A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a (3) bekezdés a) pontja vonatkozásában az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: * 

Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendeletet a növényvédő szer hatóanyagok, valamint a növényvédő szerek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére, valamint a növényvédő szerek csomagolására, jelölésére kell alkalmazni.

(2) Az engedélyezéssel kapcsolatban

a) a Magyarországon növényvédő szerekben engedélyezhető hatóanyagok jegyzékét az 1. számú melléklet,

b) a hatóanyagok engedélyezéséhez benyújtandó részletes és összefoglaló adatok követelményeit a 2. számú melléklet,

c) a növényvédő szerek engedélyezéséhez benyújtandó részletes és összefoglaló adatok követelményeit a 3. számú melléklet,

d) *  a növényvédő szerek emberi vagy környezeti veszélyeire vonatkozó kiegészítő szabványmondatokat a 4. számú melléklet,

e) *  a növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó kiegészítő szabványmondatokat az 5. számú melléklet,

f) a növényvédő szerek értékeléséhez és engedélyezéséhez szükséges egységes elveket a 6. számú melléklet,

g) a növényi kiskultúrák felsorolását és csoportosítását a 7. számú melléklet,

h) * 

i) *  a növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatokat a 9. számú melléklet,

j) * 

k) a növények, növényi termékek csoportosítását a 11. számú melléklet,

l) * 

m) az engedélyokiratra vonatkozó követelményeket a 13. számú melléklet,

n) a párhuzamos behozatal engedély iránti kérelméhez benyújtandó adatokat a 14. számú melléklet,

o) a kiegészítő R- és S-mondatokra vonatkozó határidőket a 15. számú melléklet

tartalmazza.

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. monográfia: a növényvédő szer hatóanyag, illetve a növényvédő szer engedélyezési eljáráshoz benyújtott részletes és összefoglaló adatok (a továbbiakban: részletes és összefoglaló adatok) kiértékelésével elkészített jelentés;

2. kiskultúrában, illetve kis területen való növényvédő szer felhasználás: a 7. számú mellékletben szereplő kultúrákban, illetve adott kultúrában kis területen történő növényvédő szer felhasználás; a növényvédő szerek szermaradékainak meghatározásához szükséges adatkövetelmények szempontjából a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 396/2005/EK rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni;

3. kis egységű kiszerelés: olyan kiszerelés, illetve egyedi csomagolás, amely nem képez kereskedelmi értékesítési egységet (például ampulla, tabletta, levél, pellet), és forgalomba az azonos termékek egységbe fogása útján készített fogyasztói csomagolásban (egységcsomagolás) hozható;

4. ikercsomag: két vagy több engedélyezett növényvédő szert, illetve segédanyagot az erre vonatkozó engedélyben megadottak szerinti együttes kijuttatáshoz történő felhasználásra, egyetlen, egymástól elválaszthatatlan fogyasztói csomagolási egységben tartalmazó kiszerelés;

5. kereskedelmi gyűjtőcsomag: azonos vagy különböző rendeltetésű engedélyköteles termékek kizárólag kereskedelmi célú csomagolási egysége (például kartondoboz, zsugorfólia), amelyben az egyedi kiszerelések az engedélyokiratuk alapján önálló értékesítési egységként is forgalomba hozhatók és felhasználhatók;

6. párhuzamos behozatal: az Európai Gazdasági Térségről szóló Szerződéshez Szerződő Államban (a továbbiakban: Szerződő Állam) engedélyezett növényvédő szernek a Szerződő Államból Magyarországra történő behozatala, mely meghatározott feltételek alapján azonos és közös eredetű egy Magyarországon már engedélyezett növényvédő szerrel (referencia növényvédő szer);

7. anyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 2. pontja szerinti fogalom;

8. készítmény: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti fogalom;

9. állat: olyan haszonállatok egyedei, amelyeket szokásosan emberek takarmányoznak, tartanak vagy fogyasztanak;

10. forgalomba hozatal: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 9. pontja szerinti fogalom;

11. növényvédő szer engedélyezés: közigazgatási hatósági eljárás, amelynek során a 3. § szerinti engedélyező hatóság a kérelmező által benyújtott kérelemre, az ország területére vagy annak egy részére engedélyezi egy növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását;

12. makro szervezetek: fonálférgek, élősködő, ragadozó és beporzást elősegítő ízeltlábúak különböző fejlődési alakjai;

13. adalékanyag: a növényvédőszer-hatóanyagok előállításához használt, azok tulajdonságait befolyásoló anyagok;

14. hatásjavító: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti anyag vagy készítmény;

15. segédanyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti anyag vagy készítmény;

16. növényvédőszer-maradék: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének c) pontja szerinti fogalom;

17. megengedett növényvédőszer-maradék határértéke: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének d) pontja szerinti fogalom;

18. engedély: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) mellékletének 24. pontjában felsorolt termékek forgalomba hozatalára és felhasználására kiadott hatósági határozat;

19. jogellenesen forgalmazott termék: forgalomba hozatali és felhasználási engedély nélkül forgalmazott engedélyköteles termék, az engedélyes gyártó nevének, a termék nevének jogosulatlan feltüntetése vagy engedélyre való jogosulatlan hivatkozás, illetve valótlan adatokat tartalmazó címke, csomagolóanyag, eszközutánzás, jogosulatlan kiszerelési, formulázási tevékenységből származó áru;

20. munka-egészségügyi várakozási idő: a kijuttatott növényvédő szer teljes beszáradásától kezdődő órákban vagy napokban megadott időtartam, amelynek lejárta előtt az engedélyköteles termékkel kezelt területen bármilyen munkavégzés csak a felhasználáshoz előírt védőfelszerelésben végezhető;

21. élelmezés-egészségügyi várakozási idő: általában napokban megadott időtartam, amelynek el kell telnie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó kezelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes terményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertőtlenítést követő betárolása, illetve a termény fertőtlenítést követő kitárolása, az áru felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereskedelmi feladása között;

22. környezet: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 13. pontja szerinti fogalom;

23. védőanyag: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti anyag vagy készítmény;

24. kölcsönhatás-fokozó: az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti anyag vagy készítmény;

25. *  gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

Az eljárásban részt vevő hatóságok

3. § *  A növényvédő szer hatóanyagok (a továbbiakban: hatóanyag) közösségi engedélyezésével, valamint a növényvédő szerek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: engedélyező hatóság) látja el.

Általános rendelkezések a növényvédő szer engedélyezésben * 

4. § *  (1) Az engedély iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani. Kérelmező lehet az, aki, illetve akinek (amelynek) képviselője az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

(2) *  Az engedély iránti kérelemben meg kell adni a növényvédő szer elbírálásához szükséges, e rendeletben meghatározott adatokat és mintákat.

(3) *  A kérelmező a kérelemben nem köteles megadni azokat az adatokat, amelyeket e rendelet hatálya alá tartozó korábbi engedélyezési eljárásban ugyanarra a készítményre már megadott. Erre az érintett adatkör megnevezésével a kérelemben utalni kell. Korábbi engedélyezési eljáráshoz benyújtott adatokat csak az engedélyes írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni, amennyiben az engedélyes és a kérelmező személye eltér.

(4) A géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó vagy ilyen szervezetekből álló növényvédő szer engedélyezése esetén figyelembe kell venni a külön jogszabályban foglalt előírásokat is.

(5) A Magyarországon nem engedélyezett, az Európai Gazdasági Térség más tagállamában a közösségi előírások szerint engedéllyel rendelkező növényvédő szer Magyarországon gyártható, tárolható vagy szállítható más tagállamban való felhasználás céljából.

(6) Ha a növényvédő szer forgalomba hozatala és felhasználása az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában a közösségi előírások alapján került engedélyezésre, a növényvédő szer magyarországi engedélyezése e rendelet 14. §-a szerint kezdeményezhető.

5. § *  (1) *  Az engedélyező hatóság a növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő termék forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó hatósági döntés mellett annak rendelkező része szerinti tartalommal külön okiratot (a továbbiakban: engedélyokirat) állít ki.

(2) Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyben meghatározza a szükséges alkalmazási előírásokat, különösen az alkalmazási területeket (kultúra, károsító megjelölésével), az alkalmazható mennyiséget, valamint az ember és az állat egészségének védelme, továbbá a környezet és a természet védelméhez szükséges alkalmazási előírásokat – különös tekintettel a felszín alatti vizek és a vízbázisok védelmét biztosító jogszabályi előírásokra –, a felhasználásra jogosult személyek körét, illetve a forgalomba hozatal és felhasználás egyéb feltételeit.

(3) * 

(4) Magyarországon azok a növényvédő szerek kerülhetnek forgalomba, amelyek hatóanyagai szerepelnek az 1. számú mellékletben szereplő hatóanyagok jegyzékében, figyelembe véve a hatóanyagok felülvizsgálatára vonatkozó közösségi rendeletekben, illetve a (10) bekezdésben foglaltakat.

(5) Az engedélyező hatóság a növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását – a következő feltételek együttes fennállása esetén – akkor engedélyezi, ha

a) az engedély iránti kérelem a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel;

b) a növényvédő szer hatóanyaga megfelel a (4) bekezdés, valamint a (11) bekezdés előírásainak;

c) a növényvédő szer vizsgálata alapján megállapítható, hogy a növényvédő szer a tudományos és technikai ismeretek jelenlegi szintje szerint előírásszerű és szakszerű felhasználáskor vagy ilyen alkalmazás nyomán egyidejűleg

ca) kellően hatékony,

cb) nem károsítja a védendő növényeket és növényi termékeket,

cc) nem okoz szükségtelen szenvedést és fájdalmat azoknak a gerinceseknek, melyek ellen a védekezés irányul,

cd) nem ártalmas közvetlenül vagy közvetetten (például ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül) az emberek vagy állatok egészségére vagy a felszín alatti vizekre,

ce) nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet, különös tekintettel a növényvédő szer sorsára és viselkedésére a környezetben, a vízszennyezésre (beleértve az ivóvizet és a felszín alatti vizeket) gyakorolt hatására, valamint a nem célzott fajokra való hatására;

d) *  megfelelő módszerekkel meghatározhatók

da) a növényvédő szerben a hatóanyagok, valamint a növényvédő szerben lévő, az egészség és a környezet szempontjából jelentős egyéb anyagok koncentrációja és anyagi minősége,

db) a növényvédő szerek előírás szerinti és szakszerű alkalmazása következtében keletkező, az ember és az állat egészsége, valamint a környezet és a természet szempontjából fontos szermaradékok;

e) a növényvédő szer megfelelően tárolható;

f) adott esetben a mezőgazdasági termékekben fellelhető, az engedélyben említett használat által befolyásolt megengedett növényvédőszer-maradék határérték (MRL) megállapítására, illetve módosítására a 396/2005/EK rendelettel összhangban került sor.

(6) Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás keretében dönt

a) a növényvédő szerek alkalmazásának feltételeiről,

b) az ember és az állat egészségének, valamint a környezet és a természet védelmének érdekében szükséges alkalmazási előírásokról.

(7) *  Az engedélyező hatóság a kérelmezőtől az engedélyezési eljárás során további adatok, mellékletek, kísérleti és analitikailag tiszta hatóanyagminták benyújtását kérheti, amennyiben ezek az engedélyezés feltételeinek elbírálásához szükségesek.

(8) A kérelmező, illetve az engedélyes az engedélyező hatóságnak köteles azonnal bejelenteni

a) a termékben bekövetkezett, a kérelem benyújtásával összefüggésben közölt adatokban és a benyújtott dokumentációban foglaltaktól eltérő változást, és

b) a növényvédő szereknek az ember és az állat egészségére, valamint a környezetre és a természetre gyakorolt veszélyes hatásáról szerzett újabb ismereteket.

(9) *  A bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, mellékleteket és mintákat, amelyekből a változások vagy az új ismeretek következnek.

(10) *  Az engedély jogerős megadásától számított legfeljebb 10 évig hatályos.

(11) *  Az engedélyező hatóság legfeljebb 3 évre engedélyezheti olyan növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását, amelynek hatóanyaga az Európai Unió területén 1993. július 26-án még nem volt forgalomban (új hatóanyag), és nem szerepel az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékében, de felülvizsgálat alapján a hatóanyag és a növényvédő szer dossziéi megfelelnek az engedélyezési követelményeknek a jelentéstevő tagállam által készített értékelő jelentés-tervezet (DAR: Draft Assessment Report) figyelembevételével. Amennyiben a hatóanyagnak a közösségi jegyzékre való felvételéről az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejártáig nem születik döntés, a jogosultsági idő meghosszabbítható.

(12) *  Az engedély ismételt megadását legkésőbb 18 hónappal az engedélyben meghatározott jogosultsági idő lejáratát megelőzően lehet kérni az engedély folyamatosságának fenntartása érdekében. Az engedélyt ismételten meg lehet adni, illetve jogosultsági idejét meg lehet hosszabbítani, ha a készítmény megfelel az (5) bekezdés c)–f) pontjában előírt feltételeknek. Az engedélyben meghatározott jogosultsági időt meg lehet hosszabbítani a növényvédő szer 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatának befejezéséig.

(13) *  Az engedélyező hatóság az engedélyben meghatározott jogosultsági időt a kérelem alapján az új engedély jogerőre emelkedéséig meghosszabbíthatja, ha az ismételt engedély megadásáról az engedély lejártát megelőző 18 hónapon belül nem döntöttek. Az engedély ismételt megadását a (12) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb időn belül indokolt esetben, legkésőbb a hatályának lejártát egy hónappal megelőzően lehet kérelmezni. Ennél rövidebb időn belül kérelem esetén a jogosultsági idő legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 18 hónapra hosszabbítható meg.

(14) *  Az engedélyező hatóság az engedélyezett növényvédő szer engedélyének kiterjesztése során az 1107/2009/EK rendelet 51. cikkével összhangban meghatározhatja a 7. számú mellékletben foglalt kiskultúrákban, illetve kis területen való növényvédő szer felhasználás külön feltételeit.

Hatóanyagok engedélyezése

6. § (1) Az engedélyező hatóság a hatóanyagoknak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) szerinti közösségi engedélyezésében e §-ban foglaltak szerint vesz részt.

(2) A hatóanyag akkor engedélyezhető, ha a hatóanyag felhasználásával készített növényvédő szer a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelő alkalmazáskor a növényvédő szer és szermaradék nem káros az ember, az állatok egészségére, a környezetre.

(3) A hatóanyag értékelésénél figyelembe kell venni:

a) az emberi szervezet számára még megengedhető napi bevitel szintjét (ADI: acceptable daily intake),

b) a még megengedhető anyag expozíciós szintjét, amely a szerrel foglalkozót érheti (AOEL: acceptable operator exposure level),

c) a hatóanyag sorsára, környezetben való viselkedésére, nem célszervezetekre gyakorolt hatására vonatkozó kockázatot.

(4) Az engedély magadását meghatározhatja:

a) a hatóanyag tisztasága, szennyezések jellege és maximális mennyisége,

b) az engedélyezéshez benyújtott adatok értékeléséből eredő korlátozások, figyelembe véve a szóban forgó mezőgazdasági, növény-egészségügyi és környezeti (beleértve éghajlati) feltételeket,

c) *  a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer típusa,

d) *  a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer alkalmazásának módja.

(5) A hatóanyag engedélyezése, az engedély módosítása, visszavonása az Irányelv 6. cikkében meghatározott közösségi eljárás szerint történik.

(6) *  A hatóanyag engedélyezéséhez a 2. számú melléklet követelményeinek megfelelő, valamint legalább egy, az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerre a 3. számú melléklet és a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény (a továbbiakban: Gyűjtemény) vonatkozó fejezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat kell benyújtani angol nyelven – az engedélyező hatóság kérésére magyar nyelven is – az engedélyező hatósághoz, elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton. A kérelmezőnek a részletes és összefoglaló adatokat egyidejűleg a többi tagállamnak és az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) is meg kell küldenie.

(7) * 

(8) A hatóanyag legfeljebb 10 évre engedélyezhető, amely kérelemre legfeljebb 10 éves időtartamra többször is meghosszabbítható, amennyiben a hatóanyag az engedélyezési követelményeknek megfelel. Amennyiben a mellékletben előírt feltételek nem teljesülnek, az engedély visszavonható.

(9) Amennyiben a hatóanyagot nem engedélyezik, az engedélyező hatóság megteszi a szükséges intézkedést a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer engedélyének visszavonására, és rendelkezik a meglevő készletek további forgalomba hozatali és felhasználási feltételeiről.

(10) *  Az engedélyhez benyújtott adatok védelmére a Tv. 70. §-ának előírásait kell alkalmazni.

Növényvédő szerek engedélyezése

7. § (1) Növényvédő szer Magyarországon akkor engedélyezhető, ha

a) a hatóanyag szerepel az 1. számú mellékletben, vagy

b) *  a kérelmező az 5. § (11) bekezdése szerinti hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer engedélyezését kezdeményezi.

(2) *  Az engedély iránti kérelemhez – a (10) bekezdés figyelembevételével – a 2. és 3. számú melléklet szerinti adatokat, valamint a Gyűjtemény vonatkozó fejezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat magyar vagy angol nyelven kell az engedélyező hatóságnak megadni. Amennyiben a kérelem benyújtása angol nyelven történt, az összefoglaló adatokat – az engedélyező hatóság külön kérésére – magyar nyelven is meg kell adni. Mind a részletes adatokat tartalmazó dokumentációt, mind az összefoglaló adatokat tartalmazó dokumentációt elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton kell benyújtani az engedélyező hatóság részére. A kérelemben benyújtott adatokkal összhangban meg kell jelölni a növényvédő szer javasolt felhasználhatósági idejét.

(3) *  A kérelmezőnek, illetve az engedélyesnek az engedélyező hatóság részére az a) pont esetében évente, külön felszólítás nélkül, míg a b) és c) pont esetében az engedélyező hatóság külön felszólításra kell haladéktalanul a következő vizsgálati mintákat benyújtania:

a) analitikailag tiszta, minőségi bizonyítvánnyal ellátott hatóanyag minta, illetve indokolt esetben a 396/2005/EK rendelet előírásainak eleget tevő analitikailag tiszta bomlás- vagy reakciótermék, inaktív izomér és humán-toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentős szennyezőanyag minta,

b) technikai hatóanyag minta, mely megfelel a beadott specifikációnak,

c) növényvédő szer minta.

(4) A minták mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az általánosan használatos analitikai módszerek alkalmazásával legalább tíz ismétlésre és öt párhuzamos mérésre elegendő anyagmennyiség álljon rendelkezésre, az a) pont esetében legalább 1-1 g, a b) pont esetében legalább 200 g, a c) pont esetében legalább 500 g.

(5) *  Az engedélyező hatósághoz benyújtott adatok teljességét, az engedélyező hatóság a kérelmező által kitöltött, a dokumentáció teljességét igazoló részletes lista alapján, 60 napon belül felülvizsgálja, és arról a kérelmezőt tájékoztatja.

(6) *  A kérelmet az engedélyező hatóság nyilvántartásba veszi, amely tartalmazza legalább a kérelem egy példányát, a kérelemmel, az adatokkal és a 2. és 3. számú melléklettel kapcsolatos hatósági döntések egy-egy példányát, illetve a dokumentációról készített összefoglalót. Az engedélyező hatóság a részletes és összefoglaló adatokat együttesen tárolja, és hozzáférhetővé teszi a többi Szerződő Állam és a Bizottság számára. Kérésükre az engedélyező hatóság a kérelemmel kapcsolatos szükséges információkat megadja.

(7) A kérelmező a hatóanyagokra vonatkozóan a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 7. §-ában előírt bejelentési kötelezettségének az engedély iránti kérelem jogszabályi előírásoknak megfelelő benyújtásával eleget tesz.

(8)–(9) * 

(10) Amennyiben olyan hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer engedélyezési eljárását kezdeményezik, amelynek hatóanyaga már szerepel az 1. számú mellékletben, akkor

a) a kérelmezőnek, a gerincesekre előírt vizsgálatok megkezdése előtt, tájékoztatást kell kérnie az engedélyező hatóságtól, hogy a növényvédő szer, amelyre nézve kérelmet kíván benyújtani, azonos-e valamely már engedélyezett növényvédő szerrel, illetve megkérheti az engedélyes nevét és címét, egyidejűleg igazolnia kell, hogy az engedélyezéshez szükséges egyéb adatok rendelkezésére állnak,

b) az engedélyező hatóság a kért tájékoztatást megadja, egyidejűleg tájékoztatja az érdekelt engedélyest a megadott információkról,

c) az érdekelteknek a gerinces állatokon végzett vizsgálatok ismétlésének elkerülése, illetve korlátozása érdekében egyeztetni kell az adatok megosztásáról, amelyben az engedélyező hatóság is közreműködhet.

(11) Az engedélyezési eljárásban a fizikai, kémiai, toxikológiai, ökotoxikológiai, környezeti viselkedési és növényvédőszer-maradék vizsgálatokra vonatkozó valamennyi adatnak, vagy az engedélyező hatóság által meghatározott adatoknak – a (12) bekezdésben foglalt kivétellel – a külön jogszabály szerint az adott vizsgálatra helyes laboratóriumi gyakorlatot követő, illetve elfogadott minőségügyi rendszerben működő vizsgálati helyről (a továbbiakban: akkreditált vizsgáló hely) kell származnia.

(12) * 

(13) *  A védőanyagra, kölcsönhatás-fokozóra, segédanyagra, hatásjavítóra, valamint a növényvédő szer hatóanyaghoz adott adalékanyagra vonatkozóan meg kell adni:

a) az anyag kémiai nevét,

b) a Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service) által megadott nyilvántartási számot (a továbbiakban: CAS-szám),

c) az anyag főbb szennyezőit.

(14) *  Ha védőanyag, kölcsönhatás-fokozó, segédanyag, hatásjavító vagy a hatóanyaghoz adott adalékanyag, illetve ezek szennyező anyagai a Kbtv. alapján veszélyes anyagnak minősülnek, meg kell adni a veszélyes anyag magyarországi jegyzékben felvett számát, biztonsági adatlapját, veszélyességi osztályba sorolását, illetve veszélyjelét és a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben [a továbbiakban: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet] meghatározott R- és S-szabványmondatokat, illetve az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1272/2008/EK rendelet) meghatározott H- és P-szabványmondatokat és veszélypiktogramokat. Szükség esetén az engedélyező hatóság kérésére el kell végezni rájuk vonatkozólag az összes olyan vizsgálatot, amely a biztonságos alkalmazásukat bizonyítja.

(15) *  Az engedélyezési eljárás folyamán a kérelmező köteles

a) benyújtani az engedélyezni kért termék iparjogvédelmi oltalmát igazoló lajstromkivonatot, vagy

b) benyújtani az iparjogvédelmi oltalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát az oltalom tárgyának kérelmező általi hasznosításához, vagy

c) írásban nyilatkozatot tenni arról, hogy az engedélyezni kért termék, vagy annak bármely jellemzője, valamint elnevezése harmadik személy szellemi tulajdonjogát nem sérti.

(16) *  Az engedélyköteles termék engedélyben megjelölt kereskedelmi elnevezése

a) nem lehet megtévesztő, különösen az összetételét vagy felhasználási körét illetően,

b) más engedélyezett, illetve korábban forgalmazott növényvédő szer vagy nem növényvédő szer jellegű termék elnevezésétől egyértelműen különböznie kell,

c) nem sértheti más engedélyes névhasználathoz fűződő szellemi tulajdonjogát,

d) nem sérthet személyiségi jogokat, nem ütközhet közerkölcsbe.

7/A. § * 

8. § * 

9. § *  (1) *  Az ikercsomagként forgalomba kerülő engedélyköteles termék kiszerelések engedély iránti kérelméhez a következő adatokat kell benyújtani:

a) a csomagolásban lévő készítmények engedélyesének a kiszereléshez történő hozzájáruló nyilatkozatát,

b) a kiszerelés címketervezetét és a benne lévő készítmények elfogadott címkéjét,

c) a kérelmező és a kiszerelést végző adatait,

d) *  két vagy több engedélyezett növényvédő szer, illetve segédanyag együttes kijuttatását megalapozó növényvédelmi technológiára, veszélyességre és egyéb releváns tulajdonságra vonatkozó dokumentációt.

(2) A kereskedelmi gyűjtőcsomagban történő forgalmazás tényét a tevékenység megkezdése előtt az engedélyező hatósághoz be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a csomagolásban lévő készítmények engedélyesének adatait és hozzájáruló nyilatkozatát,

b) a kiszerelésben lévő készítmények elfogadott címkéjét,

c) a bejelentő és a kiszerelést, illetve csomagolást végző adatait.

10. § *  (1) * 

(2) Növényvédő szer légi úton való kijuttatásának engedélyezéséhez a kérelmezőnek meg kell adnia a kijuttatás előnyeire, indokoltságára, környezeti és egészségi kockázatára vonatkozó adatokat.

11. § *  A növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, továbbá növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedély iránti kérelméhez a 9. számú melléklet szerinti adatokat kell megadni.

12. § *  Az engedély iránti kérelem benyújtásánál, illetve a vizsgálatok elvégzésénél a 11. számú melléklet szerinti kultúracsoportosítást kell figyelembe venni, az engedélyben tételesen fel kell sorolni az egyes növényi kultúrákat. A szermaradék adatok esetében a 396/2005/EK rendelet szerinti kultúra listát kell követni.

A kérelem elbírálása

13. § (1) *  A hatóanyag közösségi engedélyezésére benyújtott kérelem esetén az engedélyező hatóság a kérelemhez megadott adatok értékelését a 6. § alapján végzi el, és erről a Bizottság részére monográfiát készít.

(2) *  A növényvédő szerek engedélyezésére megadott részletes és összefoglaló adatok értékelését és a döntés-előkészítést a hatóanyagra vonatkozó közösségi előírások, illetve az egyes készítményekre a 3., 8. és 9. számú mellékletek szerinti adatok figyelembevételével, a 6. számú mellékletben, valamint a Gyűjteményben foglaltak szerint kell elvégezni. A növényvédő szerek engedélyezésénél az engedélyező hatóságnak figyelembe kell vennie a készítmény felhasználási technológiáját, a rendeltetésszerű és biztonságos alkalmazásához szükséges szakmai feltételeket, a helyes növényvédelmi gyakorlatot és a szükséges kockázatcsökkentő intézkedéseket, valamint az integrált védekezés elveinek lehetséges alkalmazását is.

(3) *  A Gyűjteményt a Növényvédelmi Bizottság külön jogszabály szerint készíti el és teszi közzé.

(4)–(5) * 

(6) *  Az 5. § (11) bekezdése szerint a növényvédő szer akkor engedélyezhető, ha a felülvizsgálat alapján megfelel a 16. § (1) bekezdésének b)–k) pontjai szerinti követelményeknek.

(7) *  Az engedélyező hatóság visszavonja a (6) bekezdés szerinti engedélyt, ha

a) a növényvédőszer-maradék ártalmas hatással van az emberek vagy az állatok egészségére, vagy a felszín alatti vízre, vagy elfogadhatatlan hatása van a környezetre, és a toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentős maradékok általánosan használt módszerekkel nem mérhetők,

b) a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelő használat ellenére ártalmas az emberek vagy állatok egészségére, a környezetre, különös tekintettel az ivó- és felszín alatti vizekre.

(8) * 

Kölcsönös elismerés, engedélyek kölcsönös elfogadása * 

14. § (1) Az adatok kölcsönös elfogadásán alapuló engedély iránti kérelem esetén a kérelmezőnek hiteles bizonyítékkal kell igazolnia a magyarországi felhasználásra vonatkozó összehasonlíthatóságot. Ebben az esetben el kell tekinteni olyan kísérletek és vizsgálatok megismétlésétől, amelyeket a növényvédő szernek a másik Szerződő Államban történt engedélyezésével kapcsolatban már elvégeztek, amennyiben az érintett régiókban a szer alkalmazása szempontjából fontos mezőgazdasági, növény-egészségügyi és környezeti (beleértve éghajlati) feltételek (a továbbiakban együtt: összehasonlíthatósági feltételek) hasonlóak.

(2) A kérelmező hozzájárulásával az eredeti engedély szerinti alkalmazási feltételek módosíthatóak, figyelembe véve az összehasonlíthatóság szakmailag indokolt feltételeit.

(3) A fogyasztók védelme érdekében, az étrendi szokások figyelembevételével az engedély további alkalmazási korlátozásokat szabhat meg.

(4) *  Az engedélyező hatóság tájékoztatja a Bizottságot, amennyiben a kísérletek ismételt elvégzése indokolt, vagy egy másik Szerződő Államban már engedélyezett növényvédő szer engedélyezésére irányuló kérelem elutasításra került, attól függetlenül, hogy a kérelmező nyilatkozott arról, hogy a szer alkalmazása szempontjából fontos összehasonlíthatósági feltételek hasonlóak Magyarország, és azon Szerződő Állam területén, ahol a kísérletet elvégezték, vagy ahol az engedélyt kiadták. A Bizottságot tájékoztatni kell a kísérlet megismétlésének, illetve a növényvédő szer engedélyezése iránti kérelem elutasításának okairól.

(5) *  Növényvédő szer engedély kölcsönös elfogadására az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenően csak akkor kerülhet sor, ha

a) a Szerződő Államban az engedélyezés az egységes elvek szerint történt,

b) az engedélyező hatóság rendelkezésére áll

ba) a Szerződő Állam által készített engedélyezési jelentés angol vagy magyar nyelven, valamint

bb) a 3. számú melléklet szerinti adatok, továbbá

c) a növényvédő szer hatóanyaga szerepel az 1. számú mellékletben.

(6) Amennyiben az engedélyező hatóság megtagadja egy növényvédő szer egyenértékűségének elismerését, illetve a kísérletek és vizsgálatok elfogadását, vagy egy növényvédő szer engedélyezését az ország területének adott régióiban, akkor a kérelmező a Bizottsághoz fordulhat annak eldöntésére, hogy a hasonlóság fennáll-e vagy sem.

(7) Ha az engedélyező hatóság úgy ítéli meg, hogy a kölcsönös elismerés alapján engedélyezett növényvédő szer az emberek és az állatok egészségére vagy a környezetre nézve veszélyt jelent, akkor az ország területén a szer forgalmazását vagy felhasználását korlátozhatja, vagy megtilthatja, erről a Bizottságot és a többi Szerződő Államot – a döntés okainak közlésével – haladéktalanul tájékoztatja.

Határozathozatal

15. § *  (1) *  Ha az engedélyező hatóság a növényvédőszer forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló eljárásban megállapította, hogy a 16. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek, illetve a 19. § szerinti eljárás során megállapította a növényvédő szer 1. számú mellékletben szereplő követelményeknek való megfelelőségét, az engedélyben megadja a kérelmezőnek a címke terv végleges elkészítéséhez szükséges adatokat, és egyidejűleg felszólítja a kérelmezőt valamennyi kiszerelési egységre vonatkozóan a végleges, magyar nyelvű címketerv elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton, szöveges, szerkeszthető formában, 15 napon belül történő benyújtására. A végleges címketerv benyújtásával egyidejűleg a 30. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót és a csomagolás mintadarabjait rögzítő képeket digitális adathordozón vagy elektronikus úton be kell nyújtani. A termékcímkét valamennyi kiszerelési egységre vonatkozóan a forgalomba kerülést megelőzően be kell nyújtani elektronikus formában az engedélyező hatóság számára.

(2) A növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, továbbá a növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezésekor az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

16. § (1) Az engedélyező hatóság a növényvédő szer forgalomba hozatalát és felhasználását akkor engedélyezi, ha

a) a növényvédő szer hatóanyaga szerepel az 1. számú mellékletben,

b) az értékelés a 6. számú melléklet szerint történt,

c) a növényvédő szernek nincs elfogadhatatlan hatása a növényekre és növényi termékekre,

d) nem ártalmas közvetlenül vagy közvetetten (pl. ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül) az emberek vagy állatok egészségére vagy a talajvízre,

e) nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet, különös tekintettel a növényvédő szer környezetben való sorsára és viselkedésére (beleértve az ivó- és talajvizet) és a nem célzott fajokat,

f) a hatóanyag, és amennyiben szükséges, minden toxikológiai vagy ökotoxikológiai szempontból jelentős szennyező és egyéb összetevő anyagának jellege és mennyisége az arra alkalmas módszerekkel meghatározható,

g) az engedélyezett használatából eredő és toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentős növényvédőszer-maradékok az arra alkalmas módszerekkel meghatározhatók,

h) a növényvédő szer fizikai és kémiai tulajdonságai meghatározásra kerültek, és a növényvédő szer megfelel a megjelölt használatra, valamint tárolásra alkalmas,

i) *  az engedélyező hatóság a kérelemben megjelölt növényi kultúrák esetében a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletével összhangban járt el, vagy

j) *  az engedélyben a növényvédelmi technológiai utasítások oly módon kerültek meghatározásra, hogy a vonatkozó rendeletben megállapított határérték túllépésére ne kerüljön sor, valamint

k) *  ha az 5. § (5)–(8) bekezdésében foglaltaknak eleget tesz,

l) *  a címketerv megfelel az előírásoknak.

(2) A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírásokat úgy kell meghatározni, hogy az (1) bekezdés k) pontjában foglalt feltételeknek megfeleljen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti követelményekre vonatkozó kísérleteket és vizsgálatokat olyan elfogadott módszerekkel kell végrehajtani, amelyek a növényvédő szer tervezett alkalmazásának helyére jellemző mezőgazdasági, növény-egészségügyi és környezeti feltételeknek megfelelnek.

17. § (1) *  A növényvédő szerek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek engedélyének tartalmaznia kell a 13. számú mellékletben felsorolt, az adott készítményre vonatkozó tartalmi elemeket is.

(2) * 

(3) *  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hivatalos honlapján közzé kell tenni az engedélyezett növényvédő szerek engedélyokiratának a 13. számú melléklet szerinti adatait, az engedély lejártának időpontját, az engedély visszavonását, valamint, ha az intézkedésre egészségügyi vagy környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó körülményeket.

(4) *  Az engedélyező hatóság a növényvédő szer engedélyezési eljárása során készült angol nyelvű engedélyezési jelentésről az uniós munkamegosztás érdekében tájékoztatja a Bizottságot.

Az engedély módosítása, visszavonása

18. § *  (1) *  Az engedélyező hatóság az engedélyt hivatalból vagy kérelemre módosíthatja, ha azt szakmai, tudományos vagy adminisztratív szempontok indokolttá teszik.

(2) Az engedély módosítását az (1) bekezdése alapján az engedélyesen kívül kérheti a felhasználásban érdekelt természetes személy, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, köztestület, költségvetési szerv. Az engedélyes hozzájáruló nyilatkozatát az engedély módosítására vonatkozóan az engedélyező hatóság szükség szerint beszerzi. Amennyiben a felhasználásra vonatkozó engedélymódosítást nem az engedélyes kéri, az engedély akkor módosítható, ha a kérelmező benyújtotta a módosítást alátámasztó dokumentációt és adatokat, továbbá ha azok megfelelnek a 16. §-ban foglaltaknak.

(3) Az engedély módosítására az engedélyezési eljárás szabályait kell alkalmazni. A már rendelkezésre bocsátott adatokat nem kell ismételten benyújtani.

(4) *  Ha a részletes és összefoglaló adatok a korábban elbíráltakhoz képest változnak, az engedélyesnek kezdeményezni kell az engedély felülvizsgálatát. A változást a szükséges adatokkal alátámasztva az engedélyesnek írásban be kell jelentenie az engedélyező hatóságnak. A benyújtott adatok alapján az engedélyező hatóság az engedélyt szükség esetén módosítja.

(5) A növényvédő szer engedélye visszavonásra kerül, amennyiben:

a) *  nem felel meg a 19. §-ban előírt követelményeknek,

b) a kérelmező az értékeléshez felhasznált hamis adatokat nyújtott be,

c) a gyártó ismételten az engedélyokirattól eltérő összetételű terméket hoz forgalomba,

d) az engedélyes a visszavonást kéri,

e) új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempontok szerint bizonyítható, hogy a növényvédő szer az előírás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember egészségét, illetve a környezetet, ideértve az engedélyben meghatározott növényi kultúrákat is,

f) külön jogszabály a hatóanyag felhasználását megtiltotta, vagy

g) az engedélyes az előírt analitikailag tiszta hatóanyagmintát, illetve e rendeletben előírt más mintát nem nyújtotta be, vagy

h) amennyiben az 5. § (5) bekezdésében írt feltételek bármely okból nem teljesülnek.

(6) *  Az engedély visszavonásáról szóló döntését az engedélyező hatóság közli az engedélyessel, továbbá a visszavonás okától függően türelmi időt biztosíthat a meglévő készletek selejtezésére, raktározására, forgalomba hozatalára és felhasználására.

(7) A visszavont engedélyű növényvédő szerek raktárkészleteinek felhasználása legfeljebb két vegetációs időszakra kiterjedően engedélyezhető, kivéve, ha a további felhasználást az engedélyező hatóság megtiltotta. Az engedély visszavonására vonatkozó határozatban foglaltakat a címkén fel kell tüntetni.

(8) Amennyiben az engedélyokirat erre vonatkozó kötelezést tartalmaz, a kereskedelmi forgalomban lévő, korábban legyártott tételek csomagolóeszközein, illetve címkéjén az engedély módosításáról és visszavonásáról szóló határozatban foglaltakat kell feltüntetni. Abban az esetben, ha az újracímkézés az adott szezonban nem lehetséges, a határozatban foglalt korlátozások és egyéb előírások feltüntetése öntapadó kiegészítő címkézéssel is teljesíthető. A kiegészítő címkézés esetében az eredeti címke érdemi adatai nem kerülhetnek letakarásra.

(9) *  Azon engedélyek esetében, ahol az engedélyokirat hatályt nem tartalmaz, a kiadás idején hatályos jogi szabályozás szerinti lejárati időt kell figyelembe venni.

(10) *  Amennyiben a termék engedélyének hatálya lejárt, az engedélyes, illetve hazai képviselete az okiratban szereplő határnapig értékesítheti a növényvédő szert és a növényvédő szernek nem minősülő egyéb engedélyköteles terméket a nagy- és kiskereskedők, valamint a felhasználók számára. Amennyiben az okirat nem tartalmaz utalást az értékesítési láncnak az engedélyesen, illetve hazai képviseletén kívüli szereplőinél lévő készletek forgalomba hozatalának feltételeire vonatkozóan, a termék az engedély hatályának lejáratától számított 6 hónapig forgalmazható. A felhasználásra legfeljebb további 12 hónapig kerülhet sor. Indokolt esetben, kérelemre, az engedélyező hatóság a felhasználást legfeljebb a termék felhasználhatósági idejének végéig engedélyezheti.

(11) *  A növényvédő szer és a növényvédő szernek nem minősülő egyéb engedélyköteles termék engedélyének kérelemre történő visszavonása esetén az engedélyező hatóság az alábbi szokásos türelmi időszakot állapíthatja meg a forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozóan. Az engedélyes, illetve hazai képviselete a visszavonó határozat közlésétől számított 6 hónapig értékesítheti a terméket a nagy- és kiskereskedők számára. A nagy- és kiskereskedők további 6 hónapig értékesíthetik a terméket. A felhasználás további 12 hónapig engedélyezhető. Az előbbiektől – kérelemre, illetve a hatóság hivatalból hozott döntése alapján, indokolt esetben – el lehet térni. Ez esetben a felhasználás legfeljebb a termék felhasználhatósági idejének végéig engedélyezhető. A visszavonó határozatban foglaltakat a termék csomagolásán és címkéjén is fel kell tüntetni. Amennyiben az engedélyező hatóság a termék felhasználását a felhasználhatósági idő végéig engedélyezi, a visszavonó határozatban foglaltakat nem kell a termék csomagolásán és címkéjén feltüntetni.

(12) Az engedély ismételt megadását új eljárásban kell kezdeményezni lejárt érvényességű, illetve visszavont engedélyű termék esetén.

Lejárt vagy visszavont engedélyű növényvédő szerek kezelése * 

18/A. § *  (1) Az engedélyező hatóság a kártalanítási igény kizárásával a növényvédő szer visszaadást elrendeli, amennyiben a visszavonó határozat a szer készleteinek további felhasználását megtiltja. Az engedélyes, az importőr, illetve képviselője, vagy az általuk megbízott megfelelő jogosultsággal és felkészültséggel rendelkező fél a növényvédő szert az országból történő kivitelre vagy országon belüli ártalmatlanításra köteles visszavenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növényvédő szerek veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Növényvédő szerek nemzeti felülvizsgálata * 

19. § *  (1) Amennyiben az engedélyezett növényvédő szer hatóanyaga szerepel az 1. számú mellékletben vagy felvétele megújításra került, az engedélyező hatóságnak – az 1. számú mellékletben megadott határidőkön belül – felül kell vizsgálnia a forgalomban lévő, az adott hatóanyagot tartalmazó valamennyi növényvédő szer engedélyét annak eldöntésére, hogy megfelel-e az 1. számú mellékletben szereplő követelményeknek. Ennek során az engedélyesnek

a) az előírt határidőn belül – hatóanyag felvételének megújítása esetén a benyújtott új védett adatokra vonatkozóan is – bizonyítania kell, hogy rendelkezik a 2. számú melléklet szerinti adatokkal, vagy igazolnia kell, hogy az adat tulajdonosa hozzáférést biztosít az adatokhoz,

b) igazolnia kell, hogy teljesülnek az 1. számú mellékletben a hatóanyagokra megállapított feltételek és korlátozások, beleértve a hatóanyag egyenértékűségének igazolását, továbbá azt, hogy a hatóanyag tisztasági fokát és szennyezéseinek jellegét illetően nem tér el jelentősen az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékére való felvétel érdekében benyújtott eredeti kérelemhez csatolt részletes és összefoglaló adatokban megjelölt összetételtől,

c) hatóanyag felvételének megújítása esetén az új összetételre vonatkozóan részletes vizsgálati adatokat kell benyújtania, ha a technikai specifikáció eltér a közösségi jegyzékre való felvételkor elfogadott specifikációtól,

d) amennyiben a kérelem megfelel az a) és b) pontokban foglalt követelményeknek, a növényvédő szer újraértékelésének a 6. számú melléklet szerinti elvégzése érdekében meg kell adnia az előírt határidőn belül a 3. számú melléklet szerinti részletes és összefoglaló adatokat, továbbá szükség esetén az engedélyezési jelentés-tervezetet, beleértve a magyarországi felhasználás körülményeit a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően.

(2) Ha a növényvédő szer több, az 1. számú mellékletben szereplő hatóanyagot is tartalmaz, az újraértékelést az adott hatóanyagokra megállapított határidők közül a legkésőbb lejáró határidő figyelembevételével kell lefolytatni.

(3) Az uniós értékelés alatt álló hatóanyagot is tartalmazó növényvédő szer esetén az újraértékelésre akkor kerül sor, ha az összes hatóanyag feltüntetésre került az 1. számú mellékletben.

(4) Az engedélyezett növényvédő szer nemzeti felülvizsgálatának eredményeként az engedélyező hatóság

a) a felülvizsgált engedély bevonása mellett az 5. § (1) bekezdése szerint dönt a forgalomba hozatal engedélyezéséről, amennyiben a növényvédő szer megfelel az 1. számú mellékletben szereplő követelményeknek,

b) az engedélyt visszavonja, amennyiben a növényvédő szer nem felel meg az 1. számú mellékletben szereplő követelményeknek.

(5) Az engedélyező hatóság a felülvizsgálat eredményéről tájékoztatja a Bizottságot.

Párhuzamos behozatal

20. § *  (1) Növényvédő szerek párhuzamos behozatalát annak kell kérelmeznie, aki az adott növényvédő szert Magyarországon ilyen formában kívánja forgalomba hozni.

(2) A párhuzamos behozatalra vonatkozó kérelemhez a 14. számú melléklet szerinti adatokat kell az engedélyező hatósághoz benyújtani.

(3) Az engedélyező hatóság a (7) bekezdés szerint beszerzett és a kérelmező által benyújtott dokumentumok, valamint a referencia növényvédő szer engedélyezési dokumentumainak összevetése alapján ellenőrzi a referencia és a behozandó növényvédő szer (4) bekezdés szerinti azonosságát és közös eredetét.

(4) *  A behozandó és a referencia növényvédő szer akkor tekinthető azonosnak és közös eredetűnek, ha

a) a hatóanyag és a készítmény gyártója azonos, vagy a hatóanyagot és a készítményt a gyártó engedélyével, társult vagy licencia alapján tevékenykedő vállalkozás gyártotta,

b) szerformájuk megegyező,

c) a formulációjuk összetétele megegyező,

d) a hatóanyagok tisztasága, a szennyezések jellege és maximális mennyisége megegyező.

(5) Az alkotórészek jellegére és mennyiségére vonatkozóan, a gyártási folyamat során várható eltérések elfogadásánál a 6. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe venni.

(6) Az importálandó termék címkéje az osztályozásra és besorolásra, a kockázatra, veszélyekre utaló jelzésekre, és a felhasználásra vonatkozóan a referenciatermék címkéjétől csak jogszabályi rendelkezések figyelembevételével térhet el. Az osztályozásra és besorolásra vonatkozó esetleges különbségek az azonosság megállapítását nem korlátozzák. Az importőr köteles az importálandó termék címkéjén átvezetni a referenciatermék engedélyének módosításából következő változásokat.

(7) Az engedélyező hatóság a növényvédő szer gyártójától, illetve annak meghatalmazott képviselőjétől vagy a referenciatermék engedélyének birtokosától, illetve a származási ország engedélyező hatóságától az azonosság és közös eredet elbírálásához információkat kérhet.

(8) Az engedély legfeljebb a referencia növényvédő szer engedélye érvényességének idejéig adható meg. Amennyiben a referencia növényvédő szer engedélye visszavonásra kerül, a párhuzamos behozatalra vonatkozó engedély a referencia növényvédő szer engedélyének visszavonását követő további egy évig maradhat érvényben. Ha a referencia növényvédő szer engedélyének visszavonása a forgalmazás és felhasználás azonnali megszüntetésével jár, akkor a párhuzamos behozatalra vonatkozó engedélyt is vissza kell vonni.

(9) Az importálandó termék kizárólag magyar nyelvű címkével ellátva, az eredetitől eltérő márkanév esetén, az új elnevezés mellett az eredeti feltüntetésével kerülhet forgalomba. A csomagolóanyagon fel kell tüntetni az eredeti gyártási számot, vagy annak azonosítására alkalmas jelzést és az eredeti gyártási időt. Ezeket az adatokat eredeti csomagolás esetén a magyar nyelvű címke nem fedheti.

(10) Ha az importálandó termék bármely Szerződő Államban átcsomagolásra kerül, akkor az engedély iránti kérelemhez az átcsomagolást végző bérkiszerelőre vonatkozó 14. számú melléklet k) pontja szerinti adatokat meg kell adni. Mellékelni kell továbbá a kérelmező azon jognyilatkozatát, miszerint az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Adatváltozás esetén az engedélyes köteles annak tényét és az új adatokat 15 napon belül az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(11) Az importőrnek az engedély alapján behozott növényvédő szer mennyiségéről – a Tv. 17. §-a (5) bekezdésének megfelelő tartalommal – az engedélyező hatóságot legkésőbb a behozatalt követő 15. napon tájékoztatnia kell, amellyel eleget tesz a Tv. 17. §-ának (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének.

(12) A termelő saját célú felhasználására történő párhuzamos behozatal esetén az e § (1)–(11) bekezdéseiben foglaltakat a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a növényvédő szer további forgalomba nem hozható,

b) a kérelmező termelőnek nem kell az importálandó termékből két termékmintát és magyar nyelvű címketervet benyújtania,

c) ha a referenciatermék magyarországi felhasználása képesítéshez kötött, akkor a kérelmező termelőnek igazolnia kell a felhasználáshoz szükséges képesítés meglétét,

d) nem kell magyar nyelvű címkével ellátni az importálandó terméket, az a referenciatermék engedélyokirata és címkeelőírásai alapján használható fel,

e) a kérelmező termelőnek nyilatkozatot kell tennie, hogy a referenciatermék engedélyokiratát és címkeelőírásait ismeri,

f) a növényvédő szer felhasználásakor a referenciatermék engedélyokiratának a helyszínen kell lennie, a szerrel folytatott bármilyen tevékenység és annak következményei a felhasználót terhelik, és

g) a növényvédő szer hatóanyagának latin betűkkel írt elnevezésének szerepelnie kell a csomagolóeszközön.

Növényvédő szer más kereskedelmi néven történő engedélyezése * 

20/A. § *  (1) A Magyarországon engedélyezett növényvédő szer engedélyokiratban foglalttól eltérő kereskedelmi néven való forgalomba hozatalát és felhasználását az engedélyező hatóság engedélyezi (származtatott engedély). A származtatott engedély megegyezik a referencia növényvédő szer engedélyével és az abban foglalt előírások szerint hozható forgalomba és használható fel.

(2) A származtatott engedély iránti kérelmet a referencia növényvédő szer engedélyesének vagy annak kell kérelmeznie, aki a növényvédő szert eltérő kereskedelmi néven kívánja forgalomba hozni. Amennyiben a kérelmet nem a referencia növényvédő szer engedélyese nyújtja be, a kérelemhez csatolni kell a referencia növényvédő szer engedélyesének hozzájáruló nyilatkozatát.

(3) A növényvédő szer eltérő kereskedelmi néven történő forgalomba hozatala iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a referencia növényvédő szer nevét és az eltérő kereskedelmi nevet,

b) a referencia növényvédő szer engedély és a származtatott engedély tulajdonosának nevét és címét,

c) a referencia növényvédő szer engedély-okiratának számát,

d) a származtatott engedély szerinti növényvédő szer címketervét és biztonsági adatlapját,

e) az alkalmazandó csomagolás leírását.

(4) A származtatott engedély szerinti növényvédő szer címkéjén jól látható módon fel kell tüntetni a referencia növényvédő szer nevét és engedélyszámát. A származtatott engedély tulajdonosa külön felszólítás nélkül átvezeti a címkén a referencia növényvédő szer engedélyének módosítása szerinti változást.

(5) A származtatott engedéllyel rendelkező termék reklámozása vagy kiadványokban történő szerepeltetése esetén fel kell tüntetni a referencia termék nevét.

Kísérleti célú felhasználás

21. § (1) *  Magyarországon olyan kísérlet vagy kutatási, illetve fejlesztési célú vizsgálat, amely adott technológiában nem engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő termék környezetbe való kijutásával jár, csak az engedélyező hatóság által kísérleti célra kiadott engedély (a továbbiakban: kísérleti engedély) birtokában, ellenőrzött feltételek mellett, korlátozott mennyiségekkel és korlátozott területen végezhető.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kísérleti célra kiadott engedély meghatározott területre és meghatározott időszakra szól.

(3) *  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kísérletek és vizsgálatok esetében nem bizonyítható, hogy nincsenek káros hatással az emberek vagy állatok egészségére, vagy nem befolyásolják elfogadhatatlanul ártalmas módon a környezetet, az engedélyező hatóság megtilthatja, vagy olyan feltételekhez kötheti azokat, amelyeket az esetleges káros következmények elkerülése érdekében szükségesnek tart (izoláció, megsemmisítés, egyéb biztonsági intézkedések).

(4) *  Olyan termékkel, amely Magyarországon nem honos életképes szervezetet tartalmaz, csak az engedélyező hatóság által kiadott engedély alapján lehet kísérletet folytatni. Az engedély nem mentesít a természetvédelmi jogszabályok által előírt behozatali engedély megszerzése alól.

(5) Az (1) és a (4) bekezdés szerinti engedélyben az engedélyező hatóság jóváhagyja vagy meghatározza a kísérlet helyét, továbbá az elvégzéséhez szükséges különleges körülményeket (izoláció, megsemmisítés, egyéb biztonsági intézkedések).

(6) *  A kísérletek során az engedélyben feltüntetett, illetve ennek hiányában a növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő termékek besorolására, osztályozására vonatkozó legszigorúbb biztonsági előírásokat kell betartani.

(7) *  A még nem engedélyezett készítményekkel folytatott szabadföldi kísérleteket nyilvánosan bemutatni, illetve a vizsgálati eredményeket ismertetni csak az engedélyező hatóság előzetes engedélye alapján lehet. Ez a tevékenység kísérleti célú felhasználásnak minősül.

21/A. § *  (1) A kísérleti engedélynek a friss fogyasztásra szánt, és az élelmiszer-, valamint a takarmány-előállítás céljára szolgáló növényekre vonatkozóan tartalmaznia kell:

a) az engedélyezett kezelésre vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási időt,

b) * 

c) a kezelt területről származó termés forgalmazhatóságára, korlátozására vonatkozó előírást.

(2) *  Az engedélyező hatóság a kísérleti engedélyben előírhatja a kezelt területről származó termény forgalomba hozatala előtti szermaradék mennyiségének ellenőrzését az arra kijelölt laboratóriumban.

(3) *  Amennyiben a növény, növényi termék a megengedettnél nagyobb mennyiségű szermaradékot tartalmaz, annak további felhasználhatóságáról a külön jogszabály szerint kell dönteni.

22. § *  (1) *  Engedélyezési célú, biológiai hatékonysági vizsgálatot az erre hatáskörrel rendelkező hatóságon kívül csak a Helyes Kísérleti Gyakorlatra (Good Experimental Practice, a továbbiakban: GEP) vonatkozó minősítéssel (a továbbiakban: GEP-minősítés) rendelkező vizsgálóhely végezhet. A vizsgálóhelyek GEP-minősítését, illetve a Gyűjteményben meghatározott GEP-követelmények szerinti működésének ellenőrzését engedélyező hatóság végzi.

(2) *  A minősítés iránti kérelmet az engedélyező hatósághoz kell benyújtani. A GEP-minősítés iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét, valamint azon vizsgálóhely nevét, címét, melynek minősítését kérelmezik, továbbá a (3)–(4) bekezdésekben foglaltakat.

(3) A kérelemben ki kell térni

a) a vizsgálóhely szervezeti felépítésének,

b) a GEP szempontjából lényeges szakterületek és csoportok jelölését tartalmazó szervezeti ábra,

c) a szakemberek, munkakörök, felelősségi viszonyok, vizsgálati körülmények,

d) a felszereltség (épület, kísérleti terület, üvegház, gépek, berendezések, műszerek, mobil adatrögzítéshez használt eszközök),

e) az eszközök kezelésének, karbantartásának,

f) a műveleti előírások, valamint azok karbantartásának,

g) a kísérleti terv (témalap) és jelentés típusainak,

h) az eddig elvégzett, azonos témájú fontosabb munkák, illetve folyamatban lévő munkáknak,

i) a szakemberek jártasságának, képzettségének a vizsgálóhelyen belüli hovatartozásának,

j) adatkezelés és archiválás, valamint

k) a hely egyéb minősítésének (GLP, ISO stb.)

ismertetésére.

(4) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a minősítést mely, az a) pontban felsorolt minősítési kategóriák, valamint a b) pontban felsorolt művelési ágak közül melyekre kérelmezik:

a) minősítési kategóriák:

aa) herbicidek (H),

ab) fungicidek és baktericidek (F),

ac) zoocidok (Z),

ad) növekedésszabályozó és termésnövelő készítmények (R),

ae) adalékanyagok (A);

b) művelési ágak:

ba) szántóföld (sz),

bb) zöldség (zd),

bc) gyümölcs, szőlő (gy),

bd) dísznövény (dn),

be) erdő, közterület (ekt),

bf) egyéb (e).

(5) Kérelem alapján az engedélyező hatóság helyszíni ellenőrzést folytat le a vizsgálóhelyen, majd határozatban dönt a vizsgálóhely GEP-minősítéséről. A határozatnak ki kell terjednie arra, hogy a vizsgálóhely milyen kategóriákra, illetve művelési ágakra szerezte meg a GEP-minősítést.

(6) A GEP-minősítés érvényességi ideje első tanúsítás esetén 2 év, a tanúsítás megújítását követően legfeljebb 5 év.

(7) A GEP-minősítési eljárásért a külön jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

(8) A GEP-minősítéssel rendelkező vizsgálóhely minden, a minősített tevékenységét érintő jelentős változásról 15 napon belül köteles értesíteni az engedélyező hatóságot.

(9) Az engedélyező hatóság szúrópróbaszerűen ellenőrzi a GEP-minősítéssel rendelkező vizsgálóhelyeket. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vizsgálóhely nem tartja be a rá vonatkozó GEP-követelményeket, a hatóság a határozatban feltüntetett minősített területre vonatkozó tevékenységet legfeljebb 2 hónapra felfüggesztheti, illetve a kiadott GEP-minősítést visszavonhatja. Ha az ellenőrzés során egy adott kísérlettel kapcsolatban hiányosságok kerülnek megállapításra, a kísérletet a hiányosságok mértékétől függően az engedélyező hatóság kizárhatja az engedélyezésnél elfogadhatók közül.

Eseti felhasználási engedély

23. § (1) *  Az engedélyező hatóság engedélyezheti valamely, Magyarországon már engedélyezett növényvédő szernek nem minősülő termék felhasználását, az engedélyben előírt felhasználástól eltérő területen vagy módon, ha

a) az alkalmazást közérdek vagy növényvédelmi helyzet indokolja, és

b) olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy a növényvédő szernek nem minősülő termék a kérelmezett alkalmazási területeken hatásos.

(2) *  Az eseti engedély az engedélyben meghatározott területen és legfeljebb egy vegetációs időszakra korlátozott időtartamra érvényes. A kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalon (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) keresztül kell az engedélyező hatósághoz beterjeszteni.

(3) Az eseti engedélynek a friss fogyasztásra szánt, és az élelmiszer-, valamint a takarmány-előállítás céljára szolgáló növényekre vonatkozóan tartalmaznia kell:

a) *  az élelmezés-egészségügyi várakozási időt, és

b) * 

c) a kezelt területről származó termés ideiglenes forgalmazására, korlátozására vonatkozó előírást.

(4)–(5) * 

(6) *  Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül benyújthatják

a) azok a földhasználók és termelők, akik mezőgazdasági, illetve erdőgazdasági tevékenységet folytatnak, továbbá

b) azok, akiknek tevékenysége ezt indokolja.

24. § * 

Az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció kezelése * 

25. § (1) *  Az engedélyezéshez nyomtatott formában, illetve elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton benyújtott részletes és összefoglaló adatok biztonságos kezeléséről és tárolásáról az engedélyező hatóság gondoskodik.

(2) A kérelem elbírálása után a teljes eredeti iratanyag egy példányának megőrzése az engedélyező hatóság feladata. A többi példányt a kérelmező saját költségén köteles elszállítani. Amennyiben erre az értesítést követő 6 hónapon belül nem kerül sor, a kérelmező költségére a dokumentációt az érintett hatóság megsemmisítheti.

25/A. § *  (1) *  Az engedélyes, ideértve a párhuzamos behozatalt és a más kereskedelmi néven történő engedélyezést is, a növényvédő szer első forgalomba hozatalát megelőzően köteles a készítmény végleg-mintáját és a csomagolás jellemző bélyegeit rögzítő képeket digitális adathordozón vagy elektronikus úton a hatóság rendelkezésére bocsátani.

(2) Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerint nyilvántartott adatokból adatbázist hoz létre, melyet hivatalos honlapján a fogyasztók, felhasználók részére elektronikusan hozzáférhetővé tesz.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti engedélyes minden év március 31-ig elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton vagy elektronikus úton benyújtja a kereskedelmi forgalomban lévő készítmények aktualizált termékcímkéit és a biztonsági adatlap frissített változatát, amennyiben azokban változás következett be.

Növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag behozatala és kivitele * 

26. § (1) *  A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerinti szaporítóanyagok behozatalánál a Vtv., a Vtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglaltak, valamint a (2) bekezdés előírásai szerint kell eljárni.

(2) *  Az engedélyező hatóság külön engedélye nélkül behozhatók azok a szaporítóanyagok, amelyeket olyan növényvédő szerrel kezeltek, amely(ek) hatóanyaga(i) az engedélyezett, illetve a felülvizsgálat alatt álló, engedélyezhető hatóanyagok közösségi jegyzékén szerepel(nek) és a hatóanyago(ka)t tartalmazó legalább egy növényvédőszer-készítmény Magyarországon, illetve legalább egy, az Európai Unió tagállamában az adott kultúrában csávázásra engedélyezve van.

(3) *  Minden olyan szaporítóanyag, amelyet olyan növényvédő szerrel kezeltek, amely a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg, csak az engedélyező hatóság engedélyével hozható be. Az engedély iránti kérelemhez a következő adatokat kell benyújtani:

a) a kezelt szaporítóanyag mennyisége,

b) a felhasznált növényvédő szer biztonsági adatlapja,

c) az országok felsorolása, ahol a növényvédő szer engedélyezve van,

d) a szaporítóanyag hazai forgalmazójának vagy felhasználójának neve és címe.

27. § *  (1) *  Kizárólag harmadik országba való kivitelre szánt szaporítóanyagot az adott kultúrában Magyarországon nem engedélyezett növényvédő szerrel is lehet kezelni, amennyiben a kezelt szaporítóanyag felhasználása a fogadó ország jogszabályainak megfelel.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag kezelésére irányuló szándékot tizenöt nappal a tervezett kezelés előtt be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott szaporítóanyag kivitelét a kivitel megkezdése előtt hét nappal be kell jelenteni a kezelés és tárolás helye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szaporítóanyagot a kezelést követő egy éven belül kell harmadik országba kivinni, a határidő leteltét követően a kezelt szaporítóanyagot meg kell semmisíteni.

Minőség-ellenőrzés

28. § *  (1) *  A növényvédő szerek engedélyben előírt minőségét és a címkézését a vármegyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi.

(2) *  Ha a minőség-ellenőrzés alapján a növényvédő szer adott tétele eltér az engedélyokiratban meghatározottaktól, vagy bizonyíthatóan nem egyenértékű az engedélyezett növényvédő szerrel, vagy felhasználásra alkalmatlanná, illetve veszélyessé vált, annak további forgalomba hozatalát az engedélyező hatóság megtiltja.

(3) *  Tilos olyan növényvédő szert forgalomba hozni, amelynek felhasználhatósági ideje lejárt. A felhasználhatósági idő megadása az engedélyes felelőssége. E határidő az engedélyes által meghosszabbítható, amennyiben a tételt reprezentáló, a vonatkozó szabvány szerinti mintavételt követően, független akkreditált laboratóriumi vizsgálattal a termék megfelelő minősége megállapítható. Az engedélyes köteles a vizsgálati bizonyítványt 5 évig megőrizni, és annak másolatát a kézhezvételt követően haladéktalanul beküldeni az engedélyező hatósághoz. Az új felhasználhatósági időt újracímkézéssel vagy kiegészítő címkével jól látható módon a csomagoláson fel kell tüntetni.

(4) *  Az engedélyes és a forgalmazó a termékfelelősség általános szabályai szerint felel az általa forgalomba hozott termék megfelelő minőségéért, a kereskedelmi tétel beazonosíthatóságának biztosítását lehetővé tevő nyilvántartási rendszer meglétéért és a forgalomba hozott termék útjának nyomonkövethetőségéért.

(5) *  A felhasználhatósági időszak meghosszabbítása nem kérhető, amennyiben a termék forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének hatálya lejárt, a termék engedélye visszavonásra került, a termék engedélyokirat szerinti felhasználhatósági ideje a Magyarországra történő beérkezését megelőzően lejárt, továbbá nem biztosítja a felhasználók számára a legalább egy vegetációs időszakban történő alkalmazás lehetőségét.

28/A. § *  A növényvédő szereket külön jogszabályok szerint meghatározott

a) fizikai-kémiai, tűz- és robbanásveszélyességi kategóriákba,

b) mérgező (toxikológiai),

c) környezeti (ökotoxikológiai) veszélyességi kategóriákba,

d) forgalmi kategóriába

kell besorolni.

Növényvédő szerek osztályozása

29. § *  (1) *  A növényvédő szereket a 6. számú melléklet szerinti értékelés során az embert és a környezetet veszélyeztető tulajdonságaik alapján, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásáról szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell besorolni, továbbá a 4. és 5. számú melléklet szerinti kiegészítő R- és S- szabványmondatokkal kell jellemezni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A besorolásnál az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló külön jogszabály előírásait is figyelembe kell venni. Indokolt esetben az ember és az állat egészségének, továbbá a környezet védelme érdekében a címkén további mondatok feltüntetése írható elő, amelyről a Szerződő Államokat és a Bizottságot tájékoztatni kell, a megfelelő indokolás megadásával. Az esetleges felülvizsgálatra a Bizottság döntése alapján kerülhet sor.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő R- és S-mondatokat azokra a Magyarországon engedélyezett növényvédő szerekre kell alkalmazni, amelyek hatóanyagai szerepelnek az 1. számú mellékletben. A kiegészítő R- és S-mondatokat a 15. számú mellékletben megjelölt határidők alapján kell feltüntetni. Amennyiben a növényvédő szer több hatóanyagot tartalmaz, akkor a legkésőbbi határidőt kell figyelembe venni.

(3) *  Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek veszélyességi besorolását a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a 1272/2008/EK rendelet, valamint a Gyűjtemény alapján határozza meg.

(4) *  Növényvédő szer – az élővizekben való felhasználásra engedélyezett kivételével – nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért 5 m-es biztonsági távolságon belül.

(5) *  A méhveszélyesség és a vízi szervezetekre való veszélyesség meghatározásának, továbbá a forgalmi kategóriába történő besorolás feltételeit, valamint a nem cél-szervezetekre vonatkozó kockázatértékelés és a biztonsági távolság megállapításának részletes szabályait a Gyűjtemény tartalmazza.

(6) *  A növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók besorolására és osztályozására a (3)–(5) bekezdés előírásait kell alkalmazni.

Növényvédő szerek csomagolása, jelölése (címkézése)

30. § (1) *  A növényvédő szer csomagolóeszköz (a továbbiakban: csomagolóeszköz) külső megjelenésének olyannak kell lennie, hogy más anyaggal (gyógyszer, élelmiszer, háztartási vegyi anyag) a növényvédő szert ne lehessen összetéveszteni. A csomagolóeszköz termékcímkéjén (a továbbiakban: címkéjén) fel kell tüntetni „Gyermekek elől el kell zárni” feliratot, amennyiben az engedélyokirat erre vonatkozó S-mondatot nem tartalmaz, illetve meg kell felelnie az 1272/2008/EK rendelet II. mellékletének 4. részében foglalt előírásnak. Címkének minősül a növényvédő szer valamennyi csomagolóeszközére, vagy külső és belső csomagolóanyagára letörölhetetlen módon rányomtatott, vagy grafikus úton előállított, illetve az (5) bekezdésben szereplő kiszerelések esetén az azt kísérő nyomtatott vagy szemléltető anyag is. A címke részének kell tekinteni a levehető vagy elkülöníthető tájékoztatót (például: részletes használati utasítás, mellékelt útmutató), valamint minden további külső és belső csomagolás feliratozását. Ezeket forgalomba kerülése előtt a készítmény valamennyi kiszerelésére be kell nyújtani nyomtatott (eredeti méretben) és elektronikus formában.

(2) A csomagolóeszközök formáját, térfogatát, illetve bizonyos anyagok növényvédő szer csomagolóeszköz gyártásra történő felhasználását a növényvédő szer engedélyező hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja.

(3) *  A címkén fel kell tüntetni:

a) a jóváhagyott címketervben szereplő adatokat, de – a 13. számú melléklet 4., 18. és 20. pontja kivételével – legalább az engedélyokiratban szereplő előírásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak azonosítására utaló jelzést, a csomag nettó tartalmát, valamint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonatkozó utalást,

b) az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számát,

c) a hatóanyag(ok) és egyéb összetevők azon elnevezését, amelyek az 1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott nem találhatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet; amennyiben az ISO közhasználatú név nem áll rendelkezésre, akkor az IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti kémiai megnevezést,

d) annak a természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek a nevét és címét, aki a forgalmazott növényvédő szer végső csomagolásáért és címkézéséért, vagy végső címkézéséért felelős, amennyiben nem azonos az engedélyessel.

(4) *  A címkén az engedély-módosítások határozatszáma feltüntethető. Tilos a címkén bármilyen növényvédőszer-maradék határértéket feltüntetni. A címkefelirat elkészítésénél a Gyűjtemény címkézésről szóló fejezete szerinti követelményeknek kell eleget tenni. A címkefeliratnak biztosítania kell a jól olvashatóságot. Az érdemi információkat legalább nyolcas betűmérettel, a kis térfogatú kiszereléseken legalább hatos betűmérettel kell megadni.

(4a) *  Veszélyjeleket és jelképeket, valamint az R- és S-szabványmondatokat abban az esetben is fel kell tüntetni a termék csomagolásán és címkéjén a Gyűjteményben megadott módon, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1907/2006/EK rendelet) előírásai szerint elkészített biztonsági adatlap alapján, ha azokat az engedélyokirat még nem tartalmazza, illetve az engedélyokirat szerinti besorolás nincs összhangban az aktuális előírásokkal. Az engedélyes haladéktalanul benyújtja az engedélyező hatósághoz a biztonsági adatlapot és az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolásban történő változásokat tartalmazó módosított címketervet. Az engedélyező hatóság 30 napon belül dönt a módosítás elfogadhatóságáról. Amennyiben az engedélyező hatóság a beérkezéstől számított 30 napon belül nem utasítja el a javasolt módosítást, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni. Az engedélyező hatóság a módosított címketerv elfogadása esetén az engedélyokiraton átvezeti a szükséges módosítást. A módosított engedélyokiratot az engedélyező hatóság megküldi az engedélyesnek, aki a szükséges módosítást a kitűzött határidőre a termékcímkén átvezeti. A címke, valamint a biztonsági adatlap tartalmának megfelelőségéért a forgalomba hozatalért felelős gyártó vagy importőr a felelős.

(5) *  A kis egységbe kiszerelten forgalomba kerülő növényvédő szerek csomagolóeszközén fel kell tüntetni a készítmény nevét, hatóanyagát, előállítóját, a növényvédő szer rendeltetését, veszély feliratot vagy a veszély jelképét, a gyártási időt. A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú címkét a gyűjtőcsomagoláson kell megjelentetni, illetve valamennyi kiszerelési egységhez ezzel azonos tartalmú külön használati utasítást kell mellékelni. Ebben az esetben a címkén a következő feliratot kell feltüntetni: „Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!” A használati utasítást a címke részének kell tekinteni, és ennek biztosításáról a kiszerelő és a forgalmazó köteles gondoskodni.

(6) *  Folyékony növényvédő szer külső csomagoló eszközén nyíllal meg kell jelölni a szállítás és a raktározás módját.

(7) *  A lakossági felhasználásra kerülő, illetve arra felkínált nagyon mérgező, mérgező és maró anyagnak (toxikus anyag) besorolt növényvédő szer csomagolóeszközét a Kbtv. szerinti gyermekbiztos zárással kell ellátni.

(8) *  Magyarországi forgalomba hozatalra szánt idegen nyelvű felirattal behozott készítményt magyar nyelvű címkével át kell címkézni. Többnyelvű címke alkalmazása esetén el kell különülnie egymástól a különböző nyelvű címkefeliratoknak, melyek együttes szerepeltetése nem mehet az olvashatóság és az áttekinthetőség rovására.

(9) *  Csak a jóváhagyott, magyar nyelvű címkeszöveggel megegyező tartalmú termékcímkével lehet átcímkézni a terméket úgy, hogy növényvédő szer végső csomagolásáért, illetve címkézéséért, illetve végső címkézéséért felelős azt előzetesen 15 nappal korábban bejelenti, és a felhasználni kívánt címke egy példányát méretazonos formában mellékeli.

(10) *  Amennyiben a növényvédő szer felhasználhatósági ideje két évnél rövidebb, a termék szokásos tárolási feltételek melletti, engedélyokirat szerinti felhasználhatósági idejét a címkén fel kell tüntetni. A két éves vagy két évnél hosszabb felhasználhatósági idejű növényvédő szer címkéjén a gyártó által vállalt felhasználhatósági időt kell feltüntetni, amely időszak alatt a gyártó szavatosságot vállal a növényvédő szer minőségéért.

31. § (1) A csomagolásra előírtakat kell alkalmazni az eredeti csomagolóeszköz megsérülése és a termék átcsomagolása esetén. Átcsomagolásra kizárólag az eredetivel megegyező biztonságot nyújtó csomagolóeszköz használható fel.

(2) Növényvédő szert más célra szolgáló csomagolóeszközbe (például élelmiszer, gyógyszer, kozmetikum, takarmány) tölteni és csomagolni tilos.

(3) Az átcsomagolt növényvédő szer csomagolóeszközén fel kell tüntetni a növényvédő szer nevét, engedélyokiratának számát, hatóanyagát, veszélyességi osztályba sorolását, forgalmi kategóriáját, az átcsomagolás időpontját, a felhasználhatósági időt, az átcsomagolást végző nevét. Az átcsomagolt növényvédő szer forgalmazása esetén a 30. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az átcsomagolt, valamint a kis egységbe kiszerelt növényvédő szer felhasználhatósági ideje az átcsomagolás, illetve a kiszerelés következtében nem térhet el a növényvédő szer eredeti felhasználhatósági idejétől.

(5) Amennyiben a csomagolóeszközön lévő címkén kevés hely áll rendelkezésre, akkor az előírt adatokat részletes használati utasításban kell minden kiszerelési egységhez mellékelni.

(6) *  A címkén az előírtakon kívül csak olyan további adatok, információk tüntethetők fel, amelyek nem ellentétesek az engedélyokirat előírásaival. A címkén nem kötelező az összes engedélyezett kultúrát feltüntetni, amennyiben az engedélyező hatóság az engedélyokiratban, illetve korábban engedélyezett készítmények esetén külön határozatában erre előzetesen engedélyt adott.

(7) A címkén nem tüntethető fel „nem veszélyes”, „nem toxikus”, illetve ezekhez hasonló besorolások, vagy amely az érintett növényvédő szer veszélyeinek alulértékelését eredményezheti. A címkén feltüntethető arra való utalás, hogy a növényvédő szer használható méhek vagy más nem célzott élő szervezetek tevékenysége idején, vagy a kultúrnövények, illetve gyomnövények virágzásának idején, amennyiben az engedély kifejezetten a méhek vagy más meghatározott élő szervezetek tevékeny időszakára szól, és azok számára a lehető legkisebb veszélyforrást jelenti.

(8) A növényvédő szerek csomagolására és jelölésére (címkézésére) a Tv.-ben és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kbtv., illetve a végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek az irányadók.

(9) Amennyiben az engedélyező hatóság az ember egészségének, a környezet védelmének érdekében további mondatok címkén való feltüntetését tartja indokoltnak, arról a Szerződő Államokat tájékoztatni kell, illetve a Bizottság állásfoglalását kell kérnie.

(10) *  A címkézésre vonatkozó gyakorlati előírásokat a Gyűjtemény részét képező Címkézési útmutató tartalmazza.

(11) *  Az 1907/2006/EK rendelet tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 31. cikkét, különös tekintettel a forgalmazók és felhasználók biztonsági adatlappal való ellátására, a növényvédő szerekkel kapcsolatban is alkalmazni kell.

Gyártás, formálás, kiszerelés

32. § (1) *  Belföldi kereskedelmi és felhasználási célra – a 20–21. § szerinti készítmények kivételével – kizárólag a hazai engedélyezési eljárásban engedélyezett növényvédő szer gyártható, formálható és szerelhető ki.

(2) Belföldön növényvédelmi célra azok a növényvédő szer hatóanyagok hozhatók forgalomba, amelyek az 1. számú mellékletben szerepelnek, illetve eleget tesznek a címkézésre vonatkozó külön jogszabályi előírásoknak.

(3) *  A 4. § (5) bekezdése szerinti növényvédő szereket e rendeletben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerint a vármegyei kormányhivatal ellenőrzi.

33. § (1) Az engedélyes, illetve írásbeli hozzájárulásával a növényvédő szert hatóanyagából előállító bérformázó, és a növényvédő szer csomagolását végző bérkiszerelő köteles a hazai bérformázást, illetve bérkiszerelést a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal az engedélyező hatóságnak bejelenteni. A bejelentésről az engedélyező hatóság nyilvántartást vezet.

(2) A bérformázásért és bérkiszerelésért az engedélyes felel.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a tevékenységet végző neve, címe,

b) a bérformálás/bérkiszerelés helyének megjelölése (telephely, raktár helye),

c) a formálásra/kiszerelésre kerülő növényvédő szerek neve, a kiszerelés egységeinek megjelölése,

d) az engedélyes hozzájárulásával elkészített címketerv,

e) az engedélyes hozzájáruló nyilatkozata.

Növényvédő szerek tárolása a felhasználóknál

34–38. § * 

Jelentési kötelezettség

39. § Az engedélyező hatóságnak a Bizottság és a tagállamok felé jelentési kötelezettséget kell tennie:

a) negyedévenként a kiadott és visszavont növényvédő szer engedélyekről, feltüntetve a következő adatokat:

1. az engedély birtokosának nevét vagy cégnevét,

2. a növényvédő szer kereskedelmi nevét,

3. a készítmény típusát,

4. a növényvédő szerben lévő minden egyes hatóanyag nevét és mennyiségét,

5. a rendeltetésszerű alkalmazást vagy alkalmazásokat,

6. * 

7. ahol indokolt, az engedély visszavonásának okait,

8. * 

b) évente az engedélyezett növényvédő szerek jegyzékéről,

c) *  az 1. számú mellékletben szereplő azon hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek jegyzékéről, amelyek hatóanyagát más gyártó állítja elő, mint a mellékletben szereplőét, a hatóanyag azonosságára és szennyezéseire vonatkozó információk megadásával,

d) a növényvédő szerre és a hatóanyag veszélyességére vonatkozó, az engedélyes által benyújtott új adatokról.

A hatóanyagra és a növényvédő szerre vonatkozó adatok védelme * 

39/A. § *  (1) *  Az engedélyező hatóság a 2. számú melléklet szerinti, a hatóanyagok engedélyezéséhez benyújtott adatokat más kérelmezők javára akkor hasznosíthatja, ha

a) a kérelmező számára az első kérelmező hozzáférési nyilatkozatot adott az adatok használatára vonatkozóan,

b) az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe való felvételt követően legalább 10 év eltelt az 1993. július 26-án forgalomban nem lévő hatóanyag esetében,

c) az első magyarországi engedélyezés keltétől számítva legalább 10 év eltelt az 1993. július 26-án forgalomban lévő hatóanyag esetében, vagy

d) a hatóanyagnak az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe való első felvételét kimondó irányelv hatályba lépésétől kezdve legalább 5 év eltelt, kivéve, ha ez az ötéves időszak előbb jár le, mint a b) és c) pont szerinti időszak; utóbbi esetben a b) vagy c) pont szerinti időszakokat kell figyelembe venni.

(2) *  Az engedélyező hatóság a 3. számú melléklet szerinti, a növényvédőszerek engedélyezéséhez benyújtott adatokat más kérelmezők javára akkor hasznosíthatja, ha

a) a kérelmező számára az első kérelmező hozzáférési nyilatkozatot adott az adatok használatára vonatkozóan, vagy

b) a növényvédő szer Magyarországon történt első engedélyezését követően legalább 10 év eltelt.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak betartása mellett a kérelmező – a hatóanyag azonosítására vonatkozó kötelezettséget kivéve – mentesül a 2. számú melléklet szerinti adatok benyújtásának kötelezettsége alól, ha a hatóanyagot korábban felvették az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékébe, és a hatóanyag tisztasági fokát és szennyezéseinek jellegét illetően nem tér el jelentősen az eredeti kérelemhez csatolt dossziéban megjelölt összetételtől.

(4) Ha adott engedélyezésre kért növényvédő szer hatóanyagának gyártási eljárása eltér a mellékletben meghatározott hatóanyag gyártási eljárásától, akkor az engedélyező hatóság az Európai Bizottságot erről értesíti.

(5) Az engedély iránti kérelemben a kérelmező által meghatározott adatokat üzleti, illetve üzemi titokként kell kezelni, kivéve a Tv. 70. §-ának (2) bekezdése szerinti nyilvános adatokat.

(6) A kérelmező és az engedélyes köteles legkésőbb 15 napon belül az engedélyező hatóság tudomására hozni, ha engedélyezték bármely olyan adat vagy dokumentáció közzétételét, amely korábban az (5) bekezdés szerint titoktartási kötelezettség alá tartozott.

Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) * 

41. § A forgalomban levő növényvédő szer engedélyének érvényességét a közösségi rendeletek által szabályozott felülvizsgálatig az engedélyező hatóság meghosszabbíthatja.

42. § * 

43. § *  A Kbtv. rendelkezései szerinti besorolás és osztályozás 2015. június 1-jéig alkalmazható a növényvédő szerekre vonatkozóan. A 2015. június 1-je előtt már forgalomba hozott, az 1272/2008/EK rendelet előírásaitól eltérően osztályozott, címkézett és csomagolt termékek 2017. június 1-jéig újracímkézés és újracsomagolás nélkül forgalmazhatóak.

44. § *  (1) E rendelet előírásait kell alkalmazni

a) az 1107/2009/EK rendelet 80. cikk (1)–(4) bekezdése szerinti uniós hatóanyag jóváhagyási eljárással kapcsolatos tagállami feladatokra,

b) a növényvédő szerek nemzeti engedélyezésekor az 1107/2009/EK rendelet 80. cikk (5) bekezdése szerinti, 2011. június 14-ét megelőzően benyújtott, az engedélyező hatóság által el nem bírált kérelmek esetén, valamint a nemzeti engedélykérelmekhez 2011. június 14-én vagy ezt követően benyújtott, az engedélykérelem módosítására irányuló kérelem esetén, amennyiben a növényvédő szer 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatára még nem került sor,

c) a növényvédő szerek 19. § szerinti nemzeti felülvizsgálatánál azon készítmények esetén, amelyek hatóanyaga (i) a 2011. június 14-ét megelőzően érvényes közösségi eljárás alapján került(ek) a jóváhagyott hatóanyagok közösségi jegyzékébe.

(2) E rendelet 9. számú mellékletének előírásait kell alkalmazni a védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok és hatásjavítók engedélyezésekor az 1107/2009/EK rendelet 81. cikkében megállapított feltételek figyelembevételével.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a 39/A. § adatvédelemre és titkosságra vonatkozó előírásait a 1107/2009/EK rendelet 80. cikkében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4) A 2011. június 14. előtt benyújtott kérelmekre kiadott engedélyek alapján e rendelet előírásai szerint címkézett termékek 2015. június 14-ig forgalmazhatók.

(5) E rendeletnek a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról szóló 13/2013. (III. 6.) VM rendelet (a továbbiakban: MódR.) által módosított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére irányuló, 2011. június 14-ét követően indult eljárásokban, az 1107/2009/EK rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a) a 3. §, 4. § (1) bekezdésének, 5. § (1) és (2) bekezdésének, 7. § (2), (3) és (16) bekezdésének, 12. §, 15. §, 17. § (1) bekezdésének, 20. § (2), (6) és (9)–(12) bekezdésének, 20/A. §, 21. § és 21/A. § előírásait kell alkalmazni az eljáró hatóságra, a kérelem benyújtására és elbírálására, vizsgálati minta adására, valamint a határozathozatalra és egyes eljárások részletszabályaira,

b) a 25. §, a 25/A. §, a 28. §, a 29. § és a 30. § előírásait kell alkalmazni a növényvédő szerek osztályozására és címkézésre, minőségellenőrzésre, valamint az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció kezelésére

vonatkozóan.

45. § *  (1) *  Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,

1. *  a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK, 2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK, 2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK, 2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU, 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU, 2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU, 2010/70/EU, 2010/77/EU, 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/86/EU, 2010/87/EU, 2010/89/EU, 2010/90/EU, 2010/91/EU, 2010/92/EU, 2011/1/EU, 2011/2/EU, 2011/4/EU, 2011/5/EU, 2011/6/EU, 2011/9/EU, 2011/14/EU, 2011/19/EU, 2011/20/EU, 2011/21/EU, 2011/22/EU, 2011/23/EU, 2011/25/EU, 2011/26/EU, 2011/27/EU, 2011/28/EU, 2011/29/EU, 2011/30/EU, 2011/31/EU, 2011/32/EU, 2011/33/EU, 2011/34/EU, 2011/58/EU irányelvei, valamint 2011/39/EU, 2011/40/EU, 2011/41/EU, 2011/42/EU, 2011/43/EU, 2011/44/EU, 2011/45/EU, 2011/46/EU, 2011/47/EU, 2011/48/EU, 2011/49/EU, 2011/50/EU, 2011/52/EU, 2011/53/EU, 2011/54/EU, 2011/55/EU, 2011/56/EU, 2011/57/EU, 2011/60/EU végrehajtási irányelvei.

2. az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete;

b) * 

c) a Bizottság 2002. július 11-i 2002/63/EK irányelve a növényi és állati eredetű termékekben és azok felületén található növényvédőszer-maradékok hatósági ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapításáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

(2) *  Ez a Rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. március 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,

2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. március 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vonatkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyezésének visszavonásáról,

3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.) a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. december 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. november 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. december 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. december 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. december 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. május 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédő szerek ivóvízszennyezéshez vezető felhasználására vonatkozó óvintézkedések megállapításáról,

10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. május 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. június 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. június 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. május 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. június 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. június 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. június 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. június 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. június 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

19. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. június 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

20. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. június 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítéséről,

21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007. augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szeptember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szeptember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

24. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. április 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról,

25. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. április 10.) az Rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidrokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szeptember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szeptember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

29. a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szeptember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

30. a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-permanganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

31. a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szeptember 31.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

32. a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. október 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a folpet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2007/5/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről,

33. a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. október 10.) az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról szóló 2008/40/EK bizottsági irányelv helyesbítéséről,

34. a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. október 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

35. a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. november 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

36. a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. december 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

37. a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. március 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

38. a Bizottság 2008/934/EK határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

39. a Bizottság 2008/941/EK határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

40. a Bizottság 2009/65/EK határozata (2009. január 26.) a 2-naftiloxiecetsavnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

41. a Bizottság 2009/562/EK határozata (2009. július 13.) a metámnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

42. a Bizottság 2009/685/EK határozata (2009. szeptember 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az iprovalikarb, a proszulfuron és a szulfoszulfuron hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról szóló 2002/48/EK irányelv helyesbítéséről,

43. a Bizottság 2009/859/EK határozata (2009. november 30.) a difenil-aminnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

44. a Bizottság 2009/860/EK határozata (2009. november 30.) a triazoxidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról,

45. a Bizottság 2009/874/EK határozata (2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazamox, oxaszulfuron, etoxiszulfuron, foramszulfuron, oxadiargil és ciazofamid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló 2003/23/EK irányelv helyesbítéséről,

46. a Bizottság 2009/887/EK határozata (2009. november 30.) a bifentrinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról.

(3) *  Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Bizottság 647/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló 2229/2004/EK rendelet módosításáról,

b) a Bizottság 1141/2010/EU rendelete (2010. december 7.) hatóanyagok második csoportját illetően a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétel megújítási eljárásának meghatározásáról és ezen anyagok jegyzékének létrehozásáról,

c) a Bizottság 188/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a 91/414/EGK irányelvről szóló értesítés után két évvel nem forgalmazott hatóanyagok értékelésére irányuló eljárás tekintetében az irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

d) *  az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról,

e) *  az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről.

46. § *  A 28. § (3) bekezdésének, 30. § (10) bekezdésének, valamint a 13. számú melléklet 15. pontjának a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelethez * 

Magyarországon növényvédő szerekben engedélyezhető hatóanyagok jegyzéke

Az Irányelv I. mellékletében szereplő növényvédő szer hatóanyagokSor-
szám


EU
Nr.


Hatóanyag
megnevezése


Azonosító
számok


IUPAC név


Tisztaság * 


Hatályba-
lépés
időpontja

Az
alkalmazás
kezdő időpontja * 
A
növényvédő
szerek
újraértékelé-
sének
határideje


Lejárat
időpontja


Speciális előírások
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. *  27 2,4-D CAS-szám: 94-75-7
CIPAC-szám: 1
(2,4-diklórfenoxi) ecetsav 960 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 04. 01. 2006. 10. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPCH véglegesítette 2001. október 2-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a bőrön keresztül történő felszívódásra,
– a nem célzott ízeltlábúak védelmére, valamint – adott esetben – az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
2. 47 2,4-DB CAS-szám: 94-82-6
CIPAC-szám: 83
4-(2,4-diklórfenoxi) vajsav 940 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
3. 92 acetamiprid CAS-szám: 160430-64-8
CIPAC-szám: betöltetlen
(E)-N1-[(6-klór-3-
piridil)metil>N2-
cián-N1-metil-
acetamid
≥990 g/kg 2005. 01. 01. 2005. 06. 30. 2006. 06. 30. 2014. 12. 31. Csak rovarölő szerként történő alkalmazása engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes elvének végrehajtásánál az Acetamiprid vizsgálati jelentést, és különösen annak I. és II. mellékletében az SCFA *  által 2004. június 29-én véglegesített következtetéseket figyelembe kell venni. Az általános értékelés során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk:
– a munkavállalók expozíciójára,
– a vízi szervezetek védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell foganatosítani.
4. *  20 acibenzolar-
s-metil
CAS-szám: 135158-54-2
CIPAC-szám: 597
benzo[1,2,3]
tiadiazol-7-
karbotiosav S-
metil észter
970 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak termésnövelőként való felhasználás engedélyezhető. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. június 29.
5. 84 alfa-
cipermetrin
CAS-szám: 67375-30-8 Racém beleértve:
(S)-α-ciano-3
930 g/kg CIS-2 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak rovarölőszerként való felhasználás engedélyezhető.
CIPAC-szám: fenoxibenzil-(1R)-
cis-3-(2,2-
diklorovinil)-2,2-
dimetilciklopropán
karboxilát és (R)-α-
ciano-3 fenoxibenzil-
(1S)-cis-3-(2,2-
diklorovinil)-2,2-
dimetilciklopropán karboxilát (= a
cipermetrin cis-2
izomer párja)
A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani
– a vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére,
– a felhasználók védelmére.
Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
6. *  14 amitrol CAS-szám: 61-82-5
CIPAC-szám: 90
1H-[1,2,4]-triazol-
3-ilamin
900 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01,01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPCH véglegesítette 2000. december 12-én – számításba kell venni.
Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felhasználók védelmére,
– a felszín alatti vizek védelmére a sérülékeny területeken, különös tekintettel a nem terményen történő felhasználásokra,
– a hasznos ízeltlábúak védelmére,
– a madarak és a vadon élő emlősök védelmére; amitrol használata a párzási időszak alatt csak akkor engedélyezhető, ha megfelelő kockázatbecslés bizonyítja, hogy nincs elfogadhatatlan hatás, valamint ahol az engedélyezés feltételei – adott esetben –kockázatcsökkentő intézkedéseket írnak elő.
7. *  5 azim-
szulfuron
CAS-szám:
120162-55-2 CIPAC-szám: 584
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-[1-metil-4-(2-
metil-2H-tetrazol-5-
il)-pirazol-5-
ilszulfonil]-karbamid
≥ 980 g/kg Maximális szennyezett-
fenol szint:
2 g/kg
2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető. Légi felhasználása nem engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én az azimszulfuronra vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a nem célzott növények védelme,
– a felszín alatti víz lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot az éghajlatra nézve érzékeny adottságú területeken és/vagy körülmények között alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme.
Az engedélyező hatóság köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása, vagy rizstermesztés esetén a víz legkisebb visszatartási ideje a kibocsátást megelőzően).
8. *  2 Azoxistrobin CAS-szám: 131860-33-8 CIPAC-szám: 571 metil(E)-2-{2[6-(2-
cianofenoxi)
pirimidin-4-
iloxi]fenil}-3-
metoxiakrilát
≥ 930 g/kg Maximális toluol-
tartalom: 2 g/kg Maximális
Z-izomer tartalom:
25 g/
2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az azoxistrobinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani.
A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag említett specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a felszín alatti víz lehetséges szennyeződése, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme.
Az engedélyező hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések is, mint például pufferzónák kialakítása.
9. 85 benalaxil CAS-szám: 71626-11-4
CIPAC-szám: 416
metil N-fenilacetil-N-
2, 6-xilil-DL-alaninát
960 g/kg 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gombaölőszerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére, és amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak, adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
10. *  11 bentazon CAS-szám: 25057-89-0
CIPAC-szám: 366
3-izopropil-(1H)-
2,1,3-benzotiadiazin-
4-(3H)-on-2,2-dioxid
960 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére.
Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. július 13.
11. 80 benzoesav CAS-szám: 65-85-0
CIPAC-szám: 622
benzoesav 990 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2005. 11. 30. 2014. 05. 31. Csak fertőtlenítőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. november 28-án – számításba kell venni.
12. 48 béta-ciflutrin CAS-szám: 68359-37-5 (sztereo-
kémiailag
nem megadott)
CIPAC-szám: 482
(1RS,3RS;1RS,3S
R)-3-(2,2-
diklórvinil)-2,2-
dimetilciklopropán-
karboxilsav (SR)-á-
ciano-(4-fluoro-3-
fenoxi-fenil) metil észter
965 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. Az üvegházi dísznövény és magkezeléstől eltérő felhasználás jelenleg nem támogatott és nem elfogadható a 6. számú melléklet kritériumai szerint. Az ilyen felhasználás engedélyezéséhez adatokkal és közleményekkel kell bizonyítani, hogy a használat kockázata az emberi fogyasztók és a környezet számára elfogadható. Ez különösen vonatkozik a szabadföldi fóliás felhasználás kockázatának részletes értékeléséhez szükséges adatokra, az ehető termékek fóliás kezelésének fogyasztói kockázatára.
A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
13. 86 bromoxinil CAS-szám: 1689-84-5 3,5 dibróm-4-
hidroxibenzonitril
970 g/kg 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtó szerként való felhasználás engedélyezhető.
CIPAC-szám: 87 A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, különösen, ha télen és vízi élőlényeknél alkalmazzák.
Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
14. 46 ciazofamid CAS-szám: 1689-84-5 4-klór-2-ciano-N,N-
dimetil-5-P-
935 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető.
CIPAC-szám: 653 tolilimidazol-1-
szulfonamid
A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítania
– a vízi szervezetek védelmére,
– a CTCA metabolit talajban történő bomlásdinamikajára, különösen az észak-európai régióban.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy felhasználási korlátozásokat kell bevezetni.
15. 49 ciflutrin CAS-szám: 68359-37-5
(sztereo-
kémiailag nem megadott)
CIPAC-szám: 385
(RS),-á-ciano-4-
fluoro-3-
fenoxibenzil-
(1RS,3RS;1RS,3S R)-3-(2,2-
diklórvinil)-2,2-
dimetilciklopropán-
karboxilát
920 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. Az üvegházi dísznövény és magkezeléstől eltérő felhasználás jelenleg nem támogatott, és nem elfogadható a 6. számú melléklet kritériumai szerint. Az ilyen felhasználás engedélyezéséhez adatokkal és közleményekkel kell bizonyítani, hogy a használat kockázata az emberi fogyasztók és a környezet számára elfogadható. Ez különösen vonatkozik a szabadföldi fóliás felhasználás kockázatának részletes értékeléséhez szükséges adatokra, az ehető termékek fóliás kezelésének fogyasztói kockázatára. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
16. *  34 cihalofop-
butil
CAS-szám:
122008-85-9
CIPAC-szám: 596
butil-(R)-2-[4(4-
ciano-2-fluorofenoxi) fenoxi] propionát
950 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak gondosan mérlegelnie kell:
– a légi kijuttatás lehetséges hatását a nem célzott szervezetekre, különösen a vízi szervezetekre, adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy felhasználási korlátozásokat kell bevezetni,
– a szárazföldi felhasználás vízi szervezetekre gyakorolt lehetséges hatását rizsföldek esetében; adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
17. *  21 ciklanilid CAS-szám: 113136-77-9
CIPAC-szám: 586
1-(2,4-diklóranilin-
karbonil)ciklopro-
pán-karboxil-sav
960 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak növekedés-szabályozóként való felhasználás engedélyezhető. A szennyező 2,4-diklóranilin (2,4-DCA) maximális koncentrációja a hatóanyagban a gyártás szerinti 1 g/kg lehet. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. június 29.
18. *  33 cinidon etil CAS-szám: 142891-20-1
CIPAC-szám: 598
(Z)-etil 2-klór-3-[2-
klór-5-(ciklohex-1-
én-1,2-
dikarboximido)
fenil] akrilát
940 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, ha a hatóanyagot olyan régióban alkalmazzák, ahol sérülékeny a talaj (például semleges vagy magas f értékű talajok), illetve az éghajlati viszonyok olyanok,
– a vízi szervezetek védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
19. 71 Coniothy-
rium minitans
Törzs
CON/M/
91-08 (DSM9660)
CIPAC-szám: 614
Nem alkalmazható
A tisztaságra és a termelés ellenőrzésére lásd a Felülvizsgálati Jelentést.
2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. Engedélyezéskor a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók vagy dolgozók biztonságára, valamint biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő védelemmel kapcsolatos intézkedést tartalmazzon.
20. 40 deltametrin CAS-szám: 52918-63-5
CIPAC-szám: 333
(S)-á-ciano-3-
fenoxibenzil (1R,3R)-3-(2,2-
dibromvinil)-2,2-
dimetilciklopropán-
karboxilát
980 g/kg 2003. 11. 01. 2004. 04. 30. 2007. 10. 31. 2013. 10. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPF véglegesítette 2002. október 18-án-számításba kell venni. Ebben az összefoglaló értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók vagy dolgozók biztonságára, valamint biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő védelemmel kapcsolatos intézkedést tartalmazzon,
– meg kell határozni a fogyasztók akut étrendi bevitelét, figyelembe véve az MRL értékek jövőbeni felülvizsgálatát,
– különleges figyelmet kell fordítani a vízi szervezetek, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
21. 87 dezmedifam CAS-szám: 13684-56-5
CIPAC-szám: 477
etil 3’-fenil
karbamoiloxikar-
banilát etil 3-fenil karbamoiloxifenil karbamát
Min.
970 g/kg
2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA * -véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi élőlények és földigiliszták védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell bevezetni.
22. 67 dimeten-amid-p CAS-szám: 163515-14-8
CIPAC-szám: 638
S-2-klór-N-(2,4-
dimetil-3-tienil)-N-
(2-metoxi-1-
metiletil)-acetamid
890 g/kg (előzetes érték, a kísérleti gyártás szerint) 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a dimetenamid-p metabolitjainak a felszín alatti vizek szennyezésére gyakorolt esetleges hatására, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a vízi ökoszisztémákra, különösen a vízi növényekre.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni. Az engedélyező hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a kereskedelmileg gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.
23. *  15 diquat CAS-szám: 2764-72-9
(ion),
85-00-7 (dibromid)
CIPAC-szám: 55
9,10-dihidro-8a,
10a-diazonia-
fenantrén ion (dibromid)
950 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2015. 12. 31. Csak szárazföldi gyomirtóként és érésgyorsítóként való felhasználás engedélyezhető. Vízi gyomok irtására nem engedélyezhető.
A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPCH véglegesítette 2000. december 12-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vízi szervezetek védelmére, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni,
– a felhasználók védelmére a kisfelhasználók esetében, valamint biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő védelemmel kapcsolatos intézkedést tartalmazzon.
24. *  10 eszfen-valerát CAS-szám: 66230-04-4
CIPAC-szám: 481
(S)-a-ciano-3-
fenoxibenzil-(S)-2-
(4-klórfenil)-3-
metilbutirát
830 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2015. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. július 13.
25. 29 etofumezát CAS-szám: 26225-79-6
CIPAC-szám: 223
(±)-2-etoxi-2,3-
dihidro-3,3-
dimetilbenzo-
furam-5-
ilmetaszulfonát
960 g/kg 2003. 03. 01. 2003. 08. 31. 2007. 02. 28. 2013. 02. 28. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak: I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
26. 43 etoxi-
szulfuron
CAS-szám: 126801-58-9
CIPAC-szám: 591
3-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-1-(2-etoxifenoxi-
szulfonil)-karbamid
950 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a nem célzott vízinövények és algák védelmére a szennyvíz csatornákban. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
27. *  35 famoxadon CAS-szám: 131807-57-3
CIPAC-szám: 594
3-anilino-5-metil-5-
(4-fenoxifenil)-1,3-
oxazolidin-2,4-dion
960 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a hatóanyag vagy metabolitjai földi gilisztákra gyakorolt krónikus kockázatának lehetőségére,
– a vízi szervezetek védelmére, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni,
– a felhasználók védelmére.
28. 62 fenamidon CAS-szám: 161326-34-7
CIPAC-szám: 650
(S)-5-metil-2-
metiltio-5-fenil-3-
fenilamino-3,5-
dihidroimidazol-4-on
975 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a nem célzott ízeltlábúak védelmére,
– a vízi szervezetek védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
29. *  13 fenhexamid CAS-szám: 126833-17-8
CIPAC-szám: 603
N-(2,3-diklór-4-
hidroxifenil)-1-
metilciklo-
hexánkarboxamid
950 g/kg 2001. 06. 01. 2001. 08. 01. 2002. 08. 01. 2015. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit számításba kell venni, az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi szervezetek védelmére és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. október 19.
30. 89 fenmedifam CAS-szám: 13684-63-4
CIPAC-szám: 77
metil 3-(3-metil karbaniloiloxi)
karbanilát; 3-metoxi karbonilaminofenil 3’-metilkarbanilát
Min.
970 g/kg
2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi élőlények védelmére. Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
31. 81 flaza-
szulfuron
CAS-szám: 104040-78-0
CIPAC-szám: 595
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-(3-
trifluorometil-2-
piridilszulfonil) karbamid
940 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2005. 11. 30. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. november 28-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a vízi növények védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni. Az engedélyező hatóságnak tájékoztatnia kell a Bizottságot a kereskedelmileg gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.
32. *  36 floraszulam CAS-szám: 145701-23-1
CIPAC-szám: 616
2’,6’,8-trifluoro-5-
metoxi-[1,2,4]-
triazolo [1,5-c]
pirimidin-2-
szulfonanilid
970 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
33. 65 flufenacet CAS-szám: 142459-58-3
CIPAC-szám: 588
4’-fluoro-N-
izopropil-2-[5-
(trifluorouretil)-
1,3,4-
tiadiazol-2-iloxi] acetanilid
950 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit flufenacet esetében, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– az algák és a vízi növények védelmére,
– a felhasználók védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
34. *  39 flumioxazin CAS-szám: 103361-09-7
CIPAC-szám: 578
N-(7-fluoro-3,4-
dihidro-3-oxo-4-
prop-2-inil-2H-1,4-
benzoxazin-6-
il)ciklohex-1-én-1,2-
dikarboximid
960 g/kg 2003. 01. 01. 2003. 06. 30. 2004. 06. 30. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit a flumioxazine esetében, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. június 28-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak gondosan mérlegelnie kell a vízi növényekre és algákra gyakorolt hatás kockázatát. Kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni, ahol az szükséges.
35. *  19 flupir-szulfuron-metil CAS-szám: 144740-54-5
CIPAC-szám: 577
2-(4,6-
dimetoxipirinidin-2-
ilkarbamoil
szulfamoil)-6-
trifoluormetil-
nikotinát mononátrium só
903 g/kg 2001. 07. 01. 2001. 12. 31. 2002. 11. 30. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. április 27.
36. *  6 fluroxipir CAS-szám: 69377-81-7
CIPAC-szám: 431
4-amino-3,5-dikloro-
6-fluoro-2-piri-
diloxiecetsav
950 g/kg 2000. 12. 01. 2000. 06. 01. 2004. 12. 01. 2011. 12. 31. Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető. Az egységes elvek szerinti döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak:
– figyelembe kell vennie a felülvizsgálati jelentés 7. pontjában kért kiegészítő információkat,
– különös figyelmet kell fordítania a talajvizek védelmére,
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetekre gyakorolt hatásra, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.
A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1999. november 30.
37. 64 flurtamon CAS-szám:
96525-23-4
(RS)-5-
metilamino-2-
fenil-4-(a,a,a
trifluoro-m-tolil)
furán-3(2H)-on
960 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a vízi növények és algák védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
38. 44 foram-
szulfuron
CAS-szám:
173159-57-4
CIPAC-szám: 659
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-(2-
dimetilkarbamoil-5-
formamidofenil-
szulfonil) karbamid
940 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi növények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
39. *  69 fosztiazát CAS-szám: 98886-44-3
CIPAC-szám: 585
(RS)-S-szek-butil-O-
etil 2-oxo-1,3-tiazo-
lidin-3-ilfoszfo-
notioát
930 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 07. 01. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Kizárólag a rovarölő vagy fonálféregölő szerként való használat engedélyezett.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fosztiazátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2003. július 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek a következtetéseit, különös tekintettel az I. és II. függelékben foglaltakra. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– különös figyelmet kell fordítania a madarak és vadon élő emlősök védelmére, elsősorban akkor, ha a hatóanyagot a párzási időszakban alkalmazzák,
– különös figyelmet kell fordítania a nem célzott talajlakó szervezetek védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. A kistestű madarakat érintő esetleges kockázat csökkentése érdekében a termék engedélyezésekor elő kell írni, hogy a granulátumok nagymértékben épüljenek be a talajba. Az engedélyező hatóság a
Tv. 22. §-ának (4) bekezdésével, illetve jelen rendelet 39. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.
40. *  25 glifozát CAS-szám: 1071-83-6
CIPAC-szám: 284
N-(foszfonometil)-
glicin
950 g/kg 2002. 07. 01. 2003. 01. 01. 2006. 07. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2001. június 29-én – számításba kell venni.
Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek védelmére sérülékeny területeken, különös tekintettel a nem terményen történő felhasználásra.
41. *  1 imazalil CAS-szám: 35554-44-0 73790-28-0 (felváltva) CIPAC-szám: 335 (RS)-1-(β-alliloxi-
2,4-diklorofeniletil)-
imidazol vagy allil (RS)-1-(2,4-
diklorofenil)-2-
imidazol-1-iletil-éter
≥ 950 g/kg 2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az imazalilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani.
A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag említett specifikációjával, és ellenőrizni kell annak alapján,
– a fogyasztók étkezési expozíciója a szermaradék-határértékek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel,
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,
– biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazás után visszamaradt hulladékoldat, mint például az áztatórendszer mosóvízének vagy a feldolgozási hulladék kibocsátásának kezelésére megfelelő hulladékkezelési gyakorlatot alkalmazzanak. A permetlé véletlen kiömlésének megelőzése.
– a vízi szervezetekre és a talajban élő mikroorganizmusokra háruló kockázatok, valamint a magevő madarakra és az emlősökre háruló hosszú távú kockázatok. Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
42. 41 imazamox CAS-szám: 114311-32-9
CIPAC-szám: 619
(+)-2-(4-izopropil-4-
metil-5-oxo-2-
imidazolin-2-il)-5-
(metoximetil) nikotinsav
950 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek szennyezettség elleni védelmére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
43. 88 ioxinil CAS-szám: 13684-83-4
CIPAC-szám: 86
4-hidroxi-3,5-di-
jodobenzonitril
960 g/kg 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. február 13-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a madarak és a vadon élő emlősök védelmére, különösen, ha télen és vízi élőlényeknél alkalmazzák.
Az engedélyezés feltétele a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megléte.
44. *  50 Iprodion CAS-szám: 36734-19-7 CIPAC-szám: 278 3-(3,5-diklórfenil)-
N-isopropyl-2,4-
dioxo-imidazolidin-
1-karboximid
960 g/kg 2004.01.01. 2004.06.30. 2007.12.31. 2013.12.31. Felhasználása kizárólag gombaölő és fonálféregölő szerként engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az iprodionról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2002. december 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a felszín alatti víz lehetséges szennyeződésére, amennyiben a hatóanyagot nagy mértékben használják (különösen gyepnél történő alkalmazás esetén) savas talajon (6 alatti PH-érték), érzékeny éghajlati adottságú területen,
– körültekintően mérlegelnie kell a vízi gerinctelenekre vonatkozó kockázatot, amennyiben a hatóanyagot közvetlenül felszíni vizek mellett alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmaznia.
45. *  30 iprovalikarb CAS-szám: 140923-17-7
CIPAC-szám:
620
{2-metil-1-[1-(4-
metilfenil)etil-
karbonil] propil}-
karbamidsav
izopropilészter
950 g/kg (előzetes specifikáció) 2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2015. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben: a
– kereskedelmileg gyártott technikai hatóanyag specifikációját meg kell erősíteni és analitikai adatokkal kellőképpen alátámasztani; a toxikológiai vizsgálatokhoz használt tesztanyagot kell összehasonlítani és verifikálni a technikai hatóanyagra vonatkozó specifikációval,
– az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók védelmére.
46. *  28 izoproturon CAS-szám:
34123-59-6
CIPAC-szám:
336
3-(4-izopropilfenil)-
1,1-dimetilkarbamid
970 g/kg 2003. 01. 01. 2003. 06. 30. 2007. 01. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2001. december 7-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére, ha a hatóanyagot olyan helyen alkalmazzák, ahol sérülékeny a talaj, illetve dinamikus körülmények vannak, vagy a felhasználási arány nagyobb, mint a felülvizsgálati jelentésben leírt, valamint adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,
– a vízi szervezetek védelmére, valamint biztosítani kell, hogy adott esetben az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
47. 63 izoxaflutol CAS-szám:
141112-29-0
CIPAC-szám:
575
5-ciklopropil-4-(2-
metilszulfonil-4-
trifluorometil-
benzoil) izoxazol
950 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy monitoring programokat kell alkalmazni.
48. 66 jodo- szulfuron CAS-szám: 185119-76-0
(sav)
144550-36-7
(jodoszul-
furon-metil-
nátriumsó)
CIPAC-szám: 634 (sav) 634.501 (jodoszul-
furon metil-
nátriumsó)
4-jód-2-[3-(4-metoxi-
6-metil-l,3,5-triazin-
2-il)-karbamido-
szulfonil] benzoesav metil 4-jód-2-[3-(4-
metoxi-6-metil-l,3,5-
triazin-2-il)-
karbamido-szulfonil] benzoát nátrium só
910 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit iodoszulfuron esetében, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére a jodoszulfuron vagy metabolitjai esetleges elszennyezésénél, ha a hatóanyagot olyan helyen alkalmazzák, ahol sérülékeny a talaj, illetve dinamikus körülmények vannak,
– a vízinövények védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
49. 60 karfent-razon-etil CAS-szám: 128639-02.1 CIPAC-szám:
587
etil (RS)-2-klór- 3-
[2-klór-5-(4
difluorometil-4,5-
dihidro-3-metil-5-
oxo-1H 1,2,4-triazol-
1-il)-4-fluorofenil]
propionát
900 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
50. 79 klórprofám CAS-szám: 101-21-3 CIPAC-szám:
43
izopropil 3-klórfenil-
karbamát
975 g/kg 2005. 02. 01. 2005. 07. 31. 2009. 01. 31. 2015. 01. 31. Csak gyomirtóként és csírázásgátlóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit a klórprofámra vonatkozóan, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. november 28-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók és a fogyasztók védelmére, valamint a nem célzott ízeltlábúakra. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
51. *  3 krezoxim-
metil
CAS-szám:
143390-89-0
CIPAC-szám: 568
metil (E)-2-me-
toxiimino-2-[2-(o-
toliloxi-metil)-fenil] acetát
910 g/kg 1999. 02. 01. 1999. 08. 01. 1999. 08. 01. 2011. 12. 31. Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
Az egységes elvek szerinti döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az érzékeny egyensúlyi helyzetben lévő talajvizek védelmére.
A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1998. október 16.
52. *  12 lambda-
cihalotrin
CAS-szám:
91465-08-6
CIPAC-szám:
463
1:1 keverékben (S)-
a- ciano-3-
fenoxibenzil (Z)-
(lR,3R)-3-(2-kloro-
3,3,3-
trifluoropropenil)-
2,2-dimetil-
ciklopropán-
karboxilát, és (R)-a-
ciano-3-fenoxibenzil
(Z)-(lS,3S)-3-(2-
kloro-3,3,3-
trifluoropropenil)-
2,2- dimetilciklo-
propán-karboxilát
810 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2015. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felhasználók védelmére,
– a vízi szervezetekre és a nem célzott ízeltlábúakra, a méheket is beleértve, valamint – adott esetben – biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon,
– az élelmiszerek szermaradék mennyiségére, különösen annak akut hatására.
Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. október 19.
53. 51 linuron CAS-szám:
330-55-2
CIPAC-szám:
76
3-(3,4- diklórfenil)-
1- metoxi-1-
metilkarbamid
900 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vadon élő emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és a vízi szervezetek védelmére,
– a felhasználók védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
54. 52 maleinsav hidrazid CAS-szám:
123-33-1
CIPAC-szám:
310
6-hidroxi-2H-
piridazin-3-on A
hatóanyag feleljen
meg a 79/117/EEC
(2)-nek a
90/533/EEC (3)
módosítást
figyelembe véve
940 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak növekedés szabályozóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a nem célzott ízeltlábúak védelmére és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni,
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
55. 56 mekoprop CAS-szám:
7085-19-0
CIPAC-szám: 51
(RS)-2-(4-klór-o-
toliloxi)-propionsav
930 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
56. 57 mekoprop-P CAS-szám:
16484-77-8
CIPAC-szám:
475
(R)-2-(4-klór-o-
toliloxi)-propionsav
860 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
57. 91 mepanipirim CAS-szám:
110235-47-7
CIPAC-szám:
611
N-(4-metil-6-prop-
1-inilpirimidin- 2-
il)anilin
960 g/kg 2004. 10. 01. 2005. 03. 31. 2006. 03. 31. 2014. 09. 30. Csak gombaölőszerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. március 30-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi élőlények védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
58. *  37 metalaxil-M CAS-szám:
70630-17-0
CIPAC-szám:
580
metil(R)-2-{[(2,6-
dimetilfenil)
metoxiacetil] amino}
propionát
910 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni.
Ebben a teljes körű értékelésben:
– az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, különösen a hatóanyag vagy annak bomlástermékei (CGA 62826, és CGA 108906) esetében,
– amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
59. *  7 metszul-
furon-metil
CAS-szám:
74223-64-6
EEC No 441
metil-2-(4- metoxi-
6-metil- 1,3,5,-
triazin-2-ilkarbamoil-
szulfamoil) benzoát
960 g/kg 2001. 07. 01. 2000. 12. 31. 2005. 07. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére,
– a vízi szervezetekre gyakorolt hatásra, valamint adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. június 16.
60. 76 mezo-
szulfuron
CAS-szám:
400852- 66-6
CIPAC-szám:
441
2-[(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
ilkarbamoil)
szulfamoil]-a-
(metánszulfon-amid)-
p-toluinsav
930 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2005. 08. 31. 2014. 03. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. október 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vízinövények védelmére,
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
61. 61 mezotrion CAS-szám:
104206-8
CIPAC-szám:
625
2-(4-mezil-2-
nitrobenzoil)
ciklohexán-1,3-dion
A gyártási szennyező
1-ciano-6-
(metilszulfonil)-7-
nitro-9H-xanthen-9-
on toxikológiai okból
0,0002% (w/w) alatti
lehet csak a technikai
termékben
920 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak 1. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni.
62. 72 molinát CAS-szám:
2212-67-1
CIPAC-szám:
235
S-etil azepan-1-
karbotioát; S-etil
perhidroazepin-1-
karbotioát; S-etil
perhidroazepin-1-
tiokarboxilát
950 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31. 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak; adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon,
– a hatóanyag levegőben való kismértékű továbbterjedésének lehetőségére.
63. 45 oxadiargil CAS-szám:
39807-15-3
CIPAC-szám:
604
5-terc-butil-3-(2,4-
dichloro-5-
propargiloxifenil)-
1,3,4 oxadiazol-2-
(3H)-on
980 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítani az algák és a vízinövények védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
64. *  42 oxaszulfuron CAS-szám: 144651–06–9 CIPAC-szám: 626 oxetán-3-il
2[(4,6-dimetil-
pirimidin–2-il)
karbamoil-
szulfamoil]
benzoát
930 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtó szerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
65. *  18 Paecilo myces fumoso-
roseus
Apopka törzs 97, PFR97 vagy CG 170, ATCC20874 Nem alkalmazható 2001. 07. 01. 2001. 12. 31. 2002. 11. 30. + 12 hónap múlva ismételt felülvizsgálat 2015. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. A másodlagos metabolitok hiányát minden egyes fermentumban HPLC-vel ellenőrizni kell. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. április 27.
66. 75 paraquat CAS-szám:
4685-14-7
CIPAC-szám
:
56
1,1-dimetil-4,4-
bipiridinium
500 g/l (paraquat diklorid-ban kifejezve) 2004. 11. 01. 2005. 04. 30. 2008. 07. 31. 2014. 10. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A következő felhasználási módok nem engedélyezhetők:
– házikertben házi és kézi permetezővel történő kijuttatás, sem amatőr sem hivatásos felhasználó számára,
– levegő segítségével, permetező berendezéssel történő kijuttatás,
– csökkentett vízmennyiséggel történő kijuttatás.
A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. október 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felhasználók védelmére, különösen háti- és kézi permetező alkalmazása esetén,
– a földön fészkelő madarak védelmére; ahol a felhasználási körülmények azt mutatják, hogy a tojások szennyeződhetnek, kockázatbecslést kell végezni és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni,
– a vízi organizmusok védelmére; az engedélyezés feltétele adott esetben a kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása,
– a mezei nyulak védelmére; ahol a felhasználási körülmények azt mutatják, hogy a mezei nyulak exponálódhatnak, kockázatbecslést kell végezni, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
Az engedélyező hatóságnak biztosítania kell, hogy az engedéllyel rendelkezők minden évben legkésőbb március 31-ig jelentést készítsenek (2008-ig) a felhasználók egészségügyi problémáinak előfordulásáról és egy-egy jellemző használati területen a mezei nyulakra kifejtett hatásról, kiegészítve a kereskedelmi adatokkal és a felhasználási módokra vonatkozó kérdőívekkel, hogy reális képet lehessen alkotni a paraquat toxikológiai és ökológiai hatásáról. Az engedélyező hatóságnak biztosítania kell, hogy a technikai koncentrátumok hatékony hánytatószert tartalmazzanak. A folyékony formulációknak hatékony hánytatószert, kék/zöld színezéket, valamint bűzösítő vagy más, szaglószervi riasztó komponenst vagy komponenseket kell tartalmazniuk. Egyéb biztonságot növelő komponensek, mint például a sűrítő anyagok, szintén alkalmazhatók. Ennek során figyelembe kell venniük a FAO specifikációt.
67. 53 pendi-metalin CAS-szám: 40487-42-1 CIPAC-szám:
357
N-(1-etilpropil)-2,6-
dinitro-3,4-xilidén
900 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. december 3-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vízi szervezetek és a nemcélzott szárazföldi növények védelmére,
– a hatóanyag levegőben való kismértékű tovaterjedésének lehetőségére.
Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
68. *  38 pikolinafen CAS-szám: 137641-05-5
CIPAC-szám:
639
4-fluoro-6-[(á,á,á-
trifluoro-m-tolil)oxi]
pikolinanilid
970 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2002. április 19-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
69. 68 pikoxis-
trobin
CAS-szám: 117428-22-5 CIPAC-szám: 628 metil (E)-3-metoxi-2-
{2-[6-
(trifluorometil)-2-
piridiloximetil] fenil}
akrilát
950 g/kg (előzetes érték, kísérleti gyártás szerint) 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit a pikocoxistrobinra vonatkozóan, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– a talajban élő organizmusok védelmére,
– a vízi ecoszisztéma védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
70. *  23 pimetrozin CAS-szám: 123312-89-0 CIPAC-szám: 593 (E)-6-metil-4- [(piri-
din-3-ilmetilén)
amino]- 4,5-dihidro-
2H-[l,2,4]-triazin-3 on
950 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak rovarölőként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi szervezetek védelmére. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. június 29.
71. *  24 piraflufen-etil CAS-szám: 129630- 19-9 CIPAC-szám: 605 etil-2-klór-5- (4-klór-
5-difluorometoxi-1-
metilpirazol-3-il)-4-
fluorofenoxiacetát
956 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani az algák és a vízinövények védelmére, és adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. június 29.
72. *  82 pira-
klostrobin
CAS-szám: 175013-18-0
CIPAC-szám: 657
metil N-(2-{[l-(4-
klórfenil)-1H-
pirazol-3-il]oximetil}
fenil)
N-metoxi karbonát
975 g/kg
A dimetil-
szulfát (DMS) formájában jelen lévő gyártási szennyeződés toxikológiai szempontból aggodalomra adhat okot, ezért koncent-
rációja nem haladhatja meg a 0,0001%-ot a technikai termékben.
2004. 06. 01. 85 2004. 11. 30 2005. 11. 30 2014. 05. 31. Felhasználása kizárólag gombaölő szerként, vagy növénynövekedés-szabályozóként engedélyezhető.
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek végrehajtása során figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2003. november 28-án véglegesített, a piraklostrobinról szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, különösen a halak védelmére,
– különös figyelmet kell fordítania a szárazföldi ízeltlábúak és földigiliszták védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
Az engedélyező hatóság az R. 39. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.
73. *  16 piridat CAS-szám: 55512-33-9 CIPAC-szám: 447 6-klór-3-
fenilpiridazin-4-il
S oktil-tiokarbonát
900 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPCH véglegesítette 2000. december 12-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére,
– a vízi szervezetekre gyakorolt esetleges hatásra, valamint adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
74. *  8 prohexadion CAS-szám: 127277-53-6 (prohexa-
dion-
kalcium) CIPAC-szám: 567 (pro-
hexadion) 567.020 (pro-
hexadion-
kalcium)
3,5-dioxo-4-
propionilciklohexán-
karboxilsav
≥ 890 g/kg (pro-
hexadion-
kalciumként kifejezve)
2011.08.01. 2012.02.01. 2015.07.31. 2021.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag a növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a prohexadionról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. július 9-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
75. 58 propi-konazol CAS-szám: 60207-90-1 CIPAC-szám: 408 (±)-1-[2-(2,4-
diklórfenil)-4-propil-
1,3-dioxolan- 2-
ilmetil]-1H- 1,2,4-
triazol
920 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a nem célzott ízeltlábúak és vízi szervezetek védelmére,
– a talajban lévő organizmusokra, ha a felhasználás meghaladja a 625 g hatóanyag/hektár értéket (például pázsiton való használat).
Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon (például pontszerű felhasználás).
76. 54 propineb CAS-szám: 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homo-
polimer)
CIPAC-szám: 177
polimer cink 1,2-
propilén bisz
(ditiokarbamát)
A technikai hatóanyagnak meg kell felelnie a FAO specifi-
kációnak
2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2008. 03. 31. 2014. 03. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– különleges figyelmet kell fordítani a kis emlősök, a vízi szervezetek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére,
– meg kell határozni a fogyasztók akut étrendi bevitelét, figyelembe véve az MRL értékek jövőbeni felülvizsgálatát.
Adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
77. 55 propizamid CAS-szám: 23950-58-5 CIPAC-szám: 315 3,5-diklór-N-(1,1-
dimetilprop-2- inil)
benzamid
920 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2008. 03. 31. 2014. 03. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SPCH véglegesítette 2003. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felhasználók védelmére,
– a madarak és a vadon élő emlősök védelmére.
Használata a párzási időszak alatt csak akkor engedélyezhető, ha megfelelő kockázatbecslés bizonyítja, hogy nincs elfogadhatatlan hatás. Adott esetben, biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
78 *  77 Propoxikarbazon CAS-szám: 145026–81–9 CIPAC-szám: 655 2-(4,5-dihidro-4-
metil-5-oxo-3-
propoxi-1H-1,2,4-
triazol-l-il)
karboxamido-
szulfonil-
benzoesavmetil-
észter
> 950 g/kg (nátrium-
propoxikar-
bazonban kifejezve)
2004.04.01. 2006.09.19. 2005.08.31. 2014.03.31. Csak gyomirtó szerként való használata engedélyezett. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása céljából figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében 2003. október 3-án véglegesített, a propoxikarbazonról szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a propoxikarbazon és metabolitjai esetleges talajvízszennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj-, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak,
– különös figyelmet kell fordítania a vízi ökológiai rendszerek, különösen a vízinövények védelmére.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
79. *  31 proszulfuron CAS-szám: 94125-34-5
CIPAC-szám:
579
I.-(4-metoxi-6-metil-
I,3,5-triazin-2-il)-3-
[2-(3,3,3-
trifluoropropil)-
fenilszulfonil]-
karbamid
950 g/kg 2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– gondosan mérlegelnie kell a vízinövényekre gyakorolt hatás kockázatát, ha a hatóanyagot a felszíni vizek közelében alkalmazzák,
– különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
80. 90 Pseudomonas chlororaphis Törzs: MA 342
CIPAC-szám:
574
Nem alkalmazható Másodlagos meta-bolit 2,3-deepoxi-2,3-dide-hidro-rizoxin (DDR) mennyiség a fermen-tátumban a szer formu-láció kialakításakor nem haladhatja meg az LOQ * -t (2 mg/l). 2004. 10. 01. 2005. 03. 31. 2006. 03. 31. 2014. 09. 30. Csak magkezeléshez gombaölőszerként engedélyezhető, zárt magkezelő berendezések alkalmazása esetén. Pseudomonas chlororaphis engedélyezésekor a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2004. március 30-án – figyelembe kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók és a dolgozók védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
81. 83 quinoxifen CAS-szám: 124495-18-7 CIPAC-szám: 566 5, 7-dikloro-4 (p-
fluorofenoxi)
quinolin
970 g/kg 2004. 09. 01. 2005. 02. 28. 2006. 02. 28. 2014. 08. 31. Csak gombaölőszerként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. november 28-án – figyelembe kell venni.
Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi élőlények védelmére. Kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni és a sérülékeny területeken monitoring programokat kell indítani.
82. *  4 spiroxamin CAS-szám:
1181134-30-
8 CIPAC-
szám:
(8-terc-butil-1,4-
dioxaspi-
ro[4,5]dekán-2-
ilmetil)-etil-
940 g/kg
(A és B
diasztereome-
rek vegyesen)
1999. 09. 01. 2000. 01. 01. 2000. 01. 01. 2011. 12. 31. Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
Az egységes alapelvek szerinti döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak:
572 propilamin – különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek megfelelő óvintézkedéseket tartalmazzanak, továbbá
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetekre gyakorolt hatásra, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.
A Növény-egészségügyi Állandó Bizottság ülésének napja, amikor a felülvizsgálati jelentést véglegesítették: 1999. május 12.
83. 70 sziltiofam CAS-szám: 175217-20-6 CIPAC-szám: 635 N-allil-4,5-dimetil-2-
(trimetil-szilil)tiofén-
3-karboxamid
950 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A magok kezelésétől eltérő felhasználás jelenleg nem támogatott. Az ilyen felhasználás engedélyezéséhez adatokkal és közleményekkel kell bizonyítani, hogy a használat kockázata az emberi fogyasztók, a felhasználók és a környezet számára elfogadható. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felhasználók védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
84. *  32 szulfo-
szulfuron
CAS-szám: 141776-32-1
CIPAC-szám: 601
1-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)-3-[2-etánszulfonil-
imidazo[I,2-
alpiridin)szulfonil]
karbamid
980 g/kg 2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA véglegesítette 2002. február 26-án – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vízinövények és algák védelmére,
– a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
85. *  17 tiabendazol CAS-szám: 148-79-8 CIPAC-szám:
323
2-tiazol-4-il-1H-
benzimidazol
985 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2015. 12. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. Fóliában spray felhasználás nem engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2000. december 12-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a vízi és az üledéklakó élőlények védelmére, valamint adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon. Megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése szükséges (például megtisztítás diatomafölddel vagy aktívszénnel), annak érdekében, hogy a felszíni vizeket megvédjék az elfolyó szennyvíz által okozott nem elfogadható mértékű szennyeződéstől.
86. 93 tiakloprid CAS-szám: 111988-49-9 CIPAC-szám:
631
(Z)-N-{3-[(6-klór-3-
piridinil)- metil]-l,3-
tiazol-2-ilidén}cián-
amid
≥975 g/kg 2005. 01. 01. 2005. 06. 30 2006. 06. 30. 2014. 12. 31. Csak rovarölő szerként történő alkalmazása engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes elvének végrehajtásánál a Tiakloprid vizsgálati jelentést, és különösen annak I. és II. mellékletében az SCFA *  által 2004. június 29-én véglegesített következtetéseket figyelembe kell venni. Az általános értékelés során a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk
– a nem célzott ízeltlábúak védelmére,
– a felszín alatti vizek fertőzésének veszélyére, amikor a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati viszonyok között alkalmazzák.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell foganatosítani.
87. *  26 tifenszul-
furon-metil
CAS-szám:
79277-27-3
CIPAC-szám:
452
metil 3-(4- metoxi-6-
metil- 1,3,5-triazin-2-
ilkarbamoil-
szulfamoil) tiofén-2-
karboxilát
960 g/kg 2002. 07. 01. 2003. 01. 01. 2006. 07. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2001. június 29-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére,
– a vízinövényekre gyakorolt hatásra, valamint adott esetben biztosítani kell, hogy az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
88. 73 tiram CAS-szám: 137-26-8 CIPAC-szám:
24
tetrametiltiuram-
diszulfid; bisz
(dimetiltio-
karbamoil)-diszulfid
960 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31. 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gombaölőként vagy rovarriasztóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a vízi szervezetek védelmére,
– a kisemlősök és madarak védelmére, ha a hatóanyagot magok kezelésére tavasszal használják.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
89. *  9 triaszul-furon CAS-szám: 82097-50-5 CIPAC-szám: 480 1-[2-(2-
klóretoxi)fenilszulf
onil]-3-(4-metoxi-6-
metil-1,3,5-triazin-2-
il) karbamid
940 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2015. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás engedélyezhető. Az egységes alapelveknek megfelelő döntéshozatal során az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani:
– a felszín alatti vizek védelmére,
– a vízi szervezetekre gyakorolt hatásra, valamint biztosítani kell, hogy adott esetben az engedély megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzon.
Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2000. július 13.
90. 59 trifloxi-
strobin
CAS-szám: 141517-21-7 CIPAC-szám: 617 metil (E)-
metoxiimino-{(E)-a-
[1-(a,a,a-trifluoro-
m-totil)etilidén-
amino- oxil]-o tolil}
acetát
960 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit a trifloxistrobin esetében, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. április 15-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak különleges figyelmet kell fordítani a felszín alatti vizek esetleges szennyezésére, amennyiben a hatóanyag alkalmazására olyan területen kerül sor, ahol kényes talaj, illetve éghajlati viszonyok uralkodnak. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket vagy monitoring programokat kell alkalmazni.
91. *  22 vas-foszfát CAS-szám: 10045-86-0 CIPAC-szám: 629 vas-foszfát 990 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 04. 30. 2003. 03. 31. 2015. 12. 31. Csak csigaölőként való felhasználás engedélyezhető. Az SPCH felülvizsgálati jelentés dátuma: 2001. június 29.
92. 74 ziram CAS-szám: 137-30-4 CIPAC-szám: 31 cink bisz
(dimetilditio-
karbamát) FAO
specifikáció: arzén
maximum 250 mg/kg
Víz: maximum 1,5%
950 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31. 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gombaölőként vagy rovarriasztóként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. július 4-én – számításba kell venni. Ebben a teljes körű értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különleges figyelmet kell fordítani a nem célzott ízeltlábúakra és vízi szervezetekre,
– meg kell határozni a fogyasztók akut étrendi bevitelét, figyelembe véve az MRL értékek jövőbeni felülvizsgálatát.
Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell hozni.
93. 78 zoxamid CAS-szám: 156052-68-5
CIPAC-szám:
640
(RS)-3,5-diklór-N-
(3-klór-1-etil-1-
metil-
2-oxoproponil)-p-
toluamid
950 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2005. 08. 31. 2014. 03. 31. Csak gombaölőként való felhasználás engedélyezhető. A 6. számú melléklet egységes alapelveinek megvalósítása érdekében a felülvizsgálati jelentés következtetéseit trifloxistrobinra, és különösen annak I. és II. mellékleteit – ahogy az SCFA *  véglegesítette 2003. október 3-án – számításba kell venni.
94. 94 Ampelo-
myces quisqualis
Törzs: AQ 10
Kultúra-
gyűjtemény
száma
CNCM I-807
CIPAC-szám:
Nincs besorolva
Nem kell alkalmazni 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. Az engedélyek megadásakor figyelembe kell venni az Ampelomyces quisqualis-ról szóló, az SCFA *  által 2004. október 8-án véglegesített felülvizsgálati jelentés – különösen annak I. és II. függeléke – következtetéseit.
95. 95 imazo-
szulfuron
CAS-szám: 122548-33-8 CIPAC-szám:
590
1-(2-Klórimidazo
[1,2-α]piridin-3-
ilszulfonil)-3-(4,6-
dimetoxipirimidin-2-
il)karbamid
≥ 980 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. október 8-án elkészített felülvizsgálati jelentés imazoszulfuronra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen általános értékelésen belül az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi, illetve szárazföldi, nem célzott növényekre. Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
96. 96 laminarin CAS-szám: 9008-22-4 CIPAC-szám:
671
(1→3)-β-D-glukán
(az IUPAC-IUB
biokémiai
nómenklatúrával
foglalkozó vegyes
bizottság szerint)
≥ 860 g/kg a száraz-
anyagban
2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag növényi életfolyamatok önvédelmi mechanizmusait kiváltó szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. október 8-án elkészített felülvizsgálati jelentés laminarinra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
97. 97 metoxi-
fenozid
CAS-szám: 161050-58-4 CIPAC-szám:
656
N-terc-butil-N’-(3-
metoxi-o-tolil)-3,5-
xilohidrazid
≥ 970 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006 .09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag rovarirtó szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. október 8-án elkészített felülvizsgálati jelentés metoxifenozidra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen általános értékelésen belül az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szárazföldi, illetve vízi, nem célzott ízeltlábúakra. Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
98. 98 S-metolaklór CAS-szám: 87392-12-9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer) CIPAC-szám:
607
Keverék: (aRS, 1 S)-
2-klór-N-(6-etil-o-
tolil)-N-(2-metoxi-1-
metiletil)acetamid
(80-100%) továbbá:
(aRS, 1 S)-2-klór-N-
(6-etil-o-tolil)-N-(2-
metoxi-1-
metiletil)acetamid
(200%)
≥ 960 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. október 8-án elkészített felülvizsgálati jelentés S-metolaklórra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen általános értékelésen belül az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyezés lehetőségére, különösen a hatóanyag és annak CGA
51202, illetve CGA 354743 metabolitjainak esetében, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj-, illetve éghajlati viszonyok sebezhetők,
– különös figyelmet kell fordítania a vízinövények védelmére. Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
99. 99 Gliocladium
catenulattum
Törzs: J1446 Kultúragyűj-
temény
száma
DSM 9212
CIPAC-szám
Nincs besorolva
Nem kell alkalmazni 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető. Az engedélyek megadásakor figyelembe kell venni a Gliocladium catenulatumról szóló, az SCFA *  által 2004. március 30-án véglegesített felülvizsgálati jelentés – különösen annak I. és II. függeléke –következtetéseit. Ebben az általános értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a kezelő személyek és a munkások védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
100. 100 etoxazol CAS-szám: 153233-91-1
CIPAC-szám: 623
(RS)-5-terc-butil-2-
[2-(2,6-difluorfenil)-
4,5-dihidro-1,3-
oxazol-4-il] fenetol
≥ 948 g/kg 2005. 06. 01. 2005. 11. 30. 2006. 11. 30. 2015. 05. 31. Kizárólag atkaölő szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. december 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés etoxazolra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen általános értékelésen belül az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetekre. Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
101. 101 tepraloxidim CAS-szám: 149979-41-9 CIPAC-szám:
608
(EZ)-(RS)-2-{l-
[(2E)-3-
klóralliloxiimino]
propil}-3-hidroxi-5-
perhidropirán- 4-
ilciklohex-2-én-1-on
≥ 920 g/kg 2005. 06. 01. 2005. 11.30. 2006. 11. 30. 2015. 05. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az SCFA *  által 2004. december 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés tepraloxidimre vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Ezen általános értékelésen belül az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szárazföldi nem célzott ízeltlábúak védelmére. Amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
102. *  110 bifenazát CAS-szám:
149877–41–8
CIPAC-szám:
736
izopropil 2-(4-
metoxi-bifenil–3-
il)hidrazinoformát
≥950 g/kg 2005. 12. 01. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2015. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag atkaölő szerként való használat engedélyezett.

B. RÉSZ
A bifenazátot tartalmazó növényvédő szereknek az üvegházi dísznövényeken kívüli felhasználása engedélyezésekor biztosítani kell azt, hogy az engedély kibocsátása előtt minden szükséges adat és információ rendelkezésre álljon. A 6. számú mellékletben előírt egységes alapelvekkel összhangban az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített, a bifenazátról szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében szereplő következtetéseket figyelembe kell venni.
103. *  111 milbemektin
A milbemek-
tin az M.A3 és az M.A4 keveréke.
CAS-szám:
M.A3:
51596–10–2
M.A4:
51596–11–3
CIPAC-szám: 660
M.A3:
(10E,14E,16E,22Z)–
(1R,4S,5’S,6R,6’R,
8R,13R,
20R,21R,24S)–
21,24-dihid-roxi–
5’,6’,11,13,22-penta-
metil–3,7,19-
trioxatetraciklo
[15.6.1.14,8.020,24]
penta-cosa–
10,14,16,22-
tetraén–6-spiro–2’-
tetrahidro-pirán–2-on

M.A4:
(10E,14E,16E,22Z)–
(1R,4S,5’S,6R,6'R,
8R,13R,20R,
21R,24S)–6’-etil–
21,24-dihidroxi–
5',11,13,22-tetra-
metil–3,7,19-
trioxatetra-
ciklo[15.6.1.14,8020,24]
penta-cosa–
10,14,16,22-tetraén–
6-spiro–2’-
tetrahidropián–2-on
≥950 g/kg 2005. 12. 01. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2015. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag az atkaölő vagy rovarölő szerként való használat engedélyezett.

B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben szereplő egységes alapelvekkel összhangban az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített, a milbemektinről szóló felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében szereplő következtetéseket figyelembe kell venni. Ezen általános értékelés során különös figyelmet kell fordítani a vízi organizmusok védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
104. *  102 klórtalonil CAS-szám:
1897–45–6
CIPAC-szám:
288
tetraklór-izoftalonitril 985 g/kg
– hexaklór-benzol: legfeljebb 0,04 g/kg
– dekaklór-
bifenil: legfeljebb 0,03 g/kg
2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés klórtalonilra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következők védelmére:
– vízi szervezetek;
– talajvíz, különös tekintettel a hatóanyagra, valamint annak R417888 és R611965 (SDS46851) metabolitjaira, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj-, illetve éghajlati viszonyok sebezhetők.
A felhasználás feltételeinek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk.
105. *  103 klórtoluron
(sztereo-kémiailag nem megadott)
CAS-szám:
15545–48–9
CIPAC-szám:
217
3-(3-klór-p-tolil)
-1,1-dimetil-
karbamid
975 g/kg 2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés klórtoluronra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj, illetve éghajlati adottságú régiókban alkalmazzák. Az engedélyezés feltételeinek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk.
106. *  104 cipermetrin CAS-szám:
52315–07–8
CIPAC-szám:
332
(RS)-alfa-ciano-3-
fenoxi-benzil (1RS)-
cisz-transz-3-(2,2-
diklórvinil)-2,2-
dimetil-
ciklopropánkarbo-
xilát (4 izomerpár; cisz-1, cisz-2,
transz-3, transz-4)
900 g/kg 2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés cipermetrinre vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben:
– az engedélyező hatóságnakkülönös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételeinek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk;
– az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a kezelő személyek biztonságára.
Az engedélyezés feltételeinek adott esetben védintézkedéseket kell tartalmazniuk.
107. *  105 daminozid CAS-szám:
1596–84–5
CIPAC-szám:
330
N-dimetilamino-
szukcinamidsav
990 g/kg Szennyező anyagok:
– N-nitrozó-
dimetil-amin: legfeljebb 2,0 mg/kg
– 1,1-dimetil-
hidrazid: legfeljebb 30 mg/kg
2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Növekedésszabályozóként történő felhasználása kizárólag élelmezési célra nem alkalmas növényekben engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe keli venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés daminozidra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésbenaz engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a kezelő személyek és a munkások újbóli belépése utáni biztonságára. Az engedélyezés feltételeinek adott esetben védintézkedéseket kell tartalmazniuk.
108. *  106 tiofanát-metil (sztereo-
kémiailag nem
megadott)
CAS-szám:
23564–05–8
CIPAC-szám:
262
dimetil 4,4’-(o-
fenilén)bisz
(3-tioallofanát)
950 g/kg 2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés tiofanát-metilre vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, a földigiliszták és más talajlakó makroorganizmusok védelmére. Az engedélyezés feltételeinek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell tartalmazniuk.
109. *  107 tribenuron CAS-szám:
106040–48–6
(tribenuron)
CIPAC-szám:
546
2-[4-metoxi-6-metil-
l,3,5-triazin-2-
il(metil)karbamoil-
szulfamoil]-
benzoésav
950 g/kg (tribenuron-
metilben kifejezve)
2006.03.01. 2006.09.01. 2010.02.28. 2016.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. február 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés tribenuronra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a célcsoportban nem szereplő szárazföldi növények, a magasabb rendű vízinövények, valamint a talajvíz védelmére veszélyeztetett körülmények között. Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen, hogy amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
110. *  108 MCPA CAS-szám:
94–74–6
CIPAC-szám: 2
4-klór-o-
toliloxiecetsav
> 930 g/kg 2006.05.01. 2006.11.01. 2010.04.30. 2016.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. április 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentésében, és különösen annak I. és II. függelékeiben az MCPA-ra vonatkozóan tett következtetéseket. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj-, illetve az éghajlati viszonyok sebezhetőek. Az engedély feltételei között szükség szerint szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például pufferzónák kialakítása.
111. *  109 MCPB CAS-szám:
94–81–5
CIPAC-szám:
50
4-(4-klór-o-toliloxi)-
vajsav
> 920 g/kg 2006.05.01. 2006.11.01. 2010.04.30. 2016.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. április 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentésében, és különösen annak I. és II. függelékeiben az MCPB-re vonatkozóan tett következtetéseket. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj-, illetve az éghajlati viszonyok sebezhetőek.
Az engedély feltételei között szükség szerint szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például pufferzónák kialakítása.
112. *  112 klórpirifosz CAS-szám:
2921–88–2
CIPAC-szám:
221
O,O-Dietil-O-(3,5,6-
triklór-2-piridil)-
tiofoszfát
> 970 g/kg Az
O,O,O,O-
tetraetil-
ditiopiro-
foszfát (szulfotep) toxikológiai jelentőség-
gel bíró szennyező-
anyagnak bizonyult,
3 g/kg-os maximális szintet állapítottak meg rá.
2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés klórpirifoszra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak, vízi szervezetek, méhek és nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például a pufferzónák kialakítása.
113. *  113 klórpirifosz-metil CAS-szám:
5598–13–0
CIPAC-szám:
486
O,O-dimetil-O-
(3,5,6-triklór-2-
piridiI)-tiofoszfát
> 960 g/kg Az
O,O,O,O-
tetrametil-
ditiopiro-
foszfát (szulfotep) és az O,O,O-tri-
metil-O-(3,5,6-
triklór-2-piridinil)-
difosz-żforditioát (szulfotep-észter) toxikológiai jelentőségű szennyező-
anyagnak bizonyult, szennyező-
anyagonként 5 g/kg-os maximális szintet állapítottak meg.
2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés klórpirifosz-żmetilre vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak, vízi szervezetek, méhek és nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például a pufferzónák kialakítása.
114. *  114 maneb CAS-szám:
12427–38–2
CIPAC-szám:
61
mangán-
etilénbisz(ditioka-
bamát) (polimer)
> 860 g/kg Az etilén-
tiokarbamid gyártási szennyező-
anyag toxikológiai veszélyt jelent, és nem haladhatja meg a maneb tartalom 0,5%-át.
2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés manebre vonatkozó következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talaj vízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj érzékeny vagy szélsőséges éghajlati viszonyok uralkodnak. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az ételben levő szermaradékokra, és értékelnie kell a fogyasztók étrendi kitettségét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak, emlősök, vízi szervezetek és nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
115. *  115 mankoceb CAS-szám:
8018–01–7
(előzőleg 8065-
67–5)

CIPAC-szám:
34
mangán etilénbisz (ditiokarbamát) (polimer)komplex cinksóval > 800 g/kg Az etilén-
tiokarbamid gyártási szennyező-
anyag toxikológiai veszélyt jelent, és nem haladhatja meg a mankoceb tartalom 0,5%-át.
2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés mánkocebre vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj érzékeny, vagy szélsőséges éghajlati viszonyok uralkodnak. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az ételben levő szermaradékokra, és értékelnie kell a fogyasztók étrendi kitettségét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak, emlősök, vízi szervezetek és nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
116. *  116 metiram CAS-szám:
9006–42–2
CIPAC-szám:
478
cink ammónia etilénbisz-
(ditiokarbamát)-
poli[etilénbisz-
(tiuram-diszulfid)]
> 840 g/kg Az etilén-
tiokarbamid gyártási szennyező-
anyag toxikológiai veszélyt jelent, és nem haladhatja meg a metiram tartalom 0,5%-át.
2006.07.01. 2007.01.01. 2010.06.30. 2016.06.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. június 3-án véglegesített felülvizsgálati jelentés metiramra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj érzékeny, vagy szélsőséges éghajlati viszonyok uralkodnak. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az ételben levő szermaradékokra, és értékelnie kell a fogyasztók étrendi kitettségét. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak, emlősök, vízi szervezetek és nem célzott ízeltlábúak védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
117. *  XX varfarin CAS-szám:
81–81–2
CIPAC-szám:
70
(RS)-4-hidroxi-3-
(3-oxo-1-fenilbutil) koumarin 3-(α-
acetonil-benzil)-4-
hidroxikoumarin
> 990 g/kg 2006.10.01. 2007.04.01. 2010.09.30. 2013.09.30. A. RÉSZ
Felhasználása csak előre elkészített, adott esetben meghatározott módon kiképzett üregben csalétek formájában elhelyezett rágcsálóirtóként engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú melléklet egységes elveinek végrehajtásakor figyelembe kell venni a varfarinról szóló felülvizsgálati jelentésnek – különös tekintettel annak I. és II. függelékére – az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a kezelő személyek, a madarak, és a nem cél emlősök védelmének. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
118. * 
119. *  117 oxamil CAS-szám:
23135–22–0
CIPAC-szám:
342
N,N-dimetil-2-metil-
karbamoil-oxi-
imino-2-(metiltio)-
acetamid
970 g/kg 2006.08.01. 2007.02.01. 2010.07.30. 2016.07.31. A. RÉSZ
Kizárólag fonalféreg- és rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. július 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentés oxamilra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét. Az átfogó értékelésben
– az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a madarak és emlősök, földigiliszták, vízi szervezetek és a veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek védelmére; az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések,
– az engedélyező hatóságnak fokozott figyelmet kell fordítania a felhasználó személy biztonságára; az engedélyezés feltételei között szerepelnie kell, hogy amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
120. *  118 1-metilciklo-
propén (e hatóanyag számára nem terveznek ISO közhaszná-
latú nevet adni)
CAS-szám:
3100–04–7
CIPAC-szám nincs hozzárendelve
1-metilciklopropén > 960 g/kg Az 1-klór-2-
metilpropén és a 3-klór-
2-metilpro-
pén (a gyártás során keletkező szennyező-
dések) toxikológiai-
lag aggodalomra adnak okot és a technikai tisztaságú anyagban való előfordulásuk külön-külön nem haladhatja meg a 0,5 g/kg-ot.
2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ
Használata kizárólag növekedésszabályozóként, légmentesen zárható raktárakban betakarítás utáni tárolásnál engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében az
1-metilciklopropénre vonatkozóan tett következtetéseket.
121. *  119 forklór-
fenuron
CAS-szám:
68157–60–8
CIPAC-szám:
633
l-(2-klór-4-
piridinil)-3-
fenilkarbamid
> 978 g/kg 2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ
Kizárólag növekedésszabályozóként való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A forklórfenuront tartalmazó növényvédő szereknek a kivin kívüli felhasználása engedélyezésekor az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és biztosítania kell azt, hogy az efféle engedély kibocsátása előtt valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésében, és különösen annak I. és II. függelékében a forklórfenuronra vonatkozóan tett következtetéseket. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyező potenciálra, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken használják, ahol a talaj-, illetve az éghajlati viszonyok sebezhetőek. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
122. *  120 indoxakarb CAS-szám:
173584–44–6
CIPAC-szám:
612
metil (S)-N-[7-klór-
2,3,4a,5-tetrahidro-
4a-(metoxikarbonil)-
indeno [1,2-
e][1,3,4]oxadiazin--
2-il-karbonil]-
4’-(trifluorometoxi) karbanilát
TT (technikai tisztaság):
> 628 g/kg indoxakarb
2006.04.01. 2006.10.01. 2007.09.30. 2016.03.31. A. RÉSZ
Kizárólag a rovarölő szerként való használat engedélyezett
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2005. szeptember 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésben, és különösen annak I. és II. függelékében az indoxakarbra vonatkozóan tett következtetéseket. Ezen általános értékelés során az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére. A használati feltételeknek adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
123. *  125 klodinafop CAS-szám:
114420–56–3
CIPAC-szám:
683
(R)-2-[4-(5-klór-3-
fluor-2-piridiloxi)-
fenoxi]-propionsav
> 950 g/kg (klodinafop-
propargilban kifejezve)
2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként váló használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klodinafopról szóló, az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
124. *  126 pirimikarb CAS-szám:
23103–98–2
CIPAC-szám:
231
2-dimetilamin-5,6-
dimetilpirimidin-4-il dimetilkarbamát
> 950 g/kg 2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a pirimikarbról szóló, az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szert kezelő személyek biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazására vonatkozó követelmény. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például a pufferzónák kialakítása.
125. *  127 rimszulfuron CAS-szám:
122931–48–0
CIPAC-szám:
716
1-(4-6 dimetoxipirimidin-
2-il)-3-(3-
etilszulfonil-2-
piridilszulforil) urea
> 960g/kg (rimszulfu-
ronban kifejezve)
2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a rimszulfuronól szóló, az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a nem célzott növények és a veszélyeztetett helyzetben lévő talajvíz védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint a kockázat mérséklésére irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
126. *  128 tolkofosz-metil CAS-szám:
57018–04–9
CIPAC-szám:
479
O-2,6-diklór-p-tolil O,O-dimetil foszforotioát
O-2,6-
diklór-4-melilfenil
O,O-dimetil foszforotioát
> 960 g/kg 2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amennyiben az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a tolklofosz-metilt tartalmazó növényvédő szereknek a burgonyagumó (vetőburgonya) elvetése előtti kezelésén, valamint az üvegházi salátaültetvények talajának kezelésén kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítaniuk a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a tolklofosz-metilről szóló, az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak I. és II. függeléke következtetéseit.
127. *  129 tritikonazol CAS-szám:
131983–72–7
CIPAC-szám:
652
(+)-(E)-5-(4-
klórbenzilidén)-2,2-
dimetil-1-(1H-l,2,4-
triazol-1-ilmetil)-
ciklo-pentanol
> 950 g/kg 2007.02.01. 2007.08.01. 2011.01.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a tritikonazolt tartalmazó növényvédő szereknek a vetőmagkezelésen kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének
c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a tritikonazolról szóló, az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a szert kezelő személyek biztonságára; az engedélyezés feltételei között szükség szerint védintézkedéseknek is szerepelniük kell,
– különös figyelmet kell fordítania a veszélyeztetett övezetekben található talajvíz lehetséges szennyeződésére, különösen a perzisztens hatóanyag és annak RPA 406341 metabolitja általi szennyezésre,
– különös figyelmet kell fordítania a magevő madarak védelmére (hosszú távú kockázat).
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint a kockázat mérséklésére irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
128. *  123 klotianidin CAS-szám: 210880-92-5 CIPAC-szám: 738 (E)-1-(2-klór-1,3-
tiazol-5-ilmetil)-3-
metil-2-nitro-
guanidin
> 960 g/kg 2006.08 01. 2007.02.01. 2008.01.31. 2016.07.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmag kezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot klotianidinnal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– az engedély feltételei között
– különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a klotianidinnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klotianidinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– különös figyelmet kell fordítania a magevő madarakat és az emlősöket fenyegető kockázatra, amennyiben a hatóanyagot vetőmagcsávázásra használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
129. *  124 petoxamid CAS-szám: 106700-29-2
CIPAC-szám: 655
2-klór-N-(2-etoxi-
etil)-N-(2-metil-1-
fenil-prop-1-enil) acetamid
>940 g/kg 2006. 08. 01. 2007. 02. 01. 2008. 01. 31. 2016. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a petoxamidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– különös figyelmet kell fordítania a vízi környezet, különösen a magasabb rendű vízinövények védelmére. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
Az engedélyező hatóság a Tv. 22. §-ának (4) bekezdésével, illetve e rendelet 39. §-ának c) pontjában foglaltakkal összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációjáról.
130. *  130 dimoxistro-
bin
CAS-szám: 149961-52-4
CIPAC-szám: 739
(E)-o-(2,5-
dimetilfeno-ximetil)-
2-metoxi-imino-N-
metilfenil-acetamid
>980 g/kg 2006. 10. 01. 2007. 04. 01. 2008. 03. 31. 2016. 09. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezett.
B. RÉSZ
A dimoxistrobint tartalmazó növényvédő szerek zárttéri használatára vonatkozó engedélyezési kérelmeinek elbírálása során az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell szentelnie a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és biztosítania kell, hogy az engedély odaítélése előtt valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a dimoxistrobinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. január 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen az I. és II. függelékét.
Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a talajvíz védelmére, amennyiben a hatóanyagot olyan területeken alkalmazzák, ahol a növényi kultúra hatóanyag-felvevő kapacitása alacsony, vagy amely érzékeny talaj-, illetve éghajlati adottsággal rendelkezik,
– különös figyelmet kell fordítania a vízi élőlények védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
131. *  131 klopiralid CAS-szám:
1702-17-6
CIPAC-szám: 455
3,6-dikloropiridin-2-
karboxilsav
>950 g/kg 2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a klopiralidot tartalmazó növényvédő szereknek tavasszal történő alkalmazásán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klopiralidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a nem célzott növények és az érzékeny egyensúlyi helyzetben lévő talajvíz védelmére.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén monitoring programba kell kezdeni az esetleges talajvízszennyezés igazolására.
132. *  132 ciprodinil CAS-szám:
121522-61-2
CIPAC-szám: 511
(4-ciklopropil-6-
metil-pirimidin-2-il)-
fenil-amin
>980 g/kg 2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a ciprodinilről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmét kell fordítania a szert kezelő személyek biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazására vonatkozó követelmény,
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelmére.
Az engedélyezés feltételei között a kockázat csökkentésére, például pufferzónák kialakítására irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
133. *  133 foszetil CAS-szám:
15845-66-6
CIPAC-szám: 384
etil-hidrogén-
foszfonát
>960 g/kg (foszetil
Al-ban kifejezve)
2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a foszetilről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség esetén a kockázat csökkentésére, például pufferzónák kialakítására irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
134. *  134 trinexapak CAS-szám: 104903-73-6
CIPAC-szám: 732
4-(ciklopro-
pilhidroxi-metilén)-
3,5-dioxo-
ciklohexán-
karboxilsav
>940 g/kg (trinexapak-
etil-ben kifejezve)
2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag a növekedésszabályozóként való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a trinexapakról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. április 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a madarak és az emlősök védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint a kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseknek is szerepelniük kell.
135. *  135 diklórprop-P CAS-szám: 15165-67-0
CIPAC-szám: 476
(R)-2-(2,4-diklór-
fenoxi) propánsav
>900 g/kg 2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a diklórprop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi élő szervezetek és a nem célzott növények védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
136. *  136 metkonazol CAS-szám:
125116-23-6
(megneve-
zetlen
sztereokémia)
CIPAC-szám: 706
(1RS,5RS:
1RS,5SR)
-5-(4-
klórbenzil)-2,2-
dimetil-1-(1H-1,2,
4-triazol-1-ilmetil)
ciklo-pentanol
≥ 940 g/kg
(cisz- és transzizome-
rek összesen)
2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként és növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metkonazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
– az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi élő szervezetek, a madarak és az emlősök védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell,
– az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, az engedélyezés feltételei között szükség szerint védőintézkedéseknek is szerepelniük kell.
137. *  137 pirimetanil CAS-szám: 53112-28-0
CIPAC-szám nincs.
N-(4,6-dime-
tilpirimi-din-2-il) anilin
>975 g/kg
(a gyártásilag szennyező ciánamid toxikológiai veszélyt jelent és nem haladhatja meg a 0,5 g/kg értéket a technikai anyagban)
2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a pirimetanilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a vízi élő szervezetek védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának – is szerepelniük kell,
– különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazása.
138. *  138 triklopir CAS-szám: 055335-06-3
CIPAC-szám: 376
3,5,6-tri-klór-2-piri-
diloxiecetsav
>960 g/kg (triklopir butoxietil-
észterként)
2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság a triklopirt tartalmazó növényvédő szereknek tavasszal a legelőn történő alkalmazásán kívüli felhasználására irányuló kérelmeket bírál el, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a triklopirról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. május 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania az érzékeny egyensúlyi helyzetben lévő talajvíz védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek, a veszélyeztetett területeken pedig monitoring programoknak kell szerepelniük,
– különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőeszköz alkalmazása,
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi élő szervezetek és a nem célzott növények védelmére, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
139. *  143 fenamifosz CAS-szám: 22224-92-6 CIPAC-szám: 692 (RS)-etil-4-metiltio-
m-tolilizopro-pil-
foszfor-amidát
>940 g/kg 2007. 08. 01. 2008. 02. 01. 2011. 07. 31. 2017. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag az állandó szerkezetű üvegházakban alkalmazott csepegtető öntözés során fonálféregölő szerként való használat engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentés fenamifoszra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
Ebben az átfogó értékelésben
– az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek, a talajban élő nem célzott szervezetek és a veszélyeztetett helyzetben lévő talajvíz védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szerepelnie kell a kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalának, a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén az esetleges talajvízszennyezés ellenőrzése érdekében monitoring programot kell indítani.
140. *  144 etefon CAS-szám:
16672-87-0
CIPAC-szám: 373
2-klóretil-foszfonsav >910 g/kg
(technikai anyag – összes vegyi anyag)
2007. 08. 01. 2008. 02. 01. 2011. 07. 31. 2017. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag a növekedésszabályozóként való használat engedélyezhető.
B. RÉSZ
A MEPHA (mono-2-
klóretil-ész-
ter, 2-klóretil-
foszfonsav) és az 1,2-
dikloroetán toxikológiai jelentőségű gyártási szennye-
ződés, és a technikai anyagban nem lépheti túl a
20 g/kg-ot,
illetve a 0,5 g/kg-ot.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentés etefonra vonatkozó következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
141. *  145 metami-
dofosz
CAS-szám:
10265-92-6
CIPAC-szám:
355
O, S dimetil-foszfor-
amidotioát
>680 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ

Kizárólag rovarölő szerként, burgonyában való alkalmazása engedélyezhető.
A következő felhasználási feltételeket be kell tartani:
– legfeljebb 0,5 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás,
– idényenként legfeljebb 3 kijuttatás.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy bármilyen kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen. Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– vízi szervezetek és nem cél-ízeltlábúak (A kezelt területek és a felszíni vizek, valamint az ültetvények határai között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és légzésvédőt a keverés és betöltés, valamint kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során. A fent említett intézkedéseket alkalmazni kell, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el.
B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a metamidofoszról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét. A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.
Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó –jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a metamidofosz használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.
142. *  146 procimidon CAS-szám:
32809-16-8
CIPAC-szám:
383
N-(3,5-diklór-fenil)-
1,2-dimetilciklopro-
pán-1,2-dikar-
boximid
985 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ

Csak gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:
– üvegházi uborka (zárt hidropóniás rendszer),
– szilva (feldolgozásra),
legfeljebb a következő mértékben: 0,75 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (Adott esetben a kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– olyan fogyasztók, akiknek az akut étkezési expozícióját szabályozni kell;
– felszín alatti víz, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák (Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el;
– a dolgozók, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, ha be kell lépniük a kezelt területre a permetezés utáni belépési tilalom alatt.
B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a procimidonról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét.
A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.
Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó –jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a procimidon használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.
Az engedélyező hatóság további megerősítő adatok vagy információk benyújtását írja elő a hatóanyag elfogadhatóságának igazolására, ha azt olyan körülmények között alkalmazzák, ahol fennáll a valószínűsége a vadon élő emlősök hosszú távú terhelésének, illetve üvegházi alkalmazásnál a szennyvíztisztítás érintettsége esetén.
143. *  147 fluzilazol CAS-szám:
85509-19-9
CIPAC-szám:
435
bisz(4-fluorofenil)
(metil) (1H-1,2.4-
triazol-1-ilmetil)-
szilán
925 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ

Csak gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:
– kalászosok, rizs kivételével,
– kukorica,
– repce,
– cukorrépa,
legfeljebb 200 g hatóanyag/hektár/kijuttatás mértékben.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el.
B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a fluzilazolról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét.
A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni. Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó – jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a fluzilazol használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról
144. *  148 fenarimol CAS-szám:
60168-88-9
(megneve-
zetlen
sztereokémia)
CIPAC-szám:
380
(±)-2,4’-diklór-α-
(pirimidin-5-il)
benzhidril-alkohol
980 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2008. 06. 30. 2008. 06. 30. A. RÉSZ

Csak gombaölő szerként
engedélyezhető
a következő
növényekhez:
– paradicsom,
– üvegházban nevelt paprika,
– padlizsán,
– üvegházban nevelt uborka,
– görögdinnye,
– dísznövények, faiskolák és évelő növények,
legfeljebb a következő mértékben:
– 0,058 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás a szabadföldi paradicsomhoz és 0,072 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás az üvegházi paradicsomhoz,
– 0,072 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás paprikához,
– 0,038 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás padlizsánhoz,
– 0,048 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás uborkához,
– 0,024 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás a szabadföldi görögdinnyéhez és 0,048 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás az üvegházi görögdinnyéhez,
– 0,054 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás a szabadföldi dísznövényekhez, faiskolákhoz és évelő növényekhez, illetve 0,042 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás az üvegházi dísznövényekhez.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (Adott esetben a kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– földigiliszta (Az engedély feltételei között szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatások számának és időzítésének, az alkalmazott dózisnak, és szükség esetén a hatóanyag-koncentráció legmegfelelőbb kombinációjának megválasztása);
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el;
– dolgozók, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, ha be kell lépniük a kezelt területre a permetezés utáni belépési tilalom alatt.
B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a fenarimolról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét.
A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.
Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó – jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a fenarimol használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.
145. *  149 karbendazim CAS-szám: metil-benzimidazol- ≥ 980 g/kg 2011. 06. 01. 2011. 12. 01. 2013. 12. 01. 2014. 11. 30. A. RÉSZ
10605-21-7
CIPAC-szám:
2-ilkarbamát Jelentős szennye- Csak gombaölő szerként engedélyezhető a következő növényekhez:
263 ződések: – kalászosok,
2-amino-3- – repce,
hidroxi- – cukorrépa és takarmányrépa,
fenazin – kukorica,
(AHP): legfeljebb a következő mértékben:
legfeljebb – 0,25 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
0,0005 g/kg kalászosokhoz és repcéhez,
2,3-diamino- – 0,075 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
fenazin cukorrépához és takarmányrépához,
(DAP): – 0,1 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
legfeljebb kukoricához.
0,003 g/kg A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– kijuttatás háti permetezővel vagy kézi permetezővel, akár szakemberek, akár nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (A felszíni víztestek expozíciójának minimalizálása érdekében megfelelő elsodródáscsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Ide értendő biztonsági távolság alkalmazása a kezelt területek és a felszíni víztestek között, elsodródás-csökkentő technikák vagy eszközök használatával együtt vagy anélkül);
– földigiliszták és a talajban élő más makro organizmusok (Az engedély feltételei között szerepelnie kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatások számának és időzítésének, az alkalmazott dózisnak, és szükség esetén a hatóanyag-
koncentráció legmegfelelőbb kombinációjának megválasztása.);
– madarak (hosszú távú kockázat); az egyes felhasználási formák kockázatértékelésének eredményétől függően szükség lehet célzott intézkedésekre is az expozíció minimalizálása érdekében;
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának, vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a karbendazimról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak I. és II. függelékét.
146. *  150 dinokap CAS-szám:
39300-45-3
(az izomer-
keverékre)
CIPAC-szám:
98
2,6-dinitro-4-oktilfe-
nilkrotonátok és 2,4-
dinitro-6-oktilfenil-
krotonátok, ahol az
«oktil» az 1-metil-
heptil 1-etilhexil és
1-propil-pentil
csoportok keveréke
920 g/kg 2007. 01. 01. 2007. 07. 01. 2009. 12. 31. 2009. 12. 31. A. RÉSZ

Csak gombaölő szerként engedélyezhető
a következő növényhez:
– szőlő,
legfeljebb 0,21 kg hatóanyag/hektár/kijuttatás
mértékben.
A következő használatokat tilos engedélyezni:
– légi kijuttatás,
– háti permetező vagy kézi permetező használata nem szakemberek által,
– házi kert.
Az engedélyező hatóság biztosítja, hogy minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megtörténjen.
Külön figyelmet kell fordítani a következők védelmére:
– vízi szervezetek (A kezelt területek és a felszíni vizek között megfelelő védőtávolságot kell tartani. Ez a távolság annak függvénye lehet, hogy alkalmaznak-e a permet elsodródását gátló eljárásokat vagy eszközöket.);
– madarak és emlősök (Az engedélyezés feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a kijuttatás időzítésének gondos megválasztása, és olyan készítmények kiválasztása, amelyek fizikai megjelenésük vagy megfelelő elriasztást biztosító anyagok jelenléte eredményeként a lehető legkisebbre csökkentik az érintett fajok veszélyeztetését.);
– a kezelők, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, overallt, gumicsizmát és arcvédőt vagy védőszemüveget a keverés, betöltés, kijuttatás és a növényvédelmi berendezés tisztítása során, kivéve, ha az anyag által jelentett veszélyek kellően kiküszöbölhetők a növényvédelmi berendezés kialakításának vagy annak köszönhetően, hogy a berendezést speciális védőelemekkel látták el;
– a dolgozók, akiknek megfelelő védőöltözéket kell viselniük, különösen kesztyűt, ha be kell lépniük a kezelt területre a permetezés utáni belépési tilalom alatt. A belépési tilalomnak legalább 24 óráig kell fennállnia.
B. RÉSZ

A 6. számú mellékletben foglalt egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a dinokapról szóló felülvizsgálati jelentés következtetéseit, és különösen annak I. és II. függelékét.
A szerrel dolgozók (kezelők) egészségkárosodásával járó eseményeket a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírásai szerint kell bejelenteni.
Az engedélyező hatóság a Tv. 24. §-a szerinti – értékesítési adatokra vonatkozó –jelentési kötelezettségen túl további adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elő (mint például a felhasználási szokások felmérése), hogy reális kép alakuljon ki a dinokap használatának körülményeiről és lehetséges toxikológiai hatásáról.
147. *  151 kaptán CAS-szám: 133-06-02
CIPAC-szám: 40
N-(triklór-metil-
tio)-ciklohex-
4-én-1,2 dikarboximid
≥ 910 g/kg
Szennyező anyagok:
Perkloro-
metil-
merkaptán (R005406): legfeljebb 5 g/kg
Folpet: legfeljebb
10 g/kg
Szén-
tetraklorid: legfeljebb
0,1 g/kg
2007.10.01. 2008.04.01. 2011.09.30. 2017.09.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a kaptánt tartalmazó növényvédő szereknek a paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a kaptánról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. szeptember
29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és munkások biztonságára, az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírnia;
– a fogyasztók étkezési expozíciójára a szermaradék határértékeinek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel;
– a felszín alatti vizek szempontjából veszélyeztetett területeken, az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek, valamint monitoring-programoknak kell szerepelniük;
– madarak, emlősök és vízi szervezetek védelmére. Az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
148. *  152 folpet CAS-szám: 133-07-3
CIPAC-szám: 75
N-(triklór-metil-tio)-
ftálimid
>940 g/kg
Szennyező anyagok:
Perkloro-
metil-
merkaptán
(R005406): legfeljebb
3,5 g/kg
Szén-
tetraklorid:
legfeljebb
4 g/kg
2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a folpetet tartalmazó növényvédő szereknek az őszi búzán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a folpetről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. szeptember 29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és munkások biztonságára, az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát kell előírnia;
– a fogyasztók étkezési expozíciójára a szermaradék határértékeinek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel;
– madarak, emlősök, valamint a vízi és a talajban élő szervezetek védelmére, az engedély feltételei között szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
149. *  153 formetanát CAS-szám:
23422-53-9
CIPAC-szám: 697
3-dimetil-amino-
metilén-amino-fenil metil-karbamát
>910 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a formetanátot tartalmazó növényvédő szereknek a paradicsomon és díszcserjéken kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a formetanátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. szeptember 29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, emlősök, a nem célzott ízeltlábúak és méhek védelmére, és biztosítania kell, hogy adott esetben az engedély feltételei között szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések;
– különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;
– különös figyelmet kell fordítania a fogyasztók étkezési expozíciójára a szermaradék határértékeinek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel.
150. *  154 metiokarb CAS-szám:
2032-65-7
CIPAC-szám: 165
4-metil-tio-3,5-xilil metil-karbamát >980 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Kizárólag vetőmagcsávázás során rovarriasztó, rovarölő vagy puhatestűölő szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a metiokarbot tartalmazó növényvédő szereknek a kukoricavetőmag-csávázáson kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metiokarbról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. szeptember 29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a madarak, emlősök és a nem célzott ízeltlábúak védelmére, és biztosítania kell, hogy adott esetben az engedély feltételei között szerepelnek kockázatcsökkentő intézkedések;
– különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók és a közelben tartózkodók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata;
– különös figyelmet kell fordítania a fogyasztók étkezési expozíciójára a szermaradék határértékeinek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel.
151. *  139 metrafenon CAS-szám:
220899-03-6
CIPAC-szám:
752
3’-bróm-2,3,4,6’-
tetrametoxi-2’,6-
dimetil-benzofenon
>940 g/kg 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metrafenonról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az engedélyező hatóság a Tv. 22. §-ának (4) bekezdésével és e rendelet 39. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációjáról.
152. *  140 Bacillus subtilis (Cohn 1872)
QST 713 törzs, azonos az AQ 713 törzzsel
kultúra-
gyűjtemény száma
NRRL
B-21661
CIPAC-szám: nincs
Nem alkalmazható 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a Bacillus subtilisről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
153. *  141 spinozad CAS-szám:
131929-60-7
(Spinozin A)
131929-63-0
(Spinozin D)
CIPAC-szám: 636
Spinozin A:
(2R,3aS,5aR,5bS, 9S,13S,14-R,16aS, 16bR)-2-(6-deoxi-2, 3,4-tri-O-metil-α-L-
mannopiranoziloxi)-
13-(4-dimetilamino-
2,3,4,6-tetradeoxi-β-
D-eritro-piranozil-
oxi)-9-etil-2,3,3a, 5a,5b,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,16a, 16b-hexadekahidro-
14-metil-1H-8-oxa-
ciklododeka[b]as-
indacén-7,15-dión
Spinozin D: (2S,3aR,5aS,5bS, 9S,13S,14-R,16aS, 16bS)-2-(6-deoxi-2, 3,4-tri-O-metil-α-L-
mannopiranoziloxi)-
13-(4-dimetilamino-
2,3,4,6-tetradeoxi-β-
D-eritro-piranozil-
oxi)-9-etil-2,3,3a,5a, 5b,6,7,9,10,11,12, 13,14,15,16a,16b-
hexadekahidro-4,14-
dimetil-1H-8-oxaci-
klododeka[b]as-
indacén-7,15-dión
>850 g/kg 2007. 02. 01. 2007. 08. 01. 2008. 07. 31. 2017. 01. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a spinozadról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
A spinozad 50–90% spinozin A és 5–50% spinozin D keveréke. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére;
– különös figyelmet kell fordítania a földigilisztákat fenyegető veszélyre, ha az anyagot üvegházakban használják fel.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
154. *  142 tiametoxám CAS-szám: 153719-23-4 CIPAC-szám: 637 (E,Z)-3-(2-kloroti-
azol-5-ilmetil)-5-
metil-[1,3,5]oxa-
diazinan-4-ilidén-N-
nitro-amin
>980 g/kg 2007.02.01. 2007.08.01. 2008.07.31. 2017.01.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére, vetőmagkezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot tiametoxámmal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– az engedély feltételei között – különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is, – szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a tiametoxámnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a tiametoxámról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. július 14-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– különös figyelmet kell fordítania a talajvízszennyezés lehetőségére, különösen a hatóanyag és annak NOA 459602, SYN 501406, illetve CGA 322704 anyagcseretermékeinek esetében, amennyiben a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák;
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére;
– különös figyelmet kell fordítania a kis növényevő állatokat fenyegető hosszú távú kockázatra, amennyiben a hatóanyagot vetőmag kezelésre használják fel.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
155. *  155 dimetoát CAS-szám:
60-51-5
CIPAC-szám:
59
O,O-dimetil-S-(Nmetil-karbamoil-
metil)
foszforo-ditioát;
2-dimetoxi-foszfino-
tioil-tio-N-metil-
acetamid
>950 g/kg
Szennyező anyagok:
– ometoát:
legfeljebb
2 g/kg.
– izodime-
toát: legfeljebb
3 g/kg.
2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. rész
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a dimetoátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– külön figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a felszíni vizekbe kerülő lefolyó és átszivárgó esővízmennyiség csökkentésének – is szerepelniük kell,
– külön figyelmet kell fordítania a fogyasztók étrendi terhelésére,
– külön figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.
156. *  156 dimetomorf CAS-szám:
110488-70-5
CIPAC-szám:
483
(E,Z) 4-[3-(4-klór-
fenil)-3-(3,4-dime-
toxifenil)akri-
loil]morfolin
>965 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. rész
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a dimetomorfról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak külön figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és dolgozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát kell előírniuk,
– a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
157. *  157 glufozinát CAS-szám:
77182-82-2
CIPAC-szám:
437.007
ammónium-
DL)-homoala-
nin-4-il(me-
til)foszfinát
950 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. rész
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a glufozinátot tartalmazó növényvédő szereknek az almaültetvényeken kívüli felhasználását, különös tekintettel a szerrel foglalkozók és a fogyasztók terhelésére, külön figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a glufozinátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek, és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak külön figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók, a dolgozók és a közelben tartózkodók biztonsága. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint óvintézkedéseknek is szerepelniük kell,
– a talajvíz szennyeződésének veszélye, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– az emlősök, valamint a nem célzott ízeltlábúak és növények védelme.
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
158. *  158 metribuzin CAS-szám:
21087-64-9
CIPAC-szám:
283
4-amino-6-
terc-butil-3-me-
til-tio-l,2,4-tri-
azin-5(4H)-on
>910 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. rész
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a metribuzint tartalmazó növényvédő szereknek posztemergens, szelektív gyomirtó szerekben, burgonyában való felhasználásán kívüli alkalmazását, külön figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a metribuzinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– külön figyelmet kell fordítania az algák, a vízinövények, a kezelt területen kívül található nem célzott ízeltlábúak védelmére, és biztosítania kell, hogy adott esetben az engedélyezés feltételei között kockázatcsökkentő intézkedések is szerepelnek,
– külön figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.
159. *  159 foszmet CAS-szám:
732-11-6
CIPAC-szám:
318
O,O-dimetil S-
ftálimidometil-
foszforditioát;
N-(dimetoxi-
foszfintioiltio-
metil)ftálimid
>950 g/kg Szennyező anyagok:
– foszmet oxon:
legfeljebb
0,8 g/kg
– izofoszmet:
legfeljebb
0,4 g/kg
2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható.
B. rész
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a foszmetről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak:
– külön figyelmet kell fordítania a madarak, az emlősök, a vízi szervezetek, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a felszíni vizekbe kerülő lefolyó és átszivárgó esővízmennyiség csökkentésének – is szerepelniük kell,
– külön figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni, illetve légzésvédő védőfelszerelés alkalmazása.
160. *  160 propamokarb CAS-szám:
24579-73-5
CIPAC-szám:
399
propil-3-(dime-
tilamino)pro-pil-
karbamát
>920 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. rész
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. rész
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a propamokarbot tartalmazó növényvédő szereknek lombkezelésként történő alkalmazáson kívüli felhasználását, tekintettel a dolgozók terhelésére, külön figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a propamokarbról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak külön figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonsága. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint óvintézkedéseknek is szerepelniük kell,
– talajmaradványok elszállítása vetésforgó vagy a következő növénykultúrák miatt,
– a felszíni vizek és a talajvíz védelme veszélyeztetett övezetekben,
– madarak, emlősök és vízi szervezetek védelme. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
161. *  161 etoprofosz CAS-szám:
13194–48–4
CIPAC-szám: 218
O-etil S,S-dipropil foszforditioát >940 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Talajon csak fonálféregölő és rovarölő szerként való használata engedélyezhető. Az engedélyeket hivatásos felhasználókra kell korlátozni.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket bírál el, melyek arra irányulnak, hogy engedélyezze az etoprofoszt tartalmazó növényvédő szereknek a burgonyán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. március 16-án véglegesített, az etoprofoszra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szermaradékok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése a megengedett szermaradék-
határértékek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel,
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés és légzésvédő felszerelés használatát és egyéb kockázatcsökkentő intézkedéseket – pl. zárt szállítási rendszer alkalmazása a szer forgalmazásakor – kell előírniuk,
– a madarak, emlősök, vízi szervezetek, valamint a sérülékeny (állapotú) felszíni és felszín alatti vizek külön jogszabály szerinti védelmére. Az engedélyezés feltételei között olyan kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, mint a pufferzónák kialakítása és a granulátumok talajba történő teljes bedolgozása.
162. *  162 pirimifosz-
metil
CAS-szám:
29232–93–7
CIPAC-szám: 239
O-2-dietil-amino-
6-metilpirimidin-
4-yl
O,O-dimetil fosz-
forotioát
>880 g/kg 2007. 10. 01. 2008. 04. 01. 2011. 09. 30. 2017. 09. 30. A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő szerként, betakarítás utáni tárolásra engedélyezhető.
Kézi berendezéses alkalmazás nem engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság a pirimifosz-metilt tartalmazó növényvédő szereknek az üres gabonaraktárakban automatizált rendszerekhez történő alkalmazásán kívüli felhasználásának engedélyezésére irányuló kérelmeket bírál el, különös figyelmet kell fordítania a Tv. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjára, valamint e rendelet 16. §-a (1) bekezdésének
c)–e) pontjaiban meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. március 16-án véglegesített, a pirimifosz-metilre vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés – beleértve a légzésvédő felszerelést,
– használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,
– a fogyasztók étkezési expozíciója a megengedett szermaradék-határértékek jövőbeli felülvizsgálatára való tekintettel.
163. *  163 fipronil CAS-szám: 120068-37-3 CIPAC-szám: 581 (±)-5-amino-1-(2,6-
diklór-α,α,α-trifluor-
paratolil)-4-
trifluormetil-szulfi-
nilpirazol-3-kar-
bonitril
≥ 950 g/kg 2007.10.01. 2008.04.01. 2011.09.30. 2017.09.30. A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő szerként, vetőmagcsávázáshoz engedélyezhető.
A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek védelmére:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot fipronillal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve a fipronilnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. március 16-án véglegesített, a fipronilra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a forgalmazott szerek csomagolása, az aggodalomra okot adó fotodegradációs termékek létrejöttének elkerülése érdekében,
– a felszín alatti vízszennyező potenciál, különösen, ha a szennyezést metabolitok okozzák, mert ezek nehezebben bomlanak le, mint a kiindulási vegyület, ha a hatóanyagot a külön jogszabály szerint sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,
– a magevő madarak és emlősök, a vízi szervezetek, a nem cél- ízeltlábúak és a mézelő méhek védelme.
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
164. *  164 beflubutamid CAS-szám:
113614–08–7
CIPAC-szám: 662
(RS)-N-benzil-2-(4-
fluor-3-tri-
fluormetilfenoxi)
butánamid
≥970 g/kg 2007. 12. 01. 2008. 06. 01. 2009. 05. 31. 2017. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a beflubutamidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. május 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket.
Az átfogó értékelés során az engedélyező hatóságnak
– különös figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
165. *  165 Spodoptera exigua
sejtmagpoli-
hedrózis-
vírus
CIPAC-szám:
Nem besorolt
Nem alkalmazható. 2007. 12. 01. 2008. 06. 01. 2009. 05. 31. 2017. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag a rovarölő szerként való használat engedélyezett.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a Spodoptera exigua
NPV-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. május 15-én véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében foglalt következtetéseket.
166. *  166 proszulfokarb CAS-szám 52888-80-9 CIPAC-szám 539 S-benzil dipropil(tiokarbamát) 970 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. október 9-én véglegesített, a proszulfokarbra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel dolgozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedélyezés feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például a pufferzónák kialakítása,
– a nem célnövények védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedélyezés feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például nem permetezett pufferzónák kialakítása.
167. *  167 fludioxonil CAS-szám 131341-86-1 CIPAC-szám 522 4-(2,2-difluor-1,3-
benzodioxol-4-il)-
1H-pirol-3-karbonitril
950 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a fludioxonilt tartalmazó növényvédő szereknek a vetőmagcsávázáson kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll:
– különös figyelmet kell fordítania a felszín alatti vizek szempontjából veszélyeztetett területeken található felszín alatti víz lehetséges, különösen a talajban lévő CGA 339833 és CGA 192155 fotolízis metabolitok általi szennyeződésére,
– különös figyelmet kell fordítania a halak és a gerinctelen vízi szervezetek védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. október 9-én véglegesített, a fludioxonilra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
168. *  168 klomazon CAS-szám 81777-89-1 CIPAC-szám 509 2-(2-klórobenzil)-
4,4-dimetil-
1,2-oxazolidin-3-on
960 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek alkalmazása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. október 9-én véglegesített, a klomazonra vonatkozó felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel dolgozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a nem célnövények védelmére, és gondoskodnia kell arról, hogy az engedélyezés feltételei között szükség szerint szerepeljenek a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések, mint például a pufferzónák kialakítása.
169. *  169 bentiavali-
karb
CAS-szám: 413615-35-7 CIPAC-szám: 744 [(S)-1-{[(R)-1-(6-
fluor-1,3-benzo-
tiazol-2-il) etil]karbamoil}-2-
metilpropil]kar-
baminsav
≥ 910 g/kg
A következő gyártási szennyeződé-
sek toxiko-
lógiai veszélyt jelentenek, és a technikai anyagban nem lép-
hetnek túl egy adott mennyiséget: 6,6’-difluoro-
2,2’-dibenzo-
tiázol: <3,5 mg/kgbis
(2-amino-5-
fluorofenil) diszulfid:
<14 mg/kg
2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének bentiavalikarbról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a nem célzott ízeltlábú szervezetek védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell. Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek arra irányulnak, hogy engedélyezze a bentiavalikarbot tartalmazó növényvédő szerek üvegházakon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. Az engedélyező hatóság az R. 39. §-ának c) pontjával összhangban tájékoztatja a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai hatóanyag specifikációjáról.
170. *  170 boszkalid CAS-szám: 188425-85-6 CIPAC-szám: 673 2-klór-N-(4’-
klórbifenil-2-
il)nikotinamid
≥ 960 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének boszkalidról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a madarak és a talajban élő szervezetek hosszú távú veszélyeztetettségére,
– a talajban történő felhalmozódás veszélyére, ha az anyagot évelő növényekhez vagy vetésforgó rendszerben a következő terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
171. *  171 karvon CAS-szám: 99-49-0 (d/l keverék) CIPAC-szám: 602 5-izopropenil-
2-metil-ciklohex-
2-én-1-on
≥ 930 g/kg legalább
100:1 d/l aránnyal
2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének karvonról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a szerrel foglalkozók veszélyeztetettségére. Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
172. *  172 fluoxastrobin CAS-szám: 361377-29-9 CIPAC-szám: 746 (E)-{2-[6-(2-klór-
fenoxi)-
5-fluorpirimidin-
4-iloxi]fenil}
(5,6-dihidro-
1,4,2-dioxazin-
3-il)metanon
O-metiloxim
≥ 940 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének fluoxastrobinról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók, különösen a hígítatlan koncentrátumokkal foglalkozók biztonságára. Az alkalmazás feltételei között megfelelő óvintézkedéseknek is szerepelniük kell, mint pl. védőálarc viselésének előírása,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket, mint pl. pufferzónák kialakítása, kell alkalmazni,
– a fluoxastrobin metabolitjainak maradványszintjeire, ha a kezelt területekről származó szalmát takarmányozásra használják. A felhasználás feltételeinek adott esetben takarmányozási korlátozásokat kell tartalmazniuk,
– a talaj felszínén történő felhalmozódás veszélyére, ha az anyagot évelő növényekhez vagy vetésforgó rendszerben a következő terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
173. *  173 Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 251. törzs (AGAL: n° 89/030550) CIPAC-szám: 753 Nem alkalmazható 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak fonálféregölőként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének Paecilomyces lilacinus-
ról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára (bár nem volt szükség a szerrel foglalkozók megengedett expozíciós szintjének a meghatározására, mivel a mikroorganizmusokat általános szabályként potenciális érzékenyítő anyagoknak kell tekinteni),
– a lomblakó nem célzott ízeltlábúak védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
174. *  174 protiokonazol CAS-szám: 178928-70-6 CIPAC-szám: 745 RS)-2-[2-(1-klór-
ciklopropil)-
3-(2-klórfenil)-
2-hidroxipropil]-
2,4-dihidro-
1,2,4-triazol-3-tion
≥ 970 g/kg
A következő gyártási szennyeződé-
sek toxikló-
giai veszélyt jelentenek, és a technikai anyagban nem léphetnek túl egy adott mennyiséget:
– Toluén:
<5 g/kg
– Protioko-
nazol-destio (2-(1-klór-
ciklopropil)1-
(2-klórfenil)-
3-(1,2,4-
triazol-1-il)-
propán-2-ol):
<0,5 g/kg (LOD)
2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én véglegesített felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének protiokonazolról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– permetezéses alkalmazáskor a szerrel foglalkozók biztonságára. Az alkalmazás feltételei között megfelelő óvintézkedéseknek is szerepelniük kell,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket, mint pl. pufferzónák kialakítása, kell alkalmazni,
– a madarak és kisemlősök védelmére. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
175. *  175 amido-
szulfuron
CAS-szám: 120923-37-7 CIPAC-szám: 515 3-(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
1-(N-metil-N-metil-
szulfonil-amino-
szulfonil)karbamid vagy 1-(4,6-
dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
3-mezil(metil) szulfamoilkarbamid
≥ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amidoszulfuront tartalmazó növényvédő szerek réteken és legelőkön kívüli felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóság köteles különös figyelmet fordítani az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és az engedély kiadása előtt köteles biztosítani valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre állását. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én az amidoszulfuronra vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság köteles különös figyelmet fordítani:
– a talajvíz egyes bomlástermékek által okozott szennyezéssel szembeni védelmére, ha a terméket érzékeny talajú vagy időjárású területeken alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére.
Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben a szükségesnek mutatkozó körben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.
176. *  176 nikoszulfuron CAS-szám: 111991-09-4
CIPAC-szám: 709
2-[(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)
szulfamoil]-N,N-
dimetilnikotinamid vagy 1-(4,6-
dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
3-(3-dimetil-
karbamoil-
2-piridilszulfonil)
karbamid
≥ 910 g/kg 2009. 01. 01. 2009. 07. 01. 2012. 12. 31. 2018. 12. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. január 22-én a nikoszulfuronra vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság köteles különös figyelmet fordítani:
– a vízi környezet DUDN metabolittal szembeni expozíciójának lehetőségére, ha a nikoszulfuront sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére, és köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például pufferzónák kialakítása,
– a nem célnövények védelmére, és köteles gondoskodni arról, hogy az engedély feltételei között szükség szerint szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például nem permetezett pufferzónák kialakítása,
– a felszín alatti és a felszíni vizek védelmére, ha a terméket sérülékeny vízbázisú és éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
177. *  177 klofentezin CAS-szám: 74115-24-5 CIPAC-szám: 418 3,6-bisz(2-klórfenil)-
1,2,4,5-tetrazin
≥ 980 g/kg (szárazanyag) 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag atkaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a klofentezinről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a nagy távolságra jutó, levegőn keresztüli terjedés lehetősége,
– nem célzott szervezetek. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
178. *  178 dikamba CAS-szám: 1918-00-9 CIPAC-szám: 85 3,6-diklór-2-metoxi-
benzoesav
≥ 850 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített dikambáról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.
179. *  179 difenokona-
zol
CAS-szám: 119446-68-3 CIPAC-szám: 687 3-klór-4-[(2RS,4RS;
2RS,4SR)-4-metil-2-
(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)-1,3-dioxolán-
2-il]fenil
4-klórfenil éter
≥ 940 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített difenokonazolról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít:
– a vízi szervezetek védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
180. *  180 diflubenzuron CAS-szám: 35367-38-5 CIPAC-szám: 339 1-(4-klórfenil)-3-
(2,6-difluorbenzoil) urea
≥ 950 g/kg szennye-
ződés: maximum 0,03 g/kg
4-klóranilin
2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a diflubenzuronról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a vízi szervezetek védelme,
– a szárazföldi szervezetek védelme,
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek védelme. Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
181. *  181 imazaquin CAS-szám: 81335-37-7 CIPAC-szám: 699 2-[(RS)-4-izopropil-
4-metil-5-oxo-
2-imidazolin-2-il]
kinolin-3-karboxilsav
≥ 960 g/kg (racém keverék) 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített imazaquinról szóló felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
182. *  182 lenacil CAS-szám: 2164-08-1 CIPAC-szám: 163 3-ciklohexil-1,5,6,
7-tetrahidrociklo-
pentapirimidin-2,4 (3H)-dion
≥ 975 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a lenacilról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a vízi szervezetekre, különösen az algákra és vízinövényekre jelentett kockázat; az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell, például pufferzóna kijelölése a kezelt területek és a felszíni vizek között,
– a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell; a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén a felszín alatti víznek az IN-KF 313, M1, M2 és M3 metabolitok általi szennyeződése ellenőrzése érdekében monitoring programot kell indítani.
183. *  183 oxadiazon CAS-szám: 19666-30-9 CIPAC-szám: 213 5-tert-butil-3-(2,4-
di-klór-5-izopropoxi-
fenil)-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-on
≥ 940 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az oxadiazonról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott hatóanyag leírását megfelelő analitikai adatokkal kell megerősíteni és alátámasztani; a toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot össze kell hasonlítani a hatóanyag e leírásával, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a felszín alatti víz AE0608022 metabolit általi szennyeződésének lehetősége, amennyiben a hatóanyagot olyan helyzetekben alkalmazzák, amelyek esetében hosszan tartó anaerob körülmények várhatók, illetve ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú vagy éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
184. *  184 pikloram CAS-szám: 1918-02-1 CIPAC-szám: 174 4-amino-3,5,6-tri-
klórpiridin-2-
karboxilsav
≥ 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a pikloramról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a felszín alatti víz szennyeződésének lehetősége, amennyiben a pikloramot sérülékeny vízbázisú vagy érzékeny éghajlati adottságú területen alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
185. *  185 piriproxifen CAS-szám: 95737-68-1 CIPAC-szám: 715 4-fenoxifenil (RS)-
2-(2-piridiloxi) propil-éter
≥ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a piriproxifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2010. május 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy – amennyiben arra szükség van – a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetekre jelentett kockázat.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
186. *  186 bifenox CAS-szám: 42576-02-3 CIPAC-szám: 413 metil-5-(2,4-diklór-
fenoxi)-2-nitro-
benzoát
≥ 970 g/kg, szennyezés: max. 3 g/kg 2,4-diklór-
fenol
max. 6 g/kg 2,4-diklór-
anizol
2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a bifenoxra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az állati eredetű termékekben és a vetésforgóban következő növényekben található bifenoxmaradék tekintetében.
187. *  187 diflufenikan CAS-szám: 83164-33-4 CIPAC-szám: 462 2’,4’-difluor-2-
(α,α,α-trifluor-m-
toliloxi)-
nikotinanilid
≥ 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a diflufenikanra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a vízi szervezetek védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például védőzónák kialakítása) kell alkalmazni,
– a kezelésre nem szánt növények védelme. Adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például nem permetezett védőzónák kialakítása a megművelt területen belül) kell alkalmazni.
188. *  188 fenoxaprop-P CAS-szám: 113158-40-0 CIPAC-szám: 484 (R)-2[4-[(6-klór-2-
benzoxazolil)oxi]-
fenoxi]-propánsav
≥ 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a fenoxaprop-P-re vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a kezelésre nem szánt növények védelme,
– mefenpir-dietil antidótum jelenléte készítményekben a szerrel foglalkozók, más dolgozók és kívülállók expozíciója tekintetében,
– a hatóanyag és egyes bomlástermékei tartós megmaradása olyan hideg helyeken és területeken, ahol anaerob körülmények állhatnak fenn.
Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
189. *  189 fenpropidin CAS-szám: 67306-00-7 CIPAC-szám: 520 (R,S)-1-[3-(4-terc-
butilfenil)-2-metil-
propil]-piperidin
≥ 960 g/kg (racemát) 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a fenpropidinre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedélyezés feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések, mint például védőzóna kialakítása.
190. *  190 kinoklamin CAS-szám: 2797-51-5 CIPAC-szám: 648 2-amino-3-klór-1,4-
naftokinon
≥ 965 g/kg szennyezés: diklon (2,3-
diklór-1,4-
naftokinon) max. 15 g/kg
2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Kinoklamint tartalmazó növényvédő szerek dísznövényeken és faiskolai növényeken kívüli növényekhez való felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodik arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. március 14-én véglegesített, a kinoklaminra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók, más dolgozók és a kívülállók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme,
– a madarak és kisemlősök védelme.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
191. *  191 kloridazon CAS-szám: 1698-60-8 CIPAC-szám: 111 5-amino-4-chloro-2-
phenylpyridazin-
3(2H)-one
920 g/kg
A 4-amino-
5-kloro-
izomer gyártási szennyező anyag toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét
60 g/kg-ban állapították meg.
2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata engedélyezhető legfeljebb 2,6 kg/ha mennyiségben és ugyanazon a területen legfeljebb háromévenként.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kloridazonról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2007. december 4-én véglegesített felülvizsgálati jelentés következtetéseit és különösen annak
I. és II. függelékét. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére,
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, a veszélyeztetett övezetekben pedig szükség esetén monitoringprogramba kell kezdeni a talajvíznek a B és B1 metabolit általi esetleges szennyeződésének ellenőrzésére.
192. *  192 tritoszulfuron CAS-szám: 142469-14-5 CIPAC-szám: 735 1-(4-metoxi-6-
trifluor-metil-1,3,5-
triazin-2-il)-3-(2-
triflour-metil-benzol-
szulfonil)karbamid
≥ 960 g/kg
A következő gyártási szennyező-
dések toxikológiai veszélyt jelentenek, és nem léphetnek túl egy adott mennyiséget a technikai anyagban:
2-amino-4-
metoxi-6-(tri-
fluormetil)-
1,3,5-triazin:
<0,2 g/kg
2008.12.01. 2009.06.01. 2010.05.31. 2018.11.30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függelékének tritoszulfuronról szóló következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít:
– a talajvíz lehetséges szennyeződésére, ha a hatóanyagot a talajra és/vagy éghajlatra nézve érzékeny adottságú területeken alkalmazzák;
– a vízi szervezetek védelmére;
– a kisemlősök védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
193. *  193 flutolanil CAS-szám: 66332-96-5 CIPAC-szám: 524 α,α,α-trifluoro-3’-
izopropoxi-o-
toluanilid
≥ 975 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a flutolanilt tartalmazó növényvédő szereknek a burgonyagumó-kezelésen kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a flutolanilról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
194. *  194 benfluralin CAS-szám: 1861-40-1 CIPAC-szám: 285 N-butil-N-etil-α,α,α-
trifluoro-2,6-dinitro-
p-toluidin
≥ 960 g/kg Szennyező anyagok: etil-butil-nitro-
zamin:
max. 0,1 mg/kg
2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a benfluralint tartalmazó növényvédő szerek salátán és endívián való használatán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a benfluralinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságának védelme. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,
– a növényi és állati eredetű élelmiszerben található maradékanyagok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,
– madarak, emlősök, felszíni vizek és vízi szervezetek védelme. Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.
195. *  195 fluazinam CAS-szám: 79622-59-6 CIPAC-szám: 521 3-kloro-N-(3-kloro-
5-trifluorometil-2-
piridil)-α,α,α-trifluoro-
2,6-dinitro-p-toluidin
≥ 960 g/kg Szennyező anyagok: 5-
kloro-N-(3-
kloro-5-tri
fluorometil-
2-piridil)-
α,α,α-
trifluoro-
4,6-dinitro-
o-toluidin legfeljebb
2 g/kg
2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a fluazinamot tartalmazó növényvédő szereknek a burgonyán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fluazinamról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és dolgozók biztonságának védelme. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,
– a növényi és állati eredetű élelmiszerben található maradékanyagok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,
– a vízi szervezetek védelme. Ezzel az azonosított kockázattal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.
196. *  196 fuberidazol CAS-szám: 3878-19-1 CIPAC-szám: 525 2-(2’-furil)benzi-
midazol
≥ 970 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a fuberidazolt tartalmazó növényvédő szereknek a vetőmagcsávázáson kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fuberidazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága, és gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– az emlősökre jelentett hosszú távú kockázat, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezés feltételei között adott esetben szerepeljenek a kockázatcsökkentő intézkedések. Ebben az esetben megfelelő eszköz használata szükséges, biztosítva a nagyfokú talajba juttatást, és az alkalmazás alatti kiömlés minimalizálását.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
197. *  197 mepikvát CAS-szám: 15302-91-7 CIPAC-szám: 440 1,1-dimetilpiperidi-
nium klorid (mepikvát klorid)
≥ 990 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a mepikvátot tartalmazó növényvédő szerek árpán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a mepikvátról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. május 20-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a növényi és állati eredetű élelmiszerben található maradékanyagokra
és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelésére.
198. *  198 diuron CAS-szám: 330-54-1 CIPAC-szám: 100 3-(3,4-diklórfenil)-
1,1-dimetil-karbamid
≥ 930 g/kg 2008.10.01. 2018.09.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata engedélyezett, legfeljebb 0,5 kg/ha mennyiségben (területi átlagban).
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentés diuronra vonatkozó következtetéseit és különösen annak
I. és II. függelékét. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára, amennyiben szükség esetén elő kell írni, hogy felhasználáskor megfelelő egyéni védőfelszerelést kell használni,
– a vízi szervezetek és a nem célnövények védelmére.
Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen, hogy amennyiben szükséges, kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni.
199. *  216 abamektin CAS-szám: 71751-41-2 avermektin B1a
CAS-szám: 65195-55-3 Avermektin B1b
CAS-szám: 65195-56-4 abamektin
CIPAC-szám: 495
Avermektin B1a (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,
24S)-6’-[(S)-szek-
butil]-21,24-
dihidroxi-
5’,11,13,22-tetra-
metil-2-oxo-3,7,19-
trioxatetra-
ciklo[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tetraén-
6-spiro-2’-(5’,6’-
dihidro-2’H-pirán)-
12-il 2,6-dideoxi-4-
O-(2,6-dideoxi-3-O-
metil-α-L-arabino-
hexopiranozil)-3-O-
metil-α-L-arabino-
hexopira-nozid Avermektin B1b (10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,13S,20R,21R,
24S)-21,24-
dihidroxi-6’-
izopropil-
5’,11,13,22-
tetrametil-2-oxo-3,7,
19-trioxatetraciklo
[15.6.1.14,8 020,24]pentacosa-
10,14,16,22-tetraén-
6-spiro-2’-(5’,6’-
dihidro-2’H-pirán)-
12-il 2,6-dideoxi-4-
O-(2,6-dideoxi-3-O-
metil-α-L-arabino-
hexopira-nozil)-3-O-
metil-α-L-arabino-
hexopiranozid
≥ 850 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő és atkaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze az abamektint tartalmazó növényvédő szerek citrusféléken, salátán és paradicsomon való használatán kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az abamektinről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a növényi eredetű élelmiszerben található szermaradékok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,
– méhek, nem-célszervezet ízeltlábúak, madarak, emlősök és vízi szervezetek védelme. Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani, és várakozási időt kell meghatározni.
200. *  217 epoxikonazol CAS-szám: 135319-73-2 (korábban 106325-08-0) CIPAC-szám: 609 (2RS, 3SR)-1-[3-(2-
klorofenil)-2,3-
epoxi-2-
(4-fluorfenil)propil]-
1H-1,2,4-triazol
≥ 920 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az epoxikonazolról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között adott esetben szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az epoxikonazol (triazol) metabolitjai tekintetében,
– a nagy távolságra jutó levegőn keresztüli terjedés lehetősége,
– a vízi szervezeteket, a madarakat és az emlősöket érintő kockázat. Az engedélyezés feltételei között adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
201. *  218 fenpropimorf CAS-szám: 67564-91-4 CIPAC-szám: 427 (RS)-cisz-4-[3-(4-
tert-butilfenil)-2-
metil-propil]-2,6-
dimetil-morfolin
≥ 930 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fenpropimorfról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyi védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklését célzó olyan kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírnia, mint például a napi munkaórák korlátozása,
– a talajvíz védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a lefolyás és az elsodródás csökkentését
célzó kiömlőnyílások létrehozásának – is szerepelniük kell.
202. *  219 fenpiroximát CAS-szám: 134098-61-6 CIPAC-szám: 695 terc-butil (E)-alfa-
(1,3-dimetil-5-
fenoxipirazol-4-
ilmetilénamino-oxi)-
p-toluát
> 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag atkaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A következő használatokat tilos engedélyezni:
– permetlé-elsodródás nagy kockázatával járó, magasra nőtt növényekhez használt alkalmazások, például a traktorra szerelt légfúvásos permetezőgép és kézi permetezőgépek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a fenpiroximátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetekre és a nem célszervezet ízeltlábúakra gyakorolt hatás, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.
203. *  220 tralkoxidim CAS-szám: 87820-88-0 CIPAC-szám: 544 (RS)-2-[(EZ)-1-
(etoxiimino)propil]-3-hidroxi-5-mesitil-
ciklohex-2-en-1-on
≥ 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a tralkoxidimről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a talajvíz védelme, különösen a talajban keletkező R173642 metabolitokkal szemben, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a növényevő emlősök védelme.
Az alkalmazás feltételei között szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.
204 *  199 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai TÖRZS: ABTS-1857 Tenyészet-
gyűjtemény:
No SD-1372, TÖRZS:
GC-91
Tenyészet-
gyűjtemény:
No NCTC 11821
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ről (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
205 *  200 Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 szerotípus) TÖRZS: AM65-52 Tenyészet-
gyűjtemény: No
ATCC-1276
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
206 *  201 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki TÖRZS: ABTS 351 Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC SD-1275 TÖRZS:
PB 54 Tenyészet-
gyűjtemény: No
CECT 7209 TÖRZS:
SA 11
Tenyészet-
gyűjtemény: No
NRRL
B-30790
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008), PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-ről és EG 2348-ről (SANCO/1543/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
TÖRZS:
SA 12 Tenyészet-
gyűjtemény: No NRRL
B-30791 TÖRZS:
EG 2348 Tenyészet-
gyűjtemény: No NRRL
B-18208
207 *  202 Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis TÖRZS:
NB 176
(TM 14 1) Tenyészet-
gyűjtemény: No SD-5428
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról (SANCO/1545/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
208 *  203 Beauveria bassiana TÖRZS: ATCC 74040 Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC 74040 TÖRZS: GHA Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC 74250
Nem alkalmazható A beauvericin maximális szintje: 5 mg/Kg 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
209 *  204 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) Nem alkalmazható Fertőző mikroorga-
nizmusok (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g
2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia pomonella Granulovirus-ról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
210 *  205 Lecanicillium muscarium (korábban Verticilium lecanii) TÖRZS: Ve 6 Tenyészet-
gyűjtemény: No CABI
(= IMI) 268317,
CBS 102071,
ARSEF 5128
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Lecanicillium muscarium-ról (korábban Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
211 *  206 Metarhizium anisopliae var. anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) TÖRZS: BIPESCO 5/F52 Tenyészet-
gyűjtemény: No M.a. 43; No 275-86 (mozaikszó: V275 vagy KVL 275); No KVL
99-112
(Ma 275 vagy V 275);
No DSM 3884;
No ATCC 90448;
No ARSEF 1095
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
212 *  207 Phlebiopsis gigantea TÖRZS:
VRA 1835 Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC 90304 TÖRZS: VRA 1984 Tenyészet-
gyűjtemény: No DSM 16201 TÖRZS: VRA 1985 Tenyészet-
gyűjtemény: No DSM 16202 TÖRZS: VRA 1986
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
Tenyészet-
gyűjtemény: No DSM 16203 TÖRZS: FOC PG B20/5 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390096 TÖRZS: FOC PG SP log 6 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390097 TÖRZS: FOC PG SP log 5
Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390098 TÖRZS: FOC PG
BU 3
Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390099 TÖRZS: FOC PG
BU 4
Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390100 TÖRZS: FOC PG 410.3
Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390101 TÖRZS: FOC PG97/1062/
116/1.1 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390102 TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/
3.1 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390103 TÖRZS: FOC PG
SH 1
Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390104 TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/
3.2 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 390105
213 *  208 Pythium oligandrum TÖRZSEK: M1 Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC 38472
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
214 *  209 Streptomyces (korábban S. griseoviridis) TÖRZS: K61 Tenyészet-
gyűjtemény: No DSM 7206
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
215 *  210 Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) TÖRZS: IMI 206040 Tenyészet-
gyűjtemény: IMI 206040, ATCC 20476; TÖRZS: T11 Tenyészet-
gyűjtemény: No Spanyol típusú tenyészet gyűjteménye: CECT 20498, azonos az IMI
352941-el
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
216 *  211 Trichoderma polysporum TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI 206039, ATCC 20475
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
217 *  212 Trichoderma harzianum Rifai TÖRZS: Trichoderma harzianum
T-22; Tenyészet-
gyűjtemény: No ATCC 20847 TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908; Tenyészet-
gyűjtemény: No CBS 118749
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma harzianum
T-22-ről (SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
218 *  213 Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) TÖRZS: ICC012 Tenyészet-
gyűjtemény: No CABI CC IMI 392716 TÖRZS: Trichoderma asperellum (korábban
T. viride T25) T25 Tenyészet-
gyűjtemény: No CECT 20178 TÖRZS: Trichoderma asperellum (korábban
T. viride TV1) TV1 Tenyészet-
gyűjtemény: No MUCL 43093
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T25-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
219 *  214 Trichoderma gamsii (korábban T. viride) TÖRZSEK: ICC080 Tenyészet-
gyűjtemény: No IMI CC No 392151 CABI
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
220 *  215 Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850 Tenyészet-
gyűjtemény: No CBS 276.92
Nem alkalmazható Nincs jelentős szennyeződés 2009. 05. 01. 2009. 11. 01. 2014. 04. 30. 2019. 04. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008), szóló felülvizsgálati jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit. A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
221 *  221 aklonifen CAS-szám: 74070-46-5 CIPAC-szám: 498 2-klór-6-nitro-3-
fenoxianilin
≥ 970 g/kg
A szennye-
zett fenol toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét
5 g/kg-ban állapították meg.
2009. 08. 01. 2010. 02. 01. 2014. 01. 31. 2019. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze az aklonifent tartalmazó növényvédő szereknek a napraforgón kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az aklonifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a kereskedelmileg előállított hatóanyag leírását meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot a hatóanyag leírásával kell összehasonlítani, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,
– a szerrel foglalkozók biztonságának védelme. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírnia,
– a vetésforgóban termesztett növényekben található szermaradékok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,
– madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem célnövények védelme. Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.
222. *  222 imidakloprid CAS-szám: 138261-41-3 CIPAC-szám: 582 (E)-1-(6-Klór-3-
piridinil-metil)-N-
nitroimida-zolidin-
2-ilidén-amin
≥ 970 g/kg 2009.08.01. 2010.02.01. 2014.01.31. 2019.07.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő szerként történő felhasználása engedélyezhető. A nem célzott szervezetek, különösen mézelő méhek és madarak védelmére, vetőmagkezelésre:
– a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a vetőmagnál történő alkalmazás, a tárolás és a szállítás során a porkibocsátás minimalizálható legyen,
– a vetéshez megfelelő berendezés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlés és porkibocsátás minimalizálását.
Az engedélyező hatóság gondoskodik arról, hogy:
– a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, és megnevezzék az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket, – az engedély feltételei között – különösen permetezéses alkalmazáskor – adott esetben szerepeljenek a mézelő méhek védelmét szolgáló kockázatcsökkentő intézkedések is,
– szükség esetén monitoring programokat vezessenek be annak ellenőrzésére, hogy a mézelő méhek mennyire vannak ténylegesen kitéve az imidaklopridnak a gyűjtögető méhek vagy a méhészek által használt területeken.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek arra irányulnak, hogy engedélyezze az imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek üvegházakban termesztett paradicsomokon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az imidaklopridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetekre, a nem célszervezet ízeltlábúakra, földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt hatás, és biztosítania kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.
223 *  223 metazaklór CAS-szám: 67129-08-2 CIPAC-szám: 411 2-Klór-N-(pirazol-
1-il-metil)acet-
2′,6′-xilidid
≥ 940 g/kg a gyártásilag szennyezett toluol toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét 0,05%-ban állapították meg. 2009. 08. 01. 2010. 02. 01. 2014. 01. 31. 2019. 07. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető; legfeljebb 1,0 kg/ha mennyiségben és ugyanazon a területen csak háromévenként használható.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metazaklórról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben az engedélyező hatóság különös figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme,
– a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, a sérülékeny térségekben pedig szükség esetén monitoring programba kell kezdeni a felszín alatti víznek a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és 479M12 metabolit általi esetleges szennyeződésének ellenőrzésére.
224 *  224 Ecetsav CAS-szám: 64-19-7 CIPAC-szám: nincs Ecetsav ≥ 980 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az ecetsavról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2602/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
225 *  225 Aluminium-
ammónium-
szulfát
CAS-szám: 7784-26-1 CIPAC-szám: nincs Aluminium-
ammónium-szulfát
≥ 960 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az alumínium-
ammónium-szulfátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2985/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
226 *  226 Alumínium-
szilikát
CAS-szám: 1332-58-7
CIPAC-szám: nincs
Nincs Kémiai név: Kaolin ≥ 999,8 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az alumínium-szilikátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2603/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
227 *  227 Ammónium-
acetát
CAS-szám: 631-61-8 CIPAC-szám: nincs Ammónium-acetát ≥ 970 g/kg Jelentős szennye-
ződés: Nehézfémek Pb-ként legfeljebb
10 ppm
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az ammónium-
acetátról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2986/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
228 *  228 Vérliszt CAS-szám: nincs CIPAC-szám: nincs Nincs ≥ 990 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A vérlisztnek meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a vérlisztről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2604/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
229 *  229 Kálcium-
karbid
CAS-szám: 75-20-7 CIPAC-szám: nincs Kálcium-karbid Kálcium-acetilid ≥ 765 g/kg 0,08 – 0,52 g/kg kálcium-
foszfid tartalommal
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kálcium-karbidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2605/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
230 *  230 Kálcium-
karbonát
CAS-szám: 471-34-1 CIPAC-szám: nincs Kálcium-karbonát ≥ 995 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a kálcium-karbonátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2606/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
231 *  231 Szén-dioxid CAS-szám: 124-38-9 Szén-dioxid ≥ 99,9% 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak füstölőszerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a szén-dioxidról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2987/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
232 *  232 Denatonium-
benzoát
CAS-szám: 3734-33-6 CIPAC-szám: nincs Benzildietil[[2,6-
xililkarbamoil]metil]ammónium-benzoát
≥ 995 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a denatonium-
benzoátról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2607/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
233 *  233 Etilén CAS-szám: 74-85-1 CIPAC-szám: nincs Etén ≥ 99% A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, az etilénről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2608/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
234 *  234 Teafa-
extraktum
CAS-szám: teafaolaj 68647-73-4 Fő alkotó-
elemek: terpinen-4-ol 562-74-3γ-
terpinén
99-85-4α-
terpinén
99-86-51,8-
cineol 470-
82-6
CIPAC-szám: nincs
A teafaolaj kémiai anyagok összetett keveréke. Fő alkotó-
elemek: terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg
γ-terpinén
≥ 100 g/kg
α-terpinén
≥ 50 g/kg
1,8-cineol nyomokban
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a teafaextraktumról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2609/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
235 *  235 Zsírsavak desztillációs maradéka CAS-szám: nincs CIPAC-szám: nincs nincs ≥ a széthasadt zsírsavak 40%-ánál Jelentős szennyező-
dés: Ni legfeljebb 200 mg/kg
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető. A zsírsavak állati eredetű desztillációs maradékának meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a zsírsavak desztillációs maradékáról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
236 *  236 C7-C20 zsírsavak CAS-szám: 112-05-0 (pelargonsav) 67701-09-1 (C7-C18 zsírsavak és C18 telítetlen káliumsók) 124-07-2 (kaprilsav) 334-48-5 (kaprinsav) 143-07-7 (laurinsav) 112-80-1 (olajsav) 85566-26-3 (C8-C10 zsírsavak
Me észterek) 111-11-5 (metil-
oktanoát) 110-42-9 (metil-
dekanoát) CIPAC-szám: nincs
Nonánsav kaprilsav, pelargonsav, kaprinsav, laurinsav, olajsav (mindegyik esetben ISO) oktánsav, nonánsav, dekánsav, dodekánsav, cisz-9-
oktadekánsav (mindegyik esetben IUPAC) zsírsavak, C7-C10, Me észterek
≥ 889 g/kg (pelargonsav)
≥ 838 g/kg zsírsavak
≥ 99% zsírsav metil-
észterek
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő, atkaölő, gyomirtó és növényi növekedésszabályozó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a zsírsavakról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2610/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
237 *  237 Fokhagyma-
kivonat
CAS-szám: 8008-99-9 CIPAC-szám: nincs Élelmiszer-minőségű fokhagymalé-koncentrátum ≥ 99,9% 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó, rovarölő és fonálféregölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a fokhagymakivonatról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2612/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
238 *  238 Gibberellin-
sav
CAS-szám: 77-06-5 CIPAC-szám: 307 (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-
dihidroxi-3-metil-6-
metilén-2-
oxoperhidro-4a,
7-metano-9b,3-
propenol(1,2-b)
furán-4-karboxilsav Alt: (3S,3aR,4S,4aS,
6S,8aR,8bR,11S)-
6,11-dihidroxi-3-
metil-12-metilén-2-
oxo-4a,6-metano-
3,8b-prop-
lenoperhidroindenol (1,2-b) furán-4-
karboxilsav
≥ 850 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a gibberellinsavról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2613/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
239 *  239 Gibberellinek CAS-szám: GA4:
468-44-0
GA7:
510-75-8
GA4A7
keverék:
8030-53-3
CIPAC-szám: nincs
GA4: (3S,3aR,4S,4aR,
7R,9aR,9bR,12S)-
12-hidroxi-3-metil-
6-metilén-2-
oxoperhidro-4a,
7-metano-3,9b-
propanoazuleno
[1,2-b]furán-4-
karboxilsav
GA7: (3S,3aR,4S,
4aR,7R,9aR,9bR,
12S)-12-hidroxi-3-
metil-6-metilén-2-
oxoperhidr-4a,7-
metano-9b,3-
propenoazuleno
[1,2-b]furán-4-
karboxilsav
Felülvizs-
gálati jelentés (SANCO/
2614/2008).
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a gibberellinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2614/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
240 *  240 Hidrolizált fehérjék CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs
Nincs Felülvizs-
gálati jelentés (SANCO/
2615/2008)
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető. Az állati eredetű hidrolizált fehérjéknek meg kell felelniük az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a hidrolizált fehérjékről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2615/2008), és különösen annak I. és II. függeléke következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
241 *  241 Vas-szulfát Vas(II)-
szulfát anhidrát: CAS-szám: 7720-78-7

Vas(II)-
szulfát
monohidrát: CAS-szám:
17375-41-6

Vas(II)-
szulfát heptahidrát: CAS-szám: 7782-63-0

CIPAC-szám: nincs
Vas(II)-szulfát Vas(II)-
szulfát
anhidrát
≥ 367.5 g/kg
Vas(II)-
szulfát monohidrát
≥ 300 g/kg
Vas(II)-
szulfát heptahidrát
≥ 180 g/kg
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a vas-szulfátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2616/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
242 *  242 Szilikagél (diatomaföld) CAS-szám: 61790-53-2 CIPAC-szám: 647 Szilikagél (diatomaföld) 920 ± 20 g SiO2/kg DE
a kristályos szilícium-
dioxid részecskéinek legfeljebb 0,1%-a (átmérőjük 50 um-nél kisebb)
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő vagy atkaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a szilikagélről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2617/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
243 *  243 Mészkő CAS-szám: 1317-65-3 CIPAC-szám: nincs nincs ≥ 980 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a mészkőről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2618/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
244 *  244 Metil-nonil-
keton
CAS-szám: 112-12-9 CIPAC-szám: nincs Undekán-2-on ≥ 975 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a metil-nonil-ketonról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2619/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
245 *  245 Bors CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs
Feketebors – Piper nigrum Kémiai anyagok összetett keverék, a piperint mint jelzőanyagot legalább
4%-ban kell tartalmaznia.
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztószerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a borsról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2620/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
246 *  246 Növényi olajok/citro-
nellaolaj
CAS-szám: 8000-29-1 CIPAC-szám: nincs A citronellaolaj kémiai anyagok összetett keveréke.
A legfontosabb összetevők a következők:

Citronellál (3,7-
dimetil-6-oktenál).

Geraniol ((E)-3,7-
dimetil-2,6-oktadién-
1-ol).

Citronellol (3,7-
dimetil-6-oktán-2-ol).

Geranil-acetát (3,7-
dimetil-6-oktén-1-il-
acetát).
Jelentős szennyező-
dések: metil-
eugenol és metil-
isoeugenol legfeljebb 0,1%.
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a citronellaolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2621/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
247 *  247 Növényi olajok/szeg-
fűszegolaj
CAS-szám: 94961-50-2 (szegfűszeg-
olaj)

97-53-0 (Eugenol – fő összetevő)

CIPAC-szám: nincs
A szegfűszegolaj kémiai anyagok összetett keveréke.

Fő összetevője az eugenol.
≥ 800 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő és baktériumölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a szegfűszegolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2622/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
248 *  248 Növényi olajok/repce-
olaj
CAS-szám: 8002-13-9 CIPAC-szám: nincs repceolaj A repceolaj zsírsavak összetett keveréke. 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak rovarölő, vagy atkaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a repceolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2623/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
249 *  249 Növényi olajok/
fodormenta-
olaj
CAS-szám: 8008-79-5 CIPAC-szám: nincs fodormentaolaj ≥ 550 g/kg as L-karvon 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a fodormentaolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2624/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
250 *  250 Kálium-
hidrogén-
karbonát
CAS-szám: 298-14-6 CIPAC-szám: nincs Kálium-hidrogén-
karbonát
≥ 99,5% 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a kálium-hidrogén-karbonátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2625/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
251 *  251 Putrescin (1,4-
Diamino-
bután)
CAS-szám: 110-60-1 CIPAC-szám: nincs Bután-1,4-diamin ≥ 990 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogató szerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a putrescinről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2626/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
252 *  252 Piretrinek CAS-szám: (A) és (B):

Piretrinek:
8003-34-7

A. extraktum: Chrysant-
hemum cinerariae-
folium származékai: 89997-63-7

piretrin 1:
CAS
121-21-1
A piretrinek kémiai anyagok összetett keverékei. A. extraktum ≥ 500 g/kg piretrinek

B. extraktum: ≥ 480 g/kg piretrinek
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a piretrinekről szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2627/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

piretrin 2:
CAS
121-29-9

cinerin 1:
CAS
25402-06-6

cinerin 2:
CAS
121-20-0

jasmolin 1: CAS
4466-14-2

jasmolin 2:
CAS
1172-63-0

B. extraktum: piretrin 1: CAS
121-21-1

piretrin 2: CAS
121-29-9

cinerin 1: CAS
25402-06-6

cinerin 2: CAS
121-20-0

jasmolin 1: CAS
4466-14-2

jasmolin 2: CAS
1172-63-0
CIPAC-szám: 32
253 *  253 Kvarc-
homok
CAS-szám:
14808-60-7
CIPAC-
szám: nincs
kvarc,
szilícium-dioxid,
SiO2
≥ 915 g/kg
a kristályos szilícium-
dioxid
részecs-
kéinek
legfeljebb
0,1%-a
(átmérőjük
50 um-nél kisebb)
2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a kvarchomokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2628/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
254 *  254 Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/
halolaj
CAS-szám:
100085-40-3
CIPAC-szám:
nincs
halolaj ≥ 99 % 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztószerként engedélyezhető. A halolajnak meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a halolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2629/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
255 *  255 Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/
birkafaggyú
CAS-szám:
98999-15-6
CIPAC-szám:
nincs
birkafaggyú Tiszta
birka-
faggyú
legfeljebb
0,18% w/w/
víztarta-
lommal.
2009. 09.01. 2010. 03.01. 2015. 08.31. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztószerként engedélyezhető. A birkafaggyúnak meg kell felelnie az 1774/2002/EK rendeletnek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a birkafaggyúról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2630/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
256 *  256 Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/
nyers tallolaj
CAS-szám: 8002-26-4 CIPAC-szám: nincs nyers tallolaj A nyers tallolaj, tallolaj gyanta és zsírsavak összetett keveréke. 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztószerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nyers tallolajról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2631/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
257 *  257 Szagosított állati vagy növényi eredetű riasztó/
tallolaj-
szurok
CAS-szám: 8016-81-7 CIPAC-szám: nincs tallolaj-szurok Észtere, zsírsavak, gyanta és gyantasav kis mennyiségű dimerei és trimerei, valamint zsírsavak összetett keveréke. 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztószerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a tallolaj-szurokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2632/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
258 *  258 Tengerialga-
kivonat (korábban tengerialga-
kivonat és tengeri moszat)
CAS-szám: nincs
CIPAC-szám: nincs
tengerialga-kivonat A tengeri-
alga-kivonat összetett keverék. Főbb alkotó-
elemek mint jelzőanyagok: mannit, fucoidanok és alginátok. Felülvizs-
gálati jelentés (SANCO/
2634/2008).
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a tengerialga-kivonatról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2634/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
259 *  259 Nátrium-
alumínium-
szilikát
CAS-szám: 1344-00-9 CIPAC-szám: nincs nátrium-alumínium-
szilikát: Nax[(AlO2)x(SiO2)
y] x zH2O
1000 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak riasztó szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-alumínium-
szilikátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2635/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
260 *  260 Nátrium-
hipoklorit
CAS-szám: 7681-52-9 CIPAC-szám: nincs Nátrium-hipoklorit 10% (w/w) klorinban kifejezve 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak fertőtlenítőszerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a nátrium-hipokloritról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2988/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
261 *  261 Egyenes
láncú lepke-
feromonok

E)-5-dekán-
1-il-acetátE)-8-
dodekán-1-
il-acetát


(E/Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát
CAS-szám: 38421-90-8 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 38363-29-0 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: nincs CIPAC-szám: nincs
Acetát-csoport:(E)-5-dekán-
1-il-acetát(E)-8-
dodekán-1-
il-acetát


(E/Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát
egyedi izomerekként
Felülvizs-
gálati jelentés (SANCO/
2633/2008)
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogatószerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, az egyenes láncú lepke-feromonokról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2633/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

(Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát


(Z)-9-
dodekán-1-
il acetát


(E,Z)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát


(E)-11-
tetradekán-
1-il-acetát

CAS-szám: 28079-04-1 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 16974-11-1 CIPAC-szám: 422

CAS-szám:
54364-62-4 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 33189-72-9 CIPAC-szám: nincs

(Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát


(Z)-9-
dodekán-1-
il-acetát


(E,Z)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát


(E)-11-
tetradekán-
1-il-acetát

(Z)-9-
tetradekán-
1-il-acetát


(Z)-11-
tetradekán-
1-il-acetát


(Z, E)-9, 12-
tetradekadien
-1-il-acetát


Z-11-
hexadekán-
1-il-acetát


(Z, E)-7, 11-
hexadekadien
-1-il-acetát


(E, Z)-2, 13-
oktadekadien
-1-il-acetát

CAS-szám: 16725-53-4 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 20711-10-8 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 31654-77-0 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 34010-21-4 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 51606-94-4 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 86252-65-5 CIPAC-szám: nincs

(Z)-9-
tetradekán-
1-il-acetát


(Z)-11-
tetradekán-
1-il-acetát


(Z, E)-9, 12-
tetradekadien
-1-il-acetát


Z-11-
hexadekán-
1-il-acetát


(Z, E)-7, 11-
hexadekadien
-1-il-acetát


(E, Z)-2, 13-
oktadekadien
-1-il-acetát

Alkohol-
csoport:

(E)-5-dekán-
1-ol(Z)-8-
dodekán-1-ol(E,E)-8,10-
dodekadien-
1-ol


tetradekán-
1-ol
CAS-szám: 56578-18-8 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 40642-40-8 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 33956-49-9 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 112-72-1 CIPAC-szám: nincs

Alkohol-csoport:


(E)-5-dekán-
1-ol(Z)-8-
dodekán-1-ol(E,E)-8,10-
dodekadien-
1-ol


tetradekán-
1-ol

(Z)-11-
hexadekán-
1-ol


Aldehid-csoport:

(Z)-7-
tetradecenal(Z)-9-
hexadecenal(Z)-11-
hexadecenal(Z)-13-
oktadecenal

CAS-szám: 56683-54-6 CIPAC-szám: nincs
CAS-szám: 65128-96-3 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 56219-04-6 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 53939-28-9 CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 58594-45-9 CIPAC-szám: nincs

(Z)-11-
hexadekán-
1-ol


Aldehid-csoport:


(Z)-7-t
etradecenal(Z)-9-
hexadecenal(Z)-11-
hexadecenal(Z)-13-
oktadecenal

Acetát-
keverékek:

i) (Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii.) dodecil-
acetát;i) (Z)-9-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii) dodecil-
acetát;
CAS-szám: 28079-04-1
CIPAC-
szám: nincs


CAS-szám: 112-66-3 CIPAC-szám: nincs;

CAS-szám: 16974-11-1
CIPAC-szám: 422


CAS-szám: 112-66-3
CIPAC-szám: 422;

Acetát-
keverékek:

i) (Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii.) dodecil-
acetát;i) (Z)-9-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii) dodecil-
acetát;

i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát

és

ii) (E,E)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát;


i) (Z,Z)-7,11-
hexadekadien
-1-il-acetát

és

ii) (Z,E)-
7,11-
hexadekadien
-1-il-acetát;

CAS-szám: 55774-32-8
CIPAC-szám: nincs


CAS-szám: 54364-63-5
CIPAC-szám: nincs;CAS-szám: i. és ii.
53042-79-8
CAS-szám:
i) 52207-99-5
CAS-szám: ii)
51606-94-4
CIPAC-szám: nincs;

i) (E,Z)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát

és

ii) (E,E)-7,9-
dodekadien-
1-il-acetát;


i) (Z,Z)-7,11-
hexadekadien
-1-il-acetát

és

ii) (Z,E)-
7,11-
hexadekadien
-1-il-acetát;

Aldehid-
keverékek:

i) (Z)-9-
hexadecenal

és

ii) (Z)-11-
hexadecenal

és

iii) (Z)-13-
oktadecenal;


Keverékek:

i) (E)-5-
dekán-1-il-
acetát

és

ii) (E)-5-
dekán-1-ol;
CAS-szám: 56219-04-6
CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 53939-28-9
CIPAC: nincs


CAS-szám: 58594-45-9
CIPAC-szám: nincs;


CAS-szám: 38421-90-8
CIPAC-szám: nincs


CAS-szám: 56578-18-8
CIPAC-szám: nincs;

Aldehid-
keverékek:

i) (Z)-9-
hexadecenal

és

ii) (Z)-11-
hexadecenal

és

iii) (Z)-13-
oktadecenal;


Keverékek:

i) (E)-5-
dekán-1-il-
acetát

és

ii) (E)-5-
dekán-1-ol;

i) (E/Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

i) (E)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

i) (Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii) (Z)-8-
dodekán-1-ol;

CAS-szám: egyedi izomerekként
CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: (E) 38363-
29-0
CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: (Z) 28079-
04-1
CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: ii. 40642-
40-8
CIPAC-szám: nincs;

i) (E/Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

i) (E)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

i) (Z)-8-
dodekán-1-
il-acetát

és

ii) (Z)-8-
dodekán-1-ol;

i) (Z)-11-
hexadecenal

és

ii) (Z)-11-
hexadekán-
1-il-acetát

CAS-szám: 53939-28-9
CIPAC-szám: nincs

CAS-szám: 34010-21-4
CIPAC-szám: nincs

i) (Z)-11-
hexadecenal

és

ii) (Z)-11-
hexadekán-
1-il-acetát
262 *  262 Trimetilamin-
hidroklorid
CAS-szám: 593-81-7 CIPAC-szám: nincs Trimetilamin-
hidroklorid
≥ 988 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogatószerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a trimetilamin-hidrokloridról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2636/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
263 *  263 Karbamid CAS-szám: 57-13-6
CIPAC-szám: 8352
Karbamid ≥ 98% w/w 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogatószerként) és gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a karbamidról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2637/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
264 *  264 Z-13-
hexadekán-
11-in-1-il-
acetát
CAS-szám: 78617-58-0 CIPAC: nincs Z-13-hexadekán-
11-in-1-il-acetát
≥ 75% 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogatószerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Z- 13- hexadekán-11-in-1-il-
acetátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2649/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
265 *  265 Z,Z,Z,Z-
7,13,16,19-
dokoza-
tetraen-1-il-
izobutirát
CAS-szám 135459-81-3 CIPAC: nincs Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-
dokozatetraen-1-il-
izobutirát
≥ 90% 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2015. 08. 31. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Felhasználása csak attraktánsként (csalogatószerként) engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- dokozatetraen-1-il-izobutirátról szóló felülvizsgálati jelentésnek (SANCO/2650/2008), különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.
266 *  266 Alumínium-foszfid CAS-szám: 20859–73–8 CIPAC-szám: 227 Alumínium-foszfid ≥830 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, alumínium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában. Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag szabadtéri használata engedélyezhető.
Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, az alumínium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén az alumínium-foszfidot tartalmazó, elhasznált felhasználásra kész terméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri füstöléses kezelés alatt,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),
– a közelben tartózkodók védelme a gáz kiszivárgása ellen, zárttéri használat esetén,
– a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
– a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
267 *  267 Kalcium-foszfid CAS-szám: 1305–99–3 CIPAC-szám: 505 Kalcium-foszfid ≥160 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Kizárólag rágcsálóirtó és vakondirtó szerként való szabadtéri használata engedélyezhető, kalcium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában.
Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a kalcium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,
– a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
– a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
268 *  268 Magnézium-
foszfid
CAS-szám: 12057–74–8 CIPAC-szám: 228 Magnézium-
foszfid
≥880 g/kg 2009. 09.01. 2010. 03.01. 2014. 02.28. 2019. 08.31. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő, rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként való használata engedélyezhető, magnézium-foszfidot tartalmazó felhasználásra kész termék formájában. Rágcsálóirtó, vakondirtó és nyúlirtó szerként kizárólag szabadtéri használata engedélyezhető.
Csak szakképzett személyek használhatják.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc-és Állategészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a magnézium-foszfidra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a fogyasztók védelme. Gondoskodik arról, hogy a szer raktári kártevők elleni használata esetén a magnézium-foszfidot tartalmazó, elhasznált készterméket eltávolítsák az élelmiszercikkek közül, majd ezt követően megfelelő várakozási időt alkalmazzanak,
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni-, és légzésvédő védőfelszerelés használata,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri füstöléses kezelés alatt,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme zárttéri használat esetén a helyiségbe való visszatéréskor (a füstölés után),
– a közelben tartózkodók védelme a gáz kiszivárgása ellen zárttéri használat esetén,
– a madarak és emlősök védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek, mint például a lyukak lezárása és a granulátumok tökéletes betakarása földdel,
– a vízi szervezetek védelme. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek (például pufferzónák alkalmazása a kezelt terület és felszíni vizek között).
269 *  269 Cimoxanil CAS-szám: 57966-95-7 CIPAC-szám: 419 1-[(E/Z)-2-ciano-2-
metoxiiminoacetil]-
3-etilkarbamid
> 970 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a cimoxanilre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák alkalmazása).
270 *  270 Dodemorf CAS-szám: 1593-77-7 CIPAC-szám: 300 cisz/transz-[4-
ciklododecil]-2,6-
dimetilmorfolin
≥ 950 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető, üvegházi dísznövényeknél.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a dodemorfra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú területeken alkalmazzák,
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
271 *  271 2,5-Diklór-
benzoesav-
metilészter
CAS-szám: 2905-69-3 CIPAC-szám: 686 metil-2,5-tdiklór-
benzoá
≥ 995 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag növekedésszabályozó és gombaölő szerként való zárttéri használata engedélyezhető, borszőlő oltásához.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a 2,5-diklór-benzoesav-metilészterre vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket.
272 *  272 Metamitron CAS-szám: 41394-05-2 CIPAC-szám: 381 4-amino-4,5-dihidro-
3-metil-6-fenil-1,2,4-
triazin-5-on
≥ 960 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Metamitront tartalmazó növényvédő szerek gumós növényektől különböző növényekhez való felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában előírt kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodik arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-én véglegesített, a metamitronra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen egyéni védőfelszerelés használata,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a madarakra és emlősökre, valamint a nem célszervezet szárazföldi növényekre jelentett kockázat.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
273 *  273 Szulkotrion CAS-szám: 99105-77-8 CIPAC-szám: 723 2-(2-klór-4-
mezilbenzoil)
ciklohexan-1,3-
dion-1,3-dion
≥ 950 g/kg Szennyezők: hidrogén-
cianid: legfeljebb 80 mg/kg toluol: legfeljebb
4 g/kg
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a szulkotrionra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a rovarevő madarakra, a nem célszervezet vízi és szárazföldi növényekre, és a nem célszervezet ízeltlábúakra jelentett kockázat.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
274 *  274 Tebukonazol CAS-szám: 107534-96-3 CIPAC-szám: 494 (RS)-1-p-klór-fenil-
4,4-dimetil-3-(1H-
1,2,4-triazol1-il-
metil)pentan-3-ol
≥ 905 g/kg 2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-án véglegesített, a tebukonazolra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a fogyasztók expozíciója a tebukonazol (triazol) metabolitjainak,
– a magevő madarak és emlősök, valamint a növényevő emlősök védelme. Gondoskodik arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák alkalmazása).
275 *  275 Triadimenol CAS-szám: 55219-65-3 CIPAC-szám: 398 (1RS,2RS;1RS,2SR)-
1-(4-klór-fenoxi)-3,3-
dimetil-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-il)butan-
2-ol
≥ 920 g/kg „A” izomer (1RS,2SR), „B” izomer (1RS,2RS)
„A” diaszte-
reomer, RS + SR, tartomány: 70–85%
„B” diaszte-
reomer, RR + SS, tartomány: 15–30%
2009. 09. 01. 2010. 03. 01. 2014. 02. 28. 2019. 08. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. október 28-én véglegesített, a triadimenolra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– N-metilpirolidon jelenléte készítményekben a szerrel foglalkozók, más dolgozók és a közelben tartózkodók expozíciója tekintetében,
– a madarak és emlősök védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák használata) kell alkalmazni.
276 *  276 Benszulfuron CAS-szám: 83055-99-6 CIPAC-szám: 502.201 α-[(4,6-Dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluilsav (benszulfuron)
metil-α-[(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)szulfa-
moil]-o-toluát (benszulfuron-metil)
≥ 975 g/kg 2009. 11. 01. 2010. 05. 01. 2014. 04. 30. 2019. 10. 31. A. RÉSZ
Csak gyomirtóként használandó.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 8-án véglegesített, a benszulfuronra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a vízi szervezetek védelme; az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.
277 *  277 Nátrium-5-
nitro-
gvajakolát
CAS-szám: 67233-85-6 CIPAC-szám: nincs Nátrium-2-metoxi-
5-nitro-fenolát
≥ 980 g/kg 2009. 11. 01. 2010. 05. 01. 2014. 04. 30. 2019. 10. 31. A. RÉSZ
Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
278 *  278 Nátrium-o-
nitro-fenolát
CAS-szám: 824-39-5 CIPAC-szám: nincs Nátrium-2-nitro-
fenolát; nátrium-
o-nitro-fenolát
≥ 980 g/kgA következő szennyező anyagoknak van toxikológiai jelentősége: Fenol Legnagyobb tartalom:
0,1 g/kg
2009. 11. 01. 2010. 05. 01. 2014. 04. 30. 2019. 10. 31. A. RÉSZ
Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
2,4-Dinitro-
fenol
Legnagyobb tartalom:
0,14 g/kg

2,6-Dinitro-
fenol
Legnagyobb tartalom:
0,32 g/kg
– az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
279 *  279 Nátrium-p-
nitro-fenolát
CAS-szám: 824-78-2 CIPAC-szám: nincs Nátrium-4-nitro-
fenolát; nátrium-p-
nitro-fenolát
≥ 998 g/kg


A következő szennyező anyagoknak van toxikológiai jelentősége:


Fenol
Legnagyobb tartalom:
0,1 g/kg
2009. 11. 01. 2010. 05. 01. 2014. 04. 30. 2019. 10. 31. A. RÉSZ
Kizárólag növekedésszabályozóként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a nátrium-5-nitro-gvajakolátra, nátrium-o-nitro-fenolátra, és nátrium-p-nitro-fenolátra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:

2,4-Dinitro-
fenol
Legnagyobb
tartalom:
0,07 g/kg


2,6-Dinitro-
fenol
Legnagyobb
tartalom:
0,09 g/kg
– az iparilag gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni és megfelelő analitikai adatokkal alá kell támasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók védelme. A terhelés csökkentése érdekében a használat engedélyezett feltételeinek elő kell írniuk megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát és kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását,
– a felszín alatti vizek védelme, ha a hatóanyagot sérülékeny vízbázisú, illetve éghajlati adottságú területeken alkalmazzák. Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
280 *  280 Tebufenpirad CAS No 119168-77-3 CIPAC-szám: 725 N-(4-Tercier-butil-
benzil)-4-klór-3-
etil-1-metil-pirazol-
5-karboxamid
≥ 980 g/kg 2009. 11. 01. 2010. 05. 01. 2014. 04. 30. 2019. 10. 31. A. RÉSZ
Kizárólag atkaölő és rovarölő szerként való használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
Tebufenpiradot tartalmazó növényvédő szerek (a vízoldható csomagolásúak kivételével) felhasználásának engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor az engedélyező hatóságnak különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és az engedély kiadása előtt gondoskodnia kell arról, hogy valamennyi szükséges adat és információ rendelkezésre álljon.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. december 2-án véglegesített, a tebufenpiradra vonatkozó felülvizsgálati jelentésben és különösen annak I. és II. függelékében található következtetéseket. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik továbbá arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása),
– a rovarevő madarak védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedélyezés feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
281 *  281 klórmekvát CAS-szám:
7003–89–6
(klórmekvát)
CAS-szám:
999–81–5
(klórmekvát-
klorid)
CIPAC-szám:
143
(klórmekvát)
CIPAC-szám:
143.302
(klórmekvát-
klorid)
2-klór-etil-
trimetil-
ammónium
(klórmekvát)
2-klór-etil-
trimetil-
ammónium-
klorid
(klórmekvát-
klorid)
> 636 g/kg
Szennyező
anyagok:
1,2-diklór-
etán: max.
0,1 g/kg
(a száraz
klórmekvát-
klorid
tartalomhoz
viszonyítva).
Klór-etén
(vinil-klorid):
max.
0,0005 g/kg
(a száraz
klórmekvát-
klorid
tartalomhoz
viszonyítva).
2009. 12. 01. 2010. 06. 01. 2014. 05. 31. 2019. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként gabonaféléken és élelmezési célra
nem alkalmas növényeken történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a klórmekvátot tartalmazó növényvédő szerek rozson és tritikálén
kívüli felhasználását, tekintettel a fogyasztók terhelésére, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes
szükséges adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a klórmekvátról szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön
figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a madarak és az emlősök védelme.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
282 *  282 Réz-
vegyületek:

réz-hidroxid
réz-oxiklorid

Réz-oxid
Bordeaux-i keverékCAS-szám: 20427-59-2 CIPAC-szám: 44.305

CAS-szám: 1332-65-6 or 1332-40-7 CIPAC-szám: 44.602

CAS-szám: 1317-39-1 CIPAC-szám: 44.603

CAS-szám: 8011-63-0 CIPAC-szám: 44.604Réz(II)-hidroxid
Diréz(II)-klorid-trihidroxid
Réz-oxid
Nem besorolt≥ 573 g/kg
≥ 550 g/kg

≥ 820 g/kg
≥ 245 g/kg
2009. 12. 01. 2010. 06. 01. 2014. 05. 31. 2016. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag baktériumölő és gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a rezet tartalmazó növényvédő szerek üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a rézvegyületekről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
Hárombázisú réz-szulfát CAS-szám: 12527-76-3 CIPAC-szám: 44.306 Nem besorolt ≥ 490 g/kg
A következő szennyező anyagoknak toxikológiai jelentősége van, ezért nem haladhatják meg az alábbi szinteket: Ólom: max. 0,0005 g/kg a réztarta-
lomhoz viszonyítva.
Kadmium: max.
0,0001 g/kg
a réztarta-
lomhoz
viszonyítva.
Arzén: max. 0,0001 g/kg
a réztarta-
lomhoz viszonyítva
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vizek és a nem célszervezetek védelme. Az ismert kockázatok tekintetében adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket (például pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni,
– az alkalmazott hatóanyag mennyisége. Gondoskodik arról, hogy az alkalmazás gyakoriságát és számát tekintve az engedélyezett mennyiség a kívánt hatás eléréséhez minimálisan szükséges mennyiség legyen.
Azokon a veszélyeztetett területeken, ahol a talaj rézzel való szennyezettsége aggodalomra ad okot, az engedélyező hatóságnak monitoring programokat kell indítania annak érdekében, hogy szükség szerint korlátozásokat – például maximálisan alkalmazható dózisokat – vezessen be.
283 *  283 Propa-
quizafop
CAS-szám: 111479-05-1 CIPAC-szám: 173 2-izopropilidén-
amino-oxietil (R)-2-
[4-(6-klór-kinoxalin-
2-il-oxi)feniloxi]-
propionát
≥ 920 g/kg
Toluol:
maximális tartalom
5 g/kg
2009. 12. 01. 2010. 06. 01. 2014. 05. 31. 2019. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a propaquizafopról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-
egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek és a nem célzott növények védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása),
– a nem célzott ízeltlábúak védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések.
284 *  284 Quizalo-
fop-P:

Quizalo-
fop-P-etil
Quizalofop-
P-tefurilCAS-szám: 100646-51-3 CIPAC-szám: 641.202


CAS-szám: 119738-06-6 CIPAC-szám: 641.226etil-(R)-2-[4-(6-
klór-kinoxalin-2-il-
oxi)fenoxi]-propionát(RS)-Tetrahidro-
furfuril-(R)-2-[4-
(6-klór-kinoxalin-
2-il-oxi)fenoxi]-
propionát≥ 950 g/kg

≥ 795 g/kg
2009. 12. 01. 2010. 06. 01. 2014. 05. 31. 2019. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a quizalofop-P-ről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a kereskedelmi forgalomba hozatalra gyártott technikai anyag specifikációját meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A vizsgálathoz használt, a toxicitási dossziékban szereplő anyagot össze kell hasonlítani a technikai anyag e specifikációjával, és annak alapján ellenőrizni kell,
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a nem célzott növények védelme. Gondoskodik továbbá arról, hogy az engedély feltételei között adott esetben szerepeljenek kockázatcsökkentő intézkedések (például pufferzónák kialakítása).
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.
285 *  285 Tefluben-
zuron
CAS-szám: 83121-18-0 CIPAC-szám: 450 1-(3,5-diklór-2,4-
difluor-fenil)-3-
(2,6-difluor-benzoil)-
karbamid
≥ 970 g/kg 2009. 12. 01. 2010. 06. 01. 2014. 05. 31. 2019. 11. 30. A. RÉSZ
Kizárólag üvegházi rovarölő szerként (mesterséges tápközegen vagy zárt hidroponikus rendszerekben) történő felhasználása engedélyezhető.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyező hatóság olyan kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy engedélyezze a teflubenzuront tartalmazó növényvédő szerek üvegházi paradicsomon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítania az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell győződnie arról, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll. A 6. számú mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a teflubenzuronról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. január 23-án véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ebben az átfogó értékelésben az engedélyező hatóság külön figyelmet fordít a következőkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodik arról, hogy adott esetben a felhasználás feltételei között szerepeljen megfelelő egyéni védőfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme. Üvegházban történő felhasználás esetén minimálisra kell csökkenteni az üvegházból kijutó szermennyiséget, amely semmi esetre sem érheti el jelentős mennyiségben a közelben található víztesteket,
– a méhek védelme, melyek üvegházba történő bejutását meg kell akadályozni,
– az üvegházba szándékosan betelepített beporzó méhcsaládok védelme,
– a kondenzvíz, a szivárgóvíz és a tápközeg biztonságos elhelyezése annak érdekében, hogy ki lehessen zárni a nem célszervezetekre jelentett kockázatokat, valamint a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését.
Az engedély feltételei között adott esetben szerepelniük kell kockázatcsökkentő intézkedéseknek.