A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

231/2004. (VIII. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződés kihirdetéséről

(Az adatvédelmi szerződés jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2004. július 14. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában Washingtonban, 2003. november 5-én létrejött adatvédelmi szerződést e rendelettel kihirdeti.

2. § Az adatvédelmi szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„Szerződés a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, és az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére átadott Holocaust-dokumentumokban található személyes adatok védelme tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban együtt: „Felek”)

tekintettel arra, hogy a Felek célja a Holocaust eseményei megismétlődésének megakadályozása a zsidóság, valamint az etnikai és vallási kisebbségekhez, illetve egyes politikai csoportokhoz tartozó személyek 1938 és 1945 között Magyarországon történt üldöztetésének, valamint jogaik korlátozásának történetét feltáró kutatás támogatása útján,

tekintettel arra, hogy a jelen Szerződésben megjelölt kutatás tárgyát képező jogszabályok megfosztották jogaiktól vagy korlátozták jogaikban a zsidóságot, valamint etnikai és vallási kisebbségekhez, illetve egyes politikai csoportokhoz tartozó személyeket,

továbbá tekintettel arra, hogy ezen kutatások elősegítése érdekében a Felek személyes adatokat tartalmazó levéltári anyagokat kívánnak megosztani egymással,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A jelen Szerződéssel kapcsolatban a Magyar Köztársaság Kormányát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az Amerikai Egyesült Államok Kormányát az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma (a továbbiakban: a „Múzeum”) képviseli.

2. Cikk

A jelen Szerződés szempontjából

a) „személyes adat” a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b) „védelmi idő” az érintett halálozási évét követő harminc (30) év, ha a halálozási év nem ismert, az érintett születésétől számított kilencven (90) év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, az érintettre vonatkozó levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan (60) év;

c) „védett személyes adat” minden olyan személyes adat, amelynek a b) pontban meghatározott védelmi ideje még nem járt le.

3. Cikk

(1) A magyar közlevéltárak, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát is ideértve, a 4. Cikkben foglalt korlátozással, a Múzeum kérésére elkészítik és átadják a jelen Szerződés mellékletében felsorolt, közöttük a védett személyes adatot tartalmazó iratok másolatát, amelyekre az 1938 és 1945 között hatályban volt jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos kutatásaihoz a Múzeumnak szüksége van. Azon iratok másolatai is átadásra kerülnek, a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével, amelyek védett személyes adatokat tartalmaznak.

(2) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött, az (1) bekezdésben meghatározott kutatásokhoz szükséges iratok felsorolását jelen Szerződés melléklete tartalmazza, amely a Szerződés szerves részét képezi.

(3) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára az (1) bekezdésben meghatározott kutatásokhoz szükséges, a jelen Szerződés mellékletében felsorolt iratai közül azoknak a védett személyes adatot tartalmazó iratoknak a másolatát, amelyek az érintett egészségi állapotára, kóros szenvedélyére és szexuális életére vonatkozó adatokat tartalmaznak, a védelmi idő lejárta után adja át a Múzeumnak.

(4) Az iratokat őrző közlevéltár a másolatot az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének futárpostájával küldi el a Múzeum részére. A másolat elkészítésének és továbbításának költsége a Múzeumot terheli.

4. Cikk

(1) A védett személyes adatot tartalmazó irat másolatának anonimizálatlan formában történő továbbítását az érintett, vagy annak halála esetén bármely örököse vagy hozzátartozója a jelen Szerződés magyarországi kihirdetését követő hat (6) hónapon belül, illetve mindaddig, amíg az anonimizálatlan másolat továbbítása nem történt meg, megtilthatja. A tilalom legfeljebb az érintett halálozási évét követő harmincadik (30) év végéig tarthat.

(2) Az érintett, vagy örököse, vagy hozzátartozója tiltakozási jogának gyakorlása érdekében, a fenti (1) bekezdésben meghatározott hat hónapos határidő eltelte után lehet csak védett személyes adatot tartalmazó iratról készült másolatot továbbítani a Múzeumba.

(3) Az államtitkot, szolgálati titkot vagy jogszabályban meghatározott egyéb más titkot tartalmazó irat a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kutatható és másolható.

5. Cikk

(1) A Múzeum a védett személyes adatot tartalmazó irat másolatát Archívumában biztonságosan megőrzi, a védett személyes adatot az érintett, illetve annak halála esetén a védelmi idő lejártáig bármely örököse vagy hozzátartozója számára hozzáférhetővé teszi, valamint részére az adat kezeléséről és felhasználásáról tájékoztatást ad.

(2) A védett személyes adatot a védelmi idő lejárta előtt a Múzeum csak akkor hozhatja nyilvánosságra, ha az a Holocaust történetéről folytatott kutatások eredményei bemutatásához szükséges.

(3) A Múzeum a védett személyes adatot, a védelmi idő lejártáig, csak tudományos célra, kutatási programjainak megvalósításához használhatja fel. Egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatja össze, ha az a kutatás céljára szükséges.

6. Cikk

(1) A Múzeum kezelésébe került, védett személyes adat felhasználását az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy hozzátartozója, legfeljebb a védelmi idő lejártáig, megtilthatja.

(2) Tiltakozás esetén a Múzeum biztosítja az érintettre vonatkozó iratmásolat anonimizálásával vagy más módon a védett személyes adat törlését.

7. Cikk

Jelen Szerződés 5. és 6. Cikkeiben foglaltakat kell alkalmazni, a védelmi idő lejártáig, azokra a védett személyes adatokat tartalmazó iratokra is, amelyek a jelen Szerződés hatálybalépése előtt magyarországi levéltárakból átadott másolatokkal kerültek a Múzeum kezelésébe.

8. Cikk

(1) A 3. Cikk hatálya alá tartozó levéltári anyagból a Múzeum kutatásaihoz szükséges iratok kiválogatása, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az anyagot őrző levéltár és a Múzeum között erre vonatkozóan kötött külön megállapodásban foglaltak szerint, vagy a Múzeum által írásban feljogosított magyar tudományos kutatókkal történik.

(2) A jelen Szerződés mellékletében felsorolt levéltári anyagból a Múzeum kutatásaihoz szükséges iratok kiválogatása az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával erre vonatkozóan kötött külön megállapodásban foglaltak szerint történik.

9. Cikk

(1) A Múzeum a magyarországi magánlevéltári anyagokban őrzött Holocaust-iratokban, ideértve a védett személyes adatot tartalmazó iratokat is, a tulajdonos, illetve a tulajdonos által erre feljogosított személy előzetes engedélyével folytathat kutatást.

(2) A kutatás során feltárt védett személyes adatot tartalmazó iratok lemásolására, a másolatnak a Múzeumba történő továbbítására, kezelésére és felhasználására a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók.

10. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság Kormánya vállalja, hogy a jelen Szerződés 3. Cikk (2) bekezdésében meghatározott mellékletet háromévenként felülvizsgálja, és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött iratok kiválogatásával összhangban kiegészíti.

(2) A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen cikk (1) bekezdése szerint kiegészített mellékletet diplomáciai úton adja át a Múzeumnak. A Múzeum, a 8. Cikk (2) bekezdésével összhangban, külön megállapodást köt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával.

11. Cikk

A jelen Szerződés azt a hónapot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást arról, hogy a Szerződés hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásnak eleget tettek.

12. Cikk

(1) A Szerződés érvényben marad mindaddig, amíg bármelyik Fél fel nem mondja oly módon, hogy diplomáciai úton, írásban előzetesen értesíti a másik Felet döntéséről. A jelen Szerződés az értesítés másik Fél általi kézhezvételétől számított hat (6) hónap múlva jár le, hacsak ezen hat hónapos időszak lejárta előtt azt vissza nem vonják.

(2) A Szerződésben vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnése után is érvényben maradnak minden olyan iratmásolat vonatkozásában, amely védett személyes adatot tartalmaz, és amely magyar levéltárakból került a Múzeumba.

(3) A jelen Szerződés csak a Felek kölcsönös és írásbeli megegyezésével módosítható.

13. Cikk

Jelen Szerződést és ahhoz kapcsolódó cselekményeket a Felek hatályos jogszabályaikkal összhangban hajtják végre, ideértve a rendelkezésre álló pénzügyi alapok felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

Készült Washingtonban, 2003. november 5-én, két eredeti példányban, angol nyelven. Az utólag elkészítendő magyar nyelvű szöveg egyaránt hitelesnek minősül, miután annak angol nyelvű szöveggel való azonosságát diplomáciai jegyzékváltás megállapítja.

(Aláírások)

Melléklet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának az Egyesült Államok Holocaust Emlékmúzeuma részére történő átadása és felhasználása tárgyában megkötött adatvédelmi szerződéshez * 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában őrzött, a Szerződés 3. Cikkének (1) bekezdésében meghatározott kutatásokhoz szükséges iratok témakörök és jelzetek szerinti felsorolása, az iratok 2007. évi feldolgozottsága alapján.

A háborús főbűnösök vizsgálati iratai

1. A-1236

2. A-1272

3. A-612/1

4. A-647

5. A-711

6. A-721

7. A-814

8. A-814/1

9. A-814/2

10. V-101407

11. V-101412

12. V-101501

13. V-101531

14. V-101578

15. V-101594

16. V-101594/1

17. V-104061

18. V-115868

19. V-116532

20. V-117742

21. V-119575

22. V-119950

23. V-129749

24. V-146147

25. V-19430

26. V-55184

27. V-77426

28. V-79348

29. V-79802

30. V-79802

31. V-83749

32. V-87737

33. V-93320

34. V-98722

35. V-98980

36. V-99145

37. V-99185

38. V-99231

Csendőrök szerepe a zsidóüldözésekben

39. V-126758

40. V-57430

41. V-57650

42. V-57748

43. V-5902

44. V-60031

45. V-60194

46. V-60253

47. V-60449

48. V-60522

49. V-60573

50. V-60911

51. V-78022

52. V-79293

53. V-79958

54. V-80570

55. V-81645

56. V-83666

57. V-85843

58. V-87816

59. V-96915

60. V-96915/1

61. V-98981

A deportálásokkal kapcsolatos iratok

62. K-347

63. P-010

64. P-168

65. P-1968

66. P-26

67. P-39

68. V-101670

69. V-102343

70. V-102418

71. V-103834

72. V-105427

73. V-112537

74. V-116292

75. V-129353

76. V-135366

77. V-141097

78. V-146147

79. V-18551

80. V-23665

81. V-36002

82. V-47834

83. V-52513

84. V-5529

85. V-57554

86. V-58453

87. V-58651

88. V-58780

89. V-58782

90. V-59004

91. V-59704

92. V-60005

93. V-6032

94. V-60657

95. V-60674

96. V-60689

97. V-6159

98. V-78644

99. V-79293

100. V-79348

101. V-79802

102. V-79977

103. V-80251

104. V-80719

105. V-81226

106. V-81760

107. V-88272

108. V-96718

109. V-99374

110. V-99377

Iratok a Zsidó Tanács működéséről

111. V-129355

112. V-60775

113. V-89656

114. zárt VI/54 – V-150299

115. zárt VI/74-a – V-111788/1

A gettók felállításával, működtetésével kapcsolatos iratok

116. K-1978

117. O-14847/53

118. O-14975/153

119. V-101741

120. V-102383

121. V-10344

122. V-112676

123. V-11809

124. V-11867

125. V-127336

126. V-145392

127. V-145393

128. V-145707

129. V-146158

130. V-20103

131. V-20283

132. V-20979

133. V-21515

134. V-21603

135. V-22243

136. V-37164

137. V-37689

138. V-37700

139. V-38765

140. V-5255

141. V-5554

142. V-57836

143. V-57863

144. V-57973

145. V-58044

146. V-58294

147. V-58303

148. V-58367

149. V-58379

150. V-58554

151. V-58563

152. V-5857

153. V-5862

154. V-58634

155. V-58686

156. V-5909

157. V-59577

158. V-59615

159. V-60430

160. V-60475

161. V-60487

162. V-60500

163. V-60562

164. V-60876

165. V-60893

166. V-60930

167. V-60935

168. V-61307

169. V-6240

170. V-6390

171. V-6606

172. V-75128

173. V-78129

174. V-78668

175. V-79287

176. V-79865

177. V-81793

178. V-82997

179. V-83819

180. V-87971

181. V-89651

182. V-92582

Háborús bűnösök vegyes vizsgálati iratai

183. A-1107

184. A-1114

185. A-1115

186. A-1126

187. A-1214/4

188. A-1329

189. A-924

190. A-958

191. A-959

192. A-963

193. O-13851/1

194. O-13851/2

195. O-13851/3

196. V-158286/1

197. V-158286/2

198. V-158286/3

199. V-158286/4

200. V-158286/5

201. V-60136

202. V-77903

203. V-78365

204. V-82865

205. V-85325

206. V-88695

207. V-9610

208. V-98684

209. V-98790

210. V-98848

211. V-99159

A horthysta és nyilas közigazgatással kapcsolatos iratok

212. A-415

213. A-417

214. O-14847/57

215. V-101697

216. V-101836

217. V-102272

218. V-106569

219. V-107275

220. V-107275/1

221. V-128424

222. V-135341

223. V-135778

224. V-55184

225. V-59574

226. V-700/48

227. V-98220

228. V-98357

229. V-98580

230. V-98808

231. V-98988

A KEOKH szerepe a deportálásokban

232. V-104252

233. V-122405

234. V-138271

235. V-138271/a

236. V-141629

237. V-26364

238. V-26409

239. V-54660

240. V-90419

A munkaszolgálatosokkal szembeni intézkedésekre, kegyetlenkedésekre vonatkozó iratok

241. V-101625

242. V-102529

243. V-103858

244. V-105555

245. V-111827

246. V-111983

247. V-113170

248. V-11525

249. V-115729

250. V-120377

251. V-121636

252. V-122398

253. V-127551

254. V-129605

255. V-134851

256. V-140906

257. V-144390

258. V-151164

259. V-1896

260. V-26290

261. V-41889

262. V-4982

263. V-4983

264. V-5010

265. V-50924

266. V-5268

267. V-5353

268. V-5460

269. V-5492

270. V-5522

271. V-5560

272. V-5637

273. V-6027

274. V-60418

275. V-61121

276. V-63451

277. V-6498

278. V-65495

279. V-81129

280. V-83823

281. V-85027

282. V-88080

283. V-88334

284. V-88617

285. V-88622

286. V-88786

287. V-90529

288. V-92767

289. V-93841

A munkaszolgálatosokkal kapcsolatos iratok

290. K-1146

291. O-12085

292. V-101560

293. V-101705

294. V-102648

295. V-103210

296. V-121209

297. V-37156

298. V-38675

299. V-41165

300. V-5480

301. V-5497

302. V-56055

303. V-5636

304. V-57389

305. V-57833

306. V-57851

307. V-58151

308. V-58161

309. V-58163

310. V-58215

311. V-58250

312. V-58253

313. V-58459

314. V-58549

315. V-58682

316. V-58696

317. V-58718

318. V-58856

319. V-58872

320. V-58879

321. V-58900

322. V-59014

323. V-59017

324. V-59035

325. V-59118

326. V-59267

327. V-59352

328. V-59444

329. V-59910

330. V-59975

331. V-59976

332. V-60044

333. V-60405

334. V-60421

335. V-60426

336. V-60455

337. V-60489

338. V-60498

339. V-60518

340. V-60519

341. V-60530

342. V-60566

343. V-60592

344. V-60648

345. V-60692

346. V-60733

347. V-60744

348. V-60762

349. V-60793

350. V-60862

351. V-60890

352. V-60965

353. V-60978

354. V-60991

355. V-7212

356. V-78400

357. V-85700

358. V-90518

Nyilas vezetők, a szélsőjobboldali propaganda iratai

359. O-14847/30

360. O-14847/82

361. V-101407

362. V-101412

363. V-101501

364. V-101531

365. V-101558

366. V-101576

367. V-101578

368. V-101618

369. V-101708

370. V-102381

371. V-102643

372. V-103647

373. V-103964

374. V-104273

375. V-104274

376. V-115868

377. V-11625

378. V-116532

379. V-117742

380. V-118415

381. V-119950

382. V-120779

383. V-128418

384. V-129749

385. V-130792

386. V-135498

387. V-141648

388. V-16103

389. V-43286

390. V-43319

391. V-47832

392. V-54380

393. V-55964

394. V-56041

395. V-5934

396. V-60640

397. V-60760

398. V-60879

399. V-80981

400. V-82522

401. V-83749

402. V-83760

403. V-87668

404. V-87737

405. V-88583

406. V-89740

407. V-90222

408. V-90689

409. V-91146

410. V-92585

411. V-93437

412. V-98571

413. V-98839

414. V-98980

415. V-99145

416. V-99231

Nyilas pártszolgálatosok zsidóellenes tevékenységének iratai

417. O-12022

418. O-14847/74

419. P-1146

420. V-101790

421. V-102121

422. V-102232

423. V-102335

424. V-102488

425. V-102581

426. V-103625

427. V-103653

428. V-103725

429. V-103910

430. V-104195

431. V-104436

432. V-11475

433. V-116073

434. V-116554

435. V-117376

436. V-118226

437. V-121341

438. V-121894

439. V-121897

440. V-127808

441. V-130737

442. V-136778

443. V-146224

444. V-153693

445. V-19699

446. V-24130

447. V-25889

448. V-26227

449. V-26396

450. V-26396

451. V-29556

452. V-35632

453. V-36433

454. V-45420

455. V-45661

456. V-46504

457. V-46508

458. V-54588

459. V-55477

460. V-56031

461. V-57037

462. V-57286

463. V-59645

464. V-60441

465. V-60543

466. V-60590

467. V-60763

468. V-60772

469. V-60818

470. V-60946

471. V-61300

472. V-62149

473. V-6232

474. V-63681

475. V-73196

476. V-77182

477. V-78360

478. V-78525

479. V-80458

480. V-80871

481. V-81033

482. V-81642

483. V-81645

484. V-82865

485. V-83936

486. V-84900

487. V-85316

488. V-87319

489. V-87620

490. V-87650

491. V-87661

492. V-88028

493. V-88087

494. V-88175

495. V-88215

496. V-88237

497. V-88537

498. V-88588

499. V-88634

500. V-88644

501. V-88667

502. V-89716

503. V-90622

504. V-91252

505. V-91261

506. V-93202

507. V-93323

508. V-93326

509. V-93355

510. V-93506

511. V-93656

512. V-93842

513. V-96581

514. V-98179

515. V-99301

A zsidó javak eltulajdonításával kapcsolatos iratok

516. M-37809/2

517. O-14847/100

518. O-14967/30

519. O-14967/62

520. O-15945/175

521. O-15945/929

522. O-15945/933

523. V-102309

524. V-102382

525. V-103654

526. V-104219

527. V-104284

528. V-118643

529. V-121103

530. V-16758

531. V-23733

532. V-24490

533. V-26243

534. V-2789

535. V-38734

536. V-56996

537. V-57149

538. V-57192

539. V-57196

540. V-57298

541. V-57431

542. V-57462

543. V-57524

544. V-57642

545. V-57832

546. V-57881

547. V-57926

548. V-57933

549. V-57944

550. V-58038

551. V-5804

552. V-58098

553. V-5831

554. V-58550

555. V-59939

556. V-60090

557. V-60277

558. V-60399

559. V-60406

560. V-60476

561. V-60488

562. V-60614

563. V-60651

564. V-60652

565. V-60671

566. V-60714

567. V-60737

568. V-60749

569. V-60840

570. V-60841

571. V-60916

572. V-87642

573. V-88606

574. V-93418

575. V-93518

576. V-93543

577. V-98717

578. V-98918

579. V-99185

580. zárt VI/57 – V-150303

Gyilkosságokra, kivégzésekre vonatkozó iratok

581. A-1089

582. K-114

583. M-16786

584. O-14847/115

585. O-14847/125

586. O-14980/158

587. V-102614

588. V-104207

589. V-107372

590. V-107426

591. V-111668

592. V-114917

593. V-115602

594. V-117196

595. V-118016

596. V-119575

597. V-120151

598. V-121588

599. V-121729

600. V-122697

601. V-122710

602. V-122934

603. V-127375

604. V-127722

605. V-130989

606. V-134696

607. V-135247

608. V-135335

609. V-135513

610. V-1363

611. V-145611

612. V-145611/1

613. V-146213

614. V-19678

615. V-26448

616. V-36027

617. V-36458

618. V-38656

619. V-40751

620. V-43371

621. V-43440

622. V-43589

623. V-45072

624. V-47431

625. V-47702

626. V-51014

627. V-54484

628. V-55436

629. V-55770

630. V-55808

631. V-56239

632. V-57360

633. V-57864

634. V-59817

635. V-60170

636. V-60646

637. V-60711

638. V-60741

639. V-60754

640. V-60756

641. V-60855

642. V-60861

643. V-62515

644. V-70856

645. V-73083

646. V-77426

647. V-78552

648. V-80432

649. V-82117

650. V-87614

651. V-87859

652. V-87987

653. V-88011

654. V-88307

655. V-88311

656. V-88433

657. V-89773

658. V-90604

659. V-91150

660. V-91171

661. V-91236

662. V-91244

663. V-91390

664. V-92603

665. V-92686

666. V-93021

667. V-93312

668. V-93403

669. V-93421

670. V-94175

671. V-99028

672. V-9950

Zsidómentésekkel kapcsolatos iratok

673. A-415/1

674. V-102557

675. V-104164

676. V-4843

677. V-57017

678. V-57441

679. V-5802

680. V-58924

681. V-60564

682. V-60687

683. V-60994

684. V-72349

685. V-77758

686. V-85843

687. V-92740

A volt állambiztonsági szervek által, a holocausttal kapcsolatban összegyűjtött háttéranyag

688. A-1133

689. A-1325

690. A-2112

691. A-2126/28

692. A-2126/33

693. A-2126/37

694. A-503

695. A-542

696. A-550

697. A-612

698. A-618

699. A-643

700. A-643/1

701. A-643/2

702. A-643/3

703. A-643/4

704. A-643/5

705. A-643/a

706. A-645

707. A-645/1

708. A-692

709. A-701/1

710. A-701/2

711. A-712

712. A-720/1

713. A-745

714. A-747

715. A-921

716. A-926

717. A-955

718. A-961

719. A-963

720. A-963/1

721. A-964/1

722. A-972

723. A-983

724. V-32000/22

725. V-32000/23

726. V-32000/24

727. V-32000/25

728. V-32000/28

A volt állambiztonsági szervek által, a háborús bűnösökkel kapcsolatban összegyűjtött háttéranyag

729. A-1349

730. A-2092 J/50

731. A-2117

732. A-2124

733. A-2126/24

734. A-2126/25

735. A-2126/26

736. A-2126/32

737. A-2126/35

738. Módszertani gyűjtemény–831.

739. T-9224

Antiszemita tevékenységekkel kapcsolatos iratok

740. K-121

741. K-2157

742. O-14847/2a

743. O-15894/228

744. P-1217

745. P-1247

746. P-1254

747. P-1272

748. P-1280

749. V-106583

750. V-1327

751. V-21288

752. V-25076

753. V-29464

754. V-36320

755. V-38666

756. V-57128

757. V-57898

758. V-58186

759. V-58351

760. V-58373

761. V-58404

762. V-58461

763. V-58546

764. V-58551

765. V-58579

766. V-58602

767. V-58604

768. V-58625

769. V-58756

770. V-58817

771. V-58819

772. V-58870

773. V-58871

774. V-58873

775. V-58890

776. V-58898

777. V-58928

778. V-58944

779. V-58988

780. V-59382

781. V-60077

782. V-60223

783. V-60419

784. V-60440

785. V-60503

786. V-60507

787. V-60514

788. V-60541

789. V-60553

790. V-60571

791. V-60576

792. V-60582

793. V-6060

794. V-60606

795. V-60611

796. V-60629

797. V-60634

798. V-60656

799. V-60669

800. V-60709

801. V-60727

802. V-60730

803. V-60745

804. V-60750

805. V-60799

806. V-60887

807. V-60931

808. V-60949

809. V-60957

810. V-6288

811. V-6333

812. V-6424

813. V-88056

814. V-89906

815. V-99013

816. V-99031

A délvidéki vérengzésekkel kapcsolatos iratok

817. A-1116

818. A-1117

819. A-1117/1

820. A-1117/2

821. A-1117/3

822. A-1117/4

823. A-1118

824. A-1119

825. K-657

826. O-9324

827. P-121

828. P-296

829. P-417

830. P-418

831. V-101683

832. V-118117

833. V-146090

834. V-15911/8

835. V-25591

836. V-32000/13

837. V-32304

838. V-47629

839. V-88270

Az etnikai kisebbségek üldözésével kapcsolatos iratok

840. V-57690

841. V-60568

842. V-60724

Jacobson

843. zárt VII/13/1 – V-101890/1

844. zárt VII/13/2 – V-101890

845. zárt VII/13-a – V-101890/2

846. zárt VII/13-b – V-101890/3

847. zárt VII/13-c – V-101890/4

848. zárt VII/13-d – V-101890/4-a

849. zárt VII/13-e – V-101890/5

850. zárt VII/13-f – V-101890/6

851. zárt VII/13-g – V-101890/6-a

852. zárt VII/13-h – V-101890/7

Joint

853. zárt VI/31 – V-150266

854. zárt VII/14 – O-195

855. zárt VII/14-a – O-195/2

Nemzetgyalázás

856. P-1258/2

857. P-1270

Politikai üldözésekkel kapcsolatos iratok

858. A-1109

859. A-1111

860. A-1112

861. A-1280

862. A-1310

863. A-2001

864. A-2001/1

865. A-2001/2

866. A-2001/3

867. A-2001/4

868. A-2001/5

869. A-2001/6

870. A-2126/21

871. A-779

872. A-779/1

873. A-779/10

874. A-779/11

875. A-779/12

876. A-779/13

877. A-779/14

878. A-779/15

879. A-779/16

880. A-779/2

881. A-779/3

882. A-779/4

883. A-779/5

884. A-779/6

885. A-779/7

886. A-779/8

887. A-779/9

888. O-11541

889. P-1220

890. V-104358

891. V-116356

892. V-145705

893. V-145705/1

894. V-145971

895. V-145975

896. V-145977

897. V-146243

898. V-146243/1

899. V-146344

900. V-146344/1

901. V-146344/a

902. V-33211

903. V-57025

904. V-57850

905. V-58276

906. V-60097

907. V-60221

908. V-60286

909. V-60297

910. V-60409

911. V-60521

912. V-60535

913. V-60625

914. V-60635

915. V-60694

916. V-60701

917. V-60738

918. V-60751

919. V-60814

920. V-60838

921. V-60966

922. V-60997

923. V-6835

924. V-77545

925. V-98270”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.