A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi VII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

[Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. szeptember 22-én megtörtént. Az Egyezmény - annak 11. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2003. október hónap 22. napján hatályba lépett.]

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek),

attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék a másik Szerződő Fél államának területén jogellenesen tartózkodó személyek átadását és átvételét,

tiszteletben tartva az államaik belső jogszabályai által biztosított jogokat és kötelezettségeket, valamint azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeknek a Szerződő Felek részesei,

attól az óhajtól vezérelve, hogy az illegális migráció ellen az európai államok erőfeszítéseinek szellemében fellépjenek, azzal a céllal, hogy a kölcsönösség szellemében fejlesszék jó együttműködésüket,

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Fejezet

A Szerződő Felek állama állampolgárainak, valamint a területükön tartózkodásra jogosult külföldi személyek visszafogadása

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél értesítését követően, formaságok mellőzésével huszonnégy (24) órán belül visszafogadja azt a személyt, aki a megkereső Szerződő Fél államának területén nem vagy már nem teljesíti a belépéshez vagy a tartózkodáshoz szükséges feltételeket, amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy a megkeresett Szerződő Fél államának állampolgára.

(2) Mindegyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja állama területére azokat a személyeket is:

a) akik a megkeresett Szerződő Fél területén állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;

b) akik a megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága által kiállított érvényes úti okmánnyal rendelkeznek;

c) akiket a megkeresett Szerződő Fél az állampolgárság kötelékéből elbocsátott a megkereső Szerződő Fél államának területén való tartózkodásuk ideje alatt anélkül, hogy a megkereső Szerződő Fél részéről legalább honosítási ígéretet kaptak volna.

(3) A megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül válaszol a megkeresésre. Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadáshoz hozzájárult, a (2) bekezdésben meghatározott személyek visszafogadására legkésőbb három (3) munkanapon belül kerül sor.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett határidők a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével egy ízben, az átadással kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén és kizárólag ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, amennyiben az érintett személyek nem kívánnak visszatérni a megkeresett Szerződő Fél államába és ezzel egyidejűleg

a) több állampolgársággal, vagy

b) harmadik államban tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

2. Cikk

Amennyiben az állampolgárság igazolásával kapcsolatban kétség merül fel, a megkeresett Szerződő Fél államának diplomáciai vagy konzuli képviselete a megkeresés kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül meghallgatja a személyt. A meghallgatást a diplomáciai vagy konzuli képviselet beleegyezését követően a megkereső Szerződő Fél a lehető legrövidebb időn belül biztosítja. Amennyiben igazolást nyer, hogy az érintett személy a megkeresett Szerződő Fél államának az állampolgára, a diplomáciai vagy konzuli képviselet haladéktalanul kiállítja a hazatéréshez szükséges úti okmányt.

3. Cikk

A megkereső Szerződő Fél az átadást követő harminc (30) napon belül ugyanolyan feltételekkel visszafogadja az 1. Cikk (1) bekezdésében megjelölt személyt, ha a megkeresett Szerződő Fél bizonyítja, hogy ezen személy az átadás időpontjában nem rendelkezett a megkeresett Szerződő Fél állama állampolgárságával, vagy az 1. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek nem felelt meg.

II. Fejezet

Harmadik országok állampolgárainak visszafogadása

4. Cikk

(1) Bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja azt a személyt, aki egyik Szerződő Fél államának sem állampolgára, vagy hontalan (a továbbiakban: harmadik ország állampolgára), s aki a megkeresett Szerződő Fél államának területéről közvetlenül lépett be a megkereső Szerződő Fél államának területére és nem felelt meg a belépésre vagy tartózkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeknek a megkereső Szerződő Fél államának területén.

(2) Bármelyik Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, visszafogadja harmadik ország azon állampolgárát, aki jogellenesen tartózkodik a megkereső Szerződő Fél államának területén és olyan érvényes úti okmánnyal rendelkezik, amelyet a megkeresett Szerződő Fél érvényes vízummal látott el, vagy a megkeresett Szerződő Fél által kiadott olyan érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amely feljogosítja az államának területére történő belépésre, vagy tartózkodásra. Abban az esetben, ha a visszafogadandó személy mindkét Szerződő Fél érvényes vízumával vagy érvényes tartózkodási engedélyével rendelkezik, akkor az a Szerződő Fél fogadja vissza, amelynek a vízuma vagy tartózkodási engedélye később jár le.

(3) A Szerződő Felek, megkeresésre, formaságok nélkül fogadják vissza a harmadik ország állampolgárát, ha az érintett személyt a jogellenes határátlépésnél fogják el és a megkereső Szerződő Fél a visszafogadást a területére történő jogellenes belépést követő negyvennyolc (48) órán belül kéri. A megkeresett Szerződő Fél tizenkettő (12) órán belül válaszol a megkeresésre és a személyt a megkeresés kézhezvételétől számított huszonnégy (24) órán belül visszafogadja.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti egyszerűsített eljárás nem alkalmazható, a visszafogadást az (1) bekezdés szerint végzik.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő megkeresésre a megkeresett Szerződő Fél haladéktalanul, de legkésőbb a visszafogadási kérelem kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül válaszol. Amennyiben a megkeresett Szerződő Fél a visszafogadáshoz hozzájárult, a harmadik ország állampolgárának visszafogadására a hozzájárulást követően haladéktalanul, de legkésőbb hét (7) napon belül kerül sor.

(6) Ezek a határidők a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével egy ízben, az átadással kapcsolatos jogi vagy ténybeli akadályok esetén és legkésőbb ezen akadályok megszűnéséig meghosszabbíthatók.

(7) A megkereső Szerződő Fél az átadástól számított harminc (30) napon belül ugyanolyan feltételekkel visszafogadja a harmadik ország állampolgárát, amennyiben a megkeresett Szerződő Fél bizonyítja, hogy ezen személy visszafogadása nem felelt meg a jelen cikkben foglalt feltételeknek.

5. Cikk

A visszafogadási kötelezettség nem áll fenn:

a) harmadik országok azon állampolgárai esetében, akiket a megkereső Szerződő Fél az 1967. január hó 31-i New York-i Jegyzőkönyvvel módosított, a menekültek helyzetéről szóló, 1951. július hó 28-i Genfi Egyezmény alapján menekültként elismert, vagy akik ilyen kérelmet nyújtottak be és annak elbírálásáról a megkereső Szerződő Fél még nem döntött;

b) olyan harmadik országok állampolgárai esetében, amelyekkel a megkereső Szerződő Félnek közös államhatára van és ezen államokkal hatályos visszafogadási egyezménye van;

c) harmadik országok azon állampolgárai esetében, akiknek a visszafogadását a megkereső Szerződő Fél illetékes hatósága az államának területére való jogellenes belépés vagy jogellenes tartózkodás megállapításától számított kilenc (9) hónapon belül nem kérte;

d) azon személyek esetében, akikről a megkeresett Szerződő Fél bizonyítja, hogy államának területét több mint egy (1) éve elhagyták;

e) harmadik országok olyan állampolgárai esetében, akik a megkereső Szerződő Fél államának területére történő beutazás időpontjában ezen Szerződő Fél érvényes vízumával vagy más érvényes tartózkodási engedélyével rendelkeztek, vagy akik számára a megkereső Szerződő Fél hatósága a beutazást követően vízumot adott ki vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve, ha a harmadik ország állampolgárának a megkeresett Szerződő Fél is adott ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, amelynek érvényességi ideje később jár le.

III. Fejezet

Hatósági kísérettel történő átszállítás

6. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél engedélyezi harmadik ország állampolgárának hatósági kísérettel történő átszállítását államának területén, amennyiben a megkereső Szerződő Fél ezt írásban kéri és biztosította a célállamban, az esetleges tranzitállamokban az átvételt, illetve az átszállítást. A megkeresett Szerződő Fél tranzitvízuma nem szükséges.

(2) Az átszállítás történhet légi úton, szárazföldön vagy ezek együttes alkalmazásával. Légi úton a hatósági kíséretet a megkereső Szerződő Fél biztosítja a megkeresett Szerződő Fél repülőterén lévő tranzitzóna elhagyása nélkül. A Szerződő Felek illetékes hatóságai megállapodhatnak abban is, hogy a légi járművön a hatósági kíséretet a megkeresett Szerződő Fél biztosítja. Szárazföldi átszállítás során a hatósági kíséretet a megkeresett Szerződő Fél biztosítja.

(3) Az átszállítás iránti megkeresés elutasítható, ha

a) az érintett személy élete vagy szabadsága valamelyik tranzitállamban vagy a célállamban veszélyeztetve lenne faji, vallási okok miatt, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt, vagy kínzásnak, embertelen, vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, illetve halálos ítélet, büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása fenyegeti;

b) az érintett személyt a megkeresett Szerződő Fél államában büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása fenyegeti - a tiltott határátlépés esetét kivéve. Erről a tényről a megkereső Szerződő Felet az átszállítás előtt haladéktalanul tájékoztatni kell.

(4) A megkereső Szerződő Fél az (1) bekezdés szerint visszafogadja a harmadik ország azon állampolgárát, akinek a tranzitállamokba való átszállítása, vagy a célállamba történő befogadása meghiúsult. A megkereső Szerződő Fél abban az esetben is visszafogadja a harmadik ország állampolgárát, ha a megkeresett Szerződő Fél az átvételt követően állapítja meg a (3) bekezdés szerinti elutasítási okokat.

(5) A megkeresett Szerződő Fél illetékes hatósága az átszállítás iránti kérelemre annak kézhezvételétől számított három (3) munkanapon belül válaszol. A kérelem elutasítását indokolni kell.

IV. Fejezet

Adatvédelem

7. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása céljából átadott személyes adatokat a Szerződő Felek belső jogszabályai szerint kell kezelni és védeni.

(2) A jelen Egyezmény végrehajtása céljából a Szerződő Felek a következő személyes adatokat adhatják át egymásnak:

a) az érintett személy, illetőleg családtagjai személyazonosító adatai: családi név, utónév, születéskor kapott családi és utónév, ál-, gúnynév, születési idő és hely, lakóhely, neme, állampolgárság; valamint, ha ez a visszafogadás végrehajtásához szükséges, az egészségi állapot is;

b) útlevél, személyazonosító igazolvány és egyéb, a személyazonosságot igazoló okmány adatai (típusa és száma, érvényességi ideje, a kiállítás ideje és helye, a kiállító hatóság megnevezése);

c) egyéb adatok, amelyek alapján az érintett személy azonosítható.

(3) A Szerződő Felek a visszafogadási kérelmek elbírálása érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást:

a) a tartózkodási hely és az útvonal adatairól;

b) az egyik Szerződő Fél vagy harmadik állam által kiadott tartózkodási engedélyek vagy vízumok adatairól;

c) azon tényekről, amelyek a visszafogadás jogi vagy ténybeli akadályát képezhetik;

d) a menekült státusz megadása iránti kérelem benyújtásának helyéről, idejéről, valamint az illetékes hatóság döntéséről.

(4) A jelen Egyezmény végrehajtása során átvett személyes adatokat a Szerződő Felek illetékes hatóságai csak a jelen Egyezményben meghatározott célból, annak végrehajtása érdekében használhatják fel. Ennek keretében:

a) mindegyik Szerződő Fél a másik Szerződő Felet, annak kérésére, tájékoztatja az átadott adatok felhasználásáról;

b) az átvett személyes adatokat harmadik személynek csak az átadó Szerződő Fél előzetes, írásbeli jóváhagyásával lehet átadni;

c) a Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Egyezmény szerint átadott adatokat hatékonyan védik az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, megsemmisítés, illetve a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal ellen.

V. Fejezet

Költségtérítés

8. Cikk

(1) A személyek visszafogadásával kapcsolatos költségek - beleértve az esetleges ismételt visszafogadás költségeit - a közös államhatárig a megkereső Szerződő Felet terhelik.

(2) A 6. Cikk végrehajtása során felmerült valamennyi költség a megkereső Szerződő Felet terheli.

VI. Fejezet

Az Egyezmény végrehajtása

9. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtására a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma végrehajtási Jegyzőkönyvet kötnek, amelyben különösen az alábbiakat határozzák meg:

a) a személyek visszafogadására és a hatósági kísérettel történő átszállításra illetékes szerveket, valamint a kölcsönös tájékoztatás módját;

b) az eljárás részletes szabályait, a személyek visszafogadásához és átszállításához szükséges nyomtatványok mintáit;

c) a személyek visszafogadására és átszállítására kijelölt határátkelőhelyeket;

d) az állampolgárság bizonyítására vagy vélelmezésére szolgáló okmányokat, iratokat;

e) az államhatár jogellenes átlépése és a jogellenes tartózkodás bizonyításának módját;

f) a jelen Egyezmény 8. Cikke szerinti költségtérítés módját.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazása vagy értelmezése során felmerülő esetleges vitákat a Szerződő Felek belügyminisztériumai tárgyalások útján, ezek eredménytelensége esetén, diplomáciai úton rendezik.

(3) A Szerződő Felek illetékes szervei szakértőket jelölnek ki, akik évente legalább egyszer közösen értékelik a jelen Egyezmény végrehajtását.

VII. Fejezet

Általános és záró rendelkezések

10. Cikk

(1) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek más nemzetközi szerződésekből származó kötelezettségeit.

(2) A jelen Egyezmény rendelkezései nem akadályozzák a menekültek helyzetéről szóló, Genfben 1951. július 28-án aláírt Egyezmény, valamint a menekültek helyzetéről szóló, New Yorkban 1967. január 31-én aláírt Jegyzőkönyv végrehajtását.

(3) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik azon szerződések végrehajtását, amelyeket a Szerződő Felek az emberi jogok védelme területén aláírtak.

(4) A jelen Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek államai közötti kiadatásra és az elítélt személyek átszállítására irányuló jogsegély esetében.

11. Cikk

(1) A jelen Egyezmény azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásoknak.

(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésének napjával hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Pozsonyban, 1994. augusztus 5. napján aláírt Egyezmény.

12. Cikk

(1) A Szerződő Felek a jelen Egyezményt határozatlan időre kötik.

(2) A jelen Egyezmény végrehajtását - az I. és IV. fejezetek rendelkezéseinek kivételével - bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból részben vagy egészben, átmenetileg felfüggesztheti. Az ilyen intézkedés bevezetéséről és megszüntetéséről a Szerződő Felek diplomáciai úton, haladéktalanul értesítik egymást. Az Egyezmény végrehajtásának felfüggesztése az erről szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő napon lép hatályba.

(3) A jelen Egyezményt mindkét Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Ilyen esetben az Egyezmény a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerződő Fél általi kézhezvételét követő kilencvenedik (90.) napon veszti hatályát.

Készült Budapesten, 2002. szeptember 12. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. év október hónap 22. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére