A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

300/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a környezetvédelmi együttműködésről szóló, Moszkvában, 2002. december 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás megtörtént, az Egyezmény 2004. június 22-én hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a környezetvédelmi együttműködésről szóló, Moszkvában, 2002. december 20-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a környezetvédelmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek),

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Szovjet Szövetségi Szocialista Köztársaság közötti baráti kapcsolatokról és együttműködésről 1991. december 6-án aláírt Szerződésben foglalt elvektől vezérelve,

figyelembe véve a környezet védelmével és a természeti erőforrások ésszerű használatával kapcsolatos kérdések megoldásának fontosságát,

elősegítendő az egészséges környezethez való jog érvényesítését minden ember számára,

államaik törvényhozását és a nemzetközi jog általánosan elismert normáit tekintve irányadónak,

a hosszú távú környezetvédelmi együttműködés és a kölcsönös érdekű kérdések megoldása elősegítésének szándékával,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek fejleszteni fogják együttműködésüket a környezetvédelem területén az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök alapján, a fenntartható fejlődés céljaitól és elveitől vezérelve.

2. Cikk

A Felek együttműködésüket az alábbi szakterületeken valósítják meg:

- a globális környezeti és éghajlat változások negatív gazdasági és társadalmi hatásainak csökkentése,

- részvétel a „Környezetet Európának” folyamatban,

- tapasztalatcsere a környezetpolitika megvalósítása terén,

természetvédelemmel összhangban álló jogalkotás, megfelelő jogszabályok alkalmazása a környezetvédelem területén,

- környezetbiztonság,

- energiatakarékosság, az energiafelhasználás környezeti összefüggései,

- a levegő, a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelme,

- hulladékok környezetbarát hasznosítása,

- veszélyes hulladékok határon túli szállításának ellenőrzése,

- ipari környezetvédelem és erőforrás-kímélő technológiák,

- városok és települések környezeti állapotának védelme és javítása,

- nemzeti parkok és más fokozottan védett természeti területek létrehozása, megóvása és fejlesztése,

- a természet kiaknázásának gazdasági kérdései,

- a biológiai sokféleség megóvása és fenntartható használata,

- ritka és a kihalás veszélyével fenyegetett növény- és állatfajok védelme,

- erdőterületek védelme, felújítása és bővítése,

- ásványvagyon védelme és ésszerű ásványvagyon-gazdálkodás,

- a környezetvédelmi egyezmények alapján fennálló nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése,

- a környezet állapotára vonatkozó információk gyűjtése, elemzése, terjesztése, tárolása és ilyen információk kétoldalú cseréje,

- környezet feltérképezése és geoinformációs rendszerek létrehozása,

- környezeti monitoring, a környezetszennyezés lakosság egészségre gyakorolt hatásának értékelése,

- állami környezeti felügyelet létrehozása,

- a környezeti hatásvizsgálat módszertana és fejlesztése,

- a lakosság környezeti nevelése, oktatása és tudatformálása,

- együttműködés környezetvédő szervezetekkel,

és más szakterületeken, amelyeket a Felek indokoltnak tartanak.

3. Cikk

Az együttműködés az alábbi formákban valósul meg:

- közös programok, projektek és rendezvények megvalósítása a 2. Cikkben meghatározott szakterületeken,

- értekezletek, konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok és konzultációk rendezése,

- szakértők és tudományos szakemberek cseréje,

- környezetvédelmi szakemberek felkészítése,

- tudományos-műszaki és jogi dokumentációk, módszertani anyagok és egyéb információk cseréje,

- szerződéses alapon történő munkavégzés.

Az együttműködés más, a jelen Egyezmény végrehajtása során egyeztetett formákban is megvalósulhat.

4. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtásáért a Felek által kijelölt illetékes szervek felelősek:

a Magyar Fél részéről - a Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériuma,

az Orosz Fél részéről - az Oroszországi Föderáció Természeti Erőforrások Minisztériuma.

Más illetékes szerv kijelöléséről a Felek diplomáciai úton írásban értesítik egymást.

5. Cikk

A Felek jelen Egyezmény megvalósításának koordinálására Magyar-Orosz Környezetvédelmi Együttműködési Bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: Bizottság).

A Bizottságot társelnökök - a jelen Egyezmény 4. Cikke szerinti állami főhatóságok képviselői - vezetik. A Bizottság mindkét Fél részéről egyenlő számú tagból tevődik össze.

A jelen Egyezmény hatálybalépését követő hat hónapon belül a Felek értesítik egymást a Bizottság társelnökeinek kinevezéséről, akik a jelen Egyezmény hatálybalépését követő egy éven belül összehívják a Bizottság első ülését.

A Bizottság az első ülésén elfogadott ügyrend szerint fog működni.

A Bizottság dolgozza ki és hagyja jóvá a Felek közötti együttműködési programokat a 2. Cikkben felsorolt szakterületeken, felügyeli azok végrehajtását és közös határozatokat hoz az együttműködés továbbfejlesztéséről.

A Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, felváltva a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén.

6. Cikk

A Felek képviselőinek a Bizottság és a közös munkacsoportok üléseire, a jelen Egyezmény 2. Cikkében felsorolt szakterületeken jóváhagyott együttműködési programokkal kapcsolatos munkavégzésre szóló külföldi kiküldetése esetén az utazási, étkezési és szállásköltségeket a küldő Fél viseli.

A fogadó Fél viseli a Bizottság, a közös munkacsoportok ülései és más, a Bizottság munkatervében előirányzott találkozók szervezési-rendezési költségét.

7. Cikk

A Felek saját államaik törvényhozásának megfelelően elősegítik a két ország környezetvédelmi tevékenységet folytató jogi személyei közötti közvetlen kapcsolatok kialakítását és fejlesztését.

8. Cikk

A jelen Egyezmény keretében megvalósuló közös munka eredményei nem adhatók át, illetve nem adhatók el harmadik állam jogi és természetes személyeinek, hacsak a Felek között erről másfajta megegyezés nem jön létre.

9. Cikk

A jelen Egyezmény értelmezéséből és alkalmazásából fakadó nézetkülönbségeket a Felek tárgyalások útján rendezik.

10. Cikk

A jelen Egyezmény nem érinti a Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció által korábban megkötött nemzetközi egyezményekből származnak, vagy nemzetközi környezet- és természetvédelmi szervezetekben vállalt tagságukkal kapcsolatosak.

11. Cikk

Jelen Egyezmény mindkét Fél részéről a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítését igazoló utóbbi írásos értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.

Jelen Egyezményt a Felek ötéves időtartamra kötik és ennek elteltével hatálya automatikusan újabb ötéves időszakokra meghosszabbodik, amennyiben az adott időtartam lejárta előtt legalább hat hónappal a Felek egyike sem értesíti írásban a másik Felet az Egyezmény megszüntetésére vonatkozó szándékáról.

12. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció viszonylatában hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a környezetvédelem területén folytatandó együttműködésről 1989. november 1-jén aláírt Egyezmény.

Készült Moszkvában, 2002. december 20-án, két példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyformán hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. június 22-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére