A jogszabály mai napon ( 2024.07.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §-ának (2) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet rendelkezéseit

a) az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szervekre,

b) *  a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK),

(a továbbiakban az a)–b) pontban foglaltak együtt: adatszolgáltató),

valamint az általuk kezelt ágazati (egészségügyi, szakmai) adatra kell alkalmazni.

(2) A rendelet alkalmazásában az ágazati (egészségügyi, szakmai) adat, e rendelet mellékleteiben meghatározott, az adatszolgáltató által gyűjtött és az adatszolgáltatás alapját képező adat.

2. § Az 1. § (2) bekezdése szerinti adatot személyazonosításra alkalmatlan módon, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 20. § (4) bekezdésében meghatározott célból lehet kezelni.

3. § (1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatszolgáltató, az ott meghatározott címzett részére, az ott megjelölt gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon adatot szolgáltat.

(2) *  Az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási számon történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó adatlapokat az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente – az adatgyűjtésben szükséges változtatás esetén évközben is – honlapján közzéteszi. Az évközbeni változásokról a szakterület szerint érintett országos szakfelügyelő tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

4. § *  A NEAK az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt adatok tekintetében

a) *  a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekről az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti bontásban készített tájékoztatót – az utalványozással egyidejűleg – megküldi a minisztériumnak, amelyet a minisztérium és a NEAK közleményben közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) a 2. számú melléklet szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam szerint megküldi a minisztériumnak és az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak,

c) a minisztérium részére – a b) pontban foglaltak mellett – esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

5. § (1) * 

(2) *  A 2. számú melléklet 1. pontja szerinti adatokat a NEAK havi gyakorisággal átadja az országos tisztifőorvosnak az egészségügyi ellátások igénybevételének epidemiológiai szempontú elemzéséhez.

5/A. § *  Az 1. számú melléklet szerinti adatgyűjtéseket az adatgyűjtést végző és feldolgozó szervezet a tárgyévet követő június 30-ig feldolgozza, értékeli, és ennek eredményéről – választása szerint a honlapján történő közzététellel vagy közvetlenül – tájékoztatja az érintett adatszolgáltatókat.

6. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásért az adatszolgáltató vezetője felelős.

(2) Az adatszolgáltató az adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, e rendelet szerinti határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni.

(3) *  Az adatszolgáltatás elektronikus formában történik.

7. § *  Az adatszolgáltató által szolgáltatott adat közérdekű adatnak minősül, amelyet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti címzett, továbbá a NEAK a külön jogszabály szerinti feltételekkel és határidőn belül kérelemre rendelkezésre bocsát.

7/A. § *  E rendeletnek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. számú melléklet 1. pont 1.6. alpontja szerinti adatátadási kötelezettséget

a) első alkalommal a 2014. január 1. utáni jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését követő 30. napon belül,

b) második alkalommal a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti jelentések vonatkozásában a Módr. hatálybalépését követő 60. napon belül

kell teljesíteni.

8. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)–(4) * 

1. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelethez * 

Ágazati Adatgyűjtési Rendszer

Az adatgyűjtés nyilvántartási száma Az adatgyűjtés címe Az adatgyűjtés gyakorisága Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak meghatározása Az adatgyűjtés címzettje Az adatgyűjtés beérkezési határideje*
1002/09 Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról évenkénti valamennyi iskolai (óvodai) egészségügyi feladatot ellátó orvos, védőnő országos tisztifőorvos iskolaévet követő szeptember 15.
országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, december 20.
1003/09 Védőnői jelentés összesítője havonkénti/
évenkénti
valamennyi területi védőnő országos tisztifőorvos a tárgyhót követő 15. nap
országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a tárgyévet követő február 15.
1205/04 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése évenkénti valamennyi tüdőbeteg-gondozó intézet területért felelős minőségügyi szakfőorvos 3 példányban, a tárgyévet követő február 15.
a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala 1 példányban
területért felelős minőségügyi szakfőorvos Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a tárgyévet követő március 1.
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő március 31.
1209/04 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról évenkénti valamennyi addiktológiai ellátást végző szolgáltató, tulajdonformától függetlenül Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a tárgyévet követő január 31.
országos tisztifőorvos Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő március 31.
1211/04 Jelentés a kábítószer-
fogyasztókról és kezelésükről
évenkénti drogambulanciák és drogközpontok, pszichiátriai gondozók, gyermek- és
ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai osztályok és szakambulanciák, krízis intervenciós osztály (osztályok), alkohológiai és addiktológiai gondozók és osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a tárgyévet követő január 31.
igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról) Semmelweis Egyetem a tárgyévet követő április 30.
országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő június 15.
1213/06 Kábítószer-fogyasztók kezelési igényének indikátora (TDI) negyed-
évenkénti/ évenkénti
drogambulanciák és drogközpontok, háziorvosok, pszichiátriai és addiktológiai gondozók, gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók, pszichiátriai és addiktológiai osztályok és szakambulanciák, krízisintervenciós osztályok, illetve szakambulanciák, drogterápiás intézetek, alacsonyküszöbű szolgáltatók, büntetés-végrehajtási intézetek, elterelést végző szervezetek (megelőző-felvilágosító szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók), igazságügyi orvostani intézetek, orvosszakértői intézetek, Rendőrség Egészségügyi Szolgálata (az utóbbiak kizárólag a mortalitásról) Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a tárgynegyedévet követő hónap 15. nap
országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő március 31.
Semmelweis Egyetem egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, országos tisztifőorvos a tárgyévet követő május 1.
1214/06 Jelentés az elterelésben résztvevőkről negyed-
évenkénti/ évenkénti
a büntetőeljárás alternatívájaként egészségügyi vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás végzésére jogosult egészségügyi intézmények és megelőző-
felvilágosító szolgáltatók
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a tárgynegyedévet követő hónap 15. napja
országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő március 31.
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság, Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, országos tisztifőorvos a tárgyévet követő május 1.
1210/04 Fővárosi, vármegyei kardiológiai jelentés évenkénti valamennyi kardiológiai fekvőbeteg osztály, szakrendelés (felnőtt, gyermek) szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos a tárgyévet követő január 31.
szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal február 15.
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal március 31.
1617/04 Jelentés onkológiai tevékenységről évenkénti valamennyi onkológiai feladatok ellátása céljából fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a tárgyévet követő január 20.
szervezett járóbeteg-szakrendelés és fekvőbeteg osztály, részleg szakterületi állandó minőségügyi szakfőorvos, Országos Onkológiai Intézet
fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal január 31.
Országos Onkológiai Intézet egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos, Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő április 15.
1620/09 Jelentés a rehabilitáció fekvő- és járóbeteg tevékenységéről évenkénti valamennyi, rehabilitációt végző fekvő- és járóbeteg-ellátó osztály, részleg, ambulancia, ortetikai-protetikai szakrendelő (szakorvosi, nem szakorvosi), nappali kórház, kivéve pszichiátria Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, területi állandó minőségügyi szakfőorvos a tárgyévet követő január 31.
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, országos tisztifőorvos a tárgyévet követő április 30.
3026/1/09 Az egészségügyi szolgáltatók hatósági folyamatos/
évenkénti
szakterület szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltató egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium folyamatos
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet szerinti kötelező klinikai audit jelentések egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő március 31.
3026/2/09 Minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi vezetők éves klinikai audit beszámolója évenkénti valamennyi minőségügyi szakfőorvos és szakterületi vezető egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő április 30.
egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követő június 30.
3027/06 Összesítő jelentés a veleszületett évenkénti országos tisztifőorvos egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő április 30.
rendellenességgel sújtott magzatokról, újszülöttekről, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal
csecsemőkről (Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása) Központi Statisztikai Hivatal
4029/09 Jelentés az egészségügyi szakképzésről eseményhez kötődő egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján) Állami Egészségügyi Ellátó Központ az eseményt követő 15. nap
egészségügyi szakképzést folytató intézmény fenntartója
4133/06 Épületkataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről több-
évenkénti
állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő január 15.
Állami Egészségügyi Ellátó Központ országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő június 30.
4134/06 Energiakataszter a fekvőbeteg-ellátó intézetekről több-
évenkénti
állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, továbbá az egyházi, alapítványi és magán fekvőbeteg-ellátó intézmények Állami Egészségügyi Ellátó Központ a tárgyévet követő április 15.
Állami Egészségügyi Ellátó Központ országos tisztifőorvos, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő június 30.
6001/09 Jelentés szülészeti eseményről havonkénti/
évenkénti
szülészeti-nőgyógyászati osztályok, háziorvosok, az eseményt észlelő orvosok országos tisztifőorvos a tárgyhót követő 10. nap
országos tisztifőorvos Központi Statisztikai Hivatal, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium a tárgyévet követő január 31.
6002/09 Országos vérkészítmény-
előállítási és -felhasználási jelentés
évenkénti az Országos Vérellátó Szolgálat területi szervei, a szerződés alapján vért vevő osztályok/ részlegek és a vérkészítményt felhasználó Országos Vérellátó Szolgálat Központja a tárgyévet követő január 15.
egészségügyi szolgáltatók
Országos Vérellátó Szolgálat Központja egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Központi Statisztikai Hivatal, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a tárgyévet követő február 28.
* Az adatszolgáltatás beérkezési határideje: ha a megjelölt dátum munkaszüneti nap vagy heti pihenőnap, a határidő a következő munkanap.

2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelethez * 

A NEAK adatközlése a finanszírozási adatokról * 

1. *  Tételes jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére:

A NEAK az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely biztosítja az ellátott betegek megkülönböztetését, az egyes ellátási események összefűzését. A NEAK a gyógyszerforgalmi (vény) adatokat személy, gyógyszertár, orvos azonosítására alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva, a gyógyszertár irányítószámával kiegészített formában szolgáltatja. A NEAK valamennyi jelentésre vonatkozóan átadja a jelentési rekordszerkezet pontos technikai leírását, az egyes mezőkben szereplő kódok (ide nem értve a NEAK honlapján jogszabály szerint közzéteendő törzseket) pontos értelmezését, valamint ezek módosulását. Az adatokat a NEAK adattárába kerülő rekordokkal megegyező részletezettséggel kell átadni.

1.1. A fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.2. CT, MR teljesítmény elszámolás jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.3. Műveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatok.

1.4. Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és eszközök tételes jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás utáni adatai.

1.5. A gyógyszerforgalmazás gyógyszertári elszámolásából származó, a jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás hibajavításai utáni, rekordképnek megfelelően részletezett adatok.

1.6. *  Az alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi és eseti ellátás, fogászat, alapellátási ügyelet) tételes forgalmi adatai.

2. Jelentési kötelezettség az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére (az elszámolást követően):

2.1. havonként, továbbá a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.1.1. háziorvosi szolgálatok és a háziorvosi ügyeletek finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.2. gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.1.3. járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenységi (OENO, eset, beavatkozás, pont) adatai,

2.1.4. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltatónkénti, szakmánkénti és országos teljesítményadatai (HBCS eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.1.5. fogászati ellátás finanszírozásának alapját képező adatok és finanszírozási adatai,

2.1.6. degressziós teljesítmény-elszámolás adatai;

2.2. a naptári időszakokat követő hónapban negyedéves, féléves, éves összesítésben:

2.2.1. otthoni szakápolási szolgálatok tevékenysége, kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.2. CT, MR szolgáltató egységenkénti kapacitás-, teljesítmény- és finanszírozási adatai,

2.2.3. fekvőbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) kapacitás-, teljesítmény- és tevékenység adatok (HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap),

2.2.4. védőnői ellátás, iskola- és ifjúság-egészségügy finanszírozásának alapját képező adatok,

2.2.5. tételes és nagy értékű finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökről finanszírozási adatok,

2.2.6. műveseellátás szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai;

2.3. félévente (januárban és júliusban):

2.3.1. az egészségügyi szolgáltatók szerződésének főbb adatai,

2.3.2. egészségügyi szolgáltatónkénti finanszírozási adatok a természetbeni ellátások kasszái szerint,

2.3.3. *  TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza az adott személy állandó lakóhelye szerinti irányítószámot, passziválás esetén a passziválás alapját képező esemény dátumát, illetve a passziválás okát,

2.3.4. gyógyszertárak azonosítóját helyettesítő kapcsolati kódlista, mely tartalmazza a gyógyszertár irányítószámát,

2.3.5. *  a háziorvosi praxisokhoz bejelentkezett biztosítottak TAJ-t helyettesítő kapcsolati kódállományát.