A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2004. (II. 26.) NKÖM rendelet

a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakról

A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a 7. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak alapítására és odaítélésére a következőket rendelem el:

1. § A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak (a továbbiakban: Ösztöndíj) alapításának célja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) hatálya alá tartozó államokban élő alkotók magas színvonalú irodalmi alkotótevékenységének elismerése és a tehetséges pályakezdő határon túli magyar íróknak és kritikusoknak a támogatása.

2. § Az Ösztöndíjak rendszere az alábbi kategóriákból áll:

a) Székely János ösztöndíj,

b) Gion Nándor ösztöndíj,

c) Schöpflin Aladár ösztöndíj,

d) Benedek Elek ösztöndíj.

3. § Székely János ösztöndíjban a költészet és a drámaírás területén alkotó pályázók részesülhetnek. Az ösztöndíjat évente hat fő részére lehet odaítélni, az ösztöndíjak felét a pályázat elbírálásakor 30. életévüket be nem töltött alkotók kaphatják.

4. § Gion Nándor ösztöndíjban a prózaírás területén alkotó pályázók részesülhetnek. Az ösztöndíjban évente négy fő részesülhet, az ösztöndíjak felét a pályázat elbírálásakor 30. életévüket be nem töltött alkotók kaphatják.

5. § Schöpflin Aladár ösztöndíjra az 1990 után megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésével foglalkozó kritikusok pályázhatnak. Az ösztöndíjban évente négy fő részesülhet, az ösztöndíjak felét a pályázat elbírálásakor 30. életévüket be nem töltött alkotók kaphatják.

6. § Benedek Elek ösztöndíjban az ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írás területén alkotó pályázók részesülhetnek. Az ösztöndíjat évente négy fő kaphatja.

7. § (1) Az Ösztöndíjat a pályázatokat elbíráló kuratórium (a továbbiakban: kuratórium) javaslata alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: Miniszter) adományozza.

(2) A pályázatokat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) évente egy alkalommal hirdeti meg. A pályázatokat a Kulturális Közlönyben, egy országos napilapban, a lehetséges pályázók szerint országonként legalább egy napilapban, valamint a minisztérium honlapján kell közzétenni.

(3) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázat feltételeit és benyújtásának határidejét.

(4) Az Ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a pályázatot elnyert személy és a minisztérium között az Ösztöndíj folyósításának feltételeit rögzítő szerződés (a továbbiakban: szerződés) jöjjön létre.

8. § (1) Az Ösztöndíjban az részesülhet, aki

a) a pályázat meghirdetésekor a Szátv. hatálya alá tartozik, és

b) a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül benyújtotta.

(2) Ugyanazon személy egy alkalommal csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban.

(3) Egy személy egy kategóriába tartozó ösztöndíjban legfeljebb három alkalommal részesülhet.

(4) Az Ösztöndíjak időtartama tíz hónap.

9. § (1) A pályázatokat a kuratórium bírálja el, és az 1. §-ban megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével javaslatot tesz az Ösztöndíj odaítélésére.

(2) A magyar irodalom jeles szakembereiből és a minisztérium képviselőiből álló kuratórium elnökét és tagjait a Miniszter kéri fel.

(3) A kuratórium Szervezeti és Működési Szabályzatát a Miniszter hagyja jóvá.

10. § (1) A pályázatokat a kuratórium tagjai a pályázati anyag alapján értékelik.

(2) A formailag hibás pályázatokat az érdemi elbírálásból a kuratórium egyedi döntéssel zárja ki, és a pályázót értesíti.

(3) A kuratórium az érdemi elbírálás során a pályázatokról szakmai sorrendet készít. Ha a szerződés nem jön létre és ez szakmailag indokolt, a minisztérium a sorban következő pályázóval szerződést köthet.

(4) A kuratórium a 3., 4., 5. §-okban foglalt életkori arányoktól eltérhet, ha ezt a beérkezett pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérésről a kuratórium a döntéssel együtt részletes írásbeli indokolást készít.

11. § Az ösztöndíjas az Ösztöndíj leteltekor beszámolót készít az Ösztöndíj időtartama alatt folytatott tevékenységéről.

12. § Az Ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium biztosítja.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére