A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi LXXXVIII. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2003. évi költségvetése végrehajtását 1 011,537 M Ft, azaz egymilliárd-tizenegymillió-ötszázharminchétezer forint bevétellel és 972,231 M Ft, azaz kilencszázhetvenkétmillió-kettőszázharmincegyezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére, a Műsorszolgáltatási Alap által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 831,552 M Ft, azaz nyolcszázharmincegymillió-ötszázötvenkettőezer forint.

(2) Az ORTT intézményi működési bevétele 13,234 M Ft, azaz tizenhárommillió-kettőszázharmincnégyezer forint.

(3) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 165,701 M Ft, azaz egyszázhatvanötmillió-hétszázegyezer forint, a képzési céltámogatás 0,300 M Ft, azaz háromszázezer forint.

(4) A lakáskölcsön-törlesztés befolyt összegéből bevételként elszámolt összeg 0,750 M Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 961,838 M Ft, azaz kilencszázhatvanegymillió-nyolcszázharmincnyolcezer forint, a felhalmozási kiadás 10,393 M Ft, azaz tízmillió-háromszázkilencvenháromezer forint.

(2) A működési kiadásokból 552,343 M Ft, azaz ötszázötvenkétmillió-háromszáznegyvenháromezer forint a személyi juttatás, 178,229 M Ft, azaz egyszázhetvennyolcmillió-kettőszázhuszonkilencezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 231,266 M Ft, azaz kettőszázharmincegymillió-kettőszázhatvanhatezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2003. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 39,941 M Ft, azaz harminckilencmillió-kilencszáznegyvenegyezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2003. évi kötelezettségvállalások 2004. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi bevétele 8 064,243 M Ft, azaz nyolcmilliárd-hatvannégymillió-kettőszáznegyvenháromezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2003. évi kiadása 7 845,581 M Ft, azaz hétmilliárd-nyolcszáznegyvenötmillió-ötszáznyolcvanegyezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. számú melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rtv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. számú melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2004. évi LXXXVIII. törvényhez

Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
2003. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek 831,552 831,552 831,552
Működési és felhalmozási bevételek 13,234 13,234
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 165,701 165,701
Képzési céltámogatás 0,300 0,300
Lakáskölcsön-törlesztés visszaforgatása 0,750 0,750
Összesen: 831,552 1 011,537 1 011,537

2. számú melléklet a 2004. évi LXXXVIII. törvényhez

Az ORTT 2003. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2003. évi teljesítés
Személyi juttatások 486,890 556,851 552,343
Munkaadókat terhelő járulékok 157,200 189,029 178,229
Dologi kiadások 187,462 242,678 231,266
Felhalmozási kiadások 22,979 10,393
Összesen: 831,552 1 011,537 972,231

3. számú melléklet a 2004. évi LXXXVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 7 132,972 5 847,514 5 847,514
Pályázati díj 87,457 150,009 150,009
Áfa 1 805,107 1 511,270 1 511,270
Áfakötelezettség finanszírozása MA-tól 129,709 129,709
„Áfaátutalás befektetési célra” Műsorszolgáltatási Alaptól vissza 250,000 250,000
Kötbér, bírság, késedelmi kamat 155,966 155,966
Óvadék 12,167 12,167
Közérdekű kötelezettségvállalás 5,228 5,228
Költségvetésen kívüli függő bevétel 1,472 1,472
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) 0,908 0,908
Összesen: 9 025,536 8 064,243 8 064,243

4. számú melléklet a 2004. évi LXXXVIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban
Előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
Teljesítés
Műsorszolgáltatási díj 7 132,972 5 847,514 5 767,942
Pályázati díj 87,457 150,009 140,592
Áfa 1 805,107 1 756,189 1 697,561
Finanszírozott áfa visszatérítése MA-nak 129,709 107,021
Kötbér, bírság, késedelmi kamat 155,966 112,837
Óvadék 18,720 18,720
Közérdekű kötelezettségvállalás 5,228
Műsorszolgáltatási Alap támogatás (átfutó) 0,908 0,908
Összesen: 9 025,536 8 064,243 7 845,581

5. számú melléklet a 2004. évi LXXXVIII. törvényhez

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetése végrehajtásának mérlege

2003. évi terv 2003. évi módosított terv 2003. év végrehajtás
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
I. BEVÉTELEK 28 266 28 266 27 042
1. 1.1. Üzembentartási díj pótlása üzembentartási díj 20 789 20 789 20 417
2. Műsorszolgáltatási díj 7 134 7 134 5 775
2.1. MTM–SBS Televízió Rt. 1 409 1 409 1 409
2.2. Magyar RTL Televízió Rt. 1 280 1 280 1 277
2.3. Danubius Rádió Műsorszolgáltató Rt.
(Országos Kereskedelmi Rádió Rt.)
1 175 1 175 1 176
2.4. Sláger Rádió Műsorszolgáltató Rt. (Sláger jogosultság) 2 370 2370 1000
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok 900 900 913
3. Pályázati díjak 87 87 115
4. Kötbér, kártérítés, bírság 0 0 113
5. Önkéntes befizetések 0 0 0
6. Egyéb bevételek 256 256 447
7. Maradványfelhasználás 0 0 175
2003. évi terv 2003. évi módosított terv 2003. év végrehajtás
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
II. KIADÁSOK 28 266 28 266 27 042
1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 19 542 19 542 19 190
1.1. Magyar Televízió Rt. 8 316 8 316 8 166
1.2. Magyar Rádió Rt. 5 821 5 821 5 716
1.3. Duna Televízió Rt. . 4 989 4 989 4 900
1.4. ORTT 208 208 204
1.5. közalapítványok összesen 208 208 204
2. Céltámogatások 3 197 3 407 3 335
2.1. közszolgálati műsorszámok
támogatása 1 247 1 247 1 484
2.2. közszolgálati műsorok támogatása 450 450 318
2.3. műsorszórás- és elosztás fejlesztése 1 280 1 280 1 248
2.4. nem nyereségérdekelt
műsorszolgáltatók támogatása 110 215 77
2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 110 215 208
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 584 2 584 2562
3.1. Magyar Televízió Rt. 986 986 987
3.2. Duna Televízió Rt. 423 423 423
3.3. Magyar Rádió Rt. 1 175 1 175 1 152
4. Kiegészítő támogatások 790 956 804
4.1. ORTT 624 790 641
4.2. közalapítványok összesen 166 166 163
5. Igazgatóság 969 983 643
5.1. személyi juttatások 372 372 233
5.2. munkaadót terhelő járulékok 109 109 79
5.3. dologi kiadások 263 263 287
5.4. felhalmozási kiadások 225 239 44
6. Szerzői jogdíjak 175 175 174
7. Pályázatok bírálatának költségei 64 64 93
8. Frekvenciapályáztatással összefüggő
költségek 35 35 0
9. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók
által be nem fizetett áfa 285 285 25
10. Céltartalékolás a következő évekre 459 235 0
11. Monitoring szolgálat, panaszbizottság,
döntés-előkészítés 166 0 0
12. Egyedi támogatások 0 197
13. Üzemben tartási díj beszedési költség 0 2
14. Műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek 0 17