A jogszabály mai napon ( 2023.02.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/2004. (II. 24.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet

a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezetek kijelöléséről

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § *  A KIOP

a) 1. Környezetvédelem prioritás valamennyi intézkedésének végrehajtását az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.),

b) Közlekedési infrastruktúra fejlesztése prioritáson belül A főúthálózat műszaki színvonalának emelése intézkedés végrehajtására, valamint a - projektek fenntartási időszakának kezdetétől - a környezetbarát közlekedési infrastruktúra fejlesztése intézkedés végrehajtását a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.-t (a továbbiakban: SA közreműködő szervezet)

látja el.

2. § (1) *  Az 1. § a) és b) pontjában megjelölt SA közreműködő szervezetek kötelezettségeit a (2)-(8) bekezdések határozzák meg.

(2) Az SA közreműködő szervezet pályázatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei különösen a pályázatok befogadása és iktatása, jogosultságának és teljességének ellenőrzése, értékelése, az értékelő lap kitöltése, döntésre való előkészítése.

(3) Az SA közreműködő szervezet támogatási monitoring keretében befogadja a támogatottaktól az előrehaladási, záró és nyomon követési jelentéseket, valamint rögzíti a támogatásokkal kapcsolatos adatokat a külön jogszabályban meghatározott *  Egységes Monitoring és Információs Rendszerben. Ennek során gondoskodni köteles az adatkezelési szabályok betartásáról.

(4) Az SA közreműködő szervezet gondoskodik a közvélemény rendszeres tájékoztatásáról, ügyfélszolgálatot működtet, továbbá a pályázatokra vonatkozó információszolgáltatás érdekében honlapot üzemeltet.

(5) Az SA közreműködő szervezet saját hatáskörben eljár a támogatások felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén, illetve a KIOP Irányító Hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

(6) Az SA közreműködő szervezet végzi a támogatások előzetes (döntést megelőző, szerződéskötést megelőző), közbenső (a pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamatában végzett) és utólagos (a támogatott projekt pénzügyi lezárását megelőző, a pénzügyi beszámolóhoz kapcsolódó és a projektet lezáró) ellenőrzéseket.

(7) *  Az SA közreműködő szervezet rendszeresen jelentést tesz a KIOP végrehajtásához kapcsolódó közreműködői feladatok végrehajtásáról, a működéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásáról, az intézkedések előrehaladásáról, évente költség- és munkatervet készít, továbbá haladéktalanul tájékoztatja a KIOP Irányító Hatóságot az intézkedések végrehajtása során felmerülő akadályokról.

(8) *  A KIOP Irányító Hatóság külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodás keretében a pénzügyi lebonyolítással és számvitellel kapcsolatos feladatokat az 1. § a) és b) pontjában meghatározott SA közreműködő szervezetekre ruházza át. Ennek keretében az SA közreműködő szervezet befogadja a kifizetésigénylési kérelmeket, a teljesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést, ellenjegyzi az utalványrendeleteket, és megküldi a KIOP Irányító Hatóság részére.

3. § (1) *  Az SA közreműködő szervezetnek a KIOP végrehajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végrehajtásáról az irányító hatóság az SA közreműködő szervezettel Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt. A KIOP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a Megállapodás tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásának módja tekintetében, az SA közreműködő szervezet felé a KIOP Irányító Hatóság vezetője közvetlen utasítási joggal rendelkezik.

4. § * 

5. § (1) E rendeletben meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket

a) az 1. § a) pontjaiban meghatározott SA közreműködő szervezet számára, az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzatból,

b) *  az 1. § a) pontjában meghatározott SA közreműködő szervezet számára a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetéből,

c) *  az 1. § b) pontjában meghatározott SA közreműködő szervezet számára a KIOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére

kell biztosítani.

(2) *  A KIOP Irányító Hatóság a KIOP technikai segítségnyújtás előirányzatból az 1. § a) pontjában meghatározott SA közreműködő szervezetek számára kiegészítő forrást bocsát rendelkezésre.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

7. § *  (1) Az Energia Központ Nonprofit Kft. jogutódja a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságnak (a továbbiakban: KöFI)

a) a KöFI által az 1. § a) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban - e rendelet hatálybalépését megelőzően - létesített támogatási jogviszonyok,

b) az a) pont szerinti támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó, az alaptevékenység ellátásához szükséges tanácsadói, szakértői tevékenység ellátására vonatkozó polgári jogi szerződések vonatkozásában, és

c) a KöFI által megszerzett szerzői jogok és licencek tekintetében.

(2) Az Energia Központ Nonprofit Kft. a KöFI által az 1. § a) pontjában meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban - e rendelet hatálybalépését megelőzően - létesített támogatási jogviszonyok tekintetében jogutódként jogosult

a) eljárni a jogtalanul igénybe vett vagy visszafizetésre meghatározott támogatási összegek beszedése érdekében,

b) kiadni a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás visszavonására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot,

c) *  perbe lépni az irányító hatóság pernyertességét elősegítendően a folyamatban lévő peres eljárásokba.


  Vissza az oldal tetejére
//