A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

FONTOS! A jogszabály egyes rendelkezéseit a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell alkalmazni.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § *  E rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.

Fogalmak

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

a) közösségi jelentőségű fajok: a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek;

b) *  kiemelt közösségi jelentőségű fajok: a 2. B) és a 3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetőleg bennszülöttek, és amelyek megőrzéséért a Közösség kiemelt felelősséggel tartozik;

c) közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. A) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltűnés veszélye fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetőleg eredendően korlátozott elterjedésük következtében kis területen lelhetők fel;

d) *  kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok: a 4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi élőhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltűnés veszélye fenyeget, és amelyek megőrzéséért a Közösség különleges felelősséggel tartozik;

e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet szerinti, olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező terület, amelyen az 1. A) számú mellékletben meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre;

f) *  különleges természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen közösségi jelentőségű faj jelentős állománya, élőhelye vagy közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok vagy közösségi jelentőségű élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

g) *  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyen legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, élőhelye vagy legalább egy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus található, az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követően az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikke (4) bekezdésének megfelelő természetvédelmi célkitűzés meghatározásával jogszabályban kihirdetésre került, és amelyre a kiemelt jelentőségű közösségi fajok, illetve kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípusok természetvédelmi helyzetének helyreállítása, illetve fenntartása érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi előírások alkalmazandók;

h) *  jelölt Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amely az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegőrzési, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként az Európai Bizottság részére jelölésre került, és a 6., illetve a 7. számú mellékletben szerepel;

i) *  jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott, és a 11., illetve a 12. számú mellékletben szerepel;

j) élőhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az élőhelyet érő hatásoknak összessége, amelyek befolyással lehetnek az élőhelyre, illetve annak jellemző állat- és növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú távú fennmaradását;

k) *  élőhely kedvező természetvédelmi helyzete: az élőhely természetes elterjedése, illetve elterjedésén belül lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövőben is valószínűleg fennállnak, továbbá jellemző fajainak természetvédelmi helyzete kedvező;

l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;

m) faj kedvező természetvédelmi helyzete: populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élőhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínűsíthetően nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és valószínűsíthetően a jövőben is megfelelő kiterjedésű élőhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen;

n) jelentős állomány: e rendelet 1–4. számú mellékleteiben meghatározott fajok vagy élőhelytípusok olyan életképes állománya, amely mennyiségében, illetőleg állománysűrűségében kiemelkedő a faj, illetve élőhelytípus teljes magyarországi vagy európai uniós állományához viszonyítva és az állomány megőrzésére hosszú távon fennáll a lehetőség;

o) mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a 115/2003. (XI. 13.) FVM rendeletben szabályozott azonosító rendszer;

p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervről vagy beruházásról való döntés – különösen annak környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt;

q) *  közösségi jelentőségű terület: olyan terület, amely jelentős mértékben hozzájárul a 2. vagy 3. számú mellékletben felsorolt közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához, helyreállításához, továbbá a Natura 2000 hálózat egységességéhez, illetve a biológiai sokféleség megőrzéséhez.

A rendelet hatálya

3. § *  Az e rendelet szerinti szabályokat

a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú melléklet),

b) a jelölt Natura 2000 területekre,

c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint

d) a különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területekre

[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: Natura 2000 terület] kell alkalmazni.

Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja * 

4. § *  (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célokat

a) az ország társadalmi-gazdasági fejlődését biztosító – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott – célokkal összehangoltan, illetve

b) a kulturális igények és sajátosságok, valamint a helyi és térségi jellegzetességek figyelembevételével

kell megvalósítani.

(3) A Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését, fenntartását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedéseket a következők állapítják meg:

a) természetvédelmi kezelési terv;

b) más – külön jogszabály alapján készített – természetvédelmi célú vagy valamely Natura 2000 terület védelmét szolgáló, illetve arra kihatással lévő terv;

c) fenntartási terv, amennyiben az a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása és helyreállítása érdekében szükséges, ideértve a külön jogszabály alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Natura 2000 fenntartási tervet is;

d) az (1) bekezdés szerinti célok megvalósítását érintő szerződés.

(4) *  A fenntartási tervet a 13. számú melléklet szerint kell készíteni a (2) bekezdésben meghatározott célok figyelembevételével. A tervet elkészítése során egyeztetni kell a nemzeti park igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság), az alapszabály (alapító okirat) szerint környezet- és természetvédelmi célra alakult társadalmi szervezetekkel, a Natura 2000 területen illetékességi vagy működési területtel rendelkező területi államigazgatási szervekkel és települési önkormányzatokkal, a Natura 2000 területtel érintett földrészletek tulajdonosaival és vagyonkezelőivel, a bányászati jogosultságok jogosítottaival, valamint ezek gazdasági érdek-képviseleti szerveivel.

(5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

(6) *  Amennyiben a (3) bekezdés szerinti intézkedések fenntartási tervben kerülnek megállapításra, a 2010. január 1-jét követően különleges természetmegőrzési vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területként jelölésre kerülő területek esetében a fenntartási tervet a jelöléssel egyidejűleg kell elkészíteni.

(7) *  A (3) bekezdés b) pontjában felsorolt tervek természetvédelmi kezeléshez való kapcsolódásának és a Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálatát e rendelet 10. §-a alapján, körzeti erdőtervek esetében a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell elvégezni.

A Natura 2000 területek lehatárolása * 

5. § *  (1) A különleges madárvédelmi területek kialakítása, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet szerinti szempontokat kell figyelembe venni.

(2) * 

(3) *  A Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabály kihirdetését követően a Natura 2000 területeket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.

(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingatlan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érintett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását, valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.

(5) *  Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást követően a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell.

(6) Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésben álló, (1) bekezdés szerinti területek jelölésére a honvédelemért felelős miniszterrel történő előzetes egyeztetést követően kerül sor.

(7) *  Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata, illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000 területek nem felelnek meg a különleges természetmegőrzési terület vagy a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület feltételeinek, illetőleg további területek jelölése válik szükségessé, e jogszabályt, illetve a Natura 2000 területek földrészleteit meghatározó jogszabályt módosítani kell, továbbá a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásokat a lehatárolás érdekében le kell folytatni.

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az élőhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000 terület visszaminősítéséről dönt, a (7) bekezdés szerint kell eljárni.

A Natura 2000 területekre vonatkozó támogatások és kártalanítás

6. § *  (1) *  A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kártalanítás a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló jogszabály alapján igényelhető.

(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett, a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati előírások teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással támogatás nyújtható.

A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályok

7. § * 

8. § *  (1) *  A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, végleges engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.

(2) A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

(3) *  Ha a (2) bekezdés szerinti engedélyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetve az engedélyben foglaltaktól eltérő módon végzik, a természetvédelmi hatóság a tevékenységet megtiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is elegendő.

(4) *  A természetvédelmi hatóság a (2) bekezdés szerinti tevékenység tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a természetvédelmi hatóság az érintettekkel történő előzetes egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.

(5) *  Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik, akkor a természetvédelmi hatóság az (3)–(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyező hatóságot megkeresi.

(6) *  A (2)–(3) bekezdésen túlmenően a természetvédelmi hatóság védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső tevékenységeket. Ugyanígy jár el a természetvédelmi hatóság a földhasználati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek esetén.

9. § (1) * 

(2) *  A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;

b) a terület helyreállításához;

c) *  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.

(3)–(4) * 

(5) *  A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek – a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett – a természetvédelmi hatóság engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetők.

(6) * 

10. § *  (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

(2) *  Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

(3) *  A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

(4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel – vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

(5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével –

a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;

b) a környezeti hatásvizsgálati, illetve az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kell lefolytatni, ha a beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály hatálya alá tartozik; vagy

c) *  az a)–b) pontok alá nem tartozó esetekben a természetvédelmi hatóság hatósági, illetve szakhatósági eljárásában vagy szakkérdés vizsgálata során kell lefolytatni.

(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a (3) bekezdés szerinti hatásbecslési dokumentációt a környezeti értékelés, a környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem önálló részeként kell elkészíteni.

(7) A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a jelölés céljaival.

(8) Ha a terv, illetve a beruházás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással jár, és a terv, illetve a beruházás megvalósítására egyéb ésszerű megoldás nincs, azonban a tervhez, illetve a beruházáshoz a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fűződik, a terv elfogadható, illetve a beruházás engedélyezhető. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon.

(9) *  A (8) bekezdés szerinti esetben a természetvédelmi hatóság a terv kidolgozója, illetve a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) elvégzését írja elő az érintett vagy más területen.

(10) *  A természetvédelmi hatóság a kiegyenlítő intézkedésről a 8. számú melléklet szerinti adatlapon – a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján – tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(11) *  A beruházás engedélyezése előtt az eljáró hatóság köteles közmeghallgatást tartani, ha a beruházás az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetében olyan változást okozhat, amely miatt az e fajok és élőhelytípusok által az érintett nyilvánosság részére nyújtott szolgáltatás jelentős romlása következhet be. E bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén, valamint a jelölt Natura 2000 területek vonatkozásában.

(12) *  A közmeghallgatás a különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján is megtartható.

(13) *  Ha a (11) és (12) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

(14) *  A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében a (13) bekezdésben foglaltakon kívül más alkalmas eszközt – így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet.

(15) *  Az eljáró hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (13) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

10/A. § *  (1) *  Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élővilágra vonatkozó adatok alapján jelentős hatással lehet valamely Natura 2000 területen előforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy 3. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével – kizárólag kiemelt fontosságú közérdekből fogadható el, illetőleg engedélyezhető. * 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt fontosságú közérdeknek minősül az emberi egészség és élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése. * 

(3) *  A Natura 2000 területen előforduló kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusra vagy kiemelt közösségi jelentőségű fajra várhatóan jelentős hatással lévő olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – egyéb kiemelt fontosságú közérdek fűződik, ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú közérdeknek minősülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló célok.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése előtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján – a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben foglaltak figyelembevételével – a miniszter útján kéri ki.

(5) * 

(6) *  A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti adatlapon országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv esetén a miniszter, minden más esetben – a miniszter útján – a természetvédelmi hatóság kéri ki.

11. § * 

12. § *  (1) *  A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója – ideértve a vadászatra, illetőleg halászatra jogosultat – köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak, az igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura 2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza.

(2) *  Az állami tulajdonban lévő, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott meghatározott tevékenységek elvégzéséhez az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedélyét be kell szerezni.

13. § *  (1) *  A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken a természetvédelmi előírások megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló jogszabályban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2) *  A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak szerint az igazgatóság a közösségi jelentőségű élőhelytípusok és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást, monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusokra és fajokra.

(3) *  A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a (2) bekezdés szerinti kutatás, illetőleg monitorozás alapján a miniszter által vezetett Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a miniszter által vezetett Minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) *  Ez a rendelet

a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 3. cikk (2) bekezdés a) pontjának, 4. cikk (1)–(3) bekezdésének, 9. cikk (3) bekezdésének, 10. cikkének, 12. cikk (1) bekezdésének, I. és V. mellékletének, valamint az I. mellékletet módosító

aa) 81/854/EGK tanácsi irányelvnek,

ab) 85/411/EGK bizottsági irányelvnek,

ac) 86/122/EGK tanácsi irányelvnek,

ad) 91/244/EGK bizottsági irányelvnek,

ae) 97/49/EK bizottsági irányelvnek,

af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

b) a természetes élőhelyek és a vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i, 92/43/EGK tanácsi irányelv 1. cikk c), d), e), g), h), i), k) és l) pontjainak, 3. cikk (1)–(2) bekezdésének, 4. cikk (1), (4) és (5) bekezdésének, 5. cikk (4) bekezdésének, 6., 7., 9. és 11. cikkének, 12. cikk (4) bekezdésének, 16. cikk (2) bekezdésének, 17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikkének, 22. cikk b) pontjának, I., II. és III. mellékletének, valamint az I. és II. mellékletet módosító

ba) 97/62/EK tanácsi irányelvnek,

bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,

bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;

c) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;

d) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

1. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű madárfajok

A B C
Rendszertani kategória Tudományos név Magyar név
1. ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK
2. Anatidae Récefélék
3. Cygnus columbianus bewickii kis hattyú bewickii alfaja
4. Cygnus cygnus énekes hattyú
5. Anser albifrons flavirostris grönlandi nagy lilik
6. Anser erythropus kis lilik
7. Branta leucopsis apácalúd
8. Branta ruficollis vörösnyakú lúd
9. Tadorna ferruginea vörös ásólúd
10. Marmaronetta angustirostris márványos réce
11. Aythya nyroca cigányréce
12. Polysticta stelleri Steller-pehelyréce
13. Mergus albellus kis bukó
14. Oxyura leucocephala kékcsőrű réce
15. GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK
16. Tetraonidae Fajdfélék
17. Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) császármadár
18. Lagopus muta pyrenaicus havasi hófajd pyrenaicus alfaja
19. Lagopus muta helveticus havasi hófajd helveticus alfaja
20. Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix tetrix) nyírfajd tetrix alfaja
21. Tetrao urogallus siketfajd
22. Phasianidae Fácánfélék
23. Alectoris graeca szirti fogoly
24. Alectoris barbara barnanyakú szirtifogoly
25. Perdix perdix italica fogoly italica alfaja
26. Perdix perdix hispaniensis fogoly hispaniensis alfaja
27. GAVIIFORMES BÚVÁRALAKÚAK
28. Gaviidae Búvárfélék
29. Gavia stellata északi búvár
30. Gavia arctica sarki búvár
31. Gavia immer jeges búvár
32. PODICIPEDIFORMES VÖCSÖKALAKÚAK
33. Podicipedidae Vöcsökfélék
34. Podiceps auritus füles vöcsök
35. PROCELLARIIFORMES VIHARMADÁR–ALAKÚAK
36. Procellariidae Viharmadárfélék
37. Pterodroma madeira madeirai viharmadár
38. Pterodroma feae zöld-foki viharmadár
39. Bulweria bulwerii szalagos szerecsenhojsza
40. Calonectris diomedea mediterrán vészmadár
41. Puffinus mauretanicus Baleár-szigeteki vészmadár
42. Puffinus yelkouan bukdosó vészmadár
43. Puffinus assimilis kis vészmadár
44. Hydrobatidae Viharfecskefélék
45. Pelagodroma marina fehérarcú viharfecske
46. Hydrobates pelagicus viharfecske
47. Oceanodroma leucorhoa villás viharfecske
48. Oceanodroma castro madeirai viharfecske
49. PELECANIFORMES GÖDÉNYALAKÚAK
50. Pelecanidae Gödényfélék
51. Pelecanus onocrotalus rózsás gödény
52. Pelecanus crispus borzas gödény
53. Phalacrocoracidae Kárókatonafélék
54. Phalacrocorax aristotelis desmarestii üstökös kárókatona desmarestii alfaja
55. Phalacrocorax pygmeus kis kárókatona
56. CICONIIFORMES GÓLYAALAKÚAK
57. Ardeidae Gémfélék
58. Botaurus stellaris bölömbika
59. Ixobrychus minutus törpegém
60. Nycticorax nycticorax bakcsó
61. Ardeola ralloides üstökösgém
62. Egretta garzetta kis kócsag
63. Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) nagy kócsag
64. Ardea purpurea vörös gém
65. Ciconiidae Gólyafélék
66. Ciconia nigra fekete gólya
67. Ciconia ciconia fehér gólya
68. Threskiornithidae Íbiszfélék
69. Plegadis falcinellus batla
70. Platalea leucorodia kanalasgém
71. PHOENICOPTERIFORMES FLAMINGÓ–ALAKÚAK
72. Phoenicopteridae Flamingófélék
73. Phoenicopterus ruber (Nagyfaj. Beleértve a Phoenicopterus roseus néven önálló fajként is ismert Phoenicopterus ruber roseus alfajt is.) rózsás flamingó
74. FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK
75. Accipitridae Vágómadárfélék
76. Pernis apivorus darázsölyv
77. Elanus caeruleus kuhi
78. Milvus migrans barna kánya
79. Milvus milvus vörös kánya
80. Haliaeetus albicilla rétisas
81. Gypaetus barbatus saskeselyű
82. Neophron percnopterus dögkeselyű
83. Gyps fulvus fakó keselyű
84. Aegypius monachus barátkeselyű
85. Circaetus gallicus kígyászölyv
86. Circus aeruginosus barna rétihéja
87. Circus cyaneus kékes rétihéja
88. Circus macrourus fakó rétihéja
89. Circus pygargus hamvas rétihéja
90. Accipiter gentilis arrigonii héja arrigonii alfaja
91. Accipiter nisus granti karvaly granti alfaja
92. Accipiter brevipes kis héja
93. Buteo rufinus pusztai ölyv
94. Aquila pomarina békászó sas
95. Aquila clanga fekete sas
96. Aquila heliaca parlagi sas
97. Aquila adalberti ibériai sas
98. Aquila chrysaetos szirti sas
99. Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) törpesas
100. Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) héjasas
101. Pandionidae Halászsasfélék
102. Pandion haliaetus halászsas
103. Falconidae Sólyomfélék
104. Falco naumanni fehérkarmú vércse
105. Falco vespertinus kék vércse
106. Falco columbarius kis sólyom
107. Falco eleonorae Eleonóra-sólyom
108. Falco biarmicus Feldegg-sólyom
109. Falco cherrug kerecsensólyom
110. Falco rusticolus északi sólyom
111. Falco peregrinus vándorsólyom
112. GRUIFORMES DARUALAKÚAK
113. Turnicidae Guvatfürjfélék
114. Turnix sylvatica guvatfürj
115. Gruidae Darufélék
116. Grus grus daru
117. Rallidae Guvatfélék
118. Porzana porzana pettyes vízicsibe
119. Porzana parva kis vízicsibe
120. Porzana pusilla törpevízicsibe
121. Crex crex haris
122. Porphyrio porphyrio kék fú
123. Fulica cristata bütykös szárcsa
124. Otitidae Túzokfélék
125. Tetrax tetrax reznek
126. Chlamydotis undulata galléros túzok
127. Otis tarda túzok
128. CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK
129. Recurvirostridae Gulipánfélék
130. Himantopus himantopus gólyatöcs
131. Recurvirostra avosetta gulipán
132. Burhinidae Ugartyúkfélék
133. Burhinus oedicnemus ugartyúk
134. Glareolidae Székicsérfélék
135. Cursorius cursor futómadár
136. Glareola pratincola székicsér
137. Charadriidae Lilefélék
138. Charadrius alexandrinus széki lile
139. Charadrius morinellus havasi lile
140. Pluvialis apricaria aranylile
141. Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic
142. Scolopacidae Szalonkafélék
143. Calidris alpina schinzii havasi partfutó schinzii alfaja
144. Philomachus pugnax pajzsoscankó
145. Gallinago media nagy sárszalonka
146. Limosa lapponica kis goda
147. Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling
148. Tringa glareola réti cankó
149. Xenus cinereus terekcankó
150. Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó
151. Laridae Sirályfélék
152. Larus melanocephalus szerecsensirály
153. Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály
154. Larus audouinii korallsirály
155. Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály
156. Sternidae Csérfélék
157. Gelochelidon nilotica kacagócsér
158. Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér
159. Sterna sandvicensis kenti csér
160. Sterna dougallii rózsás csér
161. Sterna hirundo küszvágó csér
162. Sterna paradisaea sarki csér
163. Sterna albifrons (Sternula albifrons) kis csér
164. Chlidonias hybrida fattyúszerkő
165. Chlidonias niger kormos szerkő
166. Alcidae Alkafélék
167. Uria aalge ibericus lumma ibericus alfaja
168. PTEROCLIFORMES PUSZTAITYÚK–ALAKÚAK
169. Pteroclididae Pusztaityúkfélék
170. Pterocles orientalis feketehasú pusztaityúk
171. Pterocles alchata nyílfarkú pusztaityúk
172. COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK
173. Columbidae Galambfélék
174. Columba palumbus azorica azori örvös galamb
175. Columba trocaz madeirai babérgalamb
176. Columba bollii szürkefejű babérgalamb
177. Columba junoniae fehérfarkú babérgalamb
178. STRIGIFORMES BAGOLYALAKÚAK
179. Strigidae Bagolyfélék
180. Bubo bubo uhu
181. Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) hóbagoly
182. Surnia ulula karvalybagoly
183. Glaucidium passerinum törpekuvik
184. Strix nebulosa szakállas bagoly
185. Strix uralensis uráli bagoly
186. Asio flammeus réti fülesbagoly
187. Aegolius funereus gatyáskuvik
188. CAPRIMULGIFORMES LAPPANTYÚ–ALAKÚAK
189. Caprimulgidae Lappantyúfélék
190. Caprimulgus europaeus lappantyú
191. APODIDAE SARLÓSFECSKE–ALAKÚAK
192. Apodidae Sarlósfecskefélék
193. Apus caffer kaffersarlósfecske
194. CORACIIFORMES SZALAKÓTA–ALAKÚAK
195. Alcedinidae Jégmadárfélék
196. Alcedo atthis jégmadár
197. Coraciidae Szalakótafélék
198. Coracias garrulus szalakóta
199. PICIFORMES HARKÁLYALAKÚAK
200. Picidae Harkályfélék
201. Picus canus hamvas küllő
202. Dryocopus martius fekete harkály
203. Dendrocopos major canariensis nagy fakopáncs canariensis alfaja
204. Dendrocopos major thanneri nagy fakopáncs thanneri alfaja
205. Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs
206. Dendrocopos medius középfakopáncs
207. Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs
208. Picoides tridactylus háromujjú hőcsik
209. PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK
210. Alaudidae Pacsirtafélék
211. Chersophilus duponti vékonycsőrű pacsirta
212. Melanocorypha calandra kalandrapacsirta
213. Calandrella brachydactyla szikipacsirta
214. Galerida theklae kövi pacsirta
215. Lullula arborea erdei pacsirta
216. Motacillidae Billegetőfélék
217. Anthus campestris parlagi pityer
218. Troglodytidae Ökörszemfélék
219. Troglodytes troglodytes fridariensis ökörszem fridariensis alfaja
220. Turdidae Rigófélék
221. Luscinia svecica kékbegy
222. Saxicola dacotiae Kanári-szigeteki csuk
223. Oenanthe leucura kormos hantmadár
224. Oenanthe cypriaca ciprusi hantmadár
225. Oenanthe pleschanka apácahantmadár
226. Sylviidae Poszátafélék
227. Acrocephalus melanopogon fülemülesitke
228. Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta
229. Hippolais olivetorum olívgeze
230. Sylvia sarda szardíniai poszáta
231. Sylvia undata bujkáló poszáta
232. Sylvia melanothorax ciprusi poszáta
233. Sylvia rueppelli feketetorkú poszáta
234. Sylvia nisoria karvalyposzáta
235. Muscicapidae Légykapófélék
236. Ficedula parva kis légykapó
237. Ficedula semitorquata félörvös légykapó
238. Ficedula albicollis örvös légykapó
239. Paridae Cinegefélék
240. Parus ater cypriotes (Periparus ater cypriotes) fenyvescinege cypriotes alfaja
241. Sittidae Csuszkafélék
242. Sitta krueperi török csuszka
243. Sitta whiteheadi korzikai csuszka
244. Certhiidae Fakuszfélék
245. Certhia brachydactyla dorotheae rövidkarmú fakusz dorotheae alfaja
246. Laniidae Gébicsfélék
247. Lanius collurio tövisszúró gébics
248. Lanius minor kis őrgébics
249. Lanius nubicus álarcos gébics
250. Corvidae Varjúfélék
251. Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú
252. Fringillidae Pintyfélék
253. Fringilla coelebs ombriosa erdei pinty ombriosa alfaja
254. Fringilla teydea kék pinty
255. Loxia scotica skót keresztcsőrű
256. Bucanetes githagineus trombitás sivatagipinty
257. Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) azori süvöltő
258. Emberizidae Sármányfélék
259. Emberiza cineracea szürke sármány
260. Emberiza hortulana kerti sármány
261. Emberiza caesia rozsdás sármány

1. B) számú melléklet

Az Európai Közösség területén rendszeresen előforduló egyéb, vonuló madárfajok

A B C
Rendszertani kategória Tudományos név Magyar név
1. ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK
2. Anatidae Récefélék
3. Cygnus olor bütykös hattyú
4. Anser fabalis vetési lúd
5. Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd
6. Anser albifrons nagy lilik
7. Anser anser nyári lúd
8. Branta bernicla örvös lúd
9. Tadorna tadorna bütykös ásólúd
10. Anas penelope fütyülő réce
11. Anas strepera kendermagos réce
12. Anas crecca csörgő réce
13. Anas platyrhynchos tőkés réce
14. Anas acuta nyílfarkú réce
15. Anas querquedula böjti réce
16. Anas clypeata kanalas réce
17. Netta rufina üstökös réce
18. Aythya ferina barátréce
19. Aythya fuligula kontyos réce
20. Aythya marila hegyi réce
21. Somateria mollissima pehelyréce
22. Somateria spectabilis cifra pehelyréce
23. Clangula hyemalis jegesréce
24. Melanitta nigra fekete réce
25. Melanitta fusca füstös réce
26. Bucephala clangula kerceréce
27. Mergus serrator örvös bukó
28. Mergus merganser nagy bukó
29. GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK
30. Phasianidae Fácánfélék
31. Coturnix coturnix fürj
32. GAVIIFORMES BÚVÁRALAKÚAK
33. Gaviidae Búvárfélék
34. Gavia adamsii fehércsőrű búvár
35. PODICIPEDIFORMES VÖCSÖKALAKÚAK
36. Podicipedidae Vöcsökfélék
37. Tachybaptus ruficollis kis vöcsök
38. Podiceps cristatus búbos vöcsök
39. Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök
40. Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök
41. PROCELLARIIFORMES VIHARMADÁR–ALAKÚAK
42. Procellariidae Viharmadárfélék
43. Fulmarus glacialis sirályhojsza
44. Puffinus gravis nagy vészmadár
45. Puffinus griseus szürke vészmadár
46. Puffinus puffinus atlanti vészmadár
47. Hydrobatidae Viharfecskefélék
48. Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske
49. PELECANIFORMES GÖDÉNYALAKÚAK
50. Sulidae Szulafélék
51. Morus bassanus szula
52. Phalacrocoracidae Kárókatonafélék
53. Phalacrocorax carbo kárókatona
54. Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona
55. CICONIIFORMES GÓLYAALAKÚAK
56. Ardeidae Gémfélék
57. Bubulcus ibis pásztorgém
58. Ardea cinerea szürke gém
59. FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK
60. Accipitridae Vágómadárfélék
61. Accipiter gentilis héja
62. Accipiter nisus karvaly
63. Buteo buteo egerészölyv
64. Buteo lagopus gatyás ölyv
65. Falconidae Sólyomfélék
66. Falco tinnunculus vörös vércse
67. Falco subbuteo kabasólyom
68. GRUIFORMES DARUALAKÚAK
69. Gruidae Darufélék
70. Anthropoides virgo (Grus virgo) pártás daru
71. Rallidae Guvatfélék
72. Rallus aquaticus guvat
73. Gallinula chloropus vízityúk
74. Fulica atra szárcsa
75. CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK
76. Haematopodidae Csigaforgatófélék
77. Haematopus ostralegus csigaforgató
78. Glareolidae Székicsérfélék
79. Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér
80. Charadriidae Lilefélék
81. Charadrius dubius kis lile
82. Charadrius hiaticula parti lile
83. Charadrius leschenaultii sivatagi lile
84. Pluvialis squatarola ezüstlile
85. Vanellus vanellus bíbic
86. Vanellus leucurus (Chettusia leucura) fehérfarkú lilebíbic
87. Scolopacidae Szalonkafélék
88. Calidris canutus sarki partfutó
89. Calidris alba fenyérfutó
90. Calidris minuta apró partfutó
91. Calidris temminckii Temminck-partfutó
92. Calidris maritima tengeri partfutó
93. Calidris ferruginea sarlós partfutó
94. Calidris alpina havasi partfutó
95. Limicola falcinellus sárjáró
96. Lymnocryptes minimus kis sárszalonka
97. Gallinago gallinago sárszalonka
98. Scolopax rusticola erdei szalonka
99. Limosa limosa nagy goda
100. Numenius phaeopus kis póling
101. Numenius arquata nagy póling
102. Tringa erythropus füstös cankó
103. Tringa totanus piroslábú cankó
104. Tringa stagnatilis tavi cankó
105. Tringa nebularia szürke cankó
106. Tringa ochropus erdei cankó
107. Actitis hypoleucos billegetőcankó
108. Arenaria interpres kőforgató
109. Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó
110. Stercorariidae Halfarkasfélék
111. Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas
112. Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas
113. Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas
114. Stercorarius skua nagy halfarkas
115. Laridae Sirályfélék
116. Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus) halászsirály
117. Larus ridibundus
(Chroicocephalus ridibundus)
dankasirály
118. Larus canus viharsirály
119. Larus fuscus heringsirály
120. Larus argentatus ezüstsirály
121. Larus cachinnans sztyeppi sirály
122. Larus michahellis sárgalábú sirály
123. Larus hyperboreus jeges sirály
124. Larus marinus dolmányos sirály
125. Rissa tridactyla csüllő
126. Sternidae Csérfélék
127. Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő
128. Alcidae Alkafélék
129. Uria aalge lumma
130. Alca torda alka
131. Cepphus grylle fekete lumma
132. Alle alle alkabukó
133. Fratercula arctica lunda
134. COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK
135. Columbidae Galambfélék
136. Columba oenas kék galamb
137. Columba palumbus örvös galamb
138. Streptopelia decaocto balkáni gerle
139. Streptopelia turtur vadgerle
140. CUCULIFORMES KAKUKKALAKÚAK
141. Cuculidae Kakukkfélék
142. Clamator glandarius pettyes kakukk
143. Cuculus canorus kakukk
144. STRIGIFORMES BAGOLYALAKÚAK
145. Tytonidae Gyöngybagolyfélék
146. Tyto alba gyöngybagoly
147. Strigidae Bagolyfélék
148. Otus scops füleskuvik
149. Asio otus erdei fülesbagoly
150. CAPRIMULGIFORMES LAPPANTYÚ–ALAKÚAK
151. Caprimulgidae Lappantyúfélék
152. Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú
153. APODIDAE SARLÓSFECSKE–ALAKÚAK
154. Apodidae Sarlósfecskefélék
155. Apus apus sarlósfecske
156. Apus pallidus halvány sarlósfecske
157. Apus melba havasi sarlósfecske
158. CORACIIFORMES SZALAKÓTA–ALAKÚAK
159. Meropidae Gyurgyalagfélék
160. Merops apiaster gyurgyalag
161. Upupidae Bankafélék
162. Upupa epops búbosbanka
163. PICIFORMES HARKÁLYALAKÚAK
164. Picidae Harkályfélék
165. Jynx torquilla nyaktekercs
166. PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK
167. Alaudidae Pacsirtafélék
168. Galerida cristata búbos pacsirta
169. Alauda arvensis mezei pacsirta
170. Eremophila alpestris havasi fülespacsirta
171. Hirundinidae Fecskefélék
172. Riparia riparia partifecske
173. Ptyonoprogne rupestris szirti fecske
174. Hirundo rustica füsti fecske
175. Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske
176. Delichon urbicum molnárfecske
177. Motacillidae Billegetőfélék
178. Anthus trivialis erdei pityer
179. Anthus pratensis réti pityer
180. Anthus cervinus rozsdástorkú pityer
181. Anthus petrosus parti pityer
182. Anthus spinoletta havasi pityer
183. Motacilla flava sárga billegető
184. Motacilla citreola citrombillegető
185. Motacilla cinerea hegyi billegető
186. Motacilla alba barázdabillegető
187. Bombycillidae Csonttollúfélék
188. Bombycilla garrulus csonttollú
189. Cinclidae Vízirigófélék
190. Cinclus cinclus vízirigó
191. Troglodytidae Ökörszemfélék
192. Troglodytes troglodytes ökörszem
193. Prunellidae Szürkebegyfélék
194. Prunella modularis erdei szürkebegy
195. Prunella collaris havasi szürkebegy
196. Turdidae Rigófélék
197. Cercotrichas galactotes tüskebujkáló
198. Erithacus rubecula vörösbegy
199. Luscinia luscinia nagy fülemüle
200. Luscinia megarhynchos fülemüle
201. Tarsiger cyanurus kékfarkú
202. Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú
203. Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú
204. Saxicola rubetra rozsdás csuk
205. Saxicola torquatus (Nagyfaj. Beleértve a Saxicola rubicola (európai cigánycsuk) és Saxicola maurus (szibériai csuk) néven önálló fajként is ismert Saxicola torquatus rubicola és maurus alfajokat is.) cigánycsuk
206. Oenanthe isabellina pusztai hantmadár
207. Oenanthe oenanthe hantmadár
208. Oenanthe hispanica déli hantmadár
209. Monticola saxatilis kövirigó
210. Monticola solitarius kék kövirigó
211. Turdus torquatus örvös rigó
212. Turdus merula fekete rigó
213. Turdus pilaris fenyőrigó
214. Turdus philomelos énekes rigó
215. Turdus iliacus szőlőrigó
216. Turdus viscivorus léprigó
217. Sylviidae Poszátafélék
218. Cettia cetti berki poszáta
219. Locustella naevia réti tücsökmadár
220. Locustella fluviatilis berki tücsökmadár
221. Locustella luscinioides nádi tücsökmadár
222. Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta
223. Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta
224. Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta
225. Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta
226. Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta
227. Acrocephalus arundinaceus nádirigó
228. Hippolais pallida (Iduna pallida) halvány geze
229. Hippolais opaca (Iduna opaca) spanyol geze
230. Hippolais icterina kerti geze
231. Hippolais polyglotta déli geze
232. Sylvia conspicillata törpeposzáta
233. Sylvia cantillans bajszos poszáta
234. Sylvia melanocephala kucsmás poszáta
235. Sylvia hortensis dalos poszáta
236. Sylvia curruca kis poszáta
237. Sylvia communis mezei poszáta
238. Sylvia borin kerti poszáta
239. Sylvia atricapilla barátposzáta
240. Phylloscopus trochiloides sárga füzike
241. Phylloscopus borealis északi füzike
242. Phylloscopus proregulus királyfüzike
243. Phylloscopus inornatus vándorfüzike
244. Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike
245. Phylloscopus orientalis balkáni füzike
246. Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike
247. Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike
248. Phylloscopus brehmi ibériai füzike
249. Phylloscopus canariensis Kanári-szigeteki füzike
250. Phylloscopus trochilus fitiszfüzike
251. Regulus regulus sárgafejű királyka
252. Regulus ignicapillus tüzesfejű királyka
253. Regulus teneriffae Kanári-szigeteki királyka
254. Regulus madeirensis madeirai királyka
255. Muscicapidae Légykapófélék
256. Muscicapa striata szürke légykapó
257. Ficedula hypoleuca kormos légykapó
258. Aegithalidae Őszapófélék
259. Aegithalos caudatus őszapó
260. Paridae Cinegefélék
261. Parus ater (Periparus ater) fenyvescinege
262. Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) kék cinege
263. Tichodromadidae Hajnalmadárfélék
264. Tichodroma muraria hajnalmadár
265. Certhiidae Fakuszfélék
266. Certhia familiaris hegyi fakusz
267. Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz
268. Remizidae Függőcinegefélék
269. Remiz pendulinus függőcinege
270. Oriolidae Sárgarigófélék
271. Oriolus oriolus sárgarigó
272. Laniidae Gébicsfélék
273. Lanius excubitor nagy őrgébics
274. Lanius meridionalis sivatagi őrgébics
275. Lanius senator vörösfejű gébics
276. Corvidae Varjúfélék
277. Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó
278. Corvus monedula csóka
279. Corvus frugilegus vetési varjú
280. Sturnidae Seregélyfélék
281. Sturnus vulgaris seregély
282. Sturnus roseus (Pastor roseus) pásztormadár
283. Fringillidae Pintyfélék
284. Fringilla coelebs erdei pinty
285. Fringilla montifringilla fenyőpinty
286. Serinus serinus csicsörke
287. Serinus citrinella citromcsicsörke
288. Carduelis chloris zöldike
289. Carduelis carduelis tengelic
290. Carduelis spinus csíz
291. Carduelis cannabina kenderike
292. Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike
293. Carduelis flammea (Nagyfaj. Beleértve a Carduelis cabaret (barna zsezse) néven önálló fajként is ismert Carduelis flammea caberet alfajt is.) zsezse
294. Carduelis hornemanni szürke zsezse
295. Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű
296. Loxia curvirostra keresztcsőrű
297. Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsőrű
298. Carpodacus erythrinus karmazsinpirók
299. Pinicola enucleator nagy pirók
300. Pyrrhula pyrrhula süvöltő
301. Coccothraustes coccothraustes meggyvágó
302. Emberizidae Sármányfélék
303. Calcarius lapponicus sarkantyús sármány
304. Plectrophenax nivalis hósármány
305. Emberiza leucocephalos fenyősármány
306. Emberiza citrinella citromsármány
307. Emberiza cirlus sövénysármány
308. Emberiza cia bajszos sármány
309. Emberiza rustica erdei sármány
310. Emberiza pusilla törpesármány
311. Emberiza aureola aranyos sármány
312. Emberiza schoeniclus nádi sármány
313. Emberiza melanocephala kucsmás sármány
314. Emberiza calandra (Miliaria calandra) sordély

2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

2. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű állatfajok

A B C
Rendszertani kategória Tudományos név Magyar név
1. MAMMALIA EMLŐSÖK
2. INSECTIVORA ROVAREVŐK
3. Talpidae Vakondfélék
4. Galemys pyrenaicus pireneusi pézsmacickány (dezmán)
5. MICROCHIROPTERA KISDENEVÉREK
6. Rhinolophidae Patkósdenevér-félék
7. Rhinolophus blasii Blasius-patkósdenevér
8. Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér
9. Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér
10. Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér
11. Rhinolophus mehelyi Méhely-patkósdenevér
12. Vespertilionidae Simaorrúdenevér-félék
13. Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér (piszedenevér)
14. Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér
15. Myotis bechsteini nagyfülű denevér
16. Myotis blythii hegyesorrú denevér
17. Myotis capaccinii hosszúlábú denevér
18. Myotis dasycneme tavi denevér
19. Myotis emarginatus csonkafülű denevér
20. Myotis myotis közönséges denevér
21. MACROCHIROPTERA NAGYDENEVÉREK
22. Pteropodidae Repülőkutya-félék
23. Rousettus aegyptiacus nílusi repülőkutya
24. RODENTIA RÁGCSÁLÓK
25. Sciuridae Mókusfélék
26. Spermophilus citellus közönséges ürge
27. Castoridae Hódfélék
28. Castor fiber (kivéve az észt, lett, litván, finn és svéd populációkat) eurázsiai hód
29. Cricetidae Hörcsögfélék
30. Mesocricetus newtoni dobrudzsai aranyhörcsög
31. Microtidae Pocokfélék
32. Dinaromys bogdanovi havasi őspocok
33. Microtus cabrerae Cabrera-pocok
34. Microtus tatricus tátrai földipocok (tátrai pocok)
35. Gliridae Pelefélék
36. Myomimus roachi bolgár egérpele
37. Zapodidae Szöcskeegérfélék
38. Sicista subtilis csíkos szöcskeegér
39. CARNIVORA RAGADOZÓK
40. Mustelidae Menyétfélék
41. Lutra lutra vidra
42. Mustela eversmanii molnárgörény
43. Vormela peregusna tigrisgörény
44. Felidae Macskafélék
45. Lynx lynx (kivéve az észt, lett és finn populációkat) hiúz
46. Phocidae Fókafélék
47. Halichoerus grypus kúpos fóka
48. Phoca hispida bottnica gyűrűsfóka bottnica alfaja
49. Phoca vitulina borjúfóka
50. ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK
51. Cervidae Szarvasfélék
52. Rangifer tarandus fennicus rénszarvas fennicus alfaja
53. Bovidae Marhafélék
54. Capra aegagrus (természetes populációi) bezoárkecske
55. Ovis musimon (Ovis gmelini musimon) (Korzikán és Szardínián élő természetes populációi) muflon
56. Ovis musimon ophion (Ovis orientalis ophion) ciprusi muflon
57. Rupicapra rupicapra balcanica alpesi zerge balkáni alfaja (balkáni zerge)
58. CETACEA CETEK
59. Delphinidae Delfinfélék
60. Tursiops truncatus palackorrú delfin
61. Phocoenidae Disznódelfinfélék
62. Phocoena phocoena közönséges disznódelfin
63. REPTILIA HÜLLŐK
64. TESTUDINATA TEKNŐSÖK
65. Testudinidae Szárazfölditeknős-félék
66. Testudo graeca mór teknős
67. Testudo hermanni görög teknős
68. Testudo marginata szegélyes teknős
69. Emydidae Mocsáriteknős-félék
70. Emys orbicularis mocsári teknős
71. Mauremys caspica kaszpi teknős
72. Mauremys leprosa spanyol víziteknős
73. SQUAMATA PIKKELYES HÜLLŐK
74. Lacertidae Nyakörvösgyík-félék
75. Gallotia galloti insulanagae Kanári-szigeteki gyík insulanagae alfaja
76. Dinarolacerta mosorensis dalmát faligyík
77. Lacerta bonnali (nincs magyar neve)
78. Lacerta monticola ibériai hegyigyík
79. Lacerta schreiberi spanyol zöldgyík
80. Podarcis lilfordi Baleár-szigeteki faligyík
81. Podarcis pityusensis pityuseni faligyík
82. Scincidae Szkinkfélék
83. Chalcides simonyi fuerteventurai ércesgyík
84. Gekkonidae Gekkófélék
85. Phyllodactylus europaeus lemezesujjú gekkó
86. Colubridae Siklófélék
87. Elaphe quatuorlineata négycsíkos sikló (szalagos sikló)
88. Elaphe situla (Zamenis situla) leopárdsikló
89. Viperidae Viperafélék
90. Vipera ursinii parlagi vipera
91. AMPHIBIA KÉTÉLTŰEK
92. CAUDATA FARKOS KÉTÉLTŰEK
93. Salamandridae Szalamandrafélék
94. Chioglossa lusitanica ibériai szalamandra
95. Mertensiella luschani lykiai szalamandra (likiai szalamandra)
96. Salamandrina terdigitata pápaszemes szalamandra
97. Triturus carnifex alpesi tarajosgőte
98. Triturus cristatus közönséges tarajosgőte
99. Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte
100. Triturus karelinii balkáni tarajosgőte
101. Triturus montandoni kárpáti gőte
102. Triturus vulgaris ampelensis pettyes gőte ampelensis alfaja
103. Plethodontidae Barlangiszalamandra-félék
104. Hydromantes ambrosii francia barlangi-szalamandra
105. Hydromantes flavus sárga barlangi-szalamandra
106. Hydromantes genei barna barlangi-szalamandra
107. Hydromantes imperialis (nincs magyar neve)
108. Hydromantes strinatii (nincs magyar neve)
109. Hydromantes supramontis (nincs magyar neve)
110. ANURA BÉKÁK
111. Discoglossidae Korongnyelvűbéka-félék
112. Bombina bombina vöröshasú unka
113. Bombina variegata sárgahasú unka
114. Discoglossus galganoi (Discoglossus „jeanneae”-t is beleértve) spanyol korongnyelvűbéka
115. Discoglossus montalentii korzikai korongnyelvűbéka
116. Discoglossus sardus Tirrén-tengeri korongnyelvűbéka
117. Ranidae Valódibéka-félék
118. Rana latastei olasz barnabéka
119. OSTEICHTHYES CSONTOSHALAK
120. ACTINOPTERYGII SUGARASUSZÓJÚ HALAK
121. CLUPEIFORMES HERINGALAKÚAK
122. Clupeidae Heringfélék
123. Alosa spp. nagyheringfajok
124. CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK
125. Cyprinidae Pontyfélék
126. Alburnus albidus déli küsz
127. Anaecypris hispanica (nincs magyar neve)
128. Aspius aspius (kivéve a finn populációkat) balin
129. Aulopyge huegelii küllőmárna
130. Barbus comiza spanyol márna
131. Barbus meridionalis (Nagyfaj. Beleértve a Barbus carpathicus (kárpáti márna), Barbus balcanicus (balkáni márna) és Barbus petenyi (Petényi-márna) néven önálló fajként is ismert fajokat is.) Petényi-márna (magyar márna)
132. Barbus plebejus olasz márna
133. Chalcalburnus chalcoides állas küsz
134. Chondrostoma genei sötétoldalsávos paduc
135. Chondrostoma knerii dalmát paduc
136. Chondrostoma lusitanicum (nincs magyar neve)
137. Chondrostoma phoxinus csellepaduc
138. Chondrostoma polylepis (C. willkommi-t is beleértve) ibériai paduc
139. Chondrostoma soetta olasz paduc
140. Chondrostoma toxostoma francia paduc
141. Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) (Nagyfaj. Beleértve
a Romanogobio vladykovi néven önálló fajként is ismert fajt is.)
halványfoltú küllő
142. Gobio kessleri (Romanogobio kessleri) homoki küllő
143. Gobio uranoscopus
(Romanogobio uranoscopus)
felpillantó küllő
144. Iberocypris palaciosi (nincs magyar neve)
145. Leuciscus lucumonis (Telestes lucumonis) olasz csabak
146. Leuciscus souffia (Telestes souffia) vaskos csabak
147. Pelecus cultratus garda
148. Phoxinellus spp. mediterrán csellefajok
149. Rhodeus sericeus amarus szivárványos ökle
150. Rutilus alburnoides spanyol koncér
151. Rutilus arcasii ibériai koncér
152. Rutilus frisii meidingeri gyöngyös koncér
153. Rutilus lemmingii portugál koncér
154. Rutilus macrolepidotus nagypikkelyű koncér
155. Rutilus pigus (Nagyfaj. Beleértve a Rutilus virgo néven önálló fajként is ismert Rutilus pigus virgo alfajt is.) leánykoncér
156. Rutilus rubilio olasz koncér
157. Scardinius graecus görög keszeg
158. Squalius microlepis Neretva-domolykó
159. Squalius svallize pataki domolykó
160. Cobitidae Csíkfélék
161. Cobitis elongata nyurga csík
162. Cobitis taenia (kivéve a finn populációkat) (Nagyfaj. Beleértve a Cobitis elongatoides néven önálló fajként is ismert
fajt is.)
vágó csík
163. Cobitis trichonica (nincs magyar neve)
164. Misgurnus fossilis réti csík
165. Sabanejewia aurata (Nagyfaj. Beleértve a Sabanejewia balcanica (balkáni csík) és Sabanejewia bulgarica (bolgár csík) néven önálló fajként is ismert fajokat is.) törpecsík
166. Sabanejewia larvata (Cobitis larvata és Cobitis conspersa) olasz csík
167. SILURIFORMES HARCSAALAKÚAK
168. Siluridae Harcsafélék
169. Silurus aristotelis négybajuszszálas harcsa
170. ATHERINIFORMES KALÁSZHALALAKÚAK
171. Cyprinodontidae Fogaspontyfélék
172. Aphanius fasciatus zebra-fogasponty
173. Aphanius iberus spanyol fogasponty
174. SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK
175. Salmonidae Pisztrángfélék
176. Hucho hucho (természetes populációi) dunai galóca
177. Salmo macrostigma nagyfoltú pisztráng
178. Salmo marmoratus márványos pisztráng
179. Salmo salar (csak az édesviziek) (kivéve a finn populációkat) lazac
180. Salmothymus obtusirostris dalmát pisztráng
181. Umbridae Pócfélék
182. Umbra krameri lápi póc
183. SCORPAENIFORMES SÁRKÁNYFEJŰHALALAKÚAK
184. Cottidae Kölöntefélék
185. Cottus gobio (kivéve a finn populációkat) botos kölönte
186. Cottus petiti Petit-kölönte
187. PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK
188. Percidae Sügérfélék
189. Gymnocephalus baloni széles durbincs
190. Gymnocephalus schraetser selymes durbincs
191. Zingel spp. bucófajok
192. Gobiidae Gébfélék
193. Knipowitschia croatica Neretva-törpegéb
194. Knipowitschia panizzae lagúnatörpegéb
195. Padogobius nigricans olasz folyamigéb
196. Pomatoschistus canestrini csatornagéb
197. CEPHALASPIDOMORPHII INGOLÁK
198. PETROMYZONIFORMES INGOLASZERŰEK
199. Petromyzontidae Ingolafélék
200. Eudontomyzon spp. ingolafajok
201. Lampetra fluviatilis (kivéve a finn és svéd populációkat) folyami ingola
202. Lampetra planeri (kivéve az észt, finn és svéd populációkat) pataki ingola
203. Lethenteron zanandreai (nincs magyar neve)
204. Petromyzon marinus (kivéve a svéd populációkat) tengeri ingola
205. INVERTEBRATA GERINCTELENEK
206. ARTHROPODA ÍZELTLÁBÚAK
207. CRUSTACEA RÁKOK
208. Decapoda Tízlábú rákok
209. Austropotamobius pallipes csókarák
210. INSECTA ROVAROK
211. Coleoptera Bogarak
212. Agathidium pulchellum csinos gombabogárka
213. Bolbelasmus unicornis szarvas álganéjtúró
214. Boros schneideri európai boroszbogár
215. Buprestis splendens pompás díszbogár
216. Carabus hampei sokbordás futrinka
217. Carabus hungaricus magyar futrinka
218. Carabus variolosus kárpáti vízifutrinka
219. Carabus zawadszkii zempléni futrinka
220. Cerambyx cerdo nagy hőscincér
221. Corticaria planula lapos pudvabogár
222. Cucujus cinnaberinus skarlátbogár
223. Dorcadion fulvum cervae pusztai gyalogcincér
224. Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka
225. Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka
226. Dytiscus latissimus óriás-csíkbogár
227. Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár
228. Leptodirus hochenwarti barlangi pecebogár
229. Limoniscus violaceus kék pattanó
230. Lucanus cervus nagy szarvasbogár
231. Macroplea pubipennis finn hínárbogár
232. Mesosa myops északi foltoscincér
233. Morimus funereus gyászcincér
234. Oxyporus mannerheimii északi gombaholyva
235. Pilemia tigrina atracélcincér
236. Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár
237. Propomacrus cypriacus ciprusi karolóbogár
238. Pseudoseriscius cameroni máltai gyászbogár
239. Pytho kolwensis északi sárkánybogár
240. Rhysodes sulcatus kerekvállú állasbogár
241. Stephanopachys linearis vonalas csuklyásszú
242. Stephanopachys substriatus rovátkás csuklyásszú
243. Xyletinus tremulicola rezgőnyár-álszú
244. Heteroptera Poloskák
245. Aradus angularis hegyessarkú kéregpoloska
246. Lepidoptera Lepkék
247. Agriades glandon aquilo északi fehérszemes-boglárka
248. Arytrura musculus keleti lápibagoly
249. Catopta thrips sztyeplepke
250. Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló
251. Clossiana improba füstös gyöngyházlepke
252. Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke
253. Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke (narancslepke)
254. Cucullia mixta vértesi csuklyásbagoly
255. Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly
(magyar barkabagoly)
256. Erannis ankeraria Anker-araszoló
257. Erebia calcaria nagy szerecsenlepke
(Lorkovic-szerecsenlepke)
258. Erebia christi fekete szerecsenlepke
259. Erebia medusa polaris skandináv tavaszi szerecsenlepke
260. Eriogaster catax sárga gyapjasszövő
261. Euphydryas aurinia lápi tarkalepke
262. Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly
263. Gortyna borelii lunata nagy szikibagoly
264. Graellsia isabellae spanyol pávaszem
265. Hesperia comma catena svéd vesszős busalepke
266. Euphydryas maturna díszes tarkalepke
267. Leptidea morsei keleti mustárlepke
268. Lignyoptera fumidaria füstös ősziaraszoló
269. Lycaena dispar nagy tűzlepke
270. Lycaena helle lápi tűzlepke
271. Maculinea nausithous
(Phengaris nausithous)
sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)
272. Maculinea teleius (Phengaris teleius) vérfű-hangyaboglárka
273. Melanargia arge olasz sakktáblalepke
274. Papilio hospiton korzikai fecskefarkúlepke
275. Phyllometra culminaria csüngőaraszoló
276. Plebicula golgus Golgus-boglárka
277. Polymixis rufocincta isolata villányi télibagoly
278. Polyommatus eroides balkáni pöttyösboglárka
279. Proterebia afra dalmata dalmát szerecsenlepke
280. Pseudophilotes bavius erdélyi csinosboglárka
281. Xestia borealis lapp földibagolylepke
282. Xestia brunneopicta szibériai földibagolylepke
283. Mantodea Fogólábúak
284. Apteromantis aptera (nincs magyar neve)
285. Odonata Szitakötők
286. Coenagrion hylas csíkos légivadász
287. Coenagrion mercuriale déli légivadász
288. Coenagrion ornatum díszes légivadász
289. Cordulegaster heros kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő)
290. Cordulegaster trinacriae szicíliai hegyiszitakötő
291. Gomphus graslinii atlanti folyami-szitakötő
292. Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő
293. Lindenia tetraphylla levelespotrohú szitakötő
294. Macromia splendens pompás sárkányszitakötő
295. Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő
296. Oxygastra curtisii narancsfoltos szitakötő
297. Orthoptera Egyenesszárnyúak
298. Baetica ustulata Sierra Nevada-i nyergesszöcske
299. Brachytrupes megacephalus sivatagi házitücsök
300. Isophya costata magyar tarsza
301. Isophya harzi (nincs magyar neve)
302. Isophya stysi Stys-tarsza
303. Myrmecophilus baronii Baron-hangyásztücsök
304. Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska
305. Paracaloptenus caloptenoides álolaszsáska
306. Pholidoptera transsylvanica erdélyi avarszöcske
307. Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska
308. ARACHNIDA PÓKSZABÁSÚAK
309. Pseudoscorpiones Álskorpiók
310. Anthrenochernes stellae (nincs magyar neve)
311. MOLLUSCA PUHATESTŰEK
312. GASTROPODA CSIGÁK
313. Anisus vorticulus apró fillércsiga (kis lemezcsiga)
314. Caseolus calculus bordás kövecskecsiga
315. Caseolus commixta felemás kövecskecsiga
316. Caseolus sphaerula gömbölyded kövecskecsiga
317. Chilostoma banaticum
(Drobacia banatica)
bánáti csiga
318. Discula leacockiana Leacock-gombcsiga
319. Discula tabellata rovásos gombcsiga
320. Discus guerinianus madeirai diszkoszcsiga
321. Elona quimperiana quemperi csiga
322. Geomalacus maculosus angol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga)
323. Geomitra moniziana Moniz-turbáncsiga
324. Gibbula nivosa havasi ragyáscsiga
325. Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi) dobozi pikkelyescsiga
326. Idiomela subplicata madeirai bordáscsiga
327. Lampedusa imitatrix (nincs magyar neve)
328. Leiostyla abbreviata kurta bábcsiga
329. Leiostyla cassida sisakos bábcsiga
330. Leiostyla corneocostata bordás bábcsiga
331. Leiostyla gibba dudoros bábcsiga
332. Leiostyla lamellosa lemezes bábcsiga
333. Sadleriana pannonica tornai patakcsiga
334. Theodoxus transversalis sávos bödöncsiga
335. Vertigo angustior harántfogú törpecsiga
336. Vertigo genesii kerekszájú törpecsiga
337. Vertigo geyeri négyfogú törpecsiga
338. Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga
339. BIVALVIA KAGYLÓK
340. Unionoida Najádfélék
341. Margaritifera durrovensis ír gyöngykagyló
342. Margaritifera margaritifera folyami gyöngykagyló
343. Unio crassus tompa folyamkagyló
344. Dreissenidae Vándorkagylófélék
345. Congeria kusceri dinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű állatfajok

A B C
Rendszertani kategória Tudományos név Magyar név
1. MAMMALIA EMLŐSÖK
2. RODENTIA RÁGCSÁLÓK
3. Sciuridae Mókusfélék
4. Marmota marmota latirostris európai mormota latirostris alfaja
5. Pteromys volans szibériai repülőmókus
6. Spermophilus suslicus gyöngyös ürge
7. Microtidae Pocokfélék
8. Microtus oeconomus arenicola északi pocok arenicola alfaja
9. Microtus oeconomus mehelyi északi pocok mehelyi alfaja
10. CARNIVORA RAGADOZÓK
11. Canidae Kutyafélék
12. Alopex lagopus sarki róka
13. Canis lupus (kivéve az észt populációkat; a görög populációk közül csak a 39. szélességi foktól délre esőket; spanyol populációk közül csak a Duerotól délre esőket; lett, litván és finn populációkat) farkas
14. Ursidae Medvefélék
15. Ursus arctos (kivéve az észt, finn és svéd, populációkat) barna medve
16. Mustelidae Menyétfélék
17. Gulo gulo rozsomák
18. Mustela lutreola európai nyérc
19. Felidae Macskafélék
20. Lynx pardinus párduchiúz
21. Phocidae Fókafélék
22. Monachus monachus mediterrán barátfóka
23. Phoca hispida saimensis gyűrűsfóka saimensis alfaja
24. ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK
25. Cervidae Szarvasfélék
26. Cervus elaphus corsicanus korzikai gímszarvas (törpe gímszarvas)
27. Bovidae Marhafélék
28. Bison bonasus európai bölény
29. Capra pyrenaica pyrenaica spanyol kecske törzsalakja
30. Rupicapra (pyrenaica) ornata abruzzói zerge
31. Rupicapra rupicapra tatrica alpesi zerge tatrica alfaja (tátrai zerge)
32. REPTILIA HÜLLŐK
33. TESTUDINATA TEKNŐSÖK
34. Cheliniidae Tengeriteknős-félék
35. Caretta caretta álcserepesteknős
36. Chelonia mydas levesteknős
37. SQUAMATA PIKKELYES HÜLLŐK
38. Lacertidae Nyakörvösgyík-félék
39. Gallotia simonyi El Hierro-i óriásgyík
40. Colubridae Siklófélék
41. Coluber cypriensis (Hierophis cypriensis) ciprusi ostorsikló
42. Natrix natrix cypriaca ciprusi vízisikló
43. Viperidae Viperafélék
44. Macrovipera schweizeri míloszi vipera
45. Vipera ursinii rakosiensis rákosi vipera
46. Vipera ursinii macrops parlagi vipera macrops alfaja
47. AMPHIBIA KÉTÉLTŰEK
48. CAUDATA FARKOS KÉTÉLTŰEK
49. Salamandridae Szalamandrafélék
50. Salamandra (atra) aurorae sárga alpesi szalamandra
51. Proteidae Vakgőtefélék
52. Proteus anguinus barlangi vakgőte
53. ANURA BÉKÁK
54. Discoglossidae Korongnyelvűbéka-félék
55. Alytes muletensis mallorcai korongnyelvűbéka
56. Pelobatidae Ásóbékafélék
57. Pelobates fuscus insubricus barna ásóbéka insubricus alfaja
58. OSTEICHTHYES CSONTOSHALAK
59. ACTINOPTERYGII SUGARASUSZÓJÚ HALAK
60. ACIPENSERIFORMES TOKALAKÚAK
61. Acipenseridae Tokfélék
62. Acipenser naccarii adriai tok
63. Acipenser sturio közönséges tok
64. CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK
65. Cyprinidae Pontyfélék
66. Ladigesocypris ghigii (nincs magyar neve)
67. Phoxinus percnurus mocsári cselle
68. ATHERINIFORMES KALÁSZHALALAKÚAK
69. Cyprinodontidae Fogaspontyfélék
70. Valencia hispanica feketefoltos fogasponty
71. Valencia letourneuxi korfui fogasponty
72. SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK
73. Coregonidae Marénafélék
74. Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger bizonyos körzeteinek anadrom populációi) hegyesorrú maréna
75. PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK
76. Percidae Sügérfélék
77. Romanichthys valsanicola román bucó
78. INVERTEBRATA GERINCTELENEK
79. ARTHROPODA ÍZELTLÁBÚAK
80. CRUSTACEA RÁKOK
81. Decapoda Tízlábú rákok
82. Austropotamobius torrentium kövi rák
83. Isopoda Ászkarákok
84. Armadillidium ghardalamensis déli gömbászka
85. INSECTA ROVAROK
86. Coleoptera Bogarak
87. Carabus menetriesi pacholei fellápi futrinka
88. Carabus olympiae olasz futrinka
89. Osmoderma eremita (Nagyfaj. Beleértve az Osmoderma barnabita néven önálló fajként is ismert Osmoderma eremita barnabita alfajt is) remetebogár
90. Phryganophilus ruficollis vörösnyakú komorbogár
91. Pseudogaurotina excellens nagy fémescincér
92. Rosalia alpina havasi cincér
93. Lepidoptera Lepkék
94. Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke
95. Nymphalis vau-album I-betűs rókalepke
96. Xylomoia strix északi zsombékbagoly
97. MOLLUSCA PUHATESTŰEK
98. GASTROPODA CSIGÁK
99. Helicopsis striata austriaca ausztriai bordás homokcsiga
100. Lampedusa melitensis máltai orsócsiga
101. Bythiospeum hungaricum
(Paladilhia hungarica)
magyar vakcsiga

3. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

3. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű növényfajok

A B C
Rendszertani kategóriák Tudományos név Magyar elnevezés
1. BRYOPHYTA MOHÁK
2. Bruchia vogesiaca (nincs magyar neve)
3. Bryhnia novae-angliae (nincs magyar neve)
4. Buxbaumia viridis zöld koboldmoha
5. Cephalozia macounii (nincs magyar neve)
6. Cynodontium suecicum (nincs magyar neve)
7. Dichelyma capillaceum (nincs magyar neve)
8. Dicranum viride zöld seprőmoha
9. Distichophyllum carinatum (nincs magyar neve)
10. Drepanocladus vernicosus (syn.: Hamatocaulis vernicosus) karcsú pásztorbotmoha
11. Encalypta mutica (nincs magyar neve)
12. Hamatocaulis lapponicus (nincs magyar neve)
13. Herzogiella turfacea (nincs magyar neve)
14. Hygrohypnum montanum (nincs magyar neve)
15. Jungermannia handelii (nincs magyar neve)
16. Mannia triandra sziklai illatosmoha
17. Meesia longiseta (nincs magyar neve)
18. Nothothylas orbicularis (nincs magyar neve)
19. Ochyraea tatrensis (nincs magyar neve)
20. Orthothecium lapponicum (nincs magyar neve)
21. Orthotrichum rogeri alhavasi szőrössüvegűmoha
22. Petalophyllum ralfsii (nincs magyar neve)
23. Plagiomnium drummondii (nincs magyar neve)
24. Riccia breidleri (nincs magyar neve)
25. Riella helicophylla (nincs magyar neve)
26. Scapania massolongi (nincs magyar neve)
27. Sphagnum pylaisii (nincs magyar neve)
28. Tayloria rudolphiana (nincs magyar neve)
29. Tortella rigen (nincs magyar neve)
30. PTERIDOPHYTA HARASZTOK
31. Aspleniaceae fodorkafélék
32. Asplenium adulterinum barnászöld fodorka
33. Asplenium jahandiezii verdoni fodorka
34. Blechnaceae bordapáfrányfélék
35. Woodwardia radicans kúszó láncpáfrány
36. Dicksoniaceae hópáfrányfélék
37. Culcita macrocarpa (nincs magyar neve)
38. Dryopteridaceae pajzsikafélék
39. Diplazium sibiricum (nincs magyar neve)
40. Dryopteris fragans illatos pajzsika
41. Hymenophyllaceae hártyaharasztok
42. Trichomanes speciosum különleges sörtepáfrány
43. Isoetaceae durdafűfélék
44. Isoetes boryana Bory-durdafű
45. Isoetes malinverniana lombardiai durdafű
46. Marsileaceae mételyfűfélék
47. Marsilea batardae ibériai mételyfű
48. Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű mételyfű)
49. Marsilea strigosa borostás mételyfű
50. Ophioglossaceae kígyónyelvfélék
51. Botrychium simplex egyszerű holdruta
52. Ophioglossum polyphyllum apró kígyónyelv
53. ANGIOSPERMATOPHYTA ZÁRVATERMŐK
54. Alismataceae hídőrfélék
55. Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr (lápi szíveslevelű-hídőr)
56. Luronium natans lebegő kanalashídőr
57. Amaryllidaceae amarilliszfélék
58. Leucojum nicaeense riviérai tőzike
59. Narcissus asturiensis apró nárcisz
60. Narcissus calcicola mészkedvelő nárcisz
61. Narcissus cyclamineus bókoló nárcisz
62. Narcissus fernandesii Fernandes-nárcisz
63. Narcissus humilis törpe nárcisz
64. Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis pompás csupros nárcisz
65. Narcissus scaberulus érdes nárcisz
66. Narcissus triandrus subsp. capax csüngő nárcisz capax alfaja
67. Narcissus viridiflorus zöld nárcisz
68. Apiaceae (Umbelliferae) ernyősök
69. Angelica palustris réti angyalgyökér
70. Apium repens kúszó zeller
71. Athamanta cortiana Corti-szemgyökér
72. Eryngium alpinum havasi iringó
73. Hladnikia pastinacifolia (nincs magyar neve)
74. Petagnia saniculifolia (nincs magyar neve)
75. Rouya polygama (nincs magyar neve)
76. Seseli leucospermum magyar gurgolya
77. Thorella verticillatinundata (nincs magyar neve)
78. Asclepiadaceae selyemkórófélék
79. Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok
80. Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék
(fészekvirágzatúak)
81. Artemisia campestris subsp. bottnica skandináviai mezei üröm
82. Artemisia oelandica ölandi üröm
83. Carlina onopordifolia szamárbogáncs-levelű bábakalács
84. Centaurea corymbosa ernyős imola
85. Centaurea gadorensis Sierra de Gador-i imola
86. Centaurea immanuelis-loewii imola faj
87. Centaurea jankae Janka-imola
88. Centaurea kartschiana velencei imola
89. Centaurea micrantha subsp. herminii portugál útszéli imola
90. Centaurea pontica pontuszi imola
91. Centaurea pulvinata párnás imola
92. Centaurea rothmalerana Rothmaler-imola
93. Centaurea vicentina Vincent-imola
94. Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat
95. Crepis granatensis gránátzörgőfű
96. Crepis pusilla apró zörgőfű
97. Crepis tectorum subsp. nigrescens fekete hamvas zörgőfű
98. Erigeron frigidus Sierra Nevada-i küllőrojt
99. Hymenostemma pseudanthemis (nincs magyar neve)
100. Hyoseris frutescens (nincs magyar neve)
101. Leontodon boryi Bory-oroszlánfog
102. Leontodon microcephalus kisfejű oroszlánfog
103. Leuzea longifolia hosszúlevelű imola
104. Ligularia sibirica szibériai hamuvirág
105. Santolina impressa lapított cipruska
106. Santolina semidentata fogacskás cipruska
107. Saussurea alpina subsp. esthonica észt havasi törpebogáncs
108. Senecio jacobea subsp. gotlandicus svéd jakabnapi aggófű
109. Senecio nevadensis Sierra Nevada-i aggófű
110. Tephroseris longifolia subsp. moravica morva hosszúlevelű aggófű
111. Boraginaceae érdeslevelűek
112. Echium maculatum (syn.: Echium russicum) piros kígyószisz
113. Myosotis lusitanica luzitániai nefelejcs
114. Myosotis rehsteineri Rehsteiner-nefelejcs
115. Myosotis retusifolia tompalevelű nefelejcs
116. Omphalodes kuzinskyanae Kuzinsky-békaszem
117. Solenanthus albanicus albán ebnyelvűfű
118. Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak
119. Alyssum pyrenaicum pireneusi ternye
120. Arabis sadina portugál ikravirág
121. Arabis scopoliana Scopoli-ikravirág
122. Biscutella vincentina Vincent-korongpár
123. Boleum asperum (nincs magyar neve)
124. Brassica glabrescens kopaszodó káposzta
125. Brassica hilarionis ciprusi káposzta
126. Brassica insularis szigeti káposzta
127. Braya linearis szálaslevelű havasizsázsa
128. Crambe tataria tátorján (buglyos tátorján)
129. Diplotaxis ibicensis ibizai kányazsázsa
130. Diplotaxis vicentina Szent Vince-kányazsázsa
131. Draba cacuminum csúcsos daravirág
132. Draba cinerea hamvas daravirág
133. Draba dorneri Dorner-daravirág
134. Erucastrum palustre mocsári nyurgaszál
135. Iberis procumbens subsp. microcarpa portugál elterülő tatárvirág
136. Jonopsidium savianum toscanai álibolya
137. Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana (nincs magyar neve)
138. Sisymbrium cavanillesianum madridi zsombor
139. Sisymbrium supinum heverő zsombor
140. Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum) Janka-tarsóka (beleértve a magyar tarsókát)
141. Campanulaceae harangvirágfélék
142. Adenophora lilifolia csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág)
143. Asyneuma giganteum óriás harangcsillag
144. Campanula romanica (nincs magyar neve)
145. Campanula zoysii csöves harangvirág
146. Jasione crispa subsp. serpentinica portugál fodros kékcsillag
147. Jasione lusitanica luzitániai kékcsillag
148. Caryophyllaceae szegfűfélék
149. Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida vékonyka homokhúr
150. Arenaria humifusa elterülő homokhúr
151. Arenaria provincialis provence-i homokhúr
152. Cerastium dinaricum Dinári-hegységi madárhúr
153. Dianthus arenarius subsp. arenarius homoki szegfű
154. Dianthus cintranus subsp. cintranus portugál szegfű
155. Dianthus marizii Marizi-szegfű
156. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani Szent István-szegfű (István király-szegfű)
157. Dianthus rupicola sziklalakó szegfű
158. Herniaria algarvica algarvei porcika
159. Herniaria lusitanica subsp. berlengiana Berlenga-szigeteki portugál porcika
160. Herniaria maritima tengerparti porcika
161. Moehringia jankae Janka-csitri
162. Moehringia lateriflora téglavörös-virágú csitri
163. Moehringia tommasinii velencei csitri
164. Moehringia villosa bozontos csitri
165. Petrocoptis grandiflora nagyvirágú csokorszegfű
166. Petrocoptis montsicciana Montsicci-csokorszegfű
167. Petrocoptis pseudoviscosa ragacsos csokorszegfű
168. Silene furcata subsp. angustiflora skandináviai villás habszegfű
169. Silene hifacensis Baleár-szigeteki habszegfű
170. Silene longicilia hosszúpillás habszegfű
171. Silene mariana Mária-habszegfű
172. Cistaceae szuharfélék
173. Cistus palhinhae portugál szuhar
174. Halimium verticillatum örvöslevelű halimium
175. Helianthemum alypoides spanyol napvirág
176. Helianthemum caput-felis macskafej-napvirág
177. Cyperaceae palkafélék
178. Carex holostoma sás faj
179. Eleocharis carniolica sűrű csetkáka
180. Droseraceae harmatfűfélék
181. Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi aldrovanda)
182. Elatinaceae látonyafélék
183. Elatine gussonei Gusson-látonya
184. Ericaceae hangafélék
185. Rhododendron luteum sárga havasszépe
186. Euphorbiaceae kutyatejfélék
187. Euphorbia transtagana ágas kutyatej
188. Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) pillangósvirágúak (hüvelyesek)
189. Anthyllis hystrix tüskés nyúlszapuka
190. Astragalus centralpinus alpesi csűdfű
191. Astragalus peterfii Péterfi-csűdfű
192. Astragalus tremolsianus Sierra de Gador-i csűdfű
193. Genista dorycnifolia dárdahere-levelű rekettye
194. Genista holopetala krajnai rekettye
195. Melilotus segetalis subsp. fallax portugál vetési somkóró
196. Trifolium saxatile sziklai here
197. Gentianaceae tárnicsfélék
198. Gentiana ligustica liguriai tárnics
199. Gentianella anglica angyaltárnicska
200. Geraniaceae gólyaorrfélék
201. Erodium paularense guadarramai gémorr
202. Hippuridaceae vízilófarkfélék
203. Hippuris tetraphylla négylevelű vízilófark
204. Iridaceae nősziromfélék
205. Crocus cyprius ciprusi sáfrány
206. Crocus hartmannianus Hartmann-sáfrány
207. Gladiolus palustris mocsári kardvirág
208. Iris aphylla subsp. hungarica magyar nőszirom
209. Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp. arenaria) homoki nőszirom
210. Juncaceae szittyófélék
211. Juncus valvatus kopácsos szittyó
212. Luzula arctica sarki perjeszittyó
213. Lamiaceae (Labiatae) ajakosok
214. Dracocephalum austriacum osztrák sárkányfű
215. Nepeta dirphya görög macskamenta
216. Origanum dictamnus krétai szurokfű
217. Phlomis brevibracteata rövidcsészéjű macskahere
218. Phlomis cypria ciprusi macskahere
219. Salvia veneris Vénusz-zsálya
220. Sideritis cypria ciprusi sármányvirág
221. Sideritis incana subsp. glauca spanyol szürke sármányvirág
222. Sideritis javalambrensis javalambrei sármányvirág
223. Sideritis serrata fűrészes sármányvirág
224. Teucrium lepicephalum pikkelyesfejű gamandor
225. Teucrium turredanum spanyol gamandor
226. Thymus carnosus fénylő kakukkfű
227. Lentibulariaceae rencefélék
228. Pinguicula nevadensis Sierra Nevada-i hízóka
229. Liliaceae liliomfélék
230. Allium grosii Baleár-szigeteki hagyma
231. Colchicum arenarium homoki kikerics
232. Hyacinthoides vicentina Vince-kékharang
233. Scilla litardierei balkáni csillagvirág
234. Tulipa cypria ciprusi tulipán
235. Tulipa hungarica magyar tulipán
236. Malvaceae mályvafélék
237. Kosteletzkya pentacarpos Kosteletzky-mályva
238. Najadaceae tüskéshínárfélék
239. Najas flexilis hajlékony tüskehínár
240. Najas tenuissima karcsú tüskehínár
241. Oleaceae olajfafélék
242. Syringa josikaea Jósika-orgona
243. Orchidaceae kosborfélék
244. Anacamptis urvilleana máltai vitézvirág
245. Calypso bulbosa Calypso-orchidea
246. Cypripedium calceolus rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa)
247. Dactylorhiza kalopissii ujjaskosbor faj
248. Gymnigritella runei svéd havasikosbor
249. Himantoglossum adriaticum adriai sallangvirág
250. Himantoglossum jankae
(Himantoglossum caprinum)
Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág)
251. Liparis loeselii hagymaburok (lápi hagymaburok)
252. Ophrys melitensis bangó faj
253. Platanthera obtusata subsp. oligantha kevésvirágú tompa sarkvirág
254. Orobanchaceae vajvirágfélék (szádorfélék)
255. Orobanche densiflora tömöttvirágú szádorgó
256. Paeoniaceae bazsarózsafélék
257. Paeonia cambessedesii Baleár-szigeteki bazsarózsa
258. Paeonia clusii subsp. rhodia rodoszi bazsarózsa
259. Paeonia officinalis subsp. banatica bánáti bazsarózsa
260. Paeonia parnassica görög bazsarózsa
261. Palmae pálmafélék
262. Phoenix theophrasti krétai datolyapálma
263. Papaveraceae mákfélék
264. Corydalis gotlandica gotlandi keltike
265. Papaver laestadianum skandináv pipacs
266. Papaver radicatum subsp. hyperboreum sarkvidéki mák
267. Plantaginaceae útifűfélék
268. Plantago algarbiensis algarvei útifű
269. Plantago almogravensis ibériai útifű
270. Plumbaginaceae kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)
271. Armeria berlengensis Berlenga-szigeteki pázsitszegfű
272. Armeria neglecta apró pázsitszegfű
273. Armeria pseudarmeria széleslevelű pázsitszegfű
274. Armeria soleirolii Soleirol-pázsitszegfű
275. Armeria velutina bársonyos pázsitszegfű
276. Limonium dodartii subsp. lusitanicum luzitániai sóvirág
277. Limonium lanceolatum lándzsás sóvirág
278. Limonium multiflorum sokvirágú sóvirág
279. Poaceae (Gramineae) pázsitfüvek
280. Arctagrostis latifolia széleslevelű sarkitippan
281. Arctophila fulva (nincs magyar neve)
282. Avenula hackelii Hackel-zabfű
283. Bromus grossus durva rozsnok
284. Calamagrostis chalybaea nádtippan faj
285. Cinna latifolia széleslevelű erdeinád
286. Coleanthus subtilis hüvelykfű
287. Festuca brigantina portugál csenkesz
288. Festuca duriotagana csenkesz faj
289. Festuca elegans kecses csenkesz
290. Festuca henriquesii csenkesz faj
291. Festuca summilusitana luzitániai csenkesz
292. Gaudinia hispanica spanyol füzérzab
293. Holcus setiglumis subsp. duriensis luzitániai szőrösnyelvű selyemperje
294. Micropyropsis tuberosa (nincs magyar neve)
295. Poa granitica subsp. disparilis perje faj
296. Pseudarrhenatherum pallens fakó csokoládénövény
297. Puccinellia phryganodes cserjés mézpázsit
298. Puccinellia pungens szúrós mézpázsit
299. Stipa danubialis dunai árvalányhaj
300. Trisetum subalpestre alhavasi aranyzab
301. Polygonaceae keserűfűfélék
302. Persicaria foliosa dúslevelű keserűfű
303. Polygonum praelongum török keserűfű
304. Rumex rupestris kövi sóska
305. Primulaceae kankalinfélék
306. Androsace mathildae Matild-gombafű
307. Androsace pyrenaica pireneusi gombafű
308. Primula carniolica Karni-alpokbeli kankalin
309. Primula nutans bókoló kankalin
310. Primula palinuri olasz kankalin
311. Primula scandinavica skandináv kankalin
312. Soldanella villosa pireneusi harangrojt
313. Ranunculaceae boglárkafélék
314. Aconitum firmum subsp. moravicum morva sisakvirág
315. Adonis distorta tekeredett hérics
316. Aquilegia bertolonii Bertoloni-harangláb
317. Aquilegia kitaibelii Kitaibel-harangláb
318. Pulsatilla grandis leánykökörcsin
319. Pulsatilla patens tátogó kökörcsin
320. Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica gotlandi közönséges kökörcsin
321. Ranunculus kykkoensis ciprusi boglárka
322. Ranunculus lapponicus lappföldi boglárka
323. Rosaceae rózsafélék
324. Agrimonia pilosa szőrös párlófű
325. Potentilla delphinensis francia pimpó
326. Potentilla emilii-popii pimpó faj
327. Sorbus teodorii Teodor-berkenye
328. Rubiaceae galajfélék
329. Galium cracoviense krakkói galaj
330. Galium moldavicum moldovai galaj
331. Salicaceae fűzfafélék
332. Salix salvifolia subsp. australis portugál zsályalevelű fűz
333. Santalaceae szantálfafélék (zsellérkefélék)
334. Thesium ebracteatum murvátlan zsellérke
335. Saxifragaceae kőtörőfűfélék
336. Saxifraga berica olasz kőtörőfű
337. Saxifraga florulenta alpesi kőtörőfű
338. Saxifraga hirculus bucsecsi kőtörőfű
339. Saxifraga osloënsis oslói kőtörőfű
340. Saxifraga tombeanensis lombardiai kőtörőfű
341. Scrophulariaceae tátogatófélék
342. Antirrhinum charidemi spanyol oroszlánszáj
343. Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum luzitániai keskenylevelű tátos
344. Euphrasia marchesettii Marchesetti-szemvidítófű
345. Linaria algarviana algarvei gyújtoványfű
346. Linaria coutinhoi Coutinho-gyújtoványfű
347. Linaria loeselii Loesel-gyújtoványfű
348. Linaria flava sárga gyújtoványfű
349. Linaria pseudolaxiflora gyújtoványfű faj
350. Linaria tonzigii Tonzig-gyújtoványfű
351. Odontites granatensis gránátfogfű
352. Rhinanthus oesilensis észt kakascímer
353. Tozzia carpathica kárpáti torokvirág
354. Verbascum litigiosum portugál ökörfarkkóró
355. Veronica micrantha kisvirágú veronika
356. Thymelaeaceae boroszlánfélék
357. Daphne petraea sziklai boroszlán
358. Ulmaceae szilfafélék
359. Zelkova abelicea krétai gyertyánszil
360. Valerianaceae macskagyökérfélék
361. Centranthus trinervis háromerű sarkantyúvirág
362. Violaceae ibolyafélék
363. Viola delphinantha dél-balkáni ibolya
364. Viola jaubertiana Jaubert-ibolya
365. Viola rupestris subsp. relicta ibolya faj (viola faj)

3. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű növényfajok

A B C
Rendszertani kategóriák Tudományos név Magyar elnevezés
1. BRYOPHYTA MOHÁK
2. Bryoerythrophyllum campylocarpum (syn.: Bryoerythrophyllum machadoanum) (nincs magyar neve)
3. Marsupella profunda (nincs magyar neve)
4. PTERIDOPHYTA HARASZTOK
5. Dryopteridaceae pajzsikafélék
6. Dryopteris corleyi Corley-pajzsika
7. Polystichum drepanum vesepáfrány faj
8. Marsileaceae mételyfűfélék
9. Marsilea azorica Azori-szigeteki mételyfű
10. GYMNOSPERMATOPHYTA NYITVATERMŐK
11. Pinaceae ikermagvas fenyőfélék családja
12. Abies nebrodensis szicíliai jegenyefenyő
13. ANGIOSPERMATOPHYTA ZÁRVATERMŐK
14. Alismataceae hídőrfélék
15. Alisma wahlenbergii Wahlenberg-hídőr
16. Amaryllidaceae amarilliszfélék
17. Narcissus nevadensis Sierra Nevada-i nárcisz
18. Apiaceae (Umbelliferae) ernyősök
19. Angelica heterocarpa felemás angyalgyökér
20. Apium bermejoi Baleár-szigeteki zeller
21. Bupleurum capillare szálas buvákfű
22. Bupleurum kakiskalae görög buvákfű
23. Eryngium viviparum elevenszülő iringó
24. Ferula sadleriana magyarföldi husáng
25. Laserpitium longiradium hosszúsugarú bordamag
26. Naufraga balearica (nincs magyar neve)
27. Oenanthe conioides bürökszerű borgyökér
28. Seseli intricatum spanyol gurgolya
29. Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék
(fészekvirágzatúak)
30. Anthemis glaberrima csupasz pipitér
31. Artemisia granatensis granadai üröm
32. Artemisia laciniata szeldeltlevelű üröm
33. Artemisia pancicii delibláti üröm
34. Aster pyrenaeus pireneusi őszirózsa
35. Aster sorrentinii Sorrentin-őszirózsa
36. Carduus myriacanthus soktövisű bogáncs
37. Centaurea alba subsp. heldreichii Heldreich-imola
38. Centaurea alba subsp. princeps enyves fehér imola
39. Centaurea akamantis ciprusi imola
40. Centaurea attica subsp. megarensis attikai imola megarensis alfaja
41. Centaurea balearica Baleár-szigeteki imola
42. Centaurea borjae Bory-imola
43. Centaurea citricolor citromsárga imola
44. Centaurea horrida ijesztő imola
45. Centaurea kalambakensis kalampákai imola
46. Centaurea lactiflora tejfehér imola
47. Centaurea niederi görög imola
48. Centaurea peucedanifolia kocsordlevelű imola
49. Centaurea pinnata tollas imola
50. Crepis crocifolia sáfránylevelű zörgőfű
51. Helichrysum melitense máltai szalmagyopár
52. Jurinea cyanoides kékes hangyabogáncs
53. Jurinea fontqueri spanyol hangyabogáncs
54. Lamyropsis microcephala kisfejű szardíniaibogáncs
55. Leontodon siculus szicíliai oroszlánfog
56. Palaeocyanus crassifolius (nincs magyar neve)
57. Serratula lycopifolia fénylő zsoltina
58. Boraginaceae érdeslevelűek
59. Anchusa crispa fodros atracél
60. Lithodora nitida fénylő kőmagcserje
61. Omphalodes littoralis parti békaszem
62. Onosma tornense (syn.: Onosma tornensis) tornai vértő
63. Symphytum cycladense görög nadálytő
64. Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak
65. Arabis kennedyae Kennedy-ikravirág
66. Biscutella neustriaca párizsi korongpár
67. Brassica macrocarpa nagytermésű káposzta
68. Cochlearia polonica lengyel kanálfű
69. Cochlearia tatrae tátrai kanálfű
70. Coincya rupestris kövi sziklakáposzta
71. Coronopus navasii spanyol varjúláb
72. Degenia velebitica Degen-virág (Degen-viola)
73. Erysimum pieninicum pienineki repcsény
74. Iberis arbuscula fás tatárvirág
75. Jonopsidium acaule szártalan álibolya
76. Campanulaceae harangvirágfélék
77. Campanula bohemica cseh harangvirág
78. Campanula gelida gleccserharangvirág
79. Campanula sabatia liguriai harangvirág
80. Campanula serrata fűrészes harangvirág
81. Caryophyllaceae szegfűfélék
82. Arenaria nevadensis Sierra Nevada-i homokhúr
83. Cerastium alsinifolium szálaslevelű madárhúr
84. Dianthus arenarius subsp. bohemicus cseh homoki szegfű
85. Dianthus diutinus tartós szegfű
86. Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani) Lumnitzer-szegfű (beleértve az
István király-szegfüvet)
87. Dianthus moravicus morva szegfű
88. Dianthus nitidus fényes szegfű
89. Gypsophila papillosa szemcsés fátyolvirág
90. Herniaria latifolia subsp. litardierei pireneusi széleslevelű porcika
91. Silene hicesiae olasz habszegfű
92. Silene holzmanii Holzman-habszegfű
93. Silene orphanidis Orphanides-habszegfű
94. Silene rothmaleri Rothmaler-habszegfű
95. Silene velutina bársonyos habszegfű
96. Chenopodiaceae libatopfélék
97. Bassia saxicola sziklai seprőfű
98. Cremnophyton lanfrancoi (nincs magyar neve)
99. Salicornia veneta velencei sziksófű
100. Cistaceae szuharfélék
101. Tuberaria major nagy homokinaprózsa
102. Convolvulaceae szulákfélék
103. Convolvulus argyrothamnus krétai szulák
104. Convolvulus fernandesii Fernandes-szulák
105. Cyperaceae palkafélék
106. Carex panormitana apró sás
107. Dioscoreaceae jamszgyökérfélék
108. Borderea chouardii (nincs magyar neve)
109. Euphorbiaceae kutyatejfélék
110. Euphorbia margalidiana kutyatej faj
111. Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) pillangósvirágúak (hüvelyesek)
112. Astragalus algarbiensis algarvei csüdfű
113. Astragalus aquilanus barnás csüdfű
114. Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis ciprusi nagymagvú csüdfű
115. Astragalus maritimus tengerparti csüdfű
116. Astragalus verrucosus bibircses csüdfű
117. Cytisus aeolicus szicíliai zanót
118. Ononis hackelii Hackel-iglice
119. Vicia bifoliolata Baleár-szigeteki bükköny
120. Gentianaceae tárnicsfélék
121. Centaurium rigualii spanyol ezerjófű
122. Centaurium somedanum kantábriai ezerjófű
123. Gentianella bohemica cseh tárnicska
124. Geraniaceae gólyaorrfélék
125. Erodium astragaloides csüdfűszerű gémorr
126. Erodium rupicola sziklai gémorr
127. Globulariaceae gubóvirágfélék
128. Globularia stygia peloponnészoszi gubóvirág
129. Grossulariaceae ribiszkefélék
130. Ribes sardoum szardíniai ribiszke
131. Hypericaceae orbáncfűfélék
132. Hypericum aciferum tűhegyű orbáncfű
133. Lamiaceae (Labiatae) ajakosok
134. Micromeria taygetea tajgetoszi kispereszlény
135. Nepeta sphaciotica krétai macskamenta
136. Thymus camphoratus kámforszagú kakukkfű
137. Thymus lotocephalus lótuszfejű kakukkfű
138. Lentibulariaceae rencefélék
139. Pinguicula crystallina kristályos hízóka
140. Liliaceae liliomfélék
141. Androcymbium rechingeri Rechinger-fürtösliliom
142. Asphodelus bento-rainhae Gardunha-hegységi aszfodélusz
143. Chionodoxa lochiae ciprusi hófény
144. Muscari gussonei szicíliai gyöngyike
145. Scilla morrisii Morris-csillagvirág
146. Linaceae lenfélék
147. Linum dolomiticum pilisi len (dolomitlen)
148. Linum muelleri Müller-len
149. Lythraceae füzényfélék
150. Lythrum flexuosum fodros füzény
151. Orchidaceae kosborfélék
152. Cephalanthera cucullata csuklyás madársisak
153. Ophrys kotschyi Kotschy-bangó
154. Ophrys lunulata félholdas bangó
155. Plumbaginaceae kékgyökérfélék (ólomvirágfélék)
156. Armeria helodes velencei pázsitszegfű
157. Armeria rouyana Rouy-pázsitszegfű
158. Limonium insulare szigeti sóvirág
159. Limonium pseudolaetum szardíniai sóvirág
160. Limonium strictissimum merev sóvirág
161. Poaceae (Gramineae) pázsitfüvek
162. Poa riphaea cseh perje
163. Stipa austroitalica calabriai árvalányhaj
164. Stipa bavarica bajor árvalányhaj
165. Stipa styriaca stájer árvalányhaj
166. Stipa veneta velencei árvalányhaj
167. Stipa zalesskii Zaleszki-árvalányhaj
168. Polygonaceae keserűfűfélék
169. Persicaria foliosa dúslevelű keserűfű
170. Polygonum praelongum török keserűfű
171. Rumex azoricus Azori-szigeteki sóska
172. Rumex rupestris kövi sóska
173. Primulaceae kankalinfélék
174. Cyclamen fatrense fátrai ciklámen
175. Primula apennina appennineki kankalin
176. Ranunculaceae boglárkafélék
177. Aconitum corsicum korzikai sisakvirág
178. Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis pireneusi harangláb
179. Consolida samia számoszi szarkaláb
180. Delphinium caseyi ciprusi szarkaláb
181. Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) magyar kökörcsin
182. Pulsatilla slavica szlovák kökörcsin
183. Pulsatilla subslavica szláv kökörcsin
184. Ranunculus weyleri Weyler-boglárka
185. Resedaceae rezedafélék
186. Reseda decursiva szárrafutó-levelű rezeda
187. Rosaceae rózsafélék
188. Pyrus magyarica magyar vadkörte
189. Rubiaceae galajfélék
190. Galium litorale tengerparti galaj
191. Galium sudeticum szudétákbeli galaj
192. Galium viridiflorum zöldvirágú galaj
193. Scrophulariaceae tátogatófélék
194. Euphrasia genargentea szardíniai szemvidítófű
195. Linaria ficalhoana Ficalho-gyújtoványfű
196. Linaria hellenica görög gyújtoványfű
197. Linaria ricardoi Ricardo-gyújtoványfű
198. Linaria tursica spanyol gyújtoványfű
199. Pedicularis sudetica szudétákbeli kakastaréj
200. Veronica oetaea görög veronika
201. Solanaceae csucsorfélék
202. Atropa baetica andalúziai nadragulya
203. Thymelaeaceae boroszlánfélék
204. Daphne arbuscula murányi boroszlán
205. Daphne rodriguezii Rodriguez-boroszlán
206. Violaceae ibolyafélék
207. Viola hispida szőrös ibolya

4. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

4. A) számú melléklet

Közösségi jelentőségű élőhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek

1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok

1130 Folyók tölcsértorkolatai

1140 A tengerből apálykor kiemelkedő iszap- és homokturzások

1160 Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök

1170 Zátonyok

1180 Gázok feltörése által kialakított tenger alatti képződmények

12. Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok

1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja

1220 Sziklapadok évelő vegetációja

1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái

1240 A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)

1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek

1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon

1320 Tengerparti zsinegfűgyepek (Spartinion maritimae)

1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

14. Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek

1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)

1420 Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótűrő cserjések (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Sótűrő és nitrogénkedvelő cserjések (Pegano-Salsoletea)

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete

1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek

1640 Boreális balti homokpartok évelő növényzete

1650 Boreális balti keskeny öblök

2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2110 Vándorló partidűne-kezdemények

2120 Partvonal mentén vándorló dűnék („fehér dűnék”) európai homoknáddal (Ammophila arenaria)

2160 Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dűnék

2170 Homoki fűzzel (Salix repens subsp. argentea) borított dűnék (Salicion arenariae)

2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdős dűnéi

2190 Nedves dűneközök

21A0 Machairek (Írországon kívül)

22. A mediterrán partvidék dűnéi

2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított álló dűnék

2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dűnék

2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dűnegyepek

2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dűnegyepek egyéves növényekkel

2260 Keménylombú bozóttal borított dűnék (Cisto-Lavenduletalia)

23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal

2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2330 Szárazföldi dűnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel

3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31. Állóvizek

3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)

3120 A Nyugat-mediterrán homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-fajokkal

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval

3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel

3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel

3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák

3190 Gipszkarszttavak

32. *  Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy mederrel), amelyekben a víz minősége nem mutat jelentős romlást

3210 Fennoskandiai természetes folyók

3220 Magashegységi folyók és partjaik lágy szárú növényzete

3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)

3240 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk parti fűzzel (Salix elaeagnos)

3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)

3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel

3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel

3280 Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsátrával

3290 Időszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)

32A0 Karsztfolyók mésztufagátjai a Dinári-hegységben

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)

4030 Európai száraz fenyérek

4060 Havasi és boreális fenyérek

4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)

4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal

40B0 Rodopei Potentilla fruticosa cserjések

5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5110 Sziklás lejtők állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berberidion)

5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk

5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelő gyepekben

52. Mediterrán fás matorral

5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)

53. Meleg mediterrán- és elősztyeppcserjés

5310 Babér (Laurus nobilis)-cserjések

5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett

5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót

54. Phrygana

5410 Nyugat-mediterrán sziklatető-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Tövisesvérfű (Sarcopoterium spinosum)-phryganák

5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek

6130 Violetalia calaminariae-gyepek

6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek

6150 Havasi és boreális szilikátgyepek

6160 Ibériai hegyvidéki csenkeszes (Festuca indigesta) szilikát gyepek

6170 Havasi és alhavasi mészkedvelő gyepek

6180 Makaronéziai mezofil gyepek

6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)

62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae)

62D0 Moesiai hegyvidéki mészkerülő gyepek

63. Szklerofil legelőerdők („dehesas”)

6310 Legelőerdők örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)

64. Féltermészetes, magasfüvű nedves rétek

6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)

6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvű rétek

6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei

6450 Északi boreális mocsárrétek

6460 A Troodos-hegység tőzeggyepjei

65. *  Mezofil gyepek

6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Hegyi kaszálórétek

6540 Molinio-Hordeion secalini típusú szubmediterrán gyepek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tőzegmohalápok

7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni

7130 Takarólápok (kivéve az aktívak)

7140 Tőzegmohás lápok és ingólápok

7150 Tőzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)

7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok

72. Meszes lápok

7230 Mészkedvelő üde láp- és sásrétek

8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtők

8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia ladani)

8120 Hegyvidéki mészkő- és mészpala-törmeléklejtők a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtők

8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtők

8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtők

82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8210 Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel

8220 Szilikátsziklás lejtők sziklanövényzettel

8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

83. Egyéb sziklás élőhelyek

8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok

8320 Lávamezők és természetes üregek

8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok

8340 Állandó gleccserek

9. ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.

90. Európa boreális erdői

9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdők molyhos nyírrel (Betula pubescens subsp. czerepanovii)

9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandiai erdők lucfenyővel (Picea abies)

9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tűlevelű erdők

9070 Fennoskandiai fás legelők

91. Európa mérsékelt övi erdői

9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum)

9120 Atlanti mészkerülő bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion roboripetraeae vagy Ilici-Fagenion)

9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)

9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelű sóskával (Rumex arifolius)

9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön

9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei

9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek

9190 Idős, mészkerülő tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon

91A0 Idős tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken

91B0 Melegkedvelő keskenylevelűkőris (Fraxinus angustifolia)-erdők

91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)

91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdők (Aremonio-Fagion)

91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)

91M0 Pannon cseres-tölgyesek

91P0 Endemikus mészkerülő jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum)

91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelő erdeifenyő (Pinus sylvestris)-erdői

91R0 A dinári-hegységi dolomit erdeifenyő-erdői (Genisto januensis-Pinetum)

91S0 Nyugat-pontuszi bükkösök

91T0 Közép-európai zuzmós erdeifenyő-erdők

91U0 Szarmata sztyeppék fenyvesei

91V0 Dák bükkerdők (Symphyto-Fagion)

91W0 Moesiai bükkerdők

91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános tölgyesek

91Z0 Moesiai ezürthárs-erdő

91BA Moesiai jegenyefenyő-erdők

91CA Rodopei és balkáni erdeifenyő-erdők

92. Mediterrán lombhullató erdők

9230 Galíciai-portugál tölgyerdők kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)

9240 Ibériaitölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy (Quercus canariensis)-erdők

9250 Macedóntölgy (Quercus trojana)-erdők

9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa)

9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyővel (Abies borisii-regis)

9280 Magyar tölgyesek (Quercus frainetto)

9290 Ciprus erdők (Acero-Cupression)

92A0 Fehérfűz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba)-galériaerdők

92B0 Időszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum), Salix és egyéb fajokkal

92C0 Keletiplatán (Platanus orientalis) és keletiámbrafa (Liquidambar orientalis)-erdők (Platanion orientalis)

92D0 Déli folyóparti galériaerdők és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)

93. Mediterrán keménylombú erdők

9310 Égei molyhostölgy (Quercus brachyphylla)-erdők

9320 Olea- és Ceratonia-erdők

9330 Paratölgy (Quercus suber)-erdők

9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelűtölgy (Quercus rotundifolia)-erdők

9350 Nagypikkelyűtölgy (Quercus macrolepis)-erdők

9380 Közönségesmagyal (Ilex aquifolium)-erdők

93A0 Kurdisztánitölgy (Quercus infectoria)-erdőségek (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9410 Mészkerülő hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)

9420 Havasi vörösfenyő (Larix decidua) és cirbolyafenyő (Pinus cembra)-erdők

9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők (nem gipszen vagy mészkövön)

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9520 Andalúz jegenyefenyő (Abies pinsapo)-erdők

9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyőkkel

9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek

95A0 Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek

4. B) számú melléklet

Kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok * 

1. TENGERPARTI ÉS SÓTŰRŐ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLŐHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek

1120 Neptunhínár (Posidonion oceanicae)-állományok

1150 Parti lagúnák

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek

1340 Kontinentális sós rétek

15. Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppék

1510 Mediterrán sós sztyeppék (Limonietalia)

1520 Ibériai kalciumszulfátos sztyeppék (Gypsophiletalia)

1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévő (szárazulattá váló) területek

1630 Boreális balti tengerparti rétek

2. TENGERPARTI HOMOKDŰNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DŰNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dűnéi

2130 Lágy szárú vegetációval megkötött álló dűnék („szürke dűnék”)

2140 Kilúgozódott álló dűnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)

2150 Atlanti kilúgozódott álló dűnék (Calluno-Ulicetea)

21A0 Machairek (Írországban)

22. A mediterrán partvidék dűnéi

2250 Partvidéki dűnék Juniperus-fajokkal

2270 Mandulafenyővel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyővel (Pinus pinaster) borított erdős dűnék

23. Idős és kilúgozódott szárazföldi dűnék

2340 Pannon kilúgozódott dűnék

3. ÉDESVÍZI ÉLŐHELYEK

31. Állóvizek

3170 Mediterrán időszakos tavacskák

3180 Turlough-ok

31A0 Erdélyi hőforrásos tündérrózsások

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK

4020 Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)

4040 Száraz atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)

4050 Endemikus makaronéziai fenyérek

4070 Törpefenyő (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések

40C0 Ponto-szarmata lombhullató cserjések

5. SZKLEROFILL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések

5140 Szuhar (Cistus palhinhae)-formációk nedves tengerparti fenyéreken

52. Mediterrán fás matorral

5220 Jujubás (Zyziphus) fás matorral

5230 Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek

6110 Mészkedvelő vagy bazofil varjúhájas gyepek (Atysso-Sedion albi)

6120 Száraz meszes homoki gyepek

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések

6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lelőhelyei

6220 Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodieteához tartozó fűfélékkel és egyéves fajokkal

6230 Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkőzetű hegyvidéki területeken és kontinentális európai területek domb- és hegyvidékein

6240 Szubpannon sztyeppék

6250 Síksági pannon löszgyepek

6260 Pannon homoki gyepek

6270 Fennoskandiai alföldek fajgazdag – száraz és üde – füves gyepei

6280 Északi „alvar” és prekambriumi mészköves sziklaplatók

62B0 Ciprus szerpentin gyepjei

62C0 Ponto-szarmata sztyeppék

65. Mezofil gyepek

6530 Fennoskandiai fás rétek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tőzegmohalápok

7110 Dagadólápok

7130 Aktív takarólápok

72. Meszes lápok

7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival

7220 Mésztufás források (Cratoneurion)

7240 A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi

73. Boreális lápok

7310 Aapalápok

7320 Palsalápok

8. SZIKLÁS ÉLŐHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtők

8160 Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői

82. Sziklás lejtők sziklanövényzettel

8240 Mészkőhasadékok

9. ERDŐK

Őshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdő, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövényzettel, továbbá eleget tesz a következő feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentőségű fajoknak ad otthont.

90. Európa boreális erdői

9010 Nyugati tajga

9020 Epifitonokban gazdag, természetes, idős, lomblevelű erdők (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában

9030 Az emelkedő partvidékek elsődleges szukcessziója során kialakult természetes erdők

9080 Fennoskandiai lombhullató mocsárerdők

91. Európa mérsékelt övi erdői

9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői

91C0 Kaledóniai erdők

91D0 Láperdők

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal

91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel

91I0 Euro-szibériai erdőssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)

91J0 A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)

91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)

91X0 Dobrogeai bükkerdők

91AA Keleti fehér tölgyesek

92. Mediterrán lombhullató erdők

9210 Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal

9220 Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyővel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefenyővel (Abies nebrodensis)

93. Mediterrán keménylombú erdők

9360 Makaronéziai babérerdők (Laurus, Ocotea)

9370 Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek

9390 Cserjés és bokorerdő-növényzet égerlevelű tölggyel (Quercus alnifolia)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tűlevelű erdők

9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyő (Pinus uncinata)-erdők gipszen vagy mészkövön

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tűlevelű erdők

9510 A Dél-Appenninek közönségesjegenyefenyő (Abies alba)-erdői

9530 Mediterrán (szubmediterrán) fenyőerdők endemikus feketefenyővel

9560 Endemikus erdők borókafajokkal (Juniperus spp.)

9570 Lakkciprus (Tetraclinis articulata)-erdők

9580 Mediterrán tiszafa (Taxus baccata)-erdők

9590 Ciprusicédrus-erdők (Cedrosetum brevifoliae)

5. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

Különleges madárvédelmi területek

Területkód Név
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN10001 Aggteleki-karszt
HUAN10002 Putnok-dombság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF10001 Mórichelyi-halastavak
HUBF30001 Északi-Bakony
HUBF30002 Balaton
HUBF30003 Kis-Balaton
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN10001 Bodrogzug – Kopasz-hegy – Taktaköz
HUBN10002 Borsodi-sík
HUBN10003 Bükk hegység és peremterületei
HUBN10004 Hevesi-sík
HUBN10005 Kesznyéten
HUBN10006 Mátra
HUBN10007 Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD10002 Nyugat-Dráva
HUDD10003 Gemenc
HUDD10004 Béda-Karapancsa
HUDD10005 Kisszékelyi-dombság
HUDD10006 Pacsmagi-tavak
HUDD10007 Mecsek
HUDD10008 Belső-Somogy
HUDD10012 Balatoni berkek
HUDD10013 Zselic
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI10001 Abonyi kaszálóerdő
HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység
HUDI10003 Gerecse
HUDI10004 Jászkarajenői puszták
HUDI10005 Sárvíz völgye
HUDI10006 Tatai Öreg-tó
HUDI10007 Velencei-tó és Dinnyési-fertő
HUDI10008 Ipoly völgye
HUDI30001 Vértes
HUDI30002 Zámolyi-medence
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HUFH10001 Fertő-tó
HUFH10004 Mosoni-sík
HUFH30004 Szigetköz
HUFH30005 Hanság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN10001 Szatmár-Bereg
HUHN10002 Hortobágy
HUHN10003 Bihar
HUHN10004 Közép-Tisza
HUHN10005 Jászság
HUHN10008 Felső-Tisza
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM10001 Kígyósi-puszta
HUKM10002 Kis-Sárrét
HUKM10003 Dévaványai-sík
HUKM10004 Vásárhelyi- és Csanádi-puszták
HUKM10005 Cserebökényi-puszták
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN10001 Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék
HUKN10002 Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék
HUKN10004 Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete
HUKN10007 Alsó-Tiszavölgy
HUKN10008 Balástya-Szatymaz környéki homokvidék
HUKN30001 Csongrád-Bokrosi Sós-tó
HUKN30002 Gátéri Fehér-tó
HUKN30003 Izsáki Kolon-tó
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON10001 Őrség

6. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

7. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területek

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva bővítése

8. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (4) bekezdése alapján teljesítendő tájékoztatáshoz és véleménykéréshez

Tagállam: Dátum:
A dokumentáció elküldésének célja: □ tájékoztatás
[6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés]
□ véleményezés
[6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés]

természetvédelmi hatóság: ..............................................................................................................................

Cím: ..............................................................................................................................................

Kapcsolattartó személy: ...............................................................................................................

Telefon, telefax, e-mail: ..............................................................................................................

Amennyiben az adatlap személyes adatot tartalmaz, kérjük, szíveskedjenek megjelölni azokat, illetve jelezni annak indokait, hogy miért kell ezeket az adatokat személyes adatként kezelni.

1. Terv vagy beruházás

1.1. A terv vagy beruházás elnevezése:

1.2. A terv vagy beruházás engedélyezését kérelmező:

1.3. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv készül, illetve amelyen a beruházást tervezik, vagy amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van:

Területi kategória:

□ különleges madárvédelmi terület (SPA) a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) alapján,

□ jóváhagyott közösségi jelentőségű terület (SCI) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élőhelyvédelmi irányelv) alapján,

□ különleges természetmegőrzési terület (SAC) az élőhelyvédelmi irányelv alapján,

□ az előző két kategórián belül, kiemelt jelentőségű közösségi élőhelytípus(ok)nak/kiemelt jelentőségű faj(ok)nak otthont adó terület.

1.4. A terv vagy beruházás azon elemeinek és tevékenységeinek leírása, amelyeknek potenciális hatása lehet a Natura 2000 területre:

a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása,

b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentősége, időtartama,

c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, elhelyezkedése, illetve a más területeken jelentkező hatás nagyságának leírása, térképi megjelenítése,

d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése,

e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot ismertetése,

f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása,

g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása esetén.

2. A negatív hatások felmérése * 

Összefoglaló a területet érő negatív hatásokról (különösen a terület természetvédelmi célkitűzései és integritása szempontjából lényeges hatásokról):

a) a Natura 2000 területeken megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelytípusokra és fajokra várhatóan gyakorolt kedvezőtlen hatások (jelezni kell a jelölő fajok és élőhelytípusok reprezentativitását, az élőhelyvédelmi irányelv mellékleteiben szereplő jelölő értékek esetében az élőhelyvédelmi irányelv 17. cikke szerinti jelentésben meghatározott országos és biogeográfiai régió szintű természetvédelmi helyzetét, az izoláltságuk szintjét és mértékét, a Natura 2000 területen betöltött szerepüket, funkciójukat),

b) a terület természetvédelmi célkitűzéseire, főbb jellemzőire, a terület integritására gyakorolt várható negatív hatásokat,

c) a várhatóan negatív hatással érintett Natura 2000 terület jelentőségének leírása az érintett élőhelytípusok és fajok szempontjából (pl. a területnek az országban, illetve a biogeográfiai régióban betöltött szerepe, a Natura 2000 hálózat koherenciájában betöltött szerepe stb.),

d) a várható negatív hatások leírása (élőhelyvesztés, elpusztulás, leromlás, degradálódás, zavarás, közvetlen és közvetett hatások stb.),

e) a várható negatív hatások kiterjedése (az érintett élőhelytípus kiterjedése, az érintett fajok száma és előfordulási helyei),

f) a várható negatív hatások jelentősége, nagyságrendje (pl. az érintett élőhelyi kiterjedés vagy állomány viszonyítása a területen, esetleg az országban lévő teljes kiterjedéshez, illetve állományhoz),

g) a várható negatív hatás elhelyezkedése (térképen történő megjelenítést is beleértve),

h) a lehetséges összegző hatások és az egyéb hatások, amelyek a vizsgált terv vagy beruházás és más terv(ek), illetve beruházás(ok) együtthatásaként várhatóan jelentkeznek,

i) a beruházás során tervezett kármérséklő intézkedések leírása (jelezve, hogy ezek miként kerülnek megvalósításra, illetve hogyan küszöbölik ki vagy csökkentik a területre kifejtett negatív hatásokat).

3. Alternatív megoldások

A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások ismertetése, beleértve a beruházás elmaradásának lehetőségét (zéró alternatívát) is:

a) az alternatívák megállapításának, kiválasztásának eljárása, módszere,

b) a megvizsgált alternatívák értékelése és a kiválasztott alternatíva indokolása,

c) azoknak az okoknak a leírása, amelyek alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy más alternatív megoldás alkalmazása nem lehetséges.

4. Kényszerítő közérdekek

A terv vagy beruházás negatív hatások ellenére történő végrehajtásának indokai:

a) társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentőségű élőhelytípus vagy faj hiányában) [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés],

b) emberi egészség vagy élet védelme [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],

c) közbiztonság fenntartása [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],

d) környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás [10/A. § (2) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],

e) egyéb kiemelt fontosságú kényszerítő közérdek [4. § (2) bekezdés a) pont, 10/A. § (3) bekezdés, élőhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés].

A kényszerítő indok (kiemelt fontosságú közérdek) igazolása, indokolása * :

5. Kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések

Tervezett kiegyenlítő, kompenzációs intézkedések leírása:

a) a kompenzációs intézkedések célja, a kompenzálandó élőhelytípusok és fajok célcsoportja és annak leírása, hogy milyen ökológiai folyamatokat/funkciókat kell kompenzálni (leírás arról, hogy ezek az intézkedések miért alkalmasak arra, hogy kompenzálják a negatív hatásokat),

b) a kompenzációs intézkedések mértéke (felszíni terület aránya, a fajok populációjának nagysága),

c) a kompenzációs területek elhelyezkedése, azonosítása (térképen is megjelenítve),

d) a kompenzációs területek korábbi státusa, állapota (a kompenzációs területen meglévő élőhelyek és azok állapota, a terület típusa, a terület földhasználati módja stb.),

e) a kompenzációs intézkedésektől várható eredmények leírása, annak magyarázata, hogy a javasolt intézkedések milyen módon kompenzálják a terület integritására gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, illetve a kompenzációs intézkedések milyen módon teszik lehetővé a Natura 2000 hálózat koherenciájának megőrzését,

f) a tervezett kompenzációs intézkedések végrehajtásának ütemterve (beleértve a hosszú távú végrehajtást is), jelezve, hogy mikor fognak az intézkedések várhatóan eredményeket hozni,

g) a javasolt kompenzációs intézkedések végrehajtásának módszere és megvalósítási technikái, azok megvalósíthatóságának és eredményességének értékelése,

h) a javasolt kompenzációs intézkedések költségei és finanszírozása,

i) a kompenzációs intézkedések végrehajtásáért felelős szervezetek megjelölése,

j) a kompenzációs intézkedések végrehajtásának nyomon követése (pl. ha bizonytalanságok vannak az intézkedések hatékonysága tekintetében), az eredmények folyamatos értékelése és nyomon követése.

9. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek kijelölésének szempontjai

I. Különleges madárvédelmi területek

A területek relatív jelentőségének értékelése a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1)–(2) bekezdésének megfelelően az a)–f) pont alapján történik. Az értékelésnél tekintettel kell lenni:

a) a kipusztulással fenyegetett fajokra;

b) az élőhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokra;

c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minősített fajokra;

d) az élőhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlő egyéb fajokra;

e) az a)–d) pont szerinti fajok állományszintje változásának irányára és annak ingadozására;

f) a fajok költő-, vedlő- és telelő területeire, valamint vonulási útvonaluk pihenőhelyeire.

II. *  Különleges, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek

A területek relatív jelentőségének értékelése a természetes élőhelyek és vadon élő állatok és növények megőrzéséről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2–3. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű fajok, valamint a 4. számú mellékletében szereplő közösségi és kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok tekintetében az A–D. pontok alapján történik:

A. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 4. számú mellékletben szereplő közösségi jelentőségű vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus esetében:

a) az érintett közösségi élőhelytípus előfordulásának aránya a vizsgált területen belül;

b) a vizsgált területen belül az érintett közösségi élőhelytípus által elfoglalt terület aránya az ország egészén belül ugyanazon közösségi élőhelytípus által elfoglalt teljes területhez képest;

c) az érintett közösségi élőhelytípus struktúrájának és funkcióinak megőrzöttsége, továbbá a helyreállítás lehetőségei;

d) a terület értékének általános vizsgálata az érintett közösségi élőhelytípus megőrzése szempontjából.

B. A terület jelentőségének értékelésére vonatkozó szempontok a 2–3. számú mellékletekben szereplő fajok esetében:

a) az érintett faj vizsgált területen élő populációjának nagysága és sűrűsége ugyanazon faj országos populációihoz képest;

b) a faj számára fontos élőhely jellegzetességeinek megőrzöttsége, továbbá helyreállításának lehetőségei;

c) a területen élő populáció elszigeteltségének foka az érintett faj természetes elterjedéséhez képest;

d) a terület értékének átfogó vizsgálata az érintett faj megőrzése szempontjából.

C. E szempontok alapján kell minősíteni a nemzeti jegyzékben Natura 2000 területnek jelölt természeti területeket, összhangban azok relatív értékével valamennyi, a 2–3. számú mellékletekben felsorolt faj védelmének, valamint a 4. számú mellékletben szereplő közösségi élőhelytípus szempontjából.

D. Az A. és B. pont alapján kiválasztott területek jegyzékében fel kell tünteti azokat a területeket, amelyeken kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetve kiemelt közösségi jelentőségű fajok fordulnak elő.

10. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

A vadon élő madárfajok kutatásának kiemelt témái

a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti jegyzékének összeállítása, földrajzi elterjedésük figyelembevételével.

b) Olyan területek felsorolása és ökológiai jellemzése, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási útvonalukon és telelő, illetve fészkelő területeiken.

c) A vonuló fajok állományadatainak gyűjtése a gyűrűzések alapján.

d) Vadon élő madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.

e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy továbbfejlesztése a madarak által okozott károk megelőzése érdekében.

f) Bizonyos fajok környezetszennyezési indikátorként betöltött szerepének meghatározása.

g) A kémiai környezetszennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozása.

11. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

Jóváhagyott különleges természetmegőrzési területek * 

Területkód Név
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN21007 Bózsva-patak
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya
HUAN21009 Mádi Kakas-hegy
HUBN20079 Révleányvári erdők
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF20031 Szentkirályszabadja
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi-erdő
HUBF20054 Nagykapornaki erdő
HUBF20055 Remetekert
HUDD20041 Dél-balatoni berkek
HUDD20043 Kopasz-dombi erdő
HUDD20057 Somogymeggyesi erdő
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek
HUDD20061 Holládi-erdő
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20031 Mezőcsáti Rigós
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy
HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy
HUBN21095 Nagylóci Kő-hegy
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD20008 Ormánsági erdők
HUDD20010 Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek
HUDD20017 Mocsoládi-erdő
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők
HUDD20033 Nagyhajmási dombok
HUDD20065 Töttösi-erdő
HUDD20067 Székelyszabari erdő
HUDD20068 Gyékényesi erdők
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI20001 Ácsi gyepek
HUDI20032 Mocsai ürgés legelő
HUDI30002 Zámolyi-medence
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN20004 Felső-Sebes-Körös
HUHN20026 Nyírábrányi Káposztás-lapos
HUHN20027 Nyírábrányi Kis-Mogyorós
HUHN20028 Csohos-tó
HUHN20029 Létavértesi Falu-rét
HUHN20030 Fülöpi láprétek
HUHN20031 Hanelek
HUHN20037 Bátorligeti láp
HUHN20039 Piricsei Júlia-liget
HUHN20040 Apagyi Albert-tó
HUHN20041 Apagyi Falu-rét
HUHN20043 Paszabi kubikgödrök
HUHN20067 Csikós-lápos
HUHN20079 Pusztamizsei-erdő
HUHN20113 Kisvárdai gyepek
HUHN20120 Vajai-tároló
HUHN20122 Tócó-völgy
HUHN20124 Daru-rét
HUHN20127 Kraszna menti rétek
HUHN20129 Nyírbogdányi rét
HUHN20131 Orosi gyepek
HUHN20133 Balkányi Libegős
HUHN20159 Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
HUHN20160 Gőgő–Szenke
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM20003 T-erdő
HUKM20011 Körösközi erdők
HUKM20020 Gyepes-csatorna
HUKM20021 Sarkadi Fási-erdő
HUKM20022 Köles-ér
HUKM20023 Korhány és Holt-Korhány
HUKM20024 Orosi tölgyes
HUKM20025 Gyantéi erdők
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN20010 Szabadszállási ürgés gyep
HUKN20012 Szegedi ürgés gyep
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON20007 Köles-tető
HUON20020 Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét

12. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek * 

Területkód Név
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei
HUAN20003 Bódva-völgy és Sas-patak-völgye
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő
HUAN20005 Szuha-völgy
HUAN20006 Sajó-völgy
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy
HUBN20075 Sárospataki Mandulás
HUBN20077 Erdőbényei-olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdő
HUBN20081 Long-erdő
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység
HUBN20087 Baskói-rétek
HUBN20088 Regéci Várhegy
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy
HUBN20093 Bózsvai Temető-alja
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBF20001 Keleti-Bakony
HUBF20002 Papod és Miklád
HUBF20003 Kab-hegy
HUBF20004 Agár-tető
HUBF20006 Tihanyi-félsziget
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy
HUBF20009 Devecseri Széki-erdő
HUBF20011 Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő
HUBF20012 Sásdi-rét
HUBF20014 Pécselyi-medence
HUBF20015 Marcal-medence
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra
HUBF20017 Kádártai dolomitmezők
HUBF20018 Megye-hegy
HUBF20020 Szent György-hegy
HUBF20021 Péti-hegy
HUBF20022 Mogyorós-hegy
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás
HUBF20024 Berhidai-löszvölgyek
HUBF20025 Badacsony
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy
HUBF20028 Tapolcai-medence
HUBF20029 Uzsai-erdő
HUBF20033 Dörögdi-medence
HUBF20034 Balatonfüredi-erdő
HUBF20035 Keszthelyi-hegység
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy
HUBF20039 Nyugat-Göcsej
HUBF20040 Vétyempuszta
HUBF20043 Mura mente
HUBF20044 Kerka mente
HUBF20045 Szévíz-Principális-csatorna
HUBF20046 Oltárc
HUBF20047 Felső-Zala-völgy
HUBF20048 Kebele
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék
HUBF20050 Csörnyeberek
HUBF20052 Sárvíz-patak mente
HUBF30001 Északi-Bakony
HUBF30002 Balaton
HUBF30003 Kis-Balaton
HUDD20031 Fehérvíz
HUDD20034 Balatonendrédi dombok
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek
HUDD20036 Ordacsehi berek
HUDD20038 Ádándi Felső-hegy
HUDD20042 Köröshegyi-erdők
HUDD20047 Vityai-erdő
HUDD20049 Somogytúri erdők
HUDD20058 Látrányi-puszta
HUDD20064 Ságvári dombok
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
HUBN20001 Bükk-fennsík és Lök-völgy
HUBN20002 Hór-völgy és Déli-Bükk
HUBN20004 Szarvaskő
HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető-Csókás-völgy
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok-Vörös-bérc
HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy-Cseh-völgy
HUBN20008 Vár-hegy-Nagy-Eged
HUBN20009 Tard környéki erdőssztyepp
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdőspuszta
HUBN20012 Egerbakta-Bátor környéki erdők
HUBN20013 Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék
HUBN20014 Gyepes-völgy
HUBN20015 Izra-völgy és Arlói-tó
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tető
HUBN20018 Upponyi-szoros
HUBN20019 Csernely-patak völgye
HUBN20020 Sátai Tőkés-völgy
HUBN20021 Domaházi Hangony-patak völgye
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő
HUBN20030 Hejő mente
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva
HUBN20034 Borsodi-Mezőség
HUBN20035 Poroszlói szikesek
HUBN20036 Kétútközi-legelő
HUBN20037 Nagy-Hanyi
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part
HUBN20039 Pusztafogacs
HUBN20040 Nagy-fertő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái
HUBN20041 Pélyi szikesek
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy
HUBN20047 Mátra északi letörése
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek
HUBN20049 Mátrabérc-Fallóskúti-rétek
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas
HUBN20051 Nyugat-Mátra
HUBN20052 Apci Somlyó
HUBN20053 Petőfibányai Kopasz-hegy
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető
HUBN20056 Tepke
HUBN20057 Bézma
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét
HUBN20059 Szandai Várhegy
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy
HUBN20063 Karancs
HUBN20064 Salgó
HUBN20065 Gortva-völgy
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dűlő
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl
HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét
HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
HUDD20001 Tenkes
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy
HUDD20004 Dél-Zselic
HUDD20006 Szársomlyó
HUDD20007 Kelet-Dráva
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék
HUDD20012 Geresdi-dombvidék
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek
HUDD20015 Kisbajomi erdők
HUDD20016 Észak-Zselici erdőségek
HUDD20018 Pati-erdő
HUDD20019 Mernyei-erdő
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek
HUDD20023 Tolnai Duna
HUDD20024 Aparhanti sztyepp
HUDD20028 Koppány-menti rétek
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság
HUDD20030 Mecsek
HUDD20032 Gemenc
HUDD20039 Dékány-hegy
HUDD20040 Tengelici homokvidék
HUDD20044 Boronka-melléke
HUDD20045 Béda-Karapancsa
HUDD20046 Törökkoppányi erdők
HUDD20050 Szenesi-legelő
HUDD20051 Darányi borókás
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő
HUDD20054 Nyugat-Dráva
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok
HUDD20056 Közép-Dráva
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík
HUDD20063 Szentai erdő
HUDD20066 Pécsi-sík
HUDD20069 Paksi ürgemező
HUDD20070 Tengelici rétek
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos
HUDD20072 Dunaszentgyörgyi-láperdő
HUDD20073 Szedresi Ős-Sárvíz
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
HUDI20002 Adony-perkátai löszvölgyek
HUDI20003 Alapi kaszálórétek
HUDI20004 Aszal-völgy
HUDI20005 Bársonyos
HUDI20006 Belsőbárándi löszvölgy
HUDI20007 Besnyői löszvölgy
HUDI20008 Börzsöny
HUDI20009 Budai-hegység
HUDI20010 Budaörsi kopárok
HUDI20011 Csépi gyepek
HUDI20012 Csévharaszti homokvidék
HUDI20013 Csolnoki löszgyepek
HUDI20014 Debegió-hegy
HUDI20015 Déli-Gerecse
HUDI20016 Epöli szarmata vonulat
HUDI20017 Érd-tétényi plató
HUDI20018 Északi-Gerecse
HUDI20019 Felső-Tápió
HUDI20020 Gerecse
HUDI20021 Gerje mente
HUDI20022 Gógány- és Kőrös-ér mente
HUDI20023 Gödöllői-dombság
HUDI20024 Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek
HUDI20025 Hajta mente
HUDI20026 Ipoly-völgy
HUDI20027 Kelet-mezőföldi löszvölgyek
HUDI20028 Kirvai löszgyepek
HUDI20029 Kocsi gyepek
HUDI20030 Központi-Gerecse
HUDI20031 Lajoskomáromi löszvölgyek
HUDI20033 Móri-árok
HUDI20034 Duna és ártere
HUDI20035 Nagykőrösi pusztai tölgyesek
HUDI20036 Nagylóki löszvölgyek
HUDI20037 Nyakas-tető szarmata vonulat
HUDI20038 Nyugat-Cserhát és Naszály
HUDI20039 Pilis és Visegrádi-hegység
HUDI20040 Gödöllői-dombság peremhegyei
HUDI20041 Póc alja
HUDI20042 Ráckevei Duna-ág
HUDI20043 Rekettyés
HUDI20044 Sárrét
HUDI20045 Szigethalmi homokbuckák
HUDI20046 Székek
HUDI20047 Szigeti homokok
HUDI20048 Szomódi gyepek
HUDI20049 Szentgyörgypuszta
HUDI20050 Alsó-Tápió és patakvölgyek
HUDI20051 Turjánvidék
HUDI20052 Érd-Százhalombattai táblarög
HUDI20053 Velencei-hegység
HUDI20054 Velencei-tó
HUDI20055 Veresegyházi-medence
HUDI21056 Jászkarajenői puszták
HUDI30001 Vértes
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
HUFH20001 Rábaköz
HUFH20002 Fertő-tó
HUFH20003 Fertőmelléki dombsor
HUFH20006 Dudlesz-erdő
HUFH20007 Péri-repülőtér
HUFH20008 Pannonhalmi-dombság
HUFH20009 Gönyűi- homokvidék
HUFH20010 Répce mente
HUFH20011 Rába
HUFH20012 Soproni-hegység
HUFH20013 Határ-menti erdők
HUFH30004 Szigetköz
HUFH30005 Hanság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
HUHN20001 Felső-Tisza
HUHN20002 Hortobágy
HUHN20003 Tisza-tó
HUHN20005 Nagy-Széksós-Rakottyás
HUHN20006 Pocsaji csordalegelő
HUHN20007 Szentpéterszeg-Hencidai gyepek
HUHN20008 Kismarj-pocsaj-esztári gyepek
HUHN20009 Derecske-konyári gyepek
HUHN20010 Pocsaji-kapu
HUHN20011 Hencidai Csere-erdő
HUHN20012 Sándorosi-tavak
HUHN20013 Közép-Bihar
HUHN20014 Kismarjai Nagy-szik
HUHN20015 Közép-Tisza
HUHN20016 Kék-Kálló-völgye
HUHN20017 Hajdúbagosi-legelő
HUHN20018 Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő
HUHN20019 Bánki-erdő
HUHN20020 Monostorpályi-legelő
HUHN20021 Halápi Álló-hegy
HUHN20022 Rauchbauer-erdő
HUHN20023 Hármashegyi-tölgyesek
HUHN20024 Martinkai-legelő
HUHN20025 Kőrises-Jónás-rész
HUHN20032 Gúti-erdő
HUHN20033 Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek
HUHN20035 Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő
HUHN20036 Bátorligeti Nagy-legelő
HUHN20038 Újtanyai lápok
HUHN20042 Napkori-legelő
HUHN20044 Jászdózsai Pap-erdő
HUHN20045 Kaszonyi-hegy-Dédai-erdő
HUHN20046 Gelénes-Beregdaróc
HUHN20047 Vámosatya-Csaroda
HUHN20048 Tarpa-Tákos
HUHN20049 Lónya-Tiszaszalka
HUHN20050 Kömörő-Fülesd
HUHN20051 Eret-hegy
HUHN20053 Magosligeti-erdő és gyepek
HUHN20054 Csaholc-Garbolc
HUHN20055 Rozsály-Csengersima
HUHN20056 Jánki-erdő
HUHN20057 Grófi-erdő
HUHN20058 Teremi-erdő
HUHN20059 Bika-rét
HUHN20060 Nyíregyházi lőtér
HUHN20062 Ófehértói lőtér
HUHN20063 Baktai-erdő
HUHN20064 Rohodi-legelő
HUHN20065 Nyírturai-legelő
HUHN20069 Hajdúszoboszlói szikes gyepek
HUHN20070 Darvasi Csiff-puszta
HUHN20071 Nyírmihálydi-legelő
HUHN20072 Bökönyi Közös-legelő
HUHN20073 Jászárokszállási szikesek
HUHN20074 Alattyáni Berki-erdő
HUHN20076 Borsóhalmi-legelő
HUHN20077 Jászfényszarui-erdő
HUHN20078 Jászsági Zagyva-ártér
HUHN20081 Újszász-jászboldogházi gyepek
HUHN20085 Jászapáti-jászkiséri szikesek
HUHN20089 Alsó-Zagyva hullámtere
HUHN20092 Hajdúszováti gyepek
HUHN20093 Kaba-földesi gyepek
HUHN20095 Lányi-legelő
HUHN20098 Dél-ásványi gyepek
HUHN20100 Gatály
HUHN20101 Bihari-legelő
HUHN20103 Berekböszörmény-körmösdpusztai legelők
HUHN20105 Csökmői gyepek
HUHN20106 Újfehértói gyepek
HUHN20107 Nagy-Vadas
HUHN20109 Sóstói-erdő
HUHN20114 Tiszalöki szikesek
HUHN20116 Tiszavasvári szikesek
HUHN20121 Czakó-tó
HUHN20125 Nyírgyulaji Kis-rét
HUHN20128 Nyírség-peremi égeresek
HUHN20134 Kállósemjéni Csordalegelő
HUHN20138 Aranyosi-legelő
HUHN20139 Szalóki Nagy-fertő
HUHN20140 Úrbéri-legelő
HUHN20141 Tiszaigar-tiszaörsi Körtvélyes
HUHN20144 Kenderesi-legelő
HUHN20145 Kecskeri-puszta és környéke
HUHN20146 Hegyesbor
HUHN20148 Pásztói-legelő
HUHN20149 Mezőtúri Szandazugi-legelő
HUHN20152 Kunszentmártoni Bábockai-legelő
HUHN20153 Szelevényi Tó-köz
HUHN20154 Csépa-szelevényi gyepek
HUHN20155 Cserkei Nagy-fertő
HUHN20156 Tiszasasi Láp-legelő
HUHN20157 Tiszaugi Körtvélyes és Bokros
HUHN20158 Tiszakürt-tiszainokai gyepek
HUHN20161 Sámsoni úti bellegelő
HUHN21162 Jászalsószentgyörgyi erdő
HUHN21163 Biri Nagy-rét
HUHN21164 Liget-legelő
HUHN21165 Penészleki gyepek
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
HUKM20001 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták
HUKM20002 Hómezővásárhelyi Kék-tó
HUKM20004 Száraz-ér
HUKM20005 Deszki gyepek
HUKM20006 Mágocs-ér
HUKM20007 Csorvási löszgyep
HUKM20008 Maros
HUKM20009 Mezőhegyes-battonyai gyepek
HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek
HUKM20012 Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös
HUKM20013 Bélmegyeri Fás-puszta
HUKM20014 Dévaványa környéki gyepek
HUKM20015 Hortobágy-Berettyó
HUKM20016 Sebes-Körös
HUKM20017 Hármas-Körös
HUKM20018 Holt-Sebes-Körös
HUKM20019 Dél-bihari szikesek
HUKM20026 Tóniszállás-szarvasi gyepek
HUKM20027 Cserebökény
HUKM20028 Tőkei gyepek
HUKM20029 Szentesi gyepek
HUKM20030 Lapistó-Fertő
HUKM20031 Kurca
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
HUKN20001 Felső-kiskunsági szikes puszta
HUKN20002 Peszéri-erdő
HUKN20003 Felső-kiskunsági turjánvidék
HUKN20004 Dél-Bácska
HUKN20005 Tass-szalkszentmártoni szikes puszta
HUKN20006 Nagynyíri-erdő
HUKN20007 Solti ürgés gyep
HUKN20008 Déli-Homokhátság
HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta
HUKN20011 Fülöpházi homokbuckák
HUKN20013 Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok
HUKN20014 Hajósi-homokpuszta
HUKN20015 Ágasegyháza-orgoványi rétek
HUKN20016 Matkópusztai ürgés gyep
HUKN20017 Közép-csongrádi szikesek
HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők
HUKN20019 Baksi-puszta
HUKN20020 Harkai-tó
HUKN20021 Ökördi-erdőtelek-Keceli lápok
HUKN20022 Kiskőrösi turjános
HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN20024 Bócsa-bugaci homokpuszta
HUKN20025 Fülöpházi Hosszú-rét
HUKN20026 Móricgáti lápok
HUKN20027 Péteri-tó
HUKN20028 Tisza Alpár-bokrosi ártéri öblözet
HUKN20029 Csongrádi Kónya-szék
HUKN20030 Pirtói Nagy-tó
HUKN20031 Alsó-Tisza hullámtér
HUKN20032 Dél-Őrjeg
HUKN20033 Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek
HUKN20034 Nyárlőrinci-erdő
HUKN20035 Harkakötöny-kiskunmajsai homokbuckák
HUKN20036 Imre-hegy-pirtó-kiskunhalasi homokbuckák
HUKN22037 Kékhegyi Lőtér
HUKN30001 Csongrád-Bokrosi Sóstó
HUKN30002 Gátéri Fehér-tó
HUKN30003 Izsáki Kolon-tó
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
HUON20001 Ság-hegy
HUON20002 Kőszegi-hegység
HUON20003 Ablánc-patak völgye
HUON20005 Váti gyakorlótér
HUON20006 Pinka
HUON20008 Rába és Csörnöc-völgy
HUON20009 Csöngei legelő
HUON20011 Kenyeri reptér
HUON20012 Kemenessömjéni cserjés legelő
HUON20013 Öregcser
HUON20014 Gércei tufagyűrű és láprét
HUON20018 Őrség

13. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

A Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció tartalmi követelményei

I. A Natura 2000 fenntartási terv

1. A terület azonosító adatai

1.1. Név

1.2. Azonosító kód

1.3. Kiterjedés

1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

1.5. Érintett települések

1.6. Egyéb védettségi kategóriák

1.7. Tervezési és egyéb előírások

2. Veszélyeztető tényezők

3. Kezelési feladatok meghatározása

3.1. Természetvédelmi célkitűzés, a terület rendeltetése

3.2. Kezelési javaslatok

3.2.1. Élőhelyek kezelése

3.2.2. Élőhely-rekonstrukció és élőhelyfejlesztés

3.2.3. Fajvédelmi intézkedések

3.2.4. Kutatás, monitorozás

3.2.5. Mellékletek: a tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a művelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése (térkép és táblázat)

3.3. A kezelési javaslatok megvalósításának lehetséges eszközei a jogszabályok és a tulajdonviszonyok függvényében

3.3.1. Agrártámogatások

3.3.1.1. *  Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer

3.3.1.2. *  Javasolt agrártámogatási rendszer

3.3.2. Pályázati források

3.3.3. Egyéb

3.4. A terv egyeztetési folyamatának dokumentációja

3.4.1. Felhasznált kommunikációs eszközök

3.4.2. A kommunikáció címzettjei

3.4.3. Egyeztetés hatósági és területi kezelő szervekkel

II. A Natura 2000 fenntartási terv készítését megalapozó dokumentáció

1. A tervezési terület alapállapot jellemzése

1.1. Környezeti adottságok

1.1.1. Éghajlati adottságok

1.1.2. Vízrajzi adottságok

1.1.3. Talajtani adottságok

1.2. Természeti adottságok

1.2.1. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek

Élőhely neve:
Élőhely kódja:
Élőhely előfordulásai a területen: térképmelléklet
Élőhely területi aránya:
Élőhely kiterjedése a területen:
Élőhely jellemzése:
Élőhely természetességi –
degradáltsági értékelése:
Élőhely veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:

1.2.2. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű növényfajok

Faj neve:
Irányelv melléklete:
Faj előfordulásai a területen:
Állománynagyság (jelöléskor):
Állománynagyság (tervkészítéskor):
Állomány változásának
tendenciái és okai:
Faj veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:

1.2.3. A tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű állatfajok

Faj neve:
Irányelv melléklete:
Faj előfordulásai a területen:
Állománynagyság (jelöléskor):
Állománynagyság (tervkészítéskor):
Állomány változásának
tendenciái és okai:
Faj veszélyeztetettsége:
Veszélyeztető tényezők:

1.2.4. A tervezési területen előforduló egyéb jelentős fajok

1.3. *  Területhasználat*

1.3.1. Művelési ág szerinti megoszlás

1.3.2. Tulajdoni viszonyok

1.3.3. Területhasználat és kezelés

1.3.3.1. Mezőgazdaság

1.3.3.2. Erdészet

1.3.3.3. Vadgazdálkodás, halászat, horgászat

1.3.3.4. Vízgazdálkodás

1.3.3.5. Turizmus

1.3.3.6. Ipar

1.3.3.7. Infrastruktúra

1.3.3.8. Egyéb

* A területhasználat meghatározásakor figyelembe kell venni a területtel érintett társadalmi, gazdasági, kulturális igényeket. * 

2. Felhasznált irodalom

3. Térképek

3.1. Áttekintő térkép: a tervezési terület és az országos jelentőségű védett természeti területek határa

3.2. Művelési ágak: a tervezési területen a tényleges földhasználatnak megfelelő főbb művelési ágak egyszerűsített feltüntetése

3.3. Élőhelytípusok: a tervezési területen a fő élőhelytípusok megjelenítése

3.4. Jelölő élőhelytípusok: a tervezési területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek lehatárolása

14. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei

1. Azonosító adatok

1.1. A terv készítőjének, illetve a beruházónak a neve, címe, elérhetősége

1.2. Az adatlap kitöltésében részt vevő személyek, szervezetek neve, címe, elérhetősége, szakmai referenciáinak leírása

2. Az érintett Natura 2000 terület

2.1. A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre a terv vagy a beruházás várhatóan hatással van

A terület státusza (megjelölendő):

□ különleges madárvédelmi terület

□ különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület

□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület

□ jóváhagyott különleges természetmegőrzési terület

□ jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

□ különleges természetmegőrzési terület

□ kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

2.2. Azoknak a közösségi jelentőségű fajoknak, illetve élőhelytípusoknak a felsorolása, amelyeknek valamely állományára vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 területen hatással lehet a terv vagy beruházás

3. A terv vagy beruházás * 

3.1. A Natura 2000 területre hatással lévő terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása

3.2. A terv vagy beruházás mérete, jelentősége, tervezett időtartama

3.3. A terv vagy beruházás térbeli kiterjedése, az általa igénybe vett terület és az okozott hatás nagysága, kiterjedése, térképi ábrázolása

3.4. A terv vagy beruházás kivitelezésének várható időtartama, valamint a kivitelezés során várható átmeneti hatások bemutatása (felvonulási létesítmények, anyag-nyerőhelyek, a szállítás vagy egyéb személy- és gépjárműforgalom zavaró hatása stb.)

3.5. A terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése

3.6. A terv vagy beruházás hatásterületén lévő természeti állapot ismertetése

3.7. A terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása

4. A terv vagy beruházás kedvezőtlen hatásai

4.1. A várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulását követően vagy annak következtében

4.2. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyekre és fajokra gyakorolt, várhatóan kedvezőtlen hatások leírása, bemutató térképmellékletekkel

4.3. A Natura 2000 területen megtalálható, a kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetében várható kedvezőtlen hatások becsült mértéke

5. Alternatív (egyéb ésszerű) megoldások

5.1. A tervező, illetve beruházó által tanulmányozott alternatív megoldások bemutatása (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagyságrend, módszer szempontjából)

5.2. A szóba jöhető alternatív megoldások megvalósítását megnehezítő vagy kizáró okok leírása

6. A megvalósítás indokai

6.1. A terv vagy beruházás megvalósítása szükségszerűségének ismertetése

6.2. A terv vagy a beruházás megvalósításának szükségszerűségét a következő indokok valamelyike támasztja alá (a kívánt rész megjelölendő)

□ társadalmi vagy gazdasági természetű kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt nem veszélyeztet)

□ emberi egészség vagy élet védelme

□ a közbiztonság fenntartása, megőrzése vagy helyreállítása

□ a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése

□ a fenti kategóriákba nem sorolható, egyéb kiemelt fontosságú közérdek (amennyiben az kiemelt jelentőségű élőhelytípust vagy fajt veszélyeztet)

7. A kedvezőtlen hatások mérséklése

A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruházás révén bekövetkező kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések

8. Kiegyenlítő (kompenzációs) intézkedések

A tervező, illetve a beruházó által javasolt, felajánlott, a kedvezőtlen hatással legalább azonos nagyságú kiegyenlítő intézkedések, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, valamennyi érintett faj vagy élőhelytípus természetvédelmi helyzetére irányuló kedvezőtlen hatások vonatkozásában (például élőhelyrekonstrukció vagy -létesítés, az állománynagyságot már korábban is kedvezőtlenül befolyásoló tényező megszüntetése, az állománynagyságot pozitívan befolyásoló intézkedések bevezetése)

15. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez * 

A Natura 2000 területet érintő hatások megállapításának szempontjai

Az élőhelyek, fajok, illetve területek kedvező természetvédelmi helyzetének elérését vagy fenntartását befolyásoló hatások jelentőségét a terv, illetve a beruházás (a továbbiakban együtt: tevékenység) megvalósulása előtt fennálló, vagy a potenciálisan elérhető természetvédelmi helyzetre, a terület természetes megújulási képességére figyelemmel kell felmérni.

Fel kell becsülni a fajok és élőhelytípusok fennmaradásához szükséges valamennyi tényezőt, ezek között különösen:

a) a szaporodási helyet, fészkelőhelyet, dürgőhelyet, pihenőhelyet, táplálkozóhelyet, vonulóhelyet,

b) az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét,

c) az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők – különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás, mikroklimatikus tényezők fennmaradása – fennállását,

d) az állománylimitáló tényezők változásait,

e) az emberi vagy egyéb zavarást, valamint

f) a ragadozók állományának növekedését.

A hatások jelentőségének megállapítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni:

A) Fajok

1. A tevékenységgel érintett, a kijelölés alapjául szolgáló fajok egyedeinek száma, állománysűrűsége vagy az érintett terület nagysága

Az éven belüli, éves vagy több évre kiterjedő, ciklikus vagy véletlenszerű, természetes állományingadozás mért vagy előre jelezhető mértékén túlmenő, kimutatható mennyiségi, állománysűrűségi, továbbá az elterjedés nagyságát érintő csökkenés.

2. Az egyedek vagy a terület szerepe a faj védelme tekintetében

A tevékenységgel érintett populáció szerepe, sérülékenysége a faj szempontjából, különös tekintettel a lokális elterjedésű fajokra és alfajokra, a genetikai változékonyság lecsökkenésére, a tevékenységgel érintett állomány kapcsolatára, összekötő szerepére más állományokkal.

3. A faj ritkasága (helyi, regionális és ennél magasabb szinten felmérve, ideértve az európai közösségi szintet is)

a) A faj tevékenységgel érintett állományának relatív nagysága a faj hazai, európai közösségi, illetve világállományához képest; és

b) A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Vörös Könyv veszélyeztetettségi kategóriái szerinti besorolás, közösségi vagy kiemelt közösségi jelentőség, országosan védett vagy fokozottan védett besorolás stb.)

4. A faj szaporodási képessége (a fajra vagy a populációra jellemző dinamika alapján)

A faj reprodukciós rátája, a peték, tojások, utódok száma egy szülőtől, a szaporodási ciklus hossza, a fiatalok túlélőképessége, az állomány egyedeinek átlagos élethossza, a tevékenység hatása a szaporodáshoz elengedhetetlenül szükséges környezeti elemekre.

5. A tevékenység megvalósulása esetén a faj, illetve a faj élőhelyének képessége arra, hogy a célzott védelmi intézkedéseket kivéve minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a faj, illetve élőhelyének dinamikája következtében rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely az eredeti állapottal egyenértékű vagy jobb annál

a) A faj állományának regenerálódási képessége a környező állományokból azok észrevehető csökkenése nélkül (a faj diszperziós képessége, illetve az állomány izoláltsága más állományoktól stb.), illetve az állomány belső dinamikája következtében a regenerálódás képessége;

b) A tevékenység hatása az állományon belüli kedvező kor- és ivareloszlásra.

B) Élőhelytípusok

1. Az érintett terület jellemzői

a) A terület nagysága, elhelyezkedése;

b) A területen található élőhelytípus(ok) természetességében bekövetkezett változások, különös tekintettel a társulásalkotó fajok összetételére.

2. A tevékenységgel érintett terület szerepe az élőhelytípus megőrzésében

a) A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése;

b) A tevékenységgel érintett terület aránya az érintett élőhelytípus összes előfordulásához képest.

3. Az élőhelytípus ritkasága

Az élőhelytípus ritkasága helyi, regionális, európai közösségi vagy világviszonylatban, figyelembe véve veszélyeztetettségi fokát (a hazai Vörös Könyv szerinti besorolás, jelentőség vagy kiemelt jelentőség az Európai Közösség szempontjából stb.)

4. Az élőhelytípus ellenálló-képessége külső behatásokkal szemben

Az élőhelytípus képessége arra, hogy a tervezett kármérséklő intézkedéseken kívüli minden egyéb beavatkozás nélkül, kizárólag a társulásalkotó fajok, illetve az élőhelytípus ellenálló-képessége, illetve dinamikája következtében megmaradjon vagy rövid időn belül visszaálljon egy olyan állapotba, amely a tevékenység előtti állapottal egyenértékű vagy jobb annál, különös tekintettel a megújulást megakadályozó vagy megnehezítő külső tényezők meglétére (pl. özönfajok általi veszélyeztetettség, a terület izoláltsága).

5. Társulásalkotó és az élőhelytípusra jellemző tipikus fajok tekintetében az 1–4. pontok mellett az A) pontban felsorolt szempontokat is figyelembe kell venni.

C) A területek koherenciája

A tevékenységgel érintett terület más Natura 2000 területekkel alkotott ökológiai hálózatának koherenciájában betöltött szerepének értékelése, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra, élőhelytípusokra irányuló hatásoknak az A) és B) pontban felsorolt szempontok szerinti figyelembevételével.