A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi LXXX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

[A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2004. július 22. napján megtörtént. A Megállapodás - annak 17. Cikk (1) bekezdése értelmében - 2004. augusztus 21. napján lépett hatályba.]

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Szervezetének (a továbbiakban: ENSZ) és más nemzetközi szervezeteknek a katasztrófák és más súlyos balesetek megelőzése és következményeinek felszámolása terén betöltött szerepét, tiszteletben tartva e nemzetközi szervezetek keretében létrejött, a jelen Megállapodás tárgykörére vonatkozó nemzetközi szerződéseket,

tekintettel az ENSZ keretében, Helsinkiben, 1992. március 17-én létrejött, az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól szóló Egyezményre,

tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet bécsi, 1989. január 19. napján elfogadott, a 3. Állandó Ülésének Zárónyilatkozatában és az 1992. július 10-i Helsinki Záróokmányban foglaltakra,

felismerve a katasztrófák és más súlyos balesetek bekövetkezésének lehetőségét,

tudatában annak, hogy a katasztrófák megelőzése és elhárítása területén a tudományos és műszaki információk cseréje közös érdek,

meggyőződve a Szerződő Felek közötti együttműködés szükségességéről, melynek célja a kölcsönös segítségnyújtás megkönnyítése, valamint a segélycsapatok és felszerelések továbbításának gyorsítása katasztrófák és más súlyos balesetek esetén

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A fogalmak meghatározása

A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése a következő:

(1) „Segítséget kérő Szerződő Fél” - az a Szerződő Fél, amelynek illetékes szerve - a jelen Megállapodás keretében - megkereséssel fordul a másik Szerződő Félhez segítségkérés céljából;

(2) „Segítséget nyújtó Szerződő Fél” - az a Szerződő Fél, amely eleget tesz a másik Szerződő Fél segítségnyújtásra vonatkozó kérésének;

(3) „Tranzit állam” - azon Szerződő Fél állama, amelynek területén a segélycsapatok áthaladnak, illetve amelynek területén keresztül harmadik állam számára segítségnyújtás céljából segélyszállítmányokat vagy felszerelést szállítanak;

(4) „Katasztrófák és más súlyos balesetek” (a továbbiakban: katasztrófa) - olyan esemény, amely pusztító természeti erők vagy emberi tevékenység, illetve mulasztás következtében jött létre, és amely az ember életét, egészségét, az anyagi javakat vagy a környezetet súlyosan veszélyezteti és/vagy károsítja;

(5) „Segítségnyújtás” - a jelen Megállapodás alapján a segítséget nyújtó Szerződő Fél által a segítséget kérő Szerződő Félnek a katasztrófák következményeinek felszámolásához, illetve a mentéshez nyújtott segítség, a segélycsapatok és egyéni szakértők, felszerelések és/vagy segélyszállítmányok küldése révén;

(6) „Mentés” - azon tevékenységek összessége, amelyek célja a katasztrófák bekövetkezése esetén az emberi élet megóvása, a lakosság egészségének védelme, a környezeti, a kulturális és az anyagi veszteségek, valamint a másodlagos hatások csökkentése;

(7) „Felszerelések” - a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok, műszaki és közlekedési eszközök, mentőkutyák, illetve a segítségnyújtásban résztvevők személyes szükségletei kielégítését szolgáló anyagi javak;

(8) „Segélyszállítmányok” - mindazon elsődleges fontosságú anyagi javak, beleértve gyógyszereket és a kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszereket, amelyek a katasztrófák következményeinek csökkentésére szolgálnak vagy amelyeket a katasztrófa sújtotta lakosság közötti térítésmentes átadásra szánnak;

(9) „Segélycsapatok és egyéni szakértők” - a segítséget nyújtó Szerződő Fél szakértői vagy azok csoportja, akiket a segítséget nyújtó Szerződő Fél a segítségnyújtásra kijelölt, és megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkeznek.

2. Cikk

A Megállapodás célja és tárgya

(1) A jelen Megállapodás célja, hogy a Szerződő Felek a rendelkezésükre álló lehetőségekkel összhangban kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak azon katasztrófák esetén, amelyeket a segítséget kérő Szerződő Fél nem képes saját eszközeivel teljeskörűen elhárítani vagy következményeit felszámolni.

(2) A jelen Megállapodás szabályozza a segítséget kérő Szerződő Fél megkeresése alapján nyújtott önkéntes segítségnyújtás feltételeit, valamint az együttműködés egyéb formáit.

3. Cikk

Illetékes szervek

(1) A Szerződő Felek a következő szerveket (a továbbiakban: illetékes szervek) jelölik ki, amelyek felelősek a jelen Megállapodás végrehajtásáért és jogosultak a segítség kérésére és nyújtására:

1. a Magyar Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium,

2. a Lett Köztársaság részéről: a Belügyminisztérium.

(2) A Szerződő Felek illetékes szervei tájékoztatják egymást a további kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekről, intézményekről és személyekről, legkésőbb a jelen Megállapodás hatálybalépését követő harminc (30) napon belül.

(3) Az illetékes szervek a jelen Megállapodás végrehajtása során közvetlen kapcsolatba léphetnek egymással, e célból kölcsönösen tájékoztatják egymást a kapcsolattartás pontos adatairól, különösen címükről, távközlési adataikról.

(4) A Szerződő Felek biztosítják az illetékes szervek és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetek folyamatos működését. A Szerződő Felek az illetékes szervekben és a kapcsolatfelvételre kijelölt szervezetekben bekövetkezett változásról írásban, harminc (30) napon belül értesítik egymást.

4. Cikk

A segítségnyújtás kérése és az információcsere

(1) A segítségnyújtásra írásbeli megkeresésre, rendkívül sürgős esetben szóbeli megkeresés alapján kerül sor. A szóbeli megkeresést a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb három (3) órán belül írásban meg kell erősíteni. A segítséget kérő Szerződő Félnek a megkeresésében tájékoztatást kell adnia a katasztrófa helyéről, bekövetkezésének időpontjáról, jellegéről, mértékéről és mindenkori helyzetének jellemzőiről; a már megtett és tervezett intézkedésekről, valamint az igényelt támogatásról, továbbá a segítségnyújtás elsődleges szempontjairól.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve a lehető legrövidebb időn belül dönt a segítségnyújtásról és tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Felet azonnali lehetőségeiről, a segítségnyújtás feltételeiről és mértékéről.

5. Cikk

A segítségnyújtás formái, összehangolása és irányítása

(1) A segítségnyújtás megvalósulhat segélycsapatok és egyéni szakértők, segélyszállítmányok küldésével vagy a szükséges információk és tapasztalatok átadásával.

(2) A mentést és a segítségnyújtást minden esetben a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szerve hangolja össze.

(3) A segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatai számára utasítást kizárólag a segélycsapat vezetőjén keresztül lehet adni.

(4) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szerve vagy erre felhatalmazott más szerve tájékoztatja a segélycsapatok vezetőit és az egyéni szakértőket a katasztrófa területén a helyzet alakulásáról, meghatározza a tevékenység rendjét és amennyiben szükséges, ellátja ezen segélycsapatokat tolmácsokkal, továbbá az egyéb szükséges szolgáltatásokkal, eszközökkel.

(5) A segítséget kérő Szerződő Fél gondoskodik a segélycsapatok és egyéni szakértők biztonságáról, biztosítja az ingyenes, sürgősségi orvosi ellátást, az étkezést és a szállást, valamint az alapvető szükségleti cikkeket, amennyiben a segélycsapatok, illetve az egyéni szakértők saját készletei elfogytak.

(6) A segítséget kérő Szerződő Fél biztosítja a segélyszállítmányok akadálytalan fogadását és azt, hogy az kizárólag a meghatározott célra kerüljön ingyenes elosztásra.

(7) A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megkeresés alapján, a jelen Megállapodásban foglaltak szerint elősegítik és biztosítják a segélycsapatok és az egyéni szakértők, a felszerelések és a segélyszállítmányok saját államterületükön való akadálytalan áthaladását, ha a Szerződő Felek bármelyike tranzit állam.

(8) A segélycsapatok és az egyéni szakértők a segítséget kérő Szerződő Fél államának területét a feladat elvégzése után, vagy - ha erről a Szerződő Felek illetékes szervei kölcsönösen megállapodtak - ennél korábban elhagyják.

6. Cikk

Az államhatár átlépése

(1) A segítségnyújtás gyorsaságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Szerződő Felek a határátlépési eljárás formaságait a lehetséges legkisebb mértékre korlátozzák.

(2) A segélycsapatok és az egyéni szakértők katasztrófa esetén a segítséget kérő Szerződő Fél államhatárát a nemzetközi forgalom számára megnyitott határátkelőhelyen, úti okmánnyal vagy fényképes szolgálati igazolvánnyal soron kívül átléphetik, és a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén tartózkodhatnak.

(3) Rendkívül sürgős esetekben a határátkelőhelyeken kívül is át lehet lépni az államhatárt. Ebben az esetben a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét előzetesen értesíteni kell.

(4) A segélycsapatok vezetőjének és az egyéni szakértőknek rendelkezniük kell a segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve vagy erre felhatalmazott más szerve által kiállított megbízólevéllel. Segélycsapatok esetében a segélycsapat minden tagját fel kell tüntetni a megbízólevélben.

(5) A segélycsapatok és egyéni szakértők mindaddig, amíg a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén tartózkodnak, kötelesek tiszteletben tartani a segítséget kérő Szerződő Fél államának jogszabályait.

(6) A segélycsapatok tagjai jogosultak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén egyenruha viselésére, amennyiben ez a segítséget nyújtó Szerződő Fél államában a szokásos felszerelésükhöz tartozik. A Szerződő Felek nem korlátozzák a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatainak gépjárművein a megkülönböztető jelzések használatát.

(7) A Szerződő Felek az (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat abban az esetben is biztosítják, ha az egyik Szerződő Fél tranzit állam. A lehető legrövidebb időn belül értesítik egymást arról, ha felmerül a tranzit szükségessége, és megállapodnak a végrehajtás rendjében és módjában, valamint - amennyiben szükséges - a segélycsapatok áthaladásához hivatalos kíséretet biztosítanak.

7. Cikk

A segítségnyújtáshoz szükséges felszerelések és segélyszállítmányok kivitele, behozatala és átszállítása az államhatáron

(1) A Szerződő Felek kötelesek megkönnyíteni a felszerelések és segélyszállítmányok államhatáron keresztül történő kivitelét, behozatalát és átszállítását.

(2) A segélycsapat vezetője köteles a határátlépéskor a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának külön jegyzéket átnyújtani a segélycsapat feladata ellátásához szükséges felszerelésekről és külön jegyzéket a segélyszállítmányként magukkal hozott javakról. A jegyzékek a megbízólevél részét képezik. Amennyiben rendkívül sürgős esetben a határátlépés a határátkelőhelyen kívül történik, ezeket a jegyzékeket a segélycsapat vezetője a lehető leghamarabb, de legkésőbb a határátlépéstől számított harminc (30) napon belül köteles eljuttatni a vámhatóságnak. A kábítószereket, illetve pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerekről a jegyzéket minden esetben azonnal be kell mutatni a vámhatóságnak.

(3) A segítségnyújtás során a segélycsapatok az úti holmin kívül csak a feladat ellátásához szükséges felszerelést és a segélyszállítmányt hozhatják be, vihetik ki és szállíthatják át.

(4) A Szerződő Felek az államhatáron keresztül szállított felszerelésre és segélyszállítmányra nem alkalmazzák az áruforgalomra vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat. Segélyszállítmány azonban csak érvényes szavatossági idejű készítmény lehet. A segélyszállítmányok és felszerelések - a rendeltetésszerű felhasználás igazolása esetén - mentesek a vám, az adók, illetve a kivitel és behozatal esetén alkalmazott valamennyi pénzügyi teher (beleértve a vámbiztosítékot is) megfizetése alól.

(5) A segélycsapatok által használt és a segélyszállítmányokat szállító gépjárművek esetében a Szerződő Felek nem követelik meg a nemzetközi közúti szállítási engedélyeket, és mentesek a gépjárműveket terhelő fizetési kötelezettség alól, kivéve a gépjárművek kötelező biztosítását.

(6) A fel nem használt segélyszállítmányt, illetve a felszerelést, amely nem semmisült meg vagy nem került felhasználásra, legkésőbb a segítségnyújtás befejezését követő harminc (30) napon belül vissza kell szállítani a segítséget nyújtó Szerződő Fél államterületére, vagy egyéb megállapodás esetén átszállítani harmadik állam területére. Kivitelkor be kell mutatni a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának a behozatalkor kezelt jegyzékét.

(7) Amennyiben a felszerelési tárgyak a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén segélyszállítmányként maradnak vissza, akkor ezt a tényt, a visszamaradt tárgyak mennyiségének, fajtájának, feltalálási helyének megjelölésével, haladéktalanul be kell jelenteni a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának, és ezzel egyidejűleg a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét is tájékoztatni kell. A segítséget kérő Szerződő Fél államterületén így visszamaradt felszerelési tárgyak tekintetében a segítséget kérő Szerződő Fél hatályos belső jogszabályai az irányadóak.

(8) A segítséget kérő Szerződő Fél államterületére tilos a lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok behozatala a segítségnyújtáshoz szükséges ipari robbanóanyagok kivételével.

(9) A segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságai ellenőrizhetik a jelen cikk (3)-(7) bekezdésében említett felszerelések, továbbá a 8. Cikkben meghatározott kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek felhasználását és tárolását.

(10) A jelen cikk (1)-(8) bekezdésében, továbbá a 8. Cikkben foglaltakat a tranzitszállítmányok esetén is alkalmazni kell.

(11) A segítséget kérő Szerződő Fél lehetővé teszi a felszerelések vegyi- és sugármentesítését, fertőtlenítését. A nem mentesíthető felszerelések véglegesen, a mentesíthetők a mentesítés elvégzéséig a segítséget kérő Szerződő Fél államterületén maradnak.

8. Cikk

Kábítószereket és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek alkalmazása

(1) Ha a segélyszállítmány része kábítószert és pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer (a továbbiakban: ellenőrzött gyógyszerek), azokról külön tételes jegyzéket kell készíteni. A Szerződő Felek hatóságai az ENSZ Egészségügyi Világszervezete *  vonatkozó ajánlása *  szerint járnak el és közvetlenül tájékoztatják egymást a kivitt gyógyszerkészítményekről; katasztrófahelyzetből adódó akadályoztatása esetén az ENSZ Nemzetközi Kábítószer Ellenőrző Szervét tájékoztatják.

(2) Amennyiben a segítségnyújtás keretében a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére ellenőrzött gyógyszereket is szállítanak, az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) A 7. Cikk (2) és (4)-(7) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az ellenőrzött gyógyszerek esetében is.

b) Ezeket a gyógyszereket csak a sürgős orvosi segítséghez szükséges mennyiségben vihetik magukkal a segélycsapatok és csak szakképzett egészségügyi személyzet alkalmazhatja a segítséget nyújtó Szerződő Fél vonatkozó egészségügyi előírásai szerint.

c) A felhasználásra került ellenőrzött gyógyszerek esetében a segítséget kérő Szerződő Fél vámhatóságának be kell mutatni a felhasználást igazoló dokumentumot, amelyet a segélycsapatok orvos tagja írt alá és amelyet a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes hatóságának képviselője igazolt.

d) Ezen készítmények behozatalát és kivitelét a Szerződő Felek nem tekintik a kábítószerekről és a pszichotróp anyagokról szóló, a Szerződő Felek államát kötelező nemzetközi szerződések szerinti áruk behozatalának és kivitelének.

9. Cikk

Légi járművek alkalmazása

(1) Bármelyik Szerződő Fél a jelen Megállapodás 5. Cikk (1) bekezdésében meghatározott segítségnyújtás céljából és a jelen cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint, engedélyezheti a másik Szerződő Fél légi járműveinek használatát és átrepülését, valamint azoknak a saját felségterületén való fel- és leszállását, a jelen Megállapodás 6. és 7. Cikkeiben foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazásával.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél illetékes szerve tájékoztatja a segítséget kérő Szerződő Fél illetékes szervét arról, hogy a segítség nyújtásához légi járművet alkalmaznak, megjelölve:

- a légi jármű adatait, típusát,

- a lajstromozó országot és a lajstromjelet,

- a hajózó személyzet tagjainak számát és az utasok listáját,

- a szállítmány jellegét (felszerelések és segélyszállítmányok feltüntetésével),

- a repülés várható útvonalát, a leszállás tervezett helyét, valamint a repülés adatait.

(3) Amennyiben a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a segítségnyújtás során a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványai és ajánlott eljárásai, valamint a Szerződő Felek államának légiközlekedési szabályai szerint lehet a repüléseket végrehajtani.

10. Cikk

A segítségnyújtás költségei

(1) Amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, figyelemmel a jelen Megállapodás rendelkezéseire is, a segítségnyújtás ingyenes.

(2) A segítséget nyújtó Szerződő Fél mentesül a segítséget nyújtó légi jármű átrepülése, leszállása, várakozása, felszállása és a számára nyújtott navigációs szolgáltatások után járó díjak megfizetése alól.

(3) A Szerződő Felek illetékes szervei a segítségnyújtást biztosító légi járművek alkalmazása esetén a légi jármű üzemanyag-ellátásra és karbantartási szolgáltatásaira vonatkozó költségtérítésről minden egyes esetben külön megállapodnak.

11. Cikk

Kártérítés és kártalanítás

(1) A Szerződő Felek egymással szemben lemondanak minden őket megillető kártérítési igényről olyan vagyoni kár esetében, beleértve a környezetben bekövetkező kárt is, amelyet a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő megbízatása teljesítése közben a segélycsapat tagja vagy az egyéni szakértő okozott, továbbá minden olyan kártérítési igényről, amely a segélycsapat valamely tagjának és az egyéni szakértőnek az egészségkárosodásából vagy a halálából adódik, abban az esetben, ha az a jelen Megállapodás feladatainak végrehajtása során, azzal összefüggésben következett be.

(2) Abban az esetben, ha a segítséget nyújtó Szerződő Fél segélycsapatának tagja és az egyéni szakértő a jelen Megállapodás végrehajtásával összefüggő feladat végzése közben a segítséget kérő Szerződő Fél államának területén harmadik személy sérelmére kárt okoz, úgy a felelősség a segítséget kérő Szerződő Felet terheli a saját segélycsapata által okozott károkra vonatkozó belső jogszabályai szerint.

(3) A jelen cikk (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kárt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták.

(4) A jelen cikkben meghatározott kártérítési felelősség a segélycsapatok tagja és az egyéni szakértők által okozott azon károk tekintetében áll fenn, amelyek a segítséget kérő Szerződő Fél államterületére történő belépéstől az annak elhagyásáig terjedő időszakban keletkeztek.

(5) Az illetékes szervek szorosan együttműködnek a kártérítési igények elbírálásának megkönnyítése érdekében. Ebből a célból kicserélik a károkozás körülményeire vonatkozó valamennyi rendelkezésükre álló információt.

(6) A Szerződő Felek a jelen cikk rendelkezéseit megfelelően alkalmazzák abban az esetben is, ha bármelyik Szerződő Fél tranzitállam.

12. Cikk

Az együttműködés egyéb formái

(1) A jelen Megállapodás keretében történő együttműködés az alábbiakra terjed ki:

- katasztrófák előrejelzése, megelőzése és következményeinek felszámolása;

- katasztrófák okainak kivizsgálása, következményeinek felmérése;

- a környezetet és a lakosságot fenyegető, a katasztrófák által okozott lehetséges környezetszennyezés kockázatának értékelése;

- kölcsönös segítségnyújtás a technikai felszerelések és helyszínek rendelkezésre bocsátásával, a katasztrófák megelőzéséhez és elhárításához kapcsolódó közös gyakorlatok tervezésére és végrehajtása érdekében;

- a lakosság számára a katasztrófahelyzetben követendő magatartással, az elsősegélynyújtással összefüggő képzéssel kapcsolatos tapasztalatok;

- konferenciák, tanulmányutak, tudományos programok és szakmai tanfolyamok rendezése, oktatási és tudományos intézmények együttműködése;

- információcsere, szaklapok, módszertani útmutatók vagy egyéb kiadványok, video vagy fotó anyagok, továbbá technológiák cseréje;

- szakemberek képzése a másik Szerződő Fél oktatási és szakképző intézményeiben, oktatók, hallgatók, kutatók és más szakértők cseréje;

- a Szerződő Felek illetékes szerveinek vagy az azok által kijelölt más szervezetek tanácskozása.

(2) A jelen cikkben meghatározott együttműködési területek végrehajtása során a Szerződő Felek a jelen Megállapodás rendelkezéseit, a 6. Cikk (1)-(3) bekezdései kivételével, megfelelően alkalmazzák.

(3) A Szerződő Felek minden rendelkezésükre álló eszközzel segítik a katasztrófák megelőzése és következményeinek felszámolása során közreműködő kormányzati és nem kormányzati szervezetek, intézmények együttműködését.

13. Cikk

Az információk felhasználása

A jelen Megállapodás alapján végzett tevékenység eredményeként szerzett információk harmadik félnek csak az információt átadó Szerződő Fél előzetes hozzájárulása alapján adhatók át, figyelemmel a Szerződő Felek hatályos nemzeti jogszabályaiban foglaltakra, és csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha erről a Szerződő Felek illetékes szervei előzetesen írásban megállapodtak.

14. Cikk

A Megállapodás végrehajtása

(1) A Szerződő Felek felhatalmazzák Belügyminisztériumaikat, hogy a jelen Megállapodás 6. Cikk (4) bekezdésében és a 7. Cikk (2) bekezdésében meghatározott megbízólevél, illetve a felszerelések behozatalára, kivitelére és átszállítására, valamint a segélyszállítmányok behozatalára, kivitelére és átszállítására vonatkozó jegyzékek mintapéldányait, ezek formai követelményeit kölcsönös egyetértésben meghatározzák.

(2) A Belügyminisztériumok az (1) bekezdésben foglalt dokumentumokról Jegyzőkönyvben állapodnak meg, mely a jelen Megállapodással egyidejűleg lép hatályba.

15. Cikk

A viták rendezése

A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő esetleges vitákat a Szerződő Felek illetékes szervei tárgyalások útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén a vitát diplomáciai úton rendezik.

16. Cikk

Más nemzetközi szerződések rendelkezései

A jelen Megállapodás nem érinti a Szerződő Felek más nemzetközi szerződésekben meghatározott jogait vagy kötelezettségeit.

17. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármelyik Szerződő Fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondásról szóló diplomáciai jegyzéknek a másik Szerződő Fél által történt kézhezvételétől számított hat (6) hónap elteltével veszti hatályát.

(3) A jelen Megállapodást a Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

(4) A jelen Megállapodás megszűnése, amennyiben a Szerződő Felek másként nem állapodtak meg, a Megállapodás fennállása alatt érvényesen vállalt kötelezettségekért való helytállást nem érinti.

Készült Rigában, 2003. november 19. napján, két eredeti példányban, magyar, lett és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, a Megállapodás rendelkezéseit azonban 2004. augusztus 21. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter gondoskodik.