A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a mezőgazdasági területek erdősítése célmegvalósításával összefüggő támogatás igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R.-ben foglaltakat is alkalmazni kell.

Fogalommeghatározás

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  gazdálkodó: olyan, mezőgazdasági tevékenységet végző természetes személy, vagy jogi személy, illetve természetes vagy jogi személyek csoportja, aki (amely) a támogatási kérelem benyújtásának évében igazolhatóan munkaidejének legalább 50%-át mezőgazdasági tevékenységre fordítja, és jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

b) első kivitel: a mezőgazdasági művelésű területek erdősítése magvetéssel, dugványozással vagy csemeteültetéssel, beleértve az erdősítés előkészítését, továbbá szükséges esetekben az ezt kiegészítő, a létesítéshez tartozó munkákat;

c) ápolás: a telepített erdő ápolása és védelme, beleértve a biotikus károsító hatások ellen szükséges védőintézkedéseket, az erdőtelepítés évenkénti ápolását (gépi gyomirtás, kapálás, sarlózás, nyesés stb.), károsítók elleni védelmét, tűzvédelmi pászta szántását, valamint tisztán tartását. Az első ápolás az első kivitel évében történik;

d) támogatási időszak: a támogatási kérelemről szóló jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított legfeljebb húsz naptári év;

e) támogatásra jogosult: a támogatási kérelemről szóló jóváhagyó határozattal rendelkező ügyfél;

f) jogosult mezőgazdasági terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes terület alapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 86/2004. (V. 15.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó terület, amely a MePAR besorolása alapján támogathatónak minősül, és legalább a támogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző két egymást követő évben mezőgazdasági művelés alatt állt;

g) műszaki átvétel: az Erdőrendezési szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 62. § szerinti eljárás;

h) *  jövedelem:

ha) azoknál a társas vállalkozásoknál, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek, a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele,

hb) az egyéni vállalkozók, őstermelők, családi gazdálkodók esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó adóalapba számító bevétel, amelynél a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, valamint e rendelet szerinti támogatás nem vehetők figyelembe,

hc) azon vállalkozások és egyéni cégek esetében, amelyek az egyszerűsített vállalkozási adó szabályai szerint adóznak, valamint a ha) és hb) alpontban nem említett egyéb jogalanyok esetében a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó tevékenységből származó bevétel, amelynél az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás valamint e rendelet szerinti támogatás nem vehető figyelembe;

i) *  mezőgazdasági tevékenység: olyan tevékenység, amely az Európai Unió Bizottsága a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 1. rendszerének módosításáról szóló 29/2002/EK rendeletén alapuló TEÁOR’03 rendszerben 01.11-01.50 kódszámmal szerepel.

A támogatás célja

3. § A támogatás célja a mezőgazdasági területek erdősítésével:

a) a mezőgazdasági szerkezetátalakítás elősegítése,

b) az ország erdőterületének hosszú távon való mennyiségi növelése, minőségi javítása,

c) az erdő közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése.

A támogatás forrása

4. § *  A támogatás forrása:

a) 2005. évben a központi költségvetésben a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 10. cím, 11. alcím, 1. jogcímcsoport alatt, elkülönített előirányzatból a törvény 18. számú mellékletében a mezőgazdasági területek erdősítése intézkedésre vonatkozó kötelezettségvállalási keretelőirányzatnak megfelelő összeg. Ezt követően a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében e célra elkülönített pénzösszeg, valamint

b) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege terhére a Bizottság által az NVT-ben a mezőgazdasági területek erdősítésének támogatására elfogadott pénzösszeg.

A jogosult mezőgazdasági terület erdősítése

5. § (1) A rendelet alapján – a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a jogosult mezőgazdasági terület erdősítéséhez kapcsolódóan vissza nem térítendő normatív támogatás vehető igénybe:

a) erdőtelepítési első kivitelhez,

b) az ápolásához, valamint

c) erdőtelepítés miatti jövedelemkiesés pótlásához.

(2) Nem vehető igénybe támogatás:

a) a karácsonyfa- és díszítőgally-telep létesítésére,

b) az egy vágásfordulóra létesített faültetvény, valamint

c) a gyorsan növő fafajokkal, rövid vágásfordulóra (15 évnél rövidebb) telepített faállományok telepítésére.

(3) *  A rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárja, hogy ugyanarra a területre:

a) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatást, valamint

b) az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott adott évi egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatást, továbbá

c) külön jogszabály alapján területalapú támogatást

vegyenek igénybe.

A támogatás igénybevételének feltételei

6. § A támogatás igénybevételének feltétele:

a) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény IV. fejezetének, valamint az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet erdőtelepítésre, fásításra vonatkozó rendelkezéseinek teljesülése,

b) az erdészeti hatóság által határozatban jóváhagyott, a támogatásra jogosult nevére szóló erdőtelepítési engedély (az erdőtelepítési kivitelezési terv jóváhagyó határozata).

Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás

7. § (1) Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás

a) alap és

b) kiegészítő

támogatásból áll.

(2) Az alaptámogatás magában foglalja:

a) a tervezést (talajvizsgálat, tervdokumentáció összeállítása),

b) a talaj-előkészítést,

c) a szaporítóanyag beszerzését,

d) az ültetést (ami tartalmazza az ültetőgödör vagy magágy készítését, a csemete, suháng földbe való kihelyezését, illetve a magvetést, a sorkitűzést a kitűző anyag árával és helyszínre szállításával),

e) a növényvédelmi munkálatok elvégzését,

f) célállománytípustól (fafajtól) függően a tőrevágást, egyszálra metszést, 20%-os természetes csemetepusztulás következtében szükségessé váló pótlást.

(3) A kiegészítő támogatás magában foglalja a telepített erdőre vonatkozóan:

a) a talaj védelmét,

b) a legelő állatok, a vad és a taposási kár elleni védelmet,

c) a káros belvizek elleni, valamint

d) a tűzkár elleni megelőző védelmet.

(4) A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az erdőtelepítési első kivitel alaptámogatásával együtt vehető igénybe.

(5) A kiegészítő támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha azt erdőtelepítési tervdokumentációban megtervezik, és az erdőtelepítési tervdokumentációt jóváhagyó határozat tartalmazza e támogatási jogcím megjelölését és mértékét.

8. § *  Erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás esetén a legkisebb támogatható terület nagysága az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 45. § (2) bekezdés rendelkezéseit figyelembe véve, az erdőtelepítés szélső csemetéinek tövétől maximum 3 méter széles sávú koronavetülettel együtt számítva 1 hektár. Ennél kisebb, de maximum 3 méter széles sávú koronavetülettel együtt számítva legalább 0,3 ha nagyságú terület támogatása csak erdőterülettel közvetlenül határos mezőgazdasági területen történő erdősítés után vehető igénybe, vagy olyan terület esetében, ahol a közvetlenül határos terület a támogatási kérelemben szintén szerepel.

9. § (1) Az erdőtelepítési első kivitel megvalósítása során az alábbi szakmai feltételeket kell teljesíteni:

a) a jóváhagyott erdőtelepítési tervben szereplő erdősítési technológia betartása, beleértve az első évre tervezett ápolások elvégzését is,

b) a terv szerinti mennyiségű, méretű és minőségű (a nemesnyár célállománytípus esetében legalább „A” minőségű gyökeres dugvány használata), szakszerűen kezelt, igazolt származási bizonyítvánnyal rendelkező erdészeti szaporítóanyag felhasználása,

c) a tervezett célállománynak megfelelő fafajösszetétel,

d) az erdőtelepítési kiegészítő támogatás esetében a jóváhagyott terv és elfogadott kérelem szerint szakszerűen elvégzett munka, elkészült létesítmény.

(2) *  A jóváhagyott telepítési tervben rögzített feltételektől való bárminemű eltérést a terv módosításának egyidejű benyújtásával az ügyfél előzetesen köteles írásban bejelenteni az illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságnak (a továbbiakban: erdészeti hatóság), mely a terv módosításának engedélyezéséről határozatban dönt.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti szakmai feltételek teljesítését az erdészeti hatóság a műszaki átvétel során helyszíni ellenőrzéssel bírálja el, és erről erdőrészletenként igazolást állít ki. Az igazolás megléte a támogatás kifizetésének feltétele.

9/A. § *  A támogatási időszakot követően 5 éven belül az erdészeti hatóság helyszíni szemlét tarthat. Amennyiben ennek során azt tapasztalja, hogy a támogatási céltól eltértek, úgy erről értesíti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH).

Az erdőtelepítés ápolásához nyújtott támogatás

10. § (1) E rendelet alapján erdőtelepítés ápolásához öt évig nyújtható támogatás.

(2) Az erdőtelepítés ápolását az erdőtelepítési technológia részeként az erdőtelepítési tervben kötelezően elvégzendő feladatként kell előírni.

(3) Az erdőtelepítés ápolása elfogadhatóságának szakmai feltételei:

a) a tervezett célállománynak megfelelő fafajösszetétel,

b) az erdősítési tervben szereplő ápolások elvégzése, a csemeték fejlődésének biztosítása,

c) *  a harmadik évben a főfafaj legalább 2 éves egyedeinek egyedszáma eléri az első kivitelre tervezett egyedszám 70%-át, véderdők esetében az 50%-át,

d) *  az ötödik évben a főfafaj legalább 3 éves egyedeinek egyedszáma eléri az első kivitelre tervezett egyedszám 70%-át, véderdők esetében az 50%-át, az elegyarány a jóváhagyott célállomány típusnak megfelel, és pótlást legkésőbb az előző tenyészeti időszakban hajtottak végre a területen,

e) *  a támogatásra jogosult köteles évente gondoskodni arról, hogy május 31. és augusztus 31. között a sorok és a sorközök növényzetének – ide nem értve a telepített csemetéket – magassága ne haladja meg a 40 centimétert.

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai feltételek teljesülését az erdészeti hatóság a műszaki átvétel során helyszíni ellenőrzéssel bírálja el, és erről erdőrészletenként igazolást állít ki. Az igazolás megléte a támogatás kifizetésének feltétele.

(5) Az erdőgazdálkodó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a szakmai ellenőrzésekhez szükséges adatok, illetve nyilvántartások naprakész állapotban rendelkezésre álljanak.

Erdőtelepítési jövedelempótló támogatás

11. § Az erdősített területek után a jogosult mezőgazdasági területen megvalósult erdőtelepítés miatt kieső jövedelem pótlására, legfeljebb húszéves időtartamon keresztül, erdőtelepítési jövedelempótló támogatás vehető igénybe.

Támogatásra jogosult

12. § (1) Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatást – az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a jogosult mezőgazdasági terület jogszerű használója veheti igénybe.

(2) *  Az erdőtelepítés ápolásához nyújtott támogatást – a (3) és (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a jogosult mezőgazdasági terület használója akkor veheti igénybe, ha

a) egyidejűleg annak tulajdonosa,

b) jogszerű használata legalább húsz évre szóló haszonbérleti szerződésen alapul, vagy

c) haszonélvezeti joggal rendelkezik.

(3) Amennyiben a jogosult mezőgazdasági terület a Magyar Állam tulajdonában van, a 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaság, illetve költségvetési intézménynek minősülő használó csak az erdőtelepítés első kiviteléhez jogosult támogatás igénybevételére.

(4) Az erdőtelepítési jövedelempótló támogatást – az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – az veheti igénybe, aki egyben jogosult a (2) bekezdésben foglaltak alapján erdőtelepítés ápolásához nyújtott támogatás igénybevételére is.

(5) A rendelet alapján járó támogatást nem veheti igénybe az, aki az R. 1. §-ának g) pontja szerinti korai nyugdíjazási támogatásban részesül.

A támogatás mértéke

13. § *  Az erdőtelepítési első kivitel támogatásának mértékét a rendelet 1. számú melléklete, az erdőtelepítések ápolásához és védelméhez nyújtott támogatás mértékét a rendelet 2. számú melléklete, a fafajtól függő támogatási időszak hosszát a rendelet 3. számú melléklete, az erdőtelepítési jövedelempótló támogatásra jogosult időszakot, valamint a támogatás mértékét a rendelet 4. számú melléklete, míg a 2. § a) pontjában meghatározott gazdálkodói minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

Eljárási szabályok

14. § (1) *  A támogatási kérelmet postai úton vagy személyesen, egy példányban, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, a kérelmező nevére kiállított eredeti blokktérkép melléklettel, az MVH nevében az illetékes erdészeti hatóságnál kell benyújtani, * 

a) 2004. évben szeptember 15-től október 15-ig,

b) a 2005. évi tavaszi telepítésekre vonatkozóan 2005. január 15-től január 31-ig, majd ezt követően

c) 2005. június 1-jétől július 31-ig, valamint

d) *  a 2006. évi tavaszi telepítésekre 2005. évben augusztus 8-tól október 31 -ig,

e) *  a 2006. évi őszi és a 2007. évi tavaszi telepítésekre 2006. évben június l-jétől július 31-ig.

(2)–(3) * 

15. § (1) A benyújtott támogatási kérelmek erdőrészletenként végzett pontozás alapján kerülnek rangsorolásra.

(2) A pontozás során a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) az új erdő vidékfejlesztési, munkahely-teremtési szerepe, mint racionális földhasznosítási mód;

b) az erdőtelepítés természetvédelmi-ökológiai védő és állapotjavító hatása, természetes életközösség létrehozása, őshonos, elegyes állomány kialakítása, összhang a nemzeti erdőtelepítési koncepcióval;

c) az új erdő szerepe a humán környezet védelmében, hatása a helyi és térségi viszonyokra, a vidék turisztikai potenciáljának növelésére.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti szempontok értékelésekor a pontozás során vizsgálni kell:

a) a tervezett erdő kiemelt térségbe tartozása a budapesti agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzete lehatárolásáról szóló 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet és a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény alapján;

b) a tervezett erdő kedvezőtlen adottságú területen, érzékeny természeti területen, vagy átlagos adottságú területen való elhelyezkedése;

c) a tervezett erdő a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó településen kerül telepítésre;

d) a támogatásra jogosult a rendelet szerint meghatározottak szerint gazdálkodónak minősül.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti szempontok értékelésekor a pontozás során vizsgálni kell:

a) a tervezett erdő méretét;

b) a tervezett erdő elsődleges rendeltetését;

c) a tervezett erdő fafajainak őshonosságát;

d) a tervezett erdő elegyességét;

e) a térség erdősültségét.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti szempontok értékelésekor a pontozás során vizsgálni kell:

a) a tervezett erdőnek a településhez viszonyított elhelyezkedését;

b) a tervezett erdőhöz közeli települések lélekszámát;

c) a tervezett erdő közelében található szennyezés veszélyes létesítmény, káros hatású kommunális üzem meglétét.

(6) A pontozás az erdőtelepítési kivitelezési terv, a támogatási kérelemben szereplő adatok, a hatályos jogszabályok és a rendelkezésre álló térképek alapján történik.

(7) A pontozás részletes szabályozásáról az MVH közleményt tesz közzé.

15/A. § *  (1) *  A vis maior kérelmet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendeletben foglaltak szerint kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre.

(3) Amennyiben az MVH a vis maior kérelemnek helyt ad, és az ügyfél benyújtott nyilatkozatában a vis maiorral érintett területeken a program folytatását:

a) vállalja, úgy az adott évi támogatás kifizetésre kerül, és a telepítést pótolnia kell. Az újratelepítéssel járó költségeket az ügyfél viseli. Az újratelepítéssel érintett területekre a 10. §-ban meghatározott feltételeket az újratelepítéstől számított 3., illetve 5. évre kell teljesíteni;

b) nem vállalja, úgy az adott évi támogatás kifizetésre kerül, és a vis maiorral érintett területekre vonatkozóan az e rendeletben előírt jogosultsága és további kötelezettsége megszűnik.

(4) *  Azokban az erdősítésekben, ahol a gazdálkodó jóváhagyott vis maior bejelentéssel rendelkezik az adott erdősítés vonatkozásában és a káresemény által sújtott terület nagysága az erdősítésben

a) nem különíthető el, de mértéke eléri az 50%-ot, vagy

b) elkülöníthető és mértéke eléri vagy meghaladja az 1 ha-t vagy a részlet felét

a 23. § (1) bekezdésben foglaltakat a vis maior káresemény bejelentésének elfogadásáról szóló helyt adó vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedésétől számítva kell teljesítenie a gazdálkodónak.

A támogatás folyósítása

16. § (1) *  Az erdőtelepítési első kivitelhez nyújtott támogatás a sikeres telepítést követően kerül kifizetésre, amennyiben a kérelmező az erdőművelési ágba történő átsorolást az illetékes földhivatalnál bejelentette, illetve a támogatásra jogosultat az erdészeti hatóság erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vette.

(2) Az erdőtelepítés ápolásához nyújtott támogatás kifizetése két részletben történik. A támogatási időszak első három évére vonatkozó összeg a harmadik évben, a negyedik és ötödik évre vonatkozó összeg az ötödik évben kerül kifizetésre.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatás folyósításának feltétele az erdészeti hatóság által végzett sikeres műszaki átvétel.

(4) Az erdőtelepítési jövedelempótló támogatás kifizetése a támogatási időszakban évente kerül kifizetésre.

(5) *  A jövedelempótló időszakban évente esedékes támogatás csak az egységes kérelem benyújtásának feltételeiről szóló jogszabályban rögzített egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, az egységes kérelem részeként benyújtott kifizetési kérelem alapján fizethető ki.

(6) * 

Jogkövetkezmények

17. § A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül:

a) ha az erdőtelepítés a támogatásra jogosult hibájából hiúsul meg,

b) a támogatást más célra fordítják, vagy

c) *  ha a támogatásra jogosult a támogatási időszak alatt vagy azt követő 5 évben a támogatás eredeti célját megváltoztatja.

18. § (1) Ha a támogatásra jogosult az első kivitel egészben vagy részben történő elmaradását a kifizetés igénylés időpontjáig írásban bejelenti:

a) az indokolatlan keretlekötésért és a felesleges ellenőrzésért a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot köteles fizetni,

b) írásbeli kérelmére támogatási jogosultsága azonban további egy éven keresztül megmarad.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti esetben a támogatásra jogosult írásban jelzi, hogy az első kivitelt nem kívánja megvalósítani, kérelmére jogosultsága és további kötelezettsége megszűnik.

19. § (1) Ha a támogatásra jogosult az erdősítés első évében az első kivitel teljesítésének elmaradását a kifizetés igénylés időpontjáig nem jelenti be:

a) a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot köteles fizetni, és

b) az érintett jogosult mezőgazdasági terület vonatkozásában e rendelet szerinti támogatási jogosultságát elveszti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az érintett jogosult mezőgazdasági terület után csak új támogatási kérelem alapján vehető igénybe támogatás.

20. § (1) Ha az erdősítés első évében az erdőtelepítés nem az engedélyezett erdőtelepítési kérelemben elfogadott célállománnyal, vagy az engedélyezettől lényegesen eltérő technológiával valósul meg, illetve az adott erdőrészlet vonatkozásában a támogatásra jogosult az erdőtelepítési tervtől bejelentés nélkül, vagy a bejelentéssel szemben az erdészeti hatóság által támasztott kifogás ellenére hajt végre bárminemű változtatást, akkor: * 

a) a támogatás nem fizethető ki, továbbá

b) a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot köteles fizetni,

c) az érintett jogosult mezőgazdasági terület vonatkozásában e rendelet szerinti támogatási jogosultságát elveszti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az erdőtelepítés fennmaradásáról az erdészeti hatóság külön eljárás keretében dönt.

21. § (1) *  Amennyiben az erdősítés harmadik évében az erdősítés eredményessége nem felel meg az R. 10. §-ában előírt feltételeknek, úgy az érintett erdőrészlet vonatkozásában az ápolási támogatás nem fizethető ki.

(2) Az ápolási támogatás a támogatásra jogosult kérelmére átütemezésre kerülhet az ötödik évre.

22. § Amennyiben az erdősítés ötödik évében az ápolás elfogadhatóságának ötödik évi feltételei nem teljesülnek, a kedvezményezett:

a) a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot köteles fizetni, és

b) az ápolási támogatástól végleg elesik.

23. § (1) Amennyiben az erdősítés engedélyezett legkésőbbi befejezésének évében (tölgy és bükk célállomány esetében 10., minden egyéb célállomány esetében 6. év) az erdősítés nem fejezhető be, és emiatt az erdőtelepítést az erdészeti hatóság nem nyilvánítja befejezettnek, úgy a támogatásra jogosult:

a) köteles az első kivitelhez és az ápoláshoz korábban már felvett támogatást a támogatási határozat kiadásának évében érvényben lévő feltételekkel, a jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetni,

b) támogatási jogosultságát elveszti, és

c) két évig e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.

(2) A támogatási jogosultság elvesztése esetén megszűnik a jövedelempótló támogatás igénybevételéhez való jogosultság is.

24. § Kiegészítő beruházásként az erdősítés első évében megvalósult vadkárelhárító kerítést a támogatásra jogosultnak az erdészeti hatóság által meghatározott időpontig el kell távolítania. Ha ez nem történik meg, a kerítés létesítéséhez nyújtott támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

25. § *  Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult:

a) szándékos magatartásának következménye, úgy:

aa) köteles az e rendelet alapján már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá

ab) az adott naptári évben, valamint az azt követő naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet;

b) súlyos gondatlan magatartásának következménye, úgy:

ba) köteles a szabálytalansággal érintett támogatási kérelem alapján már felvett támogatást a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, továbbá

bb) az adott naptári évben e rendelet alapján támogatásban nem részesülhet.

25/A. § *  (1) Ha a támogatási időszak bármely szakaszában a támogatási feltételek teljesülésének elmaradása a támogatásra jogosult gondatlan magatartásának következménye, úgy a gondatlansággal érintett erdőrészlet teljes területére számított támogatási összegre nem jogosult.

(2) Amennyiben a gondatlansággal érintett erdőrészletek összesített területe a kérelemben szereplő valamennyi erdőrészlet összesített területének több mint 50%-a, az súlyos gondatlanságnak minősül.

(3) Ha a támogatásra jogosult már felvette az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatási összeg azon részét, amelyre nem jogosult, azt a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerinti köteles visszafizetni.

(4) Az (1) bekezdés szerint megállapított támogatási összeg csökkentés teljes összege kifizetési kérelmenként legfeljebb 8000 eurónak megfelelő forintösszeg lehet.

Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) * 

26/A. § *  E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet] által megállapított 8. §-át, 15/A. § (4) bekezdését, és 16. § (5) bekezdését a 37/2012. (IV. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

26/B. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2013. (III. 21.) VM rendelet [a továbbiakban: 18/2013. (III. 21.) VM rendelet] által megállapított 2. § a), h) és i) pontját, valamint 5. számú mellékletét a 18/2013. (III. 21.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

26/C. § *  E rendeletnek a vidékfejlesztési miniszter felelősségi körébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó, valamint más vidékfejlesztési tárgyú módosításáról szóló 121/2013. (XII. 16.) VM rendelettel [a továbbiakban: 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet] megállapított 5. számú mellékletét a 121/2013. (XII. 16.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerősen még el nem bírált kifizetési kérelmekre is alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. § *  Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 31. cikke;

b) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelete.

1. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez * 

Az erdőtelepítési első kivitel normatív alaptámogatása

1. táblázat
Az első kivitel normatív alaptámogatásának mértéke nem védett mezőgazdasági területeken

€/ha
Célállománytípus
Megnevezés tölgy és bükk
a)
egyéb kemény lombos
b)
egyéb lágy lombos
c)
akác
d)
nemes nyár
e)
fenyő
f)
Minimális vágási ciklus (év) 70 60 25 25 20 45
Min. csemete (db/ha)* 8000 8000 4500 4500 600 8000
Tízfokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható erdőtelepítés 1979 1348 1221 1053 1137 1221
Tíz fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható erdőtelepítés 2569 1769 1600 1348 1600

* Magvetés esetében az előírt csemeteszámnak megfelelő mennyiségű magot kell vetni.

Az a), b) és c) célállománytípusok (természetszerű elegyes erdők) támogatásának feltétele, a főfafajcsoport arányának legalább 70%-a és elegyfajok minimum 20, maximum 30%-os arányának megléte.

Indokolt esetben – a természetvédelmi, illetve az erdészeti hatóság előírásai alapján – az előző feltételektől el lehet térni, de ebben az esetben az alacsonyabb támogatási értékű célállománytípusba kell sorolni az erdősítést.

Az erdő állományát, élővilágát gazdagító, biodiverzitását növelő őshonos elegyfafajokat az erdőrészlet területén egyenletes eloszlásban kell elhelyezni.

Az f) célállománytípus esetében a támogatás feltétele a lombos elegyfafajok 20–30% közötti aránya a főfafajcsoport arányának legalább 70%-a mellett.

A normatív támogatások esetében a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó:

a) tölgy és bükk esetén: tölgyek a vöröstölgy és a cser kivételével, szelídgesztenye és bükk,

b) egyéb kemény lombos fafaj esetén: vöröstölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, kőrisek, fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak,

c) egyéb lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír,

d) akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia),

e) nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták,

f) fenyő esetén: erdeifenyő, feketefenyő, jegenyefenyő, lucfenyő, vörösfenyő, duglászfenyő.

2. táblázat
Az első kivitel normatív alaptámogatásának mértéke védett mezőgazdasági területeken

€/ha
Célállománytípus
Megnevezés tölgy és bükk
a)
egyéb kemény lombos
b)
egyéb lágy lombos
c)
akác
d)
nemes nyár
e)
fenyő
f)
Minimális vágási ciklus (év) 70 60 25 25 20 45
Min. csemete (db/ha) 8000 8000 4500 4500 600 8000
Tízfokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható erdőtelepítés 2148 1474 1348 842 927 969
Tíz fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható erdőtelepítés 2780 1937 1727 1095 1263

A védettségi lehatárolások forrásai:

1 Védett Természeti Értékek Törzskönyve – 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet.

2 Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET).

3 Érzékeny Természeti Területek – 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 6. melléklete.

4 NATURA2000 területek.

A 2. táblázat szerinti támogatás adható a jogosult mezőgazdasági területeken elhelyezkedő Védett Természeti Értékek Törzskönyvében szereplő védett természeti területen és a természetvédelmi jogi oltalom alatt álló védett egyéb természetvédelmi érdekű területen az alábbi feltételek mellett:

Védett természeti területen erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon, és a termőhely típusra jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető.

Védett egyéb természetvédelmi érdekű területen támogatás adható a természetes erdőtípusoknak megfelelő elegyesség biztosítása esetében a védett területen található, a természetvédelmi hatóság által jóváhagyott erdősítési projektekre, amelyeknél igazoltan az OECD előírásainak megfelelő állományból származó őshonos lombos fafaj kerül telepítésre és az őshonos elegyfajok részaránya 30% fölött van. A szaporítóanyagot az erdőparcella területén egyenletes eloszlásban vagy csoportosan kell elhelyezni. A célállománytípus a legnagyobb elegyaránnyal előforduló fafajnak megfelelő.

Az egyes célállománytípusoknál a következő fafaj-csoportosítások alkalmazhatóak:

a) tölgy és bükk esetén: tölgyek a vöröstölgy és a cser kivételével, szelídgesztenye és bükk;

b) egyéb kemény lombos fafaj esetén: cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, kőrisek, gyertyán és a lágy lombos fafajok közül a hárs,

c) egyéb lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír,

d) akác esetén: akác,

e) nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták,

f) fenyő esetén: erdeifenyő, feketefenyő, jegenyefenyő, vörösfenyő.

A védett területen található, a természetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező akác-, nemesnyár- és fenyőtelepítések csak csökkentett összegű támogatásban részesülhetnek [2. táblázat d), e), f) tételek].

Az első kivitel kiegészítő támogatása

A kiegészítő támogatás típusai

A kiegészítő intézkedések megvalósításáról, a támogathatóság feltételeinek műszaki minimumáról MVH közlemény ad útmutatást.

a) Erdőtelepítések talajának védelme

aa) Kiegészítő támogatás adható az erdősítés területén megvalósítandó erózióvédelmi létesítményekre és munkálatokra.

A támogatás mértéke:

– padkák létesítése: 12,63 €/100 m.

Erre a támogatásra a 10 fokot meghaladó lejtésű területek jogosultak.

ab) Kiegészítő támogatás nyújtható őshonos cserjefajtákból álló erdőszegélyek telepítésére az erdőtalaj védelme, az erdő speciális mikroklímájának mielőbbi kialakítása, illetve az élőhely gazdagítása céljából (fészkelési lehetőségek, az erdőszegélyek speciális faunája).

A támogatás mértéke: 10 000 db cserje erdőszegélyeken vagy foltokban történő telepítése 1 hektár egyéb kemény lombos célállománytípusú erdősítés normatív alaptámogatásának (1769 €/ha) megfelelő összeggel támogatható. A legkisebb támogatható cserjemennyiség 1000 db növény (350 m erdőszegély vagy 100 m2 erdőfolt).

b) Az erdőtelepítés védelme legelő állatok, vad és taposási kár ellen

ba) Kiegészítő támogatás adható az erdősítés területén elhelyezett, legelő állatok, vad és taposási kár elleni védelmet szolgáló létesítményekre. Lehetséges létesítmények: kerítés, villanypásztor. A támogatás feltétele: a kedvezményezett vállalja, hogy a létesítményt az erdészeti hatóság által előírt időpontban eltávolítja.

A támogatási mérték:

– min. 1,80 m magas kerítések: 3,15 €/m,
– 2,20 m-es vagy magasabb kerítések: 3,79 €/m,
– villanypásztor: 1,37 €/m.

Támogatásra jogosult minden olyan terület, ahol védelem nélkül az erdőtelepítés nem lehetséges. A kerítésépítés indokoltságáról az erdőtelepítési kiviteli terv elbírálásakor ÁESz területi igazgatósága dönt.

bb) Kiegészítő támogatás adható az egyes növények legelő haszonállatok és vad ellen egyedi védelmet szolgáló intézkedésekre. Támogatásra jogosult a mechanikai védelem.

A támogatási mérték:

– mechanikai védelem: 0,21 €/db

Támogatásra jogosult minden olyan terület, ahol védelem nélkül az erdőtelepítés nem lehetséges. A védekezés indokoltságát az ÁESz területi igazgatósága bírálja el.

c) Erdőtelepítések káros belvizek elleni védelme

A támogatás mértéke:

– bakhátak: 421,15 €/ha,
– vízelvezető árkok: 0,42 €/m.

Támogatásra jogosult területek: a „18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” alapján belvízveszélynek kitett területek.

d) Erdőtelepítések tűzkár megelőzését szolgáló támogatása

A tűzesetek megelőzése céljából az „erősen és közepesen veszélyeztetett területeken” (Budapest, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Veszprém, Nógrád, Hajdú-Bihar megye egész területén) támogatás adható tűzvédelmi pászták létesítésére.

A támogatás mértéke:

tűzvédő pászta készítése

– tízfokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható területen 0,63 €/m,
– tíz fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható területen 0,95 €/m.

A tűzpászták szélessége 3–4 méter, területük az erdősítés területébe tartozik.

A támogatható tűzpászták hosszát kérelmenként az elbíráló határozza meg a területek méretének, tűzvédelmi besorolásának figyelembevételével.

2. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez

Erdőtelepítések ápolásának és védelmének támogatása

1. táblázat
Az ápolás normatív támogatásának mértéke (a telepítést követő öt évben)

€/ha/év
Célállomány-típus
Lejtés tölgy és bükk egyéb kemény lombos egyéb lágy lombos akác nemes nyár fenyő
Tízfokos és ez alatti lejtésű,
illetve géppel járható
358 253 168 126 168 211
Tíz fok feletti lejtésű,
illetve géppel nem járható
463 337 221 168 274

3. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez

Az erdőtelepítési jövedelempótló támogatásra jogosult időszak célállományonként

Célállomány
Megnevezés tölgy és bükk egyéb kemény lombos egyéb lágy lombos akác nemes nyár fenyő
a) b) c) d) e) f)
Jövedelempótló támogatási időszak (év) 20 20 15 10 10 10

4. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez * 

Erdőtelepítési jövedelempótló támogatás mértéke

€/ha/év
Jövedelempótló támogatás
Megnevezés szántó és egyéb művelési ág gyep (rét, legelő) művelési ág
kedvezőtlen *  átlagos kedvezőtlen *  átlagos
adottságú terület
Gazdálkodók vagy azok társulásai 187,93 281,90 55,50 95,14
Minden egyéb jogosult a 12. § (4) bekezdés alapján 46,97 70,45 13,86 23,77

5. számú melléklet a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelethez * 

A 2. § a) pontjában meghatározott gazdálkodói minősítés igazolására és ellenőrzésére vonatkozó szempontok

A B C
1. I. Feltétel: A támogatást igénylő munkaidejének legalább 50%-ában mezőgazdasági tevékenységet végez.
2. Elfogadható igazolások
3. *  Ha a támogatást igénylő természetes személy nem rendelkezik bejelentett munkahellyel Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy a szerepel az őstermelői nyilvántartásban
4. Egyéni vállalkozó esetében, a támogatási kérelem benyújtásának évében érvényes olyan vállalkozói igazolvány, amely a 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet tartalmaz.
5. *  bejelentett munkahellyel rendelkezik, ahol nem mezőgazdasági tevékenységet végez Munkáltatói igazolás arról, hogy hány órás munkaviszonnyal rendelkezik. Maximum heti 30 órás foglalkoztatás mellett fogadható el a mezőgazdasági tevékenységre fordított 50%-os időfelhasználás.
6. bejelentett munkahellyel rendelkezik, ahol mezőgazdasági tevékenységet végez Mezőgazdasági tevékenységet (munkakört) igazoló munka szerződés másolata.
7. Ha a támogatást igénylő gazdasági társaság Gazdasági társaságok esetében cégmásolat, amely igazolja, hogy a gazdasági társaság tevékenységi körében a támogatási kérelem benyújtásának évében a 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenység szerepel.
8. II. Feltétel: A támogatást igénylő jövedelmének legalább 25%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
9. A 25%-os arány ellenőrzésének alapja:
10. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, az őstermelők családi gazdaságának teljes bevételét figyelembe kell venni, amely az őstermelők családi gazdaságának tagjai által a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások „adóalapba beszámító bevételek” sorain szereplő értékek együttes összege.
11. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét, valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás „adóalapba beszámító bevételek” során szereplő érték.
12. *  Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem adható össze.
13. Ha az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységet és őstermelői tevékenységet is végez, a mezőgazdasági tevékenységei után bármely minőségében igényli a támogatást, az adható támogatás megállapításakor a két tevékenységből származó bevételt össze kell adni.
14. *  Ha a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet számolnia, és ezt a bevételét nem is kell bevallania, a figyelembe vehető bevétel összegét az értékesítési betétlap tartalmazza.
15-16. * 
17. *  Ha a gazdasági társaság igényli a támogatást, akkor az adható támogatás megállapításánál kizárólag a 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származó bevételei vehetők figyelembe, amelyet a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített társasági adóbevallásban, a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 29. pontja alapján meghatározott „összes bevétel” során szereplő értékhez kell viszonyítani.
18. A mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem és a teljes jövedelem arányának nem vehető mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként figyelembe: Az Szja tv. szerinti költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, és e rendelet szerinti támogatás.
19. megállapítása során mezőgazdasági tevékenységből származó bevételként figyelembe vehető: Az Szja tv. szerinti egységes területalapú támogatás, ha az ügyfél 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származó bevételt is tud igazolni.
20. Elfogadható igazolások
21. *  Minden olyan dokumentum, amely hitelt érdemlően alátámasztja az ügyfél támogatási kérelemben tett azon nyilatkozatát, miszerint jövedelmének a támogatási kérelem benyújtása évében több mint 25%-a a 2. § i) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származott. Ilyen dokumentum lehet egyéb dokumentum mellett a személyi jövedelemadó bevallás, a társasági adó bevallás, őstermelő esetében az értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás.