A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

178/2004. (V. 26.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás és az azt módosító megállapodások kihirdetéséről

1. § (1) A Kormány a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, Bécsben 1993. június 1. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(A Megállapodás, annak 13. Cikkében foglaltak alapján, 1993. május 1. napján lépett hatályba.)

(2) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Svájci Államszövetség és az Osztrák Köztársaság között a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és Bécsben történő működéséről

1. Cikk

A Megállapodás célja

Az emberek rendhagyó és egyre inkább menekülési céllal történő Dél-Észak irányú áramlásai az elmúlt évek folyamán fokozódtak, melyeket az utóbbi időben kialakuló Kelet-Nyugat irányú mozgások csak tovább súlyosbítottak. A beutazás ellenőrzésére hozott nemzeti intézkedések, bár teljes mértékben szükségesek, mégsem elegendők ahhoz, hogy a bevándorló tömegek nagyságát és összetételét a Felek kívánságának megfelelően szinten tartsák. Ennélfogva a migrációs jelenség leküzdésére irányuló hosszú távú stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának prioritást kell adni. Az ilyen stratégiák célja a korai figyelmeztetés megkönnyítése, az alapvető okok leküzdése, a beutazás ellenőrzésével foglalkozó intézkedések harmonizációja és az idegenrendészeti, a menedék- valamint a menekültpolitika koordinációja.

A Megállapodás célja a migrációs politika területén történő nemzetközi együttműködés és az ezzel kapcsolatos kutatások elősegítése.

2. Cikk

Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ

Ebből a célból, bécsi székhellyel felállítják a „Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központot” (NMPFK). Az NMPFK elemzi az európai befogadó országokba irányuló jelenlegi és lehetséges mozgásokat, figyelemmel kíséri és vizsgálja a fő származási országokból való migránsok helyzetét, és intézkedéseket dolgoz ki a migrációs mozgások jobb felismerésére és ellenőrzésére.

3. Cikk

Politikai Kormányzó Csoport

A Szerződő Felek képviselői politikai Kormányzó Csoportot alakítanak. Ebben a Kormányzó Csoportban mindegyik Szerződő Fél egy hellyel rendelkezik.

A Kormányzó Csoport elnöki tisztét a Szerződő Felek mindegyike sorrendben felváltva tölti be.

A Kormányzó Csoport olyan gyakran ülésezik, ahogyan azt az ügyek megkívánják, de legalább évente háromszor.

4. Cikk

A Politikai Kormányzó Csoport feladatai

A Kormányzó Csoport:

- általános felügyeletet gyakorol az NMPFK felett,

- kinevezi az NMPFK igazgatóját,

- jóváhagyja az NMPFK igazgatójának éves beszámolóját,

- jóváhagyja és finanszírozza az NMPFK rendes évi költségvetését,

- jóváhagyja az NMPFK éves elszámolását,

- jóváhagyja az NMPFK munkaprogramját,

- jóváhagyja az NMPFK megállapodásait,

- jóváhagyja az NMPFK részéről, vagy az NMPFK-nak javasolt projekteket,

- segíti az NMPFK-t a politikai kapcsolataiban,

- tudomásul veszi az NMPFK helyzetjelentéseit,

- támogatja az NMPFK igazgatóját a lényeges kérdésekben,

- kinevezi a Tanácsadó Szerv tagjait és

- ajánlatot tesz további Felek felvételére és azzal kapcsolatban döntést hoz.

5. Cikk

Az NMPFK igazgatója

Az NMPFK igazgatója szorosan együttműködik a migrációs területen tevékenykedő nemzetközi és nemzeti szervekkel és intézményekkel. Nemzetközi szervezetek, konferenciák, mechanizmusok és folyamatok, mint pl. a Berlin, a Bécs és a Budapest Folyamat, valamint további idetartozó fórumok megbízásából feladatokat vállalhat. Figyelemmel kíséri az ipari és más érintett országok migrációs politikáját és gyakorlatát, valamint az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, és ezekre a témákra vonatkozólag dokumentációs központot tart fenn. Politikákra és tendenciákra vonatkozó elemzéseket végez, továbbá kidolgozza a vonatkozó problémák megoldásához szükséges stratégiákat.

Ennek a munkának fontos alapját képezi az „Informális Tanácskozások” keretében elfogadott Stratégiai Platform. Ebből a szempontból külön figyelmet kell szentelnie a Felek demográfiai, gazdasági, szociális, politikai, kulturális és ökológiai szempontból történő befogadási képességei kérdésének. Ezen túlmenően az NMPFK igazgatója a migrációs mozgások ellenőrzésének javítása érdekében ellenőrzi és továbbfejleszti azokat a törekvéseket, amelyek a migráció okainak leküzdésére irányulnak. Végül az NMPFK igazgatója javaslatokat dolgoz ki a migrációs politika és gyakorlat harmonizációjára.

Az NMPFK igazgatója közvetlen felelősséggel tartozik a politikai Kormányzó Csoportnak. A rendelkezésre bocsátott anyagi eszközöknek megfelelően toborozza és felügyeli a személyzetet. Az NMPFK-igazgató feladatait a munkaköri leírást tartalmazó külön dokumentumban részletesen szabályozzák.

6. Cikk

Az NMPFK szolgáltatásainak igénybevétele

A Szerződő Felek jogosultak az NMPFK tevékenységéből adódó bármely eredmény korlátlan felhasználására, akár saját migrációs politikájuk kialakítása, akár nemzetközi migrációs politikai törekvéseik céljából.

Amennyiben megfelelőnek tartják, ezeket az eredményeket az érdekelt intézmények rendelkezésére bocsáthatják.

A meglévő kapacitása keretében, az NMPFK szolgáltatásai teljes mértékben a Szerződő Felek rendelkezésére állnak.

7. Cikk

Az NMPFK finanszírozása

A Szerződő Felek teljes pénzügyi felelősséget vállalnak az NMPFK rendes költségeiért.

Az NMPFK igazgatója minden évben a Kormányzó Csoport elé terjeszti a következő évi költségvetési tervezetet, amely tartalmazza a személyzeti, utazási, helyiségbérleti, hivatali, reprezentációs és egyéb költségeket. A Kormányzó Csoport jóváhagyja a költségvetést és meghatározza a Szerződő Felek közötti költségmegosztást. Arra kell törekedni, hogy a Szerződő Felek azonos mértékben vállalják a költségeket.

Az NMPFK elfogadhat önkéntes hozzájárulásokat, adományokat és egyéb ajándékokat.

A költségvetés tervezetének megváltoztatásához, ideértve a Szerződő Felek hozzájárulásainak szükséges növelését, szükséges a Kormányzó Csoport jóváhagyása.

A kezdeti időszakban, amely legalább egy évig, de legfeljebb három évig tart, a Svájci szövetségi Migrációs Hivatal vállalja az összes rendes költséget, leszámítva a többi Szerződő Fél által tett pénzügyi és anyagi hozzájárulásokat. Ausztria vállalja az ICMPD elhelyezésének költségeit.

8. Cikk

További felek és nemzetközi szervezetek részvétele

A Kormányzó Csoport államokat és nemzetközi szervezeteket kérhet fel arra, hogy csatlakozzanak ezen Megállapodáshoz.

Más felek ezen Megállapodáshoz vagy az NMPFK programjaihoz való csatlakozásának a kölcsönös bizalom, a közös érdekek, továbbá a fent említett Stratégiai Platformban és a bécsi, a berlini valamint a budapesti miniszteri konferencia záródokumentumaiban kifejezésre juttatott politikai elvek iránti elkötelezettség kell, hogy az alapját képezzék.

9. Cikk

Tanácsadó Szerv

Az NMPFK-igazgatót Tanácsadó Szerv segíti, amely politikai és tudományos területen elismert, valamint különböző országok és nemzetközi szervezetek kimagasló személyiségeiből tevődik össze. A Tanácsadó Szerv nem adhat utasításokat az NMPFK igazgatójának. Programokat azonban javasolhat, és elősegítheti finanszírozásuk biztosítását.

10. Cikk

Az NMPFK elhelyezése és igazgatása

Ezen Megállapodás végrehajtása céljából az Osztrák Köztársaság vállalja, hogy osztrák törvényhozás alapján már létező és működő intézményt megbíz azzal, hogy az NMPFK elhelyezéséről és a számára szükséges igazgatási szolgáltatásokról gondoskodik, vagy hogy ebből a célból az osztrák törvényhozás alapján működő megfelelő jogalanyt hoz létre.

A Megállapodás végrehajtása érdekében szükséges, hogy az NMPFK igazgatója az NMPFK-t befogadó székhely szervezettől teljesen független legyen.

11. Cikk

A Megállapodás időtartama

Ezen Megállapodást három éves időtartamra kötik. A Megállapodás lejárta előtt a Szerződő Feleknek dönteniük kell annak esetleges meghosszabbításáról.

12. Cikk

A Megállapodás felmondása

Mindegyik Szerződő Fél három hónapos előzetes értesítési kötelezettséggel felmondhatja tagságát.

13. Cikk

Hatálybalépés

Jelen Megállapodás 1993. május 1-jei visszamenő hatállyal lép életbe.

Bécs, 1993. június 1.

Aláírások”

2. § (1) A Kormány a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás módosításáról és hatályának meghosszabbításáról szóló, Budapesten, 1996. március hó 27. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(A Megállapodás, annak 3. Cikkében foglaltak alapján, 1996. május 1. napján lépett hatályba.)

(2) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Svájci Államszövetség, az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (NMPFK) alapításáról és Bécsben történő működéséről szóló, Bécsben, 1993. június hó 1. napján aláírt megállapodás módosításáról és hatályának meghosszabbításáról

A Svájci Államszövetség képviseletében a Szövetségi Menekültügyi Hivatal és az Osztrák Köztársaság képviseletében a Szövetségi Belügyminisztérium, a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (a továbbiakban: NMPFK) alapításáról és Bécsben történő működéséről szóló, Bécsben, 1993. június hó 1. napján kötött Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapítói, továbbá a Magyar Köztársaság, mely 1995. szeptember 8-án csatlakozott a Megállapodáshoz (a továbbiakban: Szerződő Felek),

nyugtalankodva az illegális migrációs mozgások növekedése és az azzal kapcsolatos hosszú távú stratégiák szükségessége, valamint a nemzeti, regionális és globális szintű migrációs politika jobb koordinálására vonatkozó hatékony nemzetközi együttműködés miatt,

meggyőződve arról, hogy az európai politikai változások megkövetelik valamennyi közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-európai államok egymás közötti és más államokkal történő idegenrendészeti, bevándorlási, menedék- és menekültügyi politikák fokozott összehangolását,

elismerve, hogy működésének első három éve alatt az NMPFK-nak sikerült olyan elismert és hatékony intézménnyé válnia, amely olyan területeken is elősegíti a kormányközi együttműködést, amelyekkel más multilaterális szervek nem foglalkoznak; hogy a kormányok kérésére az NMPFK jelentős számú kormányközi találkozót szervezett; hogy az illegális migrációval foglalkozó Budapest Csoport elnöksége számára Titkársági funkciót lát el; hogy az időszerű migrációs politika kérdéseiről számos tanulmányt és jelentést tett közzé; továbbá, hogy kiterjedt hálózatot hozott létre az érintett kormányokkal és nemzetközi szervezettekkel,

értékelve, hogy a különféle kormányoktól és nemzetközi szervezetektől az NMPFK elegendő pénzügyi támogatást biztosított tevékenységének támogatására,

tudatában lévén annak, hogy az NMPFK alapításáról és Bécsben történő működéséről szóló Megállapodás 1996. április 30-án lejár,

meggyőződvén arról, hogy az NMPFK-nak folytatnia kell tevékenységét, és ezért kívánatos, hogy a Megállapodás időtartama meghosszabbításra kerüljön,

figyelembe véve, hogy egy későbbi szakaszban az NMPFK-t át lehetne alakítani egy nemzetközi jogi intézménnyé, amely jogi személy és saját státusszal rendelkezik; megjegyezve, hogy Ausztria kormánya készséget mutat arra, hogy az NMPFK nemzetközi státuszának megszerzését követően székhely-megállapodásra vonatkozó tárgyalásokat kezdjen,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek - a Megállapodás 11. Cikkében foglaltakra figyelemmel - a Megállapodás időbeli hatályát 1996. évi május hó 1. napjától kezdődő újabb 8 éves időtartamra meghosszabbítják.

2. Cikk

A Szerződő Felek a Megállapodás 7. Cikk (5) bekezdését - mint időközben elavult rendelkezést - hatályon kívül helyezik.

3. Cikk

A jelen Megállapodás 1996. május hó 1. napján lép hatályba.

Készült Budapesten, 1996. március hó 27. napján, három eredeti példányban, angol nyelven.

Aláírások”

3. § (1) A Kormány a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló, Bécsben, 1996. évi április 26. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(A Megállapodás, annak 3. Cikkében foglaltak alapján 1997. július 31. napján hatályba lépett.)

(2) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Svájci Államszövetség, az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (NMPFK) alapításáról és Bécsben történő működéséről szóló, Bécsben, 1993. június hó 1. napján aláírt megállapodás módosításáról

A Svájci Államszövetség képviseletében a Szövetségi Menekültügyi Hivatal, az Osztrák Köztársaság képviseletében a Szövetségi Belügyminisztérium és a Magyar Köztársaság a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (a továbbiakban: NMPFK) alapítói (a továbbiakban: Szerződő Felek),

emlékeztetve arra, hogy a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ alapításáról és Bécsben történő működéséről szóló Megállapodást a Svájci Államszövetség és az Osztrák Köztársaság képviselői Bécsben, 1993. június hó 1. napján írták alá (a továbbiakban: Megállapodás), amelyhez a Magyar Köztársaság 1995. szeptember 8. napján csatlakozott,

tudatában annak, hogy az NMPFK működéséről szóló Megállapodás időbeli hatályát a Szerződő Felek 1996. évi március hó 27. napján aláírt Megállapodással újabb 8 évre meghosszabbították,

elhatározván, hogy az NMPFK jogállását tisztázni kívánják,

meggyőződvén arról, hogy az NMPFK eddigi elismert tevékenységét nemzetközi szervezetként eredményesebben folytathatja,

tekintetbe véve, hogy az NMPFK és személyzete jogállásának meghatározásáról, valamint hatékony működésének elősegítése érdekében megállapodást szükséges kötni,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

(1) A Szerződő Felek a Megállapodás 2. Cikkét a következőként módosítják:

a) A 2. Cikk szövege 2. Cikk (1) bekezdésre változik.

b) A 2. Cikk első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szerződő Felek létrehozzák a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központot (NMPFK) - bécsi székhellyel - nemzetközi szervezetként.”

(2) A 2. Cikk a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az így létrejövő nemzetközi szervezet jogi személy.

(3) Az Osztrák Köztársaságban az NMPFK jogállását, kiváltságait és mentességét az Osztrák Köztársaság szabályozza.”

2. Cikk

A Megállapodás 10. Cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

10. Cikk

Az NMPFK igazgatása

Az Osztrák Köztársaság vállalja, hogy a lehetséges mértékben elősegíti az NMPFK-nak és személyzetének működését és tevékenységét a jelen Megállapodás végrehajtása során.”

3. Cikk

A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban értesítik az osztrák külügyminisztert, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek.

Készült Bécsben, 1996. évi április 26. napján, három eredeti példányban, angol nyelven.

Aláírások”

4. § (1) A Kormány a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló Megállapodás harmadik módosításáról szóló, Rodoszon, 2003. június 25. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

(A Megállapodás, annak 2. Cikkében foglaltak alapján, 2004. április 30. napján lép hatályba.)

(2) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Megállapodás
a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló megállapodás harmadik módosításáról

A jelen Megállapodás aláírói, az ICMPD tagállamai, a továbbiakban: Szerződő Felek,

elismerve az ICMPD tevékenységét és intézkedéseit, melyek keretében:

- a nemzetközi közösségben elfogadott jogelvek alapján hozzájárul a migrációs kihívások újító, átfogó és nemzetközi szinten összehangolt megoldásainak kifejlesztéséhez,

- az államaik migrációs szervezetrendszere hatékony és eredményes működésének elősegítése érdekében bemutatja és továbbfejleszti a legjobb módszereket és alapkövetelményeket,

- a migrációs politika és a migráció kezelésének területén fejleszti és elősegíti a regionális és nemzetközi együttműködését, beleértve a származási, a tranzit- és célországok közötti kapcsolatot és párbeszédet,

- elősegíti és fejleszti az illegális migráció, az embercsempészet és emberkereskedelem visszaszorítására és az ellenük folytatott küzdelemre kidolgozott stratégiákat,

- elősegíti a szabályozott migráció fenntartható és átfogó rendszerét,

- elősegíti a migrációs adatokról szóló információcserét, beleértve a származási országokról szóló információkat,

megjegyezve, hogy a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, 1993. június l-jén aláírt és 1996. március 27-én, illetve 1996. április 26-án módosított és hatályában meghosszabbított Megállapodás 2004. április 30-án lejár,

tekintettel arra, hogy több állam kifejezte a Megállapodáshoz való csatlakozási szándékát,

tudatában annak, hogy ezen államok érdekeltek az ICMPD folyamatos fennállásában és működésében,

meggyőződve továbbá arról, hogy az ICMPD-nek folytatnia kell tevékenységét és ezért szükséges a Megállapodás időtartamának meghosszabbítása,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ (ICMPD) alapításáról és működéséről szóló, 1993. június 1-jén aláírt és 1996. március 27-én, illetve 1996. április 26-án módosított és hatályában meghosszabbított Megállapodást a következők szerint módosítják:

(1) A 8. Cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„További felek csatlakozásának feltétele a közös érdek és a kölcsönös bizalom.”

(2) A 11. Cikket hatályon kívül helyezik.

(3) A 12. Cikk számozása 11. Cikkre, a 13. Cikk számozása 12. Cikkre változik.

2. Cikk

A jelen Megállapodás 2004. március 31-ig áll nyitva aláírásra az ICMPD tagállamai számára. Azon Szerződő Felek tekintetében, amelyek ezen időpontig értesítették az Osztrák Köztársaság Szövetségi Külügyminisztériumát arról, hogy a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges valamennyi alkotmányos követelménynek eleget tettek, a Megállapodás 2004. április 30. napján lép hatályba. Azon aláíró tagállamok tekintetében, amelyek erről 2004. április 30. napját követően küldenek értesítést, a Megállapodás úgyszintén visszamenőlegesen ezen a napon lép hatályba.

Készült Rodoszon, 2003. június 25. napján egy eredeti példányban, angol nyelven.

Aláírások”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 1. §-ában meghatározott Megállapodás rendelkezéseit 1993. május 1. napjától, a rendelet 2. §-ában meghatározott Megállapodás rendelkezéseit 1996. május 1. napjától, a rendelet 3. §-ában meghatározott Megállapodás rendelkezéseit 1997. július 31. napjától, a rendelet 4. §-ában meghatározott Megállapodás rendelkezéseit pedig 2004. április 30. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) * 


  Vissza az oldal tetejére