A jogszabály mai napon ( 2023.09.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2004. évi CXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 2004. év november hónap 8. napján megtörtént, az Egyezmény 2004. év december hónap 8. napján hatályba lépett.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság (a továbbiakban: a Szerződő Felek) attól a kívánságtól vezérelve, hogy a közös államhatáron egyszerűsítsék és meggyorsítsák a közúti, vasúti és vízi határforgalom ellenőrzését, az alábbiak szerint állapodtak meg:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. Cikk

(1) A jelen Egyezmény tartalmazza az együttműködés elveit és szabályait az államhatárt átlépő személy- és áruforgalom, valamint a szállítóeszközök határforgalom ellenőrzése során.

(2) A Szerződő Felek a közúti, a vasúti és a vízi közlekedésben az államhatáron történő határforgalom ellenőrzés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében minden szükséges intézkedést megtesznek.

2. Cikk

A jelen Egyezmény értelmében a használt fogalmak jelentése a következő:

1. „Határforgalom ellenőrzés” - a Szerződő Felek azon jogszabályainak a végrehajtását jelenti, amelyet a személyek határátléptetése, valamint javak behozatala, kivitele és átvitele ellenőrzése során alkalmaznak, továbbá amelyek az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozására és más jogsértő cselekményeknek a megelőzésére, felderítésére és megszakítására irányulnak;

2. „Területi Állam” - az a Szerződő Fél, amelynek a területén a Szomszéd Állam szolgálati személyei és a szolgáltatást végzők tevékenységüket folytatják;

3. „Szomszéd Állam” - az a Szerződő Fél, amelynek szolgálati személyei a Területi Állam területén határforgalom ellenőrzést végeznek;

4. „Működési terület” - a Területi Államnak azt a részét jelöli, ahol a Szomszéd Állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzésére jogosultak;

5. „Szolgálati személy” - az a személy, aki a határforgalom ellenőrzésért felelős hatóság nevében jogosult a határforgalom ellenőrzésére, valamint a szolgálati felügyeletre jogosult személy;

6. „Javak” - a vám- és devizajogszabályok hatálya alá tartozó áruk, szállítóeszközök és egyéb értékek;

7. „Szolgáltatást végzők” - azon jogi személyeket jelenti, akik a Területi Államban a határátkelőhely területén határforgalom ellenőrzéssel összefüggő tevékenységet végeznek az erre kijelölt helyen, valamint ezek alkalmazottai;

8. „Határforgalom ellenőrző szolgálati hely” - a határforgalom ellenőrzésének céljából létrehozott határátkelőhely létesítménye vagy annak egy része;

9. „Távközlési és adatátviteli berendezések” - a vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök, a hálózatok, a műholdas kapcsolat eszközei, és a rádiókommunikációs technika berendezései, beleértve az antennarendszereket.

3. Cikk

(1) A Szerződő Felek egyszerűsítik és megkönnyítik a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzés végrehajtását.

(2) Ennek érdekében a Szerződő Felek kormányai a jelen Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodásban meghatározzák:

a) a közös államhatáron működő határátkelőhelyeket, azok jellegét, nyitvatartási idejét, ezek módosítását;

b) azokat az útvonalakat, amelyeken a Szomszéd Állam szolgálati személyei a Területi Államban a határforgalom ellenőrzését vasúti járműveken menet közben végzik;

c) a működési területet.

(3) A Szomszéd Állam szolgálati személyei a jelen Egyezmény alapján jogosultak határforgalom ellenőrzést végezni a Területi Államban.

4. Cikk

A Szerződő Felek fenntartják maguknak azt a jogot, hogy különleges esetekben, meghatározott ideig és átmenetileg, a határforgalom ellenőrzést áthelyezzék a másik Szerződő Fél területéről a saját területükre. Erről a Szerződő Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást.

5. Cikk

(1) Közúti forgalomban a működési terület magában foglalhatja:

a) a határátkelőhelyen kijelölt területet, ahol a Szomszéd Állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzést végzik;

b) egyéb létesítményeket;

c) az államhatár és a határforgalom ellenőrző szolgálati hely közötti közutat.

(2) A vasúti forgalomban a működési terület magában foglalhatja:

a) a Szomszéd Állam szolgálati személyei által végzett határforgalom ellenőrzés céljára a meghatározott vasútállomáson kijelölt hivatali helyiségeket;

b) a pályaudvar területén kijelölt vágányokat és a hozzájuk tartozó peronokat;

c) raktárakat;

d) utas és csomag ellenőrző helyiségeket;

e) álló helyzetben és menetközben a vasúti járműveket;

f) menet közbeni ellenőrzés esetén az államhatártól a pályaudvarig terjedő vasúti vonalszakaszt.

(3) A Szerződő Felek határforgalom ellenőrzésért felelős hatóságai a vasúti szervekkel egyetértésben meghatározzák azokat a személyszállító vonatokat, amelyeken a határforgalom ellenőrzését menetközben végzik. A Szerződő Felek vasútjai kötelesek biztosítani a menet közbeni ellenőrzéshez szükséges feltételeket.

II. Rész

Határforgalom ellenőrzés

6. Cikk

(1) A működési területen a Szomszéd Állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzését a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhangban, saját államuk belső jogszabályai és egyéb előírásai alapján végzik. A Szomszéd Állam szolgálati személyei ezeket a jogszabályokat azonos terjedelemben, azonos módon és ugyanazon jogkövetkezménnyel alkalmazzák, mintha ezt a saját államuk területén végeznék.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a működési területen végrehajtott hivatalos cselekményeket úgy kell tekinteni, mintha azokat a Szomszéd Államnak a határátkelőhelyhez legközelebb található helységében hajtották volna végre.

(3) A Szomszéd Államnak az (1) bekezdésben szereplő jogszabályainak és egyéb előírásainak a működési területen történt bármiféle megsértését úgy kell tekinteni, mintha az ilyen jogszabálysértést a (2) bekezdésben hivatkozott helységben követték volna el.

(4) Más esetekben a Területi Állam jogát kell alkalmazni, amennyiben a jelen Egyezmény nem állapít meg kivételeket.

7. Cikk

(1) A jelen Egyezmény 6. Cikk (1) bekezdésben hivatkozott jogkörök magukban foglalják az őrizetbe vétel, a visszairányítás és a kényszer-visszaszállítás jogát. A Szomszéd Állam szolgálati személyei azonban nem jogosultak arra, hogy a másik Szerződő Fél állampolgárát a Területi Államban őrizetbe vegyék, fogva tartsák, vagy őt a Szomszéd Államba kísérjék. Jogosultak azonban arra, hogy ezen személyt elővezessék a Területi Államban lévő határforgalom ellenőrző szolgálati helyükre. Amennyiben a határforgalom ellenőrzés a másik Szerződő Fél területén menetközben történik, az érintett személyt a Területi Állam határforgalom ellenőrző szolgálati helyére is elővezethetők a tényállás megállapítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésbe a Területi Állam szolgálati személyeit azonnal be kell vonni.

(3) A jelen cikk rendelkezései nem érintik a Területi Állam menedékjogra vonatkozó jogszabályait.

8. Cikk

(1) A működési területen a kiléptető Szerződő Fél szolgálati személyei által végzett határforgalom ellenőrzés megelőzi a beléptető Szerződő Fél szolgálati személyei határforgalom ellenőrzését, kivéve, ha a kiléptető Szerződő Fél szolgálati személyei ezt elmulasztották és erről értesítik a Szomszéd Állam szolgálati személyeit.

(2) A beléptető Szerződő Fél szolgálati személyei által megkezdett határforgalom ellenőrzés után a kiléptető Szerződő Fél szolgálati személyei már nem jogosultak határforgalom ellenőrzést végezni. Indokolt esetben, a kiléptető Szerződő Fél szolgálati személyei jogosultak a beléptető Szerződő Fél szolgálati személyeinek előzetes egyetértése után, megismételt határforgalom ellenőrzést végezni.

9. Cikk

(1) A Szerződő Felek szolgálati személyei kölcsönös megállapodással eltérhetnek a jelen Egyezmény 8. Cikk (1) bekezdésében előírt sorrendtől, ha ezt a határforgalom ellenőrzés meggyorsítás igényli. Ez esetben a beléptető Szerződő Fél szolgálati személyei csak a kiléptető Szerződő Fél határforgalom ellenőrzésének befejezése után vehetnek személyeket őrizetbe, irányíthatnak vissza, vagy foglalhatnak le javakat. A kiléptető Szerződő Fél szolgálati személyeit elsőbbség illeti meg az érintett személy őrizetbe vétele, vagy a javak lefoglalása során.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a Területi Államban végzett határfogalom ellenőrzés során beszedett vagy szolgálati célból magukkal vitt pénzösszegek, egyéb értékek és a lefoglalt vagy visszatartott javak átvihetők a Szomszéd Állam területére.

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a szolgáltatást végzők által, az engedélyezett tevékenységük során beszedett és átvitt pénzösszegek és egyéb értékek tekintetében is.

(4) A határforgalom ellenőrzését a Szerződő Felek szolgálati személyei közösen is végezhetik.

10. Cikk

(1) Azok a javak, amelyeket a Szomszéd Állam szolgálati személyei a kiléptető ellenőrzés során a Szomszéd Államba visszairányítottak, vagy amelyeket a Területi Állam beléptető ellenőrzésének megkezdése előtt az érdekelt személy kérelmére a Szomszéd Állam területére visszavisznek, nem tartoznak a Területi Állam kiviteli jogszabályainak hatálya alá, sem pedig ezen állam kiléptető ellenőrzési eljárása alá.

(2) A beléptető Szerződő Fél szolgálati személyei által visszairányított személyeknek a kiléptető Szerződő Fél területére való visszatérését nem lehet megtagadni. Szükség esetén ezt a személyt a Szerződő Felek szolgálati személyei kényszerrel is visszaszállíthatják. A Szerződő Felek szolgálati személyei nem tagadhatják meg továbbá azon javaknak a visszaszállítását és a visszafogadását sem, amelyeknek a behozatalát a beléptető Szerződő Fél szolgálati személyei nem engedélyezték.

(3) A jelen cikkben említett intézkedések végrehajtása során a Szerződő Felek szolgálati személyei kölcsönösen tájékoztatják és segítik egymást.

11. Cikk

(1) A Szerződő Felek szolgálati személyei kölcsönösen tájékoztatják egymást a fellépő forgalmi akadályokról és az időszakosan vagy ideiglenesen bevezetett forgalomkorlátozásokról.

(2) A Szerződő Felek szolgálati személyei a határátkelőhelyeken bekövetkező várakozások csökkentése, a forgalmi akadályok megelőzése és megszüntetése érdekében e célból létrehozott munkacsoportjaik útján, összehangolt, együttes intézkedéseket tesznek.

12. Cikk

(1) Azokban az esetekben, amikor ezt gazdasági vagy társadalmi érdekek indokolják, a Szerződő Felek határforgalom ellenőrző illetékes hatóságai engedélyezhetik az államhatár ideiglenes megnyitását a személyeknek és a javaknak az állandó határátkelőhelyeken kívüli átléptetése céljából.

(2) A határátkelőhelyen kívüli államhatár átlépéséről szóló kérelmet a tervezett időpont előtt, lehetőség szerint 30 (harminc) nappal előbb kell benyújtani.

(3) A Szerződő Felek felhatalmazzák Kormányaikat, hogy a két állam közötti kulturális, gazdasági és társadalmi kapcsolatok fejlesztése, az állami és egyházi ünnepeken való részvétel, továbbá a határmenti térségben található műemlékek és természeti értékek megtekintése, valamint a turistautak használata érdekében nemzetközi szerződéseket kössenek. Ezen nemzetközi szerződés tartalmazza azokat a határátlépési pontokat, ahol meghatározott forgalom keretében lehetővé válik a közös államhatár átlépése az állandó határátkelőhelyeken kívül is.

III. Rész

Szolgálati személyek

13. Cikk

(1) A Szerződő Felek szolgálati személyei a jelen Egyezményből származó feladataik teljesítése során a közös államhatárt érvényes szolgálati célú határátlépési igazolvánnyal, illetve névjegyzék alapján jogosultak átlépni, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a szolgálati célú határátlépésekhez szükséges okmányok egységesítéséről szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A szolgálati személy feladata ellátásához, a működési terület megközelítése érdekében bármely határátkelőhelyen jogosult átlépni a magyar-horvát államhatárt.

(3) A szolgálati személy jogosult a működési területen, valamint - ha a működési terület pályaudvaron van - a pályaudvarnak a közönség számára nyitva álló területén a szolgálata ellátásának időtartama alatt akadálytalanul tartózkodni.

14. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyei a Területi Államban szolgálatuk ellátása céljából, valamint a működési területre oda- és visszautazáshoz viselhetik szolgálati egyenruhájukat, szolgálati jelvényüket és szolgálati fegyverüket (maroklőfegyver), valamint magukkal vihetik a szükséges szolgálati felszerelésüket, beleértve a szolgálati kutyáikat is. A Területi Államban fegyvert csak jogos védelemből és végszükségből használhatnak.

(2) A szolgálati fegyvert viselő szolgálati személy csak a működési területéhez legközelebbi határátkelőhelyen jogosult átlépni a közös államhatárt.

15. Cikk

(1) A Területi Állam a Szomszéd Állam szolgálati személyeinek a működési területen történő feladatai ellátása során ugyanazt a védelmet nyújtja, mint amit saját szolgálati személyeinek.

(2) A Területi Államnak a hivatalos személyek és a hivatalos cselekmények védelmére vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseit kell azokra a büntetendő cselekményekre is alkalmazni, amelyeket a Területi Államban a Szomszéd Állam szolgálati személyei ellen feladatai ellátása során vagy azzal összefüggésben követnek el.

(3) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a Területi Államban elkövetett, a Területi Állam joga szerinti bűncselekményekről és szabálysértésekről a Területi Állam illetékes hatósága köteles az elkövető szolgálati hatóságát haladéktalanul értesíteni.

(4) A Szomszéd Állam szolgálati személyei jogosultak akár testi kényszer alkalmazásával is eltávolítani azon személyeket, akik tevékenységükkel zavarják a Szomszéd Állam szolgálati helyiségeinek rendjét. Ha ilyen intézkedést hoznak, arról a Területi Állam illetékes hatóságát azonnal értesíteni kell.

(5) A Területi Állam hatóságai a Szomszéd Állam szolgálati személyek részére fenntartott szolgálati helyiségeit csak a Szomszéd Állam illetékes hatóságainak beleegyezésével kutathatják át.

16. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyei, akik a jelen Egyezményben foglalt szolgálati feladatokat látják el a Területi Államban, e tevékenységükkel összefüggésben mentesek minden jogszabályban rögzített kötelezettség alól, amely kötelezettségek bármely módon következnek a Területi Állam belső jogrendjéből, figyelemmel arra a tényre, hogy az említett feladatokat a másik állam területén végzik.

(2) A jelen Egyezmény eltérő rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben foglaltak vonatkoznak a szolgáltatást végzőkre is, amennyiben tevékenységüket a kijelölt helyen végzik.

17. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyei által a működési területen okozott olyan károk megtérítésére irányuló igény, amelyekért az állam felel, a Szomszéd Állam joghatósága alá tartozik ugyanúgy, mintha a károkozó cselekmény a Szomszéd Államban következett volna be. A Területi Állam állampolgárai az ilyen igények érvényesítése során ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a Szomszéd Állam állampolgárai.

(2) Ha a Szomszéd Állam szolgálati személye a Területi Államban szolgálatának teljesítése közben vagy e szolgálattal összefüggésben életét veszti, megsebesül, a rajta, illetőleg a nála lévő dolog megsérül avagy megsemmisül, akkor a kártérítési igényre a Szomszéd Államban érvényes jogot kell alkalmazni.

(3) A szolgálati személy, illetve a kártérítésre jogosult a (2) bekezdésben meghatározott káresetből eredő igényét a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között mindenkor hatályos jogsegélyegyezményben foglaltaknak megfelelően érvényesítheti; továbbá a kártérítési igény tárgyában hozott jogerős határozatokat és egyezségeket a hivatkozott jogsegélyegyezmény szerint hajtják végre.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell olyan károk megtérítésére irányuló igények érvényesítése iránti eljárásban, amelyeket a Szomszéd Állam szolgálati személye a Területi Államban a működési területen történő tartózkodás ideje alatt, de a szolgálati időn kívül okozott. A kártérítési igény érvényesítésében a károsult választása szerint a károkozás helye vagy a kárt okozó lakóhelye szerinti bíróság az illetékes.

IV. Rész

Határforgalom ellenőrző szolgálati helyek

18. Cikk

(1) A Szomszéd Állam szolgálati személyei számára a jelen Egyezmény végrehajtásához a Területi Államban szükséges szolgálati helyiségeket a Területi Állam biztosítja. A szolgálati helyiségek és létesítmények használatáról, fenntartásáról, egyéb bérleti feltételekről a Szerződő Felek illetékes szervei magánjogi szerződésben állapodnak meg.

(2) A vasutak üzembentartói kötelesek biztosítani a menet közbeni határforgalom ellenőrzést végző szervek részére a szükséges kocsi szakaszokat és ezek díjmentes használatát.

19. Cikk

(1) A Területi Államban a Szomszéd Állam szolgálati személyei részére szolgáló helyiségeket hivatalos feliratokkal, táblákkal, állami címerrel és zászlóval kell megjelölni.

(2) A Szomszéd Állam szolgálati személyeinek szolgálati helyiségein a feliratokat magyar és horvát nyelven kell elhelyezni.

20. Cikk

(1) Mentesek a vám, az adó, az illeték és egyéb pénzügyi terhek megfizetése alól, továbbá nem esnek gazdasági behozatali és kiviteli tilalmak, valamint behozatali, illetve kiviteli korlátozások alá:

a) azok a tárgyak, szolgálati és forgalom-biztosító anyagok, eszközök, berendezések, amelyek a szolgálati hely részére érkeznek, és a határforgalom ellenőrzés célját szolgálják,

b) azon tárgyak, amelyek a határforgalom ellenőrző szervek és a szolgáltatást végzők hivatalos használatára szolgálnak,

c) azon gépjárművek, amelyeket a szolgálati személyek és a szolgáltatást végzők a Területi Államban a működési területre való eljutás, illetve a szolgáltatást végzők hivatalos célú szolgálatuk ellátásához használnak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tárgyak az egyik Szerződő Fél területéről a másik Szerződő Fél területére visszaviteli kötelezettséggel, ideiglenesen vihetők be. Az így bevitt, illetve kivitt tárgyakról 3 (három) példányban jegyzéket kell készíteni, amelynek egyik példányát át kell adni a másik Szerződő Fél illetékes vámszervének.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 6 (hat) hónapot meg nem haladó tartózkodási időre, ideiglenes használatra kivitt/behozott szolgálati vagy szolgálati célra használt gépjárművek ellenőrzése szóbeli árunyilatkozat alapján, alakiság nélkül történik.

(4) Azok a szolgálati küldemények, amelyeket a Szomszéd Állam határforgalom ellenőrző szervei a Területi Államban lévő szervei számára vonaton küldenek, és viszont, térítésmentesen továbbíthatók, amennyiben a Szerződő Felek vasúti szervei erről megállapodnak.

(5) A szolgálati küldeményeket a küldő határforgalom ellenőrző szerv szolgálati pecsétjével kell ellátni.

(6) Ezen küldemények mentesek a vizsgálat és a lefoglalás alól, kivéve, ha alapos a gyanú arra, hogy azok bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésével függnek össze. Ennél az ellenőrzésnél mindkét Szerződő Fél szolgálati személyeinek részvétele szükséges.

21. Cikk

(1) A Területi Állam vám-, adó- és illetékmentesen engedélyezi a távközlési és adatátviteli berendezések létesítését, átalakítását, karbantartását és megszüntetését, azok működését, amelyek a határforgalom-ellenőrzés teljesítése céljából szükségesek a szolgálati helyeken, a működési területen, valamint ezen berendezések csatlakozását a Szomszéd Állam megfelelő létesítményeihez. A hírösszeköttetés a Szomszéd Állam hivatali szervei között csak szolgálati célból vehető igénybe, s a Szomszéd Állam belső kapcsolattartásának minősül.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentességeken kívül, a Szerződő Felek azon jogszabályait és egyéb előírásait kell alkalmazni, amelyek a területükön a távközlési és adatátviteli berendezések létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére vonatkoznak.

(3) A Szomszéd Államnak a távközlési és adatátviteli berendezések üzemeltetői és karbantartói a távközlési és adatátviteli berendezések felszerelése és karbantartása végett beléphetnek a Területi Állam területére. E célból járművekkel átléphetik az államhatárt és átvihetik a munkálatokhoz szükséges szerszámokat. Az üzemeltetést és karbantartást végző személyek tevékenységük megkezdése előtt kötelesek jelentkezni a Területi Állam szolgálati személyeinél.

22. Cikk

(1) A szolgáltatást végzők a Szomszéd Állam határforgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységük tekintetében mentesülnek a Területi Állam illetékes hatóságának munkavállalási engedélye alól. A szolgáltatást végzők tevékenységüket a Területi Állam illetékes hatóságánál, annak mindenkori jogi és egyéb előírásainak megfelelően, illetékmentesen jelentik be. A tevékenység csak ezen hatóság által illetékmentesen kiállított igazolás kiadását követően kezdhető meg.

(2) A szolgáltatást végzők határátlépésére és a Területi Államban történő tartózkodására a Területi Állam jogszabályai vonatkoznak; ezen személyeknek fényképes, a munkáltató nevével és bélyegzőjével ellátott, jól láthatóan elhelyezett kitűzővel is rendelkezniük kell.

(3) A Területi Állam lehetővé teszi a Szomszéd Állam szolgáltatást végzői számára, hogy a Területi Államban létesített, a másik Szerződő Fél határforgalom ellenőrző szolgálati helyein távközlési és adatátviteli berendezéseket üzemeltessenek és ezáltal a Szomszéd Állam hálózatával a szükséges kapcsolatot megteremtsék.

(4) A jelen Egyezmény 21. Cikk (2) és (3) bekezdését a szolgáltatást végzők távközlési és adatátviteli berendezései esetén is megfelelően alkalmazni kell.

V. Rész

Záró rendelkezések

23. Cikk

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Felek kormányai az illetékes hatóságaik képviselőiből Magyar-Horvát Határforgalmi Vegyes Bizottságot (a továbbiakban: Vegyes Bizottságot) hoznak létre.

(2) A Vegyes Bizottság magyar és horvát küldöttségből áll, mindkét küldöttség élén egy-egy elnökkel, és legalább 4 (négy) taggal, akiket távollétükben helyetteseik képviselhetnek.

(3) A Vegyes Bizottság a szükséges számban szakértőket és segédszemélyzetet vehet igénybe.

(4) A Vegyes Bizottság döntéseit konszenzussal hozza.

(5) A Vegyes Bizottság magyar és horvát küldöttsége elnökeinek kinevezéséről, felmentéséről a Szerződő Felek kormányai diplomáciai úton értesítik egymást. A küldöttségek tagjainak kinevezéséről és felmentéséről a küldöttségek elnökei levélváltás útján értesítik egymást.

(6) A Szerződő Felek a saját küldöttségük költségeit maguk viselik.

(7) A Vegyes Bizottság munkanyelve a magyar, a horvát és az angol.

(8) A Vegyes Bizottság első ülésén meghatározza részletes feladatait és elfogadja ügyrendjét.

(9) A Vegyes Bizottság üléseit az illetékes hatóságok egyeztetése alapján, szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja, felváltva a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság területén.

24. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitákat és véleménykülönbségeket a Szerződő Felek a Vegyes Bizottság keretében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége esetén pedig diplomáciai úton rendezik.

25. Cikk

A jelen Egyezmény alkalmazását bármelyik Szerződő Fél közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból egészben vagy részben átmenetileg felfüggesztheti. A felfüggesztés bevezetéséről, valamint annak megszűnéséről diplomáciai úton, haladéktalanul értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

26. Cikk

(1) A jelen Egyezmény azon későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről.

(2) A jelen Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely Szerződő Fél diplomáciai úton, írásban felmondhatja. Az Egyezmény a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő 6. (hatodik) hónap elteltét követő napon veszti hatályát.

(3) A jelen Egyezmény a Szerződő Felek kölcsönös egyetértésével kiegészíthető és módosítható. A kiegészítés és módosítás az (1) bekezdés szerinti eljárási rend szerint lép hatályba.

27. Cikk

A jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság viszonylatában megszűnik a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között, a dunai határforgalomnak Mohácson és Bezdánban való ellenőrzéséről szóló, Pécsett, 1983. április 28-án aláírt Egyezmény.

Készült Budapesten, 2003. szeptember 29. napján, két eredeti példányban, magyar, horvát és angol nyelven, mindhárom nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az esetleges értelmezési viták esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

Aláírások”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. év december hónap 8. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvény végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter, az adópolitikáért felelős miniszter és az agrárpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.