A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi C. törvény

a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló – módosított – 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a 2003. április 12-i ügydöntő országos népszavazás pénzügyi támogatásáról szóló 114/2002. (XII. 23.) OGY határozatban, a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti hírügynökség európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási feladatainak költségvetési többlettámogatásáról szóló 10/2003. (II. 19.) OGY határozatban, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 44/2003. (IV. 16.) OGY határozatban, a Magyar Köztársaság részvételéről a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alapjainak tizenharmadik feltöltésében szóló 59/2003. (V. 28.) OGY határozatban, és a közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke-emelésére szolgáló költségvetési célelőirányzat felosztásáról szóló 77/2003. (VI. 24.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 4 938 219,9 millió forint, azaz négymillió-kilencszázharmincnyolcezer-kettőszáztizenkilenc egész kilenctized millió forint bevétellel,

b) 5 670 639,4 millió forint, azaz ötmillió-hatszázhetvenezer-hatszázharminckilenc egész négytized millió forint kiadással és

c) 732 419,5 millió forint, azaz hétszázharminckettőezer-négyszáztizenkilenc egész öttized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A központi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, jogcímcsoportonként, jogcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések

3. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2003-ban a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 72 805,6 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

b) 162 566,4 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

c) 457 597,3 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

d) 258 835,6 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a belföldi és a külföldi hitelezők javára,

e) 838 720,6 millió forint összegben fizetett vissza forint-államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőknek,

f) 8518,2 millió forint összegű kincstári takarékkötvény-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

g) 36,0 millió forint összegben fizetett vissza devizakötvényeket a külföldi hitelezőknek.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 3. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 2003-ban

a) 649 811,1 millió forint összegben növelte a forintállamkötvény állományát,

b) 101,2 millió forint összegben növelte a forinthitelek állományát,

c) 83 652,5 millió forint összegben növelte a devizahitelek állományát.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2003-ban az e törvény 3. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 1 109 774,7 millió forint összegű forintállamkötvényt értékesített,

b) 191 565,0 millió forint összegben devizahitelt vett fel,

c) 497 740,0 millió forint összegű deviza-államkötvényt értékesített.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 3. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében, illetve az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése céljából

a) 288 380,4 millió forinttal az államkötvények állományát,

b) 86 755,8 millió forinttal a kincstárjegyek állományát növelte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó (e kettő a továbbiakban: normatív hozzájárulások), valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés, illetve a helyi önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül. A normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatai és pénzforgalmi teljesítése országosan összesített alakulásának jogcímenkénti összegét, a 3. számú melléklet tartalmazza. * 

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a helyi önkormányzatok év közben együttesen 4895,0 millió forint összegben mondtak le normatív hozzájárulásokról és normatív, kötött felhasználású támogatásokról, valamint intézményátadás következtében 97,5 millió forint összegben nem jogosultak e támogatásokra, továbbá elismeri, hogy intézményátvétel miatt 2,3 millió forinttal ugyanezen előirányzatok megnövekednek. A módosított előirányzatokat a PM–BM R. tartalmazza. * 

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés előirányzatainak a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az Áht. 64. §-ának (7) bekezdése szerint történt elszámolás alapján a következők:

a) visszafizetési kötelezettség 3902,4 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 2640,2 millió forint,

c) amelyek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 2003. év után előírt tartozása 1262,2 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódóan normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatás előirányzatokat saját számításaik alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal magasabb mértékben vették igénybe, az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint, 127,5 millió forint igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM R. tartalmazza. * 

(5) A helyi önkormányzatokat az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése alapján

a) központosított előirányzat jogcímen egyenlegében 70,5 millió forint,

b) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 79,9 millió forint,

c) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása jogcímen 1937,9 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 2349,0 millió forint,

e) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 86,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. * 

(6) A jövedelemkülönbség-mérséklés számítása során valorizált iparűzési adóbevételüket csökkentő helyi önkormányzatokat az adóerő-képesség teljes körű elszámolásából 1036,3 millió forint illeti meg.

(7) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. §-ának (5) bekezdése alapján végzett ellenőrzések megállapítása szerint a helyi önkormányzatokat

a) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 146,6 millió forint,

b) központosított előirányzat jogcímen 16,5 millió forint,

c) az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen egyenlegében 8,8 millió forint,

d) a kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz kapott előirányzatból 0,6 millió forint,

e) céltámogatások jogcímen 42,1 millió forint,

f) a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

g) a céljellegű decentralizált támogatás jogcímen 0,2 millió forint,

h) a 2002. december 31-én feladattal terhelt központosított és normatív, kötött felhasználású támogatásból fel nem használt 0,7 millió forint

visszafizetése terheli, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM R. tartalmazza. * 

(8) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az éves beszámoló szerinti visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje 2004. március 25. A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség 2004. március 26. napjától keletkezik.

(9) Az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó, helyi önkormányzatokat érintő pótlólagos állami támogatások, illetve visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM R. hatálybalépését követő 15. nap. * 

(10) Amennyiben a (8)–(9) bekezdésekben meghatározott határidőt követő 90 napon belül a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000–01031496–00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a 10032000–01034004–00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, a Kincstár az Áht. 64/A. §-ának (6) bekezdése alapján intézkedik a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(11) Azon önkormányzatok részére, amelyek saját elszámolásuk alapján pótlólagos támogatásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül 3691,4 millió forint összegű támogatás átutalásáról rendelkezett.

8. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 2003. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatási előirányzatának felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatának felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 37 890,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5918,7 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2884,1 millió forint.

9. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Költségvetési Törvény 58. §-ának (7) bekezdése alapján a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a központi költségvetésbe befizetett összesen 31 510,0 millió forinttal szemben 33 997,0 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, ennek alapján maradvány nem keletkezett, ezért a Munkaerőpiaci Alapot térítés nem illeti.

10. § Az Országgyűlés

a) jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő, valamint tartalékfeltöltési előirányzatainak teljesítését a 14. számú melléklet szerint;

b) tudomásul veszi, hogy az ÁPV Rt. 2003-ban a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján 41 983,0 millió forintot fizetett be a központi költségvetésbe.

11. § Az egyházi közoktatási intézményfenntartókat 1408,9 millió forint egyszeri – a 2003. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló – közoktatási kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 1. számú melléklet, XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzata terhére 2004 decemberében.

12. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETÉLÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

14. § (1) A Kincstár által kezelt, állami kölcsönből, illetőleg állami alapjuttatás járadékából fennálló követelések állománya 2003. december 31-én 11 129,5 millió forint, amelyből 1162,8 millió forint a kölcsön típusú, 9966,7 millió forint a járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 15 906,7 millió forint követelés 2003. év során a következők szerint változott:

a) a 2003. évben befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 9,2 millió forint volt, a járadékjellegű befizetések 1759,6 millió forintot tettek ki,

b) a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek miatt 3008,5 millió forinttal csökkent, míg felszámoláshoz kapcsolódóan befizetett követelésbejelentési díj miatt összesen 0,1 millió forinttal emelkedett a követelésállomány összege.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetésen felül e követelésekhez kapcsolódva 2003. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 0,4 millió forint mozgójáradék, továbbá

b) 25,8 millió forint szerződéses és késedelmi kamat

befizetése.

15. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2004. december 31-éig

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) a központi költségvetésnek a pénzbeli kárpótlás alapján megállapított életjáradék-visszatérítése jogcímén 0,9 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” számlára,

b) a központi költségvetés

ba) a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 65,8 millió forintot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) 10032000-01301108-00000000 „NYUFIG Ellátási számla” javára,

bb) közgyógyellátás finanszírozása jogcímén 5,3 millió forintot az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) a 10032000-00280161-00000000 „OEP Lebonyolítási számla” javára

térítsen meg.

16. § Az Országgyűlés

a) az Ny. Alapnak a 19. § c) pontjában megállapított 39 008,5 millió forint, valamint

b) az E. Alapnak a 21. § c) pontjában megállapított 309 958,9 millió forint összegű hiányát

a KESZ hitelállományából 2004. december 31-éig elengedi.

17. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2004. december 31-éig

a) a Munkaerőpiaci Alap a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. §-ának (3) bekezdése alapján 1016,9 millió forintot a NYUFIG „Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj” 10032000–00284770–00000000 számú (technikai) számla javára térítsen meg,

b) az Ny. Alap a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi CXIX. törvény 21. §-ának b) pontjában előírt befizetési kötelezettség alapján a központi költségvetésnek a „régi” korengedményes nyugdíj tartozásállományából, 2003. évben a NYUFIG által beszedett bevételek jogcímén, 9,4 millió forintot utaljon át a 10032000-01034004-00000000 számú „Különleges bevételek” számlára.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Első fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2003. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke

18. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítás alrendszerének az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó 2003. évi költségvetése végrehajtását

a) 2 526 531,3 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonhatezer-ötszázharmincegy egész háromtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 2 875 498,7 millió forint, azaz kettőmillió-nyolcszázhetvenötezer-négyszázkilencvennyolc egész héttized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 348 967,4 millió forint, azaz háromszáznegyvennyolcezer-kilencszázhatvanhét egész négytized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2003. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második fejezet

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

19. § Az Országgyűlés az Ny. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 501 094,1 millió forint, azaz egymillió-ötszázegyezer-kilencvennégy egész egytized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 540 102,6 millió forint, azaz egymillió-ötszáznegyvenezer-egyszázkettő egész hattized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 39 008,5 millió forint, azaz harminckilencezer-nyolc egész öttized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési előirányzat-maradványát 1956,0 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 3118,7 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Harmadik fejezet

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

21. § Az Országgyűlés az E. Alap 2003. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 025 437,2 millió forint, azaz egymillió-huszonötezer-négyszázharminchét egész kettőtized millió forint bevételi főösszeggel,

b) 1 335 396,1 millió forint, azaz egymillió-háromszázharmincötezer-háromszázkilencvenhat egész egytized millió forint kiadási főösszeggel,

c) 309 958,9 millió forint, azaz háromszázkilencezer-kilencszázötvennyolc egész kilenctized millió forint hiánnyal

jóváhagyja.

22. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési előirányzat-maradványát 2061,7 millió forint összegben jóváhagyja, amelyből az előző évi előirányzat-maradvány összege 397,1 millió forint.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 2219,4 millió forint előző évi előirányzat-maradványnak a felhasználását tartalmazzák.

Negyedik fejezet

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

23. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél az állampolgárok tájékoztatásával kapcsolatos, 2003. évre áthúzódó feladatok végrehajtására 83,7 millió forint 2003. évi felhasználását,

b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra történt 2003. évi felhasználást a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 5316,5 millió forint összegben.

24. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény

a) 62. §-ának c) pontja és 63. §-ának (3) bekezdése szerint a köztisztviselők illetményhelyzetének javítását szolgáló kifizetések fedezetére

aa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 746,3 millió forint,

ab) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 751,5 millió forint,

b) 63. §-a (2) és 71. §-a (5) bekezdésére figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra

ba) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 548,1 millió forint,

bb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál 787,4 millió forint,

c) 63. §-ának (4) bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél összesen 206,0 millió forint,

d) 69. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján

da) az Ny. Alapból finanszírozott nyugellátás (ideértve az E. Alapot is) részeként a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás jogcím és 3. Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés jogcím előirányzatainak,

db) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 1. Terhességi-gyermekágyi segély jogcímcsoport előirányzatnál 5,6 millió forint, a 2. Táppénz jogcímcsoportnál 38,1 millió forint, a 6. Gyermekgondozási díj jogcímcsoport előirányzatnál 17,0 millió forint, a 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 135,0 millió forint és az 5. Gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoportnál 717,8 millió forint,

e) 71. §-ának (1) bekezdése alapján a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatból a Fiumei úti ingatlan rekonstrukciójára 4566,9 millió forint,

f) 71. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján

fa) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1510,7 millió forint, a nyilvántartási rendszer korszerűsítésére, fejlesztésére 268,7 millió forint,

fb) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím előirányzatnál informatikai fejlesztésekre 1663,8 millió forint,

g) 71. §-ának (4) bekezdése alapján a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. Postaköltség és egyéb kiadások jogcím előirányzatából a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány támogatásával összefüggésben 50,0 millió forint

felhasználása történt meg.

25. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 73. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak a feltételek teljesülésének hiányában nem kerültek végrehajtásra.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény

a) 16. §-ának a) pontjában előírt visszatérítési kötelezettséget az Ny. Alap, 16. §-ának b) pontjában foglaltakat a központi költségvetés,

b) 18. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti térítési kötelezettséget a Munkaerőpiaci Alap, illetve a központi költségvetés

teljesítette.

26. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a 2003. évi kormányzati létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a nyugdíjbiztosítási költségvetési szerveknél felmerült kiadásokból az Alap kezelője az Ny. Alapnál 33,1 millió forintot, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-a (6) bekezdésében foglaltak szerint, az Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata terhére számoljon el.

27. § Az Országgyűlés az Ny. Alap mérlegét a 11. számú melléklet és az E. Alap mérlegét a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

NEGYEDIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HÁROMÉVES KERETEIRŐL SZÓLÓ 2003. ÉVI CXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

28. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

(7) * 

(8) * 

(9) * 

(10) * 

(11) * 

(12) * 

(13) * 

(14) * 

(15) * 

(16) * 

(17) * 

(18) A 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kö.tv.) 1. számú melléklete a következők szerint módosul:

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal cím támogatási előirányzata 60 885,5 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 36 255,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 11 405,4 millió forintra változik. A módosítással összefüggésben az 1–13. cím összesen kiadási előirányzata 152 273,4 millió forintra, támogatási előirányzata 125 657,1 millió forintra változik.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék jogcímcsoport bevételi előirányzata 24 977,0 millió forintra változik. Az 1. Osztalékbevételek alcím kiegészül a 2. Egyéb osztalékok jogcímcsoporttal, melynek bevételi előirányzata 230,0 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 32. Adósságátvállalás és tartozáselengedés cím kiegészül az 1. A Nemzeti Autópálya Rt. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 32 350,0 millió forint, a 11. A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása alcímmel, melynek kiadási előirányzata 2750,0 millió forint, a 12. Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 121,3 millió forint, a 13. Külföldi követelések elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 74,1 millió forint, a 14. A „100 Tagú Budapest Cigányzenekar” Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 31,7 millió forint, a 15. A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése alcímmel, melynek kiadási előirányzata 1004,1 millió forint.

A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet kiadási főösszege 1 316 799,2 millió forintra, bevételi főösszege 4 646 745,1 millió forintra, támogatási főösszege 125 657,1 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló előirányzatok alcím, 6. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése jogcímcsoport, 6. Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének támogatása jogcím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 1800,0 millió forintra változik.

A XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet kiadási főösszege 26 230,4 millió forintra, támogatási főösszege 23 400,2 millió forintra változik.

(19) A Kö.tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:

A LXIII. Munkaerőpiaci Alap fejezet, 15. Nonprofit szektorbeli munkavállalás támogatása cím kiadási előirányzata 470,0 millió forintra változik, a fejezet kiegészül a következő 16. KSH régiós átalakítás támogatása címmel, melynek kiadási előirányzata 130,0 millió forint.

(20) A Kö.tv. 11. számú mellékletének adatai a következők szerint változnak:

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím, 7. Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím, 3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoport bevételi előirányzata 10 934,8 millió forintra, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím kiadási előirányzata 254 100,0 millió forintra, 2. Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím kiadási előirányzata 22 800,0 millió forintra, 3. Vénykezelési díj jogcím kiadási előirányzata 2100,0 millió forintra, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. Kötszertámogatás jogcím kiadási előirányzata 4100,0 millió forintra, 3. Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím kiadási előirányzata 39 700,0 millió forintra változik, a 4. Egészségbiztosítás egyéb kiadásai alcím, 4. Egyéb kiadások jogcímcsoport kiegészül az 5. Gyógyszergyártók ellentételezése jogcímmel, amelynek kiadási előirányzata 4000,0 millió forint.

A LXXII. fejezet összesen kiadási előirányzata 1 452 347,8 millió forintra, összesen bevételi előirányzata 1 124 898,0 millió forintra, a főösszegek egyenlege –327 449,8 millió forintra változik.

(21) A Kö.tv. 13. számú melléklete helyébe e törvény 15. számú melléklete lép.

29. § * 

Vegyes és záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 32. §-ban foglaltakat 2004. január 1. napjától kezdődően visszamenőlegesen alkalmazni kell.

31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 72. §-ának (6) bekezdésében a „2004. évben” szövegrész hatályát veszti.

(2) A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 71. §-ának a) pontjában a „4. jogcímcsoport 1., 2. és 3. jogcím” szövegrész „4. jogcímcsoport 2. és 3. jogcím” szövegrészre, a 72. §-ának (1) bekezdésében a „belül, továbbá 4. Gyógyszertámogatás” szövegrész „belül, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoporton belül, továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás” szövegrészre, a 75. §-ának (2) bekezdésében a „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő többletbevételek” szövegrész „3. Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek jogcímcsoporton az előirányzaton felül teljesülő – a gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések nélküli – többletbevételek” szövegrészre változik, 78. §-ának (2) bekezdésében a „48,0 millió forint” szövegrész „110 millió forint” szövegrészre, a „18,0 millió forint” szövegrész „20 millió forint” szövegrészre, a „4200,0 millió forint” szövegrész „5300,0 millió forint” szövegrészre, az „1000,0 millió forint” szövegrész „1200,0 millió forint” szövegrészre változik.

(3) * 

32. § * 

1. számú melléklet a 2004. évi C. törvényhez

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlés Hivatala
1 Országgyűlés hivatali szervei 12 408,7 12 523,7
1 Működési költségvetés 550,0 751,1
1 Személyi juttatások 6 964,0 6 884,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 741,4 1 712,5
3 Dologi kiadások 2 627,3 2 851,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 57,6
2 Felhalmozási költségvetés 24,4
1 Intézményi beruházási kiadások 337,0 935,7
2 Felújítás 1 289,0 1 491,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,1
3 Kölcsönök 14,7 14,7
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 511,4
1 Működési költségvetés 52,4
1 Személyi juttatások 301,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,6
3 Dologi kiadások 103,7
2 Felhalmozási költségvetés 46,1
1 Intézményi beruházási kiadások 84,7
2 Felújítás 6,1
3 Kölcsönök 4,3 0,3
1–2. cím összesen: 12 958,7 550,0 12 408,7 14 587,2 889,0 13 035,1
5 Közbeszerzések Tanácsa 153,9 160,1
1 Működési költségvetés 668,8 748,5
1 Személyi juttatások 282,3 302,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 94,1 94,9
3 Dologi kiadások 405,5 293,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 30,3
2 Felújítás 10,8 10,6
3 Kölcsönök 5,0 5,0
5. cím összesen: 822,7 668,8 153,9 736,3 753,5 160,1
6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0 109,9
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2
2 FIDESZ – Magyar Polgári Párt 817,4 817,4
3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0
4 Magyar Demokrata Fórum 284,1 283,4
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
1 Munkáspárt 39,8 39,6
3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0
7 Centrum Párt 69,4 69,4
6–7. cím összesen: 2 658,9 2 657,9
10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 4 529,5 3 817,5
2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0
11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió műsorterjesztési költségeire 6 999,2 6 620,8
12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió műsorterjesztési költségeire 1 096,4 1 265,8
13 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8 7 191,8
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 522,2 1 622,2
15 Üzemben tartási díj pótlása 20 397,0 20 397,0
16 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése 6 000,0 6 000,0
2 Európai uniós ismeretek bővítésével kapcsolatos műsorterjesztési kiadásokra 500,0
17 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 180,0
18 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 120,0
10–18. cím összesen: 48 396,1 48 375,1
Összesen: 64 836,4 1 218,8 12 562,6 66 356,5 1 642,5 13 195,2

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal 716,3 948,3
1 Működési költségvetés 1,1
1 Személyi juttatások 278,8 445,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 89,2 91,2
3 Dologi kiadások 257,0 293,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,8
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
1 Intézményi beruházási kiadások 89,3 118,5
2 Felújítás 1,8
3 Kölcsönök 2,0 3,0 0,9
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 144,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 102,0
3 Dologi kiadások 42,0
Összesen: 860,3 860,3 954,0 3,1 948,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Alkotmánybíróság 1 057,1 1 162,6
1 Működési költségvetés 8,7 13,6
1 Személyi juttatások 583,0 683,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 191,6 228,3
3 Dologi kiadások 237,9 220,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,1
2 Felhalmozási költségvetés 34,7 41,0
1 Intézményi beruházási kiadások 58,0 33,5
2 Felújítás 30,0 26,3
4 Kormányzati beruházás 12,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 12,4
2 Célelőirányzatok
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány elszámolása
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3
Összesen: 1 100,5 43,4 1 057,1 1 217,4 54,6 1 162,6

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Országgyűlési Biztos Hivatala 1 031,6 1 087,7
1 Működési költségvetés 1,3
1 Személyi juttatások 565,0 607,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 182,4 195,9
3 Dologi kiadások 280,5 193,4
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,7 42,2
3 Kölcsönök 0,5 0,5
Összesen: 1 031,6 1 031,6 1 039,1 1,8 1 087,7

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Állami Számvevőszék 5 850,9 6 278,2
1 Működési költségvetés 19,0 14,3
1 Személyi juttatások 3 158,0 3 409,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 988,4 1 066,1
3 Dologi kiadások 1 113,3 821,3
2 Felhalmozási költségvetés 1,0 4,3
1 Intézményi beruházási kiadások 232,3 314,6
2 Felújítás 378,9 338,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
3 Kölcsönök 1,8 1,8
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 EU-hoz való csatlakozás programja
1 ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés 46,0 46,0
1 Működési költségvetés 2,7
1 Személyi juttatások 2,0 0,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,7 0,2
3 Dologi kiadások 33,3 4,9
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,5
3 Célelőirányzatok
2 Előző évi maradványelszámolás
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 19,0
Összesen: 5 916,9 20,0 5 896,9 5 993,9 23,1 6 324,2

VI. BÍRÓSÁGOK

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Bíróságok 40 248,7 45 471,0
1 Működési költségvetés 4 121,1 4 109,8
1 Személyi juttatások 28 303,6 29 198,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8 923,8 9 377,3
3 Dologi kiadások 6 159,6 7 560,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 83,4
2 Felhalmozási költségvetés 8,6 964,0
1 Intézményi beruházási kiadások 695,3 1 243,5
2 Felújítás 285,1 48,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 231,6
4 Kormányzati beruházás 2 077,1
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 3 070,0 2 425,2
2 Felhalmozási költségvetés 393,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 869,6
4 Kormányzati beruházás 3 070,0 487,3
2 Ptk. alapján történő kártérítés 10,0 3,7
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
3 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE program
1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU 0103–02)
1 Működési költségvetés 252,2 138,8
3 Dologi kiadások 252,2 138,8
2 Bírósági informatikai rendszer- és hálózatfejlesztés (HU 0007–02)
2 Felhalmozási költségvetés 432,7 128,7
1 Intézményi beruházási kiadások 432,7 51,0
4 Be. törvény módosításából eredő létszámfejlesztés és egyéb többletek 1 419,6 18,9
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 606,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 139,6
3 Dologi kiadások 390,5
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 283,5
5 Szabálysértési törvény módosításából eredő létszámfejlesztések 860,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 404,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 138,0
3 Dologi kiadások 102,6
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 216,0
6 A Pp. módosításából eredő többletek 444,3 177,3
1 Működési költségvetés 14,8
1 Személyi juttatások 159,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 17,6
3 Dologi kiadások 267,0
7 A hatósági eljárásban közreműködők díjának rendezése miatti fejlesztés 1 222,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 150,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 72,1
8 A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének energia- és licencdíjai 550,0 295,5
1 Működési költségvetés 0,1
3 Dologi kiadások 550,0 129,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 95,7
9 Egyéb létszámfejlesztések (informatikusi, tisztviselői és teremőri álláshelyek) 162,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 40,4
3 Dologi kiadások 1,9
10 Hivatásos pártfogókkal kapcsolatos elszámolás 138,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,5
11 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 14,8
Összesen: 52 802,9 4 814,6 47 988,3 51 731,4 5 749,4 48 544,9

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Ügyészségek 18 981,6 19 449,2
1 Működési költségvetés 80,0 372,0
1 Személyi juttatások 11 760,2 12 040,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 522,5 4 015,3
3 Dologi kiadások 2 926,0 2 040,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,0 334,8
2 Felhalmozási költségvetés 933,3
1 Intézményi beruházási kiadások 642,9 497,2
2 Felújítás 150,0 169,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 174,0
4 Kormányzati beruházás 1 065,8
3 Kölcsönök 20,0 20,0 25,4 25,4
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Igazságszolgáltatás beruházásai 670,0 430,9
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 826,7
4 Kormányzati beruházás 670,0
2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás nemzeti programjai és kormányzati feladatai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
1 HU–0007–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 141,6 198,7
1 Intézményi beruházási kiadások 141,6 198,7
2 HU–0502–01 MKÜ országos informatikai fejlesztése
2 Felhalmozási költségvetés 604,6
1 Intézményi beruházási kiadások 604,6
Összesen: 20 497,8 846,2 19 651,6 21 388,0 1 529,4 19 880,1

X. MINISZTERELNÖKSÉG

Millió forintban

Cím-
szám

Al-
cím-
szám
Jog-
cím-
cso-
port-
szám

Jog-
cím-
szám

Előir.
csop.
szám
Ki-
emelt
előir.
szám

Cím-
név

Al-
cím-
név
Jog-
cím
csop.
név

Jog-
cím-
név

Előir.
csop.-
név


FEJEZET

2003. évi törvényi módosított előirányzat


2003. évi teljesítés
Kiemelt előirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás Kiadás Bevétel Támogatás
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 7 098,5 8 318,0
1 Működési költségvetés 4,0 105,9
1 Személyi juttatások 4 135,0 4 798,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 289,2 1 443,7
3 Dologi kiadások 1 670,9 1 554,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 4,4 5,5
3 Kölcsönök 7,0 4,0 6,3 3,7
2 Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság 3 821,5 5 257,1
1 Működési költségvetés 1 036,3 2 098,0
1 Személyi juttatások 899,8 946,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 298,0 310,1
3 Dologi kiadások 3 074,2 3 756,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,5 18,5
2 Felhalmozási költségvetés 3 268,2
1 Intézményi beruházási kiadások 462,1 4 774,0
2 Felújítás 121,2 142,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,8
4 Kormányzati beruházás 790,5
3 Kölcsönök 1,0 1,0 0,8
2 Magyar Közigazgatási Intézet 132,5 165,7
1 Működési költségvetés 123,9 1 059,3
1 Személyi juttatások 145,1 326,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,3 90,8
3 Dologi kiadások 33,8 179,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,8 448,9
2 Felhalmozási költségvetés 18,4
1 Intézményi beruházási kiadások 7,4 72,3
2 Felújítás 0,5
4 Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága 1 653,4 1 784,1
1 Működési költségvetés 70,8 633,1
1 Személyi juttatások 142,4 93,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 44,7 120,6
3 Dologi kiadások 194,3 513,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 203,2 1 343,2
2 Felhalmozási költségvetés 68,5
1 Intézményi beruházási kiadások 51,5 251,5
2 Felújítás 85,3 48,5
3 Kölcsönök 2,6 2,6
6 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal 491,2 945,6
1 Működési költségvetés 1,9
1 Személyi juttatások 162,3 160,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 55,3 54,7
3 Dologi kiadások 110,2 85,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 148,3 419,7
2 Felhalmozási költségvetés 2,5
1 Intézményi beruházási kiadások 15,1 14,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 351,2
7 Határon Túli Magyarok Hivatala 743,0 3 886,5
1 Működési költségvetés 0,5 2,8
1 Személyi juttatások 347,2 423,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 123,0 131,1
3 Dologi kiadások 235,3 402,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 951,5
2 Felhalmozási költségvetés 3,9
1 Intézményi beruházási kiadások 38,0 53,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 344,2
9 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 316,8 316,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 256,9
4 Kormányzati beruházás 316,8
2 Kormányzati távközlési célprogram 165,8 165,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 184,1
4 Kormányzati beruházás 165,8
4 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 208,6 72,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 53,3
4 Kormányzati beruházás 208,6
2 Célelőirányzatok
1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 77,7
1 Működési költségvetés 79,5
3 Dologi kiadások 95,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 282,9
2 Felhalmozási költségvetés 182,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,7
3 Kölcsönök 15,3 15,3
2 Országkép építés és tájékoztatási feladatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 96,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,2
3 Kulturális kiadványok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 60,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 10,8
5 Gazdaságfejlesztési eszközprogram
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,9
6 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítők kiadásaira 131,6
1 Működési költségvetés 2,1
1 Személyi juttatások 99,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,8
3 Dologi kiadások 27,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 108,1
7 Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola helyreállítása és egyéb épületek, építmények rendkívüli felújítása 202,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113,8
8 EU kommunikációs kormányzati feladatok 322,0
1 Működési költségvetés 0,1
13 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 784,8
14 Modernizációs és Európai Integrációs Program támogatása 150,0 104,3
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 130,2 66,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 31,7
15 A főtisztviselői, illetve a központi tisztikar illetményének finanszírozása 68,2
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 113,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 29,3
16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 953,0
1 Működési költségvetés 1,7
3 Dologi kiadások 1 400,0 1 039,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 117,8
17 Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 327,7 295,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 165,7 967,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,1
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 120,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 94,7
18 Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása 500,0 467,7
1 Működési költségvetés 0,3
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 63,0 2,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,0 112,2
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 367,0 505,5
20 Millenniumi vallási alap
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 169,2
24 Területfejlesztési PHARE programok működési kiadásai 750,0 750,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 750,0 768,2
27 Szabadkai Magyar Ház 154,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 154,0
28 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 440,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 175,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 265,0
29 Ukrán Országos Önkormányzat részére székház biztosítása 100,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
30 Kormányzati informatika támogatása 2 980,8 2 383,0
1 Működési költségvetés 50,2
3 Dologi kiadások 1 632,8 2 467,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 429,0
2 Felhalmozási költségvetés 13,5
1 Intézményi beruházási kiadások 1 348,0 49,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 803,2
32 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0
33 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása 280,0 221,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 214,0 3,3
34 Dokumentációs Központ bővítése, működtetése 95,0 95,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,5 95,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5
35 Vállalkozási övezetek támogatása 1 000,0 950,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 72,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 920,0
36 Kistérségi támogatási alap 2 000,0 1 900,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 160,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 840,0
37 Roma koordinációs és intervenciós keret 68,5 68,5
1 Működési költségvetés 20,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 68,5 39,3
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2
38 Konfliktuskezelési és jogvédő alap 26,5 24,8
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 26,5
39 Roma kulturális alap 173,0 184,5
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 8,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 173,0 165,2
41 Szigetközi térség rehabilitációjával kapcsolatos feladatok 99,2 157,2
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,5
3 Dologi kiadások 85,7 107,5
42 Mosoni-Duna fejl. terv és Mosonmagyaróvár bel. szak. rend. 65,0 65,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 65,0
44 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 079,0 984,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 079,0 12,1
54 Állami vezetők egészségügyi ellátása 47,0 47,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 47,0 47,0
56 EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása 93,5 42,4
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 63,5 10,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8,4
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4
57 Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása 79,1 74,5
1 Működési költségvetés 2,9
1 Személyi juttatások 11,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 3,6
3 Dologi kiadások 40,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 64,0 44,8
60 Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása 396,2 355,5
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 18,0
3 Dologi kiadások 48,5 139,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 279,7 237,7
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,3
62 Kistérségi megbízott hálózat működtetése 600,0 203,8
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 402,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 113,4
3 Dologi kiadások 84,6 44,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,8
64 A Szamos és Tisza folyók cianidszennyeződéséből adódó kormányzati feladatok koordinálására
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,2
70 Határon túli magyarok koordinációs kerete 560,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,0
71 Magyarság Hírnevéért Díj 7,0 7,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,0
72 Kisebbségekért Díj 7,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7,6
73 Szomszéd államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 292,7
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 292,7
75 A szomszédos országokban élő magyarok nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatása 1 200,0 1 710,3
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 710,1
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 200,0
79 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 127,3 0,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 127,3 9,6
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 43,9
80 Cigány tanulók ösztöndíj-támogatása
1 Működési költségvetés 0,8
3 Dologi kiadások 0,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,9
81 Szarvasi szlovák iskola bővítésének, felújításának támogatása
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 321,0
84 Határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése 1 958,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 17,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 6,2
3 Dologi kiadások 33,0
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 899,0
87 Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 11 300,0
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 199,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 385,0
3 Dologi kiadások 500,0 157,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 326,8
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 915,3 809,1
88 Társadalmi szervezetek és alapítványok pályázati támogatása 400,0 444,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 398,7
90 Területfejlesztési intézményekkel kapcsolatos kiadások
4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 639,0 639,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 639,0 637,5
91 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program
1 B.-A.-Z. Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 1 032,0
94 Területi információs rendszer működtetése 120,0 120,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 120,0
95 Területrendezési célfeladat 120,0 120,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 181,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 120,0 55,0
96 Esélyegyenlőségi szakmai feladatok 180,6
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0
97 2003. október 15-i földgázáremelés ellentételezése 2,2
98 Egyházi jogi személy által fenntartott, közfeladatokat ellátó, normatív állami támogatásra jogosult intézmények részére földgázáremelés ellentételezése 117,0
4 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány támogatása
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0
2 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 42,0 42,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 42,0 42,0
3 Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása 20,9 20,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 20,9 20,9
4 EU Kommunikációs Közalapítvány 1 500,0 2 150,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0 2 816,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 34,0
5 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 50,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0
6 Illyés Közalapítvány támogatása 1 021,2 1 021,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 021,2 1 021,2
7 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 1 135,0 1 435,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 135,0 1 135,0
8 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 663,0 663,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 663,0 663,0
9 Millenáris Kht. támogatása 312,5 312,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 312,5 1 100,0
10 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 225,0 225,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 225,0 225,0
11 Nagy Imre Alapítvány támogatása 15,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 15,7
12 Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása 25,0 25,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 25,0 25,0
14 Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány támogatása 14,6 14,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,6 14,6
15 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány 50,0 50,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 50,0 50,0
16 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 560,7 560,7
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 560,7 560,7
17 Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Társaság működésének támogatása 300,0 300,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 300,0
5 Egyházak támogatása
1 Egyházi közgyűjtemények támogatása 792,6 792,6
1 Működési költségvetés 1,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 792,6 792,6
2 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 500,0 500,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0 1 119,9
3 Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása 62,0 62,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 62,0 62,0
4 Hittanoktatás támogatása 3 601,5 3 601,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3 601,5 3 605,2
5 Egyházi alapintézmény-működés, szja rendelkezése és kiegészítése 8 933,3 8 933,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 8 933,3 8 976,4
6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 7 035,3 7 421,5
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 7 035,3 7 421,5
7 Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlanjuttatás 50,0 50,0
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 42,5
8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 1 424,0 1 424,0
1 Működési költségvetés 8,3
3 Dologi kiadások 3,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 424,0 1 424,0
9 Egyházi Kulturális Alap 500,0 500,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 4,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 1,5
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 320,8
10 Egyházi alapintézmények korrekciós támogatása 850,0 850,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 850,0 850,0
6 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 34,3 34,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34,3 34,3
2 Görög Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
3 Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata 84,4 84,4
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 84,4 84,4
4 Németek Magyarországi Országos Önkormányzata 165,6 165,6
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 165,6 165,6
5 Románok Magyarországi Országos Önkormányzata 48,3 48,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,3 48,3
6 Országos Cigány Önkormányzat 214,9 214,9
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 214,9 214,9
7 Lengyel Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
8 Örmény Országos Önkormányzat 33,3 33,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33,3 33,3
9 Szlovák Országos Önkormányzat 85,1 85,1
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 85,1 85,1
10 Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat 38,0 38,0
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 38,0 38,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 45,3 45,3
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 45,3 45,3
12 Ruszin Országos Önkormányzat 27,2 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2
13 Ukrán Országos Önkormányzat 27,2 27,2
1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27,2 27,2
7 EU-hoz való csatlakozás miniszterelnökségi nemzeti programja és kormányzati feladatai
1 PHARE támogatással megvalósuló programok
1 PHARE HU0010–01 Access 1999/2000
1 Működési költségvetés 232,0
3 Dologi kiadások 25,0 10,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 230,0 221,8
2 Felhalmozási költségvetés 275,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
2 PHARE HU0105–01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés 50,0 50,0
1 Működési költségvetés 750,0 100,6
3 Dologi kiadások 400,0 122,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0
5 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok 71,0 70,2
1 Működési költségvetés 104,0 61,5
3 Dologi kiadások 75,0 61,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
6 Diszkriminációellenes program 225,5 225,5
1 Működési költségvetés 483,0 7,3
3 Dologi kiadások 300,0 22,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 408,5
10 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) 576,7 476,7
1 Működési költségvetés 102,6 33,5
3 Dologi kiadások 150,9 28,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 61,0
2 Felhalmozási költségvetés 410,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 738,8
11 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) 2 508,5 2 508,5
1 Működési költségvetés 488,6
3 Dologi kiadások 433,6 31,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 954,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 517,9
12 Határon átnyúló CBC programok (HU 00XX) 367,7 367,7
1 Működési költségvetés 476,0
3 Dologi kiadások 67,7 71,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 300,0 501,5
2 Felhalmozási költségvetés 1 956,3
1 Intézményi beruházási kiadások 6,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 218,9
14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) 1 004,4 1 004,4
1 Működési költségvetés 453,2
3 Dologi kiadások 81,6 3,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 812,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 488,7
15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) 522,8 324,0
1 Működési költségvetés 371,3
3 Dologi kiadások 49,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 600,0
2 Felhalmozási költségvetés 742,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 987,8
16 INTERREG III. HU 02XX 211,2 211,2
1 Működési költségvetés 107,5 57,1
3 Dologi kiadások 75,3 3,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 66,1
2 Felhalmozási költségvetés 430,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 573,4
17 INTERREG III. HU 03XX 150,3 150,3
1 Működési költségvetés 87,9
3 Dologi kiadások 50,3 3,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés 351,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 439,7
18 Projekt Generation Facility 1 400,0 1 382,6
1 Működési költségvetés 337,5
3 Dologi kiadások 737,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0
19 PHARE ACCESS 2002. HU0210 62,5 62,5
1 Működési költségvetés 463,0
3 Dologi kiadások 141,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 384,3
20 PHARE ACCESS 2001. HU0104–03
1 Működési költségvetés 400,0 464,8
3 Dologi kiadások 24,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,0 440,4
21 PHARE HU0102–07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program
1 Működési költségvetés 153,5
3 Dologi kiadások 153,5
22 PHARE CBC program támogatással fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 60,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 6,0
24 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008) 78,2
1 Működési költségvetés 697,5
3 Dologi kiadások 434,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 450,4
2 Felhalmozási költségvetés 3 567,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 932,6
25 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 188,7
2 Felhalmozási költségvetés 218,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 722,2
26 Határon átnyúló CBC program (HU 01XX)
1 Működési költségvetés 187,7
3 Dologi kiadások 146,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 184,3
2 Felhalmozási költségvetés 750,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 696,4
27 PHARE Roma Társadalmi Integrációs Program
1 Működési költségvetés 118,6
3 Dologi kiadások 148,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 14,0
2 Felhalmozási költségvetés 712,4
1 Intézményi beruházási kiadások 713,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
2 ACQUIS átvételének nemzeti programja
1 Regionális és kistérségi rendszer kialakítása és működtetése 1 017,2 917,7
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 642,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 213,5
3 Dologi kiadások 161,5 25,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 543,6
2 Decentralizációs eljárásra történő intézményi felkészülés 1 257,0 629,4
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 857,0 172,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,3
2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 400,0
3 Nemek közötti esélyegyenlőség 21,0
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
3 Uniós projektek előkészítése 232,0 221,1
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 232,0 80,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,3
8 Támogatási célprogram
1 Területfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai 7 400,1 8 998,3
1 Működési költségvetés 200,0 195,0
3 Dologi kiadások 200,0 776,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 400,1 3 000,2
2 Felhalmozási költségvetés 1 920,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 000,0 13 799,1
3 Kölcsönök 13,5
3 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai
1 Működési költségvetés 4,8
3 Dologi kiadások 1,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9,7
2 Felhalmozási költségvetés 1,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2
10 Fejezeti tartalék 406,4 406,4 290,5
1–9. cím összesen: 105 981,9 12 565,1 93 416,8 111 192,1 19 562,0 96 415,8
10 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 1 064,8 1 092,6
1 Működési költségvetés 6,0 20,4
1 Személyi juttatások 608,3 634,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 203,6 206,3
3 Dologi kiadások 214,6 263,0
2 Felhalmozási költségvetés 7,9
1 Intézményi beruházási kiadások 42,3 62,5
2 Felújítás 2,0 1,9
3 Kölcsönök 16,5 11,5
10. cím összesen: 1 070,8 6,0 1 064,8 1 184,5 39,8 1 092,6
11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 7 608,4 7 566,6
1 Működési költségvetés 50,0 67,9
1 Személyi juttatások 4 498,3 4 610,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 447,9 1 484,5
3 Dologi kiadások 956,4 992,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 203,6 203,9
2 Felhalmozási költségvetés 83,4
1 Intézményi beruházási kiadások 428,1 264,7
2 Felújítás 105,6 102,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3
4 Kormányzati beruházás 46,0
5 Lakástámogatás 18,5 18,5
3 Kölcsönök 22,2 23,2
2 Információs Hivatal 7 548,5 7 473,4
1 Működési költségvetés 50,0 114,4
1 Személyi juttatások 2 977,0 3 062,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 953,2 980,5
3 Dologi kiadások 2 980,8 3 046,0
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 112,1 112,1
2 Felhalmozási költségvetés 270,6
1 Intézményi beruházási kiadások 485,2 434,7
2 Felújítás 78,0
4 Kormányzati beruházás 119,1
5 Lakástámogatás 12,2 12,2
3 Kölcsönök 16,7 16,7
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 12 932,9 12 799,8
1 Működési költségvetés 147,6 152,1
1 Személyi juttatások 6 866,0 7 008,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 197,7 2 243,2
3 Dologi kiadások 2 229,7 2 428,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 274,3 274,3
2 Felhalmozási költségvetés 782,3
1 Intézményi beruházási kiadások 1 386,5 1 811,3
2 Felújítás 104,0 91,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,4
4 Kormányzati beruházás 560,4
5 Lakástámogatás 22,3 19,7
3 Kölcsönök 23,0 23,0 39,9 39,8
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Beruházás
1 Rend és közbiztonsági beruházások
2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 725,5
3 Feladatfinanszírozási előirányzatok maradványának befizetése
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,4
11. cím összesen: 28 360,4 270,6 28 089,8 30 748,1 1 550,4 27 839,8
12 Tartalékok