A jogszabály mai napon ( 2023.04.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról * 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

I.

Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya kiterjed valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett és az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) támogatott, illetve támogatásra javasolt, a 2. § f) pontjában meghatározott gyógyszerre és a 2. § b) pontjában meghatározott különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerre (a továbbiakban együtt: gyógyszer), a támogatás megállapítására, a támogatás módjának és mértékének meghatározására, valamint a támogatás feltételeinek meghatározása céljából végzett értékelési folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos szükséglet-, illetve technológia-értékelésre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed mindazon szervezetekre és természetes személyekre, amelyek az egyes gyógyszerek E. Alapból történő támogatását kezdeményezik, illetve amelyek részt vesznek az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásában.

II.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a)-m) * 

n)-o) * 

p) egészség-gazdaságtani elemzés: a meghatározott alternatívák költségeinek és következményeinek a megjelölése, mérése, értékelése és összehasonlítása; * 

q) * 

r)-z) * 

zs) * 

III.

3. § * 

IV.

Támogatási szabályok

4. § *  (1) A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadása során a Gyftv. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti támogatási összegek számítása az 1. számú melléklet táblázatában feltüntetett maximálisan adható százalékos mértékeket alapul véve történik. Az E. Alapból támogatott gyógyszerek a (2)-(8) bekezdések szerinti támogatási kategóriákba sorolhatók be.

(2) *  100%-os támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amelyet a NEAK a Gyftv. 28. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatási módszerrel finanszíroz, és amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére, illetve megelőzésére (a továbbiakban együtt: kezelés) szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(3) *  A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (3) bekezdése alapján számított támogatási összegű, kiemelt, indikációhoz kötött támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

a) kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek legeredményesebb és leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek:

aa) folyamatos gyógyszeres kezelés nélkül az életet közvetlenül veszélyeztetik, vagy

ab) irreverzíbilis folyamatokat indítanak el, és a várható élettartamot vagy az életminőséget jelentősen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

b) ritka és/vagy örökletes kórképek ritka megjelenési formái, amelyek súlyos betegségterhet eredményező betegségek kezelésére szolgálnak, vagy

c) a ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik.

(4) Emelt, indikációhoz kötött - három különböző az a)-c) pontok szerinti százalékos mértékű - támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely kizárólag indikációhoz kötötten súlyos, általában folyamatos vagy élethossziglan tartó kezelést igénylő krónikus betegségek és rendellenességek, vagy középsúlyos, krónikus betegségek, vagy súlyos, de rövidebb ideig tartó betegségek leghatékonyabb kezelésére szolgál. A különböző százalékos támogatási kategóriák a következők:

a) Eü 90 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely

aa) olyan betegségek, illetve rendellenességek kezelésére szolgál, melyek reverzíbilis - de kezelés nélkül irreverzíbilis - folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot és életminőséget közepesen kedvezőtlenül befolyásolják, vagy

ab) súlyos és nagy betegségterhet jelentő kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

b) Eü 70 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely súlyos, de nem élethossziglan tartó betegségek, rendellenességek hatékony kezelésére szolgál.

c) Eü 50 százalékos támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek, illetve heveny betegségek hatékony kezelésére szolgál a 3. számú mellékletben meghatározott indikációban.

(5) *  Átlagon felüli (normatív 80%) támogatási kategóriába sorolható be az a gyógyszer, amely népegészségügyi szempontból kiemelkedően fontos súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek leghatékonyabb kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek reverzíbilis - de kezelés nélkül irreverzíbilis - folyamatot indítanak el, melynek következményei élethosszig tartanak, és a várható élettartamot, az életminőséget közepesen és kedvezőtlenül befolyásolják.

(6) Átlagos támogatási kategóriába (normatív 55%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) közepesen súlyos, krónikus betegségek és rendellenességek hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek

aa) számottevő életminőség romlással járnak, vagy

ab) csökkent önellátó képességet eredményeznek,

b) krónikus, jelentős betegségterhet okozó kórképek kiegészítő terápiájának gyógyszere, amely jelentős egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(7) Átlag alatti támogatási kategóriába (normatív 25%) sorolható be az a gyógyszer, amely

a) krónikus betegségek és rendellenességek eredményes és hatékony kezelésére szolgál, amely betegségek, illetve rendellenességek az önellátó képességet részlegesen és tartósan rontják,

b) közepesen súlyos, heveny betegségek eredményes kezelésére szolgál, amelyek az életminőséget vagy az önellátó képességet átmenetileg vagy hosszabb ideig hátrányosan befolyásolják,

c) krónikus és heveny betegségek és rendellenességek kiegészítő terápiájának azon gyógyszere, amely bizonyítottan értékelhető mértékű egészségnyereséget biztosít reális ráfordítással.

(8) Támogatási érték nélküli kategóriába (0%) tartoznak

a) a kizárólag az egészségügyi szolgáltatók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerek,

b) *  azon gyógyszerek, melyeket - ez irányú kérelemre - a NEAK támogatási érték nélkül fogad be.

5. § *  (1) *  A Gyftv. 27. § (4) bekezdésében foglalt, a kiemelt és emelt indikációhoz kötött támogatási csoportba tartozó betegségcsoportok és indikációs területek megnevezését, valamint a támogatással történő felírásra jogosultak körét a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A 2. és 3. számú melléklet szerinti indikációs pontokban foglaltak alapján az ott megjelölt orvosok a NEAK által a társadalombiztosításba befogadott és közleményben közzétett gyógyszereket rendelhetik.

(2) *  Az egyes indikációs pontokhoz tartozó kijelölt intézmények megjelölését a NEAK javaslata alapján a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A kijelölt intézmények listáját a NEAK is közzéteszi a honlapján.

(2a) *  Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet végző, valamint rend- és honvédelmi alapellátási tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdése szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött.

(3) *  A Gyftv. 27. § (7) bekezdésében foglalt, a különkeretes gyógyszerek körét a hatóanyag és a betegségcsoport megjelölésével a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) *  A tételes elszámolásba besorolt hatóanyagok körét az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

5/A. § *  (1) *  A 2. és 3. számú mellékletben szereplő indikációs pontokban foglaltak alapján társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszer esetén a szakorvos a szakorvosi javaslatot a „Szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” című űrlapon vagy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján elektronikusan, a (2) bekezdés szerinti tartalommal adja meg. Az EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a szakorvos a beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki a szakorvosi javaslatról.

(1a) *  A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt a szakorvosi javaslatok érvényessége meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig.

(1b) *  Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az (1a) bekezdés szerinti időtartamig - ideiglenesen meghosszabbításra került a szakorvosi javaslat.

(2) A szakorvosi javaslaton az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyszerrendeléshez” szöveget,

b) a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,

c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát, valamint betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód),

d) *  az orvos nevét, orvosi bélyegzőjének számát, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát,

e) a felírási jogosultságot meghatározó indikációs pont sorszámát, a támogatási kategóriát (kiemelt, emelt), és emelt támogatási kategória esetén a támogatás százalékos mértékét,

f) a javasolt gyógyszer hatóanyagát, hatáserősségét, beviteli módját, javasolt adagolását,

g) *  űrlap esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, az EESZT útján történő kiállítása esetén a szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási számát.

(3) A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethető példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanevű készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanevű készítményt rendelheti betege számára.

(4) *  A 2. és 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.

5/B-5/D. § * 

6. § *  Közgyógyellátás jogcímen

a) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportból a preferált referencia ársávba tartozó,

b) azokból a hatóanyag alapú fix támogatású csoportokból, ahol nem képződött preferált referencia ársáv, a referencia vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árú, vagy napi terápiás költségű és

c) a hatóanyag alapú fix támogatású csoportba nem tartozó

gyógyszer rendelhető.

7. §-10/G. § * 

11. § *  (1) A Gyftv. 26. §-ában foglalt támogatásvolumen szerződések esetén a támogatásvolumen nagysága a betegség prevalenciájából, illetve incidenciájából következő kezelésre alkalmas betegszám egészségügyi szakmai kollégium által javasolt nagyságát figyelembe véve kerül meghatározásra.

(2) A gyógyszerek utánkövetése céljából a forgalomba hozatali engedély jogosultjával történt egyeztetést követően az egészségbiztosító a támogatásvolumen szerződésben meghatározhatja azokat a paramétereket és azok elvárt értékeit, amelyekkel a vizsgált terápia klinikai előnyét monitorozza.

(3) Amennyiben az adott gyógyszer eredményessége elmarad az előre meghatározott, elvárt értéktől, a referenciának választott kezeléshez viszonyított többletkiadásokat a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles megtéríteni.

(4) A forgalomba hozatali engedély jogosultja támogatásvolumen szerződés keretében vállalhatja a kezelés megkezdésekor minimum 3 hónap kezelésének ingyenes biztosítását a terápia eredményességének bizonyítása érdekében.

12. § *  (1) *  A különkeretes gyógyszerek beszerzési árához a NEAK 100%-os társadalombiztosítási támogatást nyújt azzal, hogy egyebekben a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

(2) *  A NEAK és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerződés szerint - az éves keretösszegig - az egészségügyi szakmai kollégium által kidolgozott és közzétett protokollok alapján a 4. számú mellékletben szereplő betegségcsoportok kezelésére szolgáló gyógyszereket lehet rendelni.

13. § (1) * 

(2) Meghatározott (fix) összegű támogatásban már részesülő készítmények esetén kiemelt támogatás akkor adható, ha:

a) a már támogatott azonos hatóanyagú csoport esetében a gyógyszer napi terápiás költsége a referencia készítmény napi terápiás költségénél nem magasabb, vagy

b) * 

c) * 

(3) * 

14. § *  (1) A gyógyszer befogadásának egyéb feltételei:

a) új csomagolás az előző csomagolással azonos termelői áron vagy import beszerzési áron (a továbbiakban együtt: termelői ár) és azonos támogatási mértékkel fogadható be;

b) új kiszerelés a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

c) új hatáserősség a már támogatott azonos márkanevű készítmény azonos vagy alacsonyabb termelői áron számított egységnyi hatóanyag árán fogadható be;

d) új gyógyszerforma az azonos alkalmazási módú azonos márkanevű gyógyszerek napi terápiás költségen vagy alacsonyabb áron fogadható be;

e) *  biológiai gyógyszer, hasonló biológiai gyógyszer esetén

ea) *  az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.) 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb termelői áron, az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második hasonló biológiai készítmény ehhez képest további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

eb) ha a Tfr. szerinti referencia biológiai gyógyszer még nem részesül társadalombiztosítási támogatásban, de a Tfr. 2. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer már támogatott, akkor a már támogatott készítménnyel azonos referencia biológiai gyógyszerrel rendelkező második hasonló biológiai készítmény legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron, minden további belépő a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhet be a támogatási rendszerbe;

f) termelői ára az elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú és azonos alkalmazási módú gyógyszer termelői áránál legalább 40%-kal alacsonyabb legyen; az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második készítmény ehhez képest további legalább 20%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron; a további 3 belépő az utolsó belépőhöz képest 5%-kal alacsonyabb termelői áron; ezt követően a már befogadott legalacsonyabb termelői árú gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;

g) több hatóanyagot is tartalmazó orális gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense támogatott, és

ga) fogyasztói ára nem haladja meg az azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, vagy

gb) amennyiben nincs azonos forgalomba hozatali engedély jogosult által forgalmazott, az adott monokomponenst tartalmazó készítmény, fogyasztói ára nem haladja meg a monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, legalacsonyabb napi terápiás költségű már támogatott formájának fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

h) *  több hatóanyagot is tartalmazó inhalációs gyógyszerformájú készítmény a támogatásba akkor fogadható be egyszerűsített eljárással, ha a kombinációs készítmény valamennyi monokomponense azonos indikációban támogatott, valamint fogyasztói ára nem haladja meg az azonos hatóanyagú monokomponenseket tartalmazó, a kombinációs készítmény hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, azonos indikációban már támogatott forma fogyasztói áron számolt egységnyi hatóanyagárának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét;

i) *  az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott;

j) *  a g) és h) pont szerinti befogadások esetén a NEAK a határozatában megjelöli a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatási összeg számítása során figyelembe veendő készítményeket és fix csoportokat;

k) *  ha az e) és f) pont alapján az első generikum, illetve generikumnak nem minősülő hasonló biológiai gyógyszer a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer, illetve a támogatásba befogadott referencia biológiai gyógyszer termelői áránál legalább 60%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, akkor az ezután a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál, illetve hasonló biológiai gyógyszernél alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe.

(2) Gyógyszer támogatásának egyéb feltételei:

a) *  az orális és inhalációs kombinációs készítmények támogatása nem haladhatja meg a termék hatáserősségéhez és kiszereléséhez legközelebb álló hatáserősségű és kiszerelésű, terápiásan megfelelő mennyiségű, azonos indikációval rendelkező monokomponensek támogatásának a monokomponens kombinációban lévő hatóanyagmennyiségére számított összegét, amennyiben mindegyik monokomponens támogatott, azzal hogy az inhalációs kombinációs készítmény esetén a kombinációs készítmény és a monokomponensek támogatási összege közötti különbséget a forgalombahozatali engedély jogosultja támogatás-volumen szerződés keretében is megtérítheti;

b) * 

14/A. § * 

15. § *  Nem fogadható be 0%-nál magasabb támogatási kategóriába olyan orális készítmény, amelynek a kiszerelési egysége meghaladja az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, érvényesen rendelhető gyógyszermennyiséget.

16-18. § * 

V.

Eljárási szabályok

19-20. § * 

21. § (1) *  Az ügyfél a kérelem benyújtásakor igazgatási-szolgáltatási díjat fizet postai befizetéssel vagy átutalással a NEAK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, melynek összege:

a) egyszerűsített eljárásrend esetén

aa) gyógyszer esetén 300 000 Ft,

ab) *  tápszer és forgalomba hozatalra engedélyezett, a Szabványos Vényminta Gyűjteményben vagy a Gyógyszerkönyvben is szereplő gyógyszer esetén 30 000 Ft,

b) normál eljárásrend esetén 1 500 000 Ft.

(2) * 

(3) *  Az e rendeletben megállapított igazgatási-szolgáltatási díjköteles tevékenység az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá nem tartozó szolgáltatásnak minősül.

(4) *  A befizetett díj az eljáró szerv bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. Az eljáró szerv a bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(5) * 

(6) * 

(7) Az Itv.

a) 28. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b) * 

c) *  32. §-ának (1) bekezdésében, illetve 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d) *  86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni.

(8) * 

(9) A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás alrendszerébe tartozó, költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(10) * 

22. § * 

23. § * 

VI. Záró- és átmeneti rendelkezések

24. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet - szabályozási tárgykörében - a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának megállapítását, valamint nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő felvételüket szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló 89/105/EGK tanácsi irányelvvel.

24/A. § *  Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2011. (VII. 27.) NEFMI rendelettel megállapított 1-3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2011. augusztus 1. napját megelőzően felírt vényekre a gyógyszerek kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2011. július 31-én hatályos szabályok szerint.

25. § *  (1) * 

(2) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 4. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a hatálybalépést megelőzően felírt vények 2012. január 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a hatálybalépést megelőző napon hatályos szabályok szerint.

(3) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. január 31-éig felírt vények 2012. január 31-éig válthatók ki.

(4) Az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 3. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2012. február 29-éig felírt vények 2012. február 29-éig válthatók ki.

(5) * 

(6) *  A 2. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti és orvostechnikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2012. (VII. 19.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 8/a2. pontját 2012. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

(7) *  A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletben és 3. mellékletével megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy a 2013. március 1-jét megelőzően felírt vények 2013. március 31-éig kiválthatóak és az így beváltott vények elszámolhatóak a 2013. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerint.

(8) *  A 3. számú melléklet 2013. április 1-jét megelőzően hatályos EÜ90 4/a., EÜ90 4/b., EÜ90 4/c., EÜ90 4/d. és EÜ90 4/e. pontja alapján felírt vények 2013. március 31-éig válthatók ki.

(9) *  A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 4. mellékletével megállapított EÜ90 4/a1., EÜ90 4/a2., EÜ90 4/b1., EÜ90 4/b2., EÜ90 4/c1. pontra felírt vények 2013. április 1-jétől válthatók ki.

(10) *  Azok az 1-es típusú cukorbetegek, akik a 2. számú melléklet 2013. április 30-án hatályos EÜ100 2. és EÜ100 3. pontja alapján nem jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, de kórtörténetük alapján korábban jogosultak voltak ilyen készítmény alkalmazására, a 2. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított EÜ100 2. és EÜ100 3. pontjában foglalt indikációk teljesülése esetén jogosultak analóg inzulin készítmény alkalmazására, függetlenül attól, hogy korábban álltak-e legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt.

(11) *  A 3. számú melléklet EÜ70 21. pontja alapján 2014. február 1-jét megelőzően felírt vények 2014. február 1-jétől az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 3. melléklet 5. pontjával megállapított EÜ90 34. pont alapján válthatóak ki és számolhatóak el.

(12) *  A 3. számú mellékletnek az egyes gyógyszerészeti tárgyú és egyéb, a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet 10. § b) pontjával hatályon kívül helyezett EÜ90 1/d. pontja alapján felírt vények 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(13) *  A 3. számú melléklet EÜ90 4/f. pontja alapján felírt vények EÜ 90 százalékos támogatással 2014. április 30-ig válthatóak ki és számolhatóak el.

(14) *  A 2. számú melléklet EÜ100 24. pontja alapján 2015. április 1-jét megelőzően felírt, dienogest hatóanyagú gyógyszerek vényei kiemelt, indikációhoz kötött támogatással érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(15) * 

(16) *  A 2. számú melléklet MódR.-rel megállapított EÜ100 8/h1. és EÜ100 8/h2. indikációs pontja szerinti feltételeknek megfelelő készítmények kiemelt, indikációhoz kötött támogatással 2015. november 1-jétől rendelhetőek.

(17) *  A 2. számú melléklet MódR. 5. §-ával hatályon kívül helyezett EÜ100 8/h. pontja alapján felírt vények 2015. december 1-jéig válthatóak ki és számolhatóak el.

(18) *  A 3. számú melléklet EÜ70 18. pontja alapján 2017. szeptember 30-ig felírt vények 2017. november 30-ig kiválthatóak és elszámolhatóak.

(19) *  A 2. számú melléklet 2020. január 15-ét megelőzően hatályos Eü100 66. pontja alapján felírt gyógyszerek vényei érvényességi idejükig válthatóak ki és számolhatóak el.

(20) *  A 3. számú melléklet EÜ90 36. pontja alapján 2020. január 31-ig felírt vények kiválthatóak és elszámolhatóak kiemelt támogatással a 2. számú melléklet EÜ100 71. pontja szerint.

(21) *  A 2. melléklet EÜ100 77/a1. és EÜ100 77/a2. pontja alá befogadott gyógyszereket vényen kizárólag a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 22/A. §-a szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől lehet rendelni.

26. § *  (1) A 3. számú mellékletnek a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet és a finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosításáról szóló 15/2016. (VII. 15.) EMMI rendelet (a továbbiakban: MódR.2.) 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3., EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontja alapján felírt vények 2016. október 31-éig válthatóak ki és számolhatóak el.

(2) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/a1., EÜ90 3/a2., EÜ90 3/a3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/a. pontjára.

(3) A 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével hatályon kívül helyezett EÜ90 3/b1., EÜ90 3/b2., EÜ90 3/b3. pontjára vonatkozó szakorvosi javaslatok érvényesek a 3. számú mellékletnek a MódR.2. 3. mellékletével megállapított EÜ90 3/b. pontjára.

1. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez * 

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK
NORMATÍV
ATC ATC MEGNEVEZÉS 0% 25% 55% 80% EMELT KI-
EMELT
ÉR-
TÉK
NÉL-
KÜL
ÁTLA-
GON
ALULI

ÁTLA-
GOS
ÁTLA-
GON
FELÜLI
INDI-
KÁCIÓ-
HOZ
KÖ-
TÖTT
INDI-
KÁCIÓ-
HOZ KÖ-
TÖTT
KÜLÖN-
KERET
A01A FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
A01AA fogszuvasodást megelőző szerek X
A01AB antiinfectív szerek a száj lokális kezelésére X
A01AD egyéb szerek a száj lokális kezelésére X
A02A ANTACIDOK
A02AA magnézium-vegyületek X
A02AD alumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexe X
A02AX egyéb antacid-kombinációk X
A02B PEPTIKUS FEKÉLY ÉS GASZTROOESOPHAGIALIS REFLUX BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
A02BA H2-receptor blokkolók X X
A02BB prostaglandinok X
A02BC proton pumpa inhibitorok X X
A02BX a peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei X
A02D Felfúvódás elleni szerek
A02DA felfúvódás elleni szerek X
A03A BÉLMŰKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAIRA HATÓ SZEREK
A03AA synthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttal X
A03AB synthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületek X
A03AD papaverin és származékai X X
A03AX egyéb syntheticus anticholinerg szerek X
A03B BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN
A03BA belladonna alkaloidok, tertiaer aminok X
A03C GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHOLEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI
A03CA syntheticus anticholinerg szerek és pszycholeptícumok kombinációi X
A03CB belladonna és származékai pszicholepticumokkal kombinálva X
A03D GÖRCSOLDÓK ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK
A03DB Belladona és származékainak kombinációi analgeticumokkal X
A03E GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB GYÓGYSZEREKKEL
A03EA görcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációi X
A03F PROBULSIV SZEREK
A03FA propulsiv szerek X X
A04A HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK
A04AA serotonin (5HT-3) antagonisták X X
A04AD Egyéb hányáscsillapítók X X
A05A EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
A05AA epesav-készítmények X X
A05AX az epebetegségek egyéb terápiás készítményei X
A05B MÁJVÉDŐK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK
A05BA májvédők X
A05C EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK KOMBINÁCIÓI
A05CX epebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációi X
A06A HASHAJTÓK
A06AB contact hashajtók X
A06AD ozmotikus hashajtók X X
A06AX egyéb hashajlók X
A07A BÉLFERTŐTLENÍTŐK
A07AA antibiotikumok X X X
A07AB Szulfonamidok X
A07B BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK
A07BA szén-készítmények X
A07C ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL
A07CA orális folyadékpótló sókészítmények X
A07DA bélmotilitást csökkentő szerek X
A07E BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
A07EA corticosteroidok helyi használatra X X X
A07EC aminosalicylsav és hasonló készítmények X X
A08 FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL
A08AA központi hatású fogyasztószerek X
A08AB perifériásan ható fogyasztószerek X
A09A DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET
A09AA enzimkészítmények X X X X
A09AB savkészítmények X
A10A INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK
A10AB gyors hatású insulinok X X X X
A10AC intermedier hatástartamú insulinok X X X
A10AD intermedier és gyorshatású insulinok keverékei X X X X
A10AE hosszú hatástartamú insulinok X X X
A10B ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK
A10BA biguanidok X
A10BB sulfonamidok, karbamid-származékok X
A10BD orális vércukorszint csökkentő kombinációk X X
A10BF alfa-glycosidase inhibitorok X X
A10BG thiazolidin-dionok X X
A10BH Dipeptidil peptidáz 4 (DPP-4) gátlók X X
A10BJ glükagon-szerű peptid-1
(GLP-1) analógok
X X
A10BK nátrium-glükóz ko-transzporter 2 (SGLT2) inhibitorok X X
A10BX egyéb orális vércukorszint csökkentők X X
A11A MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK
A11AA multivitaminok és ásványi anyagok kombinációi X
A11AB multivitamin, egyéb kombinációk X
A11B MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN
A11BA multivitaminok önmagukban X
A11C A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTŐ KOMBINÁCIÓJÁT
A11CA A-vitamin önmagában X
A11CC D-vitamin és analógjai X X X X
A11D B1-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI B6- ÉS
B12-VITAMINNAL
A11DA B1-vitamin önmagában X
A11DB B1-vitamin kombinációi B6- és/vagy
B12-vitaminnal
X
A11E VITAMIN-B KOMPLEX BELEÉRTVE
A KOMBINÁCIÓKAT
A11EA B-vitamin-komplex önmagában X
A11G ASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI
A11GA aszkorbinsav C-vitamin önmagában X X
A11H EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN
A11HA egyéb vitaminkészítmények önmagukban X
A12A KÁLCIUM
A12AA kálcium X X X X
A12AX kálcium kombinációi más gyógyszerekkel X
A12B KÁLIUM
A12BA kálium X
A12C EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK
A12CC magnézium X X
A12CD fluorid X
A14A ANABOLIKUS SZTEROIDOK
A14AA androstan származék X
A16A TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI
A16AB enzimek X
A16AX tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei X X
B01A TROMBÓZIS ELLENES SZEREK
B01AA K-vitamin antagonisták X
B01AB heparin csoport X X X X X
B01AC thrombocyta aggregatiót gátlók, kivéve heparin X X X X
B01AD enzimek X
B01AE direkt thrombin-inhibitor X X
B01AF direkt Xa faktor inhibitorok X X
B01AX Egyéb antithrombotikus szerek X X
B02A ANTIFIBRINOLYTICUMOK
B02AA aminosavak X X
B02AB proteinase inhibitorok X
B02B K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK
B02BA K-vitamin X X
B02BB fibrinogén X
B02BD véralvadási faktorok X X
B02BX egyéb systemás haemostaticumok X X X X
B03A VASKÉSZÍTMÉNYEK
B03AA kétértékű vas, orális készítmények X
B03AB háromértékű vas, orális készítmények X
B03AC háromértékű vas, parenterális készítmények X X
B03AD vas és folsav kombinációi X
B03AE vas, egyéb kombinációk X
B03B B12-VITAMIN ÉS FOLSAV
B03BB folsav és származékai X
B03X EGYÉB VÉRSZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
B03XA egyéb vérszegénység elleni készítmények X X
B05A VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK
B05AA vérpótlók és plazmafehérje frakciók X X
B05B iv. OLDATOK
B05BA parenterális táplálásra szolgáló oldatok X X
B05BB elektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatok X X
B05BC ozmotikus diurézist okozó szerek X
B05CB sóoldatok X
B05D PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI
B05DA izotóniás oldatok X
B05X iv. OLDATOK TARTOZÉKAI
B05XA elektrolit oldatok X
B05XB aminósavak X
B05XC vitaminok X
B05XX aminósavak X
B06A EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK
B06AA enzimek X
B06AC herediter angioödéma gyógyszerei X X
C01A SZÍVGLYCOSIDOK
C01AA digitális glycosidok X
C01B ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK, I. ÉS III. CSOPORT
C01BA antiarrhythmiás szerek, I.a csoport X
C01BB antiarrhythmiás szerek, I.b csoport X
C01BC antiarrhythmiás szerek, I.c csoport X X X
C01BD antiarrhythmiás szerek, III. csoport X x X
C01C CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK
C01CA adrenerg és dopaminerg szerek X X X
C01CE phosphodiesterase gátlók X
C01CX egyéb cardialis stimulánsok X
C01D SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK
C01DA szerves nitrátok X X X X
C01DX szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók X
C01E EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK
C01EA prostaglandinok X
C01EB egyéb szívszerek X X
C02A KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
C02AC imidazolin receptor agonisták X X X
C02C PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK
C02CA alfa adrenoreceptor blokkolók X X X
C02CC guanidin-származékok X
C02D ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK
C02DB hydrazino phthalazin-származékok X
C02DC pyrimidin-származékok X
C02KX Egyéb antihypertensívumok X X
C02L VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK
C02LA rauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációk X
C03A MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK
C03AA thiazidok önmagukban X
C03B MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK - THIAZIDOK KIVÉTELÉVEL
C03BA Szulfonamidok önmagukban X X
C03C CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK
C03CA Szulfonamidok önmagukban X X
C03CC aryloxy-ecetsav származékok X
C03D KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK
C03DA aldoszteron-antagonisták X X
C03DB egyéb kálium-visszatartó szerek X
C03E VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-
VISSZATARTÓ SZEREK KOMBINÁCIÓI
C03EA mérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációi X
C04A PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK
C04AB imidazolin-származékok X
C04AC nikotinsav és származékai X
C04AD purin-származékok X
C04AE ergot alkaloidok X
C04AX egyéb perifériás értágítók X
C05A ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
C05AD helyi érzéstelenítőt tartalmazó készítmények X
C05B VISSZÉR KEZELÉSE
C05BA heparinok és/vagy heparinoidok helyi használatra X X
C05BB szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz X
C05BX Egyéb szklerotizáló szerek
C05C CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK
C05CA bioflavonoidok X
C07A BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN
C07AA nem szelektív béta-blokkolók önmagukban X. X X X
C07AB szelektív béta-blokkolók önmagukban X X X X
C07AG alfa- és béta-blokkolók X X
C07B BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK
C07BB béta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidok X
C07C BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VIZELETHAJTÓK
C07CA nem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók X
C07CB szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók X X
C07F BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK
C07FB béta-blokkoló szerek, szelektívek és egyéb vérnyomáscsökkentők X
C08C SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, FŐKÉNT ÉRHATÁSÚAK
C08CA dihydropiridin-származékok X X X X
C08D SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT SZÍVHATÁSOKKAL
C08DA phenylalkylamin-származékok X X X
C08DB benzothiazepin-származékok X X
C08GA kalciumcsatorna-blokkolók és vizelethajtók X X
C09A ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK ÖNMAGUNKBAN
C09AA angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagunkban X X X X
C09B ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK, KOMBINÁCIÓK
C09BA angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtók X X
C09BB angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blokkolók X X
C09BX ACE-gátlók, egyéb kombinációk X X
C09C ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN
C09CA angiotenzin II antagonisták önmagukban X
C09D ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN
C09DA angiotenzin II antagonisták és vizelethajtók X
C09DB angiotenzin II antagonisták és calcium
csatorna blokkolók
X
C09DX angiotenzin II antagonisták, egyéb
kombinációk
X X X X
C10A CHOLESTERIN- ÉS TRIGLYCERID-
CSÖKKENTŐ SZEREK
C10AA Hmg CoA reductase gátlók X X
C10AB fibrátok X
C10AC epesavkötők X
C10AD nikotinsav és származékaik X
C10AX cholesterin- és triglycerid-csökkentő szerek X X
C10B LIPIDSZINT-CSÖKKENTŐ SZERE, KOMBINÁCIÓK
C10BA Hmg CoA reductase gátlók és egyéb lipidszint-csökkentők kombinációi X X X
C10BX Hmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációk X X X
D01A GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK
D01AA antibiotikumok X
D01AC imidazol- és triazol-származékok X X
D01AE gombásodás elleni egyéb lokális készítmények X X
D01B GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D01BA gombásodás elleni szisztémás készítmények X X
D02A BŐRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDŐANYAGOK
D02A bőrlágyító- és védőanyagok (FONO) X
D02AA szilikon-készítmények X
D02AC lágy paraffin és zsírtermékek X X
D02AF szalicilsav készítmények X X
D02AX egyéb puhító és védő anyagok X X
D03A HÁMOSÍTÓK
D03AX egyéb hámosítók X X X
D03B ENZIMEK
D03BA proteolitikus enzimek X X
D04A VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK, ÉRZÉSTELENÍTŐK STB.
D04A viszketés elleni szerek, beleértve: antihisztaminok, érzéstelenítők (FONO) X
D04AX egyéb viszketés elleni szerek X
D05A PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK
D05AX egyéb helyi psoriasis elleni szerek X
D05B PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D05BA psoralenek szisztémás használatra X
D05BB retinoidok a psoriasis kezelésére X X
D06A ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
D06AA tetracyclin és származékai X
D06AX egyéb antibiotikumok lokális használatra X
D06B KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA
D06BB vírusellenes szerek X
D06BX egyéb kemoterapeutikumok X
D07A CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
D07AA gyenge hatású corticosteroidok (I. csoport) X
D07AB mérsékelten erős hatású corticosteroidok (II. csoport) X
D07AC erős hatású corticosteroidok (III. csoport) X
D07AD igen erős hatású corticosteroidok (IV. csoport) X
D07B CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ
D07BB mérsékelten erős hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi X X
D07C CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI
D07CA gyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi X
D07CC erős hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi X
D07X CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI
D07XB mérsékelten erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi X
D07XC erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi X
D08A ANTISEPTICUMOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK
D08A antisepticumok és fertőtlenítők (FONO) X
D08AB alumíniumtartalmú szerek X
D08AD acidum boricum tartalmú készítmények X
D08AE phenol és származékai X
D08AG jódtartalmú készítmények X X
D08AX egyéb antisepticumok és fertőtlenítők X
D10A ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA
D10AD retinoidok az acne lokális kezelésére X
D10AF antiinfectivumok az acne kezelésére X
D10B ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK
D10BA retinoidok és acne kezelésére X X
D11A EGYÉB BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
D11AA izzadásgátló X
D11AC gyógyhatású samponok X
D11AX egyéb bőrgyógyászati készítmények X
G01A ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTIGUMOK KIVÉVE A CORTICOSTEROID-KOMBINÁCIÓKAT
G01AA antibiotikumok X
G01AF imidazol-származékok X
G01AX egyéb antiinfectivumok és antisepticumok X X
G02A OXYTOCINOIDOK
G02AB ergot alkaloidok X
G02AD prostaglandinok X
G02C EGYÉB NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
G02CB prolactin-inhibitorok X X X
G02CC vaginális gyulladáscsökkentő készítmények X X
G02CX egyéb nőgyógyászati szerek X
G03AD sürgősségi fogamzásgátlók X
G03B ANDROGÉNEK
G03BA 3-oxoandrosten (4) származékai X X
G03BB 5-androstanon (3) származékai X X
G03C OESTROGÉNEK
G03CA természetes és félszintetikus oestrogének önmagukban X X
G03CB szintetikus oestrogének önmagukban X
G03CX egyéb ösztrogének X X
G03D PROGESTOGÉNEK
G03DA pregnen (4) származékok X X X
G03DB pregnadien származékok X X X X
G03DC oestron származékok X X X X
G03F PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI
G03FA progestogének és oestrogének, fix kombinációi X
G03FB progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények X
G03G GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK
G03GA gonadotropinok X X X X X
G03GB szintetikus ovuláció-stimulálók X
G03H ANTIANDROGÉNEK
G03HA antiandrogén készítmények önmagukban X X
G03HB antiandrogének és oestrogének X
G03X EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS RENDSZER MODULÁTORAI
G03XA antigonadotropinok X X
G03XB progeszteron receptor modulátorai X X
G03XC szelektív oestrogen receptor modulátorok X X
G04B EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK
G04BC húgyúti kőoldók X X
G04BD urológiai görcsoldók X X
G04BE erectilis dysfunctio kezelésének készítményei X X
G04BX egyéb urológiai szerek X
G04C BENIGNUS PROSTATA HYPERETROPHIA KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI
G04CA alfa-adrenoreceptor antagonisták X
G04CB tesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorok X
H01A HYPOPHYSIS ELÜLSŐ LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK
H01AB thyrotropin X
H01AC somatropin és analógjai X X
H01AX az elülső hypophysis egyéb hormonjai és analógjaik X
H01B HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK
H01BA vasopressin és analógjai X X X
H01BB oxytocin és származékai X
H01C HYPOTHALAMUS-HORMONOK
H01CA gonadotropin releasing hormonok X X
H01CB növekedési hormon release inhibitor hormon X X
H01CC anti-gonadotropin felszabadító hormonok X X X
H02A SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN
H02AA mineralocorticoidok X X X
H02AB glucocorticoidok X X X X X X
H03A PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK
H03AA paizsmirigy-hormonok X
H03B ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK
H03BA thiouracilok X X
H03BB kéntartalmú imidazol-származékok X
H04A GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK
H04AA glycogenolyticus hormonok X X
H05A PARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK
H05AA Parathyreoid hormonok és homológjai X X
H05B ANTI-PARATHYREOID HORMONOK
H05BA calcitonin-készítmények X X X
H05BX egyéb készítmények X X
J01A TETRACYCLINEK
J01AA tetracyclinek X X
J01BA amphenicolok X
J01C BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK
J01CA széles spektrumú penicillinek X X X
J01CE béta-laktamáz érzékeny penicillinek X X X
J01CF béta-laktamáz rezisztens penicillinek X
J01CR penicillinek kombinációi,
beleértve a béta-laktamáz gátlókat
X X X
J01D EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK
J01DA cephalosporinok X
J01DB első generációs cephalosporinok X
J01DC második generációs cephalosporinok X X X
J01DD harmadik generációs cephalosporinok X X X
J01DH carbapenemek X
J01E SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM
J01EE Szulfonamidok és trimethropim kombinációi X X X
J01F MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK
J01FA makrolidok X X X X
J01FF linkosamidok X X
J01G AMINOGLYCOSIDOK
J01GA streptomycinek X
J01GB egyéb aminoglycosidok X X
J01M QUINOLONOK
J01MA fluoroquinolonok X X X
J01MB egyéb quinolok X
J01X EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK
J01XA glycopeptid antibiotikumok X
J01XB polymyxinek X X
J01XC antibakteriális steroidok X
J01XD imidazol származékok X
J01XX egyéb antibakteriális szerek X X
J02A SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK
J02AA antibiotikumok X
J02AB imidazol-származékok X
J02AC triazol származékok X X X X
J02AX egyéb szisztémás antimycotieumok X
J04A ANTITUBERKULOTIKUMOK
J04AB antibiotikumok X
J04AC hydrazidok X
J04AK egyéb antituberkulotikumok X
J04AM antituberkulotikumok kombinációi X
J05A KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK
J05AB nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével X X X X X
J05AD foszfonsav származékok X
J05AE protease inhibitorok X X X
J05AF nucleosid reverse transciptase gátlók X X
J05AG non-nucleosid reverse transciptase gátlók X X
J05AH neuraminidase inhibitorok X
J05AJ integráz inhibitorok X X
J05AP vírusellenes szerek HCV fertőzések kezelésére X X
J05AR vírusellenes szerek HIV fertőzés kezelésére, kombinációk X X
J05AX egyéb vírusellenes készítmények X X X X
J06B IMMUNGLOBULINOK
J06BA immun szérumok X
J06BB specifikus immunglobulinok X X
J06BC immunglobulinok X
J07A BAKTERIÁLIS VAKCINA
J07AG haemophillus influenza B vakcinák X
J07AH meningococcus vakcinák X X
J07AL pneumococcus vakcinák X X X
J07AM tetanusz vakcinák X X
J07AX . egyéb bakteriális vakcinák X
J07B VIRÁLIS VAKCINÁK
J07BA encephalitis vakcinák X
J07BB influenza vakcinák X
J07BC hepatitis vakcinák X X
J07BF poliomyelitis vakcinák X
J07BK varicella vakcinák X
J07 BAKTERIÁLIS ÉS VIRÁLIS VAKCINÁK KOMBINÁCIÓI
J07CA bakteriális és virális vakcinák kombinációi X
L01A ALKYLEZO SZEREK
L01AA mustárnitrogén-analógok X X X
L01AD nitrosoureák X
L01AX egyéb alkilező szerek X X
L01B ANTIMETABOLITOK
L01BA folsav analógok X X X
L01BB purin analógok X X
L01BC pyrimidin analógok X X
L01C NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEK
L01CA vinca alkaloidok és analógjaik X
L01CB podophyllotoxin-származékok X X
L01CD taxánok X
L01D CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
L01DB anthracylinek és rokon vegyületek X X
L01DC egyéb cytotoxicus antibiotikumok X X
L01E PROTEIN KINÁZ INHIBITOROK
L01EA BCR-ABL tirozin-kináz gátlók X X
L01EB Epidermalis növekedési faktor (EGRF) tirozinkináz jelátvitelgátlók X X
L01EC B-Raf szerin-treonin-kináz(BRAF) gátlók X X
L01ED Anaplasztikus lymphomakináz (ALK) gátlók X X
L01EE Mitogén-aktivált proteinkináz(MEK) gátlók X X
L01EF Cyclin-függő kináz (CDK)gátlók X X
L01EG mTOR (mammalian target of rapamycin)-
kináz gátlók
X X
L01EH Humán epidermális növekedési faktor 2-es típusú receptor (HER2) tirozinkináz gátlók X X
L01EJ Janus kináz (JAK) gátlók X X
L01EK Vascularis endothelialis növekedési faktor receptor (VEGFR) tirozinkináz gátlók X X
L01EL Bruton-féle tirozinkináz (BTK)gátlók X X
L01EX Egyéb protein-kináz gátlók X X
L01X EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK
L01XA platina-vegyületek X
L01XB methyl hydrazinok X
L01XC monoclonalis antitestek X X
L01XD photodinamias terápiában használt szerek X
L01XX egyéb cytostaticumok X X
L02A HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
L02AB progestogenek X X
L02AE gonadotropin releasing hormon analógok X X
L02B HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK
L02BA antioestrogenek X X
L02BB antiandrogenek X X
L02BG enzim-inhibitorok X X
L02BX egyéb hormonantagonisták és rokon
anyagok
X X
L03A CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK
L03AA colonia stimuláló faktorok X X
L03AB interferonok X X X
L03AC interleukinok X
L03AX egyéb cytokinek és immunmodulátorok X X
L04A IMMUNSUPPRESSIV SZEREK
L04AA szelektív immunsuppressiv szerek X X X
L04AB Tumor nekrózis faktor alfa (TNFα) inhibitorok X X
L04AC Interleukin-gátlók X X
L04AD calcineurin gátlók X X X
L04AX egyéb immunsuppressiv szerek X X X
M01A NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
M01AA butylpyrazolidinek X
M01AB ecetsav- és rokon vegyületek X X X X
M01AC oxicamok X X X X
M01AE propionsav-származékok X X X
M01AG fenamatok X X
M01AH coxibok X X
M01AX egyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények X X X
M01C SPECIFIKUS RHEUMAELLENES SZEREK
M01CB aranykészítmények X
M01CC penicillamin és hasonló vegyületek X
M02A ÍZÜLETI ÉS IZOMFÁJDALMAK KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEI
M02AA nem steroid gyulladásgátlók, lokális készítmények X
M02AC salicyl-sav-származékot tartalmazó készítmények X
M02AX egyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakra X X
M03A PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOM-
RELAXÁNSOK
M03AC egyéb quateraaer ammónium-vegyületek X
M03AX EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK X
M03B KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK
M03BA carbamin-sav észterek X
M03BB oxazol-, thiazin- és triazin-származékok X
M03BX egyéb központi támadáspontú szerek X X
M03C IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK
M03CA dantorlen és származékai X
M04A KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK
M04AA húgysavképződést gátló készítmények X X
M05B MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK
M05BA bisphosphonatok X X X
M05BB bisphosphonát kombináció X X X
M05BX mineralizációra ható egyéb gyógyszerek X X X
M09A A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB GYÓGYSZEREI
M09AX a váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei X X
N01A ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK
N01AB halogénezett szénhidrogének X
N01AF barbiturátok önmagukban X
N01AH opioid érzéstelenítők X
N01AX egyéb általános érzéstelenítők X
N01B HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK
N01BA amino-benzoesav észterek X
N01BB amidok X
N01BX egyéb helyi érzéstelenítők X
N02A OPIOIDOK
N02AA természetes opium-alkaloidok X X X X
N02AB phenylpiperidin-származékok X X X
N02AC diphenylpropylamin-származékok X
N02AE oripavin származékok X X
N02AG opioidok és görcsoldók kombinációi X X
N02AJ opioidok kombinációja nem-opioid fájdalomcsillapítókkal X X X
N02AX egyéb opioidok X X x
N02B EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENTŐK
N02BA salicylsav és származékai X X
N02BB pyrazolonok X X X
N02BE anilidek X
N02C MIGRÉNELLENES SZEREK
N02CA ergot alkaloidok X
N02CC szelektív 5HT1-receptor agonisták X
N02CX egyéb migrénellenes készítmények X
N03A ANTIEPILEPTICUMOK
N03AA barbiturátok és származékaik X X X
N03AB hydantoin-származékok X X X
N03AD succinimid-származékok X X
N03AE benzodiazepin-származékok X X X
N03AF carboxamid-származékok X X X X
N03AG zsírsav-származékok X X X X
N03AX egyéb anticpilepticumok X X X
N04A ANTICHOLINERG SZEREK
N04AA tertiaer aminok X X
N04B DOPAMINERG SZEREK
N04BA dopa és dopa származékok X X X X
N04BB adamantan-származékok X X X
N04BC dopamin agonisták X X X
N04BD MAO-B bénítók X X X
N04BX egyéb dopaminerg szerek X X
N05A AHTIPSYCHOTICUMOK
N05AA alifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinok X
N05AB piperazin szerkezetű phenothiazinok X X
N05AC piperidin szerkezetű phenothiazinok X
N05AD butyrophenon-származékok X X X
N05AE indol-származékok X X
N05AF thioxanthen-származékok X X X
N05AH diazepinek és oxazepinek X X
N05AL benzamidok X X X X
N05AN lítium X X X
N05AX egyéb antipsychoticumok X X
N05B ANXIOLYTICUMOK
N05BA benzodiazepin- származékok X X X
N05BB diphenylmethan-származékok X
N05BC carbamidok X
N05BE azaspirodecanedion-származékok X
N05BX egyéb anxiolyticumok X
N05C ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK
N05CA barbiturátok önmagukban X
N05CB barbiturátok, kombináció X
N05CD benzodiazepin-származékok X
N05CM egyéb altatók és nyugtatók X
N06A ANTIDEPRESSZÁNSOK
N06AA nem szelektív monoamin-reuptake gátlók X X
N06AB szelektív szerotonin-reuptake gátlók X X X
N06AG MAO-A bénítók X X
N06AX egyéb antidepresszánsok X X X
N06B PSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK
N06BA Centrális hatású sympathomimeticumok X X
N06BC xanthine-származékok X
N06BX egyéb psychostimulánsok és nootropicumok X X
N06D DEMENTIA ELLENES SZEREK
N06DA anticholinesterasok X X
N06DX egyéb anti-demencia gyógyszerek X X
N07A PARASYMPATHOMIMETICUMOK
N07AA cholinesterase-bénítók X X
N07AX egyéb parasympathomimeticumok X X
N07B SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK
N07BA dohányzásellenes szerek X X X
N07BB gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére X
N07BC opioid-függőségben használt gyógyszerek X X
N07C SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK
N07CA szédülés elleni készítmények X X
N07X EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK
N07XX egyéb idegrendszerre ható gyógyszerek X X
P01A AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOON OKOZTA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI
P01AB nitroimidazol-származékok X
P01B MALÁRIAELLENES SZEREK
P01BA aminoquinolonok X X
P01BD diaminopyrimidinek . X
P02C NEMATODÁK ELLENI SZEREK
P02CA benzimidazol származékok X
P03A EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES SZEREK
P03AX egyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerek X
R01A LOKÁLIS ORR-OEDEMA-
CSÖKKENTŐK ÉS EGYÉB NASALIS KÉSZÍTMÉNYEK
R01AA sympathomimeticumok önmagukban X
R01AC antiallergikumok, kivéve corticosteroidokat X
R01AD corticosteroidok X
R01AX egyéb nasalis készítmények X X
R02A GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK
R02AA antisepticumok X
R03A ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK
R03AC szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták X X X
R03AK adrenergek és más asthmaelleni szerek X X X
R03AL adrenerg szerek kombinációi anticholinerg szerekkel X X X
R03B EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK
R03BA glucocorticoidok X X
R03BB anticholinerg szerek X X
R03BC antiallergikumok, kivéve a corticosteroidokat X X
R03C SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK
R03CA alfa és béta adrenoreceptor agonisták X
R03CC szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták X X
R03D EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASTHMATICUMOK
R03DA xanthinok X X
R03DC leucotrien receptor antagonisták X X
R03DX Egyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekre X X
R05C KÖPTETŐK, KIVÉVE A KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT
R05CA Köptetők X
R05CA köptetők X
R05CB nyákoldók X X
R05D KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTETŐ KOMBINÁCIÓKAT
R05DA ópium alkaloidok és származékaik X
R05DB egyéb köhögéscsillapítók X
R05F KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETŐK KOMBINÁCIÓI
R05F köhögéscsillapítók és köptetők kombinációi (FONO) X
R05FA ópium-származékok és köptetők X
R06A SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK
R06AA aminoalkyl éterek X
R06AB substituált alkylaminok X
R06AC substituált ethylendiaminok X
R06AD henothiazin-származékok X
R06AE piperazin-származékok X X
R06AX egyéb szisztémás antihisztaminok X X
R07A EGYÉB, LÉGZŐRENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK
R07AA tüdő surfactantok X X
R07AX Légzőrendszerre ható egyéb készítmények X X
S01A FERTŐZÉSELLENES SZEREK
S01AA antibiotikumok X
S01AB Szulfonamidok X
S01AD vírusellenes szerek X X
S01AE fluoroquinolonok X X
S01AX egyéb antiinfect szerek X
S01B GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK
S01BA corticosteroidok önmagukban X X
S01BC nem steroid gyulladásgátló szerek X
S01C GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI
S01CA corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi X
S01E GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZŰKÍTŐK
S01EA sympethomimeticumok X X
S01EB parasympathomimeticumok X
S01EC carboanhydrase inhibitorok X X X
S01ED béta-receptor blokkolók X X X X
S01EE prosztaglandin analógok X X
S01EX a glaucoma kezelésének egyéb gyógyszerei X
S01F PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK
S01FA anticholinerg szerek X
S01G LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS ANTIALLERGIKUMOK
S01GA lokális oedema-csökkentőként használt sympathomimeticumok X
S01GX egyéb antiallergikumok X
S01H HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK
S01HA helyi érzéstelenítők X
S01J DIAGNOSZTIKUMOK
S01JA színezőanyagok X
S01K SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK
S01KX egyéb sebészeti segédanyagok X
S01LA érújdonképződés-gátló szerek X
S01X EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK
S01XA egyéb szemészeti készítmények X X X
S02C CORTICOSTEROIDOK ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI
S02CA corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi X
S02D EGYÉB FÜLÉSZETI GYÓGYSZEREK
S02DA fájdalomcsillapítók és érzéstelenítők X
S03A FERTŐZÉSELLENES SZEREK
S03AA fertőzésellenes szerek X
V01A ALLERGÉNEK
V01AA allergén extraktumok, kivonatok X X
V03A MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
V03AB antidotumok X
V03AC vassal kelátot képző szerek X X
V03AE hyperkalaemia gyógyszerei X X X
V03AF detoxikáló szerek cytostatikus kezeléskor X X
V03AK szöveti ragasztóanyagok X
V03AN gyógyászatban alkalmazott gázok X
V04AX egyéb diagnosztikumok X
V04C EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK
V04CG gyomorszekréció vizsgálatához használt szerek X
V04CJ Thyreoidea funkciós tesztek X X
V06C csecsemőtápszerek X X X
V06D EGYÉB TÁPSZEREK
V06D tápszerek X X X X X
V06DD Aminosavak, beleértve a polipeptid kombinációkat X X
V07A ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY
V07AB oldószerek hígító oldatok beleértve az öblítő oldatokat X X X
V07AY technikai fertőtlenítők X X
V08A RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK
V08AA vízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok X
V08AB vízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok X
V08AC vízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok X
V08AD nem vízoldékony röntgenkontrasztanyagok X
V08B RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK
V08BA bárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagok X
V08C MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK
V08CA paramágneses röntgenkontrasztanyagok X
V08CB szuper paramágneses kontrasztanyagok X
V08D ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK
V08DA ultrahang-kontrasztanyagok X
V10 TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK
V10A GYULLADÁSCSÖKKENTŐ KÉSZÍTMÉNYEK
V10AX Egyéb gyulladáscsökkentő terápiás radioaktív készítmények X
V10X EGYÉB THERÁPIÁS RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK
V10XX további therápiás radioaktív készítmények X X

2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez * 

A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába (EÜ100) tartozó betegségcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

EÜ100 1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Inzulinkezelésre szoruló (önmagában vagy orális antidiabetikum mellett) cukorbeteg

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos, házi gyermekorvos,
vegyes praxisú orvos (a továbbiakban együtt: háziorvos)
Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E10, E11, E12, O24

EÜ100 2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében

- legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy megfelelő életmód-terápia mellett az étkezés után 60-90 perccel mért posztprandriális vércukorszint érték havonta négy alkalommal meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

- legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12, O24

EÜ100 3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Legalább 3 hónapig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 1-es vagy 2-es típusú diabetesben szenvedő cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

Három hónapnál rövidebb ideig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg részére, ha legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos (az elhárításhoz külső segítséget igénylő) hypoglikaemia jelentkezik.

2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében a gyógyszer alkalmazása egy év után csak akkor folytatható, ha a szakorvosi javaslat kiállítását megelőző egy éven belül három - legalább két hónap különbséggel mért - HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van. (A gyógyszer alkalmazása a HbA1c értéktől függetlenül akkor is folytatható, ha a betegnek legalább egy - az orvosi dokumentációban feltüntetett - súlyos, az elhárításhoz külső segítséget igénylő hypoglikaemiás eseménye volt.)

A fenti feltételek alapján végzett kezelést követően, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő beteg esetében

- legalább egy évig humán intenzifikált inzulinkezelés alatt álló (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) cukorbeteg részére, amennyiben a beállított terápia ellenére megfelelő szénhidrátanyagcsere-háztartást (HbA1c<8,0%) nem lehetett elérni, vagy havonta legalább 3 alkalommal - az orvosi dokumentációban feltüntetett - korrekciót igénylő hypoglikaemia jelentkezik.

- legalább fél évig az Eü50 6/d. pont alapján kezelt cukorbeteg részére, amennyiben a szakorvosi javaslat kiállítását megelőzően legalább két hónap különbséggel mért HbA1c értéke közül kettő 8,0% alatt van.

A kezelés további fenntartására a fenti szabályok vonatkoznak.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Belgyógyászat javasolhat és írhat
Diabetológiai szakellátóhely Csecsemő- és gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap
ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot) E10, E11, E12

EÜ100 4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Myasthenia gravis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G70

EÜ100 5.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tetanusz profilaxis dokumentáltan szükséges eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ100 6/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Házi oxigénellátásban részesülő beteg részére - dokumentáltan szükséges esetben, a beteg részére történő betanítással és átadással

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő és gyermek kardiológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermektüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 24 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J95, J96, J97, J98, J99

EÜ100 6/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tartós házi oxigénellátásban részesülő beteg részére, akinek életvitelében dokumentáltan jelentős javulást eredményez az oxigéngázhoz képest, a beteg részére történő betanítással és átadással

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J95, J96, J97, J98, J99

EÜ100 7/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Transzplantált beteg részére az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Csecsemő- és gyermekkardiológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gastroenterológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gyermek gastroenterológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gyermeksebészet javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gyermek-tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Hematológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Kardiológia javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Mellkassebészet javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Sebészet javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Szívsebészet javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Belgyógyászat javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Nefrológia javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Belgyógyászat javaslatra írhat
Megkötés nélkül Csecsemő- és gyermekgyógyászat javaslatra írhat
Megkötés nélkül Gastroenterológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Gyermeksebészet javaslatra írhat
Megkötés nélkül Hematológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Kardiológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Nefrológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Sebészet javaslatra írhat
Megkötés nélkül Szívsebészet javaslatra írhat
Megkötés nélkül Tüdőgyógyászat javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 7/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szervtranszplantáción átesett betegek részére CMV betegség megelőzésére fenyegető rejectio (GVH) esetén

- CMV retinitis indukciós és fenntartó kezelésére szerzett immunhiányos állapotban (AIDS-ben)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Illetékes szakorvos írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B2020, Z940, Z941, Z942, Z944, Z948

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 8/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegség miatt végzett kemoterápia/irradiáció során fellépő súlyos lázas neutropénia esetén, vagy olyan esetben, ha a lázas neutropénia kockázata a 20%-ot meghaladja

- Perifériás őssejt gyűjtés esetén

- Csontvelő-átültetésben részesülő betegek, akik hosszan tartó, súlyos neutropéniának lehetnek kitéve

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Haematológia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Klinikai onkológia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Sugártherápia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Gyermek hemato-onkológia javasolhat és írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R72

EÜ100 8/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kizárólag szekunder profilaxisban, amennyiben a megelőző kemoterápiás ciklusban grade 3-4-es fokozatú neutropéniához társulóan az alábbiak közül valamelyik neutropéniás komplikáció következett be:

- neutropénia miatti antibiotikus vagy antimikotikus kezelés;

- neutropénia miatti hospitalizáció;

- neutropénia miatti dózishalasztás vagy dóziscsökkentés;

- febrilis neutropénia.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Haematológia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Klinikai onkológia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Sugártherápia írhat
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelés Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

R72

EÜ100 8/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint I. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R521, R5290

EÜ100 8/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint II. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R520, R522

EÜ100 8/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegek fájdalomcsillapítása, WHO szerint III. fájdalomcsillapító lépcsőbe tartozó szerként, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R520, R521

EÜ100 8/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségek, az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gastroenterológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C

EÜ100 8/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Malignus tumor következtében fellépő osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok

- Myeloma multiplex ossealis manifestatiói

- Tumoros hypercalcaemia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C90

EÜ100 8/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Malignus tumor következtében fellépő csontmetasztázisok

- Myeloma multiplex ossealis manifestatiói

- Tumoros hypercalcaemia, de kizárólag a készítmény alkalmazási előírásában szerepelő javallatok figyelembevételével.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C90

EÜ100 8/d3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Csontrendszert érintő események (patológiás csonttörés, a csontok besugárzása, gerincvelő kompresszió vagy csontműtét) megelőzésére prosztata tumor csontáttéteiben szenvedő felnőtt beteg részére - az onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján progresszióig (csontszcintigráfia és CT-vel vagy MR-rel detektált változás), ha a betegnél az EÜ100 8/d2. pont alapján rendelhető készítmény

- dokumentáltan ellenjavallt vagy túlérzékenység miatt nem alkalmazható,

- alkalmazása során akut-fázis reakció alakul ki [a kezelés első 3 napján fellépő, lázzal (≥38 °C) kísért, hát- vagy ízületi vagy csontfájdalom formájában],

- alkalmazása nem javasolt súlyos vesekárosodás (kreatinin-clearance < 30 ml/perc) vagy a kreatinin-clearance 30-60 ml/perc esetén, vagy az alkalmazási előírás alapján alkalmazandó csökkentett dózis ellenére romló vesefunkció esetén, vagy,

- legalább 3 hónapig történő alkalmazása során a csontfolyamat progrediál.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg Klinikai onkológia írhat
gyógyintézet
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C795, C61H0

EÜ100 8/e.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt emlőrák csontáttétekkel

- Tumoros hypercalcaemia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795

EÜ100 8/f.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A 8/d1., 8/d2. és 8/e. pont alatti infúziós kezelések hatásának fenntartására vagy önálló terápiaként - ha a betegnél nem szükséges parenterális biszfoszfonát kezelés, akkor anélkül is

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C795, C90

EÜ100 8/g1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hyperprolactinaemia

- Infertilitás

- Acromegalia

- Galaktorrhoea

- Prolactinoma

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Andrológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D352, E220, E2210, N64, N97

EÜ100 8/g2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A 8/g1. pont szerinti esetekben, dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Andrológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D352, N64, N97, E221, E220

EÜ100 8/h1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

A megelőző 3 hónapban az e pont alá tartozó gyógyszerrel kezelt beteg részére, illetve azon beteg részére, akinél az EÜ 100 8/h2. pontra besorolt készítményekkel szemben intolerancia áll fenn, vagy az adott készítmények kontraindikáltak

- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

EÜ100 8/h2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK

A megelőző 3 hónapban az Eü100 8/h1. pont alá tartozó gyógyszerrel nem kezelt beteg (új beteg) részére

- szervre lokalizált prosztatarák sugárkezelésekor:

a) közepes kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 6 hónapig,

b) magas kockázat esetén neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- lokálisan előrehaladott prosztatarák kezelésekor kiemelten magas rizikójú prosztatarák esetén:

a) ha a beteg alkalmatlan sebészeti vagy sugárkezelésre,

b) sebészeti kezelést megelőzően neoadjuvánsként maximum 3 hónapig,

c) sugárkezeléskor neoadjuváns/konkomittáns/adjuváns formában 3 hó - maximum 3 évig;

- bármely kockázat esetén nyirokcsomó pozitivitáskor (N+);

- metasztatikus prosztatarákban szenvedő betegeknél;

- kuratív kezelés után fellépő progresszió esetén;

androgen deprivációs hormonterápiaként, maximum 1 hónapos bevezető antiandrogén kezelés mellett, onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

EÜ100 8/h3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Prosztatarákban szenvedő férfiak kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Budapest Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Budapest Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Budapest Szent Imre Kórház
Budapest Uzsoki utcai Kórház
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Szent Margit Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Győr Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szentes Dr. Bugyi István Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 8/i1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus vagy tamoxifen intolerancia esetén dokumentált hormonreceptor pozitív emlődaganatos, postmenopauzában levő betegek kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Postmenopauzában lévő, hormonreceptor pozitív korai emlőrákos beteg adjuváns kezelése standard tamoxifen terápiát követő szekvenciális kezelésként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/i4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Lokálisan, lokoregionálisan előrehaladott vagy metasztatikus, hormonreceptor pozitív emlőrákban, tamoxifen és aromatase-gátló - vagy ha a beteg korábban tamoxifent nem kapott, aromatase-gátló - kezelés után bekövetkező progresszió (elváltozások méretének 25%-os növekedése, vagy új gócok megjelenése) esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509

EÜ100 8/j.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Fej-nyaki területen rosszindulatú daganatok miatt végzett sugárkezeléshez csatlakozó xerostomia kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Arc-állcsont-szájsebészet javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Klinikai onkológia javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Sugártherápia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, R682

EÜ100 8/k.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Az alapbetegséggel összefüggő, tünetekkel járó, lokálisan előrehaladott hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel

a) maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett, vagy

b) metasztázis nélküli (M0) betegek esetén szekunder hormonkezelés céljából monoterápiaként emelt dózisban;

- Áttétes hormondependens prosztatarák kezelésére antiandrogennel maximum 1 hónapos bevezető terápiaként LHRH-analóg mellett;

- Addicionális hormonmanipuláció céljából antiandrogennel azon betegeknél, akiknél az adekvát szérum tesztoszteron-csökkenést (<50 ng/dl vagy 1,7 nmol/l) nem lehetett elérni gyógyszeres vagy sebészi kasztráció által;

onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C61

EÜ100 8/11.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hólyagtumor alacsony és közepes kockázatú eseteiben az intravesicalis instilláció céljára a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C679

EÜ100 8/12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben intravesicalis instilláció céljára és in situ carcinomában a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C679

EÜ100 8/m.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártya-károsodás

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, Z512, Z923

EÜ100 8/n1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségben a daganatellenes kezelés (kemoterápia, sugárkezelés) okozta hányás csillapítása

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/n2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Citosztatikus kezelés okozta hányás esetén, amennyiben az a 8/n1. pont szerinti gyógyszerekkel nem befolyásolható

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/n3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Rosszindulatú daganatos betegségben a ciszplatin-alapú erősen emetogén (ciszplatin dózis nagyobb, mint 50 mg/m2) daganatellenes kezelés okozta hányinger és hányás megelőzése és kezelése azokban az esetekben, amikor a korábbi kemoterápia során alkalmazott serotonin-antagonista készítmények hatástalannak bizonyultak, ondansetron injekcióval és per os szteroiddal kombinálva

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R11

EÜ100 8/o.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Emlő rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

- Endometrium rosszindulatú daganat daganatellenes oki terápiája az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C509, C541

EÜ100 8/p.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, az alapbetegség cytostatikus, illetve sugaras kezelése alatt vagy ennek előkészítése céljából

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg eredeti testtömegének 10%-át 3 hónap alatt elvesztette

- Malignus folyamatokhoz társuló anorexia-cachexia syndroma, ha a beteg más szerekkel 3 hónapig végzett kezelése nem eredményezte a testtömeg szükséges növekedését

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C, R63, R64

EÜ100 8/sz2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) megfelelő biológiai állapot fennállása esetén első vonalbeli kombinációs terápia részeként 25 mg/m2 dózisban, vagy monoterápiában, amennyiben kombinációs terápia ellenjavallt

- B-sejtes krónikus lymphoid leukemiában (CLL) másodvonalbeli kezelés, amennyiben alkiláló ágenst tartalmazó kezelés ellenére terápiarezisztencia vagy progresszió igazolható

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C911

EÜ100 8/t.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kit (CD117) pozitív, nem műthető, illetve metasztatikus malignus gastrointestinalis stromalis daganatban (GIST) az indikációt igazoló szövettani és a c-kit gén mutációt meghatározó molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Sugártherápia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Budapest Szent Imre Kórház
Budapest Szent Margit Kórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I.-II.-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Kerepestarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szentes Dr. Bugyi István Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 8/u.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Nem-kissejtes tüdőrák (NSCLC) kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C34

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Budapest Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Budapest Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Budapest Uzsoki utcai Kórház
Budapest Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Szent Margit Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Deszk Csongrád-Csanád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Edelény Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Farkasgyepű Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet
Győr Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Mátraháza Mátrai Gyógyintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház
Sopron Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Törökbálint Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 9/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermektüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E84

EÜ100 9/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifesztáció esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Gyermektüdőgyógyászat írhat
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E84

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Ajka Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Tüdőgyógyászati Klinika
Debrecen Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Deszk Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosdós Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Telep
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika A és B részlege
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Törökbálint Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 10/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

- Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

EÜ100 10/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Schizophrenia esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

- Schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Pszichiátria írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29

EÜ100 10/b1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló mániás betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b3.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1-10/b2. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Pszichiátria írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/b4.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mánia, a 10/b1-10/b3. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Pszichiátria írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F301, F302, F311, F312, F316

EÜ100 10/c1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F060, F061, F062

EÜ100 10/c2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Organikus hallucinózis, katatónia, illetve paranoid zavar, a 10/c1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló betegek esetében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F060, F061, F062

EÜ100 10/d1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelése

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

EÜ100 10/d2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Mentális retardáció diagnózisa esetén a magatartászavarok kezelésére a 10/d1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan nem reagáló, vagy ezeket a szereket nem toleráló beteg részére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Gyermek- és ifjúsági pszichiátria javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Pszichiátria javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79

EÜ100 11.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Epilepszia

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermekneurológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Neurológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
Megkötés nélkül Gyermekneurológia írhat
Megkötés nélkül Neurológia írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G409

EÜ100 12.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Amyotrophiás lateral sclerosis klinikailag és electromyographias (EMG) vizsgálattal dokumentált eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Neurológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G122

EÜ100 13/a1.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Diabetes insipidus

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E232

EÜ100 13/a2.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Diabetes insipidus, desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Endokrinológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: KORLÁTLAN

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E232

EÜ100 14.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Veleszületett mellékvese hypoplasia 18 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Megkötés nélkül Csecsemő-gyermekgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Q891

EÜ100 15/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N04

EÜ100 15/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N04

EÜ100 16.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Veleszületett aminosav anyagcserezavarok

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7000, E7010, E7020, E7080, E7100, E7110, E7120, E7200, E7210, E7220, E7230, E7240, E7250, E7280, E7290

EÜ100 17.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Phenylketonuria dokumentált esetei

- Hyperphenylalaninaemia dokumentált esetei

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E700, E701

EÜ100 18.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Igazolt és dokumentált galactosaemia, 6 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai genetika javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E742

EÜ100 19.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenység, 18 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek gasztroenterológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
Megkötés nélkül Gyermek gasztroenterológia írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

K900

EÜ100 20.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Glucose-galactose malabsorptio

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
Megkötés nélkül Gastroenterológia írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E743

EÜ100 21/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülöttnek, illetve koraszülöttnek a 3000 g testsúly eléréséig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

P071

EÜ100 22.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Terhes anyák részére, szerológiailag igazolt toxoplasmosisban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Infektológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B589

EÜ100 23/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Krónikus aktív hepatitis B kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Gasztroenterológia írhat
Kijelölt intézmény Infektológia írhat
Kijelölt intézmény Trópusi betegségek írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B180, B181

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Ajka Magyar Imre Kórház-Rendelőintézet
Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet
Békéscsaba Békés Megyei Központi Kórház
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet. III-IV. sz. Belgyógyászat
Budapest Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak - Gastroenterologia
Budapest Semmelweis Egyetem I-II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem Transzplantációs Klinika
Budapest Országos Onkológiai Intézet - Gastroenterologia
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászat
Debrecen Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet - Infektológia
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház, Infektológia
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Infektológia
Sopron Erzsébet Kórház
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szegedi Kórház
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Belgyógyászat, Infektológia
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológia, Infektológia
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház - Gasztroenterológia, Infektológia

EÜ100 24.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szövettanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosis

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Szülészet-nőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N809

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Semmelweis Egyetem I-II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

EÜ100 25.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Herediter angiooedema akut rohamainak kezelésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Allergológia és klinikai immunológia javasolhat és írhat
Megkötés nélkül Allergológia és klinikai immunológia javaslatra írhat
Megkötés nélkül Belgyógyászat javaslatra írhat
Megkötés nélkül Csecsemő- és gyermekgyógyászat javaslatra írhat
Megkötés nélkül Fül-orr-gégegyógyászat javaslatra írhat
Megkötés nélkül Bőrgyógyászat javaslatra írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
A SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: korlátlan

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D841

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Részleg

EÜ100 27.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Igazolt Paget kór kezelése, két évente egy alkalommal

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Reumatológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

M889

EÜ100 28. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Perzisztáló allergiás asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrendek (felnőttkori asthma bronchiale és gyermekkori asthma bronchiale) alapján - a következő feltételek teljesülése esetén:

− IgE-szint > 76 NE/ml és az IgE-szint nem haladja meg az alkalmazási előírás szerinti maximális értéket,

− perenniális inhalatív allergénnel szembeni pozitív bőrpróba vagy specifikus IgE kimutatása a szérumban,

− szisztémás szteroid tartós alkalmazása ellenére az asthma nem kontrollált vagy nagy dózisú ICS+LABA alkalmazása ellenére gyakoriak a szisztémás szteroidot igénylő exacerbációk (≥ 4/év),

− FEV1 < ref. 80%-a.

Az anti-IgE-kezelés megkezdését követően évente értékelni kell a kezelés hatását és az anti-IgE-kezelés kizárólag akkor folytatható, ha az utolsó egy év során szisztémás szteroidot igénylő exacerbáció legfeljebb 2 alkalommal fordult elő.

Anti-IgE és anti-IL5 egyidejűleg nem alkalmazható.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Kijelölt intézmény Gyermektüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermektüdőgyógyászat javaslatra írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4500

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet
Deszk Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza, I. sz. Tüdőgyógyászati Osztály
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Mátraháza Mátrai Gyógyintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Törökbálint Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Szeged Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék
Gyula Gyula - Békés Megyei Központi Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 29.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rosszindulatú daganatos megbetegedéshez társuló, tünetekkel járó, nem kuratív célú kemoterápiával összefüggő anémia kezelése - az alkalmazott készítmény jóváhagyott indikációinak figyelembevételével - megfelelő étrend-kiegészítés és szükség esetén parenterális vaspótlás mellett a hemoglobin (Hgb) szint <10 g/dl a kemoterápia befejezését követő negyedik hétig, amennyiben a hemoglobin szint a 12 g/dl értéket meghaladja vagy a kezelés nyolcadik hetére a hemoglobinszint emelkedése a kiindulási érékhez képest <1 g/dl, és a retikulocita szám 40000 sejt/mikroliter alatt marad, az ESA (erythropoesis stimulating agent) kezelést meg kell szakítani - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll alapján és az adott gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő javallatokban

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Gyermek hemato-onkológia írhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Haematológia írhat
járóbeteg szakrendelés
Fekvőbeteg gyógyintézeti háttérrel rendelkező Klinikai onkológia írhat
járóbeteg szakrendelés

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C

EÜ100 30/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Dializált beteg részére, ha lágyrészmeszesedése, 1,86 mmol/1-nál magasabb foszfor szintje, 2,5 mmol/1-nél magasabb korrigált kalcium szintje, 4,4 mmol2/l2-nél magasabb a kalcium és foszfor szorzata, 150-300 pg/ml közötti intakt parathormon szintje van, a csontanyagcsere-zavar, illetve életet veszélyeztető lágyrészmeszesedés megelőzésére

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z491

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Budapest Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai Szakambulancia
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. Belgyógyászati Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Immunnephrológia és Hypertonia Osztály
Miskolc FMC Nephrológiai Központ
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház

EÜ100 31/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Kardiológia írhat
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

12700, J991

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 31/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- A felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer 3 hónapos alkalmazása során nem érték el a megfelelő terápiás hatást, a remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

12700, M3480

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai Klinika
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Szívgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 31/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Idiopátiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában előzetesen szupportív szerekkel (antikoagulánssal, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatátor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kálcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben, 12-18 éves kor között a remisszió fennállásáig

- Veleszületett, a szisztémás keringés felől a pulmonalis keringés felé irányuló sönthöz és Eisenmenger szindrómához társuló pulmonalis artériás hipertónia NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben 12 éves kor felett a remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

12700, M3480, Q2180

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Klinika, Gyermekklinika Kardiológia
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekklinika Kardiológia, Szívgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ, Gyermekklinika Kardiológia

EÜ100 31/d.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Felnőttkori idiopátiás pulmonalis arteriás hipertóniában (IPAH) szenvedő betegek részére, amennyiben az EÜ100 31/a. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása, majd ezt követően az EÜ100 31/b. pont alapján rendelhető valamely gyógyszer legalább 3 hónapos alkalmazása során a terápiás válasz nem volt megfelelő (perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú IPAH), a kedvező terápiás hatás fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Kardiológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

12700

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék, Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Kardiológiai Intézet
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ

EÜ100 32.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhető el a megfelelő thrombocytaszám-csökkenés, vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, bőrfekély), vagy túlérzékenység jelentkezik

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D4730

EÜ100 33.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus veseelégtelenség mellett fellépő táplálkozási fehérjehiány esetén, amennyiben a GFR 25 ml/perc értéknél kevesebb, és az előírt fehérjebevitel maximum napi 40 g, a diéta kiegészítéseként

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

N18, N19

EÜ100 34.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Sclerosis multiplex esetén a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény
Kijelölt intézmény
Neurológia
Gyermekneurológia
írhat
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G35

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Budapest Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Budapest Péterfy Kórház-Rendelőintézet
Budapest Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Neurológiai Klinikai Csoport
Budapest Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinika
Budapest Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika Neuroimmunológia
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Esztergom Vaszary Kolos Kórház
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nagykanizsa Kanizsai Dorottya Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 35.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Auxológiai, biokémiai és radiológiai vizsgálattal igazolt, és kétféle GH provokációs teszttel (a csúcskoncentráció 10 ng/ml, azaz 30 mE/l alatt van) megerősített gyermekkori GH-hiány kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb mint 2 cm növekedés)

- Kromoszóma-vizsgálattal vagy molekuláris genetikai vizsgálattal (FISH) igazolt Turner-szindróma kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Operált craniopharyngeomás gyermek kezelése a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Pubertás kor előtt, optimalizált táplálkozási és anyagcsere státusz mellett fennálló krónikus veseelégtelenséggel összefüggő növekedési zavar kezelése a vese-transzplantáció elvégzéséig, vagy a gyermek végső magasságának eléréséig (csontkor), vagy a kezelésre adott nem megfelelő válaszig (egy év alatt kevesebb, mint 2 cm növekedés)

- Felnőttkorban (>18 éves életkor) kórismézett, hypothalamus-hypophysis betegség, vagy annak kezelése következtében létrejövő súlyos GH hiányban szenvedő beteg részére, amennyiben provokációs tesztekkel (inzulin hypoglikémiás teszt, arginin teszt, arginin-GHRH teszt, glucagon teszt) 3 ng/ml (<3mcg/l) alatti szérum GH csúcskoncentráció igazolható (GH hiány mellett - prolactint leszámítva - még legalább egy hypophysis mellsőlebeny hormon-elégtelenség kimutatható, vagy gyermekkorban kezdődő GH-hiány újraértékelése esetén egy provokációs teszt, felnőttkori izolált GH-hiány esetén második stimulációs teszt elvégzése szükséges) és a GH-hiányhoz társuló egyéb hypophysis hormonhiány pótlása megkezdődött (a kortizol, illetve a nemi hormonok adagjának stabilizálása három, a tiroxin adagjának stabilizálása egy hónappal a GH kezelés megkezdése előtt szükséges)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Endokrinológia írhat
Kijelölt intézmény Nephrológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D3530, E23, E8930, N18, N19, Q96

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Budapest Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinika - Endokrinológia
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika, I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
Kistarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológia
Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Endokrinológia
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 36/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján, az adott készítmény alkalmazási előírásának megfelelően

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat
Kijelölt intézmény Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9210

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Békéscsaba Békés Megyei Központi Kórház
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Cegléd Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika
Dunaújváros Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Gyöngyös Bugát Pál Kórház
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Keszthely Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosonmagyaróvá r Karolina Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Haematológia
Salgótarján Szent Lázár Megyei Kórház
Sopron Országos Vérellátó Szolgálat, Sopron
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 36/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Philadelphia kromoszóma (bcr-abl átrendeződés) pozitív (Ph+) krónikus myeloid leukaemia (CML) másodvonalbeli kezelésére - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9210

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály
Budapest Semmelweis Egyetem I., II., III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Keszthely Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Sopron Országos Vérellátó Szolgálat
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 36/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Újonnan diagnosztizált Philadelphia kromoszóma pozitív (Ph+) akut lymphoblastos leukémiás (ALL) felnőtt beteg kezelése kemoterápiával kiegészítve a betegség progressziójáig

- Recidivált vagy refrakter Ph+ ALL-es felnőtt beteg kezelésére monoterápiában a betegség progressziójáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9100

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I-II-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 37/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Gastrointestinális stromából kiinduló (GIST), nem rezekálható vagy metasztatikus malignus tumorok kezelése, amennyiben az Eü100 8/t. pont szerinti (c-kit mutáció meghatározás) molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredményeinek ismeretében az imatinib kezeléssel szemben bizonyítottan rezisztencia vagy intolerancia áll fenn

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Budapest Szent Imre Kórház
Budapest Szent Margit Kórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I.-II.-III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Kerepestarcsa Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szentes Dr. Bugyi István Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 37/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Urológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C64

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
Budapest Szent Margit Kórház
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 37/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Metasztatizáló vesesejtes karcinóma (MRCC) kezelésére - interferon vagy IL-2 kezelést követően, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig - a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Urológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C64

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Urológiai Klinika
Budapest Szent Margit Kórház
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Onkológiai Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 38/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus vastúlterhelés, amennyiben transzfúzió okozta haemosiderosis, vagy idiopathiás (primer) haemochromatosis, vagy porphyria cutanea tardaval együttjáró vastúlterhelés áll fenn

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Haematológia írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E8010, E8310

EÜ100 38/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Krónikus vastúlterhelés kezelése 6 éves és idősebb, béta-thalassaemia majorban szenvedő betegnek, aki több mint 7 ml/kg/hónap vörösvértest-koncentrátumot kap, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A 2-5 év közötti beteg számára, akinél a vastúlterhelés nem transzfúziós okú, hanem a vérszegénységgel együtt járó tartós haemolysis miatt alakul ki, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- A nagy mennyiségű (7 ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó) vörösvértest-koncentrátumot igénylő, transzplantációs listára került myelodysplasia (MDS) szindrómás beteg részére, haemosiderosis kivédése céljából, amennyiben a deferoxamin-kezelés ellenjavallt vagy elégtelen

- Nemzetközi prognosztikai index alapján kedvező prognózisú (a várható élettartama 3 évnél hosszabb) gyakori transzfúziót (7ml/ttkg/hó értéket elérő vagy azt meghaladó vörösvértest koncentrátum) kapó MDS-ben szenvedő betegek részére, ahol a csontvelői myeloblaszt arány nem haladhatja meg a 10%-ot, s a cytogenetikai vizsgálat eredménye normális vagy abban kedvező eltérések vannak (nem támogathatók az 5 és 7 chromosoma vesztéssel járó esetek), a kezelést 2000 ng/ml-es ferritin szint elérésekor lehet elkezdeni

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D46, D4690, D5610

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Gyöngyös Bugát Pál Kórház
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Keszthely Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Sopron Országos Vérellátó Szolgálat
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Belgyógyászati Klinika Haematológiai Osztály
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Haematológiai és Haemostaseológiai Osztály
Tatabánya Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Hematológia részlege
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 38/c.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási protokoll eljárásrend szerint.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Hematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C9000

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Budapest Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Szent Margit Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Győr Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Szent Rafael Kórház

EÜ100 39/a.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben a beteg szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a konvencionális aktív D-vitamin kezelést dokumentáltan meg kellett szakítani a szérum kalciumszint normál szint fölé emelkedése miatt (Ca>2,4 mmol/l) vagy normokalcaemia esetén (Ca<2,4 mmol/l), ha a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
Miskolc FMC Nefrológiai Központ
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház

EÜ100 39/b.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Végstádiumú veseelégtelenség fenntartó dialízisterápiája során kialakult szekunder hyperparathyreosis kezelése, amennyiben szérum iPTH 500-800 pg/ml között van, és a szérum Ca>2,4 mmol/l és a CaxP>4,44 mmol2/l2, vagy a szérum iPTH>800 pg/ml és a mellékpajzsmirigy sebészeti eltávolítása kontraindikált

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Nephrológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Nephrológia javaslatra írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E2110

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Szent Imre Kórház, Nephrologia-Hypertonia
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Uzsoki Utcai Kórház, Nephrológiai ambulancia
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Nephrológia Osztály
Miskolc FMC Nefrológiai Központ
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, I. sz. Belgyógyászat
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház

EÜ100 41.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification - BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelése, jó májfunkció (Child Pugh szerinti A stádiumú) és megfelelő általános állapot (ECOG 0-2) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam dokumentált döntése alapján, a WHO-kritériumok szerinti progresszióig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C2200

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház
Zalaegerszeg Zala Megyei Kórház

EÜ100 42.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Enyhe és középsúlyos A hemofiliában vagy von Willebrand betegségben, spontán vérzés kezelésére vagy a vérzés megelőzésére kis műtétek esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D6600, D6800

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Békéscsaba Békés Megyei Központi Kórház
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai Részleg
Budapest Semmelweis Egyetem
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika
Győr Győri Regionális Vérellátó Központ
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyháza OVSZ Nyíregyházi Területi Vérellátó
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécsi Regionális Haemophilia Központ
Sopron OVSZ Soproni Területi Vérellátó
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Transzfuziológiai Tanszék, Felnőtt Haemophilia Gondozó
Székesfehérvár OVSZ Székesfehérvári Területi Vérellátó
Szolnok OVSZ Szolnoki Területi Vérellátó
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szombathely OVSZ Szombathelyi Területi Vérellátó
Tatabánya Szent Borbála Kórház
Veszprém OVSZ Veszprémi Területi Vérellátó
Zalaegerszeg OVSZ Zalaegerszegi Területi Vérellátó

EÜ100 43.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Endokrin tünetekkel járó, előrehaladott stádiumú (inoperabilis, metasztatikus vagy progrediáló) mellékvesekéreg-carcinoma tüneti kezelése kombinációs kemoterápia részeként három hónapig, ezt követően - progressziómentesség esetén - a klinikai remisszió fennállásáig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Endokrinológia írhat
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C7400

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem I.-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, I.-II. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkológiai Klinika
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. sz. Belgyógyászai Klinika Endokrinológia Tanszék, Onkoterápiás Klinika
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 50.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Szerzett immunhiányos állapot (HIV/AIDS)

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Infektológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

B20, B21, B22, B23, B24, Z21

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet V. Belgyógyászat
Debrecen Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

EÜ100 51. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Újonnan diagnosztizált, glioblastoma multiformeban (RPA III-IV.), (KPS>70) sebészeti beavatkozást követően, vagy inoperabilitás esetén sebészeti beavatkozás nélkül, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

- Progrediáló malignus gliomákban (glioblastoma multiforme RPA III-IV., anaplasztikus astrocytoma, oligodendroglioma, oligo-astrocytoma Grade III.) (KPS>70) standard kezelést (sebészi, radio- és kemoterápia) követően képalkotó eljárással igazolt recidíva, illetve progresszió esetén, az indikációt igazoló szövettani vizsgálat eredményeinek ismeretében

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Sugártherápia írhat
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C7100, C7110, C7120, C7130, C7140, C7150, C7160, C7170, C7180

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Országos Idegtudományi Intézet
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Uzsoki Utcai Kórház
Budapest Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika, Gyermekklinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Onkoterápiás Intézet, Gyermekgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Gyermekgyógyászati Klinika
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 52.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Másodvonalban alkalmazott gyógyszeres terápiára rezisztens (rohamszám-redukció 50% alatt) 1-14 év közötti epilepsziás gyermekek ketogen diétájának bevezetésére, folyamatos szakorvosi és dietetikus szakember általi kontroll mellett, amennyiben egy hónapos terápiát követő kontrollvizsgálat már igazolja a hatásosságot és három hónapos terápiát követően a rohamszám-redukció 50% felett van, legfeljebb két évig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Gyermekneurológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E7400, E7440, F8030, G4030, G4040, G4050

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekklinika
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekklinika

EÜ100 55.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Súlyos tünetekkel járó (vérvizelés, súlyos vizelési panaszok, klinikailag bizonyítottan az alapbetegséggel összefüggő csontfájdalmak), lokálisan előrehaladott vagy áttétes hormondependens prostatarák kezelésére (Gleason score: ≥3-4, TNM klasszifikáció: N0-1, M0-1) onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

- Hormondependens prostatarák sugárterápiája esetén adjuvans és neoadjuvans formában onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

- Radikális prostatectomiát követő relapsusok kezelésére onkoteam (urológus, klinikai onkológus, sugárterápiás szakorvos) dokumentált javaslata alapján, egyidejű antiandrogén terápia mellőzésével

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Urológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Sugárterápia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

C61

EÜ100 56.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Súlyos, krónikus immun (idiopátiás) trombocytopeniás purpurában (ITP) (BNO D6930) szenvedő felnőtt betegek részére (vérlemezkeszám 30x109/l alatt van és fokozott a vérzési rizikó), ha a korábbi gyógyszeres (pl.: kortikoszteroiddal vagy immunglobulinnal végzett) terápiára tartósan nem reagált és azt követő splenectomiára refrakterré vált vagy ha a splenectomia dokumentáltan (hematológus-sebész-aneszteziológus team véleménye alapján) ellenjavallt, a kezelést fel kell függeszteni, ha a vérlemezkeszám négyheti, maximális adag alkalmazása mellett sem éri el a klinikailag jelentős vérzés elkerüléséhez szükséges szintet

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Haematológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

D6930

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház, I. Belgyógyászati Osztály
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet Haematológiai és Csontvelőtranszplantációs Osztály, I. Belgyógyászat
Budapest Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika
Budapest Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet
Eger Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház II. sz. Belgyógyászat-Haematológiai Osztály
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Kaposvár Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Keszthely Keszthelyi Kórház és Rendelőintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Mosonmagyaróvár Karolina Kórház
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Sopron Országos Vérellátó Szolgálat
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, II. sz. Belgyógyászati Klinika
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Szekszárd Tolna Megyei Balassa János Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Tatabánya Szent Borbála Kórház, Belgyógyászat Onko-Haematológiai részlege
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 57.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Hosszútávú, elsődleges vagy másodlagos megelőzésként folyamatos alvadásgátló kezelés szükségessége esetén

- malignus daganatban szenvedő beteg részére egyéb járulékos thrombogén tényező (immobilitás, kemoterápia, hormonterápia, angiogenezis-gátló, thalidomid vagy lenalinomid kezelés, a daganat, annak áttétje vagy nyirokpangás által okozott érkompresszió) fennállásának időtartamára, valamint korábbi vénás thromboembóliás epizódot követően,

- várandósság idején hosszútávú K-vitamin antagonistával végzett kezelés folytatásaként, ha az előzményben provokáló tényező nélkül vagy ösztrogén kezelés miatt kialakult vénás thromboembolia vagy a várandósság során kialakult vénás thromboembolia szerepel, továbbá amennyiben a családi anamnézisben pozitív és ismert homozigóta FV Leiden vagy homozygota homozigóta FII G20210A pontmutáció, kombinált örökletes thrombosiskészség, klinikai és laboratóriumi definíciónak megfelelő antifoszfolipid betegség van,

- az Eü90 4/a1., 4/b1. vagy 4/c1. indikációs pont szerinti legalább 3 hónapos megszakítás nélküli járóbeteg-ellátás keretében történő terápia folytatásaként a kockázat fennállásának idejére, amennyiben K-vitamin antagonisták adása ellenjavallt vagy K-vitamin antagonisták adása mellett legalább grade II. súlyosságú gastrointestinalis vagy hepaticus mellékhatás, vasculitis, cumarin necrosis, blue toe syndroma, normális vasforgalmi adatok mellett kifejezett hajhullás, INR érték alapján nem túladagolásból adódó vérzés vagy splanchnicus vagy vena hepatica thrombosis jelentkezik.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Belgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Érsebészet javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Hematológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Idegsebészet javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Kardiológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Mellkassebészet javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Szívsebészet javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Szülészet-nőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Gyermek hemato-onkológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

D689, I260, I269, I48H, I6380, I6760, I749, I829, I871, M3110, M3513, M3514, O223, Z298

EÜ100 58.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Rekurreáló vagy súlyos (hasmenés napi 10-szer vagy többször fordul elő, vagy 15001 ≥ fehérvértest/μL) clostridium difficile fertőzések kezelésére

− metronidazol és vankomicin kezelés eredménytelensége, illetve rezisztencia esetén, vagy

− immunszupprimált beteg részére, vagy

− olyan beteg részére, akinél a fertőzés miatt fel kellene függeszteni az onkológiai vagy hematológiai kezelést.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Infektológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

A047, D849

EÜ100 59.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Progresszív, lokálisan előrehaladott vagy áttétes, differenciált (papillaris, follicularis, Hürthle sejtes) pajzsmirigy carcinomában szenvedő betegek kezelésére, akik refrakterek a radioaktív jódkezelésre, amennyiben az alábbi kritériumok fennállnak, onkoteam dokumentált javaslata alapján

- 18 évnél idősebb beteg

- az elmúlt 16 hónapon belül progrediált RECIST szerint (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours - terápiás válasz értékelési kritériumok szolid tumorok esetén)

- legalább 1 mérhető RECIST lézió

- performance status ECOG 0-2

- megfelelő máj, vese és hematológiai paraméterek

- szérum TSH alacsonyabb, mint 0,5 mlU/L

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Klinikai onkológia írhat
Kijelölt intézmény Endokrinológia és anyagcsere-
betegségek
írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C73

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Észak-Pesti Centrum Kórház - Honvédkórház
Budapest Országos Onkológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Debrecen Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 60.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Teljes vagy részleges hasnyálmirigy-eltávolítás esetén

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Gastroenterológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sebészet javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés / Fekvőbeteg gyógyintézet Sugártherápia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C 25

EÜ100 61.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Olyan súlyos (eddigi kezelésekre nem reagáló), krónikus spontán urticariában szenvedő 12 év feletti betegek kezelésére, akik esetében

- legalább 6 hónappal ezelőtt diagnosztizáltak urticariát,

- definíció szerint kizárt a pseudoallergiás, a gyógyszer- és egyéb allergiák, valamint a fertőző gócok szerepe a csalánkiütés hátterében,

- legalább 2 féle antihisztamin kezelést alkalmaztak, amelyből a beteg egyet a maximálisan tolerálható emelt dózisban kapott legalább egy hónapig,

- egyéb harmadik vonalbeli terápiát alkalmaztak, de a beteg nem reagált rá megfelelően vagy nem tolerálta annak mellékhatásait,

- a tünetek jelenleg is aktívak és súlyosak (UAS7>28 és DLQI>10).

A terápia a 12. hét után akkor folytatható, ha az UAS7 szerint mért betegség tünetei legalább 10 ponttal javultak a 12. heti kezelés végére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Bőrgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

L5010

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház
Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Kórház
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház

EÜ100 62. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- Idiopathiás pulmonalis fibrosisban (IPF) szenvedő felnőttek kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Tüdőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J84

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
Deszk Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Mátraháza Mátrai Gyógyintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Törökbálint Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

EÜ100 63.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Serdülők és gyermekek akut lymphoblastos leukaemiájának (ALL) kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Gyermek hemato-onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C91

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai Intézet
Debrecen Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

EÜ100 64.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

- N. meningitidis C szerocsoportja által okozott invazív megbetegedés megelőzése céljából 2 éves korig

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézet Csecsemő-gyermekgyógyászat írhat
Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

Z298

EÜ100 65. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Előrehaladott Parkinson-kór esetén A Parkinson betegségcsoport diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendjében meghatározottak szerint

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Neurológus írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

G20H0

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Neurológiai Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Debrecen Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, Neurológiai Osztálya
Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, nyíregyházi Neurológiai Osztály

EÜ100 66. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Perzisztáló súlyos eozinofil asthma bronchiale kiegészítő kezelése céljából, a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend (felnőttkori asthma bronchiale) alapján.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmények Tüdőgyógyászat javasolhat és írhat
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Tüdőgyógyászat javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 4 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

J4590

Kijelölt intézmények:

Város Intézmény neve
Budapest Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Budapest Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati Klinika
Deszk Csongrád Megye Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Győr Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Gyula Békés Megyei Központi Kórház
Mátraháza Mátrai Gyógyintézet
Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, I. sz. Belgyógyászati Klinika, Tüdőgyógyászat
Szombathely Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Törökbálint Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Budapest Semmelweis Egyetem I-II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Debrecen Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet
Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekgyógyászati Klinika
Szeged Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és
Gyermek Egészségügyi Központ, Tüdőgyógyászati Tanszék
Szeged Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Székesfehérvár Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Pulmonológia

EÜ100 67.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Aromatáz-inhibítorral kombinálva hormonreceptor-pozitív, humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2)- negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus emlőrákos betegek kezelésére, akik korábban még nem részesültek aromatáz-inhibítor vagy CDK4/6-gátló kezelésben előrehaladott betegségükre. Pre- vagy perimenopausában lévő nők esetében az endokrin terápiát luteinizáló hormon-releasing hormon (LHRH) agonistával kell kombinálni.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

EÜ100 68.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Kezdeti endokrin-alapú kezelésként, egy aromatáz-inhibitorral kombinálva, a postmenopausában lévő nőknél a hormonreceptor (HR)-pozitív, humán epidermális növekedési faktor-receptor 2 (HER2)-negatív, lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló emlőrák kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/ Fekvőbeteg gyógyintézet Klinikai onkológia írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

C50

EÜ100 69.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az 1 év alatti gyermekek K-vitaminnal történő kezelésére.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Járóbeteg szakrendelés/
Fekvőbeteg gyógyintézet
Csecsemő- és gyermekgyógyászat írhat
Háziorvos Megkötés nélkül írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot)

E5610, Z298, Z299

EÜ100 70.

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Szisztémás szklerózisban másodlagos Raynaud-szindrómával vagy fennálló digitális fekélybetegségben szenvedő betegeknél, akik

− korábban részesültek kálcium-csatorna blokkoló vagy pentoxifillin kezelésben, vagy ezekre kontraindikáltak, illetve intoleránsak

− első észleléskor vagy követés során 1 éven belül ≥ 3 heg van jelen/keletkezett vagy 1 éven belül 1 aktív, fájdalmas fekélye van/volt

− vagy ujjperc felszívódás klinikai vagy radiológiai jelei megjelentek.

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet Reumatológia javasolhat és írhat
III. progresszivitási szintű fekvőbeteg gyógyintézet Immunológia javasolhat és írhat
Háziorvos Megkötés nélkül javaslatra írhat
SZAKORVOSI JAVASLAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 12 hónap

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK: (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

M3400 és I7302

EÜ100 71. * 

TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerinti intézményi regisztrációs listán szereplő, bizonyítottan meddő párok asszisztált reprodukciós kezeléséhez

A JAVASLATOT KIÁLLÍTÓ ÉS A GYÓGYSZERT RENDELŐ ORVOS MUNKAHELYÉRE ÉS SZAKKÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

MUNKAHELY: SZAKKÉPESÍTÉS: JOGOSULTSÁG:
Kijelölt intézmény Szülészet-nőgyógyászat írhat

ELFOGADHATÓ BNO KÓDOK (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot):

N46, N97

Kijelölt intézmények * :

Város Intézmény neve
Budapest Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Budapest Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Budapest Dunamenti REK Reprodukciós Központ
Budapest Róbert Károly Meddőségi Centrum
Budapest Semmelweis Egyetem
Budapest Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.
Debrecen Debrec