A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet

a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § *  A szabadidősport területén azok a gazdasági társaságok, amelyeknek a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján bejegyzett fő tevékenysége „93.19. Egyéb sporttevékenység”, „93.29. Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” vagy „96.04. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás”, egészségmegőrző és sportszakmai tanfolyamok vezetésére munkaszerződést, megbízási szerződést csak olyan személyekkel köthetnek, akik sportoktató, sportedző, rekreációs mozgásprogram-vezető animátor, aqua tréner, fitness instruktor, gyermekkori mozgásprogram-vezető, orientális táncoktató, személyi edző, szenior tréner és wellness tanácsadó szakirányokban, szakedző, okleveles szakedző, testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, okleveles gyógytestnevelő tanár vagy gyógytornász képesítéssel rendelkeznek.

3. § *  (1) 2012. december 31-ig mentes a szakedzői, okleveles szakedzői képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az az edző, aki a 60. életévét 2009. december 31. napjáig betölti, és a sportágában legalább öt évig folyamatos edzői tevékenységet végzett. A mentesség fennállását az érintett kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) igazolja.

(2) A kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az igazolását az edzői tevékenységről.

(4) E rendelet értelmében kiemelkedően eredményes edzői tevékenységnek minősül a sportoló által felnőtt, illetve a felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban olimpián, világ- vagy Európa-bajnokságon, valamint speciális világjátékon elért 1-6. helyezés.

4. § A sportszövetség - szabályzatában meghatározottak szerint - köteles sportszervezet tagjai tekintetében az e rendeletben foglalt előírásokat érvényesíteni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) * 

(3) *  A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:

a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel,

b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel,

c) *  testnevelő-edző (a sportág megjelölésével) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű szakedzői szakon szerezhető képesítéssel,

d) *  sportszervező alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű sportmenedzser szakon szerezhető képesítéssel,

e) *  rekreációszervezés-egészségfejlesztés (rekreációszervezés szakirány) alapfokozatot adó szak a főiskolai szintű rekreáció szakon szerezhető képesítéssel

egyenértékű képesítést igazol.

(4) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:

a) segédedzői képesítés a sportoktatói képesítéssel,

b) a sportszervező és a sportvezető, -szervező (menedzser) képesítések a sportszervező, -menedzser képesítéssel

egyenértékű képesítést igazol.

(5) E rendelet alkalmazásában a korábban a táncsportban szerzett „B” vagy „C” kategóriás művészeti oktatói engedély a táncpedagógus képesítéssel egyenértékű képesítést igazol.

(6) *  Az Stv. 77. § p) pontja alapján a sportszövetség szabályzatában határozza meg, hogy sportágában az egyes tevékenységek tekintetében milyen képesítéssel rendelkező személyek minősülnek sportszakembernek, valamint azt, hogy sportága versenyrendszerében mely edzői tevékenységi szint tölthető be kizárólag szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel.

(7) *  A sportszövetség szabályzatában foglaltak megvalósulását a minisztérium a sportszövetség által rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján ellenőrizheti.

(8) *  A melléklet 4. pontjának a 17/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő, állam által el nem ismert szakképesítés eredményeként szerzett edzői tevékenység végzésére jogosító képesítésekre is alkalmazni kell.

(9) *  A melléklet 6. pontjának az egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2014. (IV. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, állam által el nem ismert szakképesítés eredményeként szerzett edzői tevékenység végzésére jogosító képesítések alapján végzett tevékenységre is alkalmazni kell.

6. § *  E rendelet a szakmai képzések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 49b. cikke alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról szóló, 2019. március 14-i (EU) 2019/907 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez * 

JEGYZÉK
az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről

Jelmagyarázat

a = alapfokú iskolai végzettségre épülő középszintű szakképesítés

k = középfokú képesítés

r = ráépülés (a bementi követelményt a szakmai és vizsgakövetelmény határozza meg)

t = szakirányú továbbképzési szak

f = felsőfokú szakképzettség

Tevékenység Képesítés/szakképzettség megnevezése
1. Nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre való felkészítése sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), személyi edző (r), wellness tanácsadó (r), gyermekkori mozgásporgram-vezető (r), orientális táncoktató(r); testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), rekreáció-szervező (f), rekreációszervező-egészségfejlesztő (f),
okleveles rekreáció-irányító (f)
2. *  Természetes személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezése sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), orientális táncoktató (r), személyi edző (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); fitness-wellness asszisztens (k), sportszervező, -menedzser (k), szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), sportszervező (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f),
rekreáció-szervező (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f),
okleveles gyógytestnevelő tanár (f)
3. *  Természetes személy vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetése sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), orientális táncoktató (r), személyi edző (r), szenior tréner (r), wellness tanácsadó (r); szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles szakedző (f), gyógytornász (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f),
okleveles gyógytestnevelő tanár (f)
4. *  Edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítése sportoktató (a sportág megjelölésével) (a), nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség (a sportág megjelölésével) (a), sportedző (a sportág megjelölésével) (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelőedző (f), szakedző (f), okleves szakedző (f), táncpedagógus (f)
5. Sportszervezeteknél mozgásterápiás, sportrehabilitációs szolgáltatások irányítása preventív mozgásterapeuta (t), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)
6. *  Sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátása, illetve a vezetőedző segítése nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett legmagasabb szintű végzettség (a sportág megjelölésével) (a), szakedző (f), okleveles szakedző (f), illetve az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; testnevelő-edző (f), táncpedagógus (f)
7. Sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek hivatali munkáját irányító (főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó) személy* sportszervező, -menedzser (k), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), sportszervező (f), rekreáció-menedzser (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f)
8. Helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátása* sportedző (a sportág megjelölésével) (k), sportszervező,
-menedzser (k), sportszervező (f), sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f), szakedző (f), okleveles szakedző (f), testnevelő-edző (f),
rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f),
okleveles rekreáció-irányító (f), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f)
9. Sportszervezeteknél, sportszövetségeknél masszázs kezelések végzése sportmasszőr (k)
10. Sportmasszőr-vállalkozások vezetése sportmasszőr (k), humánkineziológus (f), okleveles humánkineziológus (f)
11. Lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátása lovastúra-vezető (k), sportedző (lovas sportágban) (k), lovaskultúra oktató (t)
12. Fitness-wellness asszisztensi tevékenység ellátása fitness-wellness asszisztens (k)
13. Szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív kikapcsolódást célzó programjainak összeállítása, megszervezése és vezetése sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor (r), aqua tréner (r); testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), szakedző (f), okleveles szakedző (f), testnevelő-edző (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), gyógytornász (f)
14. Uszodákban, medencével rendelkező szállodákban, aqua-parkokban vízi rekreációs foglalkozások tervezése, szervezése és vezetése sportedző (úszás, vízilabda sportágban) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: aqua tréner (r); szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), okleveles szakedző (úszás, vízilabda sportágban) (f), testnevelő-edző (úszás, vízilabda sportágban) (f), gyógytornász (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f)
15. Sportszervezeteknél, fitness termekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban fitness programok szervezése és vezetése sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: animátor (r), fitness instruktor (r), gyermekkori mozgásprogram-vezető (r), személyi edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f),táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
16. Sportági mozgásprogramok tervezése, szervezése és vezetése a közoktatási intézmények - kiemelten a 4-8 éves korosztály - tanórán kívüli és szünidei sportrekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: gyermekkori mozgásprogram-vezető (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
17. Sportszervezeteknél, táncklubokban, fitness termekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban orientális tánctanfolyamok programjának szervezése és vezetése rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: orientális táncoktató (r); táncpedagógus (f)
18. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként - edzések tervezése és közreműködés azok végrehajtásában, a résztvevők egészséges életvitelének kialakításában sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: személyi edző (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
19. sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban, művelődési házakban, idősek klubjában, fitness termekben, szabadidős programszervező cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító foglalkozások szervezése és vezetése sportedző (a sportág megjelölésével) (k), rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakirányai: személyi edző (r), szenior tréner (r); szakedző (f), okleveles szakedző (f), táncpedagógus (f), testnevelő tanár (f), okleveles testnevelő tanár (f), testnevelő tanár-egészségtan tanár (f), okleveles gyógytestnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
20. a wellness turizmus és az egészségorientált szolgáltató ipar területén szakértőként közreműködés modern, közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sportrekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében rekreációs mozgásprogram-vezető következő szakiránya: wellness tanácsadó (r); sportmenedzser (f), okleveles sportmenedzser (f), rekreáció-szervező (f),
rekreáció-szervező-egészségfejlesztő (f), okleveles rekreáció-irányító (f)
21. *  teljesen önállóan biztonságos síoktatási foglalkozások tartása havas, hegyvidéki környezetben (kivéve az olyan területeket, ahol hegymászási technikák szükségesek) sportoktató (sí sportágban) (a), sportedző (sí sportágban) (k), közös képzési vizsga (CTT) (a), szakedző (sí) (f), okleveles szakedző (sí) (f)

Megjegyzés:

A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti jogi képzési területen szerzett, valamint a közgazdasági felsőfokú végzettség.