A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi LI. törvény

a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az összekötő tisztek feladatainak az Európai Rendőrségi Hivatalnál történő megfelelő teljesítéséhez szükséges kiváltságokról és mentességekről szóló, 2002. február 8-án jegyzékváltás útján létrejött Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2003. április 10-én megtörtént. A Megállapodás 2003. április hó 15. napján hatályba lépett.)

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Szóbeli Jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma üdvözletét küldi a Holland Királyság Nagykövetségének, és van szerencséje visszaigazolni a Holland Királyság Nagykövetségének 2002. február 7-én kelt szóbeli jegyzékének kézhezvételét, mely a Magyar Fél részére a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság közötti megállapodás létrehozását javasolja, mely az alábbiak szerint szól:

„A Holland Királyság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának, hivatkozással a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között 2001. október 4-én létrejött Együttműködési Megállapodásra (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás), valamint figyelembe véve az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. Cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló Egyezmény (az 1995. július 26-án kelt Europol Egyezmény) 41. Cikkének (2) bekezdését, és van szerencséje javasolni, hogy az Együttműködési Megállapodás 14. Cikkének (1) bekezdése és a 3. Melléklete értelmében, az Europol melletti összekötő tisztek feladatai megfelelő ellátásához szükséges kiváltságokról és mentességekről a Mellékletben foglaltak szerint állapodjanak meg.

Amennyiben ez a javaslat elfogadható a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma számára, úgy a Nagykövetség javasolja, hogy ezen jegyzék és a Külügyminisztérium ezt megerősítő jegyzéke a Holland Királyság és a Magyar Köztársaság közötti megállapodást hozzon létre, amely az Együttműködési Megállapodással egyidejűleg lép hatályba, feltéve, hogy a Holland Királyság és a Magyar Köztársaság értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges előírásoknak eleget tettek. Amennyiben az előző mondat szerinti hatálybalépés nem lehetséges, úgy a jelen Megállapodás az Együttműködési Megállapodás hatálybalépésének időpontjától ideiglenesen alkalmazandó.

A Nagykövetség megragadja az alkalmat, hogy a Minisztériumot ezúton is őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.

Melléklet

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodásban:

a) „összekötő tiszt”: az Együttműködési Megállapodás 14. Cikke értelmében az Europolhoz kihelyezett bármely tisztviselő;

b) „Kormány”: a Holland Királyság Kormánya;

c) „a Fogadó Állam hatóságai”: a Holland Királyságban alkalmazandó jogszabályokkal és szokásokkal összefüggésben, illetve azokkal összhangban a Holland Királyság megfelelő állami, helyhatósági vagy egyéb hatóságai;

d) „Küldő Állam”: a Magyar Köztársaság;

e) „az összekötő tiszt irattára”: az összekötő tiszt tulajdonában vagy birtokában lévő minden nyilvántartás, levelezés, dokumentum, kézirat, számítógépes és más adathordozón lévő adat, fényképek, filmek, video- és hangfelvételek, illetve minden más hasonló anyag, ami a Küldő Állam és a Kormány egybehangzó véleménye szerint az összekötő tiszt irattárának részét képezi.

2. Cikk

Kiváltságok és mentességek

1. E Megállapodás rendelkezéseitől függően az összekötő tiszt és a vele közös háztartásban élő, holland állampolgársággal nem rendelkező családtagok a Holland Királyságban ugyanazon kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint amelyeket a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-án kelt Bécsi Egyezmény a diplomáciai személyzet tagjaira ruház.

2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett személyeknek adott mentesség nem terjed ki:

a) a harmadik felek által az ilyen személy által okozott közlekedési balesetből származó kártérítésre, beleértve a személyi sérülés és a halál esetén felmerülő kártérítést, sem pedig

b) a hivatalos feladataik ellátásán kívül végzett cselekmények miatti büntető vagy polgári joghatóságra.

3. A Küldő Államok, valamint a személyi állományukba tartozók kötelezettségei, amelyek a Bécsi Egyezmény értelmében a diplomáciai személyzet tagjaira vonatkoznak, alkalmazandók az e cikk 1. bekezdésében említett személyekre is.

3. Cikk

Belépés, tartózkodás és kilépés

1. A Kormány, ha szükséges, elősegíti az összekötő tiszt és a vele közös háztartásban élő családtagjainak belépését, tartózkodását és kilépését.

2. E cikk nem akadályozza ésszerű bizonyíték megkövetelését annak megállapítására, hogy az e cikk szerinti bánásmódot igénylő személyek az 1. bekezdésben meghatározott körbe tartoznak-e.

3. A jelen cikkben hivatkozott személyek számára esetlegesen szükséges vízumokat ingyenesen és a lehető legsürgősebben kell kiadni.

4. Cikk

Foglalkoztatás

Valamely EU-tagállam állampolgárságával nem rendelkező összekötő tiszttel közös háztartásban élő családtagok mentesek a munkavállalási engedély megszerzésének kötelezettsége alól az összekötő tiszt kiküldetésének időtartama alatt.

5. Cikk

Az irattár sérthetetlensége

Az összekötő tiszt irattára, függetlenül attól, hogy az hol található és kinek a birtokában van, sérthetetlen.

6. Cikk

Személyi védelem

A Fogadó Állam hatóságai a Küldő Állam kérésére, minden ésszerű lépést megtesznek nemzeti jogszabályaiknak megfelelően annak az összekötő tisztnek, valamint a vele közös háztartásban élő családtagjainak szükséges biztonsága és védelme biztosítására, akiknek biztonsága az Europolnál az összekötő tiszti feladatok elvégzése miatt veszélyeztetett.

7. Cikk

Kapcsolattartási lehetőségek és mentességek

1. A Kormány engedélyezi az összekötő tiszt számára hivatalos célból a szabadon és külön engedély nélküli érintkezést, és védelemben részesíti az összekötő tiszt ehhez való jogát. Az összekötő tiszt jogosult kódokat használni, hivatalos levelezést vagy más hivatalos közleményeket futár útján vagy lepecsételt csomagban küldeni és kapni, amelyre ugyanazok az előjogok és mentességek vonatkoznak, mint a diplomáciai futárokra és a futárpostára.

2. Az összekötő tiszt, amennyiben összeegyeztethető az 1982. november 6-án kelt Nemzetközi Távközlési Egyezménnyel, hivatalos érintkezései tekintetében legalább olyan kedvező bánásmódot élvez, mint amelyet a Holland Királyság bármely nemzetközi szervezetnek vagy Kormánynak biztosít a levél, kábel, távirat, telex, rádió, televízió, telefon, fax, műhold vagy egyéb eszközök útján történő hírközlésre vonatkozó prioritások esetében.

8. Cikk

Értesítések

1. A Küldő Állam haladéktalanul értesíti a Kormányt az összekötő tiszt nevéről, érkezéséről és végleges távozásáról vagy küldetésének megszűnéséről, valamint a vele közös háztartásban élő családtagjai megérkezéséről és végleges távozásáról, illetve, ahol helyénvaló, arról a tényről, hogy valamely személy már nem tartozik az illető háztartásába.

2. A Kormány fényképpel ellátott személyazonosító igazolványt bocsát ki az összekötő tisztnek és a vele közös háztartásban élő családtagjainak. Ezen igazolvány igazolja birtokosa személyazonosságát a fogadó állam összes hatósága előtt.

9. Cikk

Jogviták rendezése

1. A Küldő Állam és a Kormány között e Megállapodás értelmezését vagy alkalmazását, vagy bármely, az összekötő tisztet vagy a Küldő Állam és a Kormány közötti viszonyt érintő tárgyalásos úton meg nem oldott jogvitát a Küldő Állam vagy a Kormány kérésére végleges döntésre egy háromtagú választott bíróság elé kell utalni. Mindegyik Fél egy-egy választott bírát jelöl ki. A harmadikat, aki a választott bíróság elnöke, az első két választott bíró választja meg.

2. Amennyiben bármelyik Fél nem jelöl ki választott bírót, a másik Fél ilyen kijelölésre vonatkozó kérésétől számított két hónapon belül a másik Fél kérheti az Európai Közösségek Bíróságának elnökét, vagy távollétében annak alelnökét, hogy az ilyen kijelölést tegye meg.

3. Amennyiben a két választott bíró nem tud megállapodni a harmadik kijelölésében kijelölésüket követő két hónapon belül bármelyik Fél kérheti az Európai Közösségek Bíróságának elnökét, vagy távollétében annak alelnökét, hogy az ilyen kijelölést tegye meg.

4. Hacsak a Felek másképp nem állapodnak meg, a választott bíróság határozza meg saját eljárását.

5. A választott bíróság többségi szavazással hozza meg döntését. Az elnök szavazata dönt. A döntés végleges és kötelező érvényű a jogvitában részt vevő Felekre.

10. Cikk

Területi hatály

A Holland Királyság tekintetében a jelen Megállapodás kizárólag a Királyság európai részére terjed ki.

A Külügyminisztériumnak van szerencséje tájékoztatni a Nagykövetséget, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért a fentiekben idézett szóbeli jegyzék és annak Melléklete tartalmával, és kijelenti, hogy a Nagykövetség szóbeli jegyzéke és a jelen szóbeli jegyzék megállapodást hoz létre a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között, amely az Együttműködési Megállapodás napján lép hatályba, feltéve, hogy a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság értesítették egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges előírásaiknak eleget tettek. Amennyiben az előző mondat szerinti hatálybalépés nem lehetséges, úgy a jelen Megállapodás az Együttműködési Megállapodás hatálybalépésének időpontjától ideiglenesen alkalmazandó.

A Minisztérium megragadja az alkalmat, hogy a Nagykövetséget ezúton is őszinte nagyrabecsüléséről biztosítsa.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2003. év április hó 15. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E törvény végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.