A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2005. (XI. 29.) IHM-NKÖM együttes rendelet

az audiovizuális kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályairól

Az informatikai és hírközlési miniszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény (a továbbiakban: NAVA tv.) 18. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Az audiovizuális kötelespéldány rögzítése, tárolása és külön hordozón történő rendelkezésre bocsátása

1. § A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA tv.-ben foglaltak szerint rögzíti és a rögzített műsorszámról készült másolatot az archiválásig elektronikus formában, sugárzási minőségben tárolja.

2. § (1) Ha az 1. §-ban foglalt rögzítés meghiúsul, illetve technikai vagy egyéb okból lehetetlen, a NAVA írásban felszólítja az érintett műsorszolgáltatót az audiovizuális kötelespéldány külön hordozón történő rendelkezésre bocsátására. A felszólítás a felhívásban megjelölt időszakban a műsorszolgáltató által nyilvánossághoz közvetített valamennyi audiovizuális kötelespéldány szolgáltatására vonatkozhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget legkésőbb a felszólítást követő 60 napon belül, a műsorszámot legalább sugárzási minőségben rögzítő hordozó átadásával vagy - ha annak technikai feltételei rendelkezésre állnak - elektronikus úton kell teljesíteni.

(3) A külön hordozón rögzített műsorszámról a NAVA az 1. §-ban foglaltak szerint másolatot készít, és a hordozót - ha a műsorszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés eltérően nem rendelkezik - a műsorszolgáltató kérésére és költségére visszaszolgáltatja.

A kapcsolódó dokumentumok szolgáltatása

3. § (1) Az audiovizuális kötelespéldányok kötelező adatszolgáltatás alá tartozó azonosító adatait a műsorszolgáltató - lehetőség szerint - elektronikus úton bocsátja a NAVA rendelkezésére.

(2) A műsorszolgáltató a műsorszám előállításához, bemutatásához szükséges dokumentumokat (NAVA tv. 1. melléklet), illetve az önkéntes adatszolgáltatás alá tartozó azonosító adatokat (NAVA tv. 2. melléklet II.) is a NAVA rendelkezésére bocsáthatja, illetve e dokumentumok rendszeres szolgáltatásáról a NAVA és a műsorszolgáltató megállapodhat.

(3) Ha a kötelezően vagy megállapodás alapján szolgáltatott azonosító adatok hiányosak, vagy a kötelező adatszolgáltatást a műsorszolgáltató elmulasztja vagy azzal késedelembe esik, a NAVA a kért adatok megjelölésével írásban hiánypótlásra szólítja fel a műsorszolgáltatót, amely az adatokat a felszólítás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles rendelkezésre bocsátani.

Audiovizuális kötelespéldánynak nem minősülő műsorszám rögzítése és törlése

4. § Amennyiben audiovizuális kötelespéldánynak nem minősülő műsorszámot technikai vagy egyéb okok miatt rögzít a NAVA - ha a műsorszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés eltérően nem rendelkezik - azt a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően a rögzítéstől számított 3 hónapon belül törli.

Hatálybalépés

5. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) A NAVA tv. 10. §-ának (3) bekezdése szerinti változatlan formában történő ismételt nyilvánossághoz közvetítésnek az e rendelet hatálybalépését követő első nyilvánossághoz közvetítése esetén a műsorszolgáltatónak úgy kell eljárnia, mintha az azonosító adatok mindegyikében adatváltozás következett volna be. Ebben az esetben a műsorszám valamennyi kötelezően rendelkezésre bocsátandó azonosító adatát - a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - át kell adni a NAVA részére.


  Vissza az oldal tetejére