A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2004. (II. 5.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között a magánútlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között a magánútlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló, Asunciónban, 2003. év, július hónap 2. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

A Megállapodás 2004. január 18-án hatályba lépett.

2. § A Megállapodás szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya között a magánútlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek)

attól a céltól vezérelve, hogy megkönnyítsék a Magyar Köztársaságba és a Paraguayi Köztársaságba történő beutazást,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgárai érvényes magánútlevél birtokában vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél államának területére, és ott az első belépéstől számított 6 (hat) hónap alatt legfeljebb 90 (kilencven) napot tartózkodhatnak és onnan kiléphetnek.

2. Cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgárai a másik Szerződő Fél államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

3. Cikk

Jelen Megállapodás nem mentesíti a két Szerződő Fél állampolgárait az alól a kötelezettség alól, hogy betartsák a Magyar Köztársaságban, illetve a Paraguayi Köztársaságban a külföldiek beutazására, kiutazására és tartózkodására vonatkozó hatályos jogszabályokat.

4. Cikk

Az egyik Szerződő Fél állampolgárai, akik érvényes magánútlevéllel beutaznak a másik Szerződő Fél területére, ott nem folytathatnak jövedelemszerző tevékenységet, illetve nem vállalhatnak munkát.

Az egyik Szerződő Fél állampolgárainak, akik munkát kívánnak vállalni, vagy jövedelemszerző tevékenységet kívánnak folytatni a másik Szerződő Fél államában, az utazás megkezdése előtt be kell szerezniük az illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselettől a fenti tevékenység ellátásához szükséges vízumot.

5. Cikk

A Szerződő Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy megtagadják a belépést államuk területére az általuk nemkívánatosnak tartott személyektől.

6. Cikk

A Szerződő Felek bármelyike - közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból - részben vagy egészben időlegesen felfüggesztheti a jelen Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről, illetve annak megszüntetéséről diplomáciai úton, haladéktalanul, de legfeljebb 3 (három) napon belül értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

7. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei diplomáciai úton kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződő felek úti okmányainak mintapéldányait. Új magánútlevél kiadását vagy az érvényes magánútlevél módosítását legkevesebb 30 (harminc) nappal a bevezetés előtt közölni kell a másik Szerződő Féllel, és át kell adni azok mintapéldányait.

8. Cikk

Jelen Megállapodást bármelyik Szerződő Fél felmondhatja, amit 30 (harminc) nappal előbb, diplomáciai úton írásban kell a másik Szerződő Fél tudomására hozni.

9. Cikk

Jelen Megállapodás nem érinti az 1992. november 10-én létrejött, a diplomata- és a szolgálati útlevelekre vonatkozó vízumkényszer eltörléséről szóló Megállapodás hatályát.

10. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek tájékoztatták egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásoknak.

Készült Asunciónban, 2003. évi július hónap 2. napján, két eredeti példányban, magyar és spanyol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. év, január hónap 18. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére