A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2004. (IV. 23.) TNM rendelet

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kutatás-fejlesztés, innováció fejezeti kezelésű előirányzata felhasználásával kapcsolatos szabályokról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet VIII. fejezetében foglalt rendelkezésekkel összhangban – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Miniszterelnökség fejezet EU integráció címhez tartozó Kutatás-fejlesztés, innováció előirányzat felhasználására terjed ki.

(2) A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 3. prioritásának (a továbbiakban: prioritás) célja alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek támogatása; közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyeken a kutatás, a technológiatranszfer és a kooperáció feltételeinek javítása; vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése.

2. § (1) A prioritás eszközei a következő jogcímeken használhatók fel:

a) hazai, illetve nemzetközi kutatás-fejlesztési tevékenységek költségeinek támogatása;

b) kutatás-fejlesztési eredmények adaptálása, hasznosítása, és a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos beruházások és innovációs tevékenységek támogatása;

c) az egyetemek, kutató központok és vállalatok közötti kooperáció, illetve mobilitás előmozdításának támogatása;

d) közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek támogatása.

(2) *  Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatások a 3–6. § alapján nyújthatók

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó szabályok * 

3. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A 2. § a)–c) pontjaiban megjelölt jogcímek alapján a következő támogatás nyújtható:

a) a 2. § a) pontban megjelölt jogcím alapján kutatásfejlesztési támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás;

b) a 2. § b) pontban megjelölt jogcím alapján beruházási támogatás és csekély összegű (de minimis) támogatás;

c) a 2. § c) pontban megjelölt jogcím alapján kutatásfejlesztési támogatás.

4. § (1) Az egy projekthez nyújtható, bármely államháztartási forrásból származó összes állami támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg, kutatás-fejlesztési támogatás esetén a (2) és (3) bekezdésben felsorolt, beruházási támogatás estén a (4) bekezdésben felsorolt mértékeket.

(2) A kutatás-fejlesztési támogatás maximális támogatási intenzitásai:

a) alapkutatás esetén 100%;

b) alkalmazott kutatás esetén 60%, és a (3) bekezdés szerint növelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 75%-ot;

c) kísérleti fejlesztés esetén 35%, és a (3) bekezdés szerint növelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 50%-ot;

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott támogatási intenzitások az alábbi esetekben és mértékben növelhetők:

a) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprogramjához kapcsolódó projektek esetében 15 százalékponttal;

b) kis- és középvállalkozások esetében 10 százalékponttal;

c) nemzetközi együttműködési projekt esetében 10 százalékponttal.

(4) A beruházási támogatás maximális támogatási intenzitásai, amelyek kis- és középvállalkozások beruházásai esetében 15 százalékponttal növelhetők:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári, zalaszentgróti kistérségekben 50%;

b) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – az a) pontban foglalt kivételekkel – 45%;

c) Pest megyében 40%;

d) Budapesten 35%.

5. § (1) A kutatás-fejlesztési támogatás csak abban az esetben nyújtható, amennyiben az a normál működésen túlmutató kutatás-fejlesztési tevékenységre ösztönöz.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti, továbbá a beruházás 25%-át saját forrásból finanszírozza, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be.

(3) Beruházási támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartás nem finanszírozható.

(4) Csekély összegű támogatás jogcímen a támogatásban részesülő három év alatt kapott támogatásainak jelenértéke nem haladhatja meg a százezer eurónak megfelelő forint összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások és az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

6. § (1) A támogatás terhére elszámolható költségek köre kutatás-fejlesztési támogatás esetén:

a) az adott kutatási programban kifejtett tevékenységhez tartozó személyi jellegű ráfordítások (kutatók, technikusok, kisegítő személyzet stb.);

b) kizárólag a kutatási célra használt eszközök (műszerek, berendezések) bekerülési értéke;

c) kizárólag a kutatási célra használt immateriális javak bekerülési értéke;

d) az adott kutatáshoz közvetlenül kapcsolódó anyagfelhasználás, igénybe vett szolgáltatások költségei;

e) a projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó rezsiköltség, de az összeg nem haladhatja meg az összköltség pályázati felhívásban meghatározott százalékát;

f) az alkalmazott kutatáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 75%-a, kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségének 50%-a.

(2) A támogatás terhére elszámolható költségek köre, beruházási támogatás esetén:

a) A tárgyi eszközök, szabadalmak, egy egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47–48. §-ai, 51. §-a szerinti bekerülési értéke, melyen belül az egész üzemre vonatkozó licenc, szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how-k (a továbbiakban: támogatásban részesíthető immateriális javak) bekerülési értéke nem haladhatja meg a tárgyi eszközök bekerülési értékének 25%-át. A kis- és középvállalkozások beruházásaira az előzőekben leírt 25%-os korlátozás nem vonatkozik.

b) A támogatásban részesíthető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni azokat, illetve az eszközöknek legalább öt évig Magyarországon kell maradniuk. A támogatásban részesíthető immateriális javakra még különösen a következő feltételeknek kell teljesülniük: amortizálható eszközökként szerepelnek a vállalat eszközei között és beszerzésük harmadik féltől piaci körülmények között történik. Amennyiben a támogatásban részesíthető immateriális javakat vagy azok egy részét a beruházó több, a 4. § (4) bekezdés szerinti különböző támogatási intenzitású régióban is használja, akkor a támogatásban részesíthető immateriális javak esetében a legalacsonyabb intenzitás irányadó.

(3) * 

(4) Halászati tevékenységre beruházási támogatás nem nyújtható.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától

a) kutatás-fejlesztési támogatás kizárólag a kutatás-fejlesztés állami támogatásáról szóló közösségi keretszabállyal (HL C 45, 1996. 02. 17.) összhangban nyújtható;

b) beruházási támogatás kizárólag a regionális nemzeti támogatásról szóló közösségi iránymutatással (HL C 74, 1998. 03. 10.) összhangban nyújtható;

c) csekély összegű támogatás kizárólag az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK rendelettel (HL L 10, 2001. 01. 13.) összhangban nyújtható;

d) érzékeny ágazatokban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtandó támogatások, illetve a nagyberuházások tekintetében a regionális nemzeti támogatásokra vonatkozó iránymutatás (HL C 74, 1998. 03. 10.), a nagy beruházási projektekhez nyújtható regionális támogatásról szóló multiszektorális keretszabály (HL C 107, 1998. 04. 07.) és az ESZAK szerződés lejáratából adódó bizonyos versenyjogi kérdések kezeléséről szóló bizottsági közlemény (HL C 152, 2002. 06. 26.) rendelkezéseit kell alkalmazni;

e)–f) * 

(3) *