A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet

a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 34. §-a (4) bekezdésének aj) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § *  (1) *  Az embert és a környezetet veszélyeztető, külön jogszabály szerint veszélyesnek minősülő anyagok és keverékek, illetőleg az ezekkel folytatott tevékenységek bejelentésével, nyilvántartásával, jegyzékbe vételével kapcsolatban az európai közösségi jog szabályai alapján a magyarországi illetékes (kompetens) nemzeti hatóságra (a továbbiakban: Nemzeti Hatóság) háruló, * 

a) a bejelentések, a nyilvántartások, a jegyzékbe vétel és a törzskönyvezés európai közösségi jogszabályokkal való összhangjára irányuló,

b) a Kbtv. 1. § (2) bekezdése szerinti tagállamok (a továbbiakban: tagállamok) és az Európai Bizottság, illetve annak illetékes szerve (a továbbiakban együtt: Bizottság) közötti információcserével, -átadással és a kapcsolattartás biztosításával összefüggő

feladatokat az országos tisztifőorvos látja el.

(2) *  Az országos tisztifőorvos látja el a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. cikke szerinti tagállami hatóság feladatait.

(3) *  Az országos tisztifőorvos látja el az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. cikke szerinti illetékes tagállami hatóság feladatait.

1/A. § *  Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 124. cikkének, valamint az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtására az országos tisztifőorvos nemzeti információs szolgálatot működtet a gyártók, importőrök, továbbfelhasználók és egyéb érdekelt felek ezen közösségi rendeletek szerinti feladataikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatos tájékoztatása érdekében.

2. § * 

3-4. § * 

5. § (1) A Nemzeti Hatóság a feladat- és hatáskörének gyakorlása során közreműködő szervezetekkel együttműködve, véleményezési joguk biztosításával a Bizottsággal való kapcsolattartás keretében szakértői képviseletet biztosít, illetve részt vesz a kémiai biztonsággal kapcsolatos technikai bizottsági üléseken, munkaüléseken, konferenciákon.

(2) *  Az országos tisztifőorvos a Kbtv. 25. §-a szerinti Kémiai Biztonságot Koordináló Tárcaközi Bizottsággal együttműködve koordinálja az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával összefüggő feladatokat.

6. § * 

7. § (1) *  Ez a rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 121. és 124. cikke,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 43. és 44. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.


  Vissza az oldal tetejére