A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

19/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól

Az Áht. 24. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben és 49. §-ának o) pontjában, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: * 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fejezetéhez tartozó Beruházás-ösztönzési célelőirányzatból, Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzatból nyújtott támogatásokra, valamint az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzatból pályázat alapján nyújtott támogatásokra terjed ki.

A pályáztatás és az elkülönített pályázati források szabályai

2. § (1) *  Támogatás – ha az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) másként nem rendelkezik, illetve a (7) bekezdésben, a 14. §-ban, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (4) bekezdésében, 18. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-ának (2) bekezdésben és 22. §-ában foglalt kivétellel – kizárólag pályázati úton nyújtható. A pályázati felhívásokat a Minisztérium – a megyei területfejlesztési és regionális fejlesztési tanácsok véleményének kikérésével, illetve több célelőirányzatból történő közös finanszírozás esetén az érdekelt célelőirányzat kezelőjének egyetértésével – lehetőség szerint egyidejűleg, évente a tárgyév február 28. napjáig, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, hivatalos honlapján és legalább egy országos terjesztésű napilapban teszi közzé. A Minisztérium a R. 18–22. §-aiban meghatározott egyes előirányzati célokra, jogcímekre vonatkozó pályázat kiírásától eltekinthet, amennyiben annak meghirdetését a rendelkezésre álló források az adott évre nem teszik lehetővé.

(2) *  Az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat terhére a pályázatokat a Minisztérium – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben – félévenként teszi közzé.

(3) *  Az egyes előirányzati célokra, jogcímekre meghatározott és elkülönített források kimerülése esetén a pályázatok befogadását a Minisztérium – az (1) bekezdésben foglaltak szerint közzétett hirdetmény útján – felfüggeszti. A pályázati felhívás az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal összefüggő feladatok ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendeletben (a továbbiakban: Útpénztár rendelet) meghatározott felhasználási célokra külön is meghirdethető. Az azonos célt szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatokkal közösen meghirdetett pályázat esetében a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat a Minisztérium a finanszírozásban érintett tárcákkal közösen alakítja ki.

(4) * 

(5) *  A Regionális Fejlesztési Tanácsok az Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében a régió területfejlesztési koncepciója, illetve programja figyelembevételével a vonatkozó jogszabályok alapján döntenek a hatáskörükbe utalt pénzeszközök felhasználásáról. Az elkülönített előirányzatok régiók közötti elosztásának elvét, nagyságrendjét, a támogatások odaítélésének és felhasználásának szabályait külön jogszabály határozza meg.

(6) A Minisztérium e rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, így különösen a pályázatok és a támogatási szerződések előkészítésével, nyilvántartásával, azok teljesítésének, végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos technikai részfeladatok elősegítése céljából – jogszabály alapján vagy külön szerződésben foglalt feltételek szerint – közreműködő szervezeteket vesz igénybe. Az Ámr. 2. §-ának 71. pontja szerinti jelentősebb vállalati beruházások esetén az Ámr. 82. § (2) bekezdésének b) pontjának megfelelően az abban meghatározott közreműködői feladatokat a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITD–H Kht.) látja el.

(7) *  Az egyes részfeladatok ellátására a Minisztérium a közreműködő szervezettel szerződést köt. Amennyiben a közreműködő szervezet részére a támogatandó célok és az egyes részfeladatok végrehajtására a Minisztérium támogatási keretet különít el (a továbbiakban: keretszerződéses támogatási forma), akkor a támogatási keret felhasználásáról, a támogatás folyósításának feltételeiről, a támogatási kerettel való elszámolás módjáról, a támogatási keret felhasználásának ellenérzéséről, a nem szerződésszerű teljesítés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről, a közreműködő szervezetnél a részfeladatok végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő elismerhető költségek köréről, ezek éves legnagyobb mértékéről, megtérítésének módjáról – az Ámr. és e rendelet előírásaival összhangban – külön támogatási keretszerződésben kell rendelkezni.

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó célelőirányzatok terhére alapítvány, társadalmi szervezet, közalapítvány vagy köztestület, továbbá gazdasági társaság nem alapítható, és gazdasági társaságban érdekeltség nem szerezhető.

(9)–(10) * 

(11) *  E rendelet alkalmazásában a pályázati útmutatóban foglaltakat a pályázati felhívás részének kell tekinteni.

A pályázati díj mértéke

3. § (1) A pályázónak – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, amely

a) 100 millió forint alatti támogatási igény esetén az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 10 000 forint;

b) 100 millió forint és 100 millió forint feletti támogatási igény esetén 200 000 forint és az igényelt támogatási összeg 100 millió forint feletti részének 0,5%-a, de legfeljebb 1 500 000 forint;

c) a R. 18. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 19. §-ában felsorolt jogcímek alapján igényelt, 5 millió forintnál kisebb összegű támogatások esetén az igényelt támogatás összegének 0,2%-a, de legalább 1000 forint.

(2) Abban az esetben, ha a támogatás odaítélésére a források időközi kimerülése miatt nem kerülhet sor, a pályázati díjat a Minisztérium a forráshiányról szóló közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázati díj egyéb okból történő visszaigénylésére, illetve visszautalására nincs lehetőség.

(3) *  A 9. § (4) bekezdése alapján fizetendő díj összege nettó 50 000 forint.

A pályázat benyújtásának szabályai

4. § (1) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt szervezethez kell benyújtani. A pályázathoz az Ámr. 83–84. §-aiban foglalt adatok és dokumentumok mellett – a pályázó személyétől függően – mellékelni kell:

a) a pályázó azonosító adatait tartalmazó dokumentumokat és a nyilvántartásba vételét igazoló okirat 3 hónapnál nem régebbi eredeti példányát vagy hiteles másolatát;

b) a pályázó és tulajdonosainak, vezetőinek, tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, főbb gazdálkodási adatait;

c) ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázó tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó üzleti tervét, kiemelve a pályázó tevékenységének különleges kockázatait, továbbá a pályázat tárgyát képező program vagy projekt tekintetében a pályázati formanyomtatvány szerint a pályázó gazdaságossági és megtérülési számításait;

d) a pályázat tárgyát képező program vagy projekt bemutatását, célját, megnevezését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét, a megvalósítás pénzügyi fedezetének megalapozását célzó egyéb pénzügyi források rendelkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket, valamint beruházást is tartalmazó projekt esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát;

e) a megpályázott támogatás összegére vonatkozó igényt;

f) a támogatás révén elérhető gazdasági, így különösen a térségi, foglalkoztatáspolitikai, technológiai, kereskedelemfejlesztési előnyök bemutatását;

g) a pályázati díj befizetését igazoló csekk vagy banki terhelési értesítő másolatát;

h) a fejlesztési célú támogatás révén megvalósuló projekt környezeti hatásait, így különösen a szennyezés kibocsátását, a természeti erőforrás-használatot, a területhasználatot, forgalomnövekedést és tájképi hatásokat;

i) a pályázati felhívásban előírt biztosítékra vonatkozó ígérvényt;

j) a pályázó nyilatkozata a pályázat benyújtását követő előzetes helyszíni ellenőrzéshez való hozzájárulásról;

k) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb indokolt adatot vagy dokumentumot.

(2) Az Ámr. 87. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat – az Ámr. 87. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti igazolást – csak a pályázatok elbírálását követően és csak a támogatást elnyert kedvezményezettektől kell megkövetelni. E dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig a támogatási szerződés megkötésére nem kerülhet sor.

(3) A pályázatok hiányos benyújtása esetén – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – a Minisztérium vagy a közreműködő szervezet a pályázót megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása, valamint a hiánypótlás hiányos teljesítése a pályázat elutasítását eredményezi. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A pályázó a hiányt határidőben pótolja, ha a hiánypótlási határidő utolsó napján a felszólításban meghatározott dokumentumokat postára adja.

(4) Ha a beérkezett pályázat tekintetében hiánypótlásra nincs szükség, vagy a pályázó a hiánypótlást határidőben megfelelően pótolta, a pályázatot a közreműködő szervezet befogadja.

5. § (1) Fejlesztési célú támogatás esetén – ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik – a beruházásnak a megkezdésétől számított két éven belül, 3 milliárd forint támogatási összeg felett 3 éven belül, 6 milliárd forint támogatási összeg felett 4 éven belül meg kell valósulnia.

(2) Ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik, a 10 millió forint beruházási költséget meghaladó, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló fejlesztési célú program vagy projekt esetén a vállalkozás üzleti tervének öt éven belüli, ingatlanberuházás (pl. ipari park infrastruktúra) és regionális központ esetén tíz éven belüli megtérülést kell biztosítania.

(3) *  Ha a pályázó élni kíván a R. 9. § (6) bekezdése szerinti lehetőséggel, akkor a pályázatában meg kell jelölnie az összetett fejlesztési program azon kisebb egységét (projekt), amelynek megvalósításához a támogatást igényli. Ha az igényelt támogatásból megvalósítandó beszerzés tekintetében a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott feltételek fennállnak, a közbeszerzési eljárást csak a megjelölt projekt tekintetében kell lefolytatni. Az igényelt támogatásból megvalósítandó beszerzés során az Áht. 13/B. §-ában foglaltakat érvényesíteni kell.

(4) *  Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami, önkormányzati vagy az Európai Unió forrásaiból kapott támogatásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhető meg, kivéve, ha a pályázati felhívás lehetővé teszi, hogy a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően önként lefolytathassa.

(5) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzőkönyv felvételéig kizárólag a támogatási szerződésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül – az Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogatási döntést hozó személy előzetes jóváhagyásával idegeníthető el vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

(6) A R. 18. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott jogcímen egy személy részére hét éven belül csak egy alkalommal nyújtható támogatás. A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatás tárgyát képező telek forgalmi értéke nem haladhatja meg a teljes beruházás értékének 10%-át, a telek és az épület együttes forgalmi értéke pedig a 15%-át.

A pályázatok elbírálása

6. § A pályázatok elbírálásának szempontjait a pályázati felhívás tartalmazza.

7. § (1) A pályázatokat – a jogszabályban és a pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi feltételek meglétének ellenőrzését követően – a pályázati bíráló bizottságok (a továbbiakban: bizottságok) részére döntési javaslat megtétele céljából a Minisztérium vagy a közreműködő szervezet készíti elő. Társminisztériumokkal és más szervezetekkel közös pályázat esetén az együttműködési megállapodásban meghatározottak szerint történik a pályázatok előkészítése, kezelése, a bíráló bizottság összeállítása, valamint a döntéshozatal.

(2) Amennyiben a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, a bizottságok munkájában szavazati joggal rendelkező tagként vehetnek részt a miniszter által kijelölt minisztériumi és külső szakértők mellett a Pénzügyminisztérium és a pályázatok elbírálásában érdekelt más tárcák által delegált tagok, a miniszter által felkért gazdasági és szakmai érdek-képviseleti szervek által delegált tagok, valamint az érdekelt regionális szervezetek, így különösen a regionális fejlesztési tanácsok képviselői. A bizottságok munkájukba tanácskozási és véleményezési joggal a Magyar Államkincstár és más érdekelt szervek képviselőit is bevonhatják. A bizottságok elnökét és tagjait – a delegálást követően – a miniszter nevezi ki. A bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg. A bizottságok folyamatos beadási határidejű pályázatok esetén rendszeresen, de legalább kéthavonként üléseznek.

(3) * 

(4) Folyamatos beadási határidő esetén – amennyiben az Ámr. másként nem rendelkezik – a pályázatokat el kell bírálni és a támogatási döntést meg kell hozni a befogadástól számított 90 napon belül. A pályázati felhívás rendelkezhet úgy is, hogy a pályázatokat a minisztérium egy vagy több meghatározott időpontban egyidejűleg bírálja el. A bizottság a támogatási igénynél kisebb összeg odaítélésére is tehet javaslatot.

(5) A pályázatokról – a bizottságok döntési javaslatának ismeretében – a miniszter dönt.

(6) A támogatási döntésekről a döntést követő 10 munkanapon belül a bizottságok titkársága vagy a közreműködő szervezet adatot szolgáltat

a) több támogatási forrásra benyújtott támogatási igény esetén a többi érintett előirányzat kezelője részére;

b) az Ámr. 85. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben meghatározott eljárási rend szerint a Magyar Államkincstár részére;

c) *  a támogatásban részesített pályázatoknak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a Minisztérium honlapján történő közzététele céljából.

(7) * 

(8) Az Ámr. 2. §-ának 71. pontja szerinti jelentősebb vállalati beruházások esetén a támogatási igény elbírálására – amennyiben a pályázat befogadásra került – a pályázat benyújtásától számított 45 nap áll rendelkezésre, és a döntéshozó a támogatási döntésről a döntéstől számított 5 munkanapon belül tájékoztatja az ITD–H Kht.-t, amely arról haladéktalanul értesíti a pályázót.

A szerződéskötés

8. § (1) A támogatásban részesített pályázóval a támogatási szerződést az Ámr. 83. §-ának (2) bekezdésében, 84. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott nyilatkozatok birtokában és a támogatási döntés alapján, az Ámr. 87. §-ának (2)–(8) bekezdésében, 88–89. §-aiban, 92. §-ának (6) bekezdésében és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételekkel a Minisztérium, illetve az általa erre feljogosított közreműködő szervezet köti meg. A támogatások folyósítására kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.

(2) Keretszerződéses támogatási forma esetén a támogatási szerződést – az Ámr. és az e rendeletben meghatározott rendelkezések figyelembevételével – a közreműködő szervezet köti meg. Ebben az esetben a támogatások minisztériumi folyósítására kizárólag a megkötött támogatási szerződés Minisztérium által történő jóváhagyását követően kerülhet sor.

(3) Támogatási szerződés akkor köthető, ha legalább a következőket tartalmazza:

a) a támogatás összegét, és amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ezt a tényt, a támogatott program vagy projekt támogatásának jogcímét, a felhasználás feltételeit és követelményeit, valamint a támogatott program vagy projekt részletes leírását;

b) a támogatás folyósításának módját az Ámr. 91. §-ának (3)–(4) bekezdéseiben foglaltak szerint, a kölcsönös teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését;

c) az ellenőrzési jogosultság elfogadását;

d) a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket, az elállás jogát;

e) a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket;

f) támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg nyújtásának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét, az elállás jogát abban az esetben, ha az előleggel a pályázó nem számolt el a támogatási szerződésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül;

g) a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket;

h) a felek megnevezését és az aláírási jogosultsággal rendelkezők előnyomtatott nevét és aláírását, a szerződés keltét;

i) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.

(4) Az 5. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a támogatási szerződés megkötésének feltétele a közbeszerzési eljárás dokumentumainak csatolása.

9. § (1) A pályázati felhívás a szerződéskötés feltételeként meghatározott fajtájú és mértékű szerződési biztosíték nyújtását írhatja elő. Pályázaton kívüli támogatás esetén a döntéshozó a szerződési biztosítékot egyedileg határozza meg.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően a pályázati felhívás vagy pályázaton kívüli támogatás esetén a döntéshozó másképp nem rendelkezik, a szerződéskötés feltétele a beruházás megvalósítási költségeihez nyújtott – 5 millió forint összeget meghaladó – támogatás esetén

a) *  a természetes személy, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozás által kötött, a támogatási szerződéssel egyidejűleg aláírásra került jelzálogszerződés, amelyben feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az odaítélt támogatás biztosítékaként felajánlott, a Minisztérium által elfogadott ingatlanra vagy – 10 millió forint összegű támogatásig – ingó dologra legalább a támogatási összeg és járulékai mértékéig a 11. § (2) bekezdés szerinti zárójegyzőkönyvnek az érdekeltek által történő jóváhagyása napjáig, illetve – a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén – a keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a Minisztérium javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre;

b) egyéb, az e rendelet alapján támogatásban részesíthető személy tekintetében, a 11. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi beszámoló jóváhagyásának napjáig, de legalább a pénzügyi beszámoló beküldési határidejét követő 6. hónap végéig a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetére kedvezményezettként a Minisztériumot megjelölő, legalább az odaítélt támogatás összegével és járulékaival azonos összegre szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény rendelkezésre bocsátása;

c) a pénzügyi beszámoló jóváhagyását megelőzően a támogatási döntés b) pont szerinti kedvezményezettje köteles a pénzügyi beszámoló jóváhagyásától a 11. § (2) bekezdésében meghatározott zárójegyzőkönyv felvételére megadott határidőt követő 6 hónapig terjedő időszakra, a támogatási szerződésben vállalt további kötelezettségek nem teljesítése esetére a Minisztériumot megjelölő, legalább az odaítélt támogatás összegével és járulékaival azonos összegre szóló, visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt rendelkezésre bocsátani, de választhat, hogy bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény helyett az ezen időszakra eső kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként legalább az odaítélt támogatási összeg és járulékai erejéig, a Minisztérium által elfogadott ingatlanra vagy – 10 millió forint összegű támogatásig – ingó dologra a Minisztérium javára jelzálogjogot jegyeztet be;

d) *  vagy óvadéki szerződés vagy közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási szerződés – amely a támogatási szerződésbe is foglalható – rendelkezésre bocsátása. A közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási szerződés akkor fogadható el, ha a Minisztérium meggyőződött a kezes fizetőképességéről, valamint a kezesi kötelezettségek teljesíthetőségéről.

(3) *  A (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott jelzálogszerződést közjegyzői okiratba kell foglalni.

(4) *  A (2) bekezdés alkalmazásában a támogatási összeg járulékaként a támogatási összeg 20%-át kell figyelembe venni.

(5) *  A (2) bekezdés a) pontja szerinti személyek döntésüktől függően a támogatás biztosítékaként a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvény, óvadéki szerződés vagy közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási szerződés – amely a támogatási szerződésbe is foglalható – rendelkezésre bocsátását, illetve a (2) bekezdés b) pontja szerinti személyek döntésüktől függően a támogatás biztosítékaként a (2) bekezdés d) pontja szerinti óvadéki szerződés vagy közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási szerződés – amely a támogatási szerződésbe is foglalható – rendelkezésre bocsátását is választhatják a támogatási szerződés hatálya alatt, minden tárgyévben legfeljebb egy alkalommal a 3. § (3) bekezdés szerinti módosítási díj közreműködő szervezet számára történő megfizetése mellett. Az első módosítás díjának fizetése alól a támogatott mentesül.

(6) *  Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az Áht. 87. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott költségvetési szerv, a települési, megyei és kisebbségi önkormányzat, valamint ezek részvételével alapított és többségi tulajdonában lévő közhasznú társaság, továbbá az egyház, a közalapítvány, a társasház, a lakásszövetkezet és az a pályázó, aki, illetőleg amely kizárólag állami tulajdonban lévő ingatlan vagy ingó vagyontárgy fejlesztéséhez igényli a támogatást.

A támogatások folyósítása

10. § (1) A támogatások folyósítását a Magyar Államkincstár – az Ámr. 90–92. §-aiban meghatározott rendelkezések figyelembevételével – a miniszter vagy az általa utalványozásra feljogosított személy rendelkezése, utalványozása alapján, továbbá a feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan az Ámr. VII. fejezete szerint végzi.

(2) A támogatás folyósítása a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettjének nevére szóló és általa benyújtott számlákon, valamint – a (4) bekezdés kivételével – a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás alapján történik. Az utalványozáskor biztosítani kell a támogatási szerződés és a támogatás folyósításának (kifizetésének) összhangját, továbbá a kifizetés alapjául szolgáló teljesítést igazoló dokumentumok, így különösen a számla vagy számlát helyettesítő bizonylat meglétét, valamint ezek összhangját a támogatás alapjául szolgáló projekt költségvetésével.

(3) *  A számlák kelte nem előzheti meg a pályázat benyújtásának időpontját, kivéve a pályázati felhívás alapján elismerhető, a beadás határnapja előtti egy éven belül kifizetett tervezési és engedélyezési eljárási díjakat, valamint a R. 9. § (5) bekezdés a) pontjában említett import esetét.

(4) Önkormányzatok részletfizetéssel megvalósuló beszerzései, valamint az úgynevezett harmadikfeles finanszírozás esetén, továbbá a központi költségvetési szervek többségi tulajdonában lévő közhasznú társaságok közhasznú tevékenységével kapcsolatos beruházásaihoz igénybe vett támogatás esetén a támogatás folyósítása – a (2) bekezdéstől eltérően – a teljesítés igazolása mellett és a támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon alapuló elszámolás alapján történik, a tényleges kifizetést igazoló dokumentumok nélkül.

(5) A támogatás igénybevétele, ha jogszabály másként nem rendelkezik – a vissza nem térítendő kamattámogatás és a természetbeni telephelyjuttatás, illetve a vissza nem térítendő támogatásból épített vagy vásárolt telephely kivételével – teljesítésarányosan és forrásarányosan történhet. Támogatási előleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része – teljesítésarányosan és forrásarányosan – csak azt követően folyósítható, ha a támogatási döntés kedvezményezettje az előleggel a támogatási szerződés szerint elszámolt és a saját forrás, illetve egyéb pénzügyi források adott évi ütemezés szerinti összegének forrásarányos felhasználását igazolta.

(6) Amennyiben a pályázati felhívás lehetővé teszi, a belföldi természetes személy, a mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő pályázó az odaítélt támogatási összeg 50%-ának erejéig, de legfeljebb 100 millió forint összeghatárig a pályázatában támogatási előleg folyósítását igényelheti egy alkalommal. Az előleg folyósításáról a támogatási döntésben rendelkezni kell. A támogatási előleg folyósítására, visszatartására, illetve folyósításának felfüggesztésére a (8)–(9) bekezdések rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(7) Támogatási előleg folyósításának igénylése esetén, ha a támogatási döntés kedvezményezettje a pályázati felhívás alapján vagy a 9. § (2) bekezdése szerinti biztosíték adására egyébként nem lenne köteles, akkor az előleg folyósításának feltételeként – választása szerint – köteles a támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetére

a) hozzájárulni, hogy az igényelt előleg biztosítékaként a Minisztérium által elfogadott ingatlanra vagy – 10 millió forint összegű támogatásig – ingó dologra, a támogatási előleg összegének és járulékainak erejéig – az előleggel történő elszámolás támogatási szerződésben meghatározott napjáig – a Minisztérium javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre, vagy

b) *  a támogatási szerződésben rögzített elszámolási határidőt követő 60. napig, vagy – ha a támogatás igénybevétele ezt az időpontot megelőzi – a támogatás igénybevételének a támogatási szerződésben meghatározott napját követő 60. napig terjedő időszakra kedvezményezettként a Minisztériumot megjelölő, az igényelt támogatási előleg összegével és járulékaival azonos összegre szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát, biztosítási szerződés alapján kiállított kezesi kötelezvényt, óvadéki szerződést vagy közjegyzői okiratba foglalt készfizető kezességvállalási szerződést rendelkezésre bocsátani.

(8) *  A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint, de legfeljebb öt költségvetési évre kiterjedően történhet. Az Ámr. 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásoknál, amennyiben a beruházási projekt megvalósulása az öt költségvetési évet meghaladja, támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeli ütemezés szerint öt költségvetési évet meghaladóan is folyósítható, legfeljebb a beruházás tervezett befejezését követő egy évig.

(9) Az esedékes támogatásnak az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése szerinti visszatartására, a támogatás folyósításának a felfüggesztésére

a) az Ámr. 90. §-ának (1) bekezdésében, 92. §-ának (4)–(5) bekezdéseiben foglalt feltételek fennállása esetén a köztartozás fennálltáig,

b) felszámolási és végelszámolási eljárás megindulása esetén, illetve

c) csődeljárás esetén a csődegyezség megszületéséig

kerül sor. A támogatás visszatartása, illetve folyósításának felfüggesztése a támogatási döntés kedvezményezettjének a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem érinti.

(10) Vissza nem térítendő támogatással megvalósuló telephelyjuttatás [R. 4. § (1) bekezdés d) pont] esetén a támogatást az ingatlan adásvételi szerződés bemutatását követően az eladó részére kell folyósítani. Az adásvételi szerződéshez csatolni kell az eladó nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan ellenértékét még nem kapta meg. A természetbeni telephelyjuttatás vagy a vissza nem térítendő támogatásból épített vagy vásárolt telek és/vagy épület esetén a telephely, illetve az ingatlan támogatási előlegként értelmezhető.

11. § * 

A pályázatok és a támogatások ellenőrzési rendszere

12. § (1) A támogatási programot, projektet – különös tekintettel a támogatási szerződés szerződésszerű teljesítésére, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználásra – a pályázat benyújtásától a támogatási program, projekt lezárásáig a Minisztérium és az általa erre feljogosított közreműködő szervezet, továbbá jogszabályban feljogosított egyéb szervek ellenőrzik. Az ellenőrzésre jogosult közreműködő szervezetek az ellenőrzést az Ellenőrzési Kézikönyvben/Szabályzatban foglaltak alapján végzik, amelyet a Minisztériummal is jóvá kell hagyatni. A közreműködő szervezeteket a Minisztérium ellenőrzi a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint.

(2) A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(3) *  Ellenőrzésre különösen a pályázat benyújtását követően a döntés-előkészítés folyamatában, illetve a szerződéskötést megelőzően (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során a pénzügyi elszámolás, illetve a finanszírozás folyamatában (közbenső ellenőrzés), a támogatott program, projekt pénzügyi lezárását közvetlenül megelőzően vagy az üzemeltetési és fenntartási kötelezettség ideje alatt (utóellenőrzés), valamint a támogatási program, projekt lezárását és a zárójegyzőkönyv jóváhagyását megelőzően (záróellenőrzés) kerülhet sor. A pályázó köteles hozzájárulni a pályázat benyújtásakor a pályázat előzetes – helyszíni és dokumentumok alapján történő – ellenőrzéséhez.

(4) *  A pályázati felhívás előírhatja, hogy a támogatott a támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséről, a pályázati felhívásban meghatározott időszakonként és módon beszámolni köteles. A pályázati felhívás kötelezővé teheti a 100 millió forint feletti támogatással megvalósuló program, projekt pénzügyi beszámolójának auditálását (könyvvizsgáló által történő ellenőrzését) is, amelyet a támogatási szerződésben is rögzíteni szükséges.

(5) Amennyiben a pályázó vagy a támogatott az (1)–(4) bekezdésben meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt támogatás visszavonható.

13–15. § * 

16–33. § * 

Átmeneti és záró rendelkezések

34. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2004. évben és azt követően kiírt pályázatokra, valamint pályázaton kívüli támogatások esetén a hatálybalépést követően megkötött támogatási szerződésekre kell alkalmazni.

(2) A 2004. január 1. napja előtt meghirdetett támogatási programokra az azok alapjául szolgáló jogszabály rendelkezéseit és a közzétett pályázati felhívás feltételeit kell alkalmazni. E pályázatok támogatási igényéről – a támogatási döntést követően – a pályázati felhívásban megjelölt célelőirányzat terhére kell gondoskodni.

(3) * 

(4) *  E rendelet alapján meghirdetett pályázatokra, a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R.-ben, az Útpénztár rendeletben, az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 58/2006. (VIII. 11.) GKM rendeletben – hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások esetén az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2005. (V. 13.) GKM rendeletben –, az Áht.-ban, az Ámr.-ben, a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről szóló 24/2003. (III. 4.) Korm. rendeletben, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben, valamint a 2006. évi új fejlesztési célú pályázati felhívások közzétételének és egyedi fejlesztési támogatási döntések meghozatalának egyes szabályairól szóló 74/2006. (IV. 3.) Korm, rendeletben foglaltak az irányadók.

(5) *