A jogszabály mai napon ( 2024.06.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2004. (XI. 13.) OM rendelet

az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-ának (1) bekezdése c) és j) pontjában, valamint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 4. §-ának (2) bekezdése g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel, a Központi Statisztikai Hivatal elnökével és a Közbeszerzések Tanácsának elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter), valamint az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–3. § * 

Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék * 

4. § (1) * 

(2) *  A szakképzési törvény 2. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott szakképzést folytató intézményben szakmai vizsgaelnöki teendők ellátásával megbízható vizsgaelnököket tartalmazó Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakmacsoportonként és szakképesítésenként kell összeállítani.

5. § (1) *  Az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételről a szakképesítésért felelős miniszter dönt. A szakképesítésért felelős miniszter a döntési jogkörét átruházhatja az általa kijelölt, felügyelete alá tartozó intézmény vezetőjére.

(2) *  A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat bármikor benyújtható a szakképesítésért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vagy az (1) bekezdés alapján kijelölt intézménybe.

(3) A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell: * 

a) *  a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet, annak megjelölését, hogy mely szakmacsoportra, illetve szakképesítésre kérik a felvételt;

b) a részletes szakmai önéletrajzot;

c) az Országos szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemnél a szakmai tevékenység, és ha a kérelmező végzett ilyet, a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos, művészeti tevékenység ismertetését.

(4) *  A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolni kell:

a) az erkölcsi bizonyítványt;

b) a szakirányú pedagógus végzettséget, vagy felsőfokú szakirányú végzettséget, vagy felsőfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást;

c) a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást;

d) szakértői pályázat esetén a jelentkező által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;

e) *  a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát, kivéve, ha a kérelem előterjesztése vagy a bírálati díj befizetése elektronikus úton történik.

(5) *  A névjegyzékbe való felvételi kérelmet külön pályázattal kell benyújtani. Több szakképesítésre egy pályázatot kell benyújtani.

(6) *  A névjegyzékbe benyújtott pályázat esetén a gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység.

6. § (1) *  A pályázatok értékelésére, a törléssel, felfüggesztéssel összefüggő döntések előkészítésére a szakképesítésért felelős miniszter bírálóbizottságot hoz létre, és gondoskodik a működés feltételeiről. A bírálóbizottság legalább öt tagból áll.

(2) *  A bírálóbizottságba be kell vonni:

a) a szakképesítésért felelős miniszter,

b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács képviselőjét, vagy a gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai szervezet, vagy a szakképesítés tekintetében érdekelt felsőoktatási intézmény képviselőjét.

(3) *  A névjegyzéket a szakképesítésért felelős miniszter készíti el és gondoskodik annak megjelentetéséről lehetőség szerint évente egy alkalommal, az elbírálást követő hónap utolsó napjáig a minisztérium honlapján a 9. § (7) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. A köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján a névjegyzéket közzé kell tenni. A kiegészítéseket is magában foglaló egységes névjegyzéket szükség szerint, de legalább háromévenként közzé kell tenni.

Vegyes rendelkezések * 

7. § (1) Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

(2) A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a megszűnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlő módon igazolja.

(3) *  Amennyiben a pályázó elektronikus úton nyújtja be pályázatát, annak e jogszabály által előírt kötelező közokirati mellékletei elektronikus úton nem terjeszthetőek elő.

8. § (1) *  A 6. §-ban meghatározott bírálóbizottság tagja nem vehet részt

a) saját pályázatának elbírálásában,

b) az őt érintő döntés meghozatalában,

c) *  a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója pályázatának elbírálásában,

d) munkáltatója, a munkáltatói jogkör gyakorlója által benyújtott pályázat elbírálásában, valamint annak a személynek a pályázata elbírálásában, akivel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(2) *  A bírálóbizottság működésének rendjéről szabályzatot fogad el, amelyet a szakképesítésért felelős miniszter hagy jóvá. A bírálóbizottság tagjainak névsorát a szakképesítésért felelős minisztérium honlapján közzé kell tenni.

9. § (1) *  A névjegyzékben történő nyilvántartásba vétel időtartama öt év.

(2) *  Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi időtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplő adatok új szakterületek, szakmacsoportok, szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) * 

(4) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő beadványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék és a szakterület, a vizsgaterület, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés megnevezését,

c) *  a nyilvántartásba vétel óta végzett vizsgaelnöki tevékenység ismertetését.

(5) A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történő meghosszabbítására az elbírálás időpontja alapján kerül sor. A kérelemhez csatolni kell

a) * 

b) azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatásához szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

(6) *  A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat azok benyújtásától számított, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőn belül el kell bírálni.

(7) *  A vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat, meghosszabbítási, illetve kiegészítési kérelmeket évente három alkalommal kell elbírálni.

10. § (1) *  A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat és kiegészítési, meghosszabbítási kérelem benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni.

(2) *  A bírálati díj összege a pályázat, illetve a kérelem benyújtásakor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)

a) *  tíz százaléka a névjegyzékbe,

b) * 

benyújtott pályázat, illetve kérelem esetén.

(3) *  Ha a pályázat benyújtója több szakmacsoportra kéri a felvételét, pályázatonként köteles bírálati díjat fizetni.

(4) A névjegyzéken való meghosszabbítás iránti kérelem és a jogorvoslati kérelem bírálati díja a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott bírálati díj összegének ötven százaléka.

(5) *  Az e rendeletben megállapított bírálati díjat az Oktatási Hivatal, illetve a szakképesítésért felelős miniszter által irányított minisztérium – e rendelet mellékletében meghatározott – bankszámlájára kell befizetni a rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy elektronikus úton. A befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjéről szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik. A befizetett bírálati díj az Oktatási Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, Közbeszerzések Tanácsa, illetve az érintett minisztérium bevétele. A bírálati díj a bírálóbizottság feladatainak ellátásához, a jogorvoslati kérelmek elbírálásához, az e feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére használható fel. Ha a szakképesítésért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatai ellátásába felügyelete alá tartozó intézményt von be, a bírálati díj az intézményi feladatok ellátásának fedezetéül is felhasználható. A bírálati díj elektronikus úton történő megfizetésének szabályait külön jogszabály állapítja meg.

11. § (1)–(5) * 

(6) *  A névjegyzékre felkerültek részére igazoló levél adható ki, amelynek tartalmaznia kell:

a) a vizsgaelnöki tevékenység jogosultságának időpontját;

b) azt a szakképesítést, amelyben vizsgaelnöki teendőket láthat el;

c) a kiállítója bélyegzőjének lenyomatát, a kiállító aláírását.

12. § *  (1) *  Törölni kell a névjegyzékből azt,

a) aki kéri;

b) akit öt évnél hosszabb ideje vettek fel a névjegyzékbe, s nyilvántartását nem hosszabbították meg;

c) aki elhunyt;

d) akit büntetőeljárás keretében – jogerős ítélettel – a foglalkozásának gyakorlásától vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

(2)–(8) * 

(9) *  A szakmai vizsgaelnökök a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott időközönként – legalább 3 évenként – továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzésről a szakképesítésért felelős miniszter vagy az általa kijelölt fejlesztő-szolgáltató intézet gondoskodik.

(10)–(11) * 

13–14. § * 

15–17. § * 

Melléklet a 31/2004. (XI. 13.) OM rendelethez

A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre a pályázatelbírálási díjat be kell fizetni

a) *  Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ 10023002–00282565–00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.

b) Egészségügyi Minisztérium 10032000–01491838–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

c) *  Szociális és Munkaügyi Minisztérium 10032000–00285568–00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla.

d) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000–01494549 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

e) *  Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 10032000–01460658–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

f) * 

g) *  Honvédelmi Minisztérium VGH HM igazgatás – 10023002-01780499-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

h) Igazságügyi Minisztérium 10032000–01483305–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

i) Informatikai és Hírközlési Minisztérium 10032000–00285544–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

j) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000–01468216–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

k) * 

l) *  Oktatási és Kulturális Minisztérium 10032000–00282637–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

m) Pénzügyminisztérium 10032000–01454055–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

n) Központi Statisztikai Hivatal 10032000–01456363–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

o) Közbeszerzések Tanácsa 10032000–01720361–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

p) *  Oktatási Hivatal 10032000–00282637–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámla.

q) *  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 10032000–01744260–00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámla.

r) *  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 10032000–00290713–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.

s) *  Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 10023002–00300795–00000000 pénzforgalmi jelzőszámú előirányzat-felhasználási keretszámla.