A jogszabály mai napon ( 2020.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet

a sertéshús piaci szabályozásáról

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Magántárolási támogatás

1. § Magántárolási támogatásban az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részesülhet, aki

a) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint regisztrált, és

b) a friss hús előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 100/2002. (XI. 5.) FVM rendelet előírásainak megfelelő tároló létesítménnyel rendelkezik.

2. § (1) *  Magántárolás esetén intervenciós hivatalként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) mint hatóság jár el.

(2) *  Az Európai Unió Bizottsága felé történő külön jogszabályokban meghatározott, a magántárolással kapcsolatos tájékoztatásért, adatszolgáltatásért a Kincstár a felelős.

3. § *  A Kincstár a magántárolásban való részvétel részletes feltételeiről pályázati felhívást bocsát ki, melyet a Hús Termékpálya Bizottság általi véleményezést követően a vidékfejlesztési miniszter hagy jóvá.

4. § (1) *  A Kincstár írásbeli kérelem alapján - kellően indokolt esetben - engedélyezheti a betárolt termék áthelyezését. Elháríthatatlan külső körülmény esetében a betárolt termék a Kincstár előzetes engedélye nélkül is áthelyezhető, azonban az áthelyezés tényét írásban, haladéktalanul be kell jelenteni.

(2) *  A magántárolás időpontjáról és helyéről, valamint a tárolandó termék jellegéről és mennyiségéről az egyes tételek betárolását megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt tájékoztatni.

(3) *  A kitárolás időpontjáról azt megelőzően legalább két munkanappal kell a Kincstárt értesíteni.

5. § Amennyiben a tárolt termék szerződésenkénti termékmennyiségének legalább öt százalékára kiterjedő fizikai ellenőrzés során jelentős szabálytalanság merül fel, az ellenőrzést ki kell terjeszteni a termékmennyiség legalább tíz százalékára.

Tárolás ellenőrzésének szabályai

6. § (1) *  Az intervenció és magántárolási támogatás esetén a termékek vágás utáni minősítésének betároláskori ellenőrzését a Kincstár külön értesítése alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal végzi.

(2) *  A Kincstár a megfelelő fagyasztási és tárolási körülmények biztosítását rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzésbe a Kincstár bevonhatja az ellenőrzés jellege szerint illetékes társhatóságokat.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet a „Bizottság 1990. november 27-i 3444/90/EGK rendelete a sertéshús magánraktározási támogatása nyújtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról”, valamint a „Bizottság 1968. április 1-jei 391/68/EGK rendelete a sertéshús intervenciós felvásárlása részletes szabályainak megállapításáról” tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére