő módosításuktól kell megfelelniük, azzal, hogy azokat a működési engedélyeket, amelyek 2013. január 1-jéig kérelemre nem módosulnak, az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja.

1. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez * 

2. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez * 

I. *  A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke

1. *  Az egészségügyi szakmák jegyzéke és a működési engedély szakmai kódja

1.1. Az alábbi szakmai jegyzék alkalmazásánál a kétszámjegyű szakmai kód az egészségügyi szakmai főcsoportot, az alá besorolt négy számjegyű alkódok pedig az engedélyezhető egységen belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakmákat jelölik.

1.2. Más szakmai főcsoportból a külön jogszabály szerint meghatározottak alapján lehet további szakmát engedélyezni az adott szervezeti egységen belül.

1.3. *  A –00 végződésű alkódok az adott főcsoport alap-szakképesítéseibe sorolható tevékenységek végzésére való általános jogosultságot fejezik ki, a ráépített szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgához kötött tevékenységek végzésére az önálló alkóddal megjelölt szakmák szolgálnak.

01 Belgyógyászat

0100 belgyógyászat

0101 angiológia, phlebológia, lymphológia

0102 haematológia

0112 haemopoetikus őssejt transzplantáció

0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

0113 endokrinológia

0123 diabetológia

0104 gasztroenterológia

0105 nefrológia

0106 geriátria

0109 allergológia és klinikai immunológia

0110 dialízis

02 Sebészet

0200 sebészet

0202 tüdő- és mellkassebészet

0203 érsebészet

0204 idegsebészet

0214 gyermek idegsebészet

0205 szívsebészet

0215 csecsemő- és gyermekszívsebészet

0206 robot-asszisztált sebészet

0207 ESWL

0208 szerv-transzplantációs sebészet

0209 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból

04 Szülészet-nőgyógyászat

0400 szülészet-nőgyógyászat

0403 Asszisztált reprodukció

0404 intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás

0405 szülészet

0406 nőgyógyászat

0407 tele-cardiotocográfia

0408 Szülészeti-nőgyógyászati szonográfusi tevékenység

05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat

0500 csecsemő- és gyermekgyógyászat

0501 neonatológia

0502 PIC

0503 csecsemő- és gyermekkardiológia

0504 gyermek-tüdőgyógyászat

0505 gyermek-gasztroenterológia

0506 gyermeksebészet

0507 gyermeknőgyógyászat

0508 gyermekszemészet

0509 csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

0510 gyermekradiológia

0511 gyermekneurológia

0515 csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

0516 gyermekhemato-onkológia

0521 fejlődésneurológia

06 Fül-orr-gégegyógyászat

0600 fül-orr-gégegyógyászat

0601 audiológia

0602 foniátria

0603 otoneurológia

07 Szemészet

0700 szemészet

0701 szaruhártya-átültetés

0702 transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás agyhalottból

0703 szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés

0704 optometria (nem orvosi szakképesítéssel)

08 Bőrgyógyászat

0800 bőr- és nemibeteg-ellátás

09 Neurológia

0900 neurológia

0901 stroke ellátás

0904 klinikai neurofiziológia

0905 alvásmedicina

10 Ortopédia-traumatológia

1000 ortopédia

1001 gerincsebészet

1002 traumatológia

1003 kézsebészet

1005 gyermektraumatológia

11 Urológia

1100 urológia

1101 andrológia

1102 urodinamia

1103 neuro-urológia

12 Klinikai onkológia

1200 klinikai onkológia

1201 sugárterápia

13 Fogászati ellátás

1300 fogászati ellátás

1301 dento-alveoláris sebészet

1302 fogszabályozás

1303 parodontológia

1304 gyermekfogászat

1305 iskolafogászat

1306 fogászati röntgen

1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan

1309 általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

1310 fogpótlástan

1311 endodontia

1312 orális implantológia

14 Reumatológia

1400 reumatológia

1402 fizioterápia

1404 menopauza és oszteoporózis rendelés

15 Aneszteziológiai és intenzív betegellátás

1501 aneszteziológia

1502 intenzív ellátás

1503 fájdalomterápia

1504 tartós lélegeztetés

16 Infektológia

1600 infektológia

1601 AIDS beteg ellátás

1602 HIV/AIDS szűrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelező)

1603 trópusi betegségek ellátása

17 Arc-, állcsont- szájsebészet

1700 arc-, állcsont-szájsebészet

18 Pszichiátria

1800 pszichiátria

1801 addiktológia

1804 pszichiátriai rehabilitáció

1805 pszichoterápia

1806 addiktológiai rehabilitáció

19 Tüdőgyógyászat (pulmonológia)

1900 tüdőgyógyászat

1903 tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció

1904 tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is)

20 Plasztikai és égéssebészet

2000 plasztikai helyreállító és esztétikai sebészet

2001 égéssebészet

2002 gyermek plasztikai és égéssebészet

22 *  Rehabilitációs medicina

2200 Rehabilitációs medicina alaptevékenységek

2205 gyermek rehabilitáció

2206 súlyos agykárosodottak rehabilitációja

2207 gerincvelő károsodottak rehabilitációja

2208 politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

2209 súlyos központi idegrendszeri károsodottak, polytraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban

23 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

2300 gyermek- és ifjúságpszichiátria

2301 gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitáció

2302 gyermek- és ifjúságaddiktológia

2303 gyermek- és ifjúságaddiktológiai rehabilitáció

25 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

2501 foglalkozás-egészségügyi alapellátás

2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás

2503 munkahigiénés tevékenység

26 Sportorvoslás

2602 sportszakorvosi ellátás

40 Kardiológia

4000 kardiológia

4003 kardiológiai rehabilitáció

46 Sürgősségi betegellátás

4601 központi ügyelet

4602 sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

4603 klinikai toxikológia

4604 sürgősségi pszichiátria

4605 sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátás

50 Laboratóriumi diagnosztika

5000 orvosi laboratóriumi diagnosztika

5003 mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika

5013 járványügyi mikrobiológiai diagnosztika

5006 molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika

51 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: röntgendiagnosztika és -terápia

5100 röntgendiagnosztika

5102 mammográfia

5103 angiográfiás diagnosztika

5108 CT diagnosztika

5109 MRI diagnosztika

52 Intervenciós radiológia

5203 vaszkuláris intervenciós radiológia

5204 intervenciós onkoradiológia

5205 intervenciós neuroradiológia

5206 egyéb intervenciós radiológia

53 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia

5301 teljeskörű ultrahang-diagnosztika

5303 echokardiográfia

5304 szülészeti és nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

5305 gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika

5306 szemészeti ultrahang diagnosztika

5307 neurológiai ultrahang diagnosztika

5308 urológiai ultrahang diagnosztika

54 Patológia és kórszövettan

5400 kórbonctan

5401 szövettan, kórszövettan

5402 cytológia, cytopatológia

5412 tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia (patológiai szakvizsgára ráépített cytopatológiai szakvizsgával)

5403 aspirációs cytológia

5413 tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia (patológiai szakvizsgára ráépített cytopatológiai szakvizsgával)

5404 immunhisztológia

5405 neuropatológia

5406 halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel)

5407 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestből

5408 molekuláris patológia

55 PET-MRI eljárás

5501 PET-MRI

56 Speciális terápia

5603 szén-dioxid gázzal végzett terápia

5604 hiperbárikus oxigén terápia

57 Fizioterápia

5700 fizioterápia-gyógytorna

5703 hidroterápia

5704 elektroterápia

5706 balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások)

5707 thermoterápia (meleg- és hideghatású kezelések)

5708 magneto-, fototerápia

5710 víz alatti gyógytorna

5711 gyógytorna

5712 gyógymasszázs (gyógymasszőri végzettséghez kötött)

5722 fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)

60 Szövet- és sejtbanki tevékenység

6001 szövetbanki tevékenység

6002 sejtbanki tevékenység

6003 köldökzsinórvér/darab, köldökvérőssejt gyűjtés

6013 levétel

6023 szállítás

61 Transzfúziológia és véradó szolgálat

6101 transzfúziológia

6102 véradószolgálat

6103 donor plazmaferezis

62 Mentés és betegszállítás

6200 mentés

6201 koraszülöttmentés és -szállítás

6203 őrzött betegszállítás

6206 betegszállítás

6208 rendezvény egészségügyi biztosítása

6209 nemzetközi repülőtér egészségügyi biztosítása

6210 szervátültetéssel kapcsolatos mentési feladat

63 Háziorvosi ellátás

6301 háziorvosi ellátás

6302 házi gyermekorvosi ellátás

6303 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás

6306 iskola- és ifjúságorvoslás

64 Rend- és honvédelmi alapellátás

6401 rend- és honvédelmi dolgozók orvosi ellátása

6402 fogvatartottak orvosi ellátása

6403 rend- és honvédelmi dolgozók pszichológiai ellátása

6404 fogvatartottak pszichológiai ellátása

65 Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia)

6500 izotópdiagnosztika

6501 radioizotópos terápia

6503 PET–CT

6504 SPECT–CT

67 Klinikai genetika (humángenetika)

6700 klinikai genetika

6701 genetikai tanácsadás

6702 biobanki tevékenység (gyűjtés és tárolás)

70 Klinikai farmakológia és intézeti gyógyszerellátás

7001 klinikai farmakológia

7002 intézeti gyógyszerellátás (külön jogszabályban foglalt feltételek alapján)

71 Szakpszichológia

7101 klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

7104 pszichoterápia (szakpszichológusi ráépített szakképesítéssel)

7106 neuropszichológia

7107 klinikai addiktológiai szakpszichológia

7108 alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

72 Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák

7201 logopédia

7202 gyógypedagógia (és annak szakágai)

7203 konduktori tevékenység

7204 gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel)

73 Betegápolás

7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben

7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné

7303 csecsemő- és gyermekszakápolás

7304 otthoni szakápolás

7305 szakápolás (egészségügyi diplomával és/vagy szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján)

7306 felnőtt hospice-palliatív ellátás

7307 körzeti közösségi szakápolás

7308 szülésznői ellátás (intézeti)

7309 intézeten kívüli szülésznői ellátás

7310 gyermek palliatív ellátás

7311 klinikai fogászati higiénia

76 Dietetika

7600 dietetika

79 Védőnői ellátás

7901 területi védőnői ellátás

7902 iskolai védőnői ellátás

7903 családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás

7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés

80 Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) – nem konvencionális gyógyászati módok

a) orvos által végezhető gyógyászati módok:

8011 homeopátia

8012 hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák)

8021 manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető)

8022 indiai (ájurvédikus gyógyászati eljárások)

8023 méregtelenítő módok

8032 tibeti gyógyító eljárások

8004 pszichológiai eljárások

8041 neurálterápia

b) szakképesítéssel végezhető tevékenységek:

8016 akupresszúra

8026 keleti mozgás- és masszázsterápia

8036 életmód oktatás és tanácsadás

8046 reflexzóna terápia

8056 akupunktúra (hagyományos kínai gyógyászat területén legalább 5 éves képzést követően oklevéllel végezhető)

c) vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhető tevékenységek:

8017 kiegészítő fizioterápiás módszerek

8037 fitoterápia

8047 fülakupunktúrás addiktológiai eljárások

8057 kineziológiai módszerek

8067 szemtréning eljárások

81 Nem humán-asszisztált terápiák

8101 hippoterápia

8102 gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna

8103 pszichológiai lovasterápia

93 Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan es rendvédelem orvostan

9301 honvédorvostan

9302 katasztrófa-orvostan

9303 rendvédelmi orvostan

94 Megelőző orvostan és népegészségtan

9400 megelőző orvostan és népegészségtan

9401 sugáregészségtan

9402 nemzetközi oltóhely és tanácsadás

95 Igazságügyi orvostan

9500 igazságügyi orvostan

9501 igazságügyi pszichiátria

9502 igazságügyi toxikológia

9503 igazságügyi pszichológia

9504 egészségbiztosítási orvostan

9505 igazságügyi kórbonctan (kivéve a szakértői tevékenység)

9506 igazságügyi genetika

96 Népegészségügyi célú szűrések

9601 méhnyak szűrés

9602 mammográfiás szűrés

9603 vastagbél szűrés

97 Repülőorvostan

9700 repülőorvostan

98 Bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás

9800 bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményben, valamint javítóintézetben végzett egészségügyi ellátás

GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek

GYS1 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (önálló üzletben)

GYS2 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (fióküzletben)

GYS3 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (egyedi gyártóműhellyel)

GYS4 ortopéd cipészet

GYS5 fogtechnika

GYS6 gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

GYS7 gyógyászati segédeszköz javítás

2. *  A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni:

a) SZ1 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi, fogorvosi feladatra irányul,

b) SZ3 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul,

c) SZ2 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély szakdolgozói feladatra irányul,

d) SZ4 kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély nem egészségügyi végzettséggel ellátható feladatra irányul.

II. *  A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló ellátási formák jegyzéke

kód Ellátási forma csoport Ellátási forma név A megszűnő ellátási forma helyébe lépő ellátási forma kódja
A1 alapellátás alapellátás
A2 alapellátás ügyeleti ellátás
J1 járóbeteg-szakellátás járóbeteg-szakellátás
J2 járóbeteg-szakellátás egynapos beavatkozás
J3 járóbeteg-szakellátás jellemzően terápiás beavatkozást végző szakellátás
J4 J1
J5 járóbeteg-szakellátás betegek otthonában végzett szakellátás
J6 járóbeteg-szakellátás változó helyszínen végzett ellátás
J7 járóbeteg-szakellátás gondozás
J8 járóbeteg-szakellátás nappali ellátás
D1 diagnosztika diagnosztika
F1 fekvőbeteg-szakellátás aktív fekvőbeteg-ellátás
F2 fekvőbeteg-szakellátás krónikus fekvőbeteg-ellátás
F3 F2
F4 F2
F5 fekvőbeteg-szakellátás nappali kórházi ellátás
F6 F1
E1 egyéb szolgáltatás bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátás
E2 egyéb szolgáltatás fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátása (dolgozók és fogvatartottak alapellátása)
E3 egyéb szolgáltatás önálló „megelőző egészségügyi ellátások”
E4 egyéb szolgáltatás speciális járművel végezett ellátás
E5 E4
E6 egyéb szolgáltatás az előzőekbe be nem sorolható ellátások

3. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez *