A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

314/2004. (XI. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló diplomáciai jegyzékváltás 2004. április 27. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről 2002. november 20-án Budapesten aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek tárolása terén való együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek), attól az óhajtól vezetve, hogy

- a kormányok speciális energiaellátási felelősségére tekintettel megtegyenek minden szükséges intézkedést a kőolaj és kőolajtermék ellátási válsághelyzetben szükséges minimális kőolaj- és kőolajtermék-készletek biztosítására,

- megteremtsék a biztonság összehangolt feltételeit a készletek létrehozása, tárolása, szállítása és megújítása számára,

- biztosítsák országaikban a tároló létesítmények jobb kihasználását,

- segítsék az energetika területén a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés előmozdítását,

- megerősítve az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósításához nyújtott támogatásukat és igyekezetüket a folyamatos és biztonságos energiaellátás fenntartására,

- figyelembe véve a Szerződő Felek Európai Unióhoz való csatlakozása folyamatát és azt a kötelezettséget, hogy jogalkotásukat harmonizálják az acquis communaitaire-rel,

- figyelembe véve az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának az EGK tagállamainak minimális kőolaj és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettsége előírásairól szóló 1968. december 20-i 68/414/EGK irányelvében és a Tanács 68/414/EGK irányelvét módosító 1998. december 14-i 98/93/EGK irányelvében foglaltakat

az alábbi Megállapodást kötötték:

1. Cikk

1. A Megállapodás szempontjából:

a) „kőolaj- és kőolajtermék-készlet”-nek minősülnek a 98/93/EK tanácsi irányelvvel módosított 68/414/EGK irányelvvel összhangban az alábbiak:

1. kőolaj,

2. motorbenzin és repülőgép üzemanyag (repülőbenzin és benzin típusú jet üzemanyag),

3. gázolaj, dízel, kerozin és kerozin típusú jet üzemanyag,

4. fűtőolajok;

b) „kötelező kőolaj- és kőolajtermék készleteknek” minősülnek az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 68/414/EGK és az azt módosító 98/93/EK irányelvében foglalt rendelkezések szerinti készletek.

A Megállapodás hatálya nem terjed ki a félkész (végtermékké feldolgozható) keverőkomponensekre.

2. A Megállapodás rendelkezéseit azon kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek vonatkozásában kell alkalmazni, melyekre a készletet létrehozó Szerződő Fél nemzeti készletezési kötelezettséget teljesítő ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) a másik Szerződő Fél olyan vállalkozásával, szervével jogi személyével (a továbbiakban: Szervezet) köt kötelező készletezésre vonatkozó kereskedelmi szerződéseket, melyre ezen Szerződő Fél joghatósága kiterjed, és tárolási tevékenység végzésére a Szerződő Fél országhatárain belül jogosult.

3. A Magyar Fél nemzeti készletezési kötelezettséget teljesítő ügynöksége a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség, a Szlovén Fél nemzeti készletezési kötelezettséget teljesítő ügynöksége a Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

4. A készletet létrehozó Szerződő Fél kötelező készleteként számolhatók el:

a) a másik Szerződő Fél területén tartott azon készletek, amelyek felett a készletet létrehozó Szerződő Fél Ügynöksége tulajdonosi, résztulajdonosi vagy más jogcím alapján rendelkezik,

b) egyéb, a másik Szerződő Fél területén tárolt mennyiségek, melyek tulajdonosi, résztulajdonosi vagy más jogcím alapján jogszerűen Szervezet vagy a másik Szerződő Fél Ügynökségének tulajdonában vannak, és amelyekre vonatkozóan ezek a szervezetek írásbeli kötelezettséget vállaltak (kötelezettség vállalási nyilatkozatot tettek), miszerint az említett mennyiségeket a készletet létrehozó Szerződő Fél Ügynöksége számára készletként tárolják legalább egy naptári negyedévre szóló időszak erejéig.

2. Cikk

1. A jelen Megállapodás alapján a Szerződő Felek lehetővé teszik egymás országaiban a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készleteiknek, illetve azok egy részének a kölcsönös tárolását az Európai Unió előírásainak megfelelően.

2. A kötelező készletet létrehozó Szerződő Fél havonta tájékoztatja a másik Szerződő Felet jelen Megállapodás hatálya alá tartozó szerződések megkötéséről. A bejelentés a következő adatokat tartalmazza:

a) a tárolást megrendelő Ügynökség nevét és címét,

b) a készletek tárolását végző Szervezet nevét és címét,

c) a tárolt anyag fajtáját (kőolaj, termékkategória) és a tárolt készlet mennyiségét,

d) a telep címét, ahol a készlet található.

3. A Megállapodás keretében a másik Szerződő Fél területén tárolt készletek teljes egészében a készletet létrehozó Szerződő Fél, illetve az 1. Cikk 3. pontjában meghatározott, az illető Szerződő Fél biztonsági készletezési feladatainak teljesítésébe kötelezően bevont Ügynökség rendelkezésére állnak. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tárolt biztonsági készletek a tulajdonosok, illetve a kötelezettségvállalási nyilatkozat kedvezményezettei rendelkezésére állnak annak nyilatkozatában megjelölt időpontban akkor is, ha kőolaj- vagy kőolajtermék-ellátási válsághelyzet merül fel. A Szerződő Feleknek kölcsönösen biztosítaniuk kell, hogy ilyen körülmények között is törvényes eszközeik legyenek a készletek kontrollálására, felügyeletére és a készletek feletti rendelkezési jog érvényesítésére, hogy az bármikor akadálytalanul a másik Szerződő Fél területére vihető legyen.

4. Kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet esetén minden készletből történt kivételezést, melyet a készlet felett rendelkező Ügynökség végez, a készletet létrehozó Szerződő Fél a lehető leghamarabb jelent a másik Szerződő Félnek.

5. Minden más időpontban is a Megállapodást aláíró Szerződő Feleknek biztosítaniuk kell ezen készletek hozzáférhetőségét, ellenőrizhetőségét és felhasználhatóságát.

6. A Szerződő Felek jogosultak a területükön tárolt idegen készletek átvizsgálására, amelynek eredményéről a másik Szerződő Felet tájékoztatják.

3. Cikk

1. A Megállapodás alapján a Szerződő Felek kölcsönösen gondoskodnak arról, hogy jogrendszerükben megfelelő garanciát nyújtsanak arra, hogy a tárolási megállapodás alapján külföldön létesített és/vagy tárolt készletet, a kőolaj- és kőolajtermék-készlet felett rendelkező Szerződő Fél az Európai Unió megfelelő előírásaival összhangban kötelező készletébe beszámítsa feltéve, hogy e tárgyban a két ország között kormányközi megállapodás van érvényben.

2. A jelen Megállapodás keretében a másik Szerződő Fél területén tárolt készletek a tárolást végző Szerződő Fél készletei közé nem számíthatók be és nem vehetők figyelembe.

3. Szerződő Felek kölcsönösen biztosítják, hogy

a) jelen Megállapodás keretében az egyik Szerződő Félnek a másik Szerződő Fél területén tárolt készlete mentes minden vámteher fizetési és vámbiztosíték nyújtási kötelezettség alól,

b) jelen Megállapodás hatálya alá tartozó kötelező kőolaj- és kőolajtermék-készletek mozgatása - akár a résztvevő országokon belül, akár a két ország között - kizárólag az adóraktárakra és - vámraktárban kialakított adóraktár esetén - a vámraktárakra érvényes szabályok szerint történik.

4. Cikk

1. A Megállapodás hatálya alá tartozó termékek tárolásával kapcsolatos minden információ átadása a Szerződő Felek között közvetlenül, vagy erre meghatalmazott intézményen keresztül történhet. A Magyar Köztársaság Gazdasági Minisztériuma jelöli ki a Magyar Kormányt képviselő intézményt, míg a Szlovén Kormányt a Szlovén Köztársaság Gazdasági Minisztériuma képviseli.

2. Szerződő Felek együttműködnek a méltányos és diszkriminációmentes feltételek alkalmazásának biztosításában a készletezési követelmények teljesítése érdekében, különös tekintettel a jelen Megállapodásban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesíthetőségének biztosítására.

3. A Szerződő Felek biztonsági készletezésért felelős Ügynökségei legkésőbb hat héttel minden naptári negyedév után közlik egymással a Megállapodás keretében területükön tárolt készletekre vonatkozó következő adatokat:

a) a tárolást megrendelő Ügynökség nevét és címét,

b) a készletet tároló Szervezet nevét és címét,

c) a tárolt anyag fajtáját (kőolaj, termékkategória) és a készlet mennyiségét,

d) a tárolási megállapodás időtartamát,

e) a telep címét, ahol a készlet található.

4. A készletet létrehozó Szerződő Fél ellenőrzi az adatok helyességét és eltérés esetén közli a másik Szerződő Féllel bármely kifogását vagy megjegyzését.

5. A Megállapodás nem kívánja meg olyan információk közlését, amelyek átadását a Szerződő Felek vonatkozó egyezményei, saját nemzeti törvényei és rendeletei nem engedélyeznek. A Megállapodás keretében - a 2. és 4. cikkelyben meghatározott, az Európai Unió számára jogszabály által előírt jelentésben átadandó adatok kivételével - nem kerül sor korlátozott terjesztésű adatok átadására.

5. Cikk

1. A Szerződő Felek, bármelyik Szerződő Fél kérésére konzultációt folytatnak a Megállapodás alkalmazását érintő további együttműködés fejlesztését illetően, vagy bármely felmerülő kérdésről, amely a kötelező készlet elhelyezését és felhasználását és egyéb vitás kérdést illeti. A két Szerződő Fél késedelem nélkül konzultációt tart kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet esetén.

2. A jelen Megállapodás értelmezéséből és alkalmazásából felmerülő bármely szerződéses Szerződő Felek közötti jogi vitát - mindaddig, amíg ez ésszerűen lehetséges - tárgyalások útján kell rendezni.

3. Ha a vita ily módon a rendezésre átnyújtott írásbeli kérelem napjától számított három hónapon belül nem rendezhető, azt bármelyik Szerződő Fél kérésére ad hoc választott bíróság elé kell terjeszteni.

4. A választott bíróságot a következő módon kell megalakítani: a választott bírósági eljárás iránti kérelem átvételétől számított két hónapon belül mindkét Szerződő Fél kijelöli a bíróság egy-egy tagját. Ezen két tagnak azután egy harmadik ország állampolgárát kell kiválasztania, akit a Szerződő Felek jóváhagyása után a bíróság elnökévé kell kijelölni. A bíróság elnökét a két másik tag kijelölésének időpontjától számított két hónapon belül ki kell jelölni.

5. Amennyiben a jelen cikk 4. bekezdésében meghatározott határidőkön belül a kijelölésekben nem egyeztek meg, bármelyik Szerződő Fél - három hónapon belül - felkérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét a kijelölések megtételére. Abban az esetben, ha a Nemzetközi Bíróság elnöke valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy valamely más ok akadályozza az említett tisztség ellátásában, az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére. Ha az alelnök valamelyik Szerződő Fél állampolgára, vagy akadályozva van az említett tisztség ellátásában, a Nemzetközi Bíróságnak azt a rangidős tagját kell felkérni a kijelölések megtételére, aki egy Szerződő félnek sem állampolgára.

6. A választott bíróság döntését egyszerű szavazattöbbséggel hozza, és a döntése végleges és kötelező érvényű. Mindkét Szerződő Fél maga viseli az általa választott bírósági tagnak, valamint a bírósági eljárásban való képviseletének a költségeit. Az elnök költségeit és a fennmaradó költségeket a Szerződő Felek egyenlő arányban viselik. Eljárási szabályait a bíróság maga határozza meg.

6. Cikk

1. Jelen Megállapodást a Szerződő Felek határozatlan időre kötik, és a Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg valamely Szerződő Fél nem jelzi felmondási szándékát diplomáciai úton, írásban legalább tizenkét (12) hónappal a felmondás előtt. A felmondási lehetőség a készletet létrehozó Szerződő Fél kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzete esetén a válsághelyzet megszűntéig nem érvényesíthető.

2. A jelen Megállapodás a hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárás megtörténtéről szóló későbbi diplomáciai értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

Készült Budapesten, 2002. november 20-án, két eredeti példányban, magyar, szlovén és angol nyelven, de tartalmilag egyezően. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a Megállapodást azonban 6. Cikkének 2. pontja alapján 2004. május 27. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére