Hatály: közlönyállapot (2004.V.25.) Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára

 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az állami ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű felhasználása, valamint a központi beszerzési rendszerben rejlő előnyök közigazgatási célú hasznosítása érdekében – a következőket rendeli el:

I. Fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A Kbt. 17. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak alapján a minisztériumok, a tárca nélküli miniszterek hivatali szervei, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervek és személyek, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek – kivéve a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan az I–VIII. fejezetekhez tartozó szervezeteket, a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket – a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(2) A Kbt. 17. §-ának (2) bekezdése alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi XLIV. törvény hatálya alá tartozó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott szervezetek az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó közbeszerzéseik és beszerzéseik (a továbbiakban: közbeszerzéseik) megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(3) A Kbt. 17. §-ának (1) bekezdése alapján a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, a Kbt. hatálya alá tartozó szervezetek a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

(4) A központosított közbeszerzési rendszerben regisztrált egyéb szervezetek jogaik gyakorlása, kötelezettségeik teljesítése során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni.

2. § A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó kiemelt termékeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

a) állami normatíva: a kiemelt termékbeszerzések tekintetében a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter által meghatározott, a beszerzés szempontjából lényeges – a kiemelt termékre, az ajánlattevőre, valamint a szerződéses feltételekre vonatkozó – műszaki, gazdasági és minőségi követelményeknek a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchiához illeszkedő csoportja;

b) EKR: külön jogszabályban meghatározott, a közbeszerzések elektronikus támogatását biztosító elektronikus közbeszerzési rendszer;

c) EKSZ: az EKR-t üzemeltető, külön jogszabályban meghatározott szolgáltató szervezet;

d) intézmény: az 1. § (1)–(2) bekezdése alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó, valamint az 1. § (3) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó, kiemelt termékbeszerzést megvalósító szervezet;

e) kiemelt termék: az intézmény beszerzései között általánosan, illetve időszakosan visszatérő módon szereplő, azonos felhasználási célú és azonos műszaki, gazdasági vagy egyéb jellemzőkkel bíró termékeknek és szolgáltatásoknak a központi beszerző szervezet által alkalmazott osztályozási hierarchia meghatározott szintjén elhelyezkedő csoportja;

f) központosított közbeszerzési díj: a központi beszerző szervezet által a 11. § (3) bekezdése alapján ellátott tevékenységért az intézmények által fizetendő ellenérték;

g) közbeszerzési elemző és törzsadatkezelő rendszer: a központosított közbeszerzési rendszer részét képező, a központi beszerző szervezet által a központi beszerzési rendszer működtetése érdekében kezelt adatokat tartalmazó adatbázis-alrendszer;

h) szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott eljárás eredményeképpen (keret)szerződést vagy keretmegállapodást kötő ajánlattevő.

Önként csatlakozás

4. § (1) A központi beszerző szervezet által kezelt központosított közbeszerzési eljáráshoz történő csatlakozást bármely, a Kbt. hatálya alá tartozó, a központi beszerző szervezet által regisztrált intézmény kezdeményezheti a központi beszerző szervezetnél.

(2) Az intézmények a csatlakozást írásban, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kérelemnek a központi beszerző szervezet részére történő megküldésével kezdeményezhetik.

(3) A központi beszerző szervezet a csatlakozást a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül visszautasíthatja, ha a csatlakozással érintett keretszerződés teljesítési adatai indokolttá teszik, figyelemmel a keretszerződés időbeli hatályára és a bejelentett közbeszerzési igényre.

5. § (1) A csatlakozási feltételek fennállásának megállapítása érdekében a központi beszerző szervezet a csatlakozást kezdeményező intézményt további adatközlésre szólíthatja fel, a kezdeményezés kézhezvételét követő nyolc napon belül.

(2) Amennyiben az intézményt további adatközlésre felhívni nem kell és a csatlakozás feltételei fennállnak, a központi beszerző szervezet a csatlakozás kezdeményezésének kézhezvételét követő nyolc napon belül az intézményt tájékoztatja a csatlakozás megtörténtéről.

(3) Amennyiben a központi beszerző szervezet az intézményt további adatközlésre hívja fel, a (2) bekezdés szerinti határidő a kért adatok rendelkezésre bocsátásától kezdődik.

(4) A központosított közbeszerzési rendszer szolgáltatásainak igénybevételére az intézmények kizárólag a csatlakozás megtörténtének a központi beszerző szervezet általi visszaigazolását követően jogosultak.

6. § A központi beszerző szervezet az önkéntes csatlakozásokkal kapcsolatos kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében tájékoztató rendszert működtet.

A saját hatáskörben megvalósított beszerzés

7. § (1) Az intézmény a kiemelt termékek közbeszerzését saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha

a) a működéshez, fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretszerződés alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható;

b) a kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretszerződés;

c) lehetősége van más intézmény készletének átvételére, és az megfelel az állami normatíváknak.

(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan mellőzését.

8. § (1) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értéke az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát eléri, az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt 8 nappal a központi beszerző szervezetet – a saját hatáskörben tervezett közbeszerzés eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével – írásban tájékoztatni köteles.

(2) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés rendelet szerinti feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, a központi beszerző szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményt további adatközlésre szólíthatja fel.

9. § Az állami normatívákat a saját hatáskörben megvalósított közbeszerzések során is érvényesítenie kell az intézményeknek.

10. § A 7–9. § megsértése esetén a központi beszerző szervezet – az 1. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott szervezetek vonatkozásában – a Kbt. szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.

II. Fejezet

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI RENDSZER

A központi beszerző szervezet

11. § (1) A központi beszerző szervezet a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

(2) A központi beszerző szervezet ellátja a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

(3) A központi beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) összesíti és adatbázisba rendszerezi az igénybejelentéseket;

b) az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folyamatosan frissíti, ennek alapján megtervezi és előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat;

c) a megfelelő tervezés és előkészítés érdekében összesíti és nyilvántartja a kiemelt termékekre vonatkozó, a központi költségvetés tervezése keretében jóváhagyott, intézményi előirányzatokra vonatkozó adatokat;

d) előkészíti a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákat;

e) a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljárások során érvényesíti az állami normatívákat;

f) lefolytatja a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre irányuló közbeszerzési eljárásokat;

g) kezeli és frissíti a közbeszerzési elemző és törzsadatkezelő rendszert;

h) működteti a központosított közbeszerzési portált (amely a „www.kozbeszerzes.gov.hu” és a „www.magyarorszag.hu” weboldalon keresztül érhető el), azon közzéteszi a központosított közbeszerzési rendszer használata során teljesítendő adatszolgáltatás során alkalmazandó adatlapokat és mintákat;

i) a központosított közbeszerzési rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a központosított közbeszerzési portálon folyamatosan közzéteszi;

j) együttműködik a központosított közbeszerzési rendszer keretében feladatot ellátó egyéb szervezetekkel, különösen az EKSZ-szel, valamint a kötelezettségvállalásokat nyilvántartó államháztartási szervekkel;

k) az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri és minősíti a megrendelések teljesítését;

l) szervezi a központosított közbeszerzési rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatokat;

m) ellátja mindazon egyéb feladatot, melyet jogszabály a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatban a hatáskörébe utal.

12. § A központi beszerző szervezet által a 11. § (3) bekezdésében ellátott feladatokért az intézmény a központi beszerző szervezet részére központosított közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj kizárólag a 11. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek mértékéig terjedhet. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének legfeljebb 2%-a.

13. § (1) A központi beszerző szervezet a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó szervezetek részére, illetve a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá nem tartozó közbeszerzések tekintetében is jogosult a 11. § (3) bekezdése szerinti tevékenységek végzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet a központi beszerző szervezet a szolgáltatást igénybe vevő szervezettel kötött egyedi szerződés alapján végzi. A központi beszerző szervezetet e tevékenységéért a 12. §-ban meghatározott díj illeti meg.

14. § Az 1. § (1)–(2) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott intézmények a központosított közbeszerzési díjat a közbeszerzés jellegének megfelelően a közbeszerzés megvalósítását megelőzően, vagy utólag közvetlenül, illetve közvetve – a teljesítést végző szállító közreműködésével – fizetik meg.

A központi beszerzési rendszerhez történő kapcsolódás

15. § (1) Az intézmények a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékbeszerzéseiket a jóváhagyott vagy módosított költségvetési támogatási, valamint egyéb bevételi előirányzataikkal, illetve azok teljesülésével összhangban valósítják meg.

(2) Az intézmények a központosított közbeszerzési rendszer használata folyamán végig, de különösen az igénybejelentések és a megrendelések teljesítése kapcsán kötelesek adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiket határidőben teljesíteni, annak érdekében, hogy a központosított közbeszerzési rendszer működtetésével elérni kívánt gazdasági célok megvalósuljanak.

16. § (1) Az intézmények a központi beszerző szervezet által közzétett regisztrációs űrlap (3. számú melléklet) kitöltésével és a központi beszerző szervezet részére történő megküldésével kötelesek a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A központi beszerző szervezet a bejelentkezést visszaigazolja.

(2) Az intézmények a regisztrációs űrlap szerinti adataikban bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül kötelesek a központi beszerző szervezet részére az (1) bekezdésben meghatározott módon bejelenteni.

(3) Az intézmények a regisztrációs űrlap szerinti adataikat változás hiányában is kötelesek évente felülvizsgálni és ezt a központi beszerző szervezet részére az (1) bekezdésben meghatározott módon a Kbt. 42. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időpontig bejelenteni.

17. § (1) Az intézmények a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó beszerzési tervüket – amennyiben a központi beszerző szervezet más határidőt nem állapít meg – háromhavonta előre kötelesek bejelenteni a központi beszerző szervezet által közzétett módon. A beszerzési tervben feltüntetett tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek.

(2) Az intézmények az (1) bekezdés szerinti beszerzési terv megküldésének kötelezettsége mellett kötelesek a Kbt. szerinti éves összesített közbeszerzési tervet a Kbt.-ben előírt határidőben a központi beszerző szervezet részére megküldeni.

(3) Az intézmény a közbeszerzési tervet a kiemelt termékek közbeszerzésének vonatkozásában a központi beszerző szervezet által közzétett formában – összhangban a központi beszerző szervezet által kialakított hierarchikus beszerzés-osztályozási rendszerrel – köteles elkészíteni. A közbeszerzési tervben bekövetkezett változásról az intézmény öt munkanapon belül köteles a központi beszerző szervezetet tájékoztatni, a központi beszerző szervezet által előírt formában.

18. § Az intézmény köteles a megrendelés teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezetet tájékoztatni.

19. § (1) Az ajánlattevők, illetőleg a szállítók a központi beszerző szervezet által közzétett regisztrációs űrlap (4. számú melléklet) kitöltésével és a központi beszerző szervezet részére történő megküldésével kötelesek a központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A központi beszerző szervezet a bejelentkezést visszaigazolja.

(2) Az ajánlattevők, illetőleg a szállítók a regisztrációs űrlap szerinti adataikban bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül kötelesek a központi beszerző szervezet részére az (1) bekezdésben meghatározott módon bejelenteni.

(3) A szállítók kötelesek a megrendelésekkel kapcsolatban a központi beszerző szervezet részére adatszolgáltatást teljesíteni, a központi beszerző szervezet által előírt módon.

(4) A központi beszerző szervezet az e rendelet szerinti intézményi adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése érdekében a teljesítésekkel érintett szállítóktól adatszolgáltatást kérhet.

A kiemelt termékek

20. § (1) A kiemelt termékek körére, valamint azoknak a központosított közbeszerzési rendszer keretében történő közbeszerzés elrendelésére az érintett ágazat szerint illetékes miniszter minden év március 20-áig tehet javaslatot a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter részére.

(2) A kiemelt termékek körére, valamint azok központosított közbeszerzési rendszer keretében történő beszerzésének elrendelésére az (1) bekezdés szerinti miniszterek javaslataikat első alkalommal e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül tehetik meg.

(3) A központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében önállóan is rendelkezik javaslattételi joggal, azonban az egészségügyi termékkör vonatkozásában a javaslattételhez az egészségügyi miniszter előzetes egyetértése szükséges.

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti javaslatok alapján a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter készít előterjesztést a Kormány részére a kiemelt termékek körét érintően.

21. § A központi beszerző szervezet a közös közbeszerzési szójegyzékről szóló európai közösségi rendelettel összhangban meghatározza és karbantartja a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások hierarchikus osztályozási rendszerét.

Az állami normatívák

22. § (1) A kiemelt termékek közbeszerzésére vonatkozó állami normatívák tartalmának kialakítása során érvényesítendő kötelező elemeket és szempontokat a központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter tájékoztatóban állapítja meg, az érintett ágazatok szerint illetékes miniszterek minden év március 20-áig előterjesztett javaslatai alapján.

(2) Az állami normatíváknak egyértelmű megkülönböztetésre alkalmas módon tartalmazniuk kell az adott kiemelt termék közbeszerzésére vonatkozó alapvető műszaki-szakmai paramétereket és funkciókat, az ajánlattevőre vonatkozó, a közbeszerzés teljesítéséhez szükséges speciális előírásokat, valamint a lényeges szerződési feltételeket.

(3) Az esélyegyenlőség és egyenlő elbánás, valamint a nemzeti elbánás alapelveinek az állami normatívák, valamint az ezek tartalma alapjául szolgáló kötelező elemek és szempontok meghatározása során is érvényesülniük kell. Az állami normatívák nem határozhatók meg olyan módon, hogy egyes ajánlattevőket az ajánlattétel lehetőségéből indokolatlanul kizárjanak, vagy más módon indokolatlanul hátrányos megkülönböztetésüket eredményezzék.

(4) A központi beszerző szervezet felügyeletét ellátó miniszter tájékoztatóban állapítja meg a kiemelt termékbeszerzésekre, valamint a fejezeti kiemelt termékbeszerzésekre vonatkozó állami normatívákat.

A központi beszerző szervezet által kezelt adatok köre

23. § (1) A központi beszerző szervezet a központosított közbeszerzési rendszer működtetése körében a központosított közbeszerzési rendszer minden elemét adatbázisba foglalja, és azt folyamatosan karbantartja.

(2) A központi beszerző szervezet az adatkezelést és -karbantartást különösen az alábbi esetkörökben végzi:

a) az intézmények adatai;

b) a szállítók adatai;

c) a keretszerződések (szerződések, keretmegállapodások) adatai;

d) a szállítók időszaki adatközléséből keletkező adatok;

e) a szállítók eseti adatközléséből keletkező adatok;

f) egyéb, a központi beszerzési rendszer részét képező adatok.

(3) A központosított közbeszerzési rendszert használó vagy ahhoz egyéb okból kapcsolódó szervezetek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket határidőben, a központi beszerző szervezet által előírt módon kötelesek teljesíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a központi beszerző szervezet köteles az adatszolgáltatás határidejét és módját, valamint az annak során alkalmazandó mintákat kidolgozni és ezeket közzétenni.

(5) A központi beszerző szervezet köteles a központosított közbeszerzési rendszerrel, különösen a keretszerződésekkel és a teljesítésekkel kapcsolatos adatokat közzétenni.

A keretszerződés

24. § (1) A központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő keretszerződésnek tartalmaznia kell a következőket:

a) a közbeszerzés tárgyának és mennyiségének a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése szerinti meghatározását;

b) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket, illetve az állami normatívára való utalást;

c) az ellenszolgáltatás mértékét, illetve a közbeszerzési díjfizetési kötelezettségre való utalást, továbbá a közbeszerzési díj megfizetésének a 14. §-ban meghatározott módját;

d) a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények körét;

e) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerződés alapján az intézmény egyoldalú jognyilatkozattal (megrendeléssel) jogosult a közbeszerzést megvalósítani, továbbá ennek határidejét;

f) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos részletes feltételeket;

g) a szerződésszegésért való felelősség szabályait;

h) az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket;

i) annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.

(2) A közbeszerzés megvalósítása során az intézmény köteles megtartani a keretszerződés feltételeit. A megrendelés nem lehet ellentétes a keretszerződéssel.

(3) A keretszerződés alapján megvalósított közbeszerzés ellenértékének, továbbá a közbeszerzési díjnak a megtérítése az intézmény költségvetési előirányzatának terhére történik.

(4) Keretszerződés legfeljebb négy évre köthető.

Elektronikus eszközök alkalmazása

25. § (1) A központi beszerző szervezet, valamint a központosított közbeszerzési rendszert használó vagy ahhoz egyéb okból kapcsolódó szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségeiket, eljárási cselekményeiket, illetőleg eljárásaikat kötelesek a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján alkotott jogszabályban foglaltak szerint gyakorolni.

(2) A 23. § (2) bekezdésében meghatározott adatok elektronikus feldolgozása érdekében a központi beszerző szervezet megállapodást köt az EKSZ-szel.

III. Fejezet

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Keretmegállapodásos eljárás

26. § (1) A központi beszerző szervezet keretmegállapodásos eljárást alkalmazhat a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül általa lefolytatott közbeszerzési eljárások során.

(2) A központi beszerző szervezet által lefolytatott keretmegállapodásos eljárásra a Kbt. 28. címe szerinti szabályokat, valamint e rendeletben foglaltakat a jelen fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A keretmegállapodásos eljárás első részében a központi beszerző szervezet a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást köteles alkalmazni keretmegállapodás megkötése céljából, ha a keretmegállapodás becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a közösségi értékhatárokat. Gyorsított eljárás nem alkalmazható.

(4) A központi beszerző szervezet, illetőleg az intézmény a (3) bekezdésnek megfelelően megkötött keretmegállapodás alapján egy vagy több hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az adott közbeszerzés(ek) megvalósítása érdekében. Az eljárás ezen második részére a Kbt. IV. fejezetének a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra vonatkozó szabályait [126–128. §, 131–135. §, ideértve a 41. § (5) bekezdését is] – a 28. cím rendelkezései szerint – kell megfelelően alkalmazni.

27. § (1) A központi beszerző szervezet által a keretmegállapodás alapján alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen megkötött szerződésre e rendeletnek a keretszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) A keretmegállapodásos eljárás második, hirdetmény nélküli tárgyalásos szakaszát az intézmény saját hatáskörben, a központi beszerző szervezet egyetértésével bonyolíthatja le, illetőleg újabb hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítását kezdeményezheti a központi beszerző szervezetnél.

28. § (1) Amennyiben az intézmény által megvalósítani kívánt kiemelt termékbeszerzés értéke a nemzeti értékhatárt nem éri el, az intézmény a közbeszerzést a keretmegállapodás alapján létrejött szerződés terhére, a szerződésben meghatározott ellenérték megfizetése mellett valósítja meg.

(2) Amennyiben az intézmény által megvalósítani kívánt kiemelt termék beszerzésértéke a nemzeti értékhatárt eléri vagy meghaladja, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kell lebonyolítani a 27. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

29. § A központi beszerző szervezet, illetve az intézmények a keretmegállapodásos eljárás második, hirdetmény nélküli tárgyalásos szakaszát elektronikus úton is lebonyolíthatják a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján alkotott jogszabályban foglaltak szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azokra a közbeszerzésekre kell alkalmazni, amelyek esetében a hatálybalépést követően kerül sor a közbeszerzés megkezdésére.

(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül kell teljesíteni.

Módosuló rendelkezés

31. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) ellátja a Miniszterelnöki Hivatal, valamint megállapodás alapján a Miniszterelnökség fejezethez tartozó hivatalok tekintetében a Kbt. hatálya alá tartozó – kivéve annak 44. címében szabályozott egyszerű közbeszerzési eljárással összefüggő – közbeszerzési feladatokat,”

1. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke

Távközlési eszközök és szolgáltatások

– Kis telefonalközpont (1–40 port), telefonkészülékek és kapcsolódó szolgáltatások

– GSM mobil távközlési szolgáltatások és készülékek

– Telefax készülékek és kapcsolódó szolgáltatások

– Színes televízió készülékek

– Videofelvevő és -lejátszó berendezések, projektorok

– Internet szolgáltatások

Személyi számítógép rendszerek, azok főbb egységei és általánosan használt felhasználói szoftver eszközei

– Szoftver alrendszerek és elemeik

– Hardver alrendszerek és elemeik

– Személyi számítógép rendszerek kiegészítői

– Elektronikus dokumentum kezelését támogató input és output eszközök

– Alkatrészek és kellékanyagok

– Számítástechnikai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások

– Hálózati aktív eszközök és elemeik

– Hivatalos CD jogtár

Irodatechnikai berendezések, tartozékaik, a működésükhöz szükséges kellékanyagok és szolgáltatások

– Másoló- és sokszorosítógépek

– Iratmegsemmisítő gépek

– Ügyvitel-technikai berendezések és eszközök

– Ügyvitel-technikai berendezések alkatrészei és tartozékai, valamint a működésükhöz szükséges kellékanyagok

– Irodagépek helyszíni javítása, karbantartása

Bútorok

– Szekrények, konténerek

– Asztalok

– Ülőbútorok

– Fekvőbútorok

Papíráruk, irodaszerek, kellékek

– Borítékok, tasakok

– Papírok, leporellók

– Számítógép kiíró papír

– Iratgyűjtők, dossziék

– Ügyvitel-technikai berendezések használatához szükséges papíráruk használatához

Gépjárművek

– Személygépkocsi

– Közúti terepjáró személygépkocsi

– Nehéz terepjáró gépkocsi

– Mikrobusz/egyterű személygépkocsi

– Áruszállító tehergépkocsi (3500 kg össztömegig)

Üzemanyagok

– Gépjármű üzemanyagkártya

– Tartálykocsis gépjármű üzemanyag kiszállítás

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Egészségügyi termékek

– Röntgen kontrasztanyagok közül az intravénás ionizáló és nem-ionizáló kontrasztanyagok

– Kötést rögzítő kötszerek közül a sebészeti osztályokon alkalmazott és a műtőkben felhasznált kötszerek

– Az emberi szervezetbe be nem épített, illetőleg nem egyedileg gyártott gyógyászati segédeszközök közül az intézményekben használt eszközök

– Vizsgálókesztyűk és sebészeti kesztyűk

– Infúziós és transzfúziós szerelékek, valamint a véna biztosításához használatos kanülök

– A sebészeti kézi eszközök közül a szike, penge, szikenyél

– A fertőtlenítőszerek közül a szakrendelőkben, a fekvőbeteg-osztályokon és a műtőkben lévő eszközök fertőtlenítésére használatos fertőtlenítőszerek

Repülőjegy-beszerzés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások.

2. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Központi 1357 Bp., Pf. 2
Szolgáltatási Főigazgatóság Fax: 441-2248

Önkéntes csatlakozási adatlap

Intézmény megnevezése (teljes név):
Intézmény KSZF azonosítója:
Intézmény államháztartásban használt intézményi azonosítója:
Csatlakozási adatlap ügyviteli nyilvántartási (iktató)száma: KSZF tölti ki

Kérjük töltsön ki külön egy intézményi regisztrációs adatlapot is az adatok felvételének vagy aktualizálásának érdekében!

CSATLAKOZÁS ADATAI:

Keretszerződésenként külön-külön csatlakozási adatlapot töltsön ki a mellékelt keretszerződés lista alapján!

Keretszerz.
azonosítószáma:
Keretszerződés
megnevezése:
Meny-
nyisége
Mérték-
egysége
Csatlakozás
értékhatára
(Ft-ban):
Termék
megnevezése
Csatlakozás
időpontja (tól):
Csatlakozás
érvényessége (ig):
Dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN.):
................................................
Aláírás

3. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Központi 1357 Bp., Pf. 2
Szolgáltatási Főigazgatóság Fax: 441–2248

Intézményi regisztrációs adatlap

Intézmény neve (teljes neve):
Intézmény KSZF azonosítója:

Intézményi adatközlés azonosítása

Új intézmény regisztrálása:
Meglévő intézmény módosítása: o
Nyilvántartott adatok módosításának oka:
1. változás bejelentése o
2. helyesbítés (téves adat javítása) o

Intézmény alapadatai

Intézmény rövid neve:
Intézmény államháztartásban használt intézményi azonosítója:
Felügyeleti szerv megnevezése:
Felügyeleti szerv államháztartásban használt intézményi azonosítója:

Intézmény székhelyére vonatkozó adatok

Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók szám:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Intézmény vezető adatai

Név:
Titulus:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:

Mi az intézmény viszonya a központosított közbeszerzéshez?

(Kérjük a megfelelő szövegrészt megjelölni):

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmény IGEN o
A központosított közbeszerzéshez önként csatlakozó intézmény IGEN o
Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott költségvetési szerv IGEN
Dátum:

................................................

Cégszerű aláírás

Központi 1357 Bp., Pf. 2
Szolgáltatási Főigazgatóság Fax: 441-2248

Részletes intézményi adatlap

Intézmény neve (teljes neve):
Intézmény KSZF azonosítója:

Intézmény azonosító adatai

Adószám:
PIR törzsszám:

Intézmény államigazgatási adatai

Költségvetési törvénysori besorolás
Szektor vagy államháztartási alrendszer:
Fejezet:
Cím:
Alcím:
KSH szakágazati besorolás (TEAOR) 1
KSH szakágazati besorolás (TEAOR) 2
KSH szakágazati besorolás (TEAOR) 3
Alapvető szakfeladat:
Dátum:

................................................

Cégszerű aláírás

Központi 1357 Bp., Pf. 2
Szolgáltatási Főigazgatóság Fax: 441-2248

Részletes intézményi adatlap

Intézmény neve (teljes neve):
Intézmény KSZF azonosítója:

Intézményi központosított közbeszerzési kapcsolattartó adatai

Név:
Beosztás:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók szám:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:

Kapcsolattartó által preferált kapcsolattartási mód:

(Kérjük a megfelelő szövegrészt megjelölni): KSZF portál: o
E-mail: o
Fax: o
Levél: o

Beszerző 1. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 2. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 3. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 4. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 5. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 6. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beszerző 7. adatai

Név:
Beosztás:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Termékkör:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dátum:

................................................

Cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez

Központi Szolgáltatási 1357 Bp., Pf. 2
Főigazgatóság Fax: 441-2248

Gazdasági szereplő adatlap

Szervezet / cég neve (teljes név):
Szervezet / cég KSZF azonosítója:

Adatközlés azonosítása

Új szervezet / cég regisztrálása: o
Meglévő szervezet módosítása:
Nyilvántartott adatok módosításának oka:
1. változás bejelentése o
2. helyesbítés (téves adat javítása,

Szervezet / cég alapadatai

Szervezet / cég rövid neve:
Szervezet / cég szöveges azonosítója: (3 karakter betű)
Szervezet cégjegyzékszáma:
Szervezet / cég adószáma:

Szervezet/cég székhelyére vonatkozó adatok

Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók szám:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Központosított közbeszerzésért felelős vezető adatai

Név:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
Mobiltelefonszám:
E-mail cím:
Dátum: 20ÉÉ.HH.NN.

................................................

Cégszerű aláírás

Központi Szolgáltatási 1357. Bp., Pf. 2
Főigazgatóság Fax: 441-2248

Részletes gazdasági szereplő adatlap

Szervezet / cég neve (teljes név):
Szervezet / cég KSZF azonosítója:

Telephely adatai

Rövid neve:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Számlázási adatok:

Számlázási telephely rövid neve:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Szervezet / cég számlaszáma:
Számlavezető bank neve:
Fizetés módja:
Dátum: 20ÉÉ.HH.NN.

................................................

Cégszerű aláírás

Központi Szolgáltatási 1357 Bp., Pf. 2
Főigazgatóság Fax. 441-2248

Részletes gazdasági szereplő adatlap

Szervezet / cég neve (teljes név):
Szervezet / cég KSZF azonosítója:

Fióktelep 1. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 2. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 3. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 4. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 5. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 6. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 7. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 8. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 9. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 10. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 11. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 12. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 13. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 14. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 15. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 16. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 17. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 18. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 19. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:

Fióktelep 20. adatai

Rövid név:
Ország:
Megye:
Irányítószám:
Település:
Cím:
Postafiók:
Postafiók irányítószám:
Telefonszám: Telefonszám mellék:
Telefaxszám: Telefaxszám mellék:
E-mail cím:
Webcím:
Dátum: 20ÉÉ.HH.NN.

................................................

Cégszerű aláírás